LCJ Invest, a.s. Praha IČO: 24753173

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LCJ Invest, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24753173.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LCJ Invest, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.10.2010
Spisová značka: B 16586
IČO: 24753173
Obchodní firma: LCJ Invest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.10.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.10.2010
Se společností LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze, jako společností nástupnickou, byla sloučena zanikající společnost QVALIS a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 29132444, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18721, vedenou u Městského soudu v Praze, a zanikající společnost LCJ, s.r.o., se sídlem Rantířovská 284/19, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, IČO: 46963065, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 6483, vedenou u Krajského soudu v Brně. Na společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, vedenou u Městského soudu v Praze, přešlo veškeré jmění výše uvedených zaniklých společností. 1.9.2016
Na základě projektu přeměny ze dne 18. 5. 2016, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti JIPOCAR GROUP, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 247 89 925, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16820, vedenou u Městského soudu v Praze, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost LCJ Invest, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 24753173, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16586, ved enou u Městského soudu v Praze. 1.9.2016
Na společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti JAB Reality, s.r.o., IČO 03554457, se sídlem Praha 4, Kamýk, K lesu 345/16, PSČ 142 00. 31.1.2015
Valná hromada společnosti LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Společnost) rozhodla dne 11. 3. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti peněžitými vklady o částku ve výši 1.500,000 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 4,100.000,00 Kč (čtyři miliony sto tisíc korun českých) na částku ve výši 5.600,00 Kč (pět milionů šes t set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 15 (patnácti) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenné papíry, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc ko run českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. (Převoditelnost akcií) b od 7.1 stanov Společnosti omezena. Akcie budou vydány jako cenný papír. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 475 pís. c) zákona č. 90/20 12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti QVALIS a.s., IČO: 291 32 444, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále i jen Předem určený zájemce), který upíše všech nových 15 (patnáct) kusů kmen ových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná v souladu s dohodou akcionářů učiněnou na této valné hromadě jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Návrh bude doručen Předem urč enému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo Společnosti předloží Předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis ak cií. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, v souladu s ustanovením § 475 pís. i) zákona o obchodních korporacích, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy čás tku ve výši 1,500.000,00 Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) je povinen splatit Předem určený zájemce jako upisovatel do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet Společnosti vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slov akia, a.s., č.: 2105780620/2700. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. 27.3.2014 - 27.3.2014
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 18. 10. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál akciové společnosti LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 2.100.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto tisíc korun českých, tj. z částky 2.000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých na částku 4 .100.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zajištění předpokladů pro další rozvoj činnosti, financování nových investičních příležitostí a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. Bude vydáno 21 kusů (slovy: dvacet jeden) nových nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Podle § 204a odstavce 7 Obchodního zákoníku se LCJ, s.r.o., jako jediný akcionář, vzdává přednostního práva na upisování akcií, toto prohlášení činí jednatel společnosti touto formou a uvádí, že důvodem vzdání se předkupního práva je financování nových in vestičních příležitostí společnosti kapitálem třetí osoby a uvedení do souladu se zákonem o kolektivním investování. Všechny nové akcie jsou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Petru Prokopovi, nar. 4.7.1955, bytem Jihlava, Jasmínová 474/1, PSČ 586 01. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Počátek běhu lhůty a délka lhůty pro upisování akcií bude 30 kalendářních dnů od dne výzvy od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu nových akcií nejpozději do 30ti kalendářních dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2106789125/2700. Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). Místo pro úpis akcií je sídlo AMISTA investiční společnosti, a.s. obhospodařující majetek společnosti, na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. 1.11.2011 - 28.11.2011
Na společnost LCJ Invest,uzavřený investiční fond,a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ : 247 53 173 jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti LCJ,s.r.o., se sídlem Jihlava,Rantířovská 284, PSČ 586 01, IČ : 496 63 065, uvedená v projektu rozdělení odštěpení sloučením schváleném dne 23.3.2011 27.5.2011

Aktuální kontaktní údaje LCJ Invest, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24753173
Obchodní firma: LCJ Invest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 6.1.2016
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24753173
Firma: LCJ Invest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.10.2010

