HTB - Požární ochrana a.s. Ostrava IČO: 45192219

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HTB - Požární ochrana a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 45192219.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HTB - Požární ochrana a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny a další.

Základní údaje o HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 30.4.1992
Spisová značka: B 381
IČO: 45192219
Obchodní firma: HTB - Požární ochrana a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.6.2014 - 21.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 9.6.2014 - 21.3.2018
Dne 20.12.2012 byla uzavřena dle § 476 a násl. obchodního zákoníku smlouva o prodeji části podniku mezi prodávajícím VÍTKOVICE HTB a.s. a kupujícím VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 277 86 749. Předmětem smlouvy o prodeji části podniku, která nabyla účinnosti dne 31.12.2012 je část podniku prodávajícího, a to "Středisko BOZP a PO". 30.1.2013
Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. konaná dne 10.10.2008 rozhodla takto: 1. Valná hromada určuje, že na základě notářského zápisu - osvědčení ze dne 9. 9. 2008, výpisu ze seznamu akcionářů ohledně společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. ze dne 9.9.2008 a prohlášení společnosti VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, ze dne 10.9.2008, dokládajících počet akcií emitovaných spo lečností VÍTKOVICE HTB a. s. ve vlastnictví společnosti VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, je společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsa ná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, hlavním akcionářem společnosti VÍTKOVICE HTB a. s., s podílem na hlasovacích právech společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. ve výši 99,42 %, neboť k dnešnímu dn i předložila celkem: - 71 015 ks (slovy: sedmdesát jeden tisíc nula patnáct kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností VÍTKOVICE HTB a. s., v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) každá, čísla akcií 343 - 596, 618 - 51 203, 51 335 - 51 409, 51 524 - 51 600, 51 950 - 52 125, 52 520 - 52 589, 52 821 - 72 597, - 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií na jméno vydaných společností VÍTKOVICE HTB a. s., v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, série 002, čísla 1 až 4 tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 5 420 300,- Kč (slovy: pět miliónů čtyři sta dvacet tisíc tři sta korun českých), které odpovídá 99,42% podílu na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. 2. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000 093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "ObchZ") hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dos avadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle obchodního zákoníku. 3. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj. společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, čí slo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, předal dne 8.10.2008 obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a. s., sídlem Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00, IČ 457 94 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíle B., vložka 1654, jako obchodníkovi s cennými papíry, dle ustanovení § 183i odst. 6 ObchZ před konáním valné hromady částku ve výši 423.248,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých), která je potřebná k výplatě p rotiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků určených na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a. s., č. ú. 10275561/0300, IBAN CZ17 0300 0000 0001 0275 2561, SWIFT (BIC)CEKO CZPP. 4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na majitele vydané společností VÍTKOVICE HTB a. s. v listinné podobě o jmenovit é hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých), čísla akcií 1 - 342, 597 - 617, 51 204 - 51 334, 51 410 - 51 523, 51 601 - 51 949, 52 126 - 52 519, 52 590 - 52 820, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcion ářů), přecházejí na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost VITKOVICE MILMET SPÓLKA AKCYJNA, sídlem Polská republika, 41-200 Sosnowiec, ul. Gen St. Grota-Roweckiego, nr. 130, REGON/NIP 272019626/6440514628, zapsaná ve Státním soudním rejstříku, číslo KRS: 0000093219, Okresní soud pro Katovice-Východ, oddíl VIII, a to za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n ObchZ; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 263,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností VÍTKOVICE HTB a. s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (slovy: dvacet kor un českých), a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 ObchZ v návaznosti na § 183j odst. 6 ObchZ doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění", znaleckým posudkem č. 30/2008 ze dne 20 .8.2008 vypracovaným znaleckým ústavem ? společností Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava ? Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941. 6. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám prostřednictvím obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a. s. jako obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, společnosti VÍTKOVICE HTB a. s. způsobem podle § 183l odst. 5 a 6 ObchZ spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního ak cionáře. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle předcházející věty. 4.11.2008 - 5.5.2009
