Kofola ČeskoSlovensko a.s. Ostrava IČO: 24261980

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců nápojů ve střední Evropě. Působí nejen na českém a slovenském, ale i na maďarském a polském trhu. Vyrábí nealkoholické nápoje v sedmi závodech na čtyřech trzích střední a východní Evropy. Pod křídla Kofoly ČeskoSlovensko patří mimo Kofoly např. také pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí a dětské nápoje Jupík, hroznová Vinea či energetický nápoj Semtex.

Historie

Kofola je sycený nealkoholický nápoj kolového typu, který vznikl v roce 1959.  Dva roky trvalo týmu doc. RNDr. PfMr. Zdeňka Blažka, CSc. z Výzkumného ústavu léčivých rostlin v Praze, než přišel na tu správnou magickou formuli pro sirup KOFO - čtrnáct bylinných a ovocných látek doplněných o kofein. Kofola se stala velmi oblíbenou, protože nahradila nedostupné západní kolové nápoje. Po revoluci soupeřila se zahraničními značkami, které vstoupily na nově vzniklý atraktivní trh. Poté nastalo období úpadku a soudních sporů o ochrannou známku. Mnoho firem produkovalo své vlastní „kofoly“, ačkoli neměly s původní nic společného. Nakonec se stala jediným výrobcem a distributorem Kofoly v České a Slovenské republice firma Santa nápoje, sídlící v Krnově, vlastněná řeckou rodinou Samarasových. V roce 2003 se firma přejmenovala na Kofola, a. s. Koncem roku 2006 došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní právní subjektivitou s názvem Kofola Holding, a.s., který byl v roce 2012 přejmenován na Kofola ČeskoSlovensko a.s. V roce 2015 začala být společnost obchodovaná na pražské burze.

