Jablonecká energetická a.s. Jablonec nad Nisou IČO: 61539881

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Jablonecká energetická a.s., která sídlí v obci Jablonec nad Nisou a bylo jí přiděleno IČO 61539881.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Jablonecká energetická a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Jablonecká energetická a.s. se sídlem v obci Jablonec nad Nisou byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 36 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných a další.

Základní údaje o Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.1994
Spisová značka: B 643
IČO: 61539881
Obchodní firma: Jablonecká energetická a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.12.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.12.1994
Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: Akcie společnosti jsou mezi akcionáři společnosti volně převoditelné. Převod akcií společnosti na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. 2.7.2013 - 19.2.2015
1. Důvod a účel snížení základního kapitálu Ke společné žádosti obou akcionářů společnosti prověřilo představenstvo společnosti možnost snížení základního kapitálu společnosti o částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých). S ohledem na to, že k dnešnímu dni valn á hromada společnosti v souladu se stanovami neschválila žádnou koncepci podnikatelské činnosti společnosti, která by vyžadovala akumulaci zdrojů v uvedené výši, nejsou tyto zdroje pro společnost potřebné. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu j e umožnit akcionářům společnosti podílet se na těchto zdrojích. Současně představenstvo společnosti na společnou žádost obou akcionářů společnosti nechalo dvěma nezávislými odborníky ověřit, že snížení základního kapitálu v navrhovaném rozsahu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů za společností (sporných i nespornýc h), ani neohrozí provoz společnosti. S ohledem na závěry těchto odborníků se představenstvo domnívá, že navrhované snížení základního kapitálu společnosti nepovede k uvedeným negativním následkům. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 301.000.000,- Kč (slovy: tři sta jeden milión korun českých) na 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát mi liónů pět set tisíc korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) snížena o 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun če ských), tj. na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude vyplacena částka 500.000 ,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3.3. Představenstvo zajistí výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům ve lhůtě do 5 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to bezhotovost ním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem společnosti akcionáři sdělí. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti 4.1. Dosavadní listinné akcie společnosti v počtu 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) musí být všemi akcionáři za účelem provedení výměny těchto akcií za akcie se jmenovitou hod notou ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) společnosti předloženy nejpozději do 2 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 2.7.2013 - 19.2.2015
Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na koupi, dar, směnu či jiný způsob nabytí akcií společnosti, které akcionář společnosti má v úmyslu prodat, směnit či jiným způsobem zcizit. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývajících ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a společností MVV EPS s.r.o. 2. V případě, že některý z akcionářů (dále jen převodce) má v úmyslu prodat nebo jinak zcizit své akcie, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými ackiemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést: - druh, formu a čísla akcií, které chce převést - cenu jedné akcie, za níž chce akcie převést; tato cena nesmí být v případě zamýšleného prodeje vyšší než cena navrhovaná třetí osobou; v případě, že je zamýšleno jiné zcizení než prodej, nesmí být vyšší, než cena určená ve společném posudku zpracovaném dvěma znalci nezávislými na společnosti a ackionářích - způsob zaplacení kupní ceny akcií; pokud ho neuvede, platí, že se jedná o bezhotovostní převod z účtu na účet - zda je možná částečná akceptace nabídky; pokud převodce v nabídce výslovně nevyloučí možnost částečné akceptace nabídky, platí, že částečná akceptace je možná - firmu a sídlo, resp. adresu možných zájemců o akcie (pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také firmu a sídlo, resp. adresu třetí strany), pokud takový zájemce existuje. - veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Převodce je povinen stejnopis znaleckého posudku vypracovaného podle výše stanovených pravidel zaslat ostatním akcionářům spolu s prvním vyrozuměním o převodu. Náklady na vypracování znaleckého posudku a pořízení jeho stejnopisů jdou k tíži převodce. Toto prvé vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu ustano- vení § 43a a násl. občanského zákoníku a převodce není oprávněn tento návrh jednostranně odvolat nebo měnit. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářů své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti snížené o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě všech nebo části nabídnutých akcií zaplatit převodci jejich kupní cenu za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 45 dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Zaplacením této kupní ceny dojde k uzavření smlouvy o převodu akcií a převodce je povinen na takto zakoupěných listinných akciích na jméno neprodleně vyznačit rubopis ve prospěch nabyvatele a předat tyto akcie nabyvateli (§ 156 odst. 6 obchodního zákoníku). Pokud někteří akcionáři akceptovali nabídku, která jím byla převodcem učiněna, pouze částečně, má se za to, že ve zbývajícím rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka vůbec nebo v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojí nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářů rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr v jakém budou tyto akceptace uspokoje- ny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v nabízeném rozsahu nebo pokud nebyla v nabízeném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na zájemce ze strany třetích osob, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 8.1.2003 - 2.7.2013
Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s. (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinnni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcen učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmídli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů ode doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. 23.6.1999 - 8.1.2003
Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 50 (slovy: padesát) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je splatný nejpozději do 100 (slovy jednoho sta) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 100 (slovy: jednoho sta) dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. 2.3.1999 - 23.6.1999
Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) a je splatný nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 10 (slovy: deseti dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. 11.12.1998 - 2.3.1999
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti kacií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou, či jiným způsobem) akcií společnosti. 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen převodce) přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, jméno a adresu možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) osatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále je "prvá akceptace"), musí v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30ti dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka na všechny nabízené akcie převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5ti dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akconářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30ti dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci (nebo do 30ti dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu), přestvají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo dle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. 12.3.1998 - 11.12.1998

Aktuální kontaktní údaje Jablonecká energetická a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61539881
Obchodní firma: Jablonecká energetická a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jablonec nad Nisou
Vznik první živnosti: 7.12.1994
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61539881
Firma: Jablonecká energetická a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 7.12.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 61539881
Jméno subjektu: Jablonecká energetická a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: yekemrh

Základní údaje DPH

IČO: 61539881
DIČ: CZ61539881
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Jablonecká energetická a.s.
