GEMA ART GROUP a.s. Praha IČO: 26437741

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GEMA ART GROUP a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26437741.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GEMA ART GROUP a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty , Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a další.

Základní údaje o GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.3.2001
Spisová značka: B 7114
IČO: 26437741
Obchodní firma: GEMA ART GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.3.2001
V důsledku realizace rozdělení společnosti GEMA ART GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000, IČ: 264 37 741, formou odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi (a) GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Staré Mě sto, 110 00 Praha 1, IČ: 076 87 672 a (b) GAG Port s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 076 28 277, přešly na nástupnické společnosti odštěpované části jmění rozdělované společnosti GEMA ART GROUP a.s., specifikované v proj ektu rozdělení ze dne 18.12.2018 a dle stejného projektu rozdělení došlo také k povinnému snížení základního kapitálu společnosti GEMA ART GROUP a.s. Rozhodným dnem přeměny je 1.1.2019. 26.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.7.2014 - 4.10.2018
Počet členů správní rady: 2 28.7.2014 - 4.10.2018
V důsledku fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2014 přešlo na nástupnickou společnost GEMA ART GROUP a.s., IČ: 26437741 jmění zanikající společnosti DISTAV Construction a.s., IČ: 250 63 804, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00. 13.2.2014
1) Jediný akcionář obchodní společnost s obchodní firmou QED SYSTEMS a.s. se sídlem Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 110 00, IČ 63080117, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3261(dále též jen „jediný akcioná ř“), tímto rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou GEMA ART GROUP a.s. (dále též jen „Společnost“) z jeho současné výše 110.000.000,-- Kč (slovy jedno sto deset milionů korun českých) na novou výši 19 8.000.000,-- Kč (slovy jedno sto devadesát osm milionů korun českých), tj. o částku 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmín ek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 8.800 (slovy osmi tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 .000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs bude splácen pouze peněžitým vkladem s možností započtení. Všech 8.800 (slovy osm tisíc osm set) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, (neboť tento Jediný akcionář tímto prohlašu je, že se svého přednostního práva výslovně vzdává), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. obchodní společnost s obchodní firmou QED SYSTEMS a.s., výše uvedená, který u píše těchto 8.800 (slovy osm tisíc osm set) kusů nově upisovaných akcií ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. 4. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 5. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 2) Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, a to konkrétně ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), a to takto: - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky, níže uvedené, Jediného akcionáře vůči Společnosti, a to konkrétně ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesát osm milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu Jedinému akcionáři na spl acení emisního kurzu 8.800 (slovy osmi tisíc osmi set) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), která je ve výši 88.000.000,-- Kč (slovy osmdesá t osm milionů korun českých) 3) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.9.2013 - 8.10.2013
Dne 23.9.2008 učinil jediný akcionář společnosti rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, o němž byl pořízen notářský zápis N 442/2008 Nz 382/2008 notářskou kanceláři notářky JUDr. Jany Borské, a to: Za prvé: Konstatuje se, že zá kladní kapitál společnosti GEMA ART GROUP a.s. činí 51,000.000,-- Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých) a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.Za druhé: Jediný akcionář společnosti ? společnost MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED ? se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií.Za třetí: Základní kapitál společnosti GEMA ART GROUP a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 59,000.0 00,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 110,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad č ástku 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet upisovaných akcií: 5.900 (slovy: pět tisíc devět set) kusů akcií.Jmenovitá hodnota každé akcie: 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh akci í: kmenovéForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinné akcie Za páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn W5 2EE, Ealing, 7A Hamilton Road, číslo společnosti 4994046. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti GEMA ART GROUP a.s., Praha 1, Haštalská 760/27. Akcie budou upisovány bez veřejné na bídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností GEMA ART GROUP a.s. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o z výšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti GEMA ART GROUP a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. doručí určenému zájemci do patnácti (15) dnů poté, co dojde k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, náv rh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty společně se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. Za sedmé: Určuje se emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné a každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Za osmé: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn W5 2EE, Ealing, 7A Hamilton Road, číslo společnosti 4994046, ve výši 5 9,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce společnosti GEMA ART GROUP a.s. ve výši 59,000.000,-- Kč slovy: padesát devět milionů korun českých) vůči společnosti MCC ? MONARCH CONSERVA TION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení. Předmětná peněžitá pohledávka společnosti MCC ? MONARCH CONSERