HOMOLA a.s. Ostrava IČO: 26792770

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HOMOLA a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 26792770.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma HOMOLA a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem HOMOLA a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 13.1.2003
Spisová značka: B 2654
IČO: 26792770
Obchodní firma: HOMOLA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.1.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.1.2003
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností HOMOLA holding s.r.o., se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava, Kunčičky, PSČ 718 00, identifikační číslo: 065 19 091, a to v souladu s projektem rozdělení odšt ěpením sloučením ze dne 7.3.2018. 1.5.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.6.2014 - 9.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014 - 9.7.2015
Jediný akcionář společnosti Mojmír Homola rozhodl ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Ivety Sládčíkové, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Na Hradbách 18, pod. č. N 212/2003, Nz 203/2003 o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nepeněžitým vkladem takto: 26.11.2003 - 13.7.2005
a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.900.000,-Kč Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zapsaný základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč bude zvýšen na 47.900.000,- Kč. 26.11.2003 - 13.7.2005
b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet akcií: 459 kusů jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč forma akcií: na majitele podoba akcií: listinná 26.11.2003 - 13.7.2005
c) Přednostní právo na upisování akcií: Jediný akcionář společnosti konstatoval, že se před svým rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií a v tomto případě se nepoužije ustanovení § 204a) obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů na úpis akci í. 26.11.2003 - 13.7.2005
d) Určení, jaká část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude upsána předem určeným zájemcem: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku. Žádné akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a) obchodního zákoníku. Všechny akcie, tj. 459 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč budou nabídnuty k upsání pouze určitému zájemci, jímž je stávající jediný akcionář společnosti Mojmír Homola r.č. 590808/0035, bytem: Ostrava - Krásné Pole, Vrbka 54/2. Výběr osoby zájemce byl vybrán v souladu s podnikatelským záměrem a strategií akcionáře společnosti, jejímž cílem je vklad podniku fyzické osoby Mojmíra Homoly na právnickou osobu HOMOLA a.s. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Emisní kurz upsaných akcií bude na základě rozhodnutí jediného akcionáře splacen nepeněžitým vkladem. Rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu činí 45.900.00 0,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.11.2003 - 13.7.2005
e) Místo a lhůta upisování akcií bez využití přednostního práva: Místem pro upisování nových akcií je místo společnosti HOMOLA a.s. v Ostravě - Kunčičkách, Vratimovská 624/11. Lhůta pro úpis nových akcií je třicet dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel bude seznámen s počátkem běhu lhůty (tj. následujícím dnem, kdy byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) představenstvem předložením kopie návrhu s vyznačením razítka podatelny Krajského soudu v Ostravě. 26.11.2003 - 13.7.2005
f) Emisní kurz upisovaných akcií Hodnota nepeněžitého vkladu na splacení emisního kurzu akcií byla stanovena znaleckým posudkem znalce a činí 45.993.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří áži o, které činí 93.000,- Kč. Z výše uvedeného byl vypočten (45.993.000/459 ks akcií) navrhovaný emisní kurz akcie ve výši 100.202,-Kč. Souhrně: Jmenovitá hodnota akcií: 100.000,- Kč Emisní kurz jedné akcie: 100.202,- Kč Emisní ážio/akcie: 202,- Kč Úhrnný emisní kurz akcií, které musí být vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad bude splacen následovně: - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu, která se započítává na splacení jmenovité hodnoty akcií (tj. vklad do základního kapitálu společnosti) ve výši 45.900.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 411. - Částí hodnoty nepeněžitého vkladu na splacení emisního ážia zaúčtována do kapitálových fondů ve výši 93.000,- Kč - dle účtové osnovy účet 412 emisní ážio. 26.11.2003 - 13.7.2005
g) Splácení nepeněžitého vkladu Místem pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti HOMOLA a.s. v Ostravě - Kunčičkách, Vratimovská 624/11. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při v ýkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik, bude splacen uzavřením písemné sm louvy o vkladu podniku, kterou uzavře vkladatel se společností. Protože jsou součástí podniku nemovitosti, bude v uvedené smlouvě obsaženo prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1/ obchodního zákoníku; současně s uzavřením smlouvy o vkladu podniku bude po dnik předán společnosti a o jeho předání sepíše společnost a vkladatel zápis. 26.11.2003 - 13.7.2005
h) Předmět nepeněžitého vkladu Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromdy schválilo odepisování akcií, splácení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem a předmět nepeněžitého vkladu. Předmětem nepeněžitého vkladu, kterým bude splacen emisní kurz akcií je podnik p atřící podnikateli Mojmíru Homolovi, který podniká jako fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle A, vložce č. 3774 s místem podnikání Ostrava - Krásné Pole, Předvrší 559, IČ: 11195258. Předmětem činnosti fyzi cké osoby je prodej zboží (hutního a instalačního materiálu), investiční stavby (vodovody, plynovody, horkovody, kotelny), domovní instalace (instalace plynu, vody, topení), stavební mechanizmy, geodetické služby, zámečnická výroba (výroba a montáž ocelov ých konstrukcí), pronájem průmyslového areálu (Průmyslové centrum Ostrava - Kunčičky) a tuto činnost provozuje podnikatel ve vlastních nemovitostech v katastr álním území Krásné Pole a katastrálním území Kunčičky. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik - tedy majetek jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost ve vztahu ke svému předmětu podnikání (realitní činnost, velkoobchod, zámečnictví, vodoinstalatérství, topenářství, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, mont áž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění nádob plyny, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a projektová činnost ve výstavbě) hospodářsky využit. 26.11.2003 - 13.7.2005
i) Ocenění nepeněžitého vkladu posudkem zpracovaným znalcem Hodnota nepeněžitého vkladu na splácení emisního kurzu akcií byla stanovena posudkem znalce, který byl jmenován ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, jež má být vložen do základního kapitálu společnosti navrhovatele v rámci procesu zvýšení základního kapit álu společnosti a nepeněžitý vklad je tvořen podnikem Mojmíra Homoly, podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, č. vložky 3474 s místem podnikání Ostrava - Krásné Pole, Předvrší 559, IČ: 11195258. Znalcem byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. NC 5041/2003, ze dne 17. 3. 2003 Ing. Vlastimil Zajíček, nar. 28. 9. 1960, bytem Semetín 1701, PSČ 755 01, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků a nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem tohoto znalce č. 13/2003 ze dne 15. 9. 2003 oceněn částkou 45.993.000,- Kč. Za uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 459 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. 26.11.2003 - 13.7.2005

