Lesy města Olomouce, a.s. Olomouc IČO: 28633032

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Lesy města Olomouce, a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 28633032.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Lesy města Olomouce, a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Provádění ohňostrojných prací a další.

Základní údaje o Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 21.8.2010
Spisová značka: B 10156
IČO: 28633032
Obchodní firma: Lesy města Olomouce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.8.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.8.2010
Jediný akcionář Statutární město Olomouc při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.9.2014 tak, že: 1. Zvyšuje základní kapitál společnosti Lesy města Olomouce, a.s. ze stávající výše 20.000.000,- Kč (slovy:dvacet milionů korun českých), upsáním nových akcií o částku 6.500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 26.500.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností - převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedn o sto tisíc korun českých, každé akcie. Akcie nejsou kótované. 3. Připouští, aby 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, každé akcie, bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, jediného akcionáře - Stat utárního města Olomouc se sídlem, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, IČ 002 99 308, které je vlastníkem předmětu nepeněžitého vkladu. 4.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, kterým jsou věci nemovité, a to pozemek p.č.st.209, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p.177, objekt bydlení, přílslušná k části obce Neředín, a dále pozemek p.č.7 1/3, zahrada, a pozemek p.č.71/4, zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, vše zapsané na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Neředín, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v hodnotě 6.500.00 0,- Kč, slovy šest milionů pět set tisíc korun českých. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem číslo 6905-005/14, ze dne 14.1.2014, vypracovaným znalcem nezávislým na společnosti, Ing.Štefanem Gibalou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, s místem podnikání Riegrova 6, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 600 44 292, který byl za tímto účelem jmenován pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j.19 Nc 8121/2013-9, ze dne 19.11.2013, částkou ve výši 6.500.000,- Kč, slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých, když na vklad akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 6.500.000,- Kč, slovy šest milionů pět set tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude Statutárnímu městu Olomouc vydáno 65, slovy šedesát pět, kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností - převoditelnost akcií bude podmíněna souhlasem valné hromady, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, není. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je sídlem společnosti a je tedy pro společnost hospodářsky využitelný. 5. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem -Statutárním městem Olomouc, budou upsány v písemné smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle společnosti Lesy města Olomouce, a.s. mezi předem určený m zájemcem, Statutárním městem Olomouc, a Lesy města Olomouce, a.s. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti Lesy města Olomouce, a.s. do třiceti dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu spo lečnosti do obchodního rejstříku, a to předáním nemovitých věcí a písemným prohlášením vkladatele s úředně ověřenými podpisy dle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích. Vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, která je předmětem vkladu, nabývá ve smyslu ust.§ 25 odst.2 zákona o obchodních korporacích obchodní korporace zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě prohlášení podle ust. § 19 zákona o obch.korporacích. 20.11.2014 - 2.2.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 9.9.2014 - 20.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.9.2014 - 18.4.2019
Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl o schválení vkladu podniku do základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s., a to: Podnik - soubor veškerých movitých a nemovitých věcí, práv a pohledávek a jiných majetkových hodnot a závazků, které patří právnické osobě Správě lesů města Olomouce, příspěvkové organizaci, se sídlem Lomená 177/4, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00, IČ 479970 44, které slouží k podnikání nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k podnikání právnické osoby - Správa lesů města Olomouce, příspěvková organizace. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena v souladu s ust. § 59, odst. 3 obchodního zákoníku znalecký m posudkem č. 4553-65/2010 ze dne 15.9.2010 Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o. se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, znalecký ústav v oboru ekonomika pro ceny a odhady nemovitostí, věcí movitých, motorových vozidel, strojů a zaří zení, podniků, cenných papírů, oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech, pohledávek a investic, ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, č.j. 35Nc 8083/2010-12 ze dne 7.9.2010, které nabylo právní moci dne 10.9.2010, částkou 18.700.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tisíc korun českých, když na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 18.000.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů korun českých. Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl tak, že: a) Základní kapitál společnosti Lesy města Olomouce, a.s., se zvyšuje o částku .......18.000.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů korun českých, ze stávající výše .......2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, na základní kapitál ve výši .......2 0.000.000,-- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 180 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótovaných, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. d) Úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za oceněný nepeněžitý vklad, se odvíjí od znaleckého posudku na ocenění nepeněžitého vkladu, tj. činí 18.700.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sedm set tisíc korun českých. Rozdíl mezi e misním kurzem a jmenovitou hodnotou tvoří emisní ážio. e) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti Lesy města Olomouce, a.s. Lhůta pro upsání akcií začíná běžet od doručení návrhu smlou vy o upsání akcií a končí uplynutím 14, slovy: čtrnácti, dnů od jejího započetí. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku. f) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Lesy města Olomouc, a.s., tedy Olomouc, Neředín, Lomená 177/4, PSČ 779 00. g) O počátku lhůty pro upisování akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. h) Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů, od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz a tím 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele dle § 60, odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. i) Statutární město Olomouc zastoupené primátorem Martinem Novotným jako jediný akcionář obchodní společnosti Lesy města Olomouce, a.s., rozhodl o schválení splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem - vkladem podniku Správa lesů města Olomouce, p říspěvková organizace, se sídlem Lomená 177/4, Olomouc - Neředín, PSČ 779 00, IČ 47997044. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se považuje za emisní ážio. j) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 180 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótovaných, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 29.9.2010 - 29.11.2010

