KLIMINVEST CZ a.s. Brno IČO: 27661971

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KLIMINVEST CZ a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 27661971.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KLIMINVEST CZ a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Inženýrská činnost v investiční výstavbě , Správa a údržba nemovitostí a další.

Základní údaje o KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 14.10.2005
Spisová značka: B 4434
IČO: 27661971
Obchodní firma: KLIMINVEST CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.10.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.10.2005
Valná hromada společnosti dne 4.2.2019 přijala usnesení následujícího obsahu: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 6.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 60.000.000,- Kč na 66.000.000,- Kč. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. d) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie Počet: 600 kusů Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100.000,- Kč e) Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč společnosti lze upsat 10 nových akcií společnosti (každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč) upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota jedné nově upisované akcie představuje 1 násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. f) Upisování akcií bude probíhat jako dvoukolové, kdy akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Bez využití přednostního práva bud ou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, je v souladu s čl. 20 odst. 2 stanov vyloučeno ve druhém, případně v každém dalším kole. g) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. h) S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva dle § 485 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo s polečnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu a stejně tak tuto informaci zveřejnit na obchodním věstníku. Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kanceláři daňového poradce Ing. Tomáše Košky v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00 hodin. i) Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 7 dní od upsání nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti č. 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. j) Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost GO4HOME a.s., IČ: 05689406, sídlem: Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen Vybra ný zájemce). Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 100.000,-Kč za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na adrese Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kanceláři daňového poradce Ing. Tomáše Košky v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na základně sm louvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurz akcií upsaných Vybraným záje mcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. k) Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. l) Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se připouští. Konkrétně se připouští možnost započtení pohledávky akcionáře, společnosti GO4HOM E, a.s. IČ: 05689406, sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno za společností ve výši ke dni konání této valné hromady 43.514.000,-Kč, vyplývající z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 11.10.2018, č.j. 35 C 111/2015-158 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upisovaných akcií a to dle Smlouvy o započtení pohledávek. Společnost předloží akcionáři, společnosti GO4HOME, a.s. IČ: 05689406, sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno návrh Smlouvy o započtení ve znění schváleném touto valnou hromadou pod Bodem č. 5. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku tohoto akcionáře za nespornou. Ve Smlouvě o započtení je specifikována pohledávka akcionáře uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího výpočtu. Návrh smlouvy bude akcionáři zaslán ze strany předst avenstva společnosti bezprostředně po vykonání úpisu akcií ze strany tohoto akcionáře, tedy bezprostředně po upsání akcií. Akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Emisní kurs upsaných akcií tak bude částečně splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Akcionář doručí podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. m) Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. 7.2.2019
Valná hromada dne 02. 06. 2016 přijala tato rozhodnutí: 1)Základní kapitál společnosti KLIMINVEST CZ a.s. se z původních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých), zvyšuje o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), na nový základní kapitál ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 2)Nepřipouští se upisování akcií nad a pod navrhovanou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3)Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné (1) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 100 000 ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4)Upisování akcií bude probíhat jako jednokolové, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dá le upisovány. Na každou jednu stávající akci společnosti lze upsat dvě nové akcie společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje jedno (1) násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcion áři společnosti mají přednostní právo upsat akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neupsal-li akcionář ak cie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnost i upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k urzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští.Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapi tálu. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. 5)Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kancelář v 1. nadzemním patře. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 3 dní od upsá ní nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti číslo 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. 7.6.2016
Valná hromada dne 08. 06. 2016 přijala tato rozhodnutí: 1)Základní kapitál společnosti KLIMINVEST CZ a.s. se z původních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých), zvyšuje o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), na nový základní kapitál ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 2)Nepřipouští se upisování akcií nad a pod navrhovanou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3)Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné (1) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 100 000 ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4)Upisování akcií bude probíhat jako jednokolové, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, již nebudou dá le upisovány. Na každou jednu stávající akci společnosti lze upsat dvě nové akcie společnosti upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje jedno (1) násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcion áři společnosti mají přednostní právo upsat akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neupsal-li akcionář ak cie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnů od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení představenstva o možnost i upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního k urzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští.Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapi tálu. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. 5)Místem pro vykonání úpisu akcií s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kancelář v 1. nadzemním patře. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 3 dní od upsá ní nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti číslo 219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. 7.6.2016 - 7.6.2016