Sídlo: Liberecká 4191/120 JABLONEC NAD NISOU 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1
Zapsal Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2, JABLONEC NAD NISOU, tel.: 483 339 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
35-9751970287/0100 1.4.2013
6085033/0300 1.4.2013
CZ6401000000432827280257 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.2.1995

Kontakty na Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Liberecká 4191/120 , Jablonec nad Nisou 466 01 8.8.2013
Sídlo: Liberecká 4191/120 , Jablonec nad Nisou 466 01 29.4.2009 - 8.8.2013
Sídlo: Liberecká 480/104 , Jablonec nad Nisou 466 01 23.6.1999 - 29.4.2009
Sídlo: Liberecká 480/104 , Jablonec nad Nisou 466 01 7.12.1994 - 23.6.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou 466 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Liberecká 4191/120, 46601 Jablonec nad Nisou

Obory činností Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2009
výroba a rozvod tepla 8.1.2003
distribuce elektrické energie 12.9.2000 - 8.1.2003
výroba a distribuce tepla 7.12.1994 - 8.1.2003
realitní činnost 7.12.1994 - 6.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných 7.12.1994 - 6.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Liberecká 4191/120 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1004302941
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 5.6.1996

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Liberecká 4191/120 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1004302941
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2009

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 služby v oblasti chemie - chemická laboratoř

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba tepla
Rozvod tepla
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně nejméně dva členové představenstva. 19.2.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva. 8.1.2003 - 19.2.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva. 11.12.1998 - 8.1.2003
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představensta a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda předtavenstva a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člem představenstva. Představenstvo, předseda a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda a s ním další člen představenstva mohou v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za společnost samostatně jednala a podepisovala. 12.3.1998 - 11.12.1998
Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 7.12.1994 - 12.3.1998
Jméno: Ing. Miloš Vele 1.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2013
Ve funkci: od 8.11.2013
Adresa: Revoluční 1668/49, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Boris Pospíšil 1.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2013
Ve funkci: od 8.11.2013
Adresa: Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. František Pešek 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2013
Adresa: U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Mgr. Soňa Paukrtová 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2013
Adresa: Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Petr Roubíček 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2013
Adresa: Josefa Hory 4049/13, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Václav Vostřák 7.12.1994 - 25.7.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Mgr. Bohumil Meixner 7.12.1994 - 12.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vysoká 4240/31, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Aleš Zalabák 7.12.1994 - 12.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: F. L. Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Eduard Hrdina 25.7.1995 - 12.3.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: F. L. Čelakovského 4383/1, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Vladimír Prerad 12.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na srpečku 365/6, Praha 152 00
Jméno: Josef Vanžura 12.3.1998 - 2.3.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 5. května 1512, Jirkov 431 11
Jméno: Josef Vančura 2.3.1999 - 2.3.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 4, Vysoká Pec 431 11
Jméno: RNDr. Jiří Čeřovský 12.3.1998 - 22.2.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Nová Pasířská 4027/9, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Luboš Jarolímek 17.11.1998 - 22.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Celetná 592/23, Praha 110 00
Jméno: Josef Vanžura 2.3.1999 - 22.2.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 4, Vysoká Pec 431 11
Jméno: Ing. Jaromír Drábek 25.7.1995 - 29.5.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Turistická 116/9, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: RNDr. Jiří Čeřovský 22.2.2000 - 29.5.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 6.12.2000
Ve funkci: do 6.12.2000
Adresa: Nová Pasířská 4027/9, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Josef Vanžura 22.2.2000 - 21.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 18.4.2001
Adresa: 4, Vysoká Pec 431 11
Jméno: Ing. Jaromír Drábek 29.5.2001 - 3.4.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.10.1998 do 20.6.2001
Ve funkci: od 6.12.2000 do 20.6.2001
Adresa: Turistická 116/9, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Ing. Jana Schmidová 21.11.2001 - 3.4.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2001
Adresa: Svojetická 2401/2, Praha 100 00
Jméno: Zdeněk Kožešník 7.12.1999 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: V Lučinách 618, Liberec 463 12
Jméno: Ing. Luboš Jarolímek 22.2.2000 - 17.7.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Ve funkci: do 19.7.2001
Adresa: Celetná 592/23, Praha 110 00