Valná hromada společnosti konaná 7.12.2001 přijala toto usnesení: 1. Základní kapitál bude zvýšen o 4 000 000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských) úpisem nových akcií, přičemž se nepřipouští úpis nad částku schváleného navýšení základního kapitálu. 19.6.2002 - 26.8.2002
2. Upisovat se budou 4 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských). 19.6.2002 - 26.8.2002
3. Valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva na upisování akcií pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti, kterým je skutečnost, že rozvoje podnikatelských aktivit nelze dosáhnout bez navýšení základního kapitálu a tyto potřebné zdroje se společnosti nepodařilo získat zvýšením základního kapitálu společnosti dle rozhodnutí valné hromady akcionářů společnosti ze dne 26.10.1999, když upisování akcií bylo pro nezájem akcionářů upsat akcie s využitím přednostního práva neúčinné. Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání společnosti s obchodní firmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. se sídlem Lihovarská 1199/10, Ostrava-Radvanice, IČO: 25816039, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1934, den zápisu: 25.6.1998. 19.6.2002 - 26.8.2002
4. Valná hromada ukládá představenstvu, aby ve lhůtě do 3 (tří) dnů po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doporučeným dopisem anebo osobně, doručilo do sídla společnosti s obchodní firmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy na upsání všech akcií schváleného zvýšeného základního kapitálu. Úpis akcií může společnost s obchodní firmou LAHVÁRNA OSTRAVA a.s. provést ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti s obchodní firmou ETS Ostrava a.s., Nádražní 128, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45192219, každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hodin. 19.6.2002 - 26.8.2002
5. Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000 000,- Kč. 19.6.2002 - 26.8.2002
6. Splacení emisního kurzu se připouští výhradně peněžitým vkladem. 30% upsaného emisního kurzu bude splaceno ve lhůtě 15 dnů od upsání, zbytek do 1 roku. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen na účet č. 27-2501980237/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Ostrava 19.6.2002 - 26.8.2002
1. Za účelem obnovení kapitálových pozic společnosti se základní jmění společnosti zvyšuje o 2.000.000,--Kč (slovy:dvamiliony korun českých) až 6.000.000,--Kč (slovy: šestmilionů korun českých) a to upsáním 100.000ks (slovy: jednostotisíc kusů) až 300.000 ks (slovy: třistatisíc kusů) nových, kmenových, listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých) výlučně akcionáři společnosti. 15.6.2001 - 9.4.2002
2. Emisní kurs každé upisované akcie činí 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých). 15.6.2001 - 9.4.2002
3. Zvýšení základního jmění nad částku 6.000.000,--Kč (slovy: šestmilionů korun českých) není přípustné. 15.6.2001 - 9.4.2002
4. Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně peněžitými vklady. 15.6.2001 - 9.4.2002
5. Akcionáři společnosti jsou oprávněni využít své přednostní právo na upsání akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněna informace představenstva dle § 204a odstavce 2 obchodního zákoníku. 15.6.2001 - 9.4.2002
6. Každý akcionář je oprávněn k využití svého přednostního práva upsat na jednu dosavadní akcii vždy čtyři nové akcie o jmenovité hodnotě 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých). 15.6.2001 - 9.4.2002
7. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. 15.6.2001 - 9.4.2002
8. Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářů na upsání akcií je den, ve kterém mohlo být toto právo vykonáno poprvé. 15.6.2001 - 9.4.2002
9. Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech upsaných akcií do 15 dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti u Komerční banky, a.s. , pobočka Ostrava č. 1600 761/0100. 15.6.2001 - 9.4.2002
10. Zbývající akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty do 15 dnů po uplynutí lhůty dle odst. 5 tohoto rozhodnutí k upsání těm akcionářům, kteří své přednostní právo na upsání akcií využili a o upsání zbývajících akcií projevili výslovně zájem zápisem do listiny upisovatelů. 15.6.2001 - 9.4.2002
11. Pro upisování zbývajících akcií platí odstavce 2,4,7 a 9 tohoto rozhodnutí. 15.6.2001 - 9.4.2002
12. V případě, že o upsání zbývajících akcií projeví způsobem dle odst. 10 zájem více akcionářů, platí pro rozsah jejich práva upsat zbývající akcie pravidlo dle § 204a odstavce 1 obchodního zákoníku. 15.6.2001 - 9.4.2002
Usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti: 1. Za účelem úhrady zráty společnosti se dle § 216a odstavec 1, písmeno b) základní jmění společnosti snižuje z 72.597.000,--Kč (slovy: sedmdesátdvamilionůpětsetdevadesátsedmtisíc korun českých) na 1.451.940,--Kč (slovy: jedenmiliončtyřistapadesátjednatisícdevětsetčtyřicet korun českých), to je o 71.145.060,--Kč (slovy: sedmdesátjednamilionůjednostočtyřicetpěttisícšedesát korun českých). 8.2.2000 - 9.4.2002
2. Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,--Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 20,--Kč (slovy: dvacet korun českých) změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty všech akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. 8.2.2000 - 9.4.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992
Den vzniku: 1. 5. 1992 30.4.1992