Aktuální kontaktní údaje KLIMINVEST CZ a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27661971
Obchodní firma: KLIMINVEST CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.2.2006
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27661971
Firma: KLIMINVEST CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.10.2005

Kontakty na KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Štefánikova 131/61 , Brno 612 00 18.12.2012
Sídlo: Skrejš 263/5 , Brno 621 00 15.12.2011 - 18.12.2012
Sídlo: Skrejš 263/5 , Brno 621 00 15.11.2005 - 15.12.2011
Sídlo: Lidická 710/57 , Brno 602 00 14.10.2005 - 15.11.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Štefánikova 131/61, Brno 612 00

Obory činností KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.3.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.2.2006 - 25.3.2010
správa a údržba nemovitostí 7.2.2006 - 25.3.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.2.2006 - 25.3.2010
správa vlastního majetku 14.10.2005

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Správa a údržba nemovitostí

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.2006

Živnost č. 2 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 15.12.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 14.10.2005 - 15.12.2017
Jméno: Michal Bernát 15.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2017
Ve funkci: od 14.12.2017
Adresa: Sloupečník 2414/60, Blansko 678 01
Jméno: Tomáš Koška 15.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2017
Adresa: Skrejš 263/5, Brno 621 00
Jméno: JUDr. Milan Vašíček 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Krásného 1165/61, Brno 636 00
Jméno: Mgr. Filip Leder 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Ostrá 2828/18, Brno 616 00
Jméno: Mgr. Ing. Daniel Dunča 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Čápkova 12/4, Brno 602 00
Jméno: Silvestr Novotný 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Ve funkci: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Arménská 509/17, Brno 625 00
Jméno: Ing. Lubomír Pujman 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Ve funkci: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Grohova 102/3, Brno 602 00
Jméno: Jaroslav Kocián 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Schwaigrova 661/21, Brno 617 00
Jméno: Ing. Svatopluk Horák 30.5.2007 - 23.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2007 do 1.6.2008
Adresa: Preslova 909/62, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Peter Velický 30.5.2007 - 15.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2007
Ve funkci: od 23.4.2007
Adresa: Kuklovská 33 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Tomáš Koška 30.5.2007 - 5.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2007 do 30.6.2012
Adresa: Skrejš 263/5, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Peter Velický 15.12.2011 - 5.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2007 do 30.6.2012
Ve funkci: od 23.4.2007 do 30.6.2012
Adresa: Kuklovská 33 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Josefa Vrzalová 18.12.2012 - 9.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Ve funkci: od 20.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Wollmanova 677/2, Brno 635 00
Jméno: Miroslav Vaněk 18.12.2012 - 9.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Kobližná 62/14, Brno 602 00
Jméno: Jaroslav Kocián 18.12.2012 - 9.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Schwaigrova 661/21, Brno 617 00
Jméno: Ing. Tomáš Koška 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Ve funkci: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: Skrejš 263/5, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Kupsa 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Ve funkci: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: 199, Pasohlávky 691 22
Jméno: Čestmír Adamec 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: třída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MVDr. Dušan Novotný 15.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2017
Adresa: Příkop 834/8, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Jitka Frimmelová 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Rybářská 815/32, Brno 603 00
Jméno: JUDr. Ing. Martin Flora Dr. 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: 118, Habrovany 683 01
Jméno: Petra Příborská 14.10.2005 - 15.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Ve funkci: od 14.10.2005 do 27.10.2005
Adresa: Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Tomáš Koška 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Ve funkci: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Skrejš 263/5, Brno 621 00
Jméno: MUDr. Zdeněk Trpělka 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Turistická 514/40, Brno 621 00
Jméno: Ing. Ladislav Šíbl 15.11.2005 - 30.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2005 do 30.3.2007
Adresa: Bzenecká 4190/4, Brno 628 00
Jméno: Ing. Zdeněk Láska 30.5.2007 - 3.11.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007
Ve funkci: od 23.4.2007
Adresa: 550, Malá Skála 468 22
Jméno: Filip Schleif 30.5.2007 - 5.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 30.6.2012
Adresa: Vackova 377, Liberec 463 12
Jméno: JUDr. Vítězslav Mikulčický PhD. 30.5.2007 - 5.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 30.6.2012
Adresa: Žerůtská 503, Lysice 679 71
Jméno: Ing. Zdeněk Láska 3.11.2011 - 5.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 30.6.2012
Ve funkci: od 23.4.2007 do 30.6.2012
Adresa: 550, Malá Skála 468 22
Jméno: Jiří Měřínský 18.12.2012 - 24.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012
Adresa: Mozolky 2434/61, Brno 616 00
Jméno: Jiří Měřínský 24.2.2015 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012
Adresa: Lieberzeitova 734/2, Brno 614 00
Jméno: Ladislav Mašarák 18.12.2012 - 9.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Ve funkci: od 20.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Ulrychova 841/1, Brno 624 00
Jméno: Ivo Zítko 18.12.2012 - 9.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Jezerůvky 511/4, Brno 621 00
Jméno: Jiří Měřínský 11.4.2015 - 9.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012 do 29.5.2015
Adresa: Mozolky 2434/61, Brno 616 00
Jméno: Ing. Lubomír Pujman 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Ve funkci: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: Tumaňanova 239/58, Brno 621 00
Jméno: MUDr. Zdeněk Trpělka 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: Turistická 514/40, Brno 621 00
Jméno: Jiří Pujman 9.6.2015 - 15.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2015 do 14.12.2017
Adresa: Tumaňanova 238/58, Brno 621 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Koška
Člen statutárního orgánu: Michal Bernát

