KAVERO Consulting a.s. Praha 8 IČO: 25321048

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KAVERO Consulting a.s., která sídlí v obci Praha 8 a bylo jí přiděleno IČO 25321048.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma KAVERO Consulting a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem KAVERO Consulting a.s. se sídlem v obci Praha 8 byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona , Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.9.1998
Spisová značka: B 5528
IČO: 25321048
Obchodní firma: KAVERO Consulting a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.12.1996
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 16.12.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, snabídkou upisování skcií určitému zájamci tak, že:1. Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a. s., se sídlem Praha 8, UPrefy 18/794, PSČ:182 00, IČ: 25321048, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 5528, se zvyšuje očástku 53,690.000,-Kč (padesát tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu atím izajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 (pěti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 3 (tří) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 69 (šedesáti devíti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány vlistinné podobě anebudou registrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty nově emitované akcie bude připadat jeden hlas na valné hromadě.4. Určuje, že akcie nebudou upsány svyužitím přednostního práva, abudou všechny nabídnuty určitému zájemci, ato společnosti KAVERO s. r. o., se sídlem Praha 8 - Ďáblice, UPREFY 16/793, PSČ: 182 00, IČ: 63487004, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 66956.5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti KAVERO Consulting, a. s., se sídlem Praha 8, UPrefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy vkaždý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele.Akcie budou upsány způsobem uvedeným v§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou oupsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny amusí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Kupsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií.6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií aemisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovna 1.1.2005 - 15.4.2005
Společnost předložila stanovy ve znění ze dne 15.1.2003. 21.3.2003 - 18.7.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnostirozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním novýchakcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitýmvkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:- Základní kapitál obchodní společnosti KAVERO Consulting a.s.,se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ: 182 00, IČ: 25321048,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B., vložka 5528, se zvyšuje o částku 17,000.000,- Kč(sedmnáct milionů korun českých). Upisování nad tuto částku senepřipouští.- Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posíleníkapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavenína trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílenístability hospodářské a ekonomické situace společnosti.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17(sedmnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milión korunčeských), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány. Na každých 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas.- Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva,a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnostiKAVERO s.r.o., se sídlem Praha 8-Ďáblice, U Prefy 16/793, PSČ:182 00, IČ: 63487004, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl C., vložka 66956.- Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, UPrefy 18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin. do 16,00 hodin.- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaurčuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě doosmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude totorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli budeoznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnostidoporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatel.- Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musímít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředněověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinnaspolečnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií.- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio.- Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlospolečnosti KAVERO Consulting a.s., se sídlem Praha 8, U Prefy18/794, PSČ: 182 00, vždy v každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,0 21.3.2003 - 3.6.2003
1. Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti o částku 15.400.000,- Kč(patnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých) upsáním akciínepeněžitými vklady.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálovýchzdrojů společnosti, zvýšení bonity, jejího postavení na trhu atím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stablityhospodářské a ekonomické situace společnosti.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15(patnácti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány, a 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie znějící namajitele o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyřistatisíc korunčeských), která bude vydány v listinné podobě a nebuderegistrována. Na každých 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas.4. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to MilanuOšmerovi, r.č. 670311/0799, bytem Horní Vilémovice 17, PSČ 65706.5. Určuje se, že místem pro upsání akcií bez využitípřednostního právaje sídlo společnosti KAVERO Consulting a.s.,se sídlem Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ 182 00, vždy v každýpracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 do 16,00 hod.6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dočtyř týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude totorozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným naadresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem, uvedenýmv § 204 odst.5 obchod.zák., tedy smlouvou o upsání akcie, kterámusí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředněověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst.3 obchod.zák. K upsání akcií je povinna společnostposkytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být splacen do 7 dnů oduzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemnéhopráhlášení dle ust.§ 60 odst.1 obchod.zák. společnosti.7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia, emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio.8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané vatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno-město, pro k.ú.Lesná , obec Brno na listu vlatnictví 1194, a to objekt občanskévybavenosti (prodejna koberců a administrativní budova) čp.822na pozemku parc.č.202/57 - zastavěná plocha, nádvoří, pozemekparc.č.202/57- zastavěná plocha, nádvoří, pozemekparc.č.202/58-ostatní plochy, pozem 28.3.2002 - 23.8.2002
Valná hromada společnosti svým rozhdoutím dne 11.8.1998 rozhodlao zvýšení základního jmění společnosti KAVERO Consulting a.s. zdůvodů rozsáhlých investic do společnosti, upsáním nových akciípodle ust. § 203 a násl. obchod. zák.z částky 6.000.000,- Kč očástku 9.000.000,- Kč na částku 15.000.000,- Kč. Upisování akciínad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsánín nových 9 ks akcií na majitele, v listinnépodobě, neveřejně obchodovatelných, o jmenovité hodnotě 1 kskacie 1.000.000,- Kč. Válná hromada se jednomyslně usnesla, že vdůsležitém zájmu společnosti se v plném rozsahu vylučujepřednostní právo akcionářů na úpis nových akcií a všech 9 akciíbude upsáno takto :3 ks akcií upiše jediný akcionář Ing. Karel Veselý, bytemHejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041,1 ks akcií bude nabídnut Ing. Lence Veselé, bytem Krajinova 78,Třebíč, r.č. 675810/19445 ks akcií bude nabídnuto Miroslavu Šmahelovi, bytem Knínice 22,PSČ 588 56 Telč, r.č. 500529/086.Místo pro upisování akcií : sídlo společnosti - Jeseniova 376,Poděbrady, lhůta pro upisování akcií je 14 dnů, přičemž počátekběhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícímpo dni, kdy rozhodnutí o zvýšení základního jmění bude zapsaánodo obchodního rejstříku. Emisní kurz jedné akcie o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč na majitele v listinné podobě bude činit1.000.000,- Kč. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurzakcií následovně :1) jedniný stávající akcionář Ing. karel Veselý , bytemHejtmanská 634, Praha 9-Kyje, r.č. 671005/2041 je povinensplatit emisní kurz 3 ks akcií ve formě nepeněžitého vkladu vnemovitostech :a) domovní díl "A", který je tvořen I.N.P. objektu čp. 88, oddílu "C" je horizontálně oddělen v horní úrovni stropníkonstrukce nad I.N.P., pozemek p.č. st. 244/1 o výměře 143m2zast. plocha, vše zapsáno na LV č. 197 pro obec Třebíč a k.ú.Podkláštěří, jak jsou tyto nemovitosti popsány a oceněny veznaleckých posudcích č. 1380/83/1998 z 30.4.1998, zpracovanémznalcem Ing. Karlem Macálkem, Karajinova 21, Třebíč a č. 98/98 z10.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou, Modřínova 316,Třebíč.Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dlevýše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 1.000.000,- Kč,b) - objekt k bydlení čp. 1001, Nové dvory - pozemek p.č. st. 5913 o vým. 113 m2 zast. pl., - pozemek p.č. 1745/229 o výměře 252 m2 orná půda, všezapsánona LV č. 6482 pro obec a k.ú. Třebíč, jak jsou popsány aoceněny ve znaleckých posudcích:a) č. 1378/82/1998 z 29.4.1998, zpracovaném znalcem Ing. KarlemMacálkou, Krajinova 21, Třebíč,b) č. 88/98 z 3.6.1998, zpracovaném znalcem Ing. Ivo Lexou,Modřínova 316, Třebíč.Na základní jmění společnosti byl nepeněžitý vklad oceněn dlevýše uvedených znaleckých posudků, a to ve výši 2.000.000,- Kč2. zájemci jsou povinni splatit emisní kurz akcií na účetspolečnosti u KB a.s., pobočka Třebíč, č.ú. 197665110257/0100takto :a) 30% emisního kurzu akcií v den upsán 20.5.1999 - 27.6.2000
Oddíl B, vložka 2159 se u z a v í r á .Společnost KAVER Consulting a.s., se sídlem Poděbrady, Jeseniova376 bude nadále vedena v oddílu B vložka 5528 Krajskéhoobchodního soudu v Praze. 30.10.1998
KAVERO Consulting a.s. se sídlem Poděbrady, Jeseniova 376, PSČ290 01, IČ 25 32 10 48 se zapisuje do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem do oddílu B 5528. 1.9.1998
Základní jmění: 6,000.000 Kč, splaceno. 16.12.1996 - 27.6.2000