Základní údaje o Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 7.8.2015
Spisová značka: B 10735
IČO: 24261980
Obchodní firma: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Právní forma: Akciová společnost 12.9.2012
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 12.9.2012
Rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 13.8.2018 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen společnost): 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů devět set dva tisíce šest set korun českých), tedy z částky 2.229.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) na částku 1.114.597.400,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta korun českých). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace struktury vlastního kapitálu. Nová struktura zajistí dostatečné disponibilní zdroje pro jejich budoucí rozdělení mezi akcionáře, a to i při případném přecenění hodnoty dceřiné společnosti HOOP Polska Sp. z o.o. v účetnictví společnosti a dále vytvoření zvláštního kapitálového fondu pro účely budoucího rozdělení mezi akcionáře společnosti. 3.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno (i) zrušením 3.052 ks akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, ve vlastnictví společnosti a dále (ii) snížením jmenovité hodnoty všech ostatních akcií společnosti o částku 50,- Kč (slovy: padesát korun českých), tedy z částky 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na částku 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). 4.Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 1.114.902.600,- Kč (slovy: jedna miliarda sto čtrnáct milionů devět set dva tisíce šest set korun českých) bude použita následovně: (i)Část ve výši 496.265.415,40 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest milionů dvě stě šedesát pět tisíc čtyři sta patnáct korun českých čtyřicet haléřů) bude převedeno na účet ostatní kapitálové fondy; (ii)Zbývající část ve výši 618.637.184,60 Kč (slovy: šest set osmnáct milionů šest set třicet sedm tisíc sto osmdesát čtyři koruny českých šedesát haléřů) bude převedeno do nově vytvořeného zvláštního kapitálového fondu. 5.Zrušení akcií ve vlastnictví společnosti a snížení jmenovité hodnoty zbývajících akcií společnosti se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 14.8.2018 - 20.12.2018
V důsledku přeshraniční fúze sloučením obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (a) K ofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, v souladu s Projektem přeshrani ční fúze sloučením ze dne 18.4.2016 přešlo na obchodní společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., jako nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností: (a) Kofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, KRS číslo: 0000134518, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000. 1.8.2016
Na svém zasedání konaném dne 1. prosince 2015 přijalo představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: V návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu ze dne 10. listopadu 2015, které tvoří součást notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady č. NZ 1279/2015, N 1257/2015 vypracovaného dne 10. li stopadu 2015 jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře se sídlem v Havlíčkově Brodě, rozhoduje se o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně: 1)základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27.500.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), vydáním 275.000 (slovy: dvou set sedmdesáti pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, k aždá o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých) 2)upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3)upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští 4)nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 5)všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Erste Group Bank AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika, zapsané v obchodním rejstříku Rakouské republiky pod registračním číslem FN 33209 m 6)akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 7)lhůta k upsání činí jeden (1) den ode dne tohoto rozhodnutí 8)emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 510,-- Kč (slovy: pět set deset korun českých), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 140 250 000,-- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet miliónů dvě stě padesát tisíc kor un českých) 9)upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) dne ode dne upsání akcií na bankovní účet Společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 3.12.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 10. listopadu 2015 v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK pověřila představenstvo společnosti, aby v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti ve lhůtě 5 let ode dne rozhodnutí rozhodlo jed nou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, nejvýše však o 27 500 000,-- Kč (dvacet sedm miliónů pět set tisíc korun českých), a to upisováním kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých). 15.11.