Aktuální kontaktní údaje HTB - Požární ochrana a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45192219
Obchodní firma: HTB - Požární ochrana a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45192219
Firma: VÍTKOVICE HTB a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00 10.5.2018
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 9.6.2014 - 10.5.2018
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 17.8.2005 - 9.6.2014
Sídlo: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00 9.4.2002 - 17.8.2005
Sídlo: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00 20.2.2001 - 9.4.2002
Sídlo: Výškovická 3123/46 , Ostrava 700 30 30.4.1992 - 20.2.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava 703 00

Obory činností HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 9.6.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 9.6.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 9.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského rejstříku 24.9.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 17.8.2005 - 24.9.2009
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 17.8.2005 - 9.6.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.9.2004 - 9.6.2014
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 12.5.2004
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12.5.2004
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 12.5.2004
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 12.5.2004 - 24.9.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 12.5.2004 - 24.9.2009
zprostředkování obchodu 12.5.2004 - 24.9.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 17.12.2003 - 17.8.2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.12.2003 - 9.6.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 9.4.2002 - 17.12.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 9.4.2002 - 17.12.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vybraných zdvihacích zařízení 9.4.2002 - 12.5.2004
velkoobchod 9.4.2002 - 24.9.2009
specializovaný maloobchod 9.4.2002 - 24.9.2009
poskytování technických služeb 9.4.2002 - 24.9.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 9.4.2002 - 24.9.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyn 20.2.2001 - 17.12.2003
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 20.2.1998
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 20.2.1998 - 20.2.2001
výroba hasicích přístrojů 20.2.1998 - 9.4.2002
opravy, kontroly a revize hasicích přístrojů 20.2.1998 - 9.4.2002
poradenská a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce 20.2.1998 - 9.4.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.2.1998 - 9.6.2014
výroba, montáž, GO, rekonstrukce a revize vyhrazených zdvihacích zařízení 9.2.1994 - 20.2.1998
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotř. elektroniky 9.2.1994 - 20.2.1998
opravy motorových vozidel 9.2.1994 - 14.9.1999
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 9.2.1994 - 20.2.2001
výroba, instalace a opravy chladicích zařízení 9.2.1994 - 20.2.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.2.1994 - 9.4.2002
drobná orpavárenská činnost a údržba 9.2.1994 - 9.4.2002
výroba kovového zboží 9.2.1994 - 9.4.2002
plnění hasicích přístrojů a nádob na plyny 9.2.1994 - 9.4.2002
montáž, opravy a revize vyhr. plynových zařízení, plnění tlakových nádob 9.2.1994 - 9.4.2002
výroba a opravy elektrických šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost 9.2.1994 - 9.4.2002
opravy a údržba spotřebičů elektrických vč. zapojování nových automatických praček 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba spotřebičů pro domácnost plynových 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba chladniček a mrazniček elektrických a plynových 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba strojů a zařízení 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba transformátorů svářecích a ostatních 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba hasících přístrojů pojízdných a ručních 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba antén 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba zařízení návěštních a zabezpečovacích 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba výrobků a zařízení pro komerční propagaci (neónové reklamy) 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržby přijímačů rozhlasových, televizních a přístrojů reprodukčních vč. jejich příslušenství pro neprovozní účely 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba zařízení topných a varných na kapalná paliva 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba nábytku kovového (pozn. pokladen a tresorů) vč. kování a zámku 30.4.1992 - 9.2.1994
rekonstrukce a modernizace výtahů 30.4.1992 - 9.2.1994
montáže antén, jejich výměny a modernizace 30.4.1992 - 9.2.1994
montáže, vyměny a modernizace chladírenských zařízení 30.4.1992 - 9.2.1994
montáže, výměny a modernizace chladírenských zařízení 30.4.1992 - 9.2.1994
montáže a výměny elektrického zabezpečovacího zařízení 30.4.1992 - 9.2.1994
montáže a výměny neónových reklam 30.4.1992 - 9.2.1994
rekonstrukce a modernizace veř. osvětlení vč. údržby 30.4.1992 - 9.2.1994
projektová činnost (jen pro vlastní potřeby - viz obory stavební činnosti) 30.4.1992 - 9.2.1994
plnění bombiček CO2 a N2O 30.4.1992 - 9.2.1994
zhotovení klíčů 30.4.1992 - 9.2.1994
výkony odbytu a zásobování (OPS 22) 18 - plnění úkolů, vyplývajících z nositelství servisu 30.4.1992 - 9.2.1994
provozování střediska odbor. učiliště 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba kompresorů pístových vč. chladících 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba výtahů osobních a nákladních vč. revizní činnosti 30.4.1992 - 9.2.1994
opravy a údržba elektromotorů a zdrojů proudu rotačních (generátory) 30.4.1992 - 9.2.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.11.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 5 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.2.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 83/24 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.2.2004
Provozovna č. 3
Provozovna: Rantířovská 13/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1012223698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.5.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 3113/128 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001874676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2018

