Imperial Karlovy Vary a. s. Karlovy Vary IČO: 45359318

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Imperial Karlovy Vary a. s., která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 45359318.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Imperial Karlovy Vary a. s. se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a další.

Základní údaje o Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 7.5.1992
Spisová značka: B 251
IČO: 45359318
Obchodní firma: Imperial Karlovy Vary a. s.
Právní forma: Akciová společnost 7.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.4.2014
V souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Imperial Karlovy Vary a. s., se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 31, PSČ 360 01, IČ: 453 59 318, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, sloučením na nástupnickou společnost Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Karlovy Vary, U Imperialu 31/7, PSČ 360 01, IČ: 291 12 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1577. 1.8.2011
Společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Dorsi Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 273 72 260, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10129 . 21.9.2007
Valná hromada společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, U Imperialu 31, PSČ 361 21, IČ: 45359318, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251 (dále jen "Imperial Karlovy Vary a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., je společnost Dorsi Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 27372260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10129 (dále jen "hl avní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. vlastníkem 69.885.600 kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5,- Kč (slovy: pět korun českých) každá, emitovaných společností Imperial Karlovy Vary a.s., a 17.651.047 kusů kmenových nekótovaných akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5,- Kč (slovy: pět korun českých) každá, emitovaných společností Imperial Karlovy Vary a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 437,683.235,- Kč (slovy: čtyřistatřicetsedmmilionůšestsetosmdesáttřitisícdvěstětřicetpět korun českých), což představuje 96,48 % základního kapitálu společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 96,48 % na hlasovacích právech ve společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. (akcie vydané společností Imperial Karlovy Vary a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akci í hlavního akcionáře bylo osvědčeno (i) na základě předložení 5 kusů hromadných listin na jméno nahrazujících 69.885.600 kusů Akcií na jméno, 7.398 kusů hromadných listin na majitele nahrazujících 17.651.045 kusů Akcií na majitele, 2 kusů Akcií na majitel e a (ii) čestným prohlášením hlavního akcionáře, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., jakož i ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnos ti Imperial Karlovy Vary a.s., vlastníkem 69.885.600 kusů Akcií na jméno a 17.651.047 kusů Akcií na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 437,683.235,- Kč (slovy: čtyřistatřicetsedmmilionůšestsetosmdesáttřitisícdvěstětřicetpět korun českých), což představuje 96,48 % základního kapitálu společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 96,48 % na hlasovacích právech ve společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl . obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Imperial Karlovy Vary a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., tj. akcionářů od lišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dn i účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. peněžité protiplnění ve výši 4,05 Kč (slovy: čtyři koruny české a pět haléřů) za jednu (1) Akcii (dále jen "protipln ění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 95-1/2005, vypracovaným znaleckým ústavem společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem P raha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Dorsi Consulting a.s. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií s polečnosti Imperial Karlovy Vary a.s. ve výši 4,05 Kč (slovy: čtyři koruny české a pět haléřů) je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií.", a byla přezkoumána Komisí pro cenné papíry. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., kterou znalec stanovil na základě výnosov é metody diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 60281308 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 12,933.837,- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsettři cettřitisícosmsettřicetsedm korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám pro tiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Imperial Karlovy Vary a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající ho dnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evid enční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře - právnickou osobu, s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. 9.1.2007 - 26.3.2007
Část podniku označená jako Imperial Karlovy Vary a.s., odštěpný závod č. 1, s umístěním Mariánské Lázně, Hlavní třída 67, PSČ 353 01, byla na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 5.1.2004 mezi prodávajícím obchodní společností Imperial Kar lovy Vary a.s., IČ 45359318, se sídlem U Imperialu 31, 360 21 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B vložka 251, prodána kupujícímu obchodní společnosti HOTEL ZVON Mariánské Lázně s.r.o., IČ 27091406, se sídlem Na Pan kráci 1062/58, Praha 4 PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 95587. 22.3.2004
Společnost je univerzálním právním nástupcem společnosti Lázeňské sanatorium Švýcarský dvůr a.s. 30.6.2000
Společnost je univerzálním právním nástupcem společností Imperial Karlovy Vary, a. s., PENTALOG, a. s., a PENTALOG TOUR, a. s. 31.7.1999
Základní jmění: 3 552 000 Kčs, slovy třimilionypětsetpadesátdvatisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku IH Palace Praha, Mariánské Lázně schváleného MSNMP pod č.j. 30/JH/414/92 ze dne 27. 4. 1992. 7.5.1992 - 28.8.1995

