KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. Trmice IČO: 46708952

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., která sídlí v obci Trmice a bylo jí přiděleno IČO 46708952.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. se sídlem v obci Trmice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Slévárenství, modelářství , Galvanizérství, smaltérství a další.

Základní údaje o KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.1992
Spisová značka: B 289
IČO: 46708952
Obchodní firma: KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 7.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.5.1992
Počet členů statutárního orgánu: 2 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Mimořádná valná hromada přijala dne 1. září 2005 toto usnesení: Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem společnosti je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. společnost KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 235.630 z 248.560 kusů akcií, tj. akcie představující 94,80% souhrnné jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti, což je prokázáno výpisem ze Střediska cenných papírů. Všech 12.930 kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, které nejsou vlastněny hlavním akcionářem, přechází na hlavního akcionáře společnosti KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 7 41 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Za jednu akcii společnosti bude hlavním akcionářem poskytnuto protiplnění ve výši 2.890,- Kč, tato výše je doložena a shoduje se s výší stanovenou znaleckým posudkem č. 65-1/2005 ze dne 21.7.2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s. Protiplnění bude poskytnuto akcionářům bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od zápisu vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve prospěch hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů 15.9.2005 - 24.3.2006
Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 8.12.2004
Řádná valná hromada konaná dne 8.6.2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 124.280.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Poukázky na akcie vydávány nebudou. 11.8.2004 - 8.12.2004
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 124.280 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciem i společnosti. 11.8.2004 - 8.12.2004
Akcie budou upsány nejprve s využitím přednostního práva a to tak, že: a) nové akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00hod.; lhůta pro upsání akcií je dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o možnosti využití přednostn ího práva na úpis nových akcií; b) počátek lhůty pro úpis nových akcií bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu, tedy dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále oznámením v Obchodním věstníku; c) na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva jednu další celou akcii; d) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno; e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být uplatněno poprvé, tedy první den, kdy bude možné akcie začít upisovat (bod 3.a). 11.8.2004 - 8.12.2004
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v níže uvedeném rozsahu a to tak, že: a) úpis těchto akcií proběhne následující pracovní den po dni skončení lhůty pro úpis s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v době od 8.00 do 9.00 hod; b) přesný termín tohoto úpisu bude oznámen v dopise oznamujícím lhůtu pro úpis akcií s využitím přednostního práva (bod 3.b.); c) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno; d) akcionáři mohou upsat všechny zbývající neupsané akcie - každý akcionář však maximálně tolik akcií, kolik na něj připadá podle poměru podílu akcií, které vlastní, k součtu všech akcií vlastněných akcionáři, kteří se zúčastnili tohoto dodatečného úpisu; do počtu akcií se započítávají i akcie upsané akcionáři s využitím přednostního práva; některé akcie tak mohou být ve spoluvlastnictví; e) technicky proto bude úpis proveden tak, že se v době od 8.00 do 9.00 hod. zjistí zájem akcionářů o zbývající akcie, akcionáři se upíší do listiny upisovatelů bez uvedení počtu akcií a podpisu; v 9.00 hod. bude možnost upsat se do listiny ukončena a akc ionáři si mezi sebou rozdělí zbývající akcie v poměru uvedeném výše ad 4.d.; pokud bude mít akcionář zájem o nižší počet akcií než by na něj připadal podle tohoto poměru rozdělí se zbývající na něj připadající akcie mezi ostatní; konkrétní počet akcií, po př. spoluvlastnické podíly na akcii se pak doplní do listiny upisovatelů a akcionáři je stvrdí svým podpisem. 11.8.2004 - 8.12.2004
Emisní kurz jedné nově upisované akcie činí 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha, číslo účtu 185914/5400 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií. 11.8.2004 - 8.12.2004
Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení. 11.8.2004 - 8.12.2004
Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 30. srpna 1996 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým se ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne 23. 11. 1995, jsou založeny ve spise. 30.5.1997 - 8.12.2004
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 1996 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 11 545 000,--Kč zrušením 11 545 zaměstnaneckých akcií z důvodu nezájmu zaměstnanců o jejich nákup. 15.10.1996 - 8.12.2004
Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 23.11.1995 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým se ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne 24.3.1995, jsou založeny ve spise. 18.3.1996 - 30.5.1997
Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 24.3.1995 rozhodla o změnách stanov a jejich úplné nové znění, kterým se ruší stanovy schválené řádnou valnou hromadou akciové společnosti konanou dne 16.9.1993 je založeno ve spise obchodního rejstříku. 22.11.1995 - 18.3.1996
Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16.9.93 rozhodla o změnách stanov a jejich úplně nové znění, kterým se ruší stanovy vydané zakladatelem při vzniku společnosti, včetně dodatků, jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 19.10.1993 - 22.11.1995
Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromady konané dne 21.5.1993 a to formou notářského zápisu z této valné hromady. 15.7.1993 - 19.10.1993
Valná hromada akciové společnosti konaná dne 12.10.1992 schválila nové znění stanov. 9.11.1992 - 30.5.1997
Základní jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí 103.455.000,-- Kčs /slovy: jednostotřimilionyčtyřistapadesátpěttisíc korunčeskoslovenských/. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku METAL, s.p. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 103.455 akcií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. 7.5.1992 - 9.11.1992
Dozorčí rada společnosti : 1/ Milan H r o m a d a, bytem Ústí nad Labem, Dukel. hrdinů 535/11 2/ Ing. Josef K l o f á č, bytem Praha 3, Poznaňská 451 3/ Fridrich O n d r e j i č k a, bytem Ústí na Labem, Kmochova 3 B. 7.5.1992 - 15.7.1993
Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 7.5.1992 - 8.12.2004