Vlastníci firmy KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 66 000 000 Kč 100% 6.3.2019
zakladni 6 000 000 Kč 100% 22.6.2016 - 6.3.2019
zakladni 2 000 000 Kč 100% 15.11.2005 - 22.6.2016
zakladni 2 000 000 Kč 30% 14.10.2005 - 15.11.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 660 6.3.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 22.6.2016 - 6.3.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 15.4.2016 - 22.6.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 14.10.2005 - 15.4.2016

Sbírka Listin KLIMINVEST CZ a.s. IČO: 27661971

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4434/SL 65 ostatní prezenční listina z VH Krajský soud v Brně 9.11.2015 18.11.2015 21.12.2015 2
B 4434/SL 64 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 9.11.2015 18.11.2015 21.12.2015 6
B 4434/SL 63 notářský zápis [NZ 240/2015] stanovy Krajský soud v Brně 9.11.2015 18.11.2015 21.12.2015 6
B 4434/SL 62 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 61 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 60 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 59 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 58 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 57 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 56 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 55 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 54 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 52 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 51 účetní závěrka [2011] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 50 účetní závěrka [2010] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 48 účetní závěrka [2010] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 46 účetní závěrka [2009] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 45 účetní závěrka [2009] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 44 účetní závěrka [2008] příloha Krajský soud v Brně 2.11.2015 11.11.2015 13.11.2015 3
B 4434/SL 43 účetní závěrka [2008] rozvaha Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 42 účetní závěrka [2008] výkaz Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 1
B 4434/SL 41 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 29.5.2015 1.6.2015 11.6.2015 1
B 4434/SL 40 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 29.5.2015 1.6.2015 11.6.2015 7
B 4434/SL 39 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.5.2015 1.6.2015 11.6.2015 1
B 4434/SL 38 notářský zápis [NZ 87/2015] obsah osvědčení o skutkovém ději Krajský soud v Brně 26.5.2015 1.6.2015 11.6.2015 4
B 4434/SL 37 ostatní usnesení Vrchního soudu v Olomouci 8 Cmo 375/2014-87 Krajský soud v Brně 4.2.2015 1.6.2015 11.6.2015 5
B 4434/SL 36 ostatní usnesení 35 Cm 7/2014-27 Krajský soud v Brně 28.1.2014 1.6.2015 11.6.2015 4
B 4434/SL 35 insolvenční rozhodnutí ins. řízení se zastavuje Krajský soud v Brně 15.9.2014 24.10.2014 24.10.2014 2
B 4434/SL 34 insolvenční rozhodnutí usnesení Krajský soud v Brně 28.2.2013 8.10.2014 20.10.2014 8
B 4434/SL 33 insolvenční rozhodnutí ins. návrh se zamítá Krajský soud v Brně 2.8.2012 8.10.2014 20.10.2014 11
