InStar Technologies a.s. Liberec IČO: 00009415

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu InStar Technologies a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 00009415.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma InStar Technologies a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem InStar Technologies a.s. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 40 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví , Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů a technologických pracovišť včetně jejich příslušenství a další.

Základní údaje o InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2016
Spisová značka: B 2609
IČO: 00009415
Obchodní firma: InStar Technologies a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Valná hromada společnosti InStar Technologies a.s. přijala dne 4.4.2016 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 32,000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých), tj. o 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých); s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 30.000 (třicet tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 (jednoho) kusu Nové akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Sezimovo Ústí, nám.Tomáše Bati 419, PSČ 39102.Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy statutární ředitel oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu přednostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Statutární ředitel je povinen zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10 (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00.Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) lze upsat 15 (patnáct) kusů Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na účet společnosti InStar Technologies a.s. číslo účtu: 5550132/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzav 25.4.2016 - 21.7.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 31.3.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6. 6. 2013 o snížení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT, a.s. snižuje základní kapitál společnosti KOVOSVIT, a.s. o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) ze současné výše 662 070 000,- Kč (šest set šedesát dva miliony sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) je zefektivnění kapitálové struktury společnosti KOVOSVIT, a.s. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Částka ve výši 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na vypořádání závazků vůči jedinému akcionáři společnosti KOVOSVIT, a.s., kterým je společnost FPK GROUP LIMITED, se sídlem San Gwann, Triq taz-Zwejt, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Suite 2, Office 2, SNG3000, Maltská republika, společnost zapsána v obchodním rejstříku v Attardu, Maltská republika, pod číslem C 54369. Snížení základního kapitálu o částku 660 070 000,- Kč (šest set šedesát milionů sedmdesát tisíc korun českých) bude provedeno zničením 660 070 (šesti set šedesáti tisíc a sedmdesáti) kusů kmenových akcií emitovaných společností KOVOSVIT, a.s., znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), po jejich výměně za hromadnou listinu. Lhůta pro předložení listinných akcií se stanoví na 120 (sto dvacet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti KOVOSVIT, a.s. do obchodního rejstříku. 25.6.2013
Mimořádná valná hromada společnosti KOVOSVIT, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415 přijala toto usnesení: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Industry B.V. se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království (dále jen ?KKCG Industry B.V.?) je vlastníkem akcií společnosti KOVOSVIT, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,05 % základního kapitálu společnosti společnosti KOVOSVIT, a.s. (649.180.000,- Kč ze základního kapitálu společnosti), tedy více jak 90 % jejího základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 1 písm. a/ obchodního zákoníku. K dnešnímu datu je hlavní akcionář vlastníkem 649.180 kusů kmenových akcií společnosti KOVOSVIT, a.s. na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé. 2. Dne 26. 8. 2008 byla do sídla společnosti KOVOSVIT, a.s. doručena žádost hlavního akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. o svolání mimořádné valné hromady za účelem projednání a přijetí usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i odstavec 1 obchodního zákoníku. 3. Společnost KKCG Industry B.V. si nechala za účelem stanovení přiměřeného protiplnění zpracovat znalecký posudek. Ten byl zpracován znaleckým ústavem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, Praha 1, IČ 63998581, který jej vypracoval s přihlédnutím k současné ekonomické situaci společnosti KOVOSVIT, a.s. k jejímu očekávání. Podle znaleckého posudku číslo 53-1/2008 ze dne 1. 8. 2008 hodnota akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět korun českých). S cílem respektovat závěry odborného znaleckého posudku, společnost KKCG Industry B.V. určila, aby bylo dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií zaplaceno přiměřené protiplnění v částce 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět korun českých) za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 4. Mimořádná valná hromada společnosti KOVOSVIT, a.s. schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, na hlavního akcionáře společnosti, společnost KKCG Industry B.V. se sídlem Strawinskylaan 927, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. 5. Protiplnění ve výši 1.535,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set třicet pět korun českých) na akcii bude obchodníkem s cennými papíry, společností CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, dosavadním vlastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (případně v hotovosti nebo poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou) v místě sídla společnosti CYRRUS, a.s. nebo na adrese pobočky této společnosti v Praze, Radlická 14 (zde nebude možná výplata v hotovosti), a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání listinných akcií společnosti KOVOSVIT, a.s. 7.11.2008 - 15.5.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 9.3.2005 osnížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti KOVOSVIT, a.s. je skutečnost, že společnost disponuje vsoučasné době základním kapitálem ve výši, která převyšuje její obchodní potřeby. Kromě toho snížení základního kapitálu umožní akcionářům, kteří již nechtějí nadále ve společnosti setrvat, příp. setrvat ve stávajícím rozsahu, aby se svých akcií - ať již zcela či pouze zčásti - zbavili ato cestou uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po splnění zákonných podmínek vyplacena akcionářům. 2. Základní kapitál společnosti, který činí 1.226.088.000,-Kč bude snížen vrozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty zoběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou 580.000.000,-Kč, což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 646.088.000,-Kč. 3. Veřejný návrh smlouvy je určen všem akcionářům společnosti, kteří vlastní následující akcie: Emitent: KOVOSVIT, a.s. Druh: kmenové akcie Forma: na majitele Podoba: listinné Jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč na jednu akcii Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy oúplatném vzetí akcií zoběhu ato jejich zničením nebo zrušením, popř. prohlášením za neplatné, tzn. že základní kapitál bude snížen vrozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty zoběhu. Vzetí akcií společnosti zoběhu bude provedeno úplatně, přičemž cena za jednu akcii společnosti se ustanovuje na 750,-Kč slovy sedmsetpadesátkorunčeských. 4. Představenstvo společnosti se vsouladu s§ 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vrozsahu vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh. Očástce snížení základního kapitálu až do výše stanovené vodst. 2 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo je při tom vázáno při určování částky snížení základního kapitálu počtem ajmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. Veřejný návrh smlouvy ovzetí akcií zoběhu bude učiněn akcionářům společnosti tím způsobem, že bude uveřejněn vdeníku Hospodářské noviny ato po povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady osnížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak před samotným zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Stejně tak musí být zveřejněny výsledky veřejného návrhu smlouvy po uplynutí doby jeho závaznosti. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený voznámení opřijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která př 18.3.2005 - 12.5.2005
