KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. Olomouc IČO: 00023574

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., která sídlí v obci Olomouc a bylo jí přiděleno IČO 00023574.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. se sídlem v obci Olomouc byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Truhlářství, podlahářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 7.2.2006
Spisová značka: B 3000
IČO: 00023574
Obchodní firma: KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.1.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.1.1991
Mimořádná valná hromada akcionářů KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. konaná dne 29.8.2005 rozhodla takto: Valná hromada schvaluje přechod akcií společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. (dále jen "Společnost") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ") takto: 1. Valná hromada Společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím emitovaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, tj.: (i) ke kmenovým akciím znějícím na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652; (ii) ke kmenovým akciím znějícím na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769; a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). 2. Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost KRÁTKÝ FILM Produkční s. r. o. (dříve podnikající pod obchodní firmou ITS COMPLEX s. r. o.), se sídlem Olomouc, Šemberova 66/9, PSČ 772 00, IČ 646 16 746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajs kým soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 9088, který vlastní akcie emitované Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a tento podíl přesa huje i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno jednak výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře, jednak prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost a jednak čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 00090756 69, emitovaných Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností. Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady vlastníkem celkem 546 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ISIN CZ 0009075669, emitovanýc h Společností, 642.962 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652, emitovaných Společností a 34.955 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 00 09065652, emitovaných Společností a je vlastníkem stejného množství akcií i ke dni konání valné hromady. Hlavní akcionář je tak oprávněnou osobou k výkonu práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i a násl. ObchZ. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie emitované Společností peněžité protiplnění: (i) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065652; (ii) 0,10 Kč (slovy: nula korun českých deset haléřů) za kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ISIN CZ 0009065769. Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) ObchZ doložena znaleckým posudkem č. 488/66/05 vypracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, bytem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06 dne 15.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota protiplnění za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 0,10 Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protipln ění byla hodnota jedné akcie stanovena srovnávací metodou . Stanovení tržní ceny posuzovaných akcií vzhledem k majetkové i hospodářské pozici emitenta nelze provést běžnými oceňovacími způsoby. Z tohoto úhlu pohledu a při respektování historického vývoje pak považuje znalec za vhodné respektovat vypovídací schopnost výsledkům obchodování příslušným podílem na celkové hodnotě základního kapitálu Společnosti. 4. Hlavní akcionář poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 2, 3 a 5 ObchZ protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k akciím, jež jsou předmětem výkupu, na majetk ovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli. To nep latí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve vý pisu registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě oznámí hlavní akcionář způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro sv olání valné hromady. 5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií , a předá jej bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 23.2.2006 - 21.4.2006
Dne 27.8.1999 přijala valná hromada akcionářů společnosti KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., IČO: 00 02 35 74, rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti se snižuje o 177 776 500,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set korun českých), a to z původní výše základního jmění 258 584 000,-- Kč na 80 807 500,-- Kč, za účelem úhrady ztráty za účení období roku 1998 a ztráty let minulých. Snížení základního jmění bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií z původních 32 000,-- Kč na 10 000,-- Kč a z původních 320,-- Kč na 100,-- Kč. V souvislosti se snížením základního jmění nevzniká nárok na poskytnutí plnění ve prospěch žádného z akcionářů. 10.1.2000 - 23.2.2006
Dne 17.10.1997 přijala valná hromada akcionářů společnosti Krátký Film Praha a.s., se sídlem v Praze 1, Jindřišská 34 rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o 118.000.000,- Kč z původních 91.973.120,- Kč na novou výši 209.973.120,- upisováním nových akcií, s tím, že: a) zvýšení základní jmění bude provedeno úpisem 368.750 ks nových veřejně obchodovatelných zaknihovaných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě po 320,- Kč v emisním kursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, když emisní kurs bude stejný pro všechny upisované akcie, přičemž emisní kurs lze splatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitím přednostního práva b) upisování akcií nad částku zvýšení základního jmění, uvedenou shora, se připouští, a to až do výše maximálně 230.000.000,- Kč, přičemž v takovém případě by základní jmění společnosti po zvýšení mohlo dosáhnout částky maximálně 321.973.120,- Kč 19.12.1997 - 23.2.2006
Dne 9.8.1996 rozhodla náhradní valná hromada o snížení základního jmění za účelem úhrady ztráty z původních 278.416.000,-Kč o 195.442.880,-Kč na 91.973.120,-Kč poměrným snížením jmenovité hodnoty každé z akcií společnosti o 68% z původních 1.000,-Kč na 320,-Kč a z původních 100.000,-Kč na 32.000,-Kč. Zároveň rozhodla náhradní valná hromada o zvýšení základního jmění z 91.973.123,-Kč o 143.708.000,-Kč na 235.681.120,-Kč úpisem 287.416 ks nových veřejně obchodovatelných zaknihovaných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě po 500,-Kč v emisním kursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě, přičemž emisní kurs lze splatit toliko peněžitými vklady, upisuje se s využitím přednostního práva. Úpis akcií nad částku zvýšení základního jmění uvedenou shora se nepřipouští. 6.9.1996 - 10.1.2000
Dne 8.4.1994 a dne 13.7.1994 schválila valná hromada změnu stanov. 6.10.1994 - 10.1.2000
Akciový kapitál: zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 23/1/92 o snížení základního kapitálu o 61,000.000,- Kčs. Kapitál bude snížen z částky 324,000.000,- Kčs na částku 263,000.000,- Kčs. 28.4.1992 - 16.12.1996
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 21.12.1990 mezi organizacemi Ústřední ředitelství Československého filmu, Jindřišská 34, Praha 1 a Česká státní pojišťovna, Spálená 14, Praha 1, kterou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy akciové společnosti. 22.1.1991 - 23.2.2006
Jedná se o jednorázové založení společnosti podle § 25 zák.č. 104/90 Sb., ke kterému došlo poté, kdy Ústřední ředitelství Československého filmu svým rozhodnutím ze dne 21.12.1990 č.j. 10400/4/90 po předchozím souhlasu vlády ČSFR obsaženém v jejím usnesením č. 898 ze dne 20.12.1990 a ve smyslu ust. § 32 odst. 3 a 4 zák.č. 111/90 Sb. zrušilo bez likvidace organizaci Krátký film a vložilo její majetek jako celek do akciové společnosti KF a.s.. 22.1.1991 - 23.2.2006
Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 84,57 % nepeněžitým vkladem, předběžně ohodnoceným znalcem ing. Jaroslavem Novákem, bytem Václavská 1468, Rakovník. 9,26 % základního kapitálu je splaceno peněžitým vkladem. 22.1.1991 - 23.2.2006