Živnost č. 9 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1992
Zánik oprávnění: 17.12.2002

Živnost č. 10 Výroba, instal. a opr. chladicích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1992
Zánik oprávnění: 9.11.2001

Živnost č. 11 Výroba a opr. el. šicích strojů a el. přístrojů pro domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 20.11.2001

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 2.12.1998

Živnost č. 14 výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 26.1.1997

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 18 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Plnění hasicích přístrojů a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 20 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Drobná opravárenská výroba a údržba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 23 Výroba ostatního kovového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1992
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 24 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 1.10.2001

Živnost č. 25 výroba, mont.,GO a rekon. a prov.rev.zkouš. vyhr. zdvih. zařízenídle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č. 668/7/93-ZZ-V ze dne 16.4.1993

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 26.1.1997

Živnost č. 26 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 29.1.2004

Živnost č. 27 montáž, opr. a rev. vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob na plynydle oprávnění ITI Ostrava ev. č. 1586/7/93-PZ-III,VI ze dne 16.6.1993

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.6.1993
Zánik oprávnění: 26.1.1997

Živnost č. 28 Výroba hasicích přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1997
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 29 Opravy, kontroly a revize hasicích přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1997
Zánik oprávnění: 30.8.2001

Živnost č. 30 Poradenská a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1997
Zánik oprávnění: 28.2.2001

Živnost č. 31 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.1999
Zánik oprávnění: 1.10.2001