B 4434/SL 32 insolvenční rozhodnutí odmítnutí Krajský soud v Brně 16.12.2013 2.1.2014 9.1.2014 4
B 4434/SL 31 insolvenční rozhodnutí zahájení ins. řízení Krajský soud v Brně 21.12.2013 31.12.2013 6.1.2014 1
B 4434/SL 30 insolvenční rozhodnutí zahájení ins. řízení Krajský soud v Brně 9.12.2013 9.12.2013 16.12.2013 1
B 4434/SL 29 notářský zápis rozh.VH,NZ 319/2012 Krajský soud v Brně 16.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 3
B 4434/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 7
B 4434/SL 27 insolvenční rozhodnutí - bylo zahájeno insolv. řízení Krajský soud v Brně 18.8.2010 20.8.2010 2
B 4434/SL 26 insolvenční rozhodnutí - zamítnutí Krajský soud v Brně 17.9.2009 15.2.2010 6
B 4434/SL 25 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.3.2008 13.5.2009 9
B 4434/SL 24 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 10.6.2008 13.5.2009 1
B 4434/SL 23 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 10.6.2008 13.5.2009 1
B 4434/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 13.5.2009 6
B 4434/SL 21 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 20.6.2007 13.5.2009 1
B 4434/SL 20 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 20.6.2007 13.5.2009 1
B 4434/SL 19 účetní závěrka - výkaz 2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 13.5.2009 1
B 4434/SL 18 účetní závěrka - rozvaha 2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 13.5.2009 1
B 4434/SL 17 insolvenční rozhodnutí -zahájení Krajský soud v Brně 22.12.2008 12.1.2009 2
B 4434/SL 16 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.5.2007 1.6.2007 0
B 4434/SL 15 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 23.4.2007 1.6.2007 2
B 4434/SL 14 ostatní - zápis představ. Krajský soud v Brně 23.4.2007 1.6.2007 2
B 4434/SL 13 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.3.2007 1.6.2007 11
B 4434/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.1.2006 15.2.2006 7
B 4434/SL 11 notářský zápis -NZ 31/2006-rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 12.1.2006 7.2.2006 3
B 4434/SL 9 ostatní -zápis ze sch. předst. Krajský soud v Brně 27.10.2005 18.11.2005 1
B 4434/SL 8 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.10.2005 18.11.2005 8
B 4434/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.10.2005 18.11.2005 8
B 4434/SL 6 notářský zápis -NZ 911/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 27.10.2005 18.11.2005 15
B 4434/SL 10 ostatní -zápis ze sch. doz. rady Krajský soud v Brně 27.10.2005 18.11.2005 1
B 4434/SL 5 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.10.2005 12
B 4434/SL 4 ostatní -zápis ze sch. doz. rady Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.10.2005 1
B 4434/SL 3 ostatní -zápis ze sch. předst. Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.10.2005 1
B 4434/SL 2 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.10.2005 2
B 4434/SL 1 notářský zápis -NZ 897/2005-stanovy Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.10.2005 10

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KLIMINVEST CZ a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KLIMINVEST CZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.