Liberty Ostrava a.s. Ostrava IČO: 45193258

Společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je česká hutnická firma patřící do holdingu ArcelorMittal se sídlem v Lucemburku, který patří mezi největší producenty oceli na světě a výrobními závody v 60 zemích světa. Společnost působí v areálu Nové hutě v jižní části Ostravy.

Historie

V roce 1942 započaly Vítkovické železárny se stavbou nového jižního závodu. Během deseti let byl vystaven hutní kombinát, který se v roce 1951 osamostatnil a vznikl národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda. Během dalších let dochází k rozšiřování kapacit a modernizaci zařízení. V roce 1989 dochází k přeměně na státní podnik Nová Huť. Po neúspěšné privatizaci nastal obrat, když se Nová Huť stala součástí holdingu ArcelorMittal a v roce 2006 změnila i svůj název na dnešní ArcelorMittal Ostrava.

Závody společnosti

 • Koksovna
 • Vysoké pece
 • Ocelárna
 • Válcovny
 • Údržba
 • Doprava

Základní údaje o Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 22.1.1992
Spisová značka: B 297
IČO: 45193258
Obchodní firma: Liberty Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.1.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.1.1992
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., se sídlem Vratimovská 695/76, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 253 93 804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajs kým soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 18131, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2018. 1.1.2018
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla vybraná část obchodního jmění, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů rozdělované společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na nástupnickou společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. s e sídlem Křižíkova 1377, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 047 95 784, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 10956. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2017. 1.12.2017
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01 , IČO: 146 13 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 155, a k přechodu jejího veškerého jmění na nástupnickou společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689/117, PSČ 719 00, IČO: 451 93 258, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2 97. 1.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 30.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 30.9.2014 - 9.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 27.1.2014
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo veškeré jmění společnosti Hoteltrans s.r.o., IČ: 607 79 179, se sídlem Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C , vložka 6605 , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 01.01.2012. 1.10.2012
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. konaná dne 11.6.2010 přij ala v souladu s ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku následující usnesení: Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výpisu z registru emitenta pořízeného Střediskem cenných papírů ke dni 4. června 2010 dokládajícího počet akcií emitovaných společností ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vra timovská č.p. 689, PSČ 707 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (dále také jako "ArcelorMittal Ostrava") ve vlastnictví společnosti ArcelorMittal Holdings AG, společnosti založené a existující podle švý carského práva, identifikační číslo: CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko (dále také jako "ArcelorMittal Holdings AG"), je společnost ArcelorMittal Holdings AG hlavním akcionářem společnosti ArcelorMittal Ostrava s podílem na h lasovacích právech ve společnosti ArcelorMittal Ostrava ve výši přibližně 96,43 %, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů evidováno 11 947 845 ks (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet pět kusů) kmenových akcií emitov aných společností ArcelorMittal Ostrava jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá přibližně 96,43 % základního kapitálu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ArcelorMittal Holdings AG je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti ArcelorMittal Ostrava o právněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hla vní akcionář, společnost ArcelorMittal Holdings AG, doložil potvrzením vydaným dne 8. června 2010 společností Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, že před konáním mimořádné valné hromady hlavn í akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 1 769 648 000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set šedesát devět milionů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých), na účet banky za účelem jejich výplaty oprávně ným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie emitované společností ArcelorMittal Ostrava jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, v celkovém počtu 442 412 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvanáct kusů) přecházejí na hlavního akcionáře, ArcelorMittal H oldings AG, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i až 183n Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodníh o rejstříku v Obchodním věstníku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii emitovanou společností ArcelorMittal Ostrava činí částku 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) a že přiměřenost výše protiplnění je dolože na znaleckým posudkem č. 34-05/2010 ze dne 6. května 2010 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znalcem - PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČ: 61063029, se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, znalecký úst av pro obor ekonomika zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti ČR. Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám společností Československá obchodní banka, a. s. bez zbyte čného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě devadesáti (90) dnů po provedení tohoto zápisu v lastnického práva hlavního akcionáře. Ve stejné lhůtě bude v souladu s ustanoveními § 183m odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku oprávněným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 Obchodního zákoníku přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu v lastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti ArcelorMittal Ostrava na hlavního akcionáře - ArcelorMittal Holdings AG. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznáme n. 16.6.2010 - 31.8.2010
Na společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. přešlo jmění zanikající společnosti NOVÁ HUŤ EXPORT a.s., se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 7/1146, IČ: 152 69 299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, v oddílu B, vložka 762. Rozhodným dn em převodu jmění je 1.4.2008. 1.10.2008
Na základě zakladatelské listiny společnosti MSO PIPES & TUBES a.s., přijaté ve formě notářského zápisu č. NZ 162/2007, NZ 141/207 ze dne 2. března 2007 ("MSOPT") a Smlouvy o vkladu ze dne 21. března 2007 byla do základního kapitálu MSOPT, vložena část p odniku ArcelorMittal Ostrava a.s.(dříve Mittal Steel Ostrava a.s.) , Závod 15-Rourovny. MSOPT se stala vlastníkem této části podniku dnem svého vzniku dne 1. května 2007. 17.12.2007
Na společnost Mittal Steel Ostrava a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., IČ: 253 52 954, se sídlem Vratimovská 142, Ostrava-Kunčice, PSČ: 70702, která byla vymazána z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1465. 31.12.2006
Mimořádná valná hromada schválila: 7.4.2003 - 7.5.2003
1. Vyloučení přednostního práva akcionářů upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu navrhovanému v bodě 4. oznámení o konání této mimořádné valné hromady společnosti. 7.4.2003 - 7.5.2003
2. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upsáním nových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. s tím, že: 7.4.2003 - 7.5.2003
a) základní kapitál společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. bude zvýšen o 896 000 000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu bez omezení; o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.; 7.4.2003 - 7.5.2003
b) k uvedenému zvýšení základního kapitálu se budou upisovat nové akcie: * minimálně v počtu 896 000 kusů; * o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jednu akcii; * druh akcií - kmenové; * forma akcií - na majitele; * podoba akcií - zaknihované; 7.4.2003 - 7.5.2003
c) na základě usnesení mimořádné valné hromady podle bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady bylo vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upsat nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. upisované k tomuto zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.; 7.4.2003 - 7.5.2003
d) veškeré nové akcie upisované jak do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tak i nad tuto částku, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost LNM Holdings N.V., se sídlem Penstraat 105, Curacao, Nizozemské Antily; 7.4.2003 - 7.5.2003
e) nové akcie společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. budou upsány smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti LNM Holdings N.V. Představenstvo společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. odešle společnosti LNM Holdings N.V. návrh smlouvy o upsání akcií i písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií v den podání návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazující podmínkou upisování akcií, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií ve výši 1 000,- Kč na jednu akcii; 7.4.2003 - 7.5.2003
f) upisovatel, tedy předem určený zájemce - společnost LNM Holdings N.V., je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií v následujících lhůtách: (i) část emisního kurzu upsaných akcií ve výši, která odpovídá korunovému ekvivalentu USD 25 000 000, a to podle devizového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného ke dni úpisu akcií, nejpozději do dvou měsíců od data uzavření smlouvy o upsání akcií, nejdéle však do 31.3.2003 (ii) zbývající část emisního kurzu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající celkové částce emisního kurzu všech upsaných akcií a části emisního kurzu splaceného podle předchozího bodu do šesti měsíců ode dne převodu 52,25 % akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. Fondem národního majetku České republiky na společnost LNM Holdings N.V. podle Smlouvy o prodeji akcií mezi Fondem národního majetku České republiky a společností LNM Holdings N.V. ze dne 17. června 2002, nejpozději však do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 7.4.2003 - 7.5.2003
Obě splátky emisního kurzu budou splaceny na účet společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. číslo: 2003539908 u peněžního ústavu Citibank, a.s. 7.4.2003 - 7.5.2003
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91 Sb. 22.1.1992
Den vzniku: 22.1.1992 22.1.1992
Obchodní názvy společnosti: v jazyce německém: NOVÁ HUŤ AG v jazyce anglickém: NOVÁ HUŤ Ltd. v jazyce francouzském: NOVÁ HUŤ S.A. 22.1.1992 - 7.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Liberty Ostrava a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193258
Obchodní firma: Liberty Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 22.1.1992
Celkový počet živností: 180
Aktivních živností: 32

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193258
Firma: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: 4000 - 4999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22.1.1992