Aktuální kontaktní údaje KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00023574
Obchodní firma: KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00023574
Firma: KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00 2.12.2005
Sídlo: Kříženeckého náměstí 1079/5 , Praha 152 00 10.1.2000 - 2.12.2005
Sídlo: Jindřišská 967/34 , Praha 110 00 22.1.1991 - 10.1.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Šemberova 66/9 NEOAD, Olomouc 772 00

Obory činností KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.10.2014
truhlářství, podlahářství 13.10.2014
p) vydavatelství a nakladatelství 30.4.1996 - 13.10.2014
q) poskytování software 30.4.1996 - 13.10.2014
r) organizační zajištění vzdělávacích akcí 30.4.1996 - 13.10.2014
s) zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání 30.4.1996 - 13.10.2014
k) hostinská činnost, 27.5.1993
a) tvorba, výroba, šíření a jiné užití filmů a audiovizuálních programů, realizovaných na všech záznamových médiích, včetně zprostředkování, 27.5.1993 - 13.10.2014
b) prodej, nákup i další převody práv v audiovizuální oblasti i při užití děl jiným způsobem, 27.5.1993 - 13.10.2014
c) agentura v oblasti kultury, 27.5.1993 - 13.10.2014
d) reklamní činnost, 27.5.1993 - 13.10.2014
e) propagační činnost, 27.5.1993 - 13.10.2014
f) výroba a prodej zvukových a zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, 27.5.1993 - 13.10.2014
g) služby v audiovizuální oblasti při tvorbě, distribuci, exploataci filmů a jiných audiovizuálních děl, 27.5.1993 - 13.10.2014
h) servisní služby v oblasti audiovizuální techniky, 27.5.1993 - 13.10.2014
i) pronájem audiovizuální techniky, 27.5.1993 - 13.10.2014
j) provozování kin, 27.5.1993 - 13.10.2014
l) vyučování v oboru umění, 27.5.1993 - 13.10.2014
m) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného), 27.5.1993 - 13.10.2014
n) obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu, 27.5.1993 - 13.10.2014
o) truhlářství 27.5.1993 - 13.10.2014
Zprostředkování převodu práv čs. autorů a výkonných umělců do zahraničí a zahraničních autorů a výkonných umělců do tuzemska, souvisejících s tvorbou, výrobou a užitím filmových a jiných audiovizuálních snímků a programů, jakož i s užitím děl jiným způsobem, např. merchandising. 18.3.1992 - 27.5.1993
Agentážní služby pro čs. autory, výkonné umělce a specifické filmové profese do zahraničí a zahraniční autory, výkonné umělce a specifické filmové profese do tuzemska. 18.3.1992 - 27.5.1993
Reklamní a propagační služby související s předmětem činnosti. 18.3.1992 - 27.5.1993
Poskytování služeb při tvorbě a výrobě všech forem a žánrů audiovizuálních děl, jejich exploataci a distribuci ve všech oblastech, např. organizační, smluvní, profesní apod. 18.3.1992 - 27.5.1993
Tvorba, výroba, šíření a jiné užití filmů a audiovizuálních programů realizovaných na všech záznamových médiích, včetně zprostředkování. 22.1.1991 - 27.5.1993
Prodej, nákup i další převody práv, související s tvorbou, výrobou a užitím filmových a jiných audiovizuálních programů, jakož i jejich zprostředkování, včetně převodu práv k užití děl jiným způsobem. 22.1.1991 - 27.5.1993
Agentážní činnost, reklamní a propagační služby. 22.1.1991 - 27.5.1993
Poskytování služeb a činností, souvisejících s tvorbou a výrobou audiovizuálních děl, jejich disribucí a exploatací. 22.1.1991 - 27.5.1993
Technické a technologické služby včetně pronájmu zařízení. 22.1.1991 - 27.5.1993
Obchodní činnost v rozsahu předmětu činnosti, včetně maloobchodu. 22.1.1991 - 27.5.1993
Provozování kin. 22.1.1991 - 27.5.1993
Půjčování filmových kopií, videokazet a videodesek. 22.1.1991 - 27.5.1993
Činnosti související s výzkumem a vzděláváním v adiovizuální oblasti, včetně zřizování a správy nadací. 22.1.1991 - 27.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelství a nakladatelství

 • propagační činnost

 • Reklamní činnost

 • Agentura v oblasti kultury

 • Organizační zajištění vzdělávacích akcí

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

 • pronájem audiovizuální techniky

 • půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • pronájem audiovizuální techniky

 • zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

 • obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

 • výroba audiovizuálních děl

 • Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

 • Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kříženeckého náměstí 1079/5 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1007486970
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelství a nakladatelství

 • Organizační zajištění vzdělávacích akcí

 • zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Zahájení provozování: 24.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1007481757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • výroba audiovizuálních děl

 • Poskytování software

Zahájení provozování: 12.7.1995

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kříženeckého náměstí 1079/5 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1007486970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2000

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Kříženeckého náměstí 1079/5 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1007486970
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2000

Živnost č. 4 Agentura v oblasti kultury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 pronájem audiovizuální techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 vyučování v oboru umění /filmová a televizní dramaturgie a scénaristika/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1994
Konec oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 13 výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Vydavatelství a nakladatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Reklamní činnosti