Aktuální kontaktní údaje Imperial Karlovy Vary a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45359318
Obchodní firma: Imperial Karlovy Vary a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 19.7.1993
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45359318
Firma: Imperial Karlovy Vary a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.5.1992

Kontakty na Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Imperiálu 7/31 , Karlovy Vary 360 01 5.2.2014
Sídlo: U Imperiálu 7/31 , Karlovy Vary 360 01 21.4.2011 - 5.2.2014
Sídlo: U Imperiálu 7/31 , Karlovy Vary 360 01 6.10.2009 - 21.4.2011
Sídlo: U Imperiálu 7/31 , Karlovy Vary 360 01 31.7.1999 - 6.10.2009
Sídlo: Hlavní třída 67/8 , Mariánské Lázně 353 01 7.5.1992 - 31.7.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary 360 01

Obory činností Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 24.7.2017
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti: Body & Mind a jógy 24.7.2017
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.4.2014
provozování cestovní kanceláře 9.1.2013 - 19.10.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2010
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 21.7.2010 - 24.7.2017
výroba elektřiny 4.9.2006
hostinská činnost 1.11.2003 - 31.3.2004
směnárenská činnost 1.11.2003 - 31.3.2004
holičství, kadeřnictví 1.11.2003 - 31.3.2004
pedikúra, manikúra 1.11.2003 - 31.3.2004
kosmetické služby 1.11.2003 - 31.3.2004
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 1.11.2003 - 31.3.2004
provozování solárií 1.11.2003 - 31.3.2004
poskytování telekomunikačních služeb 1.11.2003 - 31.3.2004
ubytovací služby 1.11.2003 - 31.3.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 1.11.2003 - 31.3.2004
technické činnosti v dopravě 1.11.2003 - 31.3.2004
technické činnosti v dopravě 1.11.2003 - 21.7.2010
poskytování telekomunikačních služeb 13.9.2002 - 21.7.2010
provozování solárií 18.7.2001
maloobchod se smíšeným zbožím 18.7.2001 - 21.7.2010
maloobchod tabákovými výrobky 18.7.2001 - 21.7.2010
specializovaný maloobchod 18.7.2001 - 21.7.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.7.2001 - 21.7.2010
reklamní činnost marketing 18.7.2001 - 21.7.2010
realitní činnost 18.7.2001 - 21.7.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 18.7.2001 - 21.7.2010
zprostředkování obchodu 18.7.2001 - 21.7.2010
zprostředkování služeb 18.7.2001 - 21.7.2010
provozování kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 18.7.2001 - 21.7.2010
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 18.7.2001 - 21.7.2010
provozování cestovní agentury 18.7.2001 - 21.7.2010
výroba a opravy zubních náhrad 30.6.2000 - 18.7.2001
propagace podnikatelských subjektů 13.9.1999 - 18.7.2001
finanční poradenství 13.9.1999 - 18.7.2001
pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem 13.9.1999 - 18.7.2001
holičství, kadeřnictví 13.9.1999 - 21.7.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 13.9.1999 - 21.7.2010
zdravotní péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, rehabilitační, lázeňská a léčebná, péče ambulantní i ústavní a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných 31.7.1999
komplexní ústavní a ambulantní lázeňská péče 31.7.1999
hostinská činnost 31.7.1999
provozování cestovní kanceláře 31.7.1999 - 18.7.2001
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 31.7.1999 - 18.7.2001
kadeřnictví 31.7.1999 - 18.7.2001
průzkum trhu 31.7.1999 - 18.7.2001
reklamní činnost 31.7.1999 - 18.7.2001
realitní kancelář 31.7.1999 - 18.7.2001
zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné 31.7.1999 - 18.7.2001
samostatné vedení účetnictví 31.7.1999 - 18.7.2001
celní deklarace 31.7.1999 - 18.7.2001
pronájem motorových vozidel 31.7.1999 - 18.7.2001
pronájem horských kol 31.7.1999 - 18.7.2001
činnost organizačních, ekonomických a účetních poradců 31.7.1999 - 18.7.2001
oční optika 31.7.1999 - 18.7.2001
ubytovací služby 31.7.1999 - 21.7.2010
směnárenská činnost 31.7.1999 - 21.7.2010
kosmetické služby 31.7.1999 - 21.7.2010
pedikúra, manikúra 31.7.1999 - 21.7.2010
silniční motorová doprava osobní 31.7.1999 - 21.7.2010
provoz nestátního zdravotnického zařízení 21.2.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, zařazených do tř. ** a výše, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 28.8.1995 - 31.7.1999
směnárny 28.8.1995 - 31.7.1999
obchodní, finanční, investiční a ostatní činnosti v oblasti hotelnictví 7.5.1992 - 28.8.1995
poskytování, obstarávání, organizování a provozování ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb a dalších služeb a činností souvisejících s cestovním ruchem 7.5.1992 - 28.8.1995
prodej zboží, propagace vlastní činnosti a služeb, zajišťování gastronomických akcí, zajišťování náhradních dílů, zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 7.5.1992 - 28.8.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 2162 20 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1011663589
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Libušina 1212/18 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Jarní 428/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.7.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: U Imperiálu 198/11 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655981
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: U Imperiálu 1316/15 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655999
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 2162 20 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1011663589
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Libušina 1212/18 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 8.9.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: U Imperiálu 198/11 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655981
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 24.8.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: U Imperiálu 7/31 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.8.1999
Provozovna č. 5
Provozovna: Jarní 428/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 24.8.1999
Provozovna č. 6
Provozovna: Libušina 438/16 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006656006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování: 7.8.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: U Imperiálu 198/11 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1007298693
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování: 15.4.2009