Jméno: Ing. Aleš Novák 19.6.2000 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: Maiselova 38/15, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Nechvátal 19.6.2000 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: Čsl. armády 2173/76, Most 434 01
Jméno: Petr Vobořil 19.6.2000 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: Podhorská 510/5, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Petr Poborský 29.5.2001 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 19.7.2001
Ve funkci: od 6.12.2000
Adresa: Mlýnská 1845/25, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Jana Schmidová 3.4.2002 - 17.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 19.7.2001
Adresa: Svojetická 2401/2, Praha 100 00
Jméno: Luděk Kozdera 3.4.2002 - 8.1.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2001 do 10.9.2001
Ve funkci: od 20.6.2001 do 10.9.2001
Adresa: Finské domky 3169/21, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Ivo Slavotínek 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Ve funkci: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Ke kurtům 375/19, Praha 142 00
Jméno: Ing. Bohuslav Málek 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Na okruhu 393/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Hrach 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Bělohorská 1689/124, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jan Štancl 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Na rozdílu 719/26, Praha 160 00
Jméno: Ing. Václav Petržíla 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Mgr. Jiří Musil 8.1.2003 - 6.8.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001 do 11.12.2002
Ve funkci: od 10.9.2001 do 11.12.2002
Adresa: Malá Janovská 4308/5, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Mgr. Petr Karásek 8.1.2003 - 6.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001
Adresa: Pod Lesem 4522/1, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Ivo Slavotínek 8.1.2003 - 20.6.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001 do 22.2.2005
Ve funkci: od 10.9.2001 do 22.2.2005
Adresa: Ke kurtům 375/19, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Petržíla 8.1.2003 - 11.8.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001 do 28.6.2005
Ve funkci: do 28.6.2005
Adresa: Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Tomáš Balcar 8.1.2003 - 25.10.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001
Adresa: Javorová 3036, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Libor Žížala 11.8.2005 - 31.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2005 do 21.12.2005
Ve funkci: od 28.6.2005
Adresa: Vančurova 1389, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Václav Hrach Ph.D. 20.6.2005 - 20.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2005
Ve funkci: od 29.3.2005
Adresa: Bělohorská 1689/124, Praha 169 00
Jméno: Mgr. Jiří Rudolf 6.8.2003 - 16.1.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2002 do 30.10.2006
Adresa: Jarní 2970/14, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Mgr. Petr Karásek 6.8.2003 - 16.1.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001 do 30.10.2006
Ve funkci: od 13.12.2002 do 30.10.2006
Adresa: Pod Lesem 4522/1, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Tomáš Balcar 25.10.2005 - 16.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 10.9.2001
Adresa: Mlýnská 1410/46, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Pavel Herites 31.1.2006 - 25.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2005
Adresa: Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem 400 03
Jméno: Ing. Václav Hrach Ph.D. 20.4.2006 - 30.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2005 do 22.2.2010
Ve funkci: od 29.3.2005
Adresa: Patočkova 1632/55, Praha 169 00
Jméno: Ing. Václav Hrach Ph.D. 30.4.2010 - 10.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2010
Adresa: Patočkova 1632/55, Praha 169 00
Jméno: Ing. Pavel Herites 25.4.2008 - 29.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2005 do 23.11.2010
Adresa: Teplická 668/43, Děčín 405 02
Jméno: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha 16.1.2007 - 16.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 30.3.2011
Ve funkci: od 11.12.2006 do 30.3.2011
Adresa: Průmyslová 1631/4, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Miroslav Kovářík 29.12.2010 - 16.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2010
Adresa: Československé armády 366, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Libor Žížala 16.1.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 22.12.2011
Adresa: Vančurova 1389, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Eduard Hrdina 16.1.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2006 do 22.12.2011
Adresa: F. L. Čelakovského 4383/1, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Miloš Vele 16.5.2011 - 22.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2011 do 22.12.2011
Ve funkci: od 30.3.2011 do 22.12.2011
Adresa: Revoluční 1668/49, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Miroslav Kovářík 16.5.2011 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.3.2011 do 22.12.2011
Adresa: Československé armády 366, Odolena Voda 250 70
Jméno: Ing. Václav Hrach Ph.D. 10.8.2010 - 8.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2010 do 18.7.2013
Ve funkci: od 26.5.2010 do 18.7.2013
Adresa: Patočkova 1632/55, Praha 169 00
Jméno: Ing. Libor Žížala 22.2.2012 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2011 do 18.7.2013
Adresa: Vančurova 1389, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Vladimír Pitín 22.2.2012 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 18.7.2013
Adresa: Kafkova 681/30, Praha 160 00
Jméno: Bc. Boris Pospíšil 22.2.2012 - 1.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2011 do 7.11.2013