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26792770
Obchodní firma: HOMOLA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 13.1.2003
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 14

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26792770
Firma: HOMOLA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.1.2003

Základní údaje datové schránky

IČO: 26792770
Jméno subjektu: HOMOLA a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: dkzee8j

Základní údaje DPH

IČO: 26792770
DIČ: CZ26792770
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: HOMOLA a.s.
Sídlo: Vratimovská 624/11 SLEZSKÁ OSTRAVA - KUNČIČKY 718 00 OSTRAVA 18
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, tel.: 596 150 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
598144761/0100 4.4.2013
271302/0800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.2.2003

Kontakty na HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00 26.11.2012
Sídlo: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00 13.1.2003 - 26.11.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vratimovská 624/11, Ostrava 718 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 71800 Ostrava

Obory činností HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Hornická činnost dle ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, písemno: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů. 12.2.2015
Izolatérství 26.6.2014
Hostinská činnost 26.6.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 26.6.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.1.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 17.1.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.1.2014
Výkon zeměměřičských činností 17.1.2014
Projektová činnost ve výstavbě 17.1.2014
Zámečnictví, nástrojářství 17.1.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.1.2014
Silniční motorová doprava nákladní - vnistrostátní - mezinárodní s vozidly o celkové hmotnosti nepřesahující 3,5 t 1.12.2004 - 17.1.2014
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 23.6.2003 - 17.1.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 23.6.2003 - 17.1.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.6.2003 - 17.1.2014
výkon zeměměřičských činností 23.6.2003 - 17.1.2014
projektová činnost ve výstavbě 23.6.2003 - 17.1.2014
Vodoinstalatérství, topenářství 13.1.2003
Realitní činnost 13.1.2003 - 17.1.2014
Velkoobchod 13.1.2003 - 17.1.2014
Zámečnictví 13.1.2003 - 17.1.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Pavlovova 2624/29 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1012042677
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 12.2.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.1.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 9 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.2.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 11 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.10.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 624/11 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1001401433
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Lihovarská 663/38 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1010090038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Ke Kolodějům 163 , Sibřina 250 84
Identifikační číslo provozovny: 1012057445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba zámků a kování
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti

Vedení firmy HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. 5.10.2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.2015 - 5.10.2017
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. 26.6.2014 - 9.7.2015
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a člen představenstva společně. 24.4.2004 - 26.6.2014
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 13.1.2003 - 24.4.2004
Jméno: Mojmír Homola 17.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Družební 745, Ostrava 725 26
Jméno: Ondřej Homola 17.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2005
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Michal Homola 24.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2015
Ve funkci: od 16.1.2017
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Tomáš Palupa 1.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2018
Adresa: Václavovická 583, Václavovice 739 34
Jméno: Ing. Julian Dedek 13.1.2003 - 24.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.1.2004
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Plesenská 296, Velká Polom 747 64
Jméno: Ing. Jan Holuša 13.1.2003 - 13.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 14.6.2005
Ve funkci: od 13.1.2003 do 14.6.2005
Adresa: Martinovská 3024/132, Ostrava 723 00
Jméno: David Vašica 24.4.2004 - 13.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.1.2004
Adresa: Milíře 255, Václavovice 739 34
Jméno: David Vašica 13.7.2005 - 10.1.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.1.2004 do 1.12.2005
Ve funkci: od 15.6.2005 do 1.12.2005
Adresa: Milíře 255, Václavovice 739 34
Jméno: Mojmír Homola 13.1.2003 - 26.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Ondřej Homola 13.7.2005 - 17.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2005
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Michal Homola 10.1.2006 - 17.1.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2005 do 2.12.2013
Ve funkci: od 1.12.2005 do 2.12.2013
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Mojmír Homola 26.6.2008 - 17.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Družební 745, Ostrava 725 26
Jméno: Vít Dostál 17.1.2014 - 23.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013
Ve funkci: od 2.12.2013
Adresa: 336, Baška 739 01
Jméno: Michal Homola 9.7.2015 - 24.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.7.2015
Adresa: Vrbka 54/2, Ostrava 725 26
Jméno: Vít Dostál 23.10.2015 - 24.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 16.1.2017
Ve funkci: od 2.12.2013 do 16.1.2017
Adresa: 336, Malenovice 739 11
Jméno: Ing. Jan Beněk 24.1.2017 - 1.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.1.2017 do 30.4.2018
Adresa: Ukrajinská 1477/34, Ostrava 708 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martina Homolová 17.1.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2013
Ve funkci: od 21.11.2013
Adresa: Družební 745, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Ivana Plhalová 4.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2016
Adresa: 271, Bernartice nad Odrou 741 01
Jméno: Marie Zhorelová 1.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Kolonii 116, Horní Lhota 747 64
Jméno: Jiří Gramel 13.1.2003 - 24.4.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 15.1.2004
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Jarmily Glazarové 418/5, Ostrava 725 25
Jméno: Šárka Homolová 13.1.2003 - 24.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.1.2004
Ve funkci: od 13.1.2003
Adresa: Nová kolonie 156/42, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Radim Fojtík 24.4.2004 - 1.12.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.1.2004 do 30.6.2004
Ve funkci: od 16.1.2004 do 30.6.2004
Adresa: Kosmonautů 1222/23, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Pavel Vančura 1.12.2004 - 19.2.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.6.2004 do 20.12.2004
Ve funkci: od 30.6.2004 do 20.12.2004
Adresa: Jana Švermy 483, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Petr Joneš 13.1.2003 - 13.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 14.6.2005
Ve funkci: od 13.1.2003 do 14.6.2005
Adresa: U Hájenky 319/6, Hlučín 748 01
Jméno: Jan Kašpárek 13.7.2005 - 10.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.6.2005 do 10.10.2005
Adresa: Havlíčkovo náměstí 794/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vladimír Bělohoubek 24.4.2004 - 25.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.1.2004
Adresa: Předvrší 436/44, Ostrava 725 26
Jméno: Ing. Zdeňka Julínková 10.1.2006 - 25.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.10.2005 do 26.2.2008
Ve funkci: od 1.12.2005 do 26.2.2008
Adresa: Husova 482, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Petr Bittner 10.1.2006 - 26.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2005 do 31.5.2008
Adresa: Vodárenská 602, Ostrava 725 26
Jméno: Marie Chamrádová 25.3.2008 - 26.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2008
Ve funkci: od 27.2.2008
Adresa: Jana Ziky 1938/34, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vladimír Bělohoubek 25.3.2008 - 17.1.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2004 do 21.11.2013
Ve funkci: od 27.2.2008 do 21.11.2013
Adresa: Předvrší 436/44, Ostrava 725 26
Jméno: Marie Zhorelová 26.6.2008 - 17.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2008 do 26.5.2013
Ve funkci: od 27.2.2008 do 26.5.2013
Adresa: Jana Ziky 1938/34, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Martina Homolová 26.6.2008 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2008 do 31.8.2013
Adresa: Družební 745, Ostrava 725 26
Jméno: Marie Zhorelová 17.1.2014 - 13.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 143, Bítov 743 01
Jméno: Robert Gola 17.1.2014 - 4.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2013 do 1.2.2016
Ve funkci: od 21.11.2013 do 1.2.2016
Adresa: 274, Pržno 739 11
Jméno: Marie Zhorelová 13.3.2015 - 1.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hlavní třída 681/112, Ostrava 708 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michal Homola
Člen statutárního orgánu: Mojmír Homola
Člen statutárního orgánu: Ondřej Homola
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Palupa