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 438/16 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006656006
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.2004

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 2162 20 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1011663589
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 2162 20 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1011663589
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: U Imperiálu 1316/15 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655999
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Jarní 428/1 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655964
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Libušina 1212/18 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655956
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: U Imperiálu 198/11 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1006655981
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2014

Živnost č. 6 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti: Body & Mind a jógy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2017
Provozovna č. 1
Provozovna: Libušina 2162 20 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1011663589
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Zánik oprávnění: 15.12.2000

Živnost č. 10 Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Zánik oprávnění: 27.7.2001

Živnost č. 11 Finanční poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Zánik oprávnění: 27.7.2001

Živnost č. 12 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Propagace podnikatelských subjektů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Zánik oprávnění: 27.7.2001

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 15 Celní deklarace

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.5.2001

Živnost č. 16 Samostatné vedení účetnictví, činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 26.5.2001
Konec oprávnění: 1.3.2001

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 11.6.2001

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem horských kol

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 27.7.2001

Živnost č. 21 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 27.7.2001

Živnost č. 26 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 11.6.2001

Živnost č. 30 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 23.11.2000

Živnost č. 31 Činnost organizačních, ekonomických a účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 22.1.2001

Živnost č. 32 Celní deklarace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 5.12.2000

Živnost č. 33 Samostatné vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 17.7.2000

Živnost č. 34 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 18.6.2010

Živnost č. 35 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 18.6.2010

Živnost č. 36 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.1999
Zánik oprávnění: 18.6.2010

Živnost č. 37 Výroba a opravy zubních náhrad

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2000
Zánik oprávnění: 13.6.2000