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 12. října 2015 přijala toto rozhodnutí: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 200 000 000,-- Kč (dvě miliardy dvě stě milionů korun českých) vydáním 22 000 000 (dvaceti dvou milionů) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenov ité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), 2.nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitými vklady předem určenými zájemci; upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; pokud nedojde ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydávaných akcií, usnesení o zvýšení základního kapitálu se zrušuje; pokud dojde k odstoupení od nebo k jinému ukončení kterékoliv ze smluv o úpisu akcií uzavřených v souvislosti se schvalovaným zvýšením základního kapitálu, má se za to, že nedošlo ve stanovené lhůtě k upsání všech nově vydá vaných akcií; 3.nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích; 4.nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou stávající akcionáři společnosti, následujícím způsobem: 4.1.11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto KSM Investment S.A., akciové spo lečnosti založené a existující podle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 560A, Rue de Neudorf, L - 2220 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo: B120149 (dále jen "Upisovatel 1"); 4.2.9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto CED GROUP S. r.l., s polečnosti s ručením omezeným založené a existující dle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 2, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo B141278 (dále jen "Upisovatel 2"); 4.3.580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Renému Musilovi, datum narození: 7. listopadu 19 69, bytem na adrese Veleslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava, Česká republika (dále jen "Upisovatel 3"); a 4.4.580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých), bude nabídnuto Tomáši Jendřejkovi, datum narození: 3. p rosince 1966, bytem na adrese Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Česká republika (dále jen "Upisovatel 4"); 5.emisní kurs každé nové akcie upisované předem určeným zájemcem činí 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 7 589 120 000,-- Kč (sedm miliard pět set osmdesát de vět milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých); 6.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 1 ve formě 712 400 (sedmi set dvanácti tisíc čtyř set) kusů zaknihovaných kmenových akcií Kofola S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem Wschodnia 5, 99-30 0 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži pod číslem KRS 0000134518 a číslem REGON 012771739 (dále jen "Kofola PL") znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 12 682 973 kusů listinných kmenových akcií spole čnosti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 000.000.001 až 010.673.667 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[1], (ii) číslo 010.673.668 až 011.562.973 nahrazených hromadnou akcií č. 1A[2], a (iii) číslo 011.562.974 až 012.682.973 nahrazených hr omadnou akcií č. 1 B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 1"); nepeněžitý vklad Upisovatele 1 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 901 945 970,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion devět set čtyřicet pět tisí c devět set sedmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1"). Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 byla určena vynásobením počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 a ceny 1 (jedné) akcie společ nosti Kofola PL stanovené v souladu s ust. § 468 zákona o obchodních korporacích potvrzením Trigon Dom Maklerski S.A., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Polska, se sídlem ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polská republika, polský m obchodníkem s cennými papíry a účastníkem polského centrálního depozitáře cenných papírů (polsky Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) ze dne 9. října 2015 (dále jen "Potvrzení společnosti Trigon"); dle Potvrzení společnosti Trigon je vážený prům ěr z cen, za které byly uskutečněny obchody s 1 (jednou) akcií společnosti Kofola PL na varšavské burze cenných papírů v období od 10. dubna 2015 do 9. října 2015, a tedy cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL, 45,33 PLN, která odpovídá v přepočtu na české koruny podle kurzu devizového trhu zveřejněného Českou národní bankou ke dni 9. října 2015 (1 PLN = 6,426 Kč) částce 291,29058 Kč (dále jen "Cena 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL"); za Nepeněžitý vklad Upisovatele 1 bude vydáno 11 311 101 (jedenáct milionů tři sta jedenáct tisíc sto jeden) kus nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 1"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 901 877 401,-- Kč (tři miliardy devět set jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta jedna koruna česká) na všechny Nové akcie Upisovatele 1 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 1"). Rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 1 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 1 ve výši 68 569,-- Kč (šedesát osm tisíc pět set šedesát devět korun českých) bude vrácen Upisovateli 1 na jeho účet č. IBAN: CZ9001000000359075720257, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 7.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 2 ve formě 11 283 153 (jedenácti miliónů dvou set osmdesáti tří tisíc sto padesáti tří) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 (dále jen "Nepeněžitý vk lad Upisovatele 2"); nepeněžitý vklad Upisovatele 2 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 3 286 676 182 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 a Ceny 1 (jedné) akcie s polečnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 2 bude vydáno 9 527 534 (devět milionů pět set dvacet sedm tisíc pět set třicet čtyři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun česk ých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 2"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 3 286 618 129 Kč (tři miliardy dvě stě osmdesát šest milionů šest set osmná ct tisíc jedno sto dvacet devět korun českých) na všechny Nové akcie Upisovatele 2 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 2"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 2 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 2 ve v ýši 58 053 Kč (padesát osm tisíc padesát tři korun českých) bude vrácen Upisovateli 2 na jeho účet č. IBAN: LU520611942052600EUR, SWIFT: SGABLULL; 8.