Ve funkci: od 22.12.2011 do 7.11.2013
Adresa: Dvorská 4957 7, 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno: Ing. František Pešek 22.2.2012 - 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2011 do 7.11.2013
Adresa: U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Miloš Vele 8.8.2013 - 1.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2013 do 7.11.2013
Ve funkci: od 18.7.2013 do 7.11.2013
Adresa: Revoluční 1668/49, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Petr Roubíček 8.8.2013 - 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2013 do 7.11.2013
Adresa: Josefa Hory 4049/13, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Soňa Paukrtová 8.8.2013 - 1.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2013 do 7.11.2013
Adresa: Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou 466 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jitka Mrákotová 29.5.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.1.2015
Ve funkci: od 18.2.2015
Adresa: Boženy Němcové 3663/16, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Milan Kouřil 29.5.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.2015
Adresa: Mšenská 3987/62, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Mgr. Pavel Žur 29.5.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.2015
Adresa: Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou 468 04
Jméno: Ing. Zdeněk Šibrava 17.11.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.6.2015
Adresa: U Pošty 4732/3, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: František Špoták 9.6.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.1.2017
Adresa: Jitřní 4254/14, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Jana Kopačíková 7.12.1994 - 29.1.1997
Funkce: Předseda
Adresa: Vysoká 3140/72, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Miroslav Vybíral 7.12.1994 - 29.1.1997
Funkce: Člen
Adresa: Josefa Hory 4076/15, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Antonín Hejna 7.12.1994 - 29.1.1997
Funkce: Člen
Adresa: Svatopluka Čecha 882/8, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Josef Hrdlička 29.1.1997 - 12.3.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Budovatelů 3396/10, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Luděk Kozdera 29.1.1997 - 12.3.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Finské domky 3169/21, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Ing. Petr Koudelka 29.1.1997 - 12.3.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Úbočí 4305/8, Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno: Ing. Radovan Louda 12.3.1998 - 12.3.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Vysoká 74 , Jablonec nad Jizerou Česká republika
Jméno: Luboš Jarolímek 12.3.1998 - 17.11.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Celetná 592/23, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaromír Voleš 29.1.1997 - 11.12.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jindřichovská 220/3, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Václav Vostřák 29.1.1997 - 11.12.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Radislav Matura 29.1.1997 - 11.12.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Soukenná 567/7, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Aleš Novák 17.11.1998 - 11.12.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Maiselova 38/15, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Nechvátal 12.3.1998 - 19.6.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jana Kříže 910/8, Most 434 01
Jméno: Ing. Roman Kočár 19.6.2000 - 17.7.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.7.2001
Adresa: Julia Fučíka 2555/8, Most 434 01
Jméno: Ing. Radovan Louda 12.3.1998 - 8.1.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 10.9.2001
Adresa: Vysoká 3310/74, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Jana Maudrová 17.7.2002 - 8.1.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.7.2001 do 10.9.2001
Adresa: Ke Hřbitovu 271, Všenory 252 31
Jméno: Jaroslav Koušek 11.12.1998 - 6.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Skelná 1572/8, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Radovan Louda 8.1.2003 - 5.6.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2001
Ve funkci: od 12.12.2001
Adresa: Vysoká 3310/74, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Jaroslav Koušek 6.8.2003 - 5.6.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.1998 do 15.10.2003
Adresa: Skelná 1572/8, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Ing. Jana Maudrová 8.1.2003 - 11.8.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2001 do 7.6.2005
Adresa: Ke Hřbitovu 271, Všenory 252 31
Jméno: Mgr Roman Mendrygal 25.10.2005 - 20.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2005
Ve funkci: od 16.9.2005
Adresa: Budovatelská 809, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Radovan Louda 5.6.2004 - 16.1.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2001 do 10.12.2006
Ve funkci: od 12.12.2001 do 10.12.2006
Adresa: Venušina 193/3, Jablonec nad Nisou 466 06
Jméno: Václav Vostřák 16.1.2007 - 6.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2006
Adresa: Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Jaroslav Koušek 5.6.2004 - 29.4.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2004 do 14.1.2009
Adresa: Skelná 1572/8, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Mgr. Vlasta Novotná 29.4.2009 - 15.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2009
Adresa: Mechová 3605/13, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Mgr Roman Mendrygal 20.4.2006 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2005 do 16.12.2010
Ve funkci: od 16.9.2005 do 16.12.2010
Adresa: Tísek 260 , 742 94 Nový Jičín Česká republika