Živnost č. 38 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 42 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 43 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2012
Zánik oprávnění: 8.2.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ústavní zdravotní péče
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: a) zastupování: Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně; b) podepisování: Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s označením jména a funkce vždy alespoň dva členové představenstva společně. 31.7.1999
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje představenstvo společnosti, a to vždy předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva. 5.12.1997 - 31.7.1999
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 7.5.1992 - 5.12.1997
Jméno: Ing. Bohumil Procházka 28.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2017
Adresa: Česká 154, Karlovy Vary 360 18
Jméno: Ing. Jiří Milský 11.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2018
Ve funkci: od 3.6.2018
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Alexander Rebjonok 11.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2018
Ve funkci: od 3.6.2018
Adresa: Pražská silnice 589/8, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Milan Špeta 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 112/24, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: ing. Oldřich Tobrman 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dyleňská 699/1, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: ing. Jiří Pacovský 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lupáčova 865/20, Praha 130 00
Jméno: Miloslav Špeta 30.8.1993 - 28.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 129/11, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: JUDr. Věra Koubková 30.8.1993 - 28.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tobrucká 764 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Václav Hruška 30.8.1993 - 28.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 119/72, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Václav Hruška 28.8.1995 - 21.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 119/72, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Otakar Filipec 28.8.1995 - 21.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 1966 , Praha 9 Česká republika
Jméno: ing. Josef Bednář 28.8.1995 - 21.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 1772/5, Blansko 678 01
Jméno: ing. Josef Bednář 21.2.1996 - 30.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Palackého 1772/5, Blansko 678 01
Jméno: Mgr. Jiří Dvořák 21.2.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršova 265, Velká Bíteš 595 01
Jméno: Otakar Filipec 21.2.1996 - 5.12.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sokolovská 1966 , Praha 9 Česká republika
Jméno: ing. František Novák 30.1.1997 - 5.12.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Švehlova 1494/67, Šlapanice 664 51
Jméno: RNDr. Roman Šenk 30.1.1997 - 5.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Valouškova 583/12, Brno 635 00
Jméno: Miloslav Špeta 5.12.1997 - 31.7.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Krátká 200/12, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Michal Moudrý 5.12.1997 - 31.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: V Horní Stromce 2457/2, Praha 130 00
Jméno: ing. Vladimír Jeništa 5.12.1997 - 31.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kralovická 1450/41, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Vojtěch Zítko 31.7.1999 - 10.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Letní 45, Dalovice 362 63
Jméno: Ing. Jiří Milský 31.7.1999 - 25.1.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Hřiště 264/10, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Alexandr Rebjonok 31.7.1999 - 22.3.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 26.8.1994 do 31.10.1998
Adresa: Pražská 8 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Milský 25.1.2001 - 22.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 26.8.1994 do 31.10.1998
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Alexandr Rebjonok 22.3.2004 - 22.3.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.10.1998 do 22.12.2003
Adresa: Pražská 8 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Jméno: ing. Petr Milský 10.1.2001 - 3.10.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 20.12.2000 do 20.3.2006
Adresa: U Hřiště 264/10, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Jiří Milský 22.3.2004 - 9.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Ve funkci: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Alexandr Rebjonok 22.3.2004 - 9.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Ve funkci: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Adresa: Pražská 8 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Ing. Petr Milský 4.9.2006 - 21.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 22.2.2011
Adresa: U Hřiště 264/10, Karlovy Vary 360 17
Jméno: Ing. Jiří Milský 9.9.2008 - 31.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Ve funkci: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Alexander Nikolajevič Rebjonok 3.12.2008 - 31.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Ve funkci: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Adresa: Pražská 8 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Jiří Milský 31.7.2013 - 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2013