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda 21.3.2018
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 9.6.2014 - 21.3.2018
Jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 16.8.2002 - 9.6.2014
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a zavazovat ji každý člen představenstva. 26.10.1994 - 16.8.2002
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně libovolní dva členové představenstva, anebo předseda představenstva, který je oprávněn jednat v celém rozsahu samostatně. 9.2.1994 - 26.10.1994
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 9.2.1994
Jméno: Zuzana Bilíková 21.3.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2018
Ve funkci: od 21.3.2018
Adresa: Osvobození 553, Klimkovice 742 83
Jméno: Ing. Jan Skarka 21.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2018
Ve funkci: od 21.3.2018
Adresa: 526, Palkovice 739 41
Jméno: Milan Čermák 21.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2018
Adresa: 50, Věžnička 588 13
Jméno: Ing. Vladislav Baričák 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní třída 566 , 708 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Václav Vlček 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Maluchy 211/67, Ostrava 700 30
Jméno: Josef Važík 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Kopaninách 672/9, Ludgeřovice 747 14
Jméno: Ing. Rudolf Zuk 30.4.1992 - 20.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1025, Dětmarovice 735 71
Jméno: RNDr. Petr Hapala 9.2.1994 - 20.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Kafky 3115 , Frýdek-Místek Česká republika
Jméno: Ing. Jan Sikora 9.2.1994 - 20.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Studia 2855/1, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Vladimír Bartl 9.2.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ahepjukova 2789/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Šárka Fromeliusová 9.2.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1878/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Martin Coufal 20.6.1995 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Otakara Jeremiáše 1978/20, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Miroslav Gajdziok 20.6.1995 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Varenská 2930/30, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Karel Skoč 20.6.1995 - 20.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Škody 188/1, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Martin Coufal 18.3.1996 - 21.12.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Otakara Jeremiáše 1978/20, Ostrava 708 00
Jméno: JUDr. Miroslav Gajdziok 18.3.1996 - 21.12.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Varenská 2930/30, Ostrava 702 00
Jméno: Petr Skoč 20.2.1998 - 19.6.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 7.12.2001
Adresa: Horymírova 2973/10, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Sikora 21.12.1999 - 19.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 7.12.2001
Adresa: Karpatská 960/42, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Miroslav Gajdziok 21.12.1999 - 19.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 7.12.2001
Adresa: Varenská 2930/30, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Hladká 19.6.2002 - 16.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 7.12.2001 do 17.12.2001
Adresa: Martinovská 5251/34, Ostrava 722 00
Jméno: Ing. Ivo Brabec 19.6.2002 - 17.12.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.6.2003
Ve funkci: od 7.12.2001
Adresa: U Staré školy 138/12, Ostrava 700 30
Jméno: Liběna Hladká 16.10.2002 - 17.12.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 17.12.2001
Adresa: Martinovská 5251/34, Ostrava 722 00
Jméno: Petr Arban 19.6.2002 - 27.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2006
Ve funkci: od 7.12.2001
Adresa: 28. října 1341/2, Hlučín 748 01
Jméno: Liběna Hladká 17.12.2003 - 27.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2006
Ve funkci: od 1.7.2003 do 27.6.2006
Adresa: Martinovská 5251/34, Ostrava 722 00
Jméno: Ing. Petr Palička 17.12.2003 - 27.7.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2003 do 27.6.2006
Ve funkci: od 1.7.2003 do 27.6.2006