Aktuální kontaktní údaje KAVERO Consulting a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25321048
Obchodní firma: KAVERO Consulting a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 16.12.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25321048
Firma: KAVERO Consulting a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Ďáblice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.12.1996

Základní údaje datové schránky

IČO: 25321048
Jméno subjektu: KAVERO Consulting a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 48deq7x

Základní údaje DPH

IČO: 25321048
DIČ: CZ25321048
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: KAVERO Consulting a.s.
Sídlo: U Prefy 18/794 PRAHA 8 - KOBYLISY 182 00 PRAHA 82
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 13a, PRAHA 8, tel.: 266 013 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
19-7665110257/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 6.1.1997

Kontakty na KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 Česká republika
U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8
23.11.2016
Sídlo: U Prefy 18 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Prefy 18/794, PSČ 18200
10.4.2000 - 23.11.2016
Sídlo: Jeseniova 376 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Jeseniova 376, okres Nymburk, PSČ 29001
3.10.1997 - 10.4.2000
Sídlo: V Mezírce l , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, V Mezírce l, PSČ 67401
16.12.1996 - 3.10.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Prefy 794/18, Praha 182 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: U Prefy 794/18, Ďáblice, 18200 Praha 8

Obory činností KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
daňové poradenství prováděné prostřednictvím daňového poradce Ing. Karla Veselého 29.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.6.2010
realitní činnost 21.3.2003 - 29.6.2010
správa a údržba nemovitostí 21.3.2003 - 29.6.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 21.3.2003 - 29.6.2010
daňové poradenství prováděné prostřednictvím daňového poradceIng. Karla Veselého 3.10.1997 - 29.6.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1996 - 29.6.2010
zprostředkovatelská činnost 16.12.1996 - 29.6.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Stavebnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.2.2005

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

  • Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1996

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma činností uvedených v par.3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.2005
Zánik oprávnění: 10.3.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ondřej Veselý 29.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 - Ďáblice Česká republika
Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 18200
Jméno: Ing. Karel Veselý 21.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2010
Ve funkci: od 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 Česká republika
U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8
Jméno: Ing. Lenka Veselá 16.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 Česká republika
U Prefy 794/18, Ďáblice, 182 00 Praha 8
Jméno: Ing. Karel Veselý 16.12.1996 - 24.5.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Krajinova 78 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Krajinova 78
Jméno: Ing. Lenka Veselá 16.12.1996 - 15.11.2000
Funkce: předsedkyně představenstva
Adresa: Krajinova 78 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Krajinova 78
Jméno: Květoslava Veselá 16.12.1996 - 15.11.2000
Funkce: členka představenstva
Adresa: 74 , Markvartice Česká republika
Markvartice 74
Jméno: Miloš Bazala 24.5.1999 - 15.11.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Novodvorská 1041 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Novodvorská 1041, PSČ 67401
Jméno: Vladimír Lacko 15.11.2000 - 13.1.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 19.10.2005
Ve funkci: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Adresa: Pionýrů 48 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Pionýrů 48, okres Nymburk, PSČ 29001
Jméno: Ing. Martin Jeřábek 15.11.2000 - 13.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.10.2005
Ve funkci: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Adresa: Hejtmanská 634 , 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Hejtmanská 634/31, PSČ 19800
Jméno: Ing. Lenka Veselá 15.11.2000 - 29.6.2010
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 16.12.1996 do 14.6.2010
Ve funkci: od 16.12.1996 do 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Prefy 794/18, PSČ 18200
Jméno: Milan Ošmera 13.1.2006 - 29.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Ve funkci: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Adresa: 675 07 Horní Vilémovice 17 Česká republika
Horní Vilémovice 17, PSČ 67507
Jméno: Miroslava Pešlová 9.3.2006 - 29.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Ve funkci: od 19.10.2005
Adresa: U Víta 904 , 675 31 Jemnice Česká republika
Jemnice, U Víta 904, PSČ 67531
Jméno: Ing. Karel Veselý 29.6.2010 - 21.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2010
Ve funkci: od 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 - Ďáblice Česká republika
Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 18200
Jméno: Ing. Lenka Veselá 29.6.2010 - 16.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: U Prefy 794 , 182 00 Praha 8 - Ďáblice Česká republika
Praha 8 - Ďáblice, U Prefy 794/18, PSČ 18200