Vedení firmy KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně. 13.10.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně každý člen představenstva. 2.3.2010 - 13.10.2014
Podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. 5.3.1999 - 2.3.2010
Podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Jednotlivý člen představenstva může jednat jménem společnosti samostatně, pokud ho k tomu představenstvo zmocní. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo zmocněný člen představenstva. Právo podepisovat za společnost může představenstvo převést na některého svého člena, generálního ředitele, popř. na další vedoucí úředníky a prokuristy společnosti písemnou plnou mocí. V plné moci musejí být uvedeny příslušné záležitosti, ve kterých mohou jmenovitě stanovené osoby za společnost podepisovat. 27.5.1993 - 5.3.1999
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, a to předseda a jeden další člen. 22.1.1991 - 27.5.1993
Jméno: Richard Benýšek 13.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Jaroslav Karlíček 22.1.1991 - 28.4.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Aleš Dvouletý 10.5.1991 - 27.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ohradní 1363 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: PhDr. Vít Hrabánek 22.1.1991 - 24.2.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Květnového vítězství 495/80, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Karlíček 28.4.1992 - 6.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Antala Staška 1026/65, Praha 140 00
Jméno: Ing. Hana Jelínková 22.1.1991 - 30.4.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Koulova 1563/13, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Jiří Menzel 27.5.1993 - 30.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dětská 2461/5, Praha 100 00
Jméno: Alena Müllerová 24.2.1994 - 30.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1682/50, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Knoflíček 22.1.1991 - 12.3.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: náměstí Míru 1195/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Novotný 22.1.1991 - 12.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tolstého 690/5, Praha 101 00
Jméno: PhDr. František Malina 10.5.1991 - 12.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Urbánkova 3368/63, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Srba 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rytířova 781/7, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miroslav Hálek 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mužíkova 336/8, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Jan Lederer 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopeckého 1358/31, Praha 169 00
Jméno: Ing. Ivana Kocotová 6.10.1994 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květnového vítězství 495/80, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Novotný 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tolstého 690/5, Praha 101 00
Jméno: PhDr. František Malina 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Urbánkova 3368/63, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Srba 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rytířova 781/7, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miroslav Hálek 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mužíkova 336/8, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Jan Lederer 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopeckého 1358/31, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jan Knoflíček 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: náměstí Míru 1195/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Martin Sudek 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ke Stírce 762/3, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Štamtejský 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Drážce 1564, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Přemysl Erben 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dvouletky 1110/101, Praha 100 00
Jméno: Ing. Václav Srba 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rytířova 781/7, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jan Knoflíček 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: náměstí Míru 1195/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Miroslav Chlumský 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkovičova 1242/24, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Porubský 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 189, Lázně Libverda 463 62
Jméno: Mgr. Michal Havlík 10.1.2000 - 4.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průhledová 1804/6, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Karel Hájek 5.3.1999 - 13.10.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 23.6.2005
Ve funkci: do 23.6.2005
Adresa: Hurbanova 1184/23, Praha 142 00
Jméno: Ing. Josef Horák 4.5.2001 - 13.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 23.6.2005
Adresa: Branická 293/92, Praha 147 00
Jméno: Ing. Radovan Polách 10.1.2000 - 28.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Riegrovo náměstí 2/11, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Richard Benýšek 13.10.2005 - 28.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005 do 25.5.2006
Ve funkci: od 23.6.2005 do 25.5.2006
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Eva Rozsypalová 13.10.2005 - 28.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2005 do 25.5.2006
Adresa: Resslova 40/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Radovan Polách 28.6.2006 - 21.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 25.5.2006 do 31.7.2009
Adresa: Riegrovo náměstí 36/1, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Richard Benýšek 21.8.2009 - 23.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2009
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Richard Benýšek 23.8.2013 - 13.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2009 do 23.6.2014