Aktuální kontaktní údaje KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46708952
Obchodní firma: KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 11.11.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46708952
Firma: KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Trmice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.5.1992

Kontakty na KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Důlní 362/2 , Trmice 400 04 25.6.2015
Sídlo: Důlní 362/2 , Trmice 400 04 20.5.2015 - 25.6.2015
Sídlo: Důlní 362/2 , Trmice 400 04 9.7.2014 - 20.5.2015
Sídlo: Důlní 362/2 , Trmice 400 04 9.3.2001 - 9.7.2014
Sídlo: Důlní 362/2 , Trmice 400 04 21.11.1995 - 9.3.2001
Sídlo: Důlní 362 , Ústí nad Labem Česká republika
7.5.1992 - 21.11.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Důlní 362/2, Trmice 400 04

Obory činností KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.7.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.7.2014
Slévárenství, modelářství 9.7.2014
Obráběčství 9.7.2014
Galvanizérství, smaltérství 9.7.2014
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 4.8.2006 - 9.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.8.2006 - 9.7.2014
zastupování v celním řízení 4.8.2006 - 9.7.2014
výroba motorových a přípojných vozidel 4.8.2006 - 9.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.4.2005 - 9.7.2014
kovoobráběčství 11.5.2002 - 9.7.2014
galvanizérství 11.5.2002 - 9.7.2014
slévárenství 11.5.2002 - 9.7.2014
velkoobchod 11.5.2002 - 9.7.2014
zprostředkování obchodu 11.5.2002 - 9.7.2014
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 11.5.2002 - 9.7.2014
výroba pístů pro spalovací motory a kompresory 9.3.2001 - 11.5.2002
zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů ( neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách 1 - 3 zák. č. 455/1991 Sb.) 22.11.1995 - 11.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.11.1995 - 11.5.2002
kovoobrábění 19.10.1993 - 11.5.2002
galvanizace kovů 19.10.1993 - 11.5.2002
slévání železných i neželezných obecných kovů 19.10.1993 - 11.5.2002
1/ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt - výrobků strojírenské metalurgie vč. odvozených komponentů - odlitků z hliníkových slitin - opracovaných pístů pro spalovací motory a kompresory - strojírenských výrobků na bázi polotovarů stroj. metalurgie - jednoúčelových strojů a zařízení - strojů a zařízení slévaren vč. jejich oprav 2/ Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 7.5.1992 - 19.10.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.1994

