Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Praha IČO: 47116617

Pojišťovna  Kooperativa  pojišťovna, a.s. je stabilní společností působící na českém trhu od roku 1991. Je univerzální pojišťovnou nabízející široký sortiment služeb a standardních druhů pojištění.  Mezi klienty tak najdeme občany, drobné firmy i velké podniky. Kromě životného a neživotného pojištění svým klientům nabízí řadu služeb spojených jak se sjednáváním pojištění, až po likvidaci škody.

Pojišťovna Kooperativa patří do skupiny Vienna Insurance Group. Koncern tvorí víc jak 50 společností z 25 zemích a tvoří tak předního specialistu na pojištění hlavně v střední a východní Evropě.

Pojišťovna o sobě říká: „Jsme pojišťovna pro život, jaký je. Někdy je veselý, někdy smutný. Už s tím máme ale zkušenosti a víme, jak vám pomoci. Řídíme se heslem, že kvalitu pojišťovny poznáte zejména tehdy, nastane-li škoda.“

Svoji pozornost věnuje společnost i sponzoringu. Dlouhodobě se zaměřuje na sport (volejbal, basketbal) a kulturu (medzinárodní hudební festival v Českém Krumlově, Svátky hudby v Prahe a iné).

Od roku 2013 pojišťovna prostřednictvím Nadace Kooperativy cílí na zlepšování kvality života. Je zapojena do projektů:

  •            Česká rodina žije
  •            Pomocné tlapky, o.p.s.
  •            Hamzova léčebna
  •            Den pro lepší život
  •            Strom pro lepší život
  •            Materiální sbírka
  •            a jiné

Základní údaje o Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.3.1993
Spisová značka: B 1897
IČO: 47116617
Obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Právní forma: Akciová společnost 1.3.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.3.1993
Na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47116617, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 474 52 820, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2019. 1.1.2019
Převoditelnost akcií je omezena dle ČÁSTI I. § 6 stanov společnosti ve znění ze dne 12.11.2018. 1.1.2019
A)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 3 000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých) o 1 302 129 000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) na částku 4 302 129 000 Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) a to níže popsanými nepeněžitými vklady určených zájemců, které se tímto schvalují. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kur s všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. B) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno (i) 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, (ii) 1 (slo vy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír a (iii) 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž všechny tyto nové akcie se vydají za níže uvedené nepeněžité vklady. C) Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitými vklady. D)Všechny nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrační číslo: FN 75687 f, zapsaná v obchodním rejstříku obchodního so udu ve Vídni a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1171 . E)Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). F)Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvách o úpisu akcií, kterou zájemci uzavřou se Společností ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro úpis nových akcií se stanovuje 5 (slovy: pět) dní od přijet í tohoto usnesení valné hromady a navrhovaná celková výše emisního kursu nových akcií činí 18 267 784 881,78 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce osm set osmdesát jedna koruna česká sedmdesát osm haléřů), přičemž celková výše emisního kursu všech nových akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč činí 18 267 378 035,94 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc třicet pět korun českých devadesát čtyři haléřů). G)Nepeněžité vklady budou v souladu s ustanovením § 22 zákona o obchodních korporacích vneseny následujícím způsobem: a.Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a Českou spořitelnou, a.s. v sídle Společnosti ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady s účinností ke d ni podpisu oběma stranami; b.Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto u snesení valné hromady s účinností ke dni podpisu oběma stranami. Předmětem nepeněžitého vkladu zájemce VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe je 13 438 (slovy: třináct tisíc čtyři sta třicet osm) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v za knihované podobě a 8 140 (slovy: osm tisíc jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna In surance Group, IČO: 474 52 820, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 855 (PČS), které jsou ve vlastnictví VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe byl oceněn na částku 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) znaleckým po sudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovan ým pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe vydáno 5 826 (slovy: pět tisíc osm set dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nov é kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů) a emisní kurs 1 (jedné) nové prioritní akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů). Cel kový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, proto činí 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) (Nepeněžit ý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe). H)Předmětem nepeněžitého vkladu zájemce České spořitelny, a.s. je 941 (slovy: devět set čtyřicet jeden) kus kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě a 20 (slovy: dvacet) kus ů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných PČS, které jsou ve vlastnictví České spořitelny, a.s. Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. byl oceněn na částku 961 409 339,00 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta devět tisíc tři sta třicet devět korun českých) znaleckým posudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude České spořitelny, a.s. vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové ak cie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) a 685 (slovy: šest set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknih ované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) činí 406 845,84 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát čtyři haléře) a emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát os m haléřů). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány České spořitelně, a.s., proto činí 961 404 768,78 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta čtyři tisíce sedm set šedesát osm korun českých sedmdesát osm haléřů) (Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s.). I)Částka emisního kursu připadajícího dle písm. H) a I) výše na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč je uvedena zaokrouhlená na celé halíře, přičemž přesná hodnota tohoto emisního kursu bez zaokrouhlení je rovna celkovému emisnímu kursu (který je ta k rozhodující) všech nových akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč dělenému celkovým počtem těchto nových akcií. J)V souladu s ustanovení § 249 zákona o obchodních korporacích bude rozdíl mezi oceněním Nepeněžitého vkladu České spořitelny, a.s. a emisním kursem akcií vydaných České spořitelně, a.s. ve výši 4 570,22 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set sedmdesát korun čes kých dvacet dva haléřů) vrácen České spořitelně, a.s. v penězích bankovním převodem na účet, který Česká spořitelna, a.s. sdělí Společnosti. 19.8.2018 - 22.10.2018
Počet členů statutárního orgánu: 6 2.4.2014 - 7.8.2015
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11.10.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.800.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set milionů korun českých) o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun čes kých) na částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1.000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- K č (slovy: sto tisíc korun českých). S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií ma jí všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou a 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitým i vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcio nářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Templová 747, PSČ 110 01, Praha 1 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že 100% emisního kursu všech upsaných kmenových akcií a 100% emisního kursu všech upsaných prioritních akcií splatí nejpozději do 12.12.2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emi sní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet č. 1989682/0800, IBAN: CZ 6008000000000001989682 vedený u České spořitelny, a.s., a emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800, IBAN: CZ 3408000000000001989762 vedený u České spořitelny, a.s. 15.10.2007 - 19.12.2007