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci KF a.s. 27.5.1993
Jméno: Vladimíra Krejčíková 13.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Pod Skalkou 91/6, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Pavel Pelant 28.4.1992 - 30.4.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Josef Kutílek 28.4.1992 - 30.4.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kutilova 3063/4, Praha 143 00
Jméno: Milan Klikar 27.5.1993 - 10.5.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mánesova 1649/86, Praha 120 00
Jméno: Rudolf Krejčík 27.5.1993 - 10.5.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Václavské náměstí 777/12, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šindelář 28.4.1992 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Maurerova 1308 , Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Jungmann 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rošických 604/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Kožený 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Bělidle 945, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Michal Rakovčík 30.4.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na křečku 343/27, Praha 109 00
Jméno: Věra Laštuvková 10.5.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 2133/138, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Michal Havlík 10.5.1996 - 12.3.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Průhledová 1804/6, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Jan Jungmann 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rošických 604/6, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Kožený 12.3.1997 - 19.12.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Bělidle 945, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Jaroslav Šindelář 12.3.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Maurerova 1308 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Michal Rakovčík 12.3.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na křečku 343/27, Praha 109 00
Jméno: Věra Laštuvková 12.3.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 2133/138, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Karel Hájek 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Hurbanova 1184/23, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Ladislav Sádlík 19.12.1997 - 5.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Vondroušova 1165/10, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Michal Havlík 12.3.1997 - 10.1.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Průhledová 1804/6, Praha 160 00
Jméno: Ing. Přemysl Erben 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Dvouletky 1110/101, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Martin Wurst 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Pertoldova 3340/37, Praha 143 00
Jméno: Ing. Martin Sudek 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Ke Stírce 762/3, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Štantejský 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Na Drážce 1564, Pardubice 530 03
Jméno: Věra Laštůvková 5.3.1999 - 10.1.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Vinohradská 2133/138, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Horák 10.1.2000 - 4.5.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Branická 293/92, Praha 147 00
Jméno: Ladislav Paluska 10.1.2000 - 4.5.2001
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Olbrachtova 1059/50, Praha 140 00
Jméno: Petr Štencl 10.1.2000 - 4.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mezivrší 1446/29, Praha 147 00
Jméno: Vladimír Libich 10.1.2000 - 4.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Thámova 21 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Přemysl Erben 4.5.2001 - 17.8.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Dvouletky 1110/101, Praha 100 00
Jméno: Ing. Milan Včeliš 4.5.2001 - 17.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Železničářů 2100, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Vladimír Libich 4.5.2001 - 23.12.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Thámova 21 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Martin Kadlec 17.8.2002 - 23.12.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2001 do 19.6.2003
Adresa: 108, Makotřasy 273 54
Jméno: Ing. Richard Benýšek 23.12.2003 - 13.10.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2003 do 23.6.2005
Ve funkci: od 15.7.2003 do 23.6.2005
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimír Libich 23.12.2003 - 13.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.1999 do 23.6.2005
Adresa: Thámova 21 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Mgr. Michal Havlík 17.8.2002 - 28.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2001 do 25.5.2006
Adresa: Průhledová 1804/6, Praha 160 00
Jméno: Ing. Alena Krutáková 13.10.2005 - 21.8.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 31.7.2009
Ve funkci: od 23.6.2005 do 31.7.2009
Adresa: U Žebračky 2841/30, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jaroslav Šebesta 13.10.2005 - 21.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2005 do 31.7.2009
Adresa: Na Kopci 4206/25, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Vladimíra Krejčíková 1.9.2009 - 15.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2009
Ve funkci: od 18.8.2009
Adresa: Pod Skalkou 91/6, Přerov 751 24
Jméno: Eva Rozsypalová 28.6.2006 - 13.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006 do 23.6.2014
Adresa: Resslova 40/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. David Zatloukal 21.8.2009 - 13.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2009 do 23.6.2014
Adresa: Karafiátová 293/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Vladimíra Krejčíková 15.8.2014 - 13.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2009 do 23.6.2014
Ve funkci: od 18.8.2009 do 23.6.2014
Adresa: Pod Skalkou 91/6, Přerov 751 24