Veřejný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: - firmu asídlo navrhovatele - KOVOSVIT, a.s. náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II, 391 02 - označení akcií, tzn. že se vztahuje na všechny kmenové akcie společnosti, tak jak jsou zapsány vobchodním rejstříku ablíže specifikovány vodst. 3 tohoto usnesení zvalné hromady - způsob oznámení opřijetí návrhu smlouvy, tzn. že smlouva bude uzavřena doručením oznámení opřijetí návrhu osobně nebo doporučeným dopisem na adresu navrhovatele sodkazem na tento návrh stím, že podpis akcionáře musí být úředně ověřen - dobu závaznosti, tzn. že návrh bude závazný čtyři týdny od jeho uveřejnění vdeníku Hospodářskénoviny - cenu za jeden účastnický cenný papír (kmenovou akcii společnosti), která se stanovuje ve výši 750,-Kč za jednu kmenovou akcii společnosti - kupní cena je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku - postup při převodu akcií, tzn. že akcionáři budou povinni předložit listinné akcie navrhovateli do 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; pokud by akcionář akcie ve stanovené lhůtě společnosti nepředložil, následoval by postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku - pravidla postupu pro případ odvolání akceptu veřejného návrhu apro odstoupení od smlouvy před uplynutím doby závaznosti veřejného návrhu 5. Akcionáři, kteří přijmou veřejný návrh smlouvy, budou povinni předložit listinné akcie společnosti do 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; předložené akcie společnost zničí; pokud by akcionář akcie ve stanovené lhůtě společnosti nepředložil, následoval by postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 18.3.2005 - 12.5.2005
Usnesení valné hromady ze dne 20.6. 2001 o zvýšení základníhokapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvýší až o hodnotu 420,000.000,-Kč na hodnotu 1.226,088.000,- Kč upsáním 420.000 kusů novýchkmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou splaceny ve forměpeněžitého vkladu. Upisování akcií nad nejvýše navrhovanou hodnotu se nepřipouští. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahujeho podílu na základním kapitálu společnosti, na jednustávající akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- má právo upsat0,521 akcie o téže jmenovité hodnotě Kč 1.000,- s tím, že lzeupisovat jen celé akcie.Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva jeroven jmenovité hodnotě akcií a činí l.000,- Kč za jednu akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře jeden nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu vHospodářských novinách ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne,v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterýmse povoluje zápis tohoto usnesení a zároveň ji zveřejní vObchodním věstníku v téže lhůtě, a to formou úplného zněnízapsaného usnesení. Přednostní právo upsat nové akcie může být vykonáno ve lhůtěpočínající následujícím dnem po dni, kdy usnesení o zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku bylo uveřejněno, po dobu14 dnů (první kolo úpisu). Přednostní právo k úpisu nových akciíbude možno vykonat v sídle společnosti v kanceláři hlavníhoúčetního Ing. Vladimíra Píchy v I.patře hlavní administrativníbudovy každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 9.00 do14.00 hod. Nebude-li účinně upsáno v prvním kole všech 420.000 kusů akcií,budou zbylé akcie nabídnuty ve druhém kole k upsání předemurčenému zájemci. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upisovány ve druhém kole s tím, že budou nabídnuty k úpisuurčitému zájemci, a to FINCOGEST SA se sídlem l Carrefour deRive, 1207 Geneve, Švýcarsko.Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhémkole počíná běžet 16. dnem ode dne uveřejnění tohotousnesení zapsaného příslušným rejstříkovým soudema trvá 14 dnů. Upsání nových akcií bude možnovykonat v sídle společnosti v kanceláři hlavního účetníhoIng. Vladimíra Píchy v I. patře hlavní administrativní budovykaždý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 9.00 do 14.00hod. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole se rovná jmenovitéhodnotě nových akcií a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie bude možno upisovat zápisem do listiny upisovatelů, přiupisování se upisovatelé prokáží platným průkazem totožnosti,statutární orgány právnických osob také výpisem z obchodníhorejstříku ne starším 6 měsíců. V případě zastupování sezmocněnec prokáže platným průkaz 13.8.2001 - 22.10.2001
Na základě usnesení valných hromad ze dne 10.6.1997 o sloučeníspolečnosti Kovosvit Písek, a.s.se sídlem v Písku, Samoty 1531/zanikající, zrušovaná společnost/se společností KOVOSVIT, a.s.se sídlem v Sezimově Ústí, nám.T.Bati 419 /nástupnická,pokračující a.s./ bylo v zahajovací rozvaze pokračujícíspolečnosti KOVOSVIT,a.s. promítnuto reálné ocenění majetku azávazků obou slučovaných a.s., a to v souladu se znaleckýmiposudky soudních znalců a s obchodním zákoníkem. 25.5.1999
Výše základního jmění společnosti činí 809,088.000,- Kč. 17.5.1993 - 17.5.1993
Výše základního jmění společnosti:Výše základního jmění společnosti činí 806, 088. 000,-Kčs, slovyésmsetšestmiliónůosmdesátosmtisíc korun čsl.Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění bylorozděleno na 806. 088 akcií /z toho je 76. 578 zaměstaneckýchakcií/ na jméno po1. 000,-Kčs jmenovité hodnoty. 2.11.1992 - 17.5.1993
Členové dozorčí rady:1. JUDr. Ing. Přemysl Brychca, Praha 10 - Zahradní město, Práčská26732. JUDr. Ing. Petr Holátko, Tábor, Moskevská 27163. Josef Kupeček, Písek, Dr. Horákové 1651 2.11.1992 - 17.5.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojíren ství a elektrotechniky České republiky č. 200/1990č.j. 1030/696/90 ze dne 27.12.1990, jímž byl se souhlasem vládyČeské republiky obsaženým v jejím usnesení č.355 ze dne19.12.1990 ve smyslu § 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podnikudnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik Kovosvit avložen jeho celý hmotný majetek do nově založené akciovéspolečnosti KOVOSVIT s účinností od 31.12.1990. Zakladatelskýplán a stanovy byly přilo ženy. 29.12.1990
Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje představenstvo jako její statutární orgán.Práva a povinnosti členů představenstva a způsob, kterým zavazujíspolečnost, upravují stanovy.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému náz vu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě v době jeho nepřítomnosti místopředsedapředstavenstva a nejméně jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 17.5.1993
Základní kapitál společnosti: Výše základního kapitáluspolečnosti činí 703,200.000,-- Kčs, slovysedmsetřimiliónydvěstětisíc korun čsl. Výše vkladu bylaohodnocena soudním znalcem. Počet, forma a jmenovitá hodnotaakcií: Na základní kapitál společnosti ve výši 703,200.000,-- Kčsbyla vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejímmajitelem je stát zastoupený Ministerstvem strojírenství aelektrotechniky ČR. 29.12.1990 - 2.11.1992