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 3 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele s ISIN PLHOOP000010 a 200.209 kusů listinných kmenových akcií společnos ti Kofola PL znějících na majitele, série F, (i) číslo 012.883.134 až 013.056.148 nahrazených hromadnou akcií č. 3A, a (ii) číslo 013.056.149 až 013.083.342 nahrazených hromadnou akcií č. 3B (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 3"); nepeněžitý vklad Upisovatele 3 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 323 153,-- Kč (dvě stě milionů tři sta dvacet tři tisíc jedno sto padesát tři ko run českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení společnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 3 bude vydáno 580 703 (pět set osmdesát tisíc sedm set tři) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "Nové akcie Upisovatele 3"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 319 307,-- Kč (dvě stě milionů tři sta devatenáct tisíc tři sta sedm korun českých) na všechny Nov é akcie Upisovatele 3 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 3"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 3 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 3 ve výši 3 846,-- Kč (tři tisíce osm set čtyřicet šest korun český ch) bude vrácen Upisovateli 3 na jeho účet č. IBAN:CZ5501000000942833640247, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 9.schvaluje se nepeněžitý vklad Upisovatele 4 ve formě 487 500 (čtyř set osmdesáti sedmi tisíc pěti set) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějících na majitele a 200.160 kusů listinných kmenových akcií společnosti Kofola PL znějící ch na majitele, série F, číslo 012.682.974 až 012.883.133 nahrazených hromadnou akcií č. 2 (dále jen "Nepeněžitý vklad Upisovatele 4"); nepeněžitý vklad Upisovatele 4 se podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. října 2015 oceňuje postupem dle ust. § 468 zákona o obchodních korporacích částkou 200 308 880,-- Kč (dvě stě milionů tři sta osm tisíc osm set osmdesát korun českých) (dále jen "Cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4"); cena Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 byla určena násobkem počtu akcií společnosti Kofola PL tvořící Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 a Ceny 1 (jedné) akcie společnosti Kofola PL na základě Potvrzení sp olečnosti Trigon; za Nepeněžitý vklad Upisovatele 4 budou vydány 580 662 (pět set osmdesát tisíc šest set šedesát dva) kusy nových kmenových akcií na jméno vydávaných jako zaknihované cenné papíry, každé o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen "No vé akcie Upisovatele 4"), o emisním kursu 344,96 Kč (tři sta čtyřicet čtyři koruny české a devadesát šest haléřů) na každou tuto akcii, a souhrnném emisním kursu 200 305 164,-- Kč (dvě stě milionů tři sta pět tisíc jedno sto šedesát čtyři koruny české) na všechny Nové akcie Upisovatele 4 (dále jen "Souhrnný emisní kurs Nových akcií Upisovatele 4"); rozdíl mezi Cenou Nepeněžitého vkladu Upisovatele 4 a Souhrnným emisním kursem Nových akcií Upisovatele 4 ve výši 3 716,-- Kč (tři tisíce sedm set šestnáct kor un českých) bude vrácen Upisovateli 4 na jeho účet IBAN: CZ1901000000194466410237, SWIFT: KOMBCZPPXXX; 10.předem určení zájemci jsou povinni upsat nové akcie do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a vnést své nepeněžité vklady do 7 (sedmi) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to na základě smlouvy uzavřené se společností v místě advokátní kanceláře Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. 30.10.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 17.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých), vydáním 24 159 806 (dvaceti čtyř milionů sto padesáti devíti tisíc osmi set šesti) kusů nových kmenových akcií znějícíc h na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) 2.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Kofola S.A., se sídlem Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži, č. rejstříku KRS 0000134518, č. REGON 01 2771739 5.akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 6.lhůta k upsání akcií činí dva (2) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem činí 1,--Kč (jednu korunu českou), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých); 8.upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) měsíce ode dne upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachto va 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 3.7.2015 - 8.9.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 17.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát devět tisíc osm set šest korun českých), vydáním 24 159 806 (dvaceti čtyř milionů sto padesáti devíti tisíc osmi set šesti) kusů nových kmenových akcií znějícíc h na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) 2.upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3.nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti Kofola S.A., se sídlem Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Lodži, č. rejstříku KRS 0000134518, č. REGON 01 2771739 5.akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 6.lhůta k upsání akcií činí dva (2) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí 7.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem činí 1,--Kč (jednu korunu českou), souhrnný emisní kurs pro všechny nově upisované akcie činí 24 159 806,-- Kč (dvacet čtyři miliony sto padesát de-vět tisíc osm set šest korun českých); 8.upisovatel splatí emisní kurs za nově upisované akcie do jednoho (1) měsíce ode dne upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 6480092/0800, IBAN: CZ66 0800 0000 0000 0648 0092, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachto va 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. 19.6.2015 - 3.7.2015