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Richard Benýšek

Vlastníci firmy KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 80 807 500 Kč - 4.5.2001
zakladni 258 584 000 Kč - 5.3.1999 - 4.5.2001
zakladni 91 973 100 Kč - 16.12.1996 - 5.3.1999
zakladni 287 416 000 Kč - 24.2.1994 - 16.12.1996
zakladni 263 000 000 Kč - 15.5.1992 - 24.2.1994
zakladni 324 000 000 Kč - 22.1.1991 - 15.5.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 546 5.10.2009
Akcie na jméno 100 Kč 92 451 5.10.2009
Akcie na jméno 100 Kč 661 024 5.10.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 546 4.5.2001 - 5.10.2009
Akcie na jméno 100 Kč 92 451 4.5.2001 - 5.10.2009
Akcie na majitele 100 Kč 661 024 4.5.2001 - 5.10.2009
Akcie na majitele 320 Kč 661 024 5.3.1999 - 4.5.2001
Akcie na majitele 320 Kč 140 365 16.12.1996 - 5.3.1999
Akcie na jméno 32 000 Kč 546 16.12.1996 - 4.5.2001
Akcie na jméno 320 Kč 92 451 16.12.1996 - 4.5.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 140 365 6.2.1995 - 16.12.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 492 6.10.1994 - 6.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 136 873 6.10.1994 - 6.2.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 492 6.10.1994 - 6.2.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 92 451 6.10.1994 - 16.12.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 38 24.2.1994 - 6.10.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 232 778 24.2.1994 - 6.10.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 546 24.2.1994 - 16.12.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 630 15.5.1992 - 24.2.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 240 22.1.1991 - 15.5.1992

Sbírka Listin KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. IČO: 00023574