Aktuální kontaktní údaje InStar Technologies a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00009415
Obchodní firma: InStar Technologies a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00009415
Firma: InStar Technologies a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 00009415
Jméno subjektu: InStar Technologies a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 5hqerm6

Základní údaje DPH

IČO: 00009415
DIČ: CZ00009415
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: InStar Technologies a.s.
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 SEZIMOVO ÚSTÍ 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ 2
Zapsal Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, TÁBOR, tel.: 381 480 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
5550132/0800 20.5.2014
5550212/0800 20.5.2014
Tato registrace byla zveřejněna dne: 3.5.2014
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 24.5.2011

Kontakty na InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mrštíkova 399 , 460 07 Liberec Česká republika
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
1.11.2016
Sídlo: nám.Tomáše Bati 419 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, nám.Tomáše Bati 419, PSČ 39102
4.1.2012 - 1.11.2016
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 , 391 02 Sezimovo Ústí II Česká republika
Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 39102
4.1.2012 - 4.1.2012
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 , 391 02 Sezimovo Ústí II Česká republika
Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 39102
6.8.2004 - 4.1.2012
Sídlo: nám. Tomáše Bati 419 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, nám. Tomáše Bati 419, PSČ 39102
29.2.1996 - 6.8.2004
Sídlo: Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí
29.12.1990 - 29.2.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mrštíkova 399/2, Liberec 460 07