Aktuální kontaktní údaje Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24261980
Obchodní firma: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 8.7.2015
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24261980
Firma: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Poruba
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.9.2012

Kontakty na Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nad Porubkou 2278/31 , Ostrava 708 00 19.6.2015
Sídlo: Karolinská 661/4 , Praha 186 00 22.4.2015 - 19.6.2015
Sídlo: Karolinská 661/4 , Praha 186 00 12.9.2012 - 22.4.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nad Porubkou 2278/31, Ostrava 708 00

Obory činností Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.7.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.9.2012 - 30.7.2015

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.7.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost Kofola zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 18.12.2018
Společnost zastupují ve všech věcech dva členové představenstva společně. 15.9.2015 - 18.12.2018
Společnost zastupuje ve všech věcech kterýkoliv člen představenstva samostatně. 19.6.2015 - 15.9.2015
Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. 12.9.2012 - 19.6.2015
Jméno: Janis Samaras 10.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2015
Ve funkci: od 19.9.2015
Adresa: Na Vyhlídce 709, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jiří Vlasák 10.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2015
Adresa: Čechova 1445, Poděbrady 290 01
Jméno: Marián Šefčovič 2.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2017
Adresa: Zvončín 235 , 919 01 Suchá nad Parnou Slovenská republika
Jméno: Ing. Daniel Buryš MBA 18.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2015
Ve funkci: od 30.11.2018
Adresa: Pod Myslivnou 671, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: René Musila 18.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 30.11.2018
Adresa: Veleslavínova 370/17, Opava 746 01
Jméno: Pavel Jakubík 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2018
Adresa: 1423, Bystřice 739 95
Jméno: Barbora Brühlová 12.9.2012 - 31.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012
Adresa: Vinohradská 111/109, Praha 130 00
Jméno: Barbora Brühlová 31.5.2013 - 26.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012 do 20.10.2014
Adresa: Sicherova 1606/11, Praha 198 00
Jméno: René Musila 3.7.2015 - 10.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 18.6.2015 do 18.9.2015
Adresa: Veleslavínova 370/17, Opava 746 01
Jméno: Roman Zúrik 10.11.2015 - 2.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2015 do 21.6.2017
Adresa: Chočská 1530/10 , 2601 Dolný Kubín Slovenská republika
Jméno: Daniel Buryš 3.7.2015 - 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2015
Adresa: Pod Myslivnou 671, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: René Musila 10.11.2015 - 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Veleslavínova 370/17, Opava 746 01
Jméno: Tomáš Jendřejek 10.11.2015 - 18.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2015 do 25.11.2018
Adresa: Brožíkova 1073/40, Krnov 794 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Pravda 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2015
Adresa: Kotršova 185/9, Opava 747 07
Jméno: Moshe Cohen-Nehemia 10.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2015
Adresa: 41 Hameyasdim st., 2nd Floor , 405 00 Even Yehuda Izraelský stát
Jméno: Tomáš Jendřejek 18.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2018
Adresa: Brožíkova 1073/40, Krnov 794 01
Jméno: René Sommer 27.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2015
Ve funkci: od 18.6.2015
Adresa: Železnobrodská 194 17, 747 06 Chvalíkovice Česká republika
Jméno: Josef Svízela 12.9.2012 - 31.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2012 do 13.9.2012
Adresa: Fr. Hrubína 697/4, Třebíč 674 01
Jméno: Kateřina Němcová 12.9.2012 - 26.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2012
Adresa: Mírová 161/22, Povrly 403 32
Jméno: Mgr. Dana Tichá 12.9.2012 - 26.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2012 do 20.10.2014
Adresa: Karlovo náměstí 670/25, Praha 110 00
Jméno: Eva Bártková 31.10.2012 - 26.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2012 do 20.10.2014
Adresa: Novodvorská 418/145, Praha 142 00
Jméno: Kateřina Němcová 26.11.2014 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2013
Adresa: Nad úžlabinou 446/22, Praha 108 00
Jméno: Kateřina Němcová 12.6.2015 - 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.9.2013 do 8.6.2015
Adresa: Nad úžlabinou 446/22, Praha 108 00
Jméno: Dariusz Romuald Prończuk 10.11.2015 - 7.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2015
Ve funkci: do 23.5.2016
Adresa: Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C , Varšava Polská republika
Jméno: Ivan Jakúbek 7.7.2016 - 2.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2016 do 21.6.2017
Adresa: Drotarska cesta 90 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Martin Chocholáček 2.8.2017 - 17.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2017 do 24.11.2017
Adresa: Chropov 21 , 908 64 Chropov Slovenská republika
Jméno: Jacek Woźniak 10.11.2015 - 19.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2015 do 21.1.2018
Adresa: Mariana Pisarka 17 , Varšava Polská republika
Jméno: Pavel Jakubík 10.11.2015 - 18.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2015 do 25.11.2018
Adresa: 1423, Bystřice 739 95
Jméno: Bartosz Kwiatkowski 17.1.2018 - 18.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2017 do 25.10.2018
Adresa: Kolejowa 47a/64 , Varšava Polská republika
Jméno: Dariusz Romuald Prończuk 19.3.2018 - 18.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2018 do 25.10.2018
Adresa: Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C , Varšava 02-776 Polská republika
Jméno: René Sommer 3.7.2015 - 27.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2015
Ve funkci: od 18.6.2015
Adresa: Chelčického 885/38, Opava 747 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Marián Šefčovič
Člen statutárního orgánu: René Musila
Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Buryš MBA
Člen statutárního orgánu: Janis Samaras
Člen statutárního orgánu: Jiří Vlasák
Člen statutárního orgánu: Pavel Jakubík