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01, IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007. 1.9.2007
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01, IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávní vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007. 31.8.2007 - 1.9.2007
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 23.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.000.000.000,-Kč o částku ve výši 800.000.000,-Kč na částku 2.800.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním (i) 4.000 ks nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a (ii) 4.00 0 ks nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na pr ioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zák on a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurs akcií bude činit: (i) 100.000,-Kč za jednu kmenovou akcii a (ii) 100.000,-Kč za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kaptiálu ve výši 800.000.000,-Kč, budou upsány bez využití přednostního práva na základě dodody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit v souhrnu emisní kurs upsaných akcií takto: alespo 50% celkové výše emisního kursu všech uspaných kmenových akcií a alespoň 75% celkové výše emisního kursu všech upsaných prioritních akcií do 10.12.2005. Zbytek jmenovité hodnoty kmenových a prioritních akcií jsou povinni upisovatelé splatit nejpozději do 31.3.2006. Upisovatelé jsou povinni splatit: (i) emisní kurs jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet spoelčnosti 4. 1989682/0800 (IBAN: CZ6008000000000001989682)vedený u České spořitelny, a.s. a (ii) emisní kurs jimi upsaných nových prioritních akcií n a bankovní účet společnosti č. 1989762/0800 (IBAN: CZ3408000000000001989762) vedený u České spořitelny, a.s. 7.12.2005 - 19.12.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 25.3.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na částku 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliadrdy korun českých). Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 10.000 ks (slovy: deset tisíc kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akc ie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a tyto stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Akcionáři společnosti, WIENER STÄDTISCHE Allgeneine Versicherung Aktiengesellschaft, Svaz českých a moravských výrobních družstev a VLTAVA majetkoprávní a podílová společnost spol. s r.o. se výslovně vzdávají svého přednostního práva na upisování nových p rioritních akcií v souladu s ustanoveními § 204a odst.7 a § 220b odst.5 obchodního zákoníku. Emisní kurs prioritních akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu akcii. Prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01 nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhoí kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných prioritních akcií v celém jeho rozsahu (tedy 100% jmenovité hodnoty prioritních akcií) do 30 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na zvláštní účet polečnosti č. 1330052 /0800 vedený u České spořitelny, a.s. 5.4.2004 - 5.5.2004
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl usnesením čj. 33 Nc 6894/2003-5 ze dne 23.5.2003 o nařízení exekuce proti povinnému: Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1 k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů soudního exekutora. Provedením exekuce a vymožením nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor JUD. Vít Novozámecký, Exekutorského úřadu se sídlem v Brně, Cejl 99. 2.2.2004 - 2.2.2004
Pohledávka oprávněného byla dne 14.7.2003 vymožena včetně příslušenství a nákladů exekučního řízení. Tím došlo k zániku exekučního řízení ze zákona. 2.2.2004 - 13.4.2004
Společnost je právním nástupce společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno, identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B, vložce 1007. 31.8.1999
Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady. 18.11.1998
Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 do deseti dnů od provedení úpisu nebo do 28.11.1997,byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. 8.9.1997 - 9.12.1997
Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. 11.8.1997 - 8.9.1997
Valná hromada společnosti konaná dne 26.6.1997 rozhodla takto:   Dosavadní základní jmění společnosti ve výši 226 500 000,- Kč se zvyšuje o 223 500 000,- Kč na částku 450 000 000,- Kč. Upisování nad částku 223 500 000,- Kč se nepřipouští.   Celý rozsah zvýšení základního jmění ve výši 223 500 000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 2 235 kusů o nominální hodnotě 100 000,- Kč na l ks akcie. Nové akcie budou emitovány v listinné podobě, budou znít na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenová akcie).   Upisovacím místem pro všechna upisovací kola je adresa sídla společnosti Templová 5, Praha 1.   Na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 0,9868 ks nové akcie. Součin tohoto koeficientu a počtu akcií držených jednotlivými akcionáři se zaokrouhlí podle matematických metod tak, aby byl dělitelný nominální hodnotou nové akcie beze zbytku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění činí 165 000,- Kč za l kus nové akcie o nominální hodnotě 100 000,- Kč (t.j. emisní ážio činí 0,65 nominální hodnoty 1 kusu nové akcie). Upsané akcie lze splatit pouze peněžitými vklady. Emisní kurs je pro všechna upisovací kola stejný.   I. kolo:   V prvním kole má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění každý dosavadní akcionář v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti.   Lhůta pro vykonámí přednostního práva úpisu začíná běžet patnáct dnů po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končí uplynutím dne 28.11.1997. Každý upisovatel je povinen splatit celé ážio a 100 % nominální hodnoty (t.j. celý emisní kurs) jím upsaných akcií připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo 50008-50404-011/0100 byl-li tento proveden ve lhůtě kratší než deset dnů před tímto datem, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupna každé pondělí a čtvrtek vždy od 10.00 - 12.00 hod. v č. dv. 306 v sídle společnosti.   II. kolo:   Právo úpisu k upsání akcií neupsaných v I. kole mají jen ti z dosavadních akcionářů společnosti, kteří úplně upsali a splatitli své podíly připadající na ně v I. kole, a to ve výši poměru svých podílů k základnímu jmění společnosti ke dni konání této valné hromady.   Upisovací lhůta se stanoví od 15.12. do 23.12.1997 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 31.12.1997 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404/011/01000, jinak je upsání akcií neúčinné. Upisovací listina bude upisovatelům přístupná každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 - 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   III. kolo:   Právo úpisu k akciím účinné neupsaným v předchozích upisovacích kolech má kterýkoli z dosavadních akcionářů, který úplně upsal a splatil podíl připadající na něho v II. kole, v libovolném počtu. Pořadí upisování se řídí časovým pořadím.   Upisovací lhůta se stanoví od 12.1. do 16.1.1998 a emisní kurs musí být úplně zaplacen do 25.1.1998 připsáním na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. č. 50008-50404- 011/0100, jinak je upsání akcií neúčinné. Uposovací listina bude upisovatelům přístupna každý pracovní den upisovací lhůty od 13.00 do 14.00 hod v č. dv. 306 v sídle společnosti.   Společnost je povinna oznámit všem akcionářům faxem a současně doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu, jakož i data ukončení jednotlivých upisovacích kol, včetně jejich výsledku, nejpozději do tří dnů od rozhodné události.   Zápis do upisovací listiny může za každého akcionáře nebo osobu oprávněnou k přednostnímu úpisu podle § 156a) obch. zákoníku a stanov společnosti provést pouze osoba oprávněná k jednání podle obecných předpisů, která se prokáže výpisem z obchodního rejstříku upisovatele ne starším než 30 dnů a písemnou plnou mocí, že je ve věci úpisu za upisovatele zmocněna jednat. Fyzická osoba se prokáže občanským průkazem. Osoba oprávněná k přednostnímu právu úpisu na ni převedeném v souladu s § 156a) obch. zákoníku a stanovami se při úpisu prokazuje i dokladem o převodu tohoto práva.   Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce upisovací lhůty stanovené pro III. kolo nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií částky zvýšení základního jmění. 4.8.1997 - 11.8.1997
Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25.1.1993 1.3.1993

Aktuální kontaktní údaje Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47116617
Obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 14.2.1994
Celkový počet živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47116617
Firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 4000 - 4999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.2.1993

Kontakty na Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pobřežní 665/21 , Praha 186 00 2.7.2012
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 3.12.2001 - 2.7.2012
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 7.9.1995 - 3.12.2001
Sídlo: Těšnov 1163/5 , Praha 110 00 1.3.1993 - 7.9.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pobřežní 665/21, Praha 186 00

Obory činností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Pojišťovací činnost a jako její součást činnosti z ní přímo vyplývající ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví ") - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, 4.5.2017
3. Činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (n) zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění, včetně doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření - bankovních služeb - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 20.2.2013 - 4.5.2017
2. Zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy zajišťovacích činností, 31.5.2010
3. Činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, pím. (n) zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění - bankovních služeb - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 31.5.2010 - 20.2.2013
1. Pojišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví ") - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, 31.5.2010 - 4.5.2017
vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 7.1.2005 - 31.5.2010
1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1 až 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1 až 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 6.5.2002 - 31.5.2010
2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - pro pojistná odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 6.5.2002 - 31.5.2010
3. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění - bankovních služeb. 6.5.2002 - 31.5.2010
sjednávání všech druhů pojištění (majetku, odpovědnosti za škodu a osob) správa pojištění a poskytování plnění z pojistných událostí, nemocenské a důchodové připojištění. 1.3.1993 - 6.5.2002
zprostředkování pojištění 1.3.1993 - 6.5.2002
zajišťovací činnost 1.3.1993 - 6.5.2002
činnost sloužící k podpoře a rozvoji pojišťovnictví a k podnikání na finančním trhu a investiční činnost 1.3.1993 - 6.5.2002
činnost zaměřená na předcházení škodám a na jejich minimalizaci 1.3.1993 - 6.5.2002
poskytování pojišťovacích poradenských služeb 1.3.1993 - 6.5.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zprostředkování spoření (stavební)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.1994
Zánik oprávnění: 25.2.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pojištění
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečň uje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce. 7.9.2017
K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce. V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku je osobou oprávněnou k právnímu jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva Ing. MARTIN DIVIŠ, MBA. 2.2.2016 - 7.9.2017
K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce. 16.10.1998 - 2.2.2016
a) jménem společnosti jedná jako statutární orgán při jednáních předseda představenstva ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jeden člen představenstva, b) při jednáních za společnost jako zástupce tento zástupce, případně dva zástupci, pokud organizační předpis schválený představenstvem vyžaduje podpisy dvou zástupců. Za společnost jsou oprávněni jednat jen ti členové představenstva, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva ( v jeho nepřítomnosti místopředseda ) a jeden člen představenstva a při jednáních za společnost jako zástupce tento zástupce, případně dva zástupci, pokud organizační předpis vyžaduje podpisy dvou zástupců. 1.3.1993 - 16.10.1998
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 1.1.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Jiří Sýkora 1.1.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2016
Adresa: Jáchymovská 261, Hudlice 267 03
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 21.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Kulhánek 1.7.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Zalomená 175/22, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Tomáš Vaníček MBA 1.7.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Donínská 1778, Praha 190 16
Jméno: Mgr. Filip Král 1.7.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Adresa: Hurbanova 2052/25, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Hana Machačová 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Šulc 1.3.1993 - 10.5.1994
Adresa: Leknínová 3016/3, Praha 106 00
Jméno: Ing. Ota Karen CSc. 1.3.1993 - 17.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: V rovinách 865/16, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Josef Csáky 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Náměstí SNP 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Dr. Günter Geyer 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Viktor Gasse 12 , 1040 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Josef Osvald CSc. 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Frýdlantská 1310/23, Praha 182 00
Jméno: Ing. Vladimír Roubíček 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Valentova 1734/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Reichelt 10.5.1994 - 17.1.1997
Adresa: Bolívarova 2083/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vladimír Roubíček 17.1.1997 - 8.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Valentova 1734/5, Praha 149 00
Jméno: Ing. Josef Osvald CSc. 17.1.1997 - 25.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 1310/23, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Reichelt 17.1.1997 - 25.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bolívarova 2083/3, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Josef Csáky 17.1.1997 - 18.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Náměstí SNP 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Dr. Günter Geyer nar. 31.7.1943 17.1.1997 - 18.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Viktor Gasse 12 , Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 17.1.1997 - 18.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ota Karen CSc. 17.1.1997 - 18.11.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: V rovinách 865/16, Praha 140 00
Jméno: Dkfm. Karl Fink 8.9.1997 - 18.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kurzbauer Gasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Václav Stix 18.11.1998 - 8.7.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Turgeněvova 1137/12, Brno 618 00
Jméno: Ing. Josef Voda 8.7.1999 - 31.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gen. Jaroše 1557/26, Velké Meziříčí 594 01
Jméno: Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959 25.3.1998 - 3.12.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Operngasse 26 , 1040 Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Josef Voda 31.8.1999 - 24.4.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2002
Adresa: Gen. Jaroše 1557/26, Velké Meziříčí 594 01
Jméno: Ing. Michael Ondraschka 24.4.2003 - 24.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2003