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419, 39102 Sezimovo Ústí

Obory činností InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.3.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
výroba strojů azařízení pro určitá hospodářská odvětví 6.8.2004 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 6.8.2004 - 21.1.2009
nástrojařství 6.8.2004 - 29.9.2005
výroba, instalace aopravy elektrických strojů apřístrojů 6.8.2004 - 29.9.2005
montáž, oprava,údržba arevize vyhrazených elektrických zařízení avýroba rozvaděčů nízkého napětí 6.8.2004 - 29.9.2005
zámečnictví 6.8.2004 - 29.9.2005
kovářství 6.8.2004 - 29.9.2005
galvanizérství 6.8.2004 - 29.9.2005
truhlářství 6.8.2004 - 29.9.2005
modelářství 6.8.2004 - 29.9.2005
slévárenství 6.8.2004 - 29.9.2005
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcií včetně lektorské činnosti 6.8.2004 - 29.9.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 22.10.2001 - 6.8.2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 22.10.2001 - 6.8.2004
zprostředkování služeb 22.10.2001 - 6.8.2004
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti 22.10.2001 - 6.8.2004
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužících zábavě 22.10.2001 - 6.8.2004
Nástrojařství 19.6.1997 - 6.8.2004
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů apřístrojů 19.6.1997 - 6.8.2004
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrickýchzařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.6.1997 - 6.8.2004
Zámečnictví 19.6.1997 - 6.8.2004
Kovářství 19.6.1997 - 6.8.2004
Galvanizérství 19.6.1997 - 6.8.2004
Truhlářství 19.6.1997 - 6.8.2004
Slévárenství 19.6.1997 - 6.8.2004
Ubytovací služby 19.6.1997 - 6.8.2004
Hostinská činnost 19.6.1997 - 6.8.2004
Rozvod elektřiny, plynu a tepla 19.6.1997 - 6.8.2004
Provozování drážní dopravy na dráze 19.6.1997 - 6.8.2004
Provozování dráhy - vlečky 19.6.1997 - 6.8.2004
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.6.1997 - 22.10.2001
Organizování kulturních a školicích akcí 19.6.1997 - 22.10.2001
Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů atechnologických pracovišť včetně jejich příslušenství 19.6.1997 - 22.10.2001
14. Rozvod elektřiny, plynu a tepla 6.11.1996 - 19.6.1997
15. Provozování drážní dopravy na dráze 6.11.1996 - 19.6.1997
16. Provozování dráhy - vlečky 6.11.1996 - 19.6.1997
17. Organizování kulturních a škodlivých akcí 6.11.1996 - 19.6.1997
12. Ubytovací služby 10.9.1993 - 19.6.1997
13. Hostinská činnost 10.9.1993 - 19.6.1997
2. Výroba nástrojů 17.5.1993 - 19.6.1997
3. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů apřístrojů 17.5.1993 - 19.6.1997
4. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů NN /v rozsahu Oprávnění ev.č. 2648/5.00/92-EZ-R,M,O,V/ z 26.2.1992 17.5.1993 - 19.6.1997
5. Revize elektrických zařízení 17.5.1993 - 19.6.1997
6. Zámečnictví 17.5.1993 - 19.6.1997
7. Kovářství 17.5.1993 - 19.6.1997
8. Galvanizace kovů 17.5.1993 - 19.6.1997
9. Truhlářství 17.5.1993 - 19.6.1997
10. Slévání železných a neželezných obecných kovů 17.5.1993 - 19.6.1997
11. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 17.5.1993 - 19.6.1997
1. Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů atechnologických pracovišť včetně jejich příslušenství 17.5.1993 - 19.6.1997
4. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů NN /v rozsahu oprávnění ev. č. 2648/5.00/92-EZ-R, 17.5.1993 - 17.5.1993
- vývoj, výroba a odbyt:- Obráběcích strojů a technologických pracovišť, včetně jejichpříslušenství- nástrojů, nářadí, měřidel, přípravků a modelů všeho druhu- výrobků strojírenské metalurgie- elektrotechnických, hydraulických a ostatních strojírenskýchvýrobků, zej ména pro kompletaci hlavního oboru včetně náhradníchdílů- provádění generálních oprav strojů a zařízení 29.12.1990 - 17.5.1993
- výroba strojního zařízení pro technologické účely- prodej formou leasingu- zahraničně obchodní činnost podle rozhodnutí FMZO ze dne31.8.1990, č.j. 13/08209/90, registrační číslo: 108001560 vtomto rozsahu:1./ vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichžnomenklatura pod le celního sazebníku je uvedena v příloze tohotorozhodnutí2./ dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 29.12.1990 - 17.5.1993
3./ poskytování služeb v zahraničí:- formou provádění montáže a servisu vyvážených věcí, včetnějejich uvádění do provozu a oživování- formou školení uživatelů vyvážených věcí k obsluze těchto věcí4./ přijímání služeb od zahraničních osob:- v souvislosti s vykonáváním činností dle bodu 1 až 3 rozsahuregistrace. 29.12.1990 - 17.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: náměstí Tomáše Bati 419 , Sezimovo Ústí 391 02
Identifikační číslo provozovny: 1006047298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: U Kanálky 1359/4 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1009691058
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 18.3.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Mrštíkova 399/2 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1009691040
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 18.3.2014

Živnost č. 2 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Vývoj, výroba, prodej, servis obráběcích strojů a technologických pracovišť včetně jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.1.2001