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 11.4.1995

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2006

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 362/2 , Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny: 1001554612
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.2006

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Zánik oprávnění: 21.1.2002

Živnost č. 8 Zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů ( neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách 1 - 3 zák.č.455/1991 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Zánik oprávnění: 21.1.2002

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba motorových a přípojných vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva. 9.7.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva. Za společnost podepisují společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. 11.5.2002 - 9.7.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva. Za společnost podepisují společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva tím způ- sobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. 28.12.1999 - 11.5.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná společně předseda a místopředseda představenstva. Za představenstvo podepisují společně předseda a místopředseda představenstva tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. 18.3.1996 - 28.12.1999
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či obsahu razítka připojí svůj podpis. 21.11.1995 - 18.3.1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva sám, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně, nebo samostaně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 9.11.1992 - 21.11.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 7.5.1992 - 9.11.1992
Jméno: Udo Helmut Helwig 4.11.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2015
Ve funkci: od 2.7.2015
Adresa: Gustav-Stresemann-str.77 , 742 57 Untereisesheim Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Irena Fišerová 22.6.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2014
Ve funkci: od 3.8.2014
Adresa: Štursova 661/45, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Václav Peřich 7.5.1992 - 9.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hutnická 100/11, Povrly 403 32
Jméno: Ing. Antonín Štěpánek 7.5.1992 - 15.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hospodářská 67, Ústí nad Labem 400 02
Jméno: PhDr. Vratislav Šlajer 7.5.1992 - 15.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Polská 1532/48, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Vratislav Šlajer 9.11.1992 - 15.7.1993
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Polská 1532/48, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Vratislav Šlajer 15.7.1993 - 21.11.1995
Funkce: 2. místopředseda představensta
Adresa: Polská 1532/48, Praha 120 00
Jméno: Ing. Radomír Javůrek 15.7.1993 - 21.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vondroušova 1157/7, Praha 163 00
Jméno: Ing. Václav Peřich 9.11.1992 - 22.11.1995
Funkce: Předseda předst. a ředitel
Adresa: Neštědice lOO , Povrly Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Mikeš 15.7.1993 - 22.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Sluncové 606/3, Praha 186 00
Jméno: Alena Novotná 15.7.1993 - 22.11.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V závětří 1669/7, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Josef Pospíšil 15.7.1993 - 18.3.1996
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Střekovské nábřeží 1052/33, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Jaroslav Janda 15.7.1993 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na květnici 1096/13, Praha 140 00
Jméno: Ing. Václav Peřich 22.11.1995 - 18.3.1996
Funkce: Předseda předst. a ředitel
Adresa: Hutnická 100/11, Povrly 403 32
Jméno: Ing. Ivo Foltýn 22.11.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sídliště 543, Štěpánov 783 13
Jméno: RNDr. Ondřej Novák 22.11.1995 - 18.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kropáčkova 559/6, Praha 149 00
Jméno: Norbert Bareiss 18.3.1996 - 30.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Leipziger Str. 79 , 74172 Neckarsulm Spolková republika Německo
Jméno: Gerhard Stuckmann 18.3.1996 - 30.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spolková republika Německo
Asternweg 5, 74199 Untergruppenbach, SRN
Jméno: Martin Tisch 18.3.1996 - 30.5.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Spolková republika Německo
Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen
Jméno: JUDr. Vladimíra Glatzová 18.3.1996 - 30.5.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: V dolích 306, Černošice 252 28
Jméno: Josef Leix 18.3.1996 - 23.10.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mühlstrasse 1 , 74196 Neuenstadt-Stein Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Jiří Aster 30.5.1997 - 23.10.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Pražská 400, Děčín 407 11
Jméno: Martin Tisch 30.5.1997 - 23.10.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 400 11 Česká republika
Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen, SRN v ČR: Ústí nad Labem, Kmochova 3B
Jméno: Dipl.ing. Erich Hermann Stetter Dat.nar. 8.11.1943 23.10.1998 - 13.4.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Klášterského 2121, Teplice 415 01
Jméno: Dr.ing. Norbert Josef Wellmann Dat.nar. 26.5.1958 23.10.1998 - 28.12.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spolková republika Německo
Gebrüder-Grimmstr. 5, 74626 Bretzfeld-Rappach
Jméno: JUDr. Vladimíra Glatzová 23.10.1998 - 28.12.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: V dolích 306, Černošice 252 28