Jméno: Václav Vostřák 6.2.2007 - 16.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2006 do 30.3.2011
Ve funkci: od 15.1.2007 do 30.3.2011
Adresa: Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Bc. Boris Pospíšil 16.5.2011 - 22.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 22.12.2011
Ve funkci: od 30.3.2011 do 22.12.2011
Adresa: Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jitka Kafková 16.5.2011 - 31.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 18.7.2013
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jitka Kafková 31.7.2013 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2011 do 18.7.2013
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Vlasta Novotná 15.10.2009 - 1.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2009 do 18.7.2013
Adresa: 44, Pulečný 468 02
Jméno: Ing. Jaroslav Kraus 22.2.2012 - 1.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2011 do 7.11.2013
Ve funkci: od 22.12.2011 do 7.11.2013
Adresa: Puškinova 4284 3, 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno: Marta Procházková 8.8.2013 - 1.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2013 do 7.11.2013
Adresa: U Tenisu 4822/21, Jablonec nad Nisou 468 04
Jméno: Ing. Jaroslav Kraus 1.8.2014 - 14.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2013
Ve funkci: od 21.11.2013
Adresa: Puškinova 4284/32, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Marta Procházková 1.8.2014 - 29.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2013 do 22.1.2015
Adresa: U Tenisu 4822/21, Jablonec nad Nisou 468 04
Jméno: Ing. Martin Romaňák 1.8.2014 - 29.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2013 do 22.1.2015
Adresa: Novoveská 4740/36, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kraus 14.5.2015 - 29.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2013 do 22.1.2015
Ve funkci: od 21.11.2013 do 22.1.2015
Adresa: Švermova 578, Velký Osek 281 51
Jméno: Ing. Miloš Zahradník 29.5.2015 - 9.6.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.1.2015 do 19.1.2017
Adresa: V Nivách 4514/22, Jablonec nad Nisou 466 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Balcar 22.2.2012 - 8.8.2013
Adresa: Mlýnská 1410/46, Jablonec nad Nisou 466 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Boris Pospíšil
Člen statutárního orgánu: Ing. František Pešek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Roubíček
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Vele
Člen statutárního orgánu: Mgr. Soňa Paukrtová

Vlastníci firmy Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 500 000 Kč 100% 5.12.2013
zakladni 301 000 000 Kč - 23.6.1999 - 5.12.2013
zakladni 1 000 000 Kč - 26.1.1998 - 23.6.1999
zakladni 1 000 000 Kč - 7.12.1994 - 26.1.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 301 19.2.2015
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 301 5.12.2013 - 19.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 301 8.1.2003 - 5.12.2013
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 301 7.12.1999 - 8.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 23.6.1999 - 7.12.1999
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 23.6.1999 - 7.12.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 7.12.1994 - 23.6.1999

Sbírka Listin Jablonecká energetická a.s. IČO: 61539881

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 643/SL 186 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2015 27.10.2015 23.11.2015 1
B 643/SL 185 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2015 20.10.2015 21.10.2015 54
B 643/SL 184 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2015 1.7.2015 10
B 643/SL 183 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2015 18.5.2015 1.6.2015 7
B 643/SL 182 notářský zápis [NZ 33/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2015 18.5.2015 1.6.2015 4
B 643/SL 180 notářský zápis [NZ 366/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2014 2.2.2015 23.2.2015 10
B 643/SL 179 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2013 4.8.2014 5.8.2014 7
B 643/SL 178 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 4.8.2014 5.8.2014 3
B 643/SL 177 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2013 4.8.2014 5.8.2014 8
B 643/SL 176 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2013 4.8.2014 5.8.2014 1
B 643/SL 175 rozhod. o statut. orgánu 10.zasedání zastupitelstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2013 4.8.2014 5.8.2014 1
B 643/SL 174 rozhod. o statut. orgánu Mgr.V.Novotná Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2013 4.8.2014 5.8.2014 1
B 643/SL 173 účetní závěrka [2013]  k 30.9.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2014 6.6.2014 9.6.2014 31
B 643/SL 172 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2014 6.6.2014 9.6.2014 10
B 643/SL 171 výroční zpráva [2013]  k 30.9.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2014 9.6.2014 16
B 643/SL 170 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2014 6.6.2014 9.6.2014 2
B 643/SL 169 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2013 30.8.2013 2.9.2013 51
B 643/SL 168 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 30.8.2013 2.9.2013 18
B 643/SL 167 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2013 30.8.2013 2.9.2013 27
B 643/SL 166 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2013 21.8.2013 26.8.2013 30
B 643/SL 165 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 141/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2013 9.8.2013 13.8.2013 2
B 643/SL 164 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 163 rozhod. o statut. orgánu Výpis z 16.zasedání Rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 2
B 643/SL 162 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 161 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí Jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 2