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 6 Mmontáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů NN (v rozsahu Oprávnění ev.č.2648/5.00/92-EZ-R,M,O,V) z 26.2.92

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 29.8.1996

Živnost č. 7 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 29.8.1996

Živnost č. 8 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 9 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 18.1.2001

Živnost č. 10 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 11 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 13 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 12.10.2000

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 17 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 20.9.2005

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1993
Zánik oprávnění: 12.7.2005

Živnost č. 19 hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1993
Zánik oprávnění: 11.9.1996

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1993
Zánik oprávnění: 12.7.2005

Živnost č. 21 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2005

Živnost č. 22 Organizování kulturních a školících akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1996
Zánik oprávnění: 15.8.2001

Živnost č. 23 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1996
Zánik oprávnění: 12.7.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nástrojů a nářadí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 19.8.2016
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 4.12.2014
Adresa: 74 , 391 36 Sudoměřice u Tábora Česká republika
č.p. 74, 391 36 Sudoměřice u Tábora
Jméno: Ing. Jan Kurka 29.12.1990 - 2.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hřebenech II 0 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Na Hřebenech II/25
Jméno: Ing. Michal Bušta 29.12.1990 - 17.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fr. Križíka 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Fr. Križíka 10
Jméno: Ing. Vladimír Kelnhofer 29.12.1990 - 17.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 94 , Borek Česká republika
Borek 94, okres Rokycany
Jméno: Ing. Jiří Lexa 29.12.1990 - 17.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Solidarity 5 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Solidarity 5/2464
Jméno: Pavel Nobilis 29.12.1990 - 17.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 58 , Velká Lečice Česká republika
Velká Lečice 58, okres Příbram
Jméno: Ing. Jan Němec CSc. 29.12.1990 - 20.6.1994
Funkce: místopř.předst.a ředitel a.s.
Adresa: Bezručova 1807 , Tábor Česká republika
Tábor, Bezručova č. 1807
Jméno: Ing. Václav Vacek 17.5.1993 - 4.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rosolová 595 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolová 595
Jméno: Ing. Petr Markovič CSc. 17.5.1993 - 4.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přemyslovská 1939 , Praha 3 -Žižkov Česká republika
Praha 3 -Žižkov, Přemyslovská č. 1939/2á
Jméno: Ing. Milan Jurčeka CSc. 29.12.1990 - 29.2.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jeřábkova 1456 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeřábkova 1456
Jméno: Ing. Jaroslav Lopata 2.10.1992 - 29.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Velvartská 17 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Velvartská 17
Jméno: Ing. Pavel Janda 17.5.1993 - 29.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Flöglova 1506 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Flöglova 1506
Jméno: Ing. Jiří Flídr 20.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: místopřed.před. a gen.řed.a.s.
Adresa: Pražská 996 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Pražská 996
Jméno: Ing. Václav Vacek 4.7.1995 - 29.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jeremenkova 14 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Jeremenkova 14/410
Jméno: Jaroslav Schneider 17.5.1993 - 6.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 662 , Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Dukelská 662
Jméno: Ing. Otto Stanzel 4.7.1995 - 6.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dědinova 2007 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Dědinova 2007
Jméno: Ing. Ivan Hrbáč 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Havlíčkova 1279 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Havlíčkova 1279
Jméno: Ing. František Lambert 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hromádkova 1544 , Tábor Česká republika
Tábor, Hromádkova 1544
Jméno: Ing. Radomír Zbožínek 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Luční 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Luční 4570
Jméno: Ing. Vladimír Stavěníček 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jílová 4576 , Zlín Česká republika
Zlín, Jílová 4576
Jméno: Ing. Vladimír Stavěníček 6.11.1996 - 18.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jílová 4576 , Zlín Česká republika
Zlín, Jílová 4576
Jméno: Ing. Ivan Hrbáč 6.11.1996 - 6.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Havlíčkova 1279 , Otrokovice Česká republika
Otrokovice, Havlíčkova 1279, okres Zlín
Jméno: Ing. Igor Stratil 18.2.1998 - 6.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kpt. Jaroše 1342 , Neratovice Česká republika
Neratovice, Kpt. Jaroše 1342/16, okres Mělník
Jméno: Ing. Radomír Zbožínek 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Luční 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Luční 4570
Jméno: Jaroslav Schneider 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 662 , Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Dukelská 662, okres Tábor
Jméno: Ing. Otto Stanzel 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dědinova 2007 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Dědinova 2007
Jméno: Ing. Zdeněk Kroča 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín Česká republika
Zlín, Družstevní 4506
Jméno: Ing. František Lambert 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hromádkova 1544 , Tábor Česká republika
Tábor, Hromádkova 1544
Jméno: Ing. Igor Stratil 6.11.1998 - 7.9.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: kpt. Jaroše 1342 , Neratovice Česká republika
Neratovice, kpt. Jaroše 1342/16, okres Mělník
Jméno: Ing. Jiří Rebenda 6.11.1998 - 7.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jindřicha Plachty 163 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 163
Jméno: Ing. František Lambert 7.9.1999 - 26.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ke Klášteru 367 , Tábor-Klokoty Česká republika
Tábor-Klokoty, Ke Klášteru 367
Jméno: Ing. Lubomír Hartmann 7.9.1999 - 26.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bratří Čapků 695 , Uničov Česká republika