Jméno: Peter Philipp 13.4.1999 - 15.5.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Kollárova 1257/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Manfred Franchini 28.12.1999 - 15.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Česká republika
Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40
Jméno: Hans Dietr Josef Valtin Dat.nar. 29. Března 1940 28.12.1999 - 9.3.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Chelčického 594/26, Trmice 400 04
Jméno: Manfred Franchini 15.5.2000 - 9.3.2001
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Česká republika
Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40
Jméno: Hans Dieter Josef Valtin Dat.nar. 29. Března 1940 9.3.2001 - 12.10.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.6.2001
Ve funkci: do 30.6.2001
Adresa: 415 01 Česká republika
Gravenbruch, Nachtigallenstrasse 38, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice
Jméno: Manfred Franchini 9.3.2001 - 11.5.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 31.12.2001
Ve funkci: do 31.12.2001
Adresa: 415 01 Česká republika
Im Eselsberg 140, 74193 Schwaigern, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice
Jméno: Peter Knipping 11.5.2002 - 29.5.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2002
Ve funkci: od 1.10.2002
Adresa: Dukelských hrdinů 549/2, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Peter Knipping 29.5.2002 - 7.12.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2001
Ve funkci: od 1.1.2002
Adresa: Dukelských hrdinů 549/2, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Josef Vondráček 15.5.2000 - 23.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2000 do 12.6.2003
Adresa: Peškova 513 , 403 31 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Milan Boháček 11.5.2002 - 6.4.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2002 do 1.1.2005
Ve funkci: od 1.1.2002 do 1.1.2005
Adresa: Gočárova 608/18, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Peter Knipping 7.12.2002 - 6.4.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2001 do 1.10.2004
Ve funkci: od 1.1.2002 do 1.10.2004
Adresa: Dukelských hrdinů 549/2, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Josef Vondráček 23.10.2003 - 4.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2003 do 13.6.2006
Adresa: Peškova 513 , 403 31 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Peter Knipping 6.4.2005 - 1.10.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2004 do 1.10.2007
Ve funkci: od 1.10.2004 do 1.10.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Orangeriestr. 10, 01326 Dresden
Jméno: Peter Knipping 1.10.2007 - 9.10.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007
Adresa: Spolková republika Německo
01326 Dresden, Orangeriestr. 10
Jméno: Milan Boháček 6.4.2005 - 1.1.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2005 do 1.1.2008
Ve funkci: od 1.1.2005 do 1.1.2008
Adresa: Gočárova 608/18, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Milan Boháček 1.1.2008 - 4.1.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008
Adresa: Gočárova 608/18, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Peter Knipping 9.10.2007 - 25.8.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 31.7.2008
Ve funkci: od 2.10.2007 do 31.7.2008
Adresa: Spolková republika Německo
01326 Dresden, Orangeriestr. 10
Jméno: Milan Boháček 4.1.2008 - 25.8.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 31.7.2008
Ve funkci: od 2.1.2008 do 31.7.2008
Adresa: Gočárova 608/18, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Josef Vondráček 4.8.2006 - 20.10.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2006 do 13.6.2009
Adresa: Peškova 513, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Dr. Jochen Wolfgang Luft 25.8.2008 - 29.3.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008 do 28.2.2010
Ve funkci: od 1.8.2008 do 28.2.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Wilsdruff (Kesselsdorf), Zu den Kleingärten 17, 07123
Jméno: Ing. Irena Fišerová 25.8.2008 - 7.5.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008
Ve funkci: od 1.8.2008
Adresa: Jizerská 2947/65, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Irena Fišerová 7.5.2010 - 10.8.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008 do 1.8.2011
Ve funkci: od 1.8.2008 do 1.8.2011
Adresa: Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: JUDr. Josef Vondráček 20.10.2009 - 26.7.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2009 do 14.6.2012
Adresa: Peškova 513, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Thorsten Kutz 29.3.2010 - 26.7.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2010 do 30.6.2012
Ve funkci: od 1.3.2010 do 30.6.2012
Adresa: Spolková republika Německo
22143 Hamburg, Ebersmoorweg 4b
Jméno: JUDr. Josef Vondráček 26.7.2012 - 15.4.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2012 do 31.3.2013
Adresa: Peškova 513, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Ing. Irena Fišerová 10.8.2011 - 9.7.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2011 do 2.8.2014
Ve funkci: od 2.8.2011 do 2.8.2014
Adresa: Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Irena Fišerová 9.7.2014 - 7.8.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2011 do 2.8.2014
Ve funkci: od 2.8.2011 do 2.8.2014
Adresa: Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Udo Helmut Helwig 26.7.2012 - 4.11.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2015
Ve funkci: od 2.7.2012 do 1.7.2015
Adresa: Spolková republika Německo
74257 Untereisesheim, Gustav-Stresemann-str.77
Jméno: Ing. Irena Fišerová 7.8.2014 - 22.6.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2014
Ve funkci: od 3.8.2014
Adresa: Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem 400 11