Ve funkci: od 3.6.2013
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Alexander Rebjonok 31.7.2013 - 30.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2013
Ve funkci: od 3.6.2013
Adresa: Pražská silnice 589/8, Karlovy Vary 360 01
Jméno: JUDr. Kateřina Fílová 13.7.2011 - 19.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 3.6.2016
Adresa: Heřmánková 274, Jenišov 360 01
Jméno: JUDr. Kateřina Fílová 19.10.2016 - 28.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.6.2016 do 30.11.2017
Adresa: Heřmánková 274, Jenišov 360 01
Jméno: Ing. Jiří Milský 30.7.2015 - 11.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2013 do 3.6.2018
Ve funkci: od 3.6.2013 do 3.6.2018
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Alexander Rebjonok 30.7.2015 - 11.7.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2013 do 3.6.2018
Ve funkci: od 3.6.2013 do 3.6.2018
Adresa: Pražská silnice 589/8, Karlovy Vary 360 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Václav Svoboda 28.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015
Ve funkci: od 30.11.2017
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: ing. Hana Rendlová 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Svobody 1314/58, Cheb 350 02
Jméno: Václav Rédl 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen
Adresa: 153, Velká Hleďsebe 353 01
Jméno: JUDr. Vít Procházka 7.5.1992 - 30.8.1993
Funkce: člen
Adresa: Čapkova 111/26, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Svatopluk Richter 30.8.1993 - 21.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Lidická 173/7, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: ing. Frnatišek Novák 21.2.1996 - 30.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Švehlova 1494/67, Šlapanice 664 51
Jméno: JUDr. Vít Procházka 30.8.1993 - 5.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Čapkova 111/26, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: ing. Jiřina Manová 30.1.1997 - 5.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Legionářská 321/36, Kuřim 664 34
Jméno: Otakar Filipec 5.12.1997 - 31.7.1999
Funkce: předseda
Adresa: Sokolovská 1966 , Praha 9 Česká republika
Jméno: Petr Bican 5.12.1997 - 31.7.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Na sádce 1749/1, Praha 149 00
Jméno: Lenka Marciánová 30.8.1993 - 16.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Podhorská 681 , 353 01 Mariánské Lázně Česká republika
Jméno: Ing. Bohumil Procházka 31.7.1999 - 22.3.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 31.10.1998 do 22.12.2003
Adresa: Česká 154, Karlovy Vary 360 18
Jméno: JUDr. Ladislav Petrásek 31.7.1999 - 22.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.10.1998 do 22.12.2003
Adresa: Homolová 496/12, Praha 196 00
Jméno: ing. Václav Svoboda 16.8.2000 - 10.6.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.3.2000 do 21.4.2005
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Ing. Bohumil Procházka 22.3.2004 - 9.9.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Ve funkci: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Adresa: Česká 154, Karlovy Vary 360 18
Jméno: JUDr. Ladislav Petrásek 22.3.2004 - 9.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2003 do 2.6.2008
Adresa: Homolová 496/12, Praha 196 00
Jméno: Ing. Václav Svoboda 10.6.2005 - 9.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.4.2005
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Ing. Václav Svoboda 9.9.2008 - 11.5.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2005 do 13.4.2010
Ve funkci: od 3.6.2008 do 13.4.2010
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Ing. Bohumil Procházka 9.9.2008 - 31.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Ve funkci: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Adresa: Česká 154, Karlovy Vary 360 18
Jméno: JUDr. Ladislav Petrásek 9.9.2008 - 31.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2008 do 3.6.2013
Adresa: Homolová 496/12, Praha 196 00
Jméno: Ladislav Petrásek 31.7.2013 - 5.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2013 do 17.12.2013
Adresa: Homolová 496/12, Praha 196 00
Jméno: Ing. Václav Svoboda 11.5.2010 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2010 do 13.4.2015
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Jiří Milský 5.2.2014 - 6.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2013
Adresa: Krále Jiřího 1261/27, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Bohumil Procházka 31.7.2013 - 28.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2013 do 30.11.2017
Ve funkci: od 3.6.2013 do 30.11.2017
Adresa: Česká 154, Karlovy Vary 360 18
Jméno: Ing. Václav Svoboda 30.7.2015 - 28.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015 do 30.11.2017
Adresa: Ostrovská 277/9, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Jiří Milský 6.8.2017 - 8.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2013 do 17.12.2018
Adresa: Polní 222, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Hana Klímová 28.12.2017 - 8.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2017 do 15.1.2019
Adresa: Šmeralova 320/26, Karlovy Vary 360 05