Uničov, Bratří Čapků 695, okres Olomouc
Jméno: Ing. František Lambert 26.7.2000 - 11.4.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Klášterem 367 , Tábor-Klokoty Česká republika
Tábor-Klokoty, Pod Klášterem 367
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 11.4.2001 - 6.8.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2001
Ve funkci: od 31.1.2001
Adresa: Vídeňská 2775 , 390 05 Tábor Česká republika
Tábor, Vídeňská 2775, PSČ 39005
Jméno: Ing. Pavel Šaroch 7.9.1999 - 15.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.1999
Ve funkci: od 24.8.1999
Adresa: Božkovská 2928 , Praha 4 -Záběhlice Česká republika
Praha 4 -Záběhlice, Božkovská 2928/2
Jméno: Michal Zazvonil 26.10.2000 - 15.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2000
Adresa: Dr. Zikmunda Wintra 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 5
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 6.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2001
Ve funkci: od 31.1.2001 do 14.9.2005
Adresa: 111 , Slapy Česká republika
Slapy 111, okres Tábor
Jméno: Ing. Pavel Švácha CSc. 15.11.2004 - 29.9.2005
Funkce: místomístopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2004
Ve funkci: od 7.10.2004 do 14.9.2005
Adresa: Zlíchovská 641 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zlíchovská 641/4, PSČ 14300
Jméno: Michal Zazvonil 15.11.2004 - 29.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2000
Ve funkci: od 5.11.2004 do 14.9.2005
Adresa: Na Vyhlídce 273 , Měchenice Česká republika
Měchenice, Na Vyhlídce 273, okres Praha-západ, PSČ 25206
Jméno: Ing. Pavel Lazar 29.9.2005 - 17.3.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2005 do 9.3.2006
Ve funkci: od 14.9.2005 do 9.3.2006
Adresa: 735 53 Dolní Lutyně 1212 Česká republika
Dolní Lutyně 1212, PSČ 73553
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 29.9.2005 - 17.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2001 do 9.3.2006
Adresa: 111 , Slapy Česká republika
Slapy 111, okres Tábor
Jméno: Ing. Pavel Lazar 17.3.2006 - 22.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2006 do 13.11.2006
Ve funkci: od 13.3.2006 do 13.11.2006
Adresa: 735 53 Dolní Lutyně 1212 Česká republika
Dolní Lutyně 1212, PSČ 73553
Jméno: Ing. Pavel Švácha 29.9.2005 - 5.4.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2004 do 19.3.2007
Ve funkci: od 14.9.2005 do 19.3.2007
Adresa: Zlíchovská 641 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zlíchovská 641/4, PSČ 14300
Jméno: Ing. Libor Kuchař 17.3.2006 - 28.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2006
Adresa: Velmovice 29 , 391 55 Chýnov Česká republika
Chýnov, Velmovice 29, PSČ 39155
Jméno: Ing. Dan Ťok 22.12.2006 - 28.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2006
Ve funkci: od 13.11.2006 do 28.5.2007
Adresa: Úhledná 139 , 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Česká republika
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Úhledná 139/36, PSČ 62100
Jméno: Ing. Dan Ťok 28.6.2007 - 17.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2006 do 28.1.2008
Ve funkci: od 28.5.2007 do 28.1.2008
Adresa: Závodní 2 , Veveří Česká republika
Veveří, Závodní 2, okres Brno-město, PSČ 60200
Jméno: Ing. Mgr. Petr Luňák 28.6.2007 - 17.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007
Adresa: V Kališti 1662 , 107 00 Praha 10 - Dubeč Česká republika
Praha 10 - Dubeč, V Kališti 1662/2A, PSČ 10700
Jméno: Mgr. Karel Komárek 28.6.2007 - 15.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007 do 27.2.2009
Adresa: 251 69 Velké Popovice 383 Česká republika
Velké Popovice 383, PSČ 25169
Jméno: Ing. Mgr. Petr Luňák 17.3.2008 - 9.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007 do 14.5.2010
Ve funkci: od 25.2.2008 do 14.5.2010
Adresa: V Kališti 1662 , 107 00 Praha 10 - Dubeč Česká republika
Praha 10 - Dubeč, V Kališti 1662/2A, PSČ 10700
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 15.5.2009 - 9.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 14.5.2010
Adresa: 251 69 Velké Popovice 423 Česká republika
Velké Popovice 423, PSČ 25169
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 15.5.2009 - 9.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 14.5.2010
Adresa: Hradní 118 , 250 73 Jenštejn Česká republika
Jenštejn, Hradní 118, PSČ 25073
Jméno: Stanislav Spurný 9.6.2010 - 21.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 11.11.2010
Adresa: Klausova 1360 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klausova 1360/13B, PSČ 15500
Jméno: Ing. Libor Kuchař 28.6.2007 - 16.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.3.2006 do 18.4.2011
Ve funkci: od 28.5.2007 do 18.4.2011
Adresa: Velmovice 29 , 391 55 Chýnov Česká republika
Chýnov, Velmovice 29, PSČ 391 55
Jméno: Ing. Libor Václavík 9.6.2010 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 16.3.2011
Adresa: Vobrubova 202 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Vobrubova 202
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 21.12.2010 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2010 do 18.4.2011
Adresa: Elektrárenská 1484 , Praha 10 - Michle Česká republika
Praha 10 - Michle, Elektrárenská 1484/11
Jméno: Iva Říhová 16.6.2011 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2011
Adresa: Purkyňova 3224 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Purkyňova 3224, PSČ 69501
Jméno: Mgr. Martin Komárek 16.6.2011 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2011
Adresa: Elektrárenská 1484 , Praha 10 - Michle Česká republika
Praha 10 - Michle, Elektrárenská 1484/11
Jméno: Ing. František Komárek 9.6.2010 - 31.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 14.3.2014
Ve funkci: od 26.5.2010 do 14.3.2014
Adresa: Pančava 47 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Pančava 47, PSČ 69501
Jméno: Iva Říhová 16.6.2011 - 31.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2011 do 14.3.2014
Adresa: Purkyňova 3224 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Purkyňova 3224/58, PSČ 69501
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 16.6.2011 - 31.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2011 do 14.3.2014
Adresa: Elektrárenská 1484 , Praha 10 - Michle Česká republika
Praha 10 - Michle, Elektrárenská 1484/11
Jméno: Peter Hawlan 31.3.2014 - 20.1.2015
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 18.3.2014 do 4.12.2014
Adresa: Trojská 704 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Trojská 704/172b, Troja, 171 00 Praha 7
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 20.1.2015 - 19.8.2016
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 4.12.2014
Adresa: Elektrárenská 1484 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Elektrárenská 1484/11, Michle, 101 00 Praha 10