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Thomas Mainitz 7.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: Paul-Egell-Strasse 49 , 67105 Schifferstadt Spolková republika Německo
Jméno: Ralf Buschbeck 27.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Buchenweg 11 , 748 61 Neudenau Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Petr Markovič CSc 15.7.1993 - 22.11.1995
Adresa: Přemyslovská 1939/28, Praha 130 00
Jméno: Milan Hromada 7.5.1992 - 18.3.1996
Adresa: Dukelských hrdinů 535/11, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Fridrich Ondrejička 7.5.1992 - 18.3.1996
Adresa: Kmochova 3 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: JUDr. Zdeněk Voleník 22.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: U valu 844/1, Praha 161 00
Jméno: Jürgen Braus 18.3.1996 - 30.5.1997
Funkce: Předseda
Adresa: Spolková republika Německo
Johann-Jakob-Astor-Strasse 53, 69190 Walldorf
Jméno: Ing. Jiří Krejčí 18.3.1996 - 30.5.1997
Adresa: Kapitána Nálepky 586/5, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Dr. Ervin Piroth 18.3.1996 - 23.10.1998
Funkce: Člen
Adresa: Spolková republika Německo
Görgesheidweg 113 a, 40670 Meerbusch
Jméno: Dr. Gerhard Stuckmann 30.5.1997 - 23.10.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Asternweg 5 , 741 99 Untergruppenbach Spolková republika Německo
Jméno: Dr.ing. Gunder Gerhard Essig Dat.nar. 10.7.1944 23.10.1998 - 9.3.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
Semmelweisstr. 11, 74074 Hellbronn
Jméno: Ing. Jiří Krejčí 30.5.1997 - 17.6.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 28.2.1996 do 19.2.2002
Adresa: Kapitána Nálepky 586/5, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Norbert Andreas Bareiß Dat.nar. 10.8.1951 23.10.1998 - 7.12.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001
Ve funkci: od 29.11.2001 do 28.5.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm
Jméno: Dr.ing. Gunder Gerhard Essig Dat.nar. 10.7.1944 9.3.2001 - 7.12.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.5.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Semmelweisstr. 11, 74074 Heilbronn
Jméno: Manfred Franchini 7.12.2002 - 7.12.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2002
Ve funkci: od 28.5.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Im Esečlsberg 140, 74193 Schwaigern
Jméno: Antonín Krumel 17.6.2002 - 6.4.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2002 do 23.2.2005
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Norbert Andreas Bareiß 7.12.2002 - 12.8.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2001 do 28.2.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm
Jméno: Manfred Franchini 7.12.2002 - 12.8.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2002 do 8.6.2005
Ve funkci: od 28.5.2002 do 8.6.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Im Eselsberg 140, 74 193 Schweigern
Jméno: Antonín Krumel 6.4.2005 - 26.5.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2005 do 23.2.2008
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Manfred Franchini 12.8.2005 - 16.7.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 8.6.2008
Ve funkci: od 8.6.2005 do 8.6.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Im Eselsberg 140, 74 193 Schweigern
Jméno: Thomas Mainitz 12.8.2005 - 16.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2005 do 8.6.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Paul-Egell-Strasse 49, 671 05 Schifferstadt
Jméno: Manfred Franchini 16.7.2008 - 20.10.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2008 do 5.6.2009
Ve funkci: od 8.6.2008 do 5.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Victoria-Wolf-Weg 3, 74072 Heilbronn
Jméno: Thomas Mainitz 16.7.2008 - 4.1.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt
Jméno: Antonín Krumel 26.5.2008 - 17.5.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2008 do 22.3.2011
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Thomas Mainitz 4.1.2010 - 7.9.2011
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2008 do 30.6.2011
Ve funkci: od 23.11.2009 do 30.6.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt
Jméno: Tjark Coners 4.1.2010 - 7.9.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2009 do 30.6.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Abstatt, Hausener Weg 10/1, 74232
Jméno: Michael Weis 7.9.2011 - 26.7.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 22.5.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Schönaich, Tulpenstrasse 7, 71101
Jméno: Antonín Krumel 17.5.2011 - 9.7.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2011 do 23.3.2014
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Thomas Mainitz 7.9.2011 - 7.8.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2011 do 30.6.2014
Ve funkci: od 1.9.2011 do 30.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt
Jméno: Antonín Krumel 9.7.2014 - 7.8.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2011 do 23.3.2014
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Dr. Alexander Sagel 26.7.2012 - 4.11.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2012 do 22.5.2015
Adresa: Spolková republika Německo
74821 Mosbach, Ortsteil.Neckarelz, In Der Heinrichsburg 29/2
Jméno: Dr. Alexander Sagel 4.11.2016 - 27.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2015 do 30.6.2017
Adresa: In Der Heinrichsburg 29/2 , 74821 Mosbach, Ortsteil. Neckarelz Spolková republika Německo
Jméno: Antonín Krumel 7.8.2014 - 29.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2014 do 17.1.2019
Adresa: Peškova 515, Ústí nad Labem 403 31