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jana Vaňková 1.11.2003 - 31.3.2004
Adresa: Ruská 419/46, Mariánské Lázně 353 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Alexander Rebjonok
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Milský
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumil Procházka

Vlastníci firmy Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 90 730 200 Kč - 21.9.2007
zakladni 453 651 000 Kč - 30.6.2000 - 21.9.2007
zakladni 425 653 000 Kč - 31.7.1999 - 30.6.2000
zakladni 104 552 000 Kč 100% 5.12.1997 - 31.7.1999
zakladni 104 552 000 Kč - 21.2.1996 - 5.12.1997
zakladni 9 552 000 Kč - 28.8.1995 - 21.2.1996
zakladni 3 552 000 Kč - 7.5.1992 - 28.8.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 208 445 Kč 100 7.4.2014
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 5 7.4.2014
Kmenové akcie na jméno 7 Kč 1 7.4.2014
Kmenové akcie na jméno 698 855 Kč 100 21.9.2007
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 10 21.9.2007
Kmenové akcie na majitele 208 445 Kč 100 21.9.2007 - 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 16 Kč 5 21.9.2007 - 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 7 Kč 1 21.9.2007 - 7.4.2014
Kmenové akcie na jméno 3 494 280 Kč 100 11.6.2007 - 21.9.2007
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 10 11.6.2007 - 21.9.2007
Kmenové akcie na majitele 1 042 220 Kč 100 11.6.2007 - 21.9.2007
Kmenové akcie na majitele 80 Kč 5 11.6.2007 - 21.9.2007
Kmenové akcie na majitele 35 Kč 1 11.6.2007 - 21.9.2007
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 69 885 600 13.9.2002 - 11.6.2007
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 69 885 600 18.7.2001 - 13.9.2002
Kmenové akcie na majitele 5 Kč 20 844 587 18.7.2001 - 11.6.2007
Kmenové akcie na majitele 5 Kč 20 843 779 30.6.2000 - 18.7.2001
Akcie na jméno 5 Kč 493 30.6.2000 - 18.7.2001
Kmenové akcie na majitele 5 Kč 15 244 700 31.7.1999 - 30.6.2000
Kmenové akcie na jméno 5 Kč 69 885 600 31.7.1999 - 18.7.2001
Akcie na jméno 5 Kč 315 31.7.1999 - 18.7.2001
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 104 552 5.12.1997 - 31.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 552 21.2.1996 - 5.12.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 9 552 28.8.1995 - 21.2.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 374 30.8.1993 - 28.8.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 178 30.8.1993 - 28.8.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 552 7.5.1992 - 30.8.1993