Adresa: Šakvická 96/6, Praha 155 21
Jméno: Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959 3.12.2001 - 18.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Operngasse 26 , 1040 Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959 18.10.2003 - 26.7.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 30.6.2004
Adresa: Laudon Gasse 20 , 1080 Wien Rakouská republika
Jméno: JUDr. Václav Rác 25.3.1998 - 13.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mezivrší 1444/27, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Hana Machačová 22.2.2000 - 13.10.2004
Funkce: člen
Adresa: Kahovská 1705/4, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Václav Rác 13.10.2004 - 7.2.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2004
Adresa: Javorová 1020, Sulice 251 68
Jméno: Jaroslav Dostal CSc. 6.3.2002 - 15.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2002
Adresa: Jílovská 427/25, Praha 142 00
Jméno: Dr. Franz Kosyna 26.7.2004 - 21.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2004 do 31.10.2006
Adresa: Weimarerstrasse 93 , 1190 Vídeň Rakouská republika
Jméno: JUDr. Hana Machačová 13.10.2004 - 19.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.11.2007
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00
Jméno: Jaroslav Dostal CSc. 15.4.2005 - 19.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2002 do 1.11.2007
Adresa: Na Komořsku 2175/2, Praha 143 00
Jméno: Ing. Konštantín Alexejenko 11.7.2005 - 19.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2005 do 1.11.2007
Adresa: Koprivnická 14 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 19.7.2006 - 19.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2006 do 1.11.2007
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: RNDr. Jakub Strnad 21.11.2006 - 19.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006 do 15.10.2007
Adresa: Semilská 926/54, Praha 197 00
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 21.11.2006 - 19.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006 do 1.11.2007
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 18.11.1998 - 19.5.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 6.5.2008
Ve funkci: do 6.5.2008
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 19.11.2007 - 19.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 19.5.2008 - 19.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007
Ve funkci: od 7.5.2008
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 19.11.2007 - 4.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 31.12.2008
Adresa: Gartengasse 21 , 2130 Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Dr. Hans Peter Hagen 19.11.2007 - 25.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 31.12.2009
Adresa: Laudon Gasse 20 , 1080 Wien Rakouská republika
Jméno: Jaroslav Dostal CSc. 19.11.2007 - 25.1.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2007 do 31.12.2009
Adresa: Na Komořsku 2175/2, Praha 143 00
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 25.1.2010 - 7.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010
Adresa: V Břízách 3293, Most 434 01
Jméno: Ing. Konštantín Alexejenko 19.11.2007 - 16.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007 do 31.3.2012
Adresa: Koprivnická 14 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: JUDr. Hana Machačová 19.11.2007 - 17.12.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2007
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 19.5.2008 - 17.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2007
Ve funkci: od 7.5.2008
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 25.1.2010 - 17.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.3.2014
Adresa: Rakouská republika
Mistelbach, Gartengasse 32, 2130
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 7.9.2010 - 17.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010
Adresa: V Břízách 3293, Most 434 01
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 4.1.2011 - 17.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 17.12.2012 - 19.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012
Adresa: V Břízách 3293, Most 434 01
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 17.12.2012 - 15.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012
Ve funkci: od 14.11.2012
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Jiří Sýkora 1.1.2012 - 29.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Jáchymovská 261, Hudlice 267 03
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 17.12.2012 - 2.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.3.2014
Adresa: Rakouská republika
Mistelbach, Gartengasse 32, 2130
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 17.12.2012 - 14.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Hana Machačová 17.12.2012 - 1.1.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.12.2015
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 19.12.2012 - 1.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.12.2015
Adresa: Výletní 357/20, Praha 142 00
Jméno: Ing. Martin Diviš MBA 15.8.2013 - 1.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.12.2015
Ve funkci: od 14.11.2012 do 31.12.2015
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: Jiří Sýkora 29.11.2013 - 1.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 31.12.2015
Adresa: Jáchymovská 261, Hudlice 267 03
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 2.4.2014 - 1.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.12.2015
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 14.5.2014 - 1.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.12.2015
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 1.1.2016 - 21.7.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2016 do 30.6.2017
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: JUDr. Hana Machačová 1.1.2016 - 21.12.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2016 do 31.12.2017
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Petr Zapletal MBA 1.1.2016 - 11.1.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2016 do 31.12.2017
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Filip Král 7.8.2015 - 1.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015 do 30.6.2018
Adresa: Hurbanova 2052/25, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Hana Machačová 21.12.2017 - 25.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018 do 31.12.2018
Adresa: Pod vsí 312, Praha 149 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Wiesner 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Dr. Ing. Vratislav Kulhánek 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: V Lukách 1135 , 370 06 Srubec Česká republika
Jméno: Mag. Liane Hirner 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Argentinierstraße 11, 1040 Vídeň , Rakouská republika
Jméno: Mag. Robert Lasshofer 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Roggegasse 54, 1210 Vídeň , Rakouská republika
Jméno: Mag. Harald Josef Londer 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Feuerwehrstra e 7 , 2333 Leopoldsdorf Rakouská republika
Jméno: Ing. Tomáš Salomon 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Alej Českých exulantů 1153 9, 161 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Dlouhý 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430, Praha 156 00
Jméno: Ing. Roman Brablec 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Šárka Brůnová 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: U Kanálky 1455/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Radmila Dočekalová 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Jundrovská 1253/23, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Martin Laur 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Ladova 587, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jan Růžička 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: náměstí Pod lípou 6/6, Praha 154 00
Jméno: Prof. Elisabeth Stadler 1.3.2019
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 26.1.2019
Adresa: Höllgasse 32 , 3550 Langenlois Rakouská republika
Jméno: JUDr. Rostislav Dvořák 1.3.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 26.1.2019
Adresa: 168, Rantířov 588 41
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 6.3.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 26.1.2019