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Udo Helmut Helwig
Člen statutárního orgánu: Ing. Irena Fišerová

Vlastníci firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 248 560 000 Kč 100% 8.12.2004
zakladni 124 280 000 Kč 100% 22.4.1997 - 8.12.2004
zakladni 135 825 000 Kč - 14.12.1995 - 22.4.1997
zakladni 115 448 000 Kč - 9.11.1992 - 14.12.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 248 560 24.11.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 248 560 9.7.2014 - 24.11.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 248 560 4.8.2006 - 9.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 248 560 8.12.2004 - 4.8.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 124 280 11.5.2002 - 8.12.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 124 280 22.4.1997 - 11.5.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 124 280 14.12.1995 - 22.4.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 103 903 22.11.1995 - 14.12.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 11 545 21.11.1995 - 22.4.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 545 9.11.1992 - 21.11.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 103 903 9.11.1992 - 22.11.1995

Sbírka Listin KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. IČO: 46708952

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 289/SL 125 notářský zápis [N 450/2015, NZ 436/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2015 24.11.2015 36
B 289/SL 124 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2015 1.7.2015 3.7.2015 62
B 289/SL 123 ostatní směrnice předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2014 17.7.2014 12.8.2014 4
B 289/SL 121 ostatní zápis z jed. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 17.7.2014 12.8.2014 1
B 289/SL 119 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 17.7.2014 12.8.2014 3
B 289/SL 118 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, ostatní NZ 227/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 9.7.2014 11.7.2014 40
B 289/SL 117 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2014 30.6.2014 4.7.2014 60
B 289/SL 116 rozhod. o statut. orgánu  rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2013 25.6.2013 27.6.2013 1
B 289/SL 115 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 27.6.2013 58
B 289/SL 114 rozhod. o statut. orgánu záp. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2013 15.4.2013 22.4.2013 1
B 289/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2012 25.7.2012 24.9.2012 1
B 289/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 25.7.2012 24.9.2012 2
B 289/SL 111 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2012 25.7.2012 24.9.2012 1
B 289/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2012 25.7.2012 24.9.2012 3
B 289/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 2.7.2012 10.7.2012 62
B 289/SL 108 podpisové vzory - členů DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2011 6.9.2011 6.10.2011 4
B 289/SL 107 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2011 6.9.2011 6.10.2011 1
B 289/SL 106 ostatní - plná moc 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.2011 6.9.2011 6.10.2011 12
B 289/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 6.9.2011 6.10.2011 1
B 289/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 6.9.2011 6.10.2011 2
B 289/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 6.9.2011 6.10.2011 4
B 289/SL 102 podpisové vzory - Ing.Irena Fišerová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2011 3.8.2011 30.8.2011 2
B 289/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2011 3.8.2011 30.8.2011 1
B 289/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2011 3.8.2010 30.8.2011 7
B 289/SL 99 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 26.7.2011 28.7.2011 60
B 289/SL 98 podpisové vzory - Antonín Krumel Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2011 16.5.2011 19.5.2011 4
B 289/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - zápis z výsl.voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2011 16.5.2011 19.5.2011 2
B 289/SL 96 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 24.6.2010 29.6.2010 58
B 289/SL 95 podpisové vzory - Thorsten Kutz Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2010 26.3.2010 2.4.2010 2
B 289/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2010 26.3.2010 2.4.2010 2
B 289/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2010 26.3.2010 2.4.2010 8