Sbírka Listin Imperial Karlovy Vary a. s. IČO: 45359318

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 251/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 1.6.2015 24.6.2015 24.8.2015 4
B 251/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.5.2015 4.6.2015 11.6.2015 37
B 251/SL 95 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 23.5.2014 4.7.2014 27.10.2014 36
B 251/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.4.2014 7.4.2014 16
B 251/SL 93 notářský zápis Nz 45/2014-stanovy Krajský soud v Plzni 24.3.2014 1.4.2014 7.4.2014 19
B 251/SL 86 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 29.5.2013 27.6.2013 27.6.2013 36
B 251/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 6.5.2011 8.7.2011 22.8.2011 37
B 251/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 8.6.2010 23.7.2010 23.7.2010 34
B 251/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce- Rebjonok Krajský soud v Plzni 23.5.2008 11.9.2008 12.9.2008 1
B 251/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 3.6.2008 11.9.2008 12.9.2008 1
B 251/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 3.6.2008 11.9.2008 12.9.2008 1
B 251/SL 57 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 2.6.2008 11.9.2008 12.9.2008 25
B 251/SL 56 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 11.6.2008 14.7.2008 14.7.2008 42
B 251/SL 55 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 14.3.2007 3.8.2007 30.8.2007 41
B 251/SL 54 notářský zápis Nz 146/2007 + sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 2.7.2007 16.7.2007 30.8.2007 10
B 251/SL 53 notářský zápis Nz 145/2007+ návrh sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 2.7.2007 16.7.2007 30.8.2007 22
B 251/SL 52 notářský zápis Nz 144/2007+ návrh sml. o fúzi Krajský soud v Plzni 2.7.2007 16.7.2007 30.8.2007 21
B 251/SL 51 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 26.6.2006 8.6.2007 11.6.2007 40
B 251/SL 50 notářský zápis Nz 104/2007 o spojení akcií Krajský soud v Plzni 30.5.2007 8.6.2007 11.6.2007 2
B 251/SL 49 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Plzni 29.5.2007 30.5.2007 31.5.2007 18
B 251/SL 48 notářský zápis Nz 21/06-obtížně skenovatelné! Krajský soud v Plzni 10.1.2006 13.1.2006 10.1.2007 0
B 251/SL 47 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 26.6.2006 10.8.2006 4.9.2006 43
B 251/SL 46 notářský zápis Nz 154/2006 Krajský soud v Plzni 26.6.2006 10.8.2006 4.9.2006 2
B 251/SL 45 podpisové vzory - vyjmuto na žádost Krajský soud v Plzni 24.5.2006 10.8.2006 4.9.2006 0
B 251/SL 44 účetní závěrka 2005 + zpr. o vz. Krajský soud v Plzni 24.4.2006 10.8.2006 4.9.2006 36
B 251/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva +zpr. o vztazích 2004 Krajský soud v Plzni 24.5.2005 7.7.2005 12.7.2005 41
B 251/SL 42 podpisové vzory - vyjmuto na žádost Krajský soud v Plzni 10.5.2005 31.5.2005 3.6.2005 0
B 251/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zpráva voleb DR Krajský soud v Plzni 21.4.2005 17.5.2005 3.6.2005 2
B 251/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 9.5.2004 1.7.2004 21.7.2004 38
B 251/SL 39 převod,náj.podn.,ovládání -sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Plzni 5.1.2004 2.2.2004 22.3.2004 15
B 251/SL 38 posudek znalce č. 1938-148/02 Krajský soud v Plzni 18.11.2003 2.2.2004 22.3.2004 105
B 251/SL 37 notářský zápis -NZ 307/2003 rozh. Krajský soud v Plzni 22.12.2003 2.2.2004 22.3.2004 20
B 251/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, převod,náj.podn.,ovládání -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 22.12.2003 2.2.2004 22.3.2004 9
B 251/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Plzni 22.12.2003 2.2.2004 22.3.2004 2
B 251/SL 34 převod,náj.podn.,ovládání -zpráva DR Krajský soud v Plzni 1.12.2003 2.2.2004 22.3.2004 1
B 251/SL 33 převod,náj.podn.,ovládání -zpráva představ. Krajský soud v Plzni 21.11.2003 2.2.2004 22.3.2004 1
B 251/SL 32 notářský zápis -NZ 230/98 osv.MVH+stanovy Krajský soud v Plzni 31.10.1998 2.2.2004 22.3.2004 73
B 251/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Plzni 31.10.1998 2.2.2004 22.3.2004 1
B 251/SL 30 převod,náj.podn.,ovládání - návrh sml.o prodeji části p. Krajský soud v Plzni 14.11.2003 18.11.2003 26.11.2003 15
B 251/SL 29 podpisové vzory vedoucí org.složky Krajský soud v Plzni 13.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 1
B 251/SL 28 ostatní -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 9.10.2003 15.10.2003 27.10.2003 2
B 251/SL 26 notářský zápis -NZ 109/2003 rozh. Krajský soud v Plzni 20.6.2003 15.10.2003 27.10.2003 4
B 251/SL 25 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2003 15.10.2003 27.10.2003 13
B 251/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 21.5.2003 15.10.2003 27.10.2003 49
B 251/SL 23 podpisové vzory - vyjmuto na žádost Krajský soud v Plzni 15.7.2002 29.7.2002 5.9.2002 0
B 251/SL 22 notářský zápis -NZ 126/2002 rozh.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 2.7.2002 29.7.2002 5.9.2002 10
B 251/SL 21 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.6.2002 29.7.2002 5.9.2002 35
B 251/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 10.5.2002 29.7.2002 5.9.2002 41
B 251/SL 18 výroční zpráva 2000 + přílohy Krajský soud v Plzni 31.12.2000 24.9.2001 17.10.2001 41
B 251/SL 17 notářský zápis -NZ 176/2001 Krajský soud v Plzni 9.7.2001 13.7.2001 2.8.2001 5
B 251/SL 16 notářský zápis -NZ 175/2001 Krajský soud v Plzni 5.7.2001 13.7.2001 2.8.2001 26
B 251/SL 14 notářský zápis -NZ 393/92, N 414/92 Krajský soud v Plzni 2.3.1992 28.3.2001 9.4.2001 25
B 251/SL 13 podpisové vzory - vyjmuto na žádost Krajský soud v Plzni 12.3.2001 19.3.2001 27.3.2001 0
B 251/SL 12 notářský zápis -NZ 116/99, N 116/99 Krajský soud v Plzni 8.6.1999 23.6.1999 15.3.2001 66
B 251/SL 11 notářský zápis -NZ 200/00, N 221/00, stanovy Krajský soud v Plzni 20.12.2000 29.1.2001 7.2.2001 91
B 251/SL 10 účetní závěrka -zpráva o ověř. ú.z. 1999 Krajský soud v Plzni 31.3.2000 9.1.2001 12.1.2001 19
B 251/SL 6 posudek znalce č. 71-15/00, č. 1102-62/00 Krajský soud v Plzni 31.12.1999 5.6.2000 11.7.2000 33
B 251/SL 5 posudek znalce -o projektu sloučení Krajský soud v Plzni 3.4.2000 5.6.2000 11.7.2000 27
B 251/SL 4 posudek znalce č. 123/2000 Krajský soud v Plzni 3.4.2000 5.6.2000 11.7.2000 28
B 251/SL 3 notářský zápis -NZ 123/2000, N 130/2000 Krajský soud v Plzni 31.5.2000 5.6.2000 11.7.2000 71
B 251/SL 2 notářský zápis vč. stanov Krajský soud v Plzni 27.8.1997 10.10.1997 5.1.1998 22
B 251/SL 19 ostatní - listiny z B 211 (sloučeno) Krajský soud v Plzni 0
B 251/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Imperial Karlovy Vary a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Imperial Karlovy Vary a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.