B 643/SL 160 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce Ing.Žížala Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 159 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce Ing.Pitín Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 158 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce Ing.Hrach,Ph.D. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 157 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce Ing.Kafková, MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2013 9.8.2013 12.8.2013 1
B 643/SL 155 notářský zápis NZ 147/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 9.7.2013 10.7.2013 17
B 643/SL 154 rozhod. o statut. orgánu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 28.1.2013 30.1.2013 8
B 643/SL 153 rozhod. o statut. orgánu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2002 28.1.2013 30.1.2013 7
B 643/SL 152 rozhod. o statut. orgánu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 28.1.2013 30.1.2013 20
B 643/SL 151 rozhod. o statut. orgánu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2012 28.1.2013 30.1.2013 23
B 643/SL 150 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2012 22.5.2012 24.5.2012 31
B 643/SL 149 výroční zpráva k 30.9.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2011 22.5.2012 24.5.2012 57
B 643/SL 148 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 22.2.2012 1.3.2012 1
B 643/SL 147 ostatní rezignace Ing.M.Kovářík Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2011 22.2.2012 1.3.2012 1
B 643/SL 146 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 22.2.2012 1.3.2012 26
B 643/SL 145 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 22.2.2012 1.3.2012 6
B 643/SL 144 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 22.2.2012 1.3.2012 5
B 643/SL 143 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 16.5.2011 18.5.2011 5
B 643/SL 142 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 16.5.2011 18.5.2011 12
B 643/SL 141 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 16.5.2011 18.5.2011 6
B 643/SL 140 výroční zpráva k 30.9.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2011 18.5.2011 52
B 643/SL 139 ostatní plná moc Ing.M.Drinka Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2011 16.5.2011 18.5.2011 2
B 643/SL 138 podpisové vzory ČP Ing.M.Vele Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2011 16.5.2011 18.5.2011 2
B 643/SL 137 podpisové vzory ČP Bc.B.Pospíšil Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 16.5.2011 18.5.2011 2
B 643/SL 136 podpisové vzory ČP Ing.M.Kovářík Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2011 16.5.2011 18.5.2011 2
B 643/SL 135 podpisové vzory ČP Ing.J.Kafková Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2011 16.5.2011 18.5.2011 2
B 643/SL 134 ostatní zápis ze zasedánípředstavenstv Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2010 30.12.2010 4.1.2011 8
B 643/SL 133 podpisové vzory ČP Ing.M.Kovářík Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2010 30.12.2010 4.1.2011 2
B 643/SL 132 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2010 10.8.2010 11.8.2010 8
B 643/SL 131 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 2.6.2010 17.6.2010 18
B 643/SL 130 ostatní plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2010 2.6.2010 17.6.2010 3
B 643/SL 128 podpisové vzory ČP Ing.V.Hrach Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2010 2.6.2010 17.6.2010 2
B 643/SL 127 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2009 2.6.2010 17.6.2010 7
B 643/SL 126 účetní závěrka k 30.9.09 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2009 2.6.2010 17.6.2010 30
B 643/SL 125 výroční zpráva k 30.9.09 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2010 2.6.2010 17.6.2010 20
B 643/SL 129 ostatní usn. zastupitelstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2010 2.6.2010 16.6.2010 4
B 643/SL 124 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 3.5.2010 4.5.2010 13
B 643/SL 123 ostatní Vyhlášení termínu voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2009 30.4.2009 5.5.2009 11
B 643/SL 122 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2009 30.4.2009 5.5.2009 12
B 643/SL 121 ostatní čestné prohl.Mgr.Novotná Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2009 30.4.2009 5.5.2009 2
B 643/SL 120 ostatní Pozvánky akcionářům Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2009 30.4.2009 5.5.2009 7
B 643/SL 119 notářský zápis NZ 80/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2009 30.4.2009 5.5.2009 3
B 643/SL 118 ostatní pověření akcionářů Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 5.5.2009 6
B 643/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 5.5.2009 33
B 643/SL 116 výroční zpráva 1.10.2007 - 30.9.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 5.5.2009 66
B 643/SL 115 výroční zpráva 2006/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2008 6.5.2008 59
B 643/SL 114 ostatní výpis z usnes.ze zased.zastup. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2008 28.4.2008 6.5.2008 4
B 643/SL 113 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 28.4.2008 6.5.2008 24
B 643/SL 112 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2007 10.4.2007 11.4.2007 30
B 643/SL 111 výroční zpráva od 1.10.2005-30.9.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2007 10.4.2007 11.4.2007 56
B 643/SL 110 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2007 7.2.2007 23.2.2007 15
B 643/SL 109 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2006 7.2.2007 23.2.2007 23
B 643/SL 108 podpisové vzory čestné prohlá.V.Vostřák Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2006 17.1.2007 7.2.2007 2