Adresa: Staroveská 158/20, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Kazimír Jachnicki 27.7.2006 - 24.9.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2006 do 7.9.2009
Ve funkci: od 27.6.2006 do 7.9.2009
Adresa: Bezručova 123, Jablunkov 739 91
Jméno: Antoni Wolny 27.7.2006 - 20.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2006 do 30.6.2010
Adresa:
41-103 Siemianowice Ślaskie, Komuny Paryskiej 6b/10, Polská republika
Jméno: Bogdan Roksela 27.7.2006 - 17.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2006 do 27.9.2011
Ve funkci: od 27.6.2006 do 27.9.2011
Adresa:
43-200 Pszczyna, Maków 29, Polská republika
Jméno: Ing. Jan Gajda 20.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010
Adresa: Povoznická 1277/1, Havířov 735 64
Jméno: Ing. Jan Světlík 24.9.2009 - 9.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2009
Ve funkci: od 7.9.2009
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jan Gajda 24.4.2012 - 9.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010
Adresa: 258, Horní Domaslavice 739 51
Jméno: Ing. Jan Světlík 9.6.2014 - 30.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2009 do 1.9.2014
Ve funkci: od 7.9.2009 do 1.9.2014
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jan Gajda 9.6.2014 - 14.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2010 do 25.6.2015
Adresa: 258, Horní Domaslavice 739 51
Jméno: Jerzy Kościelniak 17.2.2012 - 3.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2012 do 11.1.2017
Ve funkci: od 23.1.2012 do 11.1.2017
Adresa: Polská republika
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Jan Gajda 14.9.2015 - 3.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2015 do 22.2.2017
Adresa: 258, Horní Domaslavice 739 51
Jméno: Ing. Jan Světlík 30.10.2014 - 21.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014 do 21.3.2018
Ve funkci: od 2.9.2014 do 21.3.2018
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak 3.6.2017 - 21.3.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.1.2017 do 21.3.2018
Ve funkci: od 11.1.2017 do 21.3.2018
Adresa: ul. 27. Stycznia 37 , Bedzin Polská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marie Čermáková 21.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2018
Ve funkci: od 21.3.2018
Adresa: 50, Věžnička 588 13
Jméno: Zbyněk Bilík 21.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2018
Adresa: Osvobození 553, Klimkovice 742 83
Jméno: Bc. Lucie Skarková 21.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2018
Adresa: 526, Palkovice 739 41
Jméno: Ing. Jindřiška Vozáková 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Dvouletky 1137/51, Ostrava 700 30
Jméno: JUDr. Miluše Skovajsová 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen
Adresa: 30. dubna 3059/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jan Zapletal 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Josefa Kotase 1180/15, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Karel Šmíra 30.4.1992 - 9.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Šeříková 611/19, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Martin Kutáč 9.2.1994 - 26.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Obchodní 480/10, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Antonín Satola 9.2.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Jana Wericha 346/11, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Dorota Krügerová 9.2.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Bedrnova 2883/6, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Roman Vybíral 26.10.1994 - 18.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Bedřicha Václavka 1014/20, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jiří Kubík 18.3.1996 - 20.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Břenkova 2974/7, Ostrava 700 30
Jméno: Jarmila Sikorová 18.3.1996 - 20.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Karpatská 960/42, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jaroslav Malina 18.3.1996 - 20.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Na kopci 298 , 747 14 Markvartovice Česká republika
Jméno: Libuše Máchova 20.2.1998 - 20.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Srbská 268/17, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Anna Blahutová 20.2.2001 - 9.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.8.2001