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Josef Kupeček 17.5.1993 - 20.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dr. Horákové 1651 , Písek Česká republika
Písek, Dr. Horákové 1651
Jméno: Ing. Jiří Herza 17.5.1993 - 20.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Husova 99 , Týn nad Vltavou Česká republika
Týn nad Vltavou, Husova 99
Jméno: Ing. Jan Fabiánek 17.5.1993 - 29.2.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: V průčelí 1652 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, V průčelí 1652
Jméno: Josef Kupeček 20.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: předseda
Adresa: Dr. Horákové 1651 , Písek Česká republika
Písek, Dr. Horákové 1651
Jméno: JUDr. Ing. Petr Holátko 20.6.1994 - 29.2.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Moskevská 2716 , Tábor Česká republika
Tábor, Moskevská 2716
Jméno: Ing. Vladimír Kellnhofer 17.5.1993 - 4.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Česká republika
Borek 94, Rokycany
Jméno: Jan Vodička 17.5.1993 - 4.9.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Svépomoc 672 , Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Svépomoc 672
Jméno: Ing. Václav Fuchs 17.5.1993 - 6.11.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Malše 123 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, U Malše 123
Jméno: Ing. Petr Mlčák 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: předseda
Adresa: Křiby 4720 , Zlín Česká republika
Zlín, Křiby 4720
Jméno: Ing. Pavel Janda 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Flöglova 1506 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Flöglova 1506
Jméno: Ing. Olga Baďurová 29.2.1996 - 6.11.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Malá 69 , Holešov Česká republika
Holešov, Malá 69, okres Kroměříž
Jméno: Ing. Václav Fuchs 6.11.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Malše 123 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, U Malše 123
Jméno: Ing. Martin Podlipný 4.9.1996 - 7.9.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad Mýtem 1081 , Sezimovo Ústí I Česká republika
Sezimovo Ústí I, Nad Mýtem 1081
Jméno: Ing. Petr Mlčák 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: předseda
Adresa: Křiby 4720 , Zlín Česká republika
Zlín, Křiby 4720
Jméno: Ing. Olga Baďurová 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Malá 69 , Holešov Česká republika
Holešov, Malá 69, okres Kroměříž
Jméno: Ing. Pavel Janda 6.11.1996 - 7.9.1999
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Flöglova 1506 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Flöglova 1506
Jméno: Ing. Václav Fuchs 30.1.1997 - 7.9.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Malše 1 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, U Malše 1/133
Jméno: Ing. Pavel Janda 7.9.1999 - 26.7.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Flöglova 1503 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Flöglova 1503
Jméno: Jaroslav Schneider 7.9.1999 - 26.7.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Dukelská 662 , Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Dukelská 662, okres Tábor
Jméno: František Veselý 4.9.1996 - 10.10.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Helsinská 2738 , Tábor Česká republika
Tábor, Helsinská 2738
Jméno: Jaroslav Schneider 26.7.2000 - 10.10.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Dukelská 662 , Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Dukelská 662, okres Tábor
Jméno: Ing. Petr Tuček 26.7.2000 - 10.10.2001
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Přemyslovská 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 4, PSČ 13000
Jméno: Marta Kalvasová 10.10.2001 - 11.10.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2001
Adresa: Školní náměstí 689 , 391 02 Sezimovo Ústí II Česká republika
Sezimovo Ústí II, Školní náměstí 689, PSČ 39102
Jméno: Ing. Pavel Janda 10.10.2001 - 28.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2001 do 28.5.2007
Ve funkci: od 20.6.2001 do 28.5.2007
Adresa: Flöglova 1506 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Flöglova 1506/7, PSČ 15500
Jméno: Marta Kalvasová 11.10.2002 - 28.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2001 do 28.5.2007
Adresa: 447 , 378 04 Chlum u Třeboně Česká republika
Chlum u Třeboně 447, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37804
Jméno: František Veselý 10.10.2001 - 9.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.1996 do 14.5.2010
Ve funkci: od 4.10.1996
Adresa: Helsinská 2738 , 390 05 Tábor Česká republika
Tábor, Helsinská 2738, PSČ 39005
Jméno: Ing. Pavel Janda 28.6.2007 - 9.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Ve funkci: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Adresa: Flöglova 1506 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Flöglova 1506/7, PSČ 15500
Jméno: Ing. Pavel Prokop 28.6.2007 - 9.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Adresa: Havanská 2814 , 390 05 Tábor Česká republika
Tábor, Havanská 2814, PSČ 39005
Jméno: Ing. Petra Říhová 9.6.2010 - 16.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2010 do 16.5.2011
Ve funkci: od 26.5.2010 do 16.5.2011
Adresa: Purkyňova 3224 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Purkyňova 3224/58
Jméno: Ing. Pavla Havránková 9.6.2010 - 16.6.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2010 do 16.5.2011
Ve funkci: od 26.5.2010 do 16.5.2011
Adresa: Vidímská 732 , 181 00 Praha 8 - Čimice Česká republika
Praha 8 - Čimice, Vidímská 732/1, PSČ 18100
Jméno: Larisa Táborová 9.6.2010 - 31.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2010 do 14.3.2014
Adresa: Okružní 350 , 391 11 Planá nad Lužnicí Česká republika
Planá nad Lužnicí, Okružní 350, PSČ 39111
Jméno: Ing. Pavel Prokop 16.6.2011 - 31.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2011 do 14.3.2014
Adresa: Havanská 2814 , Tábor Česká republika
Tábor, Havanská 2814
Jméno: Jaroslav Elíz 16.6.2011 - 31.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2011 do 14.3.2014
Adresa: Hlavná 110 , Drahňov Slovenská republika
07674 Drahňov, Hlavná 110