Adresa: Nekázanka 881/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivana Kocourková 1.3.1993 - 7.9.1995
Adresa: Olšová 2257/2, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Marián Rybár 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Hamburská 16 , Bratislava Česká republika
Jméno: Helena Poorová 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Bernolákova 2 , Senec Slovenská republika
Jméno: Jan Weisner 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Panská 891/5, Praha 110 00
Jméno: Dkmf. Karel Fink 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Kurzbauger Gasse 5 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Mgr. Augustin Semerák 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Famfulíkova 1141/17, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Václav Vacík 1.3.1993 - 17.1.1997
Adresa: Kaznějovská 1212/13, Plzeň 323 00
Jméno: JUDr. Jan Peterka 7.9.1995 - 4.8.1997
Adresa: U hříště 95 , 415 01 Teplice Česká republika
Jméno: Helena Póorová 17.1.1997 - 8.9.1997
Adresa: Bernolákova 2 , Senec Slovenská republika
Jméno: Dkmf. Karel Fink nar. 22.8.1945 17.1.1997 - 8.9.1997
Adresa: Kurzbauger Gasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Hans - Peter Hagen, Nar. 12.12.1959 8.9.1997 - 25.3.1998
Adresa: Operngasse 26 , Wien Rakouská republika
Jméno: Jan Wiesner 1.3.1993 - 18.11.1998
Adresa: Panská 891/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Marián Rybár 17.1.1997 - 18.11.1998
Adresa: Hamburská 16 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Mgr. Augustin Semerák 17.1.1997 - 18.11.1998
Adresa: Famfulíkova 1141/17, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Václav Vacík 17.1.1997 - 18.11.1998
Adresa: Kaznějovská 1212/13, Plzeň 323 00
Jméno: ing. Vladimír Roubíček 8.9.1997 - 18.11.1998
Adresa: Valentova 1734/5, Praha 149 00
Jméno: Mag. Gerald Hasler nar. 1.5.1960 8.9.1997 - 18.11.1998
Adresa: Grossmannstrasse 1 , Wien Rakouská republika
Jméno: ing. Petr Brožek 25.3.1998 - 18.11.1998
Adresa: Okružní 421, Komárov 267 62
Jméno: Dr. Jürgen Ranzmayer 18.11.1998 - 31.8.1999
Adresa: Londýnská 193/8, Praha 120 00
Jméno: Ing. Aurelian Teppervien 31.8.1999 - 24.5.2000
Adresa: Majerského 2032/9, Praha 149 00
Jméno: Ing.RNDr. Jaroslav Muzikant DrSc. 18.11.1998 - 15.5.2001
Adresa: Zupkova 1410 , 103 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Hynek Vodička 18.11.1998 - 15.5.2001
Adresa: Botevova 3110 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Heinz Jaindl 18.11.1998 - 26.9.2001
Ve funkci: do 8.6.2001
Adresa: Anton Sattlergasse 91 , Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Žahourek 31.8.1999 - 26.9.2001
Trvání členství: do 8.6.2001
Adresa: Vašátkova 1012/18, Praha 198 00
Jméno: Dr. Günter Geyer 18.11.1998 - 22.8.2002
Adresa: Viktor Gasse 12 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dkfm. Dr.siegfried Sellitsch 26.9.2001 - 22.8.2002
Trvání členství: od 8.6.2001 do 6.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Traungasse 2/11 1030 Vídeň
Jméno: RNDr. Václav Šafanda 18.11.1998 - 3.7.2003
Ve funkci: do 6.5.2003
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: Josef Němeček 31.8.1999 - 3.7.2003
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: Hvozdecká 410, Veverská Bítýška 664 71
Jméno: Ing. Jiří Nedoma 31.8.1999 - 3.7.2003
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: Březinova 4043/115, Jihlava 586 01
Jméno: Ing.RNDr. Jaroslav Muzikant DrSc. 15.5.2001 - 3.7.2003
Trvání členství: do 6.5.2003
Adresa: Ke Kateřinkám 1410/15, Praha 149 00
Jméno: Jan Wiesner 31.8.1999 - 13.10.2004
Adresa: Panská 891/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ota Karen CSc. 18.11.1998 - 10.8.2005
Trvání členství: do 10.5.2005
Adresa: U Malvazinky 1934/6, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Josef Csáky 18.11.1998 - 10.8.2005
Trvání členství: do 10.5.2005
Adresa: Náměstí SNP 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mag. Christian Brandstetter 26.9.2001 - 10.8.2005
Trvání členství: od 8.6.2001 do 10.5.2005
Adresa: Rakouská republika
Schiffmühlenstrasse 99/3/17,1220 Vídeň
Jméno: Ing. Benedikt Krofta 3.7.2003 - 10.8.2005
Trvání členství: od 6.5.2003 do 10.5.2005
Adresa: Davídkova 988/125, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Gerža 24.5.2000 - 21.11.2006
Trvání členství: do 10.10.2006
Adresa: Nad Botičem 805/28, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jan Reichelt 18.11.1998 - 7.5.2008
Trvání členství: do 7.4.2008
Adresa: Bolívarova 2083/3, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Ladislav Žák 31.8.1999 - 7.5.2008
Trvání členství: do 7.4.2008
Adresa: Vlkova 2365/5, Brno 628 00
Jméno: Dkfm. Karl Fink 31.8.1999 - 7.5.2008
Trvání členství: do 7.4.2008
Adresa: Kurzbauergasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Hynek Vodička 15.5.2001 - 7.5.2008
Trvání členství: do 7.4.2008
Adresa: Stružky 646, Praha 198 00
Jméno: Dr. Günter Geyer 22.8.2002 - 7.5.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.1998 do 7.4.2008
Ve funkci: od 6.5.2002 do 7.4.2008
Adresa: Viktor Gasse 12 , Wien Rakouská republika
Jméno: JUDr. Oldřich Horák 3.7.2003 - 7.5.2008
Trvání členství: od 6.5.2003 do 7.4.2008
Adresa: Vizovická 315, Liberec 460 08
Jméno: Mgr. Ing. Augustin Semerák 3.7.2003 - 7.5.2008
Trvání členství: od 6.5.2003 do 7.4.2008
Adresa: Famfulíkova 1141/17, Praha 182 00
Jméno: Jan Wiesner 13.10.2004 - 7.5.2008
Trvání členství: do 7.4.2008
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 10.8.2005 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2005 do 7.4.2008
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: Bc. Aleš Sloupenský 10.8.2005 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2005 do 7.4.2008
Adresa: Slunečná 2038/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Juraj Lelkes 2.1.2006 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 7.4.2008
Adresa: Na Spojke 2161 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mag. Peter Höfinger 21.11.2006 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2006 do 7.4.2008
Adresa: Dammhaufen 58 , 1020 Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Jan Reichelt 7.5.2008 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Bolívarova 2083/3, Praha 169 00
Jméno: Ing. Roman Brablec 7.5.2008 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Václav Vacík 7.5.2008 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Kaznějovská 13 , 320 23 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Milan Kutnohorský 7.5.2008 - 7.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Antonínská 568/26, Brno 602 00
Jméno: Mag. Peter Höfinger 7.5.2008 - 8.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 9.10.2009
Adresa: Dammhaufen 58 , 1020 Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Jan Reichelt 7.5.2008 - 21.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 29.4.2010
Adresa: Petrská 1161/24, Praha 110 00
Jméno: Dkfm. Karl Fink 7.5.2008 - 4.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Ve funkci: od 7.4.2008
Adresa: Kurzbauergasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Hanspeter Hagen 21.6.2010 - 4.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080
Jméno: Dr. Hanspeter Hagen 4.1.2011 - 4.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080
Jméno: JUDr. Václav Vacík 7.5.2008 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 31.12.2010
Adresa: Kaznějovská 1212/13, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Martin Kutnohorský 7.5.2008 - 18.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 31.12.2010
Adresa: Antonínská 568/26, Brno 602 00
Jméno: Dr. Franz Kosyna 8.12.2009 - 28.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2009 do 27.4.2011
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190
Jméno: Dr. Günter Geyer 7.5.2008 - 2.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008 do 7.4.2008
Ve funkci: od 7.4.2008 do 7.4.2008
Adresa: Viktor Gasse 12 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dkfm. Karl Fink 4.1.2011 - 2.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Kurzbauergasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Hanspeter Hagen 4.1.2011 - 2.7.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 1.1.2011
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080
Jméno: prof. MUDr. Eva Syková DrSc. 28.6.2011 - 17.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2011 do 20.10.2012