B 289/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2010 26.3.2010 2.4.2010 2
B 289/SL 91 ostatní - odstoupení z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2010 26.3.2010 2.4.2010 2
B 289/SL 90 podpisové vzory - členů DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2009 30.12.2009 6.1.2010 6
B 289/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2009 30.12.2009 6.1.2010 2
B 289/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2009 30.12.2009 6.1.2010 1
B 289/SL 87 podpisové vzory - JUDr.Josef Vondráček Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2009 23.9.2009 22.10.2009 4
B 289/SL 86 ostatní - rozh.jed.společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2009 23.9.2009 22.10.2009 3
B 289/SL 85 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 5.8.2009 56
B 289/SL 84 podpisové vzory - Ing.Irena Fišerová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2008 11.9.2008 1
B 289/SL 83 podpisové vzory - Dr.J.W.Luft Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2008 11.9.2008 1
B 289/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2008 11.9.2008 2
B 289/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2008 11.9.2008 3
B 289/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2008 11.9.2008 4
B 289/SL 79 ostatní - vzdání se funkcí Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2008 11.9.2008 2
B 289/SL 78 ostatní - vzdání se funkcí Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2008 11.9.2008 2
B 289/SL 77 podpisové vzory 2 x Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 4.8.2008 2
B 289/SL 76 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2008 4.8.2008 1
B 289/SL 75 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2008 43
B 289/SL 74 podpisové vzory - Antonín Krumel Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2008 4.6.2008 1
B 289/SL 73 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 4.6.2008 3
B 289/SL 72 ostatní - plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2008 7
B 289/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - oznámení volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2008 4.6.2008 1
B 289/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis o výsledku voleb čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2008 4.6.2008 2
B 289/SL 69 podpisové vzory - Milan Boháček Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2008 21.1.2008 1
B 289/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2008 21.1.2008 1
B 289/SL 67 podpisové vzory - Peter Knipping Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2007 23.10.2007 1
B 289/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2007 23.10.2007 1
B 289/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - jediného společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 11.10.2007 3
B 289/SL 64 notářský zápis - NZ 122/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2007 30.8.2007 16
B 289/SL 63 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 9.7.2007 80
B 289/SL 61 podpisové vzory - JUDr. Josef Vondráček Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2006 18.10.2006 1
B 289/SL 59 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2006 18.10.2006 2
B 289/SL 58 notářský zápis NZ 92/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2006 18.10.2006 31
B 289/SL 57 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2006 18.10.2006 38
B 289/SL 56 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2006 24.4.2006 21
B 289/SL 55 notářský zápis NZ 175/2005 - rozh. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2005 12.10.2005 125
B 289/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 20.9.2005 8
B 289/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 20.9.2005 1
B 289/SL 52 podpisové vzory - Thomas Mainitz Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 20.9.2005 1
B 289/SL 51 podpisové vzory - Manfred Franchini Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2002 20.9.2005 1
B 289/SL 50 účetní závěrka k 31.12.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2005 16.6.2005 20
B 289/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2005 20.4.2005 1
B 289/SL 48 podpisové vzory - Milan Boháček Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2005 1
B 289/SL 47 podpisové vzory - Antonín Krumel Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2005 20.4.2005 1
B 289/SL 46 podpisové vzory - Peter Knipping Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2005 20.4.2005 1