Adresa: 156, Nošovice 739 51
Jméno: Ing. Martin Coufal 20.2.2001 - 19.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 7.12.2001
Adresa: Otakara Jeremiáše 1978/20, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Halina Ryšková 20.2.2001 - 19.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 7.12.2001
Adresa: 28. října 1925, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Jarmila Sikorová 9.4.2002 - 19.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.8.2001 do 7.12.2001
Adresa: Karpatská 960/42, Ostrava 700 30
Jméno: Dr. Ing. Libor Michalík 19.6.2002 - 1.9.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 28.6.2004
Ve funkci: od 7.12.2001
Adresa: Holčovická 275, Otice 747 81
Jméno: Ing. Martin Šebík 16.8.2002 - 1.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.5.2002
Adresa: Sjednocení 636, Studénka 742 13
Jméno: Miroslava Pastušková 19.6.2002 - 7.2.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.12.2001 do 19.10.2004
Adresa: Bohumínská 436/40, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Martin Šebík 1.9.2004 - 7.2.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.5.2002
Ve funkci: od 26.7.2004 do 19.10.2004
Adresa: Lidická 798, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Martin Šebík 7.2.2005 - 9.8.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.5.2002 do 19.6.2007
Adresa: Lidická 798, Studénka 742 13
Jméno: Renáta Babinská 1.9.2004 - 24.9.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2004 do 28.9.2009
Adresa: Provaznická 1532/9, Ostrava 700 30
Jméno: Jerzy Kościelniak 7.2.2005 - 24.9.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.10.2004 do 7.9.2009
Ve funkci: od 19.10.2004 do 7.9.2009
Adresa: Polská republika
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Ing. Martin Šebík 9.8.2007 - 20.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2007 do 30.6.2010
Adresa: Lidická 798, Studénka 742 13
Jméno: Jerzy Kościelniak 24.9.2009 - 17.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2009 do 23.1.2012
Ve funkci: od 7.9.2009 do 23.1.2012
Adresa: Polská republika
42-500 Bedzin, ul. 27 Stycznia 37
Jméno: Liběna Světlíková 24.9.2009 - 17.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2009
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Antoni Wolny 20.10.2010 - 17.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2010 do 23.1.2012
Adresa: Polská republika
41-103 Siemianowice Ślaskie, Komuny Paryskiej 6b/10
Jméno: Liběna Světlíková 17.2.2012 - 9.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2009
Ve funkci: od 23.1.2012
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Bc. Kateřina Hladká 17.2.2012 - 9.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2012
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Ondřej Ručka 17.2.2012 - 9.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2012
Adresa: Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava 700 30
Jméno: Liběna Světlíková 9.6.2014 - 30.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2009 do 1.9.2014
Ve funkci: od 23.1.2012 do 1.9.2014
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Ondřej Ručka 9.6.2014 - 30.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2012 do 1.9.2014
Adresa: Bohumíra Četyny 931/4, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Pavel Štefánik 30.10.2014 - 14.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Kateřina Hladká 9.6.2014 - 3.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2012 do 11.1.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 30.10.2014 - 21.3.2018
Funkce: oředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014 do 21.3.2018
Ve funkci: od 2.9.2014 do 21.3.2018
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Pavel Štefánik 14.9.2015 - 21.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014 do 21.3.2018
Adresa: Panský Důl 420, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Bc. Kateřina Hladká 3.6.2017 - 21.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2017 do 21.3.2018
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zuzana Bilíková
Člen statutárního orgánu: Milan Čermák
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Skarka