Kontakty na Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00 27.1.2014
Sídlo: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00 11.4.2003 - 27.1.2014
Sídlo: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00 16.7.1997 - 11.4.2003
Sídlo: Ostrava Česká republika
22.1.1992 - 16.7.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00

Obory činností Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
úřední povolení: - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1999/2640 29.6.2018
zámečnictví, nástrojářství 29.8.2017
kovářství, podkovářství 29.8.2017
klempířství a oprava karosérií 29.8.2017
pokrývačství, tesařství 29.8.2017
truhlářství, podlahářství 29.8.2017
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 29.8.2017
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.8.2017
obráběčství 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení aplnění nádob plyny 29.8.2017
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnými soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 29.8.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.8.2017
slévárenství, modelářství 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 29.8.2017
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.8.2017
galvanizérství, smaltérství 29.8.2017
malířství, lakýrnictví, natěračství 29.8.2017
výkon zeměměřických činností 29.8.2017
úřední povolení: - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/1999/2640 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4929 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4930 - k provozování dráhy Ev. č. ÚP/2014/4931 29.8.2017 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1733 29.8.2017 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1732 29.8.2017 - 29.6.2018
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/2014/1734 29.8.2017 - 29.6.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.12.2007
galvanizérství 6.12.2007 - 29.8.2017
ke zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky a do zahraničí v rámci koncernu ArcelorMittal a cizinců na území České republiky v rámci tohoto koncernu Ev. č. ÚP/2006/61060-41 6.12.2007 - 29.6.2018
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka Mittal Steel Ostrava a.s., Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 - k provozování dráhy železniční - vlečky "CENTROMAT I" Ev. č. ÚP/2004/3634 18.8.2006 - 29.8.2017
inspekční činnost technických zařízení dle ČSN EN ISO/IEC 17020 18.8.2006 - 29.6.2018
opravy pracovních strojů 1.2.2006
telekomunikační činnost 1.2.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.2.2006 - 29.8.2017
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2004
opravy silničních vozidel 5.10.2004
vodoinstalatérství, topenářství 5.10.2004
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 5.10.2004
provádění trhacích prací 5.10.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 5.10.2004
projektová činnost ve výstavbě 5.10.2004
izolatérství 5.10.2004
psychologické poradenství a diagnostika 5.10.2004
licence č. 110101294 - skupina 11 výroba elektřiny 5.10.2004
licence č. 120101291 - skupina 12 distribuce elektřiny 5.10.2004
licence č. 220101041 - skupina 22 distribuce plynu 5.10.2004
licence č. 310101289 - skupina 31 výroba tepelné energie 5.10.2004
licence č. 320101300 - skupina 32 rozvod tepelné energie 5.10.2004
licence č. 140304070 - skupina 14 obchod s elektřinou 5.10.2004
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 5.10.2004 - 18.8.2006
masérské, rekondiční a regenerační služby 5.10.2004 - 6.12.2007
výroba a hutní zpracování železa a oceli 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba kovového spotřebního zboží 5.10.2004 - 21.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 5.10.2004 - 21.8.2009
velkoobchod 5.10.2004 - 21.8.2009
realitní činnost 5.10.2004 - 21.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.10.2004 - 21.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 5.10.2004 - 21.8.2009
testování, měření a analýzy 5.10.2004 - 21.8.2009
poskytování technických služeb 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba koksu a surového dehtu 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 5.10.2004 - 21.8.2009
dokončovací stavební práce 5.10.2004 - 21.8.2009
maloobchod mimo řádné prodejny 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 5.10.2004 - 21.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 5.10.2004 - 21.8.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.10.2004 - 21.8.2009
projektování elektrických zařízení 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 5.10.2004 - 21.8.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 5.10.2004 - 21.8.2009
reklamní činnost a marketing 5.10.2004 - 21.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 5.10.2004 - 29.8.2017
kovoobráběčství 5.10.2004 - 29.8.2017
nástrojářství 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 5.10.2004 - 29.8.2017
silniční motorová doprava osobní osobní příležitostná vnitrostátní osobní příležitostná mezinárodní 5.10.2004 - 29.8.2017
silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní s vozidly max. 3,5t celkové hmotnosti; nákladní vnitrostátní s vozidly nad 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly max. 3,5t; nákladní mezinárodní s vozidly nad 3,5t 5.10.2004 - 29.8.2017
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 5.10.2004 - 29.8.2017
modelářství 5.10.2004 - 29.8.2017
slévárenství 5.10.2004 - 29.8.2017
smaltérství 5.10.2004 - 29.8.2017
podlahářství 5.10.2004 - 29.8.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 5.10.2004 - 29.8.2017
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 22.10.2002 - 5.10.2004
zastupování v celním řízení 22.10.2002 - 21.8.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 22.10.2002 - 21.8.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.10.2002 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/1999/1049 22.10.2002 - 29.6.2018
účetnictví kromě účetního poradenství 4.4.2002 - 22.10.2002
k provozování dráhy železniční - vlečky "CENTROMAT", Ev.č.ÚP/2001/3026 4.4.2002 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev.č. L/2001/1176 4.4.2002 - 29.6.2018
technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany 12.10.1999
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0036 12.10.1999
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0049 12.10.1999 - 22.10.2002
úřední povolení: - k provozování železniční dráhy - vlečky CEMOS Ev. č. ÚP/1995/0361 - k provozování dráhy na železniční dráze - vlečce "Vlečka NOVÁ HUŤ, a.s Ostrava" Ev. č. ÚP/1995/0013 - k provozování železniční dráhy - vlečky "Calumite s.r.o." Ev. č. ÚP/1999/2640 12.10.1999 - 5.10.2004
poskytování telekomunikačních služeb 12.10.1999 - 1.2.2006
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0037 12.10.1999 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0039 12.10.1999 - 29.8.2017
licence k provozování drážní dopravy Ev. č. L/1995/0038 12.10.1999 - 29.6.2018
výkon zeměměřičských činností 31.1.1996 - 4.4.2002
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 31.1.1996 - 4.4.2002
provozování drážní dopravy v souladu s udělenou licencí drážního úřadu č.j. 4897/95-DÚ/O-Sl ze dne 12.7.1995 31.1.1996 - 22.10.2002
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v souladu s povolením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.j. P 92 č. R 991295081 ze dne 27.6.1995 31.1.1996 - 24.12.2002
masérské služby 31.1.1996 - 5.10.2004
elektroinstalatérství 31.1.1996 - 5.10.2004
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 31.1.1996 - 5.10.2004
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výj. činností v § 3 odst. 2/h živ. zák. 31.1.1996 - 5.10.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady 31.1.1996 - 5.10.2004
montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb., údržba a opravy strojních částí technologických zařízení 31.1.1996 - 6.12.2007
zprostředkování prací a služeb 31.1.1996 - 21.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1994 - 4.4.2002
výroba potravin 9.8.1994 - 4.4.2002
správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu 9.8.1994 - 4.4.2002
hostinská činnost 9.8.1994 - 4.4.2002
jiné ubytovací možnosti 9.8.1994 - 21.8.2009
zednictví 7.10.1993
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 7.10.1993
maloobchod se smíšeným zbožím hlavně potravinami, nápoji a tabákem 7.10.1993 - 4.4.2002
účetnictví a ekonomická činnost kromě účetního poradenství 7.10.1993 - 4.4.2002
vydavatelská činnost 7.10.1993 - 4.4.2002
projektová činnost v IV 7.10.1993 - 4.4.2002
poradenské služby ohledně elektronických zařízení na zpracování dat 7.10.1993 - 4.4.2002
jiné prvotní zpracování surového železa a oceli 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba trubek 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ocelových trubek 7.10.1993 - 5.10.2004
tváření za studena 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba dílů a příslušenství pro auta a motory automobilů 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatního kovového zboží 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod elektřiny 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod páry a teplé vody 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování kovového odpadu a šrotu 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s kovy a kovovými rudami 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s chemickými výrobky 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod s meziprodukty různého druhu 7.10.1993 - 5.10.2004
velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem 7.10.1993 - 5.10.2004
ostatní velkoobchod 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem motorových vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných dopravních zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných pozemních dopravních zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem jiných strojů a přístrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem stavebních strojů a zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
pronájem ostatních strojů a nástrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 7.10.1993 - 5.10.2004
technické testování a analýzy 7.10.1993 - 5.10.2004
maloobchod se smíšeným zbožím 7.10.1993 - 5.10.2004
technické a inženýrské služby 7.10.1993 - 5.10.2004
zpracování tuhých a plynných paliv 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba železa, ocele a feroslitin 7.10.1993 - 5.10.2004
hutní druhovýroba 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a rozvod pitné a užitkové vody 7.10.1993 - 5.10.2004
řezání dřeva na pile, hoblování a impregnace dřeva 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba ostatních výrobků ze dřeva 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba obráběcích strojů 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba strojů na výrobu železa a oceli 7.10.1993 - 5.10.2004
demolice a zemní práce 7.10.1993 - 5.10.2004
malování, lakování a sklenářské práce 7.10.1993 - 5.10.2004
obchod mimo řádné prodejny 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba strojů 7.10.1993 - 5.10.2004
podnikatelské poradenství 7.10.1993 - 5.10.2004
opravy motorových vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
vodoinstalatérství 7.10.1993 - 5.10.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.10.1993 - 5.10.2004
kovoobrábění 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba nástrojů 7.10.1993 - 5.10.2004
obkladačské práce 7.10.1993 - 5.10.2004
automatizované zpracování dat 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a opravy motorových dopravních prostředků 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy chladicích zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy výstroje el. trakčních vozidel 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž a opravy měřící regulační techniky 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba a opravy elektrických šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž a opravy kancelářské a reprodukované elektroniky 7.10.1993 - 5.10.2004
montáž, oprava, údržba vyhrazených el.zařízení a výroba rozvaděčů NN 7.10.1993 - 5.10.2004
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek) 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění bytových a občanských staveb 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění průmyslových staveb 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, GO, rekonstrukce a revize výhradních zdvihacích zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihovacícho zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 7.10.1993 - 5.10.2004
výroba, montáže, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení a lanových drah 7.10.1993 - 5.10.2004
provozování středisek kalibrační služby 7.10.1993 - 5.10.2004
zřizování poplašných zařízení 7.10.1993 - 5.10.2004
silniční motorová doprava 7.10.1993 - 5.10.2004
provádění trhacích a ohňostrojových prací mimo ohňostroje 7.10.1993 - 5.10.2004
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 7.10.1993 - 21.8.2009
ostatní specializovaný maloobchod v prodejnách 7.10.1993 - 21.8.2009
ostatní vzdělávání dospělých 7.10.1993 - 21.8.2009
kopírovací práce 7.10.1993 - 21.8.2009
zprostředkování obchodu 7.10.1993 - 21.8.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 7.10.1993 - 21.8.2009
poskytování software (smluvní prodej) 7.10.1993 - 21.8.2009
opravy karoserií 7.10.1993 - 29.8.2017
zámečnictví 7.10.1993 - 29.8.2017
kovářství 7.10.1993 - 29.8.2017
klempířství 7.10.1993 - 29.8.2017
pokrývačství 7.10.1993 - 29.8.2017
truhlářství 7.10.1993 - 29.8.2017
tesařství 7.10.1993 - 29.8.2017
zušlechťování a úprava válcovaných a trubkových výrobků 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba loupané, broušené oceli, ohýbaných a tvarovaných profilů otevřených i uzavřených 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba válcovaných výrobků za tepla 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba důlních výztuží 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ocelových trubek: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba trub, trubkových výrobků a uzavřených profilů 22.1.1992 - 7.10.1993
tváření za studena: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba silničních svodidel 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ostatního kovového zboží: 22.1.1992 - 7.10.1993
náhradní díly pro zařízení obdobných zařízením používaných v hutích 22.1.1992 - 7.10.1993
díly kovových konstrukcí 22.1.1992 - 7.10.1993
součásti pro železniční svršek 22.1.1992 - 7.10.1993
díly kolejových vozidel, železniční dvojkolí 22.1.1992 - 7.10.1993
díly zdvihacích, transportních a manipulačních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
díly strojů a zařízení pro strojovou výrobu a hutní druhovýrobu 22.1.1992 - 7.10.1993
dílů strojů a zařízení pro zemědělství 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba a rozvod elektřiny 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba a rozvod páry a teplé vody 22.1.1992 - 7.10.1993
zpracování kovového odpadu a šrotu 22.1.1992 - 7.10.1993
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba koksu 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba surového železa 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba oceli 22.1.1992 - 7.10.1993
výzkum a vývoj v oblasti přírodních technických věd 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s pevnými, tekutými a plyn. palivy a příbuznými výrobky 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s kovy a kovovými rudami 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s chemickými výrobky 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod s meziprodukty různého druhu 22.1.1992 - 7.10.1993
velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem 22.1.1992 - 7.10.1993
ostatní velkoobchod: 22.1.1992 - 7.10.1993
provádění zahraničně obchodní činnosti 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem motorových vozidel 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných dopravních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných pozemních dopravních zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem jiných strojů a zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem stavebních strojů a zařízení 22.1.1992 - 7.10.1993
pronájem ostatních strojů a nástrojů 22.1.1992 - 7.10.1993
maloobchod se smíšeným zbožím hlavně potravinami, nápoji a tabákem 22.1.1992 - 7.10.1993
ostatní specializovaný maloobchod: 22.1.1992 - 7.10.1993
maloprodejna hutního a zbytkového materiálu 22.1.1992 - 7.10.1993
jiné prvotní zpracování surového železa a oceli: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba ohýbaných a tvarovaných profilů otevřených 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba dílů a příslušenství pro auta: 22.1.1992 - 7.10.1993
výroba diskových a jiných kol, podsestav automobilů 22.1.1992 - 7.10.1993
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 22.1.1992 - 7.10.1993
technické testování a analýzy 22.1.1992 - 7.10.1993
maloobchod se smíšeným zbožím 22.1.1992 - 7.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 142/131 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251594
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 22.9.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 22.1.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Vladimírova 215/16 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1004684258
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 18.11.2011