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3000/SL 53 účetní závěrka [2014] včetně příloh Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 29.7.2015 15
B 3000/SL 52 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + jmenování členů Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 18.9.2014 5.12.2014 2
B 3000/SL 50 účetní závěrka [2013]  včetně příloh Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 21.7.2014 15
B 3000/SL 49 účetní závěrka [2012]  vč. příloh Krajský soud v Ostravě 8.4.2014 16.4.2014 15
B 3000/SL 48 účetní závěrka [2011]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 16
B 3000/SL 47 účetní závěrka [2009]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 17
B 3000/SL 46 účetní závěrka [2010]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2013 27.5.2013 17
B 3000/SL 45 usn. o konkursu a vyrovn. 22Kv1/2007-286 skončení Krajský soud v Ostravě 14.1.2010 18.1.2010 23.2.2010 1
B 3000/SL 44 účetní závěrka r.2008,zpr.audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 23
B 3000/SL 43 účetní závěrka r.2007,zpr.audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 26
B 3000/SL 42 stanovy společnosti - platné znění Krajský soud v Ostravě 5.10.2009 5.10.2009 27.10.2009 10
B 3000/SL 41 notářský zápis NZ 201/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 5.10.2009 27.10.2009 11
B 3000/SL 39 účetní závěrka r.2006 vč.příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 14.9.2007 20.9.2007 26
B 3000/SL 38 usn. o konkursu a vyrovn. -22Kv1/2007-povol.vyrovn.+spr. Krajský soud v Ostravě 11.9.2007 12.9.2007 17.9.2007 4
B 3000/SL 37 ostatní § 66a/9 r.05vč zpr.aud.o ověř. Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 7.9.2006 4
B 3000/SL 36 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 7.9.2006 24
B 3000/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 19.6.2006 14.7.2006 1
B 3000/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.6.2006 19.6.2006 14.7.2006 2
B 3000/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.11.2005 13.1.2006 10
B 3000/SL 32 notářský zápis NZ 179/05 Krajský soud v Ostravě 21.11.2005 13.1.2006 17
B 474/SL 28 ostatní ČP 4x Městský soud v Praze 3.10.2005 0
B 3000/SL 31 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 3.10.2005 5
B 3000/SL 30 notářský zápis NZ 130/2005vč.p.zn.ř.488/66/05 Krajský soud v Ostravě 29.8.2005 3.10.2005 37
B 3000/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.10.2005 7
B 3000/SL 27 rozhod. o statut. orgánu záp. ze zased. předst.+DR Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 3.10.2005 2
B 3000/SL 26 ostatní rezignace Krajský soud v Ostravě 18.6.2005 3.10.2005 1
B 3000/SL 25 účetní závěrka r.2004 Krajský soud v Ostravě 31.12.2004 27.9.2005 30.9.2005 20
B 3000/SL 24 notářský zápis Nz 341/2004 Krajský soud v Ostravě 1.7.2004 10.8.2004 30.8.2004 9
B 3000/SL 23 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 10.8.2004 30.8.2004 26
B 3000/SL 22 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 4
B 3000/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 24.10.2003 3.12.2003 3
B 3000/SL 20 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 9.7.2003 9.7.2003 23
B 3000/SL 19 ostatní -zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 9.7.2003 9.7.2003 3
B 3000/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 2.9.2002 7.11.2002 10
B 3000/SL 17 notářský zápis Nz 410/2002 Krajský soud v Ostravě 15.7.2002 2.9.2002 7.11.2002 14
B 3000/SL 16 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 2.9.2002 7.11.2002 4
B 3000/SL 14 notářský zápis Nz 201/2004 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 7.11.2002 25
B 3000/SL 13 výroční zpráva r. 2001 vč.úč,záv. Krajský soud v Ostravě 8.8.2002 26.8.2002 37
B 3000/SL 12 výroční zpráva -dodatek k roku 2000 Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 13.12.2001 9
B 3000/SL 9 ostatní valná hromada Krajský soud v Ostravě 11.7.2000 20.11.2001 23.11.2001 1
B 3000/SL 8 výroční zpráva zpráva auditora za rok 1999 Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 23
B 3000/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.10.1997 20.11.2001 23.11.2001 17
B 3000/SL 6 výroční zpráva r. 2000 vč.úč,záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 37
B 3000/SL 11 výroční zpráva zpráva auditora za rok 1998 Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 32
B 3000/SL 10 stanovy společnosti platné znění Krajský soud v Ostravě 20.11.2001 23.11.2001 19
B 3000/SL 5 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 29.12.2000 15.1.2001 14
B 3000/SL 4 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 1.8.2000 12
B 3000/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.8.1999 17.11.1999 44
B 3000/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 50
B 3000/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.4.1998 40

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.