Adresa: Na okraji 335/42, Praha 162 00
Jméno: Bc. Roman Hojný MBA 12.9.2011 - 17.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2011
Adresa: Čechovo nábřeží 518, Pardubice 530 03
Jméno: Jan Wiesner 7.5.2008 - 6.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Ve funkci: od 7.4.2008
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 7.5.2008 - 6.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: Mag. Roland Gröll 28.6.2011 - 6.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011
Adresa: Rakouská republika
Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170
Jméno: Dkfm. Karl Fink 2.7.2012 - 6.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Ve funkci: od 1.4.2012
Adresa: Kurzbauergasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Dr. Hanspeter Hagen 2.7.2012 - 6.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2010
Ve funkci: od 1.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080
Jméno: Mag. Erwin Hammerbacher 2.7.2012 - 6.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2012
Adresa: Helmaweg 29 , 2201 Seyring Rakouská republika
Jméno: Ing. Roman Brablec 7.5.2008 - 15.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2008
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Ing. Juraj Lelkes 12.7.2010 - 15.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 6.4.2013
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Na spojke 2161/1, 831 01
Jméno: Mgr. Martin Laur 22.9.2010 - 15.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2010
Adresa: Ladova 587, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jan Růžička 12.9.2011 - 15.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2011
Adresa: náměstí Pod lípou 6/6, Praha 154 00
Jméno: Bc. Roman Hojný MBA 17.12.2012 - 9.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.8.2011
Adresa: Šípkova 363, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Jan Wiesner 6.5.2013 - 5.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 6.5.2013 - 19.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: Dr. Hanspeter Hagen 6.5.2013 - 2.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 31.12.2015
Ve funkci: od 7.4.2013 do 31.12.2015
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080
Jméno: Mag. Roland Gröll 6.5.2013 - 23.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 1.4.2016
Ve funkci: do 1.4.2016
Adresa: Rakouská republika
Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170
Jméno: Mag. Erwin Hammerbacher 6.5.2013 - 23.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 1.4.2016
Ve funkci: do 1.4.2016
Adresa: Helmaweg 29 , 2201 Seyring Rakouská republika
Jméno: Eva Ducháčková 15.5.2013 - 23.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013
Adresa: Dubanská 296, Praha 190 17
Jméno: Rostislav Dvořák 15.5.2013 - 23.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013
Ve funkci: od 7.4.2013
Adresa: Leoše Janáčka 746/10, Jihlava 586 01
Jméno: Jaroslav Kučera 9.7.2013 - 23.5.2016
Trvání členství: od 7.4.2013 do 28.4.2016
Ve funkci: do 28.4.2016
Adresa: Prokofjevova 846/25, Brno 623 00
Jméno: Dkfm. Karl Fink 6.5.2013 - 4.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Ve funkci: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Kurzbauergasse 5 , Wien Rakouská republika
Jméno: Ing. Roman Brablec 15.5.2013 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Martin Laur 15.5.2013 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Ladova 587, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jan Růžička 15.5.2013 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: náměstí Pod lípou 6/6, Praha 154 00
Jméno: Jan Wiesner 5.8.2015 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 19.12.2015 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Jana Masaryka 708/12, Praha 120 00
Jméno: prof. Ing. Eva Ducháčková CSc. 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Dubanská 296, Praha 190 17
Jméno: JUDr. Rostislav Dvořák 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Ve funkci: od 7.4.2013 do 5.4.2018
Adresa: Leoše Janáčka 746/10, Jihlava 586 01
Jméno: Prof. Elisabeth Stadler 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016 do 5.4.2018
Ve funkci: od 1.4.2016 do 5.4.2018
Adresa: Höllgasse 32 , Langenlois, Bezirk Krems-Land Rakouská republika
Jméno: Franz Fuchs 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016 do 5.4.2018
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Fürstenstrasse 43 , Maria Enzersdorf, Niederösterreich Rakouská republika
Jméno: Mag. Robert Lasshofer 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016 do 5.4.2018
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Roggegasse 54 , Vídeň, Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 23.5.2016 - 4.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2016 do 5.4.2018
Ve funkci: od 1.5.2016
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 4.6.2018 - 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018
Adresa: Jana Masaryka 708/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Roman Brablec 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Jan Wiesner 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Podle Kačerova 1330/15, Praha 141 00
Jméno: Dkfm. Karl Fink 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Ve funkci: od 27.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Kurzbauergasse , 1020 Wien Rakouská republika
Jméno: Mgr. Martin Laur 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Ladova 587, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jan Růžička 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: náměstí Pod lípou 6/6, Praha 154 00
Jméno: prof. Ing. Eva Ducháčková CSc. 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Dubanská 296, Praha 190 17
Jméno: Rostislav Dvořák 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Ve funkci: od 27.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: 168, Rantířov 588 41
Jméno: Prof. Elisabeth Stadler 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Ve funkci: od 27.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Höllgasse 32 , Langenlois, Bezirk Krems-Land Rakouská republika
Jméno: Franz Fuchs 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Fürstenstrasse 43 , Maria Enzersdorf, Niederösterreich Rakouská republika
Jméno: Mag. Robert Lasshofer 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: Roggegasse 54 , Vídeň, Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 4.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 9.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2018 do 31.12.2018
Adresa: V Lukách 1135 , 370 06 Srubec Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 1.1.2019 - 2.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Rostislav Dvořák 1.1.2019 - 1.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: 168, Rantířov 588 41
Jméno: Prof. Elisabeth Stadler 1.1.2019 - 1.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Höllgasse 32 , 3550 Langenlois Rakouská republika
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 2.2.2019 - 1.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Nekázanka 881/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 1.3.2019 - 6.3.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 26.1.2019
Adresa: Nekázanka 881/9, Praha 110 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
ing. Hynek Vodička není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem 17.1.1997
JUDr. Václav Rác je oprávněn činit veškeré úkony, k nimž dochází při provozu společnosti s omezením daným paragrafem 14 obchodního zákoníku. 17.1.1997
Ing. Vladimír Mráz je oprávněn činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu společnosti, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, nejvýše však do 20 mil. Kč v jednotlivém případě. 17.1.1997
ing. Josef Večeřa není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo k jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem 17.1.1997
ing. Hynek Vodička není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem 1.8.1996
ing. Josef Večeřa není oprávněn k zcizování nemovitostí společnosti nebo k jejich zatěžování věcnými břemeny, zástavním nebo jiným věcným právem 1.8.1996
JUDr. Václav Rác je oprávněn činit veškeré úkony, k nimž dochází při provozu společnosti s omezením daným paragrafem 14 obchodního zákoníku. 10.5.1994