B 643/SL 107 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.E.Hrdina Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2007 17.1.2007 7.2.2007 2
B 643/SL 106 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.L.Žížala Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2006 17.1.2007 7.2.2007 2
B 643/SL 105 podpisové vzory čest.prohl.JUDr.Ing.L.Pleticha Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2006 17.1.2007 7.2.2007 2
B 643/SL 104 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2006 17.1.2007 7.2.2007 11
B 643/SL 103 ostatní zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2006 17.1.2007 7.2.2007 6
B 643/SL 102 výroční zpráva 1.10.2004-30.9.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2006 24.4.2006 4.5.2006 59
B 643/SL 101 ostatní zápis z VH+jednací a voleb.řád Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2006 24.4.2006 4.5.2006 17
B 643/SL 99 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Herites Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2006 31.1.2006 13.2.2006 1
B 643/SL 100 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2005 31.1.2006 13.2.2006 18
B 643/SL 98 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.R.Mendrygal Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 26.10.2005 3.11.2005 2
B 643/SL 97 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.L.Žížala Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 26.10.2005 3.11.2005 2
B 643/SL 96 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2005 26.10.2005 3.11.2005 14
B 643/SL 95 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.L. Žížala Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2005 12.8.2005 6.9.2005 2
B 643/SL 94 ostatní odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2005 12.8.2005 6.9.2005 1
B 643/SL 93 ostatní odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2005 12.8.2005 6.9.2005 1
B 643/SL 92 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2005 12.8.2005 6.9.2005 2
B 643/SL 91 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 12.8.2005 6.9.2005 8
B 643/SL 90 výroční zpráva 1.10.2003-30.9.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2004 20.6.2005 20.7.2005 57
B 643/SL 89 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2005 20.6.2005 20.7.2005 6
B 643/SL 88 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2005 20.6.2005 20.7.2005 2
B 643/SL 87 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2005 20.6.2005 20.7.2005 5
B 643/SL 86 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.V. Hrach Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2005 20.6.2005 20.7.2005 2
B 643/SL 85 výroční zpráva 1.10.2002-30.9.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2004 11.6.2004 22.6.2004 60
B 643/SL 84 ostatní volební řád Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2003 11.6.2004 22.6.2004 2
B 643/SL 83 podpisové vzory čestné prohlá. J. Koušek Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2004 11.6.2004 22.6.2004 2
B 643/SL 82 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1999 13.11.2003 14.11.2003 35
B 643/SL 81 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1998 13.11.2003 14.11.2003 34
B 643/SL 80 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 13.11.2003 14.11.2003 19
B 643/SL 79 účetní závěrka zpráva auditora 1995 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1996 13.11.2003 14.11.2003 24
B 643/SL 78 účetní závěrka k 31. 12. 1995 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2003 14.11.2003 12
B 643/SL 77 účetní závěrka k 31. 12. 1994 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.1995 13.11.2003 14.11.2003 12
B 643/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2002 18.6.2003 19.8.2003 6
B 643/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2002 18.6.2003 19.8.2003 3
B 643/SL 74 podpisové vzory čestné prohlá. Mgr.J.Rudolf Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2002 18.6.2003 19.8.2003 2
B 643/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2003 18.6.2003 19.8.2003 3
B 643/SL 72 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2003 14.6.2003 18.7.2003 54
B 643/SL 71 účetní závěrka zpráva auditora k 30. 6. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2003 14.6.2003 18.7.2003 32
B 643/SL 70 ostatní zápis ze zasedání ZM Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2003 14.6.2003 18.7.2003 2
B 643/SL 69 ostatní usnesení ZM Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2002 14.6.2003 18.7.2003 2
B 643/SL 68 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2003 14.6.2003 18.7.2003 33
B 643/SL 67 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2002 19.2.2003 55
B 643/SL 66 účetní závěrka auditorská zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2001 19.2.2003 36
B 643/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 33
B 643/SL 64 notářský zápis NZ 376/2001, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 7
B 643/SL 63 notářský zápis NZ 575/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 3
B 643/SL 62 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 19.2.2003 3
B 643/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z 54.jed. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 5
B 643/SL 60 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 9
B 643/SL 59 podpisové vzory čestné prohlá. J. Koušek Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.1998 19.2.2003 2
B 643/SL 58 podpisové vzory Ing. Jana Maudrová Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 19.2.2003 2
B 643/SL 57 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R.Louda Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 19.2.2003 2
B 643/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2001 5.11.2002 32
B 643/SL 55 notářský zápis NZ 327/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2001 5.11.2002 4