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Zikmund 23.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: Jinolická 861 , 190 12 Praha 9 Česká republika
Jinolická 861, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Jméno: JUDr. Alena Mráziková 16.12.1996 - 15.11.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: Švabinského 1239 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Švabinského 1239/18
Jméno: Ilona Bazalová 16.12.1996 - 15.11.2000
Funkce: členka
Adresa: Novodvorská 1038 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Novodvorská 1038/14
Jméno: Jana Vitamvásová 16.12.1996 - 15.11.2000
Funkce: členka
Adresa: Dělnické náměstí 832 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Dělnické náměstí 832
Jméno: Daniela Lacková 15.11.2000 - 13.1.2006
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Ve funkci: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Adresa: Pionýrů 48 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Pionýrů 48, okres Nymburk, PSČ 29001
Jméno: Ing. Zdeněk Martin 15.11.2000 - 13.1.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.11.2000
Adresa: Bačkov 45 , Světlá nad Sázavou Česká republika
Světlá nad Sázavou, Bačkov 45, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58291
Jméno: Tomáš Lacko 15.11.2000 - 13.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Ve funkci: od 15.11.2000 do 19.10.2005
Adresa: Pionýrů 48 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Pionýrů 48, okres Nymburk, PSČ 29001
Jméno: Anna Ošmerová 13.1.2006 - 29.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Ve funkci: od 19.10.2005
Adresa: 675 07 Horní Vilémovice 17 Česká republika
Horní Vilémovice 17, PSČ 67507
Jméno: Ing. Zdeněk Martin 13.1.2006 - 29.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2000 do 14.6.2010
Ve funkci: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Adresa: 582 91 Bačkov 42 Česká republika
Bačkov 42, PSČ 58291
Jméno: Ing. Jitka Tabášková 13.1.2006 - 29.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2005 do 14.6.2010
Ve funkci: od 19.10.2005
Adresa: Bezručova 33 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Bezručova 33/668, PSČ 67401
Jméno: Milan Zikmund 29.6.2010 - 26.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: Jinolická 861 , 190 12 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jinolická 861, PSČ 19012
Jméno: Miroslava Pešlová 29.6.2010 - 30.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 14.6.2010 do 27.6.2014
Adresa: Penkova 634 , 675 31 Jemnice Česká republika
Jemnice, Penkova 634, PSČ 67531
Jméno: Ing. Zdeněk Martin 29.6.2010 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010 do 27.6.2014
Adresa: 582 91 Bačkov 42 Česká republika
Bačkov 42, PSČ 58291
Jméno: Milan Zikmund 26.7.2013 - 23.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010
Adresa: Jinolická 861 , 190 12 Praha 9 Česká republika
Jinolická 861, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Veselý
Člen statutárního orgánu: Ondřej Veselý
Člen statutárního orgánu: Ing. Lenka Veselá

Vlastníci firmy KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 101 090 000 Kč 100% 15.4.2005
zakladni 47 400 000 Kč 100% 3.6.2003 - 15.4.2005
zakladni 30 400 000 Kč 100% 23.8.2002 - 3.6.2003
zakladni 15 000 000 Kč 100% 27.6.2000 - 23.8.2002
zakladni 6 000 000 Kč - 16.12.1996 - 27.6.2000

Sbírka Listin KAVERO Consulting a.s. IČO: 25321048

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5528/SL 36 notářský zápis NZ 438/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 16.7.2014 21.7.2014 17
B 5528/SL 35 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.3.2014 28.3.2014 7
B 5528/SL 34 účetní závěrka [2011]  příloha k 31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 27.3.2014 28.3.2014 12
B 5528/SL 33 účetní závěrka [2011]  k 31.3.2012 Městský soud v Praze 30.3.2012 27.3.2014 28.3.2014 7
B 5528/SL 32 účetní závěrka [2010]  k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 27.3.2014 28.3.2014 7
B 5528/SL 31 účetní závěrka [2012]  příloha k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 27.3.2014 28.3.2014 12
B 5528/SL 30 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 14.6.2010 9.7.2010 2
B 5528/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 246/2010 Městský soud v Praze 14.6.2010 9.7.2010 30
B 5528/SL 25 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 19.10.2005 8.2.2006 0
B 5528/SL 24 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.10.2005 8.2.2006 0
B 5528/SL 23 ostatní -zápis z 1.jed.představenstva Městský soud v Praze 19.10.2005 8.2.2006 0
B 5528/SL 22 ostatní -zápis 1.jednání DR Městský soud v Praze 19.10.2005 8.2.2006 0
B 5528/SL 21 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 2.12.2005 6.12.2005 27
B 5528/SL 20 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 2.12.2005 6.12.2005 27
B 5528/SL 19 účetní závěrka r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 2.12.2005 6.12.2005 0
B 5528/SL 18 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 2.12.2005 6.12.2005 0
B 5528/SL 17 notářský zápis -NZ477/04 Městský soud v Praze 18.11.2004 20.5.2005 0
B 5528/SL 16 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 2.7.2003 0
B 5528/SL 15 notářský zápis NZ17/2003 Městský soud v Praze 15.1.2003 14.5.2003 0
B 5528/SL 14 posudek znalce -dodatek č.1 k 1889-184/2002 Městský soud v Praze 27.1.2003 14.5.2003 0
B 5528/SL 13 posudek znalce č.1889-184/2002 Městský soud v Praze 24.11.2002 14.5.2003 0
B 5528/SL 12 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 14.5.2003 0
B 5528/SL 11 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 28.1.2002 15.10.2002 0
B 5528/SL 9 účetní závěrka +audit za rok1998/1999/2000 Městský soud v Praze 6.11.2001 0
B 5528/SL 1 ostatní - zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 21.10.1996 12.3.1998 0
B 5528/SL 7 účetní závěrka za rok 1998,1999 Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KAVERO Consulting a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KAVERO Consulting a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.