Ing. Vladimír Mráz je oprávněn činit všechny právní úkony k nimž dochází při provozu společnosti, včetně oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, nejvýše však do 20 mil. Kč v jednotlivém případě. 10.5.1994
Jméno: JUDr. Václav Rác 10.5.1994 - 17.1.1997
Adresa: Mezivrší 1444/27, Praha 147 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 10.5.1994 - 17.1.1997
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: ing. Hynek Vodička 1.8.1996 - 17.1.1997
Adresa: Botevova 3100/11, Praha 143 00
Jméno: ing. Josef Večeřa 1.8.1996 - 17.1.1997
Adresa: Vavřenova 1169/6, Praha 142 00
Jméno: ing. Hynek Vodička 17.1.1997 - 16.10.1998
Adresa: Botevova 3100/11, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Václav Rác 17.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: Mezivrší 1444/27, Praha 147 00
Jméno: Ing. Vladimír Mráz 17.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: ing. Josef Večeřa 17.1.1997 - 20.12.1999
Adresa: Vavřenova 1169/6, Praha 142 00
Jméno: Ing. Zdeněk Fořt 8.7.1999 - 20.12.1999
Adresa: Klánova 322/29, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Miroslav Svoboda 8.7.1999 - 20.12.1999
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Roman Blabec 20.12.1999 - 26.1.2000
Adresa: Bezručova čtvrť 1101/2, Kuřim 664 34
Jméno: JUDr. Hana Machačová 8.7.1999 - 22.2.2000
Adresa: Kahovská 1705/4, Praha 149 00
Jméno: Irena Nováková 8.7.1999 - 15.5.2001
Adresa: Spořická 3796/41, Chomutov 430 01
Jméno: JUDr. Vladimír Tuka 20.12.1999 - 15.5.2001
Adresa: Slivenecká 1065/51, Praha 152 00
Jméno: Ing. Bohumil Binder 20.12.1999 - 15.5.2001
Adresa: Kremličkova 1613/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Dana Kurzweilová 20.12.1999 - 15.5.2001
Adresa: Kaplická 904/21, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Oldřich Horák 8.7.1999 - 3.12.2001
Adresa: Aloisina výšina 643/130, Liberec 460 15
Jméno: JUDr. Václav Vacík 8.7.1999 - 3.12.2001
Adresa: Kaznějovská 1212/13, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Pavel Junek r.č.670115/1661 20.12.1999 - 3.12.2001
Adresa: Demlova 265/12, Brno 613 00
Jméno: Miroslav Doseděl 8.7.1999 - 4.12.2001
Adresa: Emy Destinové 1075/7, České Budějovice 370 05
Jméno: JUDr. Ilja Herboczkek 8.7.1999 - 4.12.2001
Adresa: Mezivrší 1448/35, Praha 147 00
Jméno: Jaroslav Dostal CSc. 8.7.1999 - 6.3.2002
Adresa: Mikulova 1574/9, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Morávek 8.7.1999 - 8.4.2002
Adresa: Příkrá 271/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Petr Kůt 20.12.1999 - 8.4.2002
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Josef Veselský 8.7.1999 - 24.4.2003
Adresa: Šafaříkova 562/12, Svitavy 568 02
Jméno: Lenka Vojpichová 8.7.1999 - 24.4.2003
Adresa: Něvská 586/18, Praha 196 00
Jméno: Ing. Benedikt Krofta 8.7.1999 - 3.7.2003
Adresa: Davídkova 988/125, Praha 182 00
Jméno: Mgr.Ing. Augustin Semerák 8.7.1999 - 3.7.2003
Adresa: Famfulíkova 1141/17, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Oldřich Horák 3.12.2001 - 3.7.2003
Adresa: Vizovická 315, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Zdeněk Vorel CSc. 8.7.1999 - 13.10.2004
Adresa: Horáčkova 929/10, Praha 140 00
Jméno: Jiří Bednář 8.7.1999 - 7.2.2005
Adresa: Růžová 235, Dolní Rychnov 356 04
Jméno: Josef Plch 8.7.1999 - 7.2.2005
Adresa: Haškova 3781/7, Chomutov 430 01
Jméno: Pavel Hrabal 20.12.1999 - 7.2.2005
Adresa: Balbínova 1770/16, Brno 615 00
Jméno: Mgr. Karel Verner 20.12.1999 - 7.2.2005
Adresa: Sídliště Osvobození 615/2, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Oldřich Dvořák r.č.520902/0030 20.12.1999 - 7.2.2005
Adresa: Osvoboditelů 3778, Zlín 760 01
Jméno: František Vašák 15.5.2001 - 7.2.2005
Adresa: Generála Uchytila 870, Chrudim 537 01
Jméno: JUDr. Ilja Herboczek 4.12.2001 - 7.2.2005
Adresa: Mezivrší 1448/35, Praha 147 00
Jméno: Ing. Martin Diviš 24.8.2005 - 30.5.2006
Adresa: Divoká Šárka 39/4, Praha 164 00
Jméno: RNDr. Zdeněk Melichar CSc. 20.12.1999 - 7.6.2007
Adresa: Slavojova 664/11, Praha 128 00
Jméno: Ing. Jan Mraček 8.7.1999 - 1.9.2007
Adresa: Borovy 8 , Lužany Česká republika
Jméno: Ing. Roman Brablec 26.1.2000 - 1.9.2007
Adresa: Bezručova čtvrť 1101/2, Kuřim 664 34
Jméno: Ing. Jan Mraček 1.9.2007 - 1.9.2007
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
Jméno: Ing. Martin Kutnohorský 24.8.2005 - 10.3.2008
Adresa: Antonínská 568/26, Brno 602 00
Jméno: Ing. Roman Brablec 1.9.2007 - 10.3.2008
Adresa: Španielova 1313/21, Praha 163 00
Jméno: Ladislav Říha 8.7.1999 - 27.5.2008
Adresa: Benkova 1702/1, Praha 149 00
Jméno: Roman Leština 15.5.2001 - 9.9.2008
Adresa: Řešovská 518/3, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Jiří Hoffman 8.7.1999 - 13.5.2009
Adresa: Dašická 1752, Pardubice 530 03
Jméno: Miroslav Doseděl 4.12.2001 - 13.5.2009
Adresa: Litvínovice 240 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Mraček 1.9.2007 - 13.5.2009
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Zámečník 15.5.2001 - 18.9.2009
Adresa: Nad Lobčí 1122, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 9.9.2008 - 27.11.2009
Adresa: V Sadech 1728, Most 434 01
Jméno: RNDr. Zdeněk Melichar CSc. 7.6.2007 - 21.6.2010
Adresa: 249, Všestary 251 63
Jméno: Ing. Jaroslav Kučera 20.12.1999 - 15.5.2013
Adresa: Prokofjevova 846/25, Brno 623 00
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 13.5.2009 - 15.8.2013
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 9.9.2008 - 13.10.2013
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 9.9.2008 - 29.11.2013
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: PhDr. Roman Leština MBA 9.9.2008 - 4.12.2014
Adresa: Sokolská 100, Mratín 250 63
Jméno: Ing. Evžen Heřman 9.9.2008 - 4.12.2014
Adresa: Zárubova 508/13, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Jan Března 9.9.2008 - 4.12.2014
Adresa: U bazénu 406/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vít Rozsypal 15.8.2013 - 4.12.2014
Adresa: Na Sídlišti 350, Divišov 257 26
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 13.10.2013 - 4.12.2014
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Ing. Luděk Marek 29.11.2013 - 4.12.2014
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: RNDr. Petr Zapletal MBA
Člen statutárního orgánu: Jiří Sýkora
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Diviš MBA
Člen statutárního orgánu: JUDr. Hana Machačová
Člen statutárního orgánu: Gary Wheatley Mazzotti
Člen statutárního orgánu: Filip Král

Vlastníci firmy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 302 130 000 Kč - 17.10.2018
zakladni 3 000 000 000 Kč - 19.12.2007 - 17.10.2018
zakladni 2 800 000 000 Kč - 16.5.2006 - 19.12.2007
zakladni 2 800 000 000 Kč - 19.12.2005 - 16.5.2006
zakladni 2 000 000 000 Kč 100% 5.5.2004 - 19.12.2005
zakladni 1 000 000 000 Kč 100% 15.9.1999 - 5.5.2004
zakladni 850 000 000 Kč 100% 31.8.1999 - 15.9.1999
zakladni 450 000 000 Kč 100% 9.12.1997 - 31.8.1999
zakladni 226 500 000 Kč - 7.9.1995 - 9.12.1997
zakladni 170 000 000 Kč - 1.3.1993 - 7.9.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 21 509 17.10.2018
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 21 510 17.10.2018
Kmenové akcie na jméno 29 000 Kč 1 17.10.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 998 19.12.2007 - 17.10.2018
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 15 000 19.12.2007 - 17.10.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 13 998 19.12.2005 - 19.12.2007
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 14 000 19.12.2005 - 19.12.2007
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 10 000 5.5.2004 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 94 100 Kč 1 29.8.2000
Kmenové akcie na jméno 29 500 Kč 1 29.8.2000
Kmenové akcie na jméno 76 400 Kč 1 29.8.2000
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 998 29.8.2000 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 498 15.9.1999 - 29.8.2000
Akcie na jméno 94 100 Kč 1 15.9.1999 - 29.8.2000
Akcie na jméno 29 500 Kč 1 15.9.1999 - 29.8.2000
Akcie na jméno 76 400 Kč 1 15.9.1999 - 29.8.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 8 500 31.8.1999 - 29.8.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 4 500 9.12.1997 - 31.8.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 265 7.9.1995 - 9.12.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 700 1.3.1993 - 7.9.1995