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Patrik Komárek

Vlastníci firmy InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 32 000 000 Kč 100% 21.7.2016
zakladni 2 000 000 Kč 100% 17.12.2013 - 21.7.2016
zakladni 662 070 000 Kč - 12.5.2005 - 17.12.2013
zakladni 1 226 090 000 Kč - 11.10.2002 - 12.5.2005
zakladni 1 226 090 000 Kč - 22.10.2001 - 11.10.2002
zakladni 806 088 000 Kč - 1.5.1992 - 22.10.2001

Sbírka Listin InStar Technologies a.s. IČO: 00009415

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 45/SL 121 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2015 10.12.2015 10.12.2015 8
B 45/SL 120 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2015 10.12.2015 32
B 45/SL 119 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2015 10.12.2015 21
B 45/SL 118 ostatní Zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2015 29.6.2015 21.7.2015 9
B 45/SL 117 ostatní Zápis č.06/2014 ze zasedání správní rady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2014 15.1.2015 22.1.2015 7
B 45/SL 116 ostatní Zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2014 15.1.2015 22.1.2015 8
B 45/SL 115 ostatní Výpis ze zápisu č.1/2014 zasedání správní rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2014 28.3.2014 4.4.2014 3
B 45/SL 114 notářský zápis 131/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2014 28.3.2014 4.4.2014 27
B 45/SL 113 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2014 24.3.2014 26
B 45/SL 112 účetní závěrka [2010], zpráva auditora 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2014 24.3.2014 23
B 45/SL 98 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2011 2
B 45/SL 97 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2011 1
B 45/SL 96 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2011 2
B 45/SL 95 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2011 2
B 45/SL 93 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2010 2
B 45/SL 91 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2010 11.6.2010 2
B 45/SL 90 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2010 11.6.2010 2
B 45/SL 89 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2010 11.6.2010 2
B 45/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2009 2
B 45/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 45/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 45/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2007 9.7.2007 10
B 45/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2006 21.3.2006 2
B 45/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2005 30.9.2005 3
B 45/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2005 5.4.2005 12
B 45/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2004 8.11.2004 1
B 45/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 28.7.2004 47
B 45/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2001 1.11.2001 48
B 45/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.8.1999 14.9.1999 53

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení InStar Technologies a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu InStar Technologies a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.