Aktuální kontaktní údaje Lesy města Olomouce, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28633032
Obchodní firma: Lesy města Olomouce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 21.8.2010
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28633032
Firma: Lesy města Olomouce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 21.8.2010

Kontakty na Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lomená 177/4 , Olomouc 779 00 21.8.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lomená 177/4, Olomouc 779 00

Obory činností Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění trhacích prací 18.4.2019
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.4.2019
provádění ohňostrojných prací 18.4.2019
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 9.9.2014
provádění trhacích a ohňostrojných prací 9.9.2014 - 18.4.2019
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 9.9.2014 - 18.4.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

  • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.8.2010

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.8.2011

Živnost č. 3 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.2011

Živnost č. 4 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.2011

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.10.2017

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.2011
Zánik oprávnění: 1.2.2013

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.2013
Zánik oprávnění: 10.10.2017

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti. 9.9.2014
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 21.8.2010 - 9.9.2014
Jméno: David Janásek 18.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2019
Ve funkci: od 8.4.2019
Adresa: 79, Hlásnice 785 01
Jméno: Mgr. Miroslav Žbánek 18.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2019
Ve funkci: od 8.4.2019
Adresa: Selské nám. 485/65, Olomouc 779 00
Jméno: Eva Kolářová 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2019
Adresa: Na Letné 446/35, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Svatopluk Ščudlík 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Ve funkci: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Balbínova 178/20, Olomouc 779 00
Jméno: Jiří Martinák 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Ve funkci: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: U lávky 330/6, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimír Pokorný 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Zolova 336/23, Olomouc 783 01
Jméno: Hana Kaštilová Tesařová 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: U reálky 1076/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jiří Rozbořil 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Palackého 621/1, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Martin Major 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Skupova 575/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jan Dostál 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Slovenská 538/3, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Navrátil 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Ve funkci: od 22.4.2011 do 1.4.2015
Adresa: Wanklova 763/12, Olomouc 779 00
Jméno: Bc. Jiří Martinák 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Ve funkci: od 22.4.2011 do 1.4.2015
Adresa: U lávky 330/6, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Ivo Mareš 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Pražská 163/33, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Petr Kolář 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Růžová 416/44, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Matouš Pelikán 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Na Vozovce 333/21, Olomouc 779 00
Jméno: PhDr. Pavel Urbášek 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Nešporova 367/15, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Antonín Staněk 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Werichova 661/29, Olomouc 779 00
Jméno: Petr Navrátil 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Wanklova 763/12, Olomouc 779 00
Jméno: Ivo Mareš 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Pražská 163/33, Olomouc 779 00
Jméno: Petr Kolář 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Růžová 416/44, Olomouc 779 00
Jméno: Matouš Pelikán 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Na Vozovce 333/21, Olomouc 779 00
Jméno: Danuše Boková 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Jižní 298/23, Olomouc 783 01
Jméno: Eva Kolářová 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Na Letné 446/35, Olomouc 779 00
Jméno: Pavel Zatloukal 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: tř. Svornosti 892/46, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Ivo Mareš 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Ve funkci: od 7.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Pražská 163/33, Olomouc 779 00
Jméno: Martin Přerovský 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Ve funkci: od 7.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Purkyňova 300/13, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Milan Brázdil 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Rošického 782/18, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Pavel Hejtmánek 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Olšová 357/2, Olomouc 783 35
Jméno: Ivana Kalodová 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Keplerova 147/33, Olomouc 779 00
Jméno: Tomáš Hladík 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Vídeňská 1104/21, Olomouc 779 00
Jméno: Pavel Hekela 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Resslova 204/18, Olomouc 779 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: PhDr. Jiří Zima 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Českobratrská 129/63, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Ivo Mareš 18.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Ve funkci: od 8.4.2019
Adresa: Pražská 163/33, Olomouc 779 00
Jméno: Ivana Kalodová 18.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Ve funkci: od 8.4.2019
Adresa: Keplerova 147/33, Olomouc 779 00
Jméno: Martin Přerovský 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Adresa: Purkyňova 300/13, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Milan Brázdil 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Adresa: Rošického 782/18, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Pavel Hejtmánek 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Adresa: Olšová 357/2, Olomouc 783 35
Jméno: Tomáš Hladík 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2019
Adresa: Vídeňská 1104/21, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Martin Koubek 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Ve funkci: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Na Vozovce 265/38, Olomouc 779 00
Jméno: RNDr. Jan Holpuch Ph.D. 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Kubatova 468/28, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Václav Hušek 21.8.2010 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2010 do 1.3.2011
Adresa: Trnkova 581/26, Olomouc 779 00
Jméno: MUDr. Igor Tozzi Di Angelo Ph.D. 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Ve funkci: od 18.4.2011 do 1.4.2015
Adresa: Horní lán 1229/33, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Petr Michálek 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Lazecká 30/78, Olomouc 779 00
Jméno: Svatopluk Losert 13.6.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2011 do 1.4.2015
Adresa: Bystrovanská 287/62, Olomouc 779 00
Jméno: Radek Čapka 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 9.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Voskovcova 754/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ivana Kalodová 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Keplerova 147/33, Olomouc 779 00
Jméno: PhDr. Jiří Zima 20.5.2015 - 15.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.12.2018
Adresa: Českobratrská 129/63, Olomouc 779 00
Jméno: Eva Kolářová 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Ve funkci: od 7.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Na Letné 446/35, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Miroslav Žbánek 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019 do 8.4.2019
Adresa: Selské nám. 485/65, Olomouc 779 00
Jméno: PhDr. Jiří Zima 15.1.2019 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Českobratrská 129/63, Olomouc 779 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Janásek
Člen statutárního orgánu: Mgr. Miroslav Žbánek MPA
Člen statutárního orgánu: Eva Kolářová