Sbírka Listin Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1897/SL 119 stanovy společnosti k 1.1.2016 Městský soud v Praze 21.12.2015 22.12.2015 35
B 1897/SL 117 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 7.9.2015 8.9.2015 48
B 1897/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 7.7.2015 43
B 1897/SL 115 stanovy společnosti bez data/ Městský soud v Praze 22.4.2015 29.4.2015 35
B 1897/SL 114 notářský zápis [NZ 53/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2015 15.4.2015 17.4.2015 37
B 1897/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2014 15.4.2014 18.4.2014 33
B 1897/SL 111 ostatní zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 13.12.2013 25.3.2014 4.4.2014 12
B 1897/SL 109 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 8.3.2013 6.5.2013 17.5.2013 9
B 1897/SL 108 ostatní zápis z 6.zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.4.2013 26.4.2013 17.5.2013 5
B 1897/SL 107 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 8.3.2013 30.4.2013 7.5.2013 9
B 1897/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2013 31.1.2013 4.2.2013 32
B 1897/SL 105 ostatní -zápis ze 17. zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.11.2012 10.12.2012 18.12.2012 8
B 1897/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.11.2012 8.11.2012 101
B 1897/SL 103 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2012 22.8.2012 24.8.2012 32
B 1897/SL 99 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2010 11.8.2010 24.8.2010 32
B 1897/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 23.7.2010 108
B 1897/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2010 31.5.2010 28.6.2010 32
B 1897/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2010 18.1.2010 4.2.2010 4
B 1897/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2010 26.1.2010 27.1.2010 4
B 1897/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2010 26.1.2010 27.1.2010 4
B 1897/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.6.2009 29.6.2009 54
B 1897/SL 87 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.7.2008 17.9.2008 2
B 1897/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 14.7.2008 16.7.2008 45
B 1897/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 1.7.2008 45
B 1897/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 1.7.2008 48
B 1897/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.4.2008 28.4.2008 28.4.2008 30
B 1897/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2007 16.1.2008 23.1.2008 30
B 1897/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.2007 21.8.2007 9.10.2007 30
B 1897/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 25.7.2007 42
B 1897/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.6.2007 14.6.2007 49
B 1897/SL 70 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 12.10.2006 14.11.2006 5.12.2006 0
B 1897/SL 69 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 12.10.2006 14.11.2006 5.12.2006 0
B 1897/SL 68 notářský zápis -NZ318/06 Městský soud v Praze 12.10.2006 14.11.2006 5.12.2006 0
B 1897/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2006 14.11.2006 14.11.2006 0
B 1897/SL 66 ostatní -výp.ze záp.37.zasedDR/předst/ Městský soud v Praze 16.5.2006 11.9.2006 0
B 1897/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 4.9.2006 6.9.2006 140
B 1897/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 13.4.2006 19.4.2006 0
B 1897/SL 63 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.11.2005 10.1.2006 0
B 1897/SL 62 notářský zápis -NZ359/05 Městský soud v Praze 23.11.2005 10.1.2006 0
B 1897/SL 61 notářský zápis -NZ358/2005 Městský soud v Praze 23.11.2005 9.11.2005 0
B 1897/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.8.2005 19.3.2005 26.10.2005 0
B 1897/SL 57 ostatní - rozhod. ministerstva financí Městský soud v Praze 3.8.2005 23.8.2005 9.9.2005 0
B 1897/SL 58 ostatní -rozhodnutí Minis.financí Městský soud v Praze 26.9.2002 1.9.2005 7.9.2005 0
B 1897/SL 59 ostatní -rozhodnutí Minist.financí Městský soud v Praze 26.9.2002 17.8.2005 18.8.2005 0
B 1897/SL 56 ostatní -výp.ze záp.11.zased.představe Městský soud v Praze 12.7.2005 16.8.2005 0
B 1897/SL 55 ostatní -výp.ze záp.1.zased.představen Městský soud v Praze 11.1.2005 16.8.2005 0
B 1897/SL 53 ostatní -výpis ze zápisu 13.jed.VH Městský soud v Praze 10.5.2005 26.7.2005 0
B 1897/SL 51 ostatní -výpis z 32.zased. DR/předst/ Městský soud v Praze 17.3.2005 27.6.2005 0
B 1897/SL 50 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 31.5.2005 27.6.2005 0
B 1897/SL 49 notářský zápis -NZ130/05 Městský soud v Praze 10.5.2005 26.5.2005 6.6.2005 0
B 1897/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2005 26.5.2005 6.6.2005 0
B 1897/SL 47 ostatní - zápis z 1.zased. představ. Městský soud v Praze 11.1.2005 11.3.2005 22.3.2005 0
B 1897/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.11.2004 17.12.2004 21.12.2004 0
B 1897/SL 41 ostatní zápis ze 14.zased.představ. Městský soud v Praze 17.8.2004 6.10.2004 0
B 1897/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 26.8.2004 16.9.2004 0
B 1897/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 26.8.2004 16.9.2004 0
B 1897/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2004 2.8.2004 26.8.2004 0
B 1897/SL 44 ostatní -výpis z.27 zased.DR/předst/ Městský soud v Praze 11.12.2003 13.7.2004 0
B 1897/SL 43 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.6.2004 13.7.2004 0
B 1897/SL 42 ostatní -odstoupení z funkce/Dr.Geyer/ Městský soud v Praze 3.5.2004 13.7.2004 0
B 1897/SL 34 notářský zápis -NZ98/04 Městský soud v Praze 27.4.2004 5.5.2004 0
B 1897/SL 33 notářský zápis -NZ73/04 Městský soud v Praze 25.3.2004 5.5.2004 0
B 1897/SL 37 notářský zápis -NZ72/04 Městský soud v Praze 25.3.2004 30.3.2004 0
B 1897/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2004 30.3.2004 0
B 1897/SL 32 ostatní -sml.o prod.části podniku Městský soud v Praze 6.11.2003 30.9.2003 30.9.2003 0
B 1897/SL 30 ostatní -výpis z 6.předst. Městský soud v Praze 8.4.2003 12.6.2003 0
B 1897/SL 29 ostatní -zápis z 11.V.H. Městský soud v Praze 6.5.2003 12.6.2003 0
B 1897/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit Městský soud v Praze 11.4.2003 16.4.2003 22.4.2003 0
B 1897/SL 27 ostatní výp.ze zápisu 19.zased.předsta Městský soud v Praze 26.11.2002 20.3.2003 0
B 1897/SL 26 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.1.2003 20.3.2003 0
B 1897/SL 24 ostatní -výp.ze zápisu 21.DR/představ. Městský soud v Praze 14.10.2002 29.10.2002 0
B 1897/SL 23 notářský zápis -NZ136/02+stanovy/6.5.02/ Městský soud v Praze 15.5.2002 29.10.2002 0
B 1897/SL 21 ostatní -zápis 23.zased.představenstva Městský soud v Praze 27.11.2001 22.4.2002 0
B 1897/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.3.2002 22.4.2002 0
B 1897/SL 18 ostatní -rozhod.ministerstva financí Městský soud v Praze 6.12.2001 20.2.2002 0
B 1897/SL 17 ostatní výpis 17 zased. DR/předst/ Městský soud v Praze 20.12.2001 20.2.2002 0
B 1897/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.7.2001 7.9.2001 0
B 1897/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2001 6.9.2001 0
B 1897/SL 15 notářský zápis NZ 119/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 6.9.2001 0
B 1897/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 76/2000 Městský soud v Praze 12.6.2000 7.6.2001 0
B 1897/SL 4 účetní závěrka r.1996,1999 Městský soud v Praze 26.6.2000 14.8.2000 0
B 1897/SL 11 ostatní - zápis z 8.zased. DR /předst/ Městský soud v Praze 17.12.1999 9.3.2000 0
B 1897/SL 10 ostatní - zápis z 24.zasedání předst. Městský soud v Praze 21.12.1999 9.3.2000 0
B 1897/SL 7 ostatní -projekt sloučení Městský soud v Praze 6.5.1999 18.8.1999 0
B 1897/SL 6 notářský zápis NZ 321,322/99+ÚZ+aud.r98 Městský soud v Praze 30.6.1999 18.8.1999 0
B 1897/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1998 18.8.1999 0
B 1897/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 68/98 Městský soud v Praze 25.6.1998 29.7.1999 0
B 1897/SL 2 notářský zápis NZ 14/98 Městský soud v Praze 16.2.1998 29.7.1999 0
B 1897/SL 54 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 20.7.2005 0
B 1897/SL 52 ostatní -výp.ze zápisu 33.zased.DR Městský soud v Praze 10.5.2005 0
B 1897/SL 45 ostatní -výp.ze záp. z 29.zased.DR Městský soud v Praze 7.5.2004 4
B 1897/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2004 28

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.