B 289/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2004 20.4.2005 1
B 289/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2004 20.4.2005 10
B 289/SL 43 notářský zápis NZ 111/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2004 1.9.2004 15
B 289/SL 41 účetní závěrka k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 3.6.2004 36
B 289/SL 40 notářský zápis NZ 66/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 30.12.2003 12
B 289/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2003 30.12.2003 9
B 289/SL 37 podpisové vzory - JUDr. Josef Vondráček Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2003 30.12.2003 1
B 289/SL 36 notářský zápis NZ 76/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2003 30.12.2003 7
B 289/SL 35 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 30.12.2003 60
B 289/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 22.9.2003 42
B 289/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2002 11.6.2003 8
B 289/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - protokol ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2002 11.6.2003 3
B 289/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2001 2.12.2002 6
B 289/SL 30 podpisové vzory Milan Boháček Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2002 2.12.2002 2
B 289/SL 29 podpisové vzory Peter Max Knipping Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2001 2.12.2002 2
B 289/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 236/2001 vč.stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2001 2.12.2002 33
B 289/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 2.12.2002 3
B 289/SL 26 rozhod. o statut. orgánu rezig.na funkci předsedy předs Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 2.12.2002 1
B 289/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -rezignace na funkci čl.předst Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 2.12.2002 1
B 289/SL 24 převod, zastav.obch.podíl zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2001 2.12.2002 2
B 289/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -NZ 166/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2001 2.12.2002 2
B 289/SL 22 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 22.10.2002 34
B 289/SL 21 ostatní - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2002 22.10.2002 1
B 289/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2002 26.7.2002 59
B 289/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jed. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2001 16.11.2001 1
B 289/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - prohlášení H.D.J.Valtin Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2001 16.11.2001 1
B 289/SL 17 účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2001 16.7.2001 50
B 289/SL 16 notářský zápis NZ 151/2000 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2000 14.3.2001 30
B 289/SL 15 účetní závěrka - výroční zpráva 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2000 30.10.2000 39
B 289/SL 14 notářský zápis NZ 25/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2000 15.6.2000 2
B 289/SL 12 notářský zápis NZ 98/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1999 27.1.2000 9
B 289/SL 9 ostatní vyjádř.čl.předst.k návrhu rozh Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1999 20.9.1999 2
B 289/SL 8 ostatní -vyjádř.čl.předst.k návrhu roz Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1999 20.9.1999 2
B 289/SL 7 ostatní -vyjádření čl.představ.k návrh Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1998 20.9.1999 1
B 289/SL 6 ostatní -vyjádření čl.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1998 20.9.1999 1
B 289/SL 5 ostatní -prohl.o odst.z funkce čl.před Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1998 20.9.1999 1
B 289/SL 11 ostatní -vyjádř.čl.předst.k návrhu roz Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1999 20.9.1999 1
B 289/SL 10 ostatní -vyjádř.čl.předst.k návrhu roz Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1999 20.9.1999 1
B 289/SL 4 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.1998 12.1.1999 18
B 289/SL 3 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.1997 12.1.1999 17
B 289/SL 2 notářský zápis NZ 114/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 12.1.1999 10
B 289/SL 1 notářský zápis NZ 163/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.1998 12.1.1999 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.