Hlavní navigace

Kofola ČeskoSlovensko a.s. Ostrava IČO: 24261980

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kofola ČeskoSlovensko a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 24261980.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Ywaki Consulting a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .

Základní údaje o Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 12. 9. 2012
Spisová značka: B 10735
IČO: 24261980
Obchodní firma: Ywaki Consulting a.s.
Právní forma: Akciová společnost 12.9.2012
Datum vzniku: 12.9.2012
Rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 13.8.2018 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen společnost): 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů devět set dva tisíce šest set korun českých), tedy z částky 2.229.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) na částku 1.114.597.400,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta korun českých). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury vlastního kapitálu. Nová struktura zajistí dostatečné disponibilní zdroje pro jejich budoucí rozdělení mezi akcionáře, a to i při případném přecenění hodnoty dceřiné společnosti HOOP Polska Sp. z o.o. v účetnictví společnosti a dále vytvoření zvláštního kapitálového fondu pro účely budoucího rozdělení mezi akcionáře společnosti. 3.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno (i) zrušením 3.052 ks akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, ve vlastnictví společnosti a dále (ii) snížením jmenovité hodnoty všech ostatních akcií společnosti o částku 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), tedy z částky 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na částku 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). 4.Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů devět set dva tisíce šest set korun českých) bude použita následovně: (i)Část ve výši 496.265.415,40 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest milionů dvě stě šedesát pět tisíc čtyři sta patnáct korun českých čtyřicet haléřů) bude převedeno na účet ostatní kapitálové fondy; (ii)Zbývající část ve výši 618.637.184,60 Kč (slovy: šest set osmnáct milionů šest set třicet sedm tisíc sto osmdesát čtyři koruny českých šedesát haléřů) bude převedeno do nově vytvořeného zvláštního kapitálového fondu. 5.Zrušení akcií ve vlastnictví společnosti a snížení jmenovité hodnoty zbývajících akcií společnosti se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 14.8.2018 - 20.12.2018
V důsledku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (a) K ofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, v souladu s Projektem přeshrani ční fúze sloučením ze dne 18.4.2016 přešlo na obchodní společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., jako nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností: (a) Kofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000. 1.8.2016
Na svém zasedání konaném dne 1. prosince 2015 přijalo představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: V návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu ze dne 10. listopadu 2015, které tvoří součást notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady č. NZ 1279/2015, N 1257/2015 vypracovaného dne 10. li stopadu 2015 jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře se sídlem v Havlíčkově Brodě, rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně: 1)základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27.500.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), vydáním 275.000 (slovy: dvou set sedmdesáti pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, k aždá o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých) 2)upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3)upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští 4)nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 5)všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Erste Group Bank AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika, zapsané v obchodním rejstříku Rakouské republiky pod registračním číslem FN 33209 m 6)akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 7)lhůta k upsání činí jeden (1) den ode dne tohoto rozhodnutí 8)emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 510,-- Kč (slovy: pět set deset korun českých), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 140 250 000,-- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet miliónů dvě stě padesát tisíc kor un českých) 9)upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) dne ode dne upsání akcií na bankovní účet Společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 3.12.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 10. listopadu 2015 v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK pověřila představenstvo společnosti, aby v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti ve lhůtě 5 let ode dne rozhodnutí rozhodlo jed nou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, nejvýše však o 27 500 000,-- Kč (dvacet sedm miliónů pět set tisíc korun českých), a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých). 15.11.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 12. října 2015 přijala toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 200 000 000,-- Kč (dvě miliardy dvě stě milionů korun českých) vydáním 22 000 000 (dvaceti dvou milionů) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenov ité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), 2.nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitými vklady předem určenými zájemci; upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; pokud nedojde ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií, usnesení o zvýšení základního kapitálu se zrušuje; pokud dojde k odstoupení od nebo k jinému ukončení kterékoliv ze smluv o úpisu akcií uzavřených v souvislosti se schvalovaným zvýšením základního kapitálu, má se za to, že nedošlo ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydá vaných akcií; 3.nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; 4.nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou stávající akcionáři společnosti, následujícím způsobem: 4.1.11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto KSM Investment S.A., akciové spo lečnosti založené a existující podle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 560A, Rue de Neudorf, L - 2220 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo: B120149 (dále jen "Upisovatel 1"); 4.2.9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto CED GROUP S. r.l., s polečnosti s ručením omezeným založené a existující dle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo B141278 (dále jen "Upisovatel 2"); 4.3.580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Renému Musilovi, datum narození: 7. listopadu 19 69, bytem na adrese Veleslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava, Česká republika (dále jen "Upisovatel 3"); a 4.4.580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Tomáši Jendřejkovi, datum narození: 3. p rosince 1966, bytem na adrese Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika (dále jen "Upisovatel 4"); 5.emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 7 589 120 000,-- Kč (sedm miliard pět set osmdesát de vět milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých); 6.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 1 ve formě 712 400 (sedmi set dvanácti tisíc čtyř set) kusů zaknihovaných kmenových akcií Kofola S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem Wschodnia 5, 99-30 0 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži pod číslem KRS 0000134518 a číslem REGON 012771739 (dále jen "Kofola PL") znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 12 682 973 kusů listinných kmenových akcií spole čnosti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 000.000.001 až 010.673.667 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[1], (ii) číslo 010.673.668 až 011.562.973 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[2], a (iii) číslo 011.562.974 až 012.682.973 nahrazených hr omadnou akcií č. 1 B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 1"); nepeněžitý vklad Upisovatele 1 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 901 945 970,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion devět set čtyřicet pět tisí c devět set sedmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1"). Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 byla určena vynásobením počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 a ceny 1 (jedné) akcie společ nosti Kofola PL stanovené v souladu s ust. § 468 zákona o obchodních korporacích potvrzením Trigon Dom Maklerski S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polska, se sídlem ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polská republika, polský m obchodníkem s cennými papíry a účastníkem polského centrálního depozitáře cenných papírů (polsky Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) ze dne 9. října 2015 (dále jen "Potvrzení společnosti Trigon"); dle Potvrzení společnosti Trigon je vážený prům ěr z cen, za které byly uskutečněny obchody s 1 (jednou) akcií společnosti Kofola PL na varšavské burze cenných papírů v období od 10. dubna 2015 do 9. října 2015, a tedy cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL, 45,33 PLN, která odpovídá v přepočtu na české koruny podle kurzu devizového trhu zveřejněného Českou národní bankou ke dni 9. října 2015 (1 PLN = 6,426 Kč) částce 291,29058 Kč (dále jen "Cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL"); za Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 bude vydáno 11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 1"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 901 877 401,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedna koruna česká) na všechny Nové akcie Upisovatele 1 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 1"). Rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 1 ve výši 68 569,-- Kč (šedesát osm tisíc pět set šedesát devět korun českých) bude vrácen Upisovateli 1 na jeho účet č. IBAN: CZ9001000000359075720257, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 7.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 2 ve formě 11 283 153 (jedenácti miliónů dvou set osmdesáti tří tisíc sto padesáti tří) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 (dále jen "Nepeněžitý vk lad Upisovatele 2"); nepeněžitý vklad Upisovatele 2 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 286 676 182 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 a Ceny 1 (jedné) akcie s polečnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 bude vydáno 9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun česk ých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 2"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 286 618 129 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set osmná ct tisíc jedno sto dvacet devět korun českých) na všechny Nové akcie Upisovatele 2 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 2"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 2 ve v ýši 58 053 Kč (padesát osm tisíc padesát tři korun českých) bude vrácen Upisovateli 2 na jeho účet č. IBAN: LU520611942052600EUR, SWIFT: SGABLULL; 8.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 3 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 200.209 kusů listinných kmenových akcií společnos ti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 012.883.134 až 013.056.148 nahrazených hromadnou akcií č. 3A, a (ii) číslo 013.056.149 až 013.083.342 nahrazených hromadnou akcií č. 3B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 3"); nepeněžitý vklad Upisovatele 3 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 323 153,-- Kč (dvě stě milionů tři sta dvacet tři tisíc jedno sto padesát tři ko run českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 bude vydáno 580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 3"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 319 307,-- Kč (dvě stě milionů tři sta devatenáct tisíc tři sta sedm korun českých) na všechny Nov é akcie Upisovatele 3 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 3"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 3 ve výši 3 846,-- Kč (tři tisíce osm set čtyřicet šest korun český ch) bude vrácen Upisovateli 3 na jeho účet č. IBAN:CZ5501000000942833640247, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 9.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 4 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele a 200.160 kusů listinných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějící ch na majitele, série F, číslo 012.682.974 až 012.883.133 nahrazených hromadnou akcií č. 2 (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 4"); nepeněžitý vklad Upisovatele 4 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 308 880,-- Kč (dvě stě milionů tři sta osm tisíc osm set osmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení sp olečnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 budou vydány 580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "No vé akcie Upisovatele 4"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 305 164,-- Kč (dvě stě milionů tři sta pět tisíc jedno sto šedesát čtyři koruny české) na všechny Nové akcie Upisovatele 4 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 4"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 4 ve výši 3 716,-- Kč (tři tisíce sedm set šestnáct kor un českých) bude vrácen Upisovateli 4 na jeho účet IBAN: CZ1901000000194466410237, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 10.předem určení zájemci jsou povinni upsat nové akcie do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a vnést své nepeněžité vklady do 7 (sedmi) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to na základě smlouvy uzavřené se společností v místě advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. 30.10.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 17.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých), vydáním 24 159 806 (dvaceti čtyř milionů sto padesáti devíti tisíc osmi set šesti) kusů nových kmenových akcií znějícíc h na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) 2.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Kofola S.A., se sídlem Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži, č. rejstříku KRS 0000134518, č. REGON 01 2771739 5.akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 6.lhůta k upsání akcií činí dva (2) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem činí 1,--Kč (jednu korunu českou), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých); 8.upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) měsíce ode dne upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachto va 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 3.7.2015 - 8.9.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 17.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých), vydáním 24 159 806 (dvaceti čtyř milionů sto padesáti devíti tisíc osmi set šesti) kusů nových kmenových akcií znějícíc h na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) 2.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Kofola S.A., se sídlem Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži, č. rejstříku KRS 0000134518, č. REGON 01 2771739 5.akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 6.lhůta k upsání akcií činí dva (2) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem činí 1,--Kč (jednu korunu českou), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát de-vět tisíc osm set šest korun českých); 8.upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) měsíce ode dne upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachto va 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 19.6.2015 - 3.7.2015