Vlastníci firmy HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 451 940 Kč - 17.12.2003
zakladni 5 451 940 Kč - 26.8.2002 - 17.12.2003
zakladni 1 451 940 Kč - 20.2.2001 - 26.8.2002
zakladni 72 597 000 Kč - 17.6.1993 - 20.2.2001
zakladni 72 310 000 Kč - 30.4.1992 - 17.6.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 1 25.5.2018
Kmenové akcie na jméno 20 Kč 72 597 9.6.2014 - 25.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 9.6.2014 - 25.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 26.8.2002 - 9.6.2014
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 72 597 16.8.2002 - 9.6.2014
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 72 597 20.2.2001 - 16.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 597 17.6.1993 - 20.2.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 310 30.4.1992 - 17.6.1993

Sbírka Listin HTB - Požární ochrana a.s. IČO: 45192219

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 381/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Částečný výpis ze zápisu ze 176. zasedání Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 4.9.2015 16.9.2015 2
B 381/SL 58 účetní závěrka [2014] výsledek hospodaření za rok 2014 Krajský soud v Ostravě 5.8.2015 5.8.2015 1
B 381/SL 57 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zprávy auditora, zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 5.8.2015 5.8.2015 54
B 381/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 2.9.2014 16.10.2014 31.10.2014 1
B 381/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 1.9.2014 16.10.2014 31.10.2014 2
B 381/SL 52 stanovy společnosti úplné znění k 9.6.2014 Krajský soud v Ostravě 26.7.2014 2.7.2014 17
B 381/SL 51 ostatní výsledek hospodař. r.2013 Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 16.6.2014 1
B 381/SL 50 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 16.6.2014 62
B 381/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 327/2014, N 372/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 6.6.2014 13.6.2014 22
B 381/SL 48 ostatní výsledek hospodař. r.2012 Krajský soud v Ostravě 10.7.2013 10.7.2013 1
B 381/SL 47 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.7.2013 10.7.2013 53
B 381/SL 46 smlouva o prodeji/převodu - Sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 18.1.2013 4.2.2013 110
B 381/SL 45 ostatní - výsl. hospodaření r. 2011 Krajský soud v Ostravě 24.8.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 381/SL 44 výroční zpráva r. 2011 s. úč.záv., §66a/9, au Krajský soud v Ostravě 30.8.2012 5.9.2012 49
B 381/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 23.1.2012 16.2.2012 29.2.2012 1
B 381/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.1.2012 16.2.2012 29.2.2012 1
B 381/SL 41 ostatní - smlouva o převodu akcií Krajský soud v Ostravě 12.9.2011 16.9.2011 11
B 381/SL 40 ostatní - výsledek hospodaření r.2010 Krajský soud v Ostravě 31.8.2011 1.9.2011 1
B 381/SL 39 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 31.8.2011 1.9.2011 45
B 381/SL 38 podpisové vzory - Antoni Wolny Krajský soud v Ostravě 18.10.2010 19.10.2010 20.10.2010 2
B 381/SL 37 podpisové vzory - Ing. Jan Gajda Krajský soud v Ostravě 13.7.2010 19.10.2010 20.10.2010 2
B 381/SL 36 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 19.10.2010 20.10.2010 5
B 381/SL 35 ostatní - výsledek hospodaření r. 2009 Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 23.7.2010 23.7.2010 1
B 381/SL 34 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.7.2010 23.7.2010 42
B 381/SL 33 podpisové vzory -Ing. Jan Světlík Krajský soud v Ostravě 11.9.2009 23.9.2009 29.9.2009 1
B 381/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 7.9.2009 23.9.2009 29.9.2009 1
B 381/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.9.2009 23.9.2009 29.9.2009 4
B 381/SL 30 ostatní zpr.o výsled.hospod.r.2008 Krajský soud v Ostravě 7.7.2009 14.8.2009 19.8.2009 1
B 381/SL 29 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 19.8.2009 39
B 381/SL 28 ostatní -schvál. rozděl zisku r. 2007 Krajský soud v Ostravě 3.6.2008 6.6.2008 9.6.2008 1
B 381/SL 27 výroční zpráva r. 2007vč.ú.z.,příl.,zpr.audit Krajský soud v Ostravě 29.3.2008 6.6.2008 9.6.2008 45
B 381/SL 26 notářský zápis NZ 396/2007 - Osvědč. VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 30.7.2007 6.9.2007 9
B 381/SL 25 ostatní -rozhod.VH o ú.z.06 Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 10.7.2007 10.7.2007 1
B 381/SL 24 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 10.7.2007 10.7.2007 38
B 381/SL 23 posudek znalce č.61/2006 Krajský soud v Ostravě 21.6.2006 22.9.2006 2.10.2006 27
B 381/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 26.7.2006 17.8.2006 1
B 381/SL 21 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 26.7.2006 17.8.2006 6
B 381/SL 20 notářský zápis NZ 403/06 vč.rozh.o st.orgánu Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 26.7.2006 17.8.2006 14
B 381/SL 19 notářský zápis Nz 471/2005 Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 5.9.2005 7
B 381/SL 18 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 24.8.2005 30.8.2005 19
B 381/SL 17 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 22.7.2005 3.8.2005 25
B 381/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 19.10.2004 10.2.2005 1
B 381/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis MVH Krajský soud v Ostravě 19.10.2004 10.2.2005 9
B 381/SL 13 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 12.10.2004 19
B 381/SL 12 notářský zápis NZ 239/2004 Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 6.10.2004 8.10.2004 8
B 381/SL 10 notářský zápis NZ 239/2004 Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 8.9.2004 8
B 381/SL 9 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 22.7.2004 26.7.2004 32
B 381/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 29.12.2003 2
B 381/SL 1 účetní závěrka r.02 rozv.+příl. Krajský soud v Ostravě 28.11.2003 2.12.2003 13
B 381/SL 6 notářský zápis NZ 129/2002 Krajský soud v Ostravě 7.5.2002 29.1.2003 31.1.2003 10
B 381/SL 5 notářský zápis NZ 246/2001 Krajský soud v Ostravě 7.12.2001 29.1.2003 31.1.2003 10
B 381/SL 4 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.1.2003 31.1.2003 21
B 381/SL 2 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 4.9.2001 14.9.2001 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HTB - Požární ochrana a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HTB - Požární ochrana a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.