Vlastníci firmy HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 47 900 000 Kč - 1.12.2004
zakladni 47 900 000 Kč - 10.12.2003 - 1.12.2004
zakladni 2 000 000 Kč - 13.1.2003 - 10.12.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 479 12.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 479 26.6.2014 - 12.9.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 479 10.12.2003 - 26.6.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 13.1.2003 - 10.12.2003

Sbírka Listin HOMOLA a.s. IČO: 26792770

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2654/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 19.2.2016 9.3.2016 1
B 2654/SL 31 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.2.2016 19.2.2016 9.3.2016 1
B 2654/SL 29 notářský zápis [NZ 1037/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.7.2015 9.7.2015 3
B 2654/SL 28 výroční zpráva [2014] k 30.4.2014 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.3.2015 30.3.2015 30
B 2654/SL 27 notářský zápis [NZ 160/2015, N 170/2015] Krajský soud v Ostravě 5.2.2015 11.2.2015 16.2.2015 4
B 2654/SL 26 stanovy společnosti ÚZ stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 10.7.2014 14
B 2654/SL 25 výroční zpráva [2013]  k 30.4.2013 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.3.2014 28.3.2014 28
B 2654/SL 24 výroční zpráva k 30.4.2012 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.3.2013 18.3.2013 53
B 2654/SL 23 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.11.2011 7.12.2011 53
B 2654/SL 22 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 7.10.2010 45
B 2654/SL 21 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.7.2009 16.12.2009 31.12.2009 74
B 2654/SL 20 výroční zpráva r. 2007 vč.ú.z.,zpr.aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 21.11.2008 24.11.2008 43
B 2654/SL 19 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z fce čl. DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 18.6.2008 1.7.2008 1
B 2654/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Protokol o průběhu voleb DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2008 18.6.2008 30.6.2008 2
B 2654/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.4.2008 18.6.2008 30.6.2008 1
B 2654/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 27.2.2008 21.3.2008 26.3.2008 1
B 2654/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.2.2008 21.3.2008 26.3.2008 1
B 2654/SL 14 ostatní, zpráva o vztazích, zpráva auditora - příloha k výr. zpr. r. 2006 Krajský soud v Ostravě 10.10.2007 15.10.2007 19
B 2654/SL 13 výroční zpráva r.2006 vč. úč.záv. bez příl. Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 10.10.2007 15.10.2007 26
B 2654/SL 12 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 28.7.2006 17.8.2006 36
B 2654/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbách do DR Krajský soud v Ostravě 16.11.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jed.akc. Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.12.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.12.2005 9.1.2006 16.1.2006 0
B 2654/SL 7 výroční zpráva r.2004,vč.ú.záv.,§66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 19.12.2005 51
B 2654/SL 6 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 7.9.2005 0
B 2654/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 7.9.2005 0
B 2654/SL 4 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 20.12.2004 24.2.2005 0
B 2654/SL 3 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 3.12.2004 8.12.2004 62
B 2654/SL 2 ostatní -smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Ostravě 4.12.2003 11.12.2003 0
B 2654/SL 1 notářský zápis NZ 178/2002vč.zakl.sml.,stanov Krajský soud v Ostravě 23.10.2002 20.1.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HOMOLA a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HOMOLA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.