Kontakty na LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 28.6.2018
Sídlo: Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 25.11.2010 - 28.6.2018
Sídlo: Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 20.10.2010 - 25.11.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.3.2016
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.1.2016
činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 26.3.2015 - 1.1.2016
Kolektivní investování 20.10.2010 - 26.3.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Rantířovská 284/19 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012055337
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2018
Provozovna č. 2
Provozovna: 286 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012055329
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2018
Provozovna č. 3
Provozovna: 283 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012055311
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: 147 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012055302
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: 3 , Střítež 588 11
Identifikační číslo provozovny: 1012055299
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.2.2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje: - předseda představenstva a I. místopředseda představenstva společně - II. místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo s I. místopředsedou představenstva - řadoví členové představenstva vždy každý jen společně s II. místopředsedou představenstva. 28.6.2018
Společnost zastupuje: a) předseda představenstva samostatně, b) místopředseda představenstva vždy jen společně s předsedou představenstva nebo s některým z řádových členů představenstva, c) řadoví členové představenstva vždy každý jen společně s předsedou představenstva či místopředsedou představenstva. 1.4.2017 - 28.6.2018
Společnost zastupuje vždy předseda představenstva. 20.7.2015 - 1.4.2017
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. 26.3.2015 - 20.7.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje pouze předseda představenstva, a to samostatně. Při podepisování jménem společnosti připojí předseda svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 25.11.2010 - 26.3.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva. 20.10.2010 - 25.11.2010
Jméno: Ing. Michal Ileček 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: 5. května 3306/19, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jiří Vybíhal 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Jasmínová 478/4, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Karel Smutný 28.6.2018
Funkce: II. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018
Adresa: U staré školy 115/2, Praha 110 00
Jméno: Martin Prokop 28.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Petra Müller MBA 28.6.2018
Funkce: I. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Michal Bečvář 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Ve funkci: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Klostermannova 1794/16, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ondřej Horák 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Uzbecká 558/10, Brno 625 00
Jméno: Petra O´keefe 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Štupartská 769/18, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Zuzana Prokopová 25.11.2010 - 17.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Petra Müller MBA 25.11.2010 - 17.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Petr Prokop 25.11.2010 - 9.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010
Ve funkci: od 22.10.2010
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Mgr. Zuzana Prokopová 17.7.2013 - 26.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010 do 5.3.2015
Ve funkci: do 5.3.2015
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Petra Müller MBA 17.7.2013 - 26.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010 do 5.3.2015
Ve funkci: do 5.3.2015
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Petr Prokop 9.1.2014 - 26.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.10.2010 do 5.3.2015
Ve funkci: od 22.10.2010 do 5.3.2015
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Mgr. Zuzana Prokopová 20.7.2015 - 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015 do 1.4.2017
Ve funkci: do 1.4.2017
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Petra Müller MBA 20.7.2015 - 1.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015 do 1.4.2017
Ve funkci: do 1.4.2017
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Karel Smutný 1.4.2017 - 4.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: U staré školy 115/2, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Prokop 20.7.2015 - 28.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2015 do 27.6.2018
Ve funkci: od 1.6.2015 do 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Karel Smutný 4.7.2017 - 28.6.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Ve funkci: od 3.4.2017
Adresa: U staré školy 115/2, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zuzana Prokopová 28.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Petr Prokop 28.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2018
Ve funkci: od 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Pavel Scholz 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Ve funkci: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Brabcova 1159/2, Praha 147 00
Jméno: Zuzana Jarolímová 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Topolová 153, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Vít Vařeka 20.10.2010 - 25.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2010 do 22.10.2010
Adresa: Nad Ryšánkou 2093 13, 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Martin Prokop 25.11.2010 - 17.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Martina Gregarová 25.11.2010 - 20.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010 do 26.1.2015
Adresa: Vašátkova 1010/20, Praha 198 00
Jméno: Quirin Müller 17.2.2011 - 10.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010 do 28.1.2016
Adresa: Spolková republika Německo
Pasov, Dr.Ritter von Scheuringstr. 14, PSČ 94036
Jméno: Martin Prokop 17.7.2013 - 10.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.10.2010 do 28.1.2016
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Jana Baráková 20.7.2015 - 1.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2015 do 1.4.2017
Ve funkci: do 1.4.2017
Adresa: 163, Jamné 588 27
Jméno: Quirin Müller 10.8.2016 - 1.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2016 do 1.4.2017
Ve funkci: do 1.4.2017
Adresa: Dr.Ritter von Scheuringstr. 14 , 94036 Pasov Spolková republika Německo
Jméno: Martin Prokop 10.8.2016 - 28.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2016 do 27.6.2018
Ve funkci: do 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Petra Müller MBA 1.4.2017 - 28.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2017 do 27.6.2018
Ve funkci: do 27.6.2018
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01
Jméno: Zuzana Prokopová 4.7.2017 - 28.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2017
Ve funkci: od 3.4.2017
Adresa: Jasmínová 474/1, Jihlava 586 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Karel Smutný
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Vybíhal
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Ileček
Člen statutárního orgánu: Martin Prokop
Člen statutárního orgánu: Petra Müller MBA