B 643/SL 54 notářský zápis NZ 327/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2001 5.11.2002 3
B 643/SL 53 notářský zápis NZ 316/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2001 5.11.2002 3
B 643/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2002 5.11.2002 5
B 643/SL 51 podpisové vzory Ing. Jana Maudrová Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 5.11.2002 2
B 643/SL 50 podpisové vzory Ing.I.Slavotínek,L.Kozdera,Mál Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 5.11.2002 2
B 643/SL 49 podpisové vzory - Luděk Kozdera Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2002 20.6.2002 2
B 643/SL 48 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 20.6.2002 32
B 643/SL 47 notářský zápis NZ 258/2001 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 20.6.2002 4
B 643/SL 46 notářský zápis NZ 259/2001 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 20.6.2002 13
B 643/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 20.6.2002 7
B 643/SL 44 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2001 20.6.2002 48
B 643/SL 43 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2001 20.6.2002 30
B 643/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 52. jed. představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2001 14.1.2002 8
B 643/SL 41 podpisové vzory a čestné prohl.-Ing. Schmidová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2001 14.1.2002 2
B 643/SL 40 ostatní - rezignace Josefa Vanžury Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2001 14.1.2002 1
B 643/SL 39 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2001 26.9.2001 33
B 643/SL 38 notářský zápis NZ 72/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2001 26.9.2001 5
B 643/SL 37 notářský zápis NZ 71/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2001 26.9.2001 5
B 643/SL 36 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2000 14.6.2001 3
B 643/SL 35 podpisové vzory nového čl. P. Poborský Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2000 14.6.2001 1
B 643/SL 34 ostatní - zápis z 50. jed. představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2000 14.6.2001 10
B 643/SL 33 ostatní - odstoup. z fce RNDr.Čeřovský Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2000 14.6.2001 1
B 643/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 2.11.2000 32
B 643/SL 31 notářský zápis NZ 204/2000 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 2.11.2000 3
B 643/SL 30 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2000 28
B 643/SL 29 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2000 2.11.2000 31
B 643/SL 28 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.1999 9.8.2000 33
B 643/SL 27 notářský zápis NZ 313/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.1999 9.8.2000 5
B 643/SL 26 ostatní - zápis z 43. jedn. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1999 22.3.2000 9
B 643/SL 25 notářský zápis NZ 251/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.1999 21.1.2000 16
B 643/SL 24 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.1999 21.1.2000 33
B 643/SL 23 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1999 21.1.2000 30
B 643/SL 22 účetní závěrka -auditorská zpráva k 31.12.97 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1998 21.1.2000 35
B 643/SL 21 notářský zápis NZ 174/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.1999 20.7.1999 39
B 643/SL 20 posudek znalce - doplnění dodatku č. 1 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.1999 20.7.1999 67
B 643/SL 19 posudek znalce - dodatek č. 1 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.1998 20.7.1999 20
B 643/SL 18 posudek znalce - díl B Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.1998 20.7.1999 424
B 643/SL 17 posudek znalce - díl A Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.1998 20.7.1999 42
B 643/SL 16 posudek znalce - dodatek k č. 178 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1998 20.7.1999 17
B 643/SL 15 posudek znalce  - doplněk k č. 178 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.1999 20.7.1999 22
B 643/SL 14 posudek znalce č. 1825-28/8 dílčí p. č. 1,2,4 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.1998 20.7.1999 147
B 643/SL 13 posudek znalce - dílčí posudek č. 3 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.1998 20.7.1999 90
B 643/SL 12 posudek znalce č. 2034-19/9 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.1999 20.7.1999 9
B 643/SL 11 posudek znalce č. 2056.4-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.1999 20.7.1999 6
B 643/SL 10 posudek znalce č. 2055.3-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.1999 20.7.1999 7
B 643/SL 9 notářský zápis NZ 402/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.1998 8.6.1999 3
B 643/SL 8 notářský zápis NZ 200/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1998 18.3.1999 3
B 643/SL 7 notářský zápis NZ 329/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.1998 5.3.1999 43
B 643/SL 6 notářský zápis NZ 138/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.1997 18.2.1999 35
B 643/SL 5 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.1997 18.2.1999 1
B 643/SL 4 notářský zápis NZ 130/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1997 18.2.1999 4
B 643/SL 3 účetní závěrka - auditorská zpráva r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 18.2.1999 26
B 643/SL 2 ostatní zápis z 2. valné hromady Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1996 11.5.1998 6
B 643/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.1996 11.5.1998 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Jablonecká energetická a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Jablonecká energetická a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.