Vlastníci firmy Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 500 000 Kč - 2.2.2015
zakladni 20 000 000 Kč - 29.11.2010 - 2.2.2015
zakladni 2 000 000 Kč - 21.8.2010 - 29.11.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 265 18.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 265 2.2.2015 - 18.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 9.9.2014 - 2.2.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 29.11.2010 - 9.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 21.8.2010 - 29.11.2010

Sbírka Listin Lesy města Olomouce, a.s. IČO: 28633032

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10156/SL 18 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 17.7.2015 17
B 10156/SL 17 ostatní Zápis z jednání představenstva společnosti Krajský soud v Ostravě 9.4.2015 12.5.2015 24.6.2015 1
B 10156/SL 16 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Krajský soud v Ostravě 9.4.2015 12.5.2015 24.6.2015 1
B 10156/SL 15 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + volba představenstva Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 12.5.2015 24.6.2015 3
B 10156/SL 14 posudek znalce 6905-005/14 Krajský soud v Ostravě 14.1.2014 20.10.2014 8.12.2014 33
B 10156/SL 13 notářský zápis [NZ 427/2014 RJA - zvýšení základního kapitálu] Krajský soud v Ostravě 30.9.2014 20.10.2014 8.12.2014 6
B 10156/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 362/2014 RJA Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.8.2014 5.11.2014 15
B 10156/SL 11 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 7.8.2014 16
B 10156/SL 10 výroční zpráva [2012]  oprava výr.zprávy (úč.závěrka+příl.,audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 13.8.2013 28.8.2013 27
B 10156/SL 9 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 11.7.2013 24.7.2013 19
B 10156/SL 8 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv.s příl, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 26.6.2012 15
B 10156/SL 7 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 12.8.2011 1.9.2011 22
B 10156/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - RJS - odvol,jmen.představ. Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 20.5.2011 22.6.2011 2
B 10156/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - Protokol o volbě předst. DR Krajský soud v Ostravě 18.4.2011 20.5.2011 22.6.2011 1
B 10156/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - Prot.o volbě předs.,míst.př. Krajský soud v Ostravě 22.4.2011 20.5.2011 22.6.2011 1
B 10156/SL 3 notářský zápis NZ 331/2010 RJS- schv.vkladu Krajský soud v Ostravě 23.9.2010 24.9.2010 1.10.2010 13
B 10156/SL 2 podpisové vzory 10 x Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 21.7.2010 26.8.2010 10
B 10156/SL 1 notářský zápis NZ 224/2010 zaklad.listina Krajský soud v Ostravě 24.6.2010 21.7.2010 26.8.2010 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Lesy města Olomouce, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Lesy města Olomouce, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.