Vlastníci firmy Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 114 600 000 Kč 100% 20.12.2018
zakladni 2 229 500 000 Kč 100% 3.12.2015 - 20.12.2018
zakladni 2 202 000 000 Kč 100% 30.10.2015 - 3.12.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 31.10.2012 - 30.10.2015
zakladni 2 000 000 Kč 30% 12.9.2012 - 31.10.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 22 291 948 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 22 295 000 3.12.2015 - 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 22 020 000 30.10.2015 - 3.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 20 000 8.9.2015 - 30.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 19.6.2015 - 8.9.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.4.2015 - 19.6.2015
Akcie kusové na jméno 0 Kč 20 26.11.2014 - 22.4.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 12.9.2012 - 26.11.2014

Sbírka Listin Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČO: 24261980

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10735/SL 19 stanovy společnosti Úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 2.12.2015 10.3.2016 21.3.2016 15
B 10735/SL 18 notářský zápis [NZ 1417/2015] Krajský soud v Ostravě 1.12.2015 3.12.2015 14
B 10735/SL 17 notářský zápis [NZ 1279/2015] Krajský soud v Ostravě 10.11.2015 15.11.2015 10
B 10735/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 4.11.2015 12.11.2015 4
B 10735/SL 15 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 4.11.2015 6.11.2015 4
B 10735/SL 14 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 4.11.2015 6.11.2015 4
B 10735/SL 12 notářský zápis [NZ 1151/2015] Krajský soud v Ostravě 12.10.2015 30.10.2015 9
B 10735/SL 11 notářský zápis [NZ 1040/2015] Krajský soud v Ostravě 15.9.2015 15.9.2015 28
B 10735/SL 10 notářský zápis [NZ 1009/2015] Krajský soud v Ostravě 7.9.2015 8.9.2015 14
B 18469/SL 9 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 18.7.2015 5.8.2015 5.8.2015 4
B 18469/SL 8 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.6.2015 5.8.2015 5.8.2015 6
B 18469/SL 7 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.6.2015 5.8.2015 5.8.2015 1
B 18469/SL 6 notářský zápis [NZ 659/2015] Krajský soud v Ostravě 17.6.2015 19.6.2015 19
B 18469/SL 5 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ostravě 31.12.2014 20.5.2015 27.5.2015 12
B 18469/SL 4 notářský zápis [NZ 6519/2014], stanovy společnosti NZ 6519/2014 Krajský soud v Ostravě 20.10.2014 24.11.2014 2.12.2014 12
B 18469/SL 2 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ostravě 31.12.2012 6.5.2014 19.5.2014 18
B 18469/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Krajský soud v Ostravě 1.8.2012 12.9.2012 13.9.2012 21

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kofola ČeskoSlovensko a.s.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kofola ČeskoSlovensko a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.