Vlastníci firmy LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 600 000 Kč 100% 20.7.2015
zakladni 5 600 000 Kč 100% 27.3.2014 - 20.7.2015
zakladni 4 100 000 Kč 100% 28.11.2011 - 27.3.2014
zakladni 2 000 000 Kč - 20.10.2010 - 28.11.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 120 22.9.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 120 4.4.2017 - 22.9.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 120 1.4.2017 - 4.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 56 27.3.2014 - 1.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 41 28.11.2011 - 27.3.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 20.10.2010 - 28.11.2011

Sbírka Listin LCJ Invest, a.s. IČO: 24753173

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16586/SL 41 notářský zápis [NZ 711/2015] Městský soud v Praze 9.12.2015 4.3.2016 27
B 16586/SL 40 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 25.6.2015 19.1.2016 28.1.2016 6
B 16586/SL 39 notářský zápis [NZ 711/2015] Městský soud v Praze 9.12.2015 29.12.2015 27
B 16586/SL 38 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.1.2015 2.7.2015 23.7.2015 6
B 16586/SL 37 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 5
B 16586/SL 36 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 1.6.2015 2.7.2015 23.7.2015 2
B 16586/SL 35 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.11.2014 Městský soud v Praze 30.11.2014 1.7.2015 3.7.2015 48
B 16586/SL 34 notářský zápis [NZ 105/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.3.2015 24.3.2015 27.3.2015 23
B 16586/SL 33 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 2.6.2014 16.1.2015 28.1.2015 6
B 16586/SL 32 notářský zápis [NZ 1237/2014] projekt fúze Městský soud v Praze 17.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 7
B 16586/SL 31 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.6.2014 23.6.2014 44
B 16586/SL 30 notářský zápis NZ 122/2014 Městský soud v Praze 11.3.2014 20.3.2014 28.3.2014 2
B 16586/SL 29 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2013 21.10.2013 29.10.2013 6
B 16586/SL 28 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 5.6.2013 40
B 16586/SL 27 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 1.6.2012 5.6.2012 6.6.2012 6
B 16586/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.5.2012 23.5.2012 42
B 16586/SL 25 notářský zápis NZ 439/2011 Městský soud v Praze 18.10.2011 7.11.2011 5
B 16586/SL 24 ostatní -projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 31.3.2011 25.10.2011 22
B 16586/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.11.2011 Městský soud v Praze 1.11.2011 25.10.2011 8
B 16586/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.10.2011 11
B 16586/SL 21 posudek znalce č.4932-dodatek č.2 Městský soud v Praze 20.12.2010 25.10.2011 12
B 16586/SL 20 posudek znalce č.4932-dodatek č.1 Městský soud v Praze 15.12.2010 25.10.2011 8
B 16586/SL 19 posudek znalce č.4932 Městský soud v Praze 20.11.2010 25.10.2011 120
B 16586/SL 18 notářský zápis NZ 290/2011 Městský soud v Praze 23.3.2011 24.10.2011 7
B 16586/SL 17 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 22.10.2010 21.10.2011 3
B 16586/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.2011 22
B 16586/SL 14 notářský zápis NZ 782/2010 Městský soud v Praze 1.11.2010 21.10.2011 10
B 16586/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2010 21.10.2011 2
B 16586/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.10.2010 21.10.2011 3
B 16586/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.10.2010 21.10.2011 2
B 16586/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2011 23.6.2011 21.10.2011 22
B 16586/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.10.2010 Městský soud v Praze 31.10.2010 5.8.2011 15.8.2011 24
B 16586/SL 8 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 13.12.2010 15.2.2011 16.2.2011 1
B 16586/SL 7 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.1.2011 15.2.2011 16.2.2011 22
B 16586/SL 6 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 21
B 16586/SL 5 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 18.10.2010 20.10.2010 1
B 16586/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 406/2010 Městský soud v Praze 8.7.2010 20.10.2010 32
B 16586/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.10.2010 20.10.2010 2
B 16586/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.10.2010 20.10.2010 2
B 16586/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.10.2010 20.10.2010 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LCJ Invest, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LCJ Invest, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.