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24261980
Obchodní firma: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 12. 9. 2012
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24261980
Firma: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Poruba
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 12. 9. 2012

Kontakty na Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava 70800, Česká republika 19.6.2015
Sídlo: Karolinská 661/4, Praha 18600, Česká republika 22.4.2015 - 19.6.2015
Sídlo: Karolinská 661/4, Praha 8 18600, Česká republika 12.9.2012 - 22.4.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Nad Porubkou 2278/31, Ostrava 70800

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nad Porubkou 2278/31, Ostrava 70800

Obory činností Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.9.2012 - 30.7.2015

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 8. 7. 2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 8. 7. 2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Martin Pisklák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa 47, 74101 Starý Jičín
Jméno Marián Šefčovič
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.8.2017
Adresa Zvončín 235 , 91901 Suchá nad Parnou
Jméno Martin Mateáš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.7.2020
Adresa Skerličova 1597/4 , 84103 Bratislava - Lamač
Jméno Janis Samaras
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.11.2015
Adresa Na Vyhlídce 709, 74741 Hradec nad Moravicí
Jméno René Musila
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.12.2018
Adresa Veleslavínova 370/17, 74601 Opava
Jméno Ing. Daniel Buryš MBA
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.12.2018
Adresa Pod Myslivnou 671, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
Jméno Martin Pisklák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.4.2020 do 30.7.2021
Adresa Divadelní 1564/20, 74101 Nový Jičín
Jméno Jiří Vlasák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2015 do 27.7.2020
Adresa Čechova 1445, 29001 Poděbrady
Jméno Pavel Jakubík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.12.2018 do 16.4.2020
Adresa 1423, 73995 Bystřice
Jméno Daniel Buryš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.7.2015 do 18.12.2018
Adresa Pod Myslivnou 671, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí
Jméno Tomáš Jendřejek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2015 do 18.12.2018
Adresa Brožíkova 1073/40, 79401 Krnov
Jméno René Musila
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2015 do 18.12.2018
Adresa Veleslavínova 370/17, 74601 Opava
Jméno Roman Zúrik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2015 do 2.8.2017
Adresa Chočská 1530/10 , 02601 Dolný Kubín
Jméno Roman Zúrik
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.11.2015 do 2.8.2017
Adresa Chočská 1530/10 , 02601 Dolný Kubín
Jméno René Musila
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.7.2015 do 10.11.2015
Adresa Veleslavínova 370/17, 74601 Opava
Jméno Barbora Brühlová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.5.2013 do 26.11.2014
Adresa Sicherova 1606/11, 19800 Praha 9
Jméno Barbora Brühlová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.9.2012 do 31.5.2013
Adresa Vinohradská 111/109, 13000 Praha 3

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Janis Samaras
Člen statutárního orgánu: René Musila
Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Buryš MBA
Člen statutárního orgánu: Marián Šefčovič
Člen statutárního orgánu: Martin Mateáš
Člen statutárního orgánu: Martin Pisklák

Vlastníci firmy Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 1 114 597 400 Kč 100% 20.12.2018
Základní kapitál 2 229 500 000 Kč 100% 3.12.2015 - 20.12.2018
Základní kapitál 2 202 000 000 Kč 100% 30.10.2015 - 3.12.2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 31.10.2012 - 30.10.2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč 30% 12.9.2012 - 31.10.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 22 291 948 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 22 295 000 3.12.2015  - 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 22 020 000 30.10.2015  - 3.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 20 000 8.9.2015  - 30.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 19.6.2015  - 8.9.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.4.2015  - 19.6.2015
Akcie kusové na jméno  Kč 20 26.11.2014  - 22.4.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 12.9.2012  - 26.11.2014

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kofola ČeskoSlovensko a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.