Živnost č. 2 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.5.1992

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 10 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 11 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 12 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1992

Živnost č. 13 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.1992

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 16 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 17 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 18 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.1992

Živnost č. 19 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.3.1993

Živnost č. 20 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.1994

Živnost č. 21 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.9.1995

Živnost č. 22 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014

Živnost č. 23 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.2000

Živnost č. 24 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.11.2000

Živnost č. 25 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.8.2003

Živnost č. 26 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2003

Živnost č. 27 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2004

Živnost č. 28 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.1.2004

Živnost č. 29 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014

Živnost č. 30 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Křižíkova 1377 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1010556592
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 689/117 , Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny: 1000251586
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2007

Živnost č. 31 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.4.2017

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat neb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Přerušení oprávnění: 1.4.2017

Živnost č. 33 Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 34 Velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 35 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Velkoobchod s meziprodukty různého druhu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 37 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Velkoobchod s chemickými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 39 Velkoobchod s kovy a kovovými rudami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 40 velkoobchod s pevnými, tekutými a plyn. palivy a příbuznými výr.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 41 Ostatní special. maloobchod v prodejnách

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Maloobchod se smíšeným zbožím, hlavně nápoji, potravinami a tabákem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 46 Obchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 47 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Technické testování a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 50 Výroba trubek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 51 Jiné činnosti spojené se zpracováním dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 52 Pronájem ostatních strojů a nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 53 Pronájem stavebních strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 54 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 55 Výroba ocelových trubek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 56 Pronájem jiných pozemních dopravních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 57 Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 58 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 59 Tváření za studena

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 60 Výroba motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2004

Živnost č. 61 Výroba ostatního kovového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 62 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Provoz malých elektráren a výroba solární energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 64 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Zpracování kovového odpadu a šrotu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 66 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 67 Ostatní velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 68 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 69 Výroba strojů na výrobu železa a oceli

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 70 Malování, lakování, sklenářské práce a tapetování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 8.3.2004

Živnost č. 71 Demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2004

Živnost č. 72 Výroba ostatních výrobků ze dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 8.3.2004

Živnost č. 73 Maloobchod mimo řádné prodejny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 74 Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 75 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 76 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 77 Výroba strojů pro potravinářský průmysl a výrobu tabáku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 78 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2004

Živnost č. 79 Ekonomická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 80 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 81 Podnikatelské poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 82 Výroba obráběcích strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 83 výroba a rozvod pitné a užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 22.7.1997

Živnost č. 84 Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 16.11.2001

Živnost č. 85 Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 86 Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 87 Účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 29.8.2000

Živnost č. 88 Zpracování tuhých a plynných paliv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 89 Výroba železa, ocele a feroslitin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 90 Hutní druhovýroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 31.7.2003

Živnost č. 91 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 92 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2004

Živnost č. 93 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 94 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 22.1.2002

Živnost č. 95 Výroba koksu a surového dehtu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 96 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 97 Poradenské služby ohledně elektrických zařízení na zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.1992
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 98 revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob dle oprávnění ITI Ostrava ze dne 9.9.1992 ev.č.477/12.10/92-TZ-Z-N,NP,R-N-A,B, R-K-1,2,3,4

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 99 revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení dle oprávnění ITI Ostrava ze dne 10.9.1992 ev.č. 616/12.10/92-ZZ-I,II,III,V,VI

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 100 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 101 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 102 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 103 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 22.3.2004

Živnost č. 104 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 105 Opravy karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 106 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 25.7.2000

Živnost č. 107 Výroba, instal. a opravy el.strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 108 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 109 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 110 Výroba, instalace a opravy chladicích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 111 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 112 výroba, instal., opr. a výstroje el. trakčních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 113 Výroba instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 114 výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 115 výroba a opravy el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 116 montáž a opravy měřící a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 117 montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 118 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 119 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 120 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 121 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 25.7.2000

Živnost č. 122 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 123 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 124 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 11.9.2001

Živnost č. 125 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 11.9.2001

Živnost č. 126 zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.1992
Zánik oprávnění: 4.11.1996

Živnost č. 127 výroba, mont., opr. a rekonstrukce. tech.dopr.zař.a lan.drah v rozsahu potvrzení Státní drážní tech. inspekce ev.č. P039/92 SDTI ze dne 29.6.1992

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.8.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1997

Živnost č. 128 Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti -vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti -mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti -me

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 129 Silniční motorová doprava osobní -vnitrostátní osobní příležitostná doprava -mezinárodní osobní příležitostná doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 130 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 131 stavitel (provád. jedn.staveb a poddodávek pro shora uved.stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1997

Živnost č. 132 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 133 Obkladačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 14.9.2000

Živnost č. 134 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 135 Pokrývačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 136 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 137 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1997

Živnost č. 138 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 139 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1997

Živnost č. 140 provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 13.5.1997

Živnost č. 141 montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů NNdle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č. 4961/12.10/92-EZ-M,O,R ze dne 17.7.1992

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 142 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 143 výroba, mont., opr. a rek. a period. zkoušky vyhr. tlak. zařízenídle oprávnění ITI Praha pobočka Ostrava ev.č. 477/12.10/92-TZ-Z-N;NP R-N-A,B;R-K-1,2,3,4 ze dne 9. 9. 1992

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 144 výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízenídle oprávnění ITI Praha pobočka Ostrava ev.č.616/12.10/92-ZZ-I,II,III,V,VI ze dne 10. 9. 1992

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 145 Vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 146 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.1993
Zánik oprávnění: 5.6.2000

Živnost č. 147 provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.1993
Zánik oprávnění: 29.10.1996

Živnost č. 148 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.1993
Zánik oprávnění: 6.8.2003

Živnost č. 149 Výroba potravin kromě příloh zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1993
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 150 Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 151 Správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1993
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 152 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1993
Zánik oprávnění: 16.11.2000

Živnost č. 153 hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1993
Zánik oprávnění: 9.9.1996

Živnost č. 154 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1993
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 155 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.1994
Zánik oprávnění: 15.9.2015

Živnost č. 156 Masérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.1994
Zánik oprávnění: 4.8.2000

Živnost č. 157 provozování drah s výjimkou celostátních (§3 odst.2.g živ.zák.)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 158 Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 159 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1994
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 160 Montáž, servis, opravy a údržba kromě příloh z. 455/91 Sb., údržba a opravy strojních částí technologických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 161 elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Zánik oprávnění: 12.5.1997

Živnost č. 162 montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na plynydle oprávnění ITI Praha,pobočka Ostrava, ev.č.1783/7/94-PZ-I,II,III,IV,V,VI,VII, ze dne 10.5. 1994

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1994
Zánik oprávnění: 5.3.1997

Živnost č. 163 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1995
Zánik oprávnění: 20.12.2000

Živnost č. 164 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 165 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.2.1995
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 166 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1995
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 167 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 28.11.2001

Živnost č. 168 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 169 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 170 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.11.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 171 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 172 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.4.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 173 Podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 174 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 175 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 176 Modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 177 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 178 Smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 179 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 180 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba chemických látek a chemických přípravků
Slévárenství
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba nábytku
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy strojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice
Příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Železniční nákladní doprava
Ostatní pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem předs tavenstva. 27.1.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představenstva. 31.1.1996 - 27.1.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva případně místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 7.10.1993 - 31.1.1996
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 22.1.1992 - 7.10.1993
Jméno: Bc. Ashok Virupaksha Gowda Patil MBA 29.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Ve funkci: od 27.6.2017
Adresa: Jantarová 3347/3, Ostrava 702 00
Jméno: Bc. Pradhan Suyash Kumar 29.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: 95 East Canal Boring Road G.P.O. Patna, Budha Colony , Patna, Bihar Indická republika
Jméno: Shahab Husain 8.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2014
Adresa: Keltičkova 2097 27, 710 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Telúch 15.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.2.2018
Adresa: Jana Maluchy 210/65, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Václav Habura 19.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Větrná 235/8, Vřesina 747 20
Jméno: Ing. Jiří Horáček 22.1.1992 - 7.10.1993
Funkce: člen představensva
Adresa: Opatická 9 , Praha 1 Česká republika
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 22.1.1992 - 7.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Sochy 842/17, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Ladislav Císař 22.1.1992 - 9.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Bohuslav Poduška 22.1.1992 - 9.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pokrovského 1794 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 7.10.1993 - 9.8.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Sochy 842/17, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 22.1.1992 - 31.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bukova 8 , Ostrava-Proskovice Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Petr 22.1.1992 - 31.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čajkovského 1672/24, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Horáček 7.10.1993 - 31.1.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Opatická 9 , Praha 1 Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Císař 9.8.1994 - 31.1.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 9.8.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Sochy 842/17, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Jiří Matoušek 9.8.1994 - 31.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Milevská 1119/36, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 31.1.1996 - 11.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hulvácká 2022/23, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Miloš Velkoborský 31.1.1996 - 28.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Elišky Krásnohorské 1281/25, Havířov 736 01
Jméno: JUDr. František Kaleta 28.4.1997 - 18.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jižní 2248/10, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Gerhard Pretsch 31.1.1996 - 22.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mongolská 1466/32, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vilém Lerach 22.1.1992 - 25.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 347, Řepiště 739 32
Jméno: Ing. Ladislav Císař 31.1.1996 - 22.6.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Klostermannova 904/10, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 11.11.1996 - 22.6.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Staré elektrárny 1881/2, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. František Chowaniec 25.4.2000 - 22.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: JUDr. František Kaleta 18.2.1999 - 15.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 238, Bruzovice 739 36
Jméno: Ing. Jiří Horáček 12.10.1999 - 10.8.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.4.2000
Adresa: Opatovická 1314/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Oldřich Struminský 15.8.2000 - 22.9.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.3.2001
Adresa: Francouzská 6023/3, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Gerhard Pretsch 22.11.1999 - 26.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: V Mešníku 5548/4, Ostrava 722 00
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 22.6.2000 - 26.2.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: U Sochy 842/17, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. František Chowaniec 22.6.2000 - 26.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 20.7.2001
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Jan Palička 22.6.2000 - 26.2.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: Plzeňská 352/374, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Lubomír Pokorný 22.9.2001 - 2.8.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.3.2001 do 23.1.2002
Adresa: Dolany u Olomouce , Dolany č. 450 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Lamač 26.2.2002 - 8.1.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 9.10.2002
Adresa: Šantrochova 1862/11, Praha 162 00
Jméno: Ing. Helena Vlčková 10.8.2001 - 2.6.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2001 do 12.3.2003
Adresa: Vrchlického 402/9, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Vladimír Korfant 26.2.2002 - 2.6.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 12.3.2003
Adresa: Humenská 24 , Košice-Západ
Jméno: Ing. Miroslav Stančík 26.2.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 12.3.2003
Adresa: Gen. Sochora 1279/45, Ostrava 708 00
Jméno: Sanjay Kumar 5.6.2003 - 11.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.3.2003 do 9.9.2004
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Kumar Arun Prasad Singh 5.6.2003 - 11.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.3.2003 do 18.1.2005
Ve funkci: od 27.3.2003 do 18.1.2005
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. František Chowaniec 26.2.2002 - 8.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 27.5.2005
Ve funkci: od 20.7.2001 do 27.5.2005
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Miroslav Stančík 27.7.2005 - 13.10.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005 do 18.8.2005
Ve funkci: od 27.5.2005 do 18.8.2005
Adresa: Gen. Sochora 1279/45, Ostrava 708 00
Jméno: Gregor Johannes Münstermann 8.7.2005 - 13.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005
Ve funkci: od 27.5.2005
Adresa:
Steinbeck, Am Kuttenberge 82d, 21244 Buchholz i.d. Nordheide, SRN
Jméno: Gregor Johannes Münstermann 13.12.2005 - 19.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005
Ve funkci: od 27.5.2005
Adresa: V Zahradách 2300/184, Ostrava 708 00
Jméno: Augustine Kochuparampil 21.10.2005 - 23.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2004 do 3.4.2008
Adresa: Ebertallee 46 , 226 07 Hamburg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Josef Buryan 5.1.2006 - 23.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2005
Ve funkci: od 14.12.2005 do 3.4.2008
Adresa: Krůčkova 750/13, Ostrava 721 00
Jméno: Gregor Johannes Münstermann 19.10.2007 - 23.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2005
Ve funkci: od 27.5.2005 do 3.4.2008
Adresa: Möwenweg 35 , 242 17 Schönberg Spolková republika Německo
Jméno: Sanjay Samaddar 23.4.2008 - 21.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.4.2008
Ve funkci: od 3.4.2008 do 18.6.2009
Adresa: West Bengal, Indie , Kalkata, Santoshupur Česká republika
Jméno: Gregor Johannes Münstermann 23.4.2008 - 21.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 17.6.2009
Ve funkci: od 3.4.2008 do 17.6.2009
Adresa: Möwenweg 35 , 242 17 Schönberg Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Josef Buryan 23.4.2008 - 21.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2005
Adresa: Krůčkova 750/13, Ostrava 721 00
Jméno: Sanjay Samaddar 21.8.2009 - 7.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2008 do 26.8.2009
Adresa: West Bengal, Indie , Kalkata, Santoshupur Česká republika
Jméno: Augustine Kochuparampil 21.8.2009 - 10.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009
Ve funkci: od 18.6.2009
Adresa: Ginsterweg 1 , 293 78 Wittingen Spolková republika Německo
Jméno: Rakesh Kapur 5.11.2008 - 31.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.8.2008 do 26.7.2010
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Josef Buryan 21.8.2009 - 20.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.2005 do 1.3.2011
Ve funkci: od 18.6.2009 do 1.3.2011
Adresa: Krůčkova 750/13, Ostrava 721 00
Jméno: Mgr. Ctirad Lolek 16.11.2009 - 1.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2009 do 30.6.2011
Adresa: Olomoucká 394/100, Loštice 789 83
Jméno: Ing. Josef Buryan 20.4.2011 - 1.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011
Ve funkci: od 1.3.2011 do 6.6.2011
Adresa: Krůčkova 750/13, Ostrava 721 00
Jméno: Augustine Kochuparampil 10.3.2010 - 14.11.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 26.10.2011
Ve funkci: od 18.6.2009 do 26.10.2011
Adresa: Hukvaldská 176/8, Ostrava 715 00
Jméno: Ing. Hans Ludwig Rosenstock Ph.D. 1.8.2011 - 12.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2011 do 6.1.2012
Ve funkci: od 6.6.2011 do 6.1.2012
Adresa: U Nemocnice 837/2, Ostrava 725 29
Jméno: Ing. Josef Buryan 1.8.2011 - 28.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 4.5.2012
Adresa: Krůčkova 750/13, Ostrava 721 00
Jméno: Tapas Rajderkar 14.11.2011 - 22.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2011
Ve funkci: od 26.10.2011
Adresa: Indická republika
Kolkata, Near Hind Cinema, Rajendra Dutta Lane 2/1A, PSČ 700012
Jméno: Ashok Virupaksha Gowda Patil 28.6.2012 - 6.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Adresa: Indická republika
Vidhya Nagar Bangalore, Dayanand Pai Layout, Sai Niketan Apts, Doorvani Nagar G1, PSČ 560016
Jméno: Mgr. Jan Rafaj MBA 28.11.2011 - 27.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2011
Adresa: Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Bc. Shankaranathan Anoop Nair MBA 28.11.2011 - 27.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2011
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Ashok Virupaksha Gowda Patil 6.5.2013 - 27.1.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 23.4.2013
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Dirk Cyriel Edmond Stroo 20.3.2012 - 9.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.2.2012 do 19.11.2014
Adresa: Sokolská třída 1536/36, Ostrava 702 00
Jméno: Ashok Virupaksha Gowda Patil 27.1.2014 - 23.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 23.4.2013
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40, Ostrava 700 30
Jméno: Shahab Husain 9.12.2014 - 6.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2014
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Tapas Rajderkar 22.1.2013 - 20.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2011 do 2.5.2016
Ve funkci: od 26.10.2011 do 2.5.2016
Adresa: U Nemocnice 837/2, Ostrava 725 29
Jméno: Jan Rafaj 27.1.2014 - 20.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2011
Adresa: Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Ashok Virupaksha Gowda Patil 23.5.2015 - 20.6.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 23.4.2013 do 8.4.2016
Adresa: Jantarová 3347/3, Ostrava 702 00
Jméno: Bc. Vijay Mahadevan Subramanyam MBA 20.6.2016 - 5.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2016 do 30.4.2017
Ve funkci: od 10.5.2016 do 30.4.2017
Adresa: No 20 4th Main Road , 600 090 Besant Nagar Chennai, Tamil Nadu Indická republika
Jméno: Ashok Virupaksha Gowda Patil 20.6.2016 - 5.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Adresa: G1 Sai Niketan Apts, Doorvani Nagar , 560 016 Dayanand Pai Layout Vidhya Nagar Bangalore Indická republika
Jméno: Shankaranathan Anoop Nair 27.1.2014 - 29.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2011 do 18.11.2016
Adresa: Blahoslavova 3301/9, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Jan Rafaj MBA 20.6.2016 - 29.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2011 do 18.11.2016
Ve funkci: od 8.4.2016 do 18.11.2016
Adresa: Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Bc. Ashok Virupaksha Gowda Patil MBA 5.6.2017 - 29.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012 do 26.6.2017
Ve funkci: od 2.5.2017 do 26.6.2017
Adresa: G1 Sai Niketan Apts, Doorvani Nagar , 560 016 Dayanand Pai Layout Vidhya Nagar Bangalore Indická republika
Jméno: Bc. Pradhan Suyash Kumar 5.6.2017 - 29.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2017 do 26.6.2017
Adresa: 95, East Canal Boring Road G.P.O. Patna, Budha Colony , Patna, Bihar Indická republika
Jméno: Shahab Husain 6.4.2016 - 8.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2014
Adresa: Keltičkova 2016/29, Ostrava 710 00
Jméno: Mgr. Jan Rafaj MBA 29.8.2017 - 30.11.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2016 do 27.11.2017
Ve funkci: od 19.11.2016 do 27.11.2017
Adresa: Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Bc. Shankaranathan Anoop Nair MBA 29.8.2017 - 22.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2016 do 5.1.2018
Adresa: Blahoslavova 3301/9, Ostrava 702 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Sanjay Samaddar 30.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.2009
Adresa: Survey Park Udita 1050 , Kolkata Indická republika
Jméno: Augustine Kochuparampil 14.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2013
Ve funkci: od 22.5.2013
Adresa: Hukvaldská 176/8, Ostrava 715 00
Jméno: Ing. Petr Slanina 21.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2019
Adresa: Jarní 801/1, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Zdeněk Prouza 22.1.1992 - 9.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Marty Krásové 4447/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. František Babka 22.1.1992 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Hilmarova 678/1, Praha 152 00
Jméno: Ing. Josef Přerost CSc. 22.1.1992 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: 2. pětiletky 2 , Havířov-Město Česká republika
Jméno: Ivana Tomaštíková 22.1.1992 - 31.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Patrice Lumumby 2270/90, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Zdeněk Onderek 22.1.1992 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Výškovická 2554/96, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. František Saidl 9.8.1994 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Čechova 770/7, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Norbert Kraus 31.1.1996 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Pujmanové 889/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Terézia Hrnčířová 31.1.1996 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Fričova 2502/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 31.1.1996 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Bukova 8 , Ostrava-Proskovice Česká republika
Jméno: Ing. Vít Ruprich 31.1.1996 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Hlavní třída 564/81, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 31.1.1996 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: U Sochy 842/17, Ostrava 724 00
Jméno: Pedro J. Pick 14.4.1998 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Karoliny Světlé 208/34, Praha 110 00
Jméno: Ing. Karel Kříž 14.4.1998 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Davídkova 2103/95, Praha 182 00
Jméno: Ing. Marie Čižinská 14.4.1998 - 12.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ing. Robert Sýkora 12.10.1999 - 22.6.2000
Funkce: předseda
Adresa: Orlí 402/5, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 31.1.1996 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Karasova 11/1, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Jaroslav Fejfar 12.10.1999 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: V zahradách 916/7, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jaroslava Zelená 12.10.1999 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Světice 155 , Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Zedník 12.10.1999 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Francouzská 1069/38, Ostrava 708 00
Jméno: Zdeněk Onderek 14.4.1998 - 11.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Výškovická 2554/96, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Michal Procházka 12.10.1999 - 4.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Lucemburská 2175/22, Praha 130 00
Jméno: Ing. Luboš Zíka 12.10.1999 - 4.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Ostravská 3067, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Josef Černý 31.10.2000 - 4.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Barunčina 1852/38, Praha 143 00
Jméno: Ing. Věra Koudelková 31.10.2000 - 4.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Kloboučnická 1629/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloš Večeřa 12.10.1999 - 2.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.2.2002
Adresa: Thámova 115/22, Praha 186 00
Jméno: Ing. Radek Horčička 31.10.2000 - 2.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.11.2001
Adresa: K. Čapka 573 , Lom u Mostu Česká republika
Jméno: Ing. Anna Richtrová 4.4.2002 - 22.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Alfréd Michalík 4.4.2002 - 22.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Mírová 1013, Bohumín 735 81
Jméno: Ing. František Kubelka 31.10.2000 - 2.6.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 12.3.2003
Adresa: Kettnerova 2051/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jitka Doležalová 31.10.2000 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.3.2003
Adresa: Opatovická 1314/9, Praha 110 00
Jméno: Dr. Ing. Jan Belda 4.4.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 12.3.2003
Adresa: U dvojdomů 862/10, Praha 102 00
Jméno: JUDr.Ing. Petr Šrámek 4.4.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 12.3.2003
Adresa: Na viničních horách 1833/22, Praha 160 00
Jméno: David Simon 23.11.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 12.3.2003
Adresa: U Hadovky 1493/13, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Jurán 23.11.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 12.3.2003
Adresa: Hybešova 1328/4, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Zdeněk Provazník 23.11.2002 - 2.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 12.3.2003
Adresa: Nad Buďánkami III 2855/5, Praha 150 00
Jméno: Karel Macura 11.12.2000 - 12.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.10.2003
Adresa: Krestova 1303/34, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Martin Pecina MBA 12.3.2004 - 8.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.3.2003 do 25.6.2004
Adresa: 339, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Werner Stuchlík 31.1.1996 - 11.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.11.2004
Adresa: U Náhonu 2430/1, Opava 746 01
Jméno: Ing. František Chowaniec 27.7.2005 - 5.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.5.2005
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Lakshmi Niwas Mittal 22.3.2004 - 10.1.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.3.2003 do 10.10.2005
Ve funkci: od 25.6.2003 do 10.10.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
The Summer Palace, 46 Bishops Avenue, Londýn, N2 OBA
Jméno: Roelof Ijsbrand 10.1.2006 - 10.1.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2005
Ve funkci: od 10.10.2005
Adresa:
JR Blaricum, Waterschapslaan 5, 1261 Nizozemí
Jméno: Ing. František Saidl 14.4.1998 - 28.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.10.2006
Adresa: H. Salichové 901 , 725 25 Ostrava-Polanka Česká republika
Jméno: Jaroslav Marek 14.4.1998 - 28.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.10.2006
Adresa: Lumírova 522/26, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Chýlek 11.10.2004 - 19.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.8.2004 do 24.8.2007
Adresa: 17. listopadu 78, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Roelof Ijsbrand Baan 10.1.2006 - 7.2.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2005 do 21.9.2007
Ve funkci: od 10.10.2005 do 21.9.2007
Adresa:
JR Blaricum, Waterschapslaan 5, 1261 Nizozemí
Jméno: Vijay Kumar Bhatnagar 6.12.2007 - 7.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2007
Adresa: Siddarth Nagar Layout 570011 Karnataka, Indie , Mysore Česká republika
Jméno: Leopold Laskovský 11.6.2005 - 23.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2005
Adresa: Jičínská 281/11, Ostrava 700 30
Jméno: Gijsbert Karel Van Der Mandele 30.3.2007 - 21.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2006 do 18.6.2009
Adresa: 2514 Nizozemí , HP Haag Česká republika
Jméno: Vijay Kumar Bhatnagar 7.2.2008 - 21.8.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2007 do 17.3.2009
Ve funkci: od 12.12.2007 do 17.3.2009
Adresa: Siddarth Nagar Layout 570011 Karnataka, Indie , Mysore Česká republika
Jméno: Ondřej Otradovec 12.3.2004 - 7.10.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.10.2003 do 20.8.2009
Adresa: Vězeňská 859/9, Praha 110 00
Jméno: Arnaud Nicolas Jouron 7.10.2009 - 15.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 7.10.2010
Adresa: rue Wurtz 27 , 750 13 Paříž Francouzská republika
Jméno: Gerhard Renz 6.1.2010 - 1.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2009 do 15.12.2010
Ve funkci: od 12.5.2009 do 15.12.2010
Adresa: Ortelsburger Strasse 21 , 213 37 Lüneburg Spolková republika Německo
Jméno: Roman Bečica 28.11.2006 - 20.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2006 do 12.11.2009
Adresa: Vrbová 483/37, Kobeřice 747 27
Jméno: Petr Slanina 28.11.2006 - 20.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2006 do 12.11.2009
Adresa: Mírové náměstí 31/27, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Igor Svoják 19.10.2007 - 20.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2007 do 7.10.2010
Adresa: Anenská 220, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Leopold Laskovský 23.4.2008 - 20.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2008 do 10.2.2011
Adresa: Jičínská 281/11, Ostrava 700 30
Jméno: Arnaud Poupart-Lafarge 1.3.2011 - 20.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: rue de la Commanderie 19 , 570 70 Metz Francouzská republika
Jméno: Jefferson De Paula 25.11.2008 - 12.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.8.2008 do 27.6.2011
Adresa: Gelly 3650 , Palermo-Buenos Aires Argentinská republika
Jméno: Ing. František Chowaniec 5.1.2006 - 12.1.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2005 do 6.10.2011
Ve funkci: od 10.10.2005 do 6.10.2011
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Sandeep Kumar Jalan 15.12.2010 - 22.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2010 do 10.12.2012
Adresa: boulevard Pierre Dupong 15 , 1430 Luxembourg Lucemburské velkovévodství
Jméno: Roman Bečica 20.4.2011 - 22.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2009 do 13.12.2012
Adresa: Vrbová 483/37, Kobeřice 747 27
Jméno: Petr Slanina 20.4.2011 - 22.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2009 do 13.12.2012
Adresa: Jarní 801/1, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Igor Svoják 20.4.2011 - 22.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2010 do 10.12.2012
Adresa: Vojanova 949, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Leopold Laskovský 20.4.2011 - 14.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2011 do 10.2.2014
Adresa: Jičínská 281/11, Ostrava 700 30
Jméno: Arnaud Poupart-Lafarge 20.4.2011 - 14.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 22.5.2013
Ve funkci: od 24.3.2011 do 22.5.2013
Adresa: rue de la Commanderie 19 , 570 70 Metz Francouzská republika
Jméno: Ing. František Chowaniec Ph.D. 12.1.2012 - 27.1.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2011
Ve funkci: od 6.10.2011
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Leopold Laskovský 14.8.2013 - 19.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2011 do 10.2.2014
Adresa: 76, Malenovice 739 11
Jméno: Dr. Bernhard Klaus Gabel 12.9.2011 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2011 do 27.6.2014
Adresa: Joachim-Friedrich-Str. 8 , 107 11 Berlin Spolková republika Německo
Jméno: Roman Bečica 22.1.2013 - 20.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2012 do 13.12.2015
Adresa: Vrbová 483/37, Kobeřice 747 27
Jméno: Sushil Kumar Jain 30.9.2014 - 20.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2014 do 31.3.2016
Adresa: Syrokomli 19A M. 4 , Krakov Polská republika
Jméno: František Chowaniec 27.1.2014 - 21.2.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.10.2011 do 14.1.2019
Ve funkci: od 6.10.2011 do 14.1.2019
Adresa: Selská 1438/40, Havířov 736 01
Jméno: Tapas Rajderkar 20.6.2016 - 21.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2016 do 14.1.2019
Adresa: 2/1A, Rajendra Butta Lane, Near Hind Cinema , 700 012 Kolkota Indická republika
Jméno: Bc. Roman Bečica 20.6.2016 - 21.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2016 do 14.1.2019
Adresa: Vrbová 483/37, Kobeřice 747 27

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Pradhan Suyash Kumar
Člen statutárního orgánu: Bc. Ashok Virupaksha Gowda Patil MBA
Člen statutárního orgánu: Bc. Shahab Husain MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Telúch
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Habura
Člen statutárního orgánu: Pascal Herve Martin Mari Genest

Vlastníci firmy Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 12 390 300 000 Kč 100% 30.9.2014
zakladni 12 390 300 000 Kč - 7.5.2003 - 30.9.2014
zakladni 11 465 900 000 Kč - 22.1.1992 - 7.5.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 390 257 30.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 390 257 7.5.2003 - 30.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 11 465 873 16.7.1997 - 7.5.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 692 163 17.7.1996 - 16.7.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 663 957 9.8.1994 - 17.7.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 28 206 9.8.1994 - 17.7.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 773 710 9.8.1994 - 16.7.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 111 218 22.1.1992 - 9.8.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 96 22.1.1992 - 9.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 343 977 22.1.1992 - 9.8.1994

Sbírka Listin Liberty Ostrava a.s. IČO: 45193258

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 297/SL 152 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 21.8.2015 26.8.2015 2
B 297/SL 151 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl, audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 23.7.2015 28.7.2015 72
B 297/SL 150 výroční zpráva [2014] konsolidovaná, vč. účetní závěrky, audit Krajský soud v Ostravě 23.7.2015 28.7.2015 72
B 297/SL 149 ostatní Odstoupení z funkce čl.předst. Krajský soud v Ostravě 3.12.2014 10.12.2014 1
B 297/SL 148 notářský zápis NZ 1094/2014, N 1183/2014 Krajský soud v Ostravě 17.10.2014 22.10.2014 3.11.2014 22
B 297/SL 147 notářský zápis NZ 1093/2014, N 1182/52014 Krajský soud v Ostravě 17.10.2014 22.10.2014 3.11.2014 17
B 297/SL 146 zpráva auditora k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 22.10.2014 3.11.2014 10
B 297/SL 145 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora B 155 Krajský soud v Ostravě 22.10.2014 3.11.2014 50
B 297/SL 144 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.10.2014 3.11.2014 70
B 297/SL 143 změna právní formy, fúze Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 12.8.2014 2.9.2014 3.9.2014 6
B 297/SL 140 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 28.8.2014 70
B 297/SL 138 stanovy společnosti k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 24.1.2014 24
B 297/SL 137 notářský zápis NZ 711/2013, N 837/2013, RJA Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 23.1.2014 24.1.2014 26
B 297/SL 136 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 25.7.2013 31.7.2013 4
B 297/SL 135 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 3.6.2013 25.7.2013 31.7.2013 5
B 297/SL 133 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora s příl., konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 23.7.2013 31.7.2013 69
B 297/SL 132 rozhod. o statut. orgánu Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 23.4.2013 10.5.2013 15.5.2013 2
B 297/SL 131 ostatní protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 11.1.2013 1
B 297/SL 130 notářský zápis Nz 445/2011 Krajský soud v Ostravě 3.10.2011 7.11.2012 6.12.2012 6
B 297/SL 129 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.10.2012 7.11.2012 6.12.2012 4
B 297/SL 128 stanovy společnosti - ÚZ k 10.12.2012 Krajský soud v Ostravě 7.11.2012 6.12.2012 34
B 297/SL 127 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 13.9.2012 6
B 297/SL 126 notářský zápis NZ 378/2012 - projekt fúze Krajský soud v Ostravě 15.8.2012 15.8.2012 15.8.2012 16
B 297/SL 125 výroční zpráva r. 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 13.6.2012 25.7.2012 70
B 297/SL 124 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 13.6.2012 25.7.2012 74
B 297/SL 123 změna právní formy, fúze - Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 29.6.2012 0
B 297/SL 122 stanovy společnosti - platné od 18.11.2011 Krajský soud v Ostravě 24.11.2011 8.12.2011 34
B 297/SL 121 rozhod. o statut. orgánu -rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 24.11.2011 8.12.2011 4
B 297/SL 120 notářský zápis NZ 636/2011vč. roz.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 18.11.2011 24.11.2011 8.12.2011 6
B 297/SL 119 podpisové vzory - Rajderkar Krajský soud v Ostravě 18.11.2011 1.12.2011 2
B 297/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 26.10.2011 18.11.2011 1.12.2011 2
B 297/SL 117 ostatní -Dodat.č.1 ke sml.o prod.č.pod Krajský soud v Ostravě 5.9.2011 5.10.2011 18
B 297/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 3.8.2011 5.9.2011 4
B 297/SL 115 podpisové vzory - Rosenstock Krajský soud v Ostravě 3.8.2011 5.9.2011 2
B 297/SL 114 stanovy společnosti - úplné znění k 27.6.2011 Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 15.8.2011 34
B 297/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.6.2011 18.7.2011 15.8.2011 7
B 297/SL 112 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 7.7.2011 27.7.2011 76
B 297/SL 111 výroční zpráva r. 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 7.7.2011 27.7.2011 68
B 297/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 3.3.2011 7.3.2011 3
B 297/SL 109 ostatní -závěr.protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ostravě 15.2.2011 16.2.2011 1
B 297/SL 108 smlouva o prodeji/převodu části podniku vč.příl. Krajský soud v Ostravě 20.12.2010 5.1.2011 6.1.2011 28
B 297/SL 107 posudek znalce č. 46-11/2010 Krajský soud v Ostravě 5.1.2011 6.1.2011 46
B 297/SL 106 notářský zápis Nz 630/2010 Krajský soud v Ostravě 17.12.2010 5.1.2011 6.1.2011 9
B 297/SL 105 notářský zápis Nz 628/2010 Krajský soud v Ostravě 20.12.2010 5.1.2011 6.1.2011 6
B 297/SL 104 rozhod. o statut. orgánu zápis z doz.rady Krajský soud v Ostravě 7.10.2010 3.12.2010 20.12.2010 4
B 297/SL 103 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.11.2010 3.12.2010 20.12.2010 5
B 297/SL 102 podpisové vzory Jalan Krajský soud v Ostravě 3.12.2010 20.12.2010 3
B 297/SL 101 ostatní -rozh.JA-podnikat.zpr.2009 Krajský soud v Ostravě 10.10.2010 19.11.2010 26.11.2010 5
B 297/SL 99 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.11.2010 18.11.2010 81
B 297/SL 100 výroční zpráva r. 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 15.11.2010 18.11.2010 71
B 297/SL 98 posudek znalce č. 34-05/2010 - hodnota akcií Krajský soud v Ostravě 6.5.2010 16.6.2010 17.6.2010 146
B 297/SL 97 notářský zápis NZ 258/2010 - přechod akcií Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 16.6.2010 17.6.2010 14
B 297/SL 96 posudek znalce č.33-03/2010-hodn.části podn. Krajský soud v Ostravě 15.3.2010 23.4.2010 28.4.2010 46
B 297/SL 95 smlouva o prodeji/převodu -sml.o převodu části podniku Krajský soud v Ostravě 18.3.2010 23.4.2010 28.4.2010 30
B 297/SL 94 notářský zápis Nz 111/2010 rozh.jed.společ. Krajský soud v Ostravě 18.3.2010 23.4.2010 28.4.2010 3
B 297/SL 93 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 12.3.2010 Krajský soud v Ostravě 18.3.2010 1.4.2010 9.4.2010 43
B 297/SL 92 notářský zápis NZ 110/2010 - Rozh.mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 18.3.2010 1.4.2010 9.4.2010 8
B 297/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - Protokol - volby čl.doz.rady Krajský soud v Ostravě 13.11.2009 25.1.2010 28.1.2010 1
B 297/SL 90 podpisové vzory - Gerhard Renz Krajský soud v Ostravě 12.5.2009 5.1.2010 8.1.2010 3
B 297/SL 89 rozhod. o statut. orgánu -zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 12.5.2009 5.1.2010 8.1.2010 4
B 297/SL 88 podpisové vzory - Sanjay Samaddar Krajský soud v Ostravě 23.10.2009 16.11.2009 9.12.2009 2
B 297/SL 87 rozhod. o statut. orgánu -záp.z představ č.47/09-volba Krajský soud v Ostravě 29.10.2009 13.11.2009 20.11.2009 3
B 297/SL 86 podpisové vzory Mgr.Ctirad Lolek Krajský soud v Ostravě 29.10.2009 13.11.2009 20.11.2009 2
B 297/SL 85 notářský zápis NZ 459/2009 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 7.10.2009 12.10.2009 11
B 297/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimořádné valné hrom Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 6.10.2009 9.10.2009 13
B 297/SL 83 rozhod. o statut. orgánu -zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 6.10.2009 9.10.2009 12
B 297/SL 82 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představen. Krajský soud v Ostravě 26.8.2009 6.10.2009 9.10.2009 4
B 297/SL 81 stanovy společnosti - ÚZ od 18/6/2009 Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 4.9.2009 2.10.2009 43
B 297/SL 80 notářský zápis NZ 34/09 Roz.VH o změně Stanov Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 4.9.2009 2.10.2009 20
B 297/SL 79 podpisové vzory - Ing. Tomáš Telúch Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 11.8.2009 11.9.2009 2
B 297/SL 78 podpisové vzory - Ing. Josef Buryan Krajský soud v Ostravě 10.6.2009 11.8.2009 11.9.2009 2
B 297/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.6.2009 11.8.2009 11.9.2009 2
B 297/SL 76 notářský zápis Nz 430/2009 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 23.7.2009 11.8.2009 11.9.2009 8
B 297/SL 75 ostatní - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 23.7.2009 11.8.2009 11.9.2009 3
B 297/SL 74 ostatní - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 22.4.2009 11.8.2009 11.9.2009 2
B 297/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 20.8.2009 25.8.2009 3
B 297/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 17.6.2009 20.8.2009 25.8.2009 3
B 297/SL 71 ostatní - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 17.3.2009 20.8.2009 25.8.2009 4
B 297/SL 70 ostatní - Zápis o VH Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 20.8.2009 25.8.2009 5
B 297/SL 69 ostatní - Zápis o VH vč.schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 14.8.2009 25.8.2009 63
B 297/SL 68 výroční zpráva konsol.za 9 měs.k 31.12.2008 Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 8.7.2009 79
B 297/SL 67 výroční zpráva za 9 měs.k 31.12.2008 Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 8.7.2009 92
B 297/SL 66 výroční zpráva za jed.měs.-kons. k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 8.12.2008 72
B 297/SL 65 výroční zpráva za jed.měsíc k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 8.12.2008 77
B 297/SL 64 výroční zpráva k 29.2.2008-konsolid.,úč.z.,au Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 8.12.2008 81
B 297/SL 63 výroční zpráva do 29.2.2008,úč.z.,aud., Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 8.12.2008 89
B 297/SL 62 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.10.2008 24.11.2008 28.11.2008 4
B 297/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 20.8.2008 7.11.2008 10.11.2008 3
B 297/SL 60 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 20.8.2008 21.10.2008 4.11.2008 38
B 297/SL 59 notářský zápis Nz 455/2008 vč. zm.stanov Krajský soud v Ostravě 20.8.2008 21.10.2008 4.11.2008 17
B 297/SL 58 zpráva auditora vč. zahaj. rozv. k 1.4.2008 Krajský soud v Ostravě 2.6.2008 26.8.2008 11.9.2008 21
B 297/SL 57 zpráva auditora vč. úč.záv.za období 1 měsíce Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 26.8.2008 11.9.2008 54
B 297/SL 56 zpráva auditora vč. úč. záv. k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 16.5.2008 26.8.2008 11.9.2008 22
B 297/SL 55 notářský zápis NZ 457/2008 - Sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 20.8.2008 26.8.2008 11.9.2008 10
B 297/SL 54 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 24.6.2008 27.6.2008 27.6.2008 7
B 297/SL 53 notářský zápis NZ 528/2007 Krajský soud v Ostravě 24.8.2007 6.12.2007 10.12.2007 22
B 297/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.8.2007 6.12.2007 10.12.2007 38
B 297/SL 51 výroční zpráva k 28.2.07,úč.záv.,zpr.au.,§66a Krajský soud v Ostravě 14.9.2007 17.10.2007 90
B 297/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 27.7.2007 11.9.2007 13.9.2007 10
B 297/SL 49 stanovy společnosti - k 27.7.2007 Krajský soud v Ostravě 30.7.2007 23.8.2007 42
B 297/SL 48 notářský zápis NZ 496/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 27.7.2007 30.7.2007 23.8.2007 7
B 297/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 3.7.2006 5.4.2007 20.4.2007 3
B 297/SL 46 rozhod. o statut. orgánu závěr.protok.o výsl.voleb Krajský soud v Ostravě 13.10.2006 22.1.2007 26.1.2007 1
B 297/SL 44 účetní závěrka zah..rozvah. k 1.3.2006,zpr.au Krajský soud v Ostravě 4.9.2006 20.9.2006 22
B 297/SL 43 účetní závěrka k 28.2.2006,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.9.2006 20.9.2006 57
B 297/SL 42 notářský zápis NZ 501/2006 sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 14.8.2006 4.9.2006 20.9.2006 38
B 297/SL 41 notářský zápis Nz 500/2006 rozh. o fúzi Krajský soud v Ostravě 14.8.2006 4.9.2006 20.9.2006 17
B 297/SL 40 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 3.7.2006 10.8.2006 16.8.2006 37
B 297/SL 39 výroční zpráva k 28.2.2006 Krajský soud v Ostravě 10.8.2006 16.8.2006 84
B 297/SL 37 notářský zápis NZ 429/2006 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 3.7.2006 10.8.2006 16.8.2006 23
B 297/SL 36 změna právní formy, fúze -návrh sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 19.5.2006 30.5.2006 31.5.2006 9
B 297/SL 35 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 27.1.2006 1.2.2006 39
B 297/SL 34 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 27.1.2006 1.2.2006 43
B 297/SL 33 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 27.1.2006 1.2.2006 54
B 297/SL 32 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 27.1.2006 1.2.2006 51
B 297/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 27.1.2006 1.2.2006 4
B 297/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis o náhrad.VH Krajský soud v Ostravě 9.12.2005 27.1.2006 1.2.2006 10
B 297/SL 28 notářský zápis NZ 618/2005 Krajský soud v Ostravě 31.8.2005 11.10.2005 15.12.2005 27
B 297/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -volba členů DR+sch.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 31.8.2005 11.10.2005 15.12.2005 41
B 297/SL 26 výroční zpráva k 28.2.2005 Krajský soud v Ostravě 21.9.2005 23.9.2005 67
B 297/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 26.11.2004 5.1.2005 6.1.2005 14
B 297/SL 23 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 26.11.2004 5.1.2004 6.1.2005 21
B 297/SL 22 notářský zápis NZ 1089/2004 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 26.11.2004 5.1.2005 6.1.2005 19
B 297/SL 20 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 12.10.2004 38
B 297/SL 18 notářský zápis NZ 603/2004 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 12.10.2004 20
B 297/SL 17 ostatní -§ 66a/9 o.z. (r.2003)-dodatek Krajský soud v Ostravě 20.4.2004 24.8.2004 27.8.2004 1
B 297/SL 16 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 3.5.2004 4.5.2004 62
B 297/SL 7 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 7.8.2003 12.8.2003 20
B 297/SL 1 notářský zápis NZ 608/2003 Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 7.8.2003 12.8.2003 13
B 297/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.-konsolid. Krajský soud v Ostravě 22.7.2003 29.7.2003 57
B 297/SL 6 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.záv., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 67
B 297/SL 9 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 19.7.2002 23.7.2002 40
B 297/SL 8 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 19.7.2002 23.7.2002 75
B 297/SL 10 účetní závěrka r.2001-konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 19.7.2002 23.7.2002 47
B 297/SL 5 účetní závěrka r. 2000-konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 15.6.2001 35
B 297/SL 4 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 15.6.2001 32
B 297/SL 3 výroční zpráva r. 2000 - dodatek Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 15.6.2001 63
B 297/SL 2 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 15.6.2001 69

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Liberty Ostrava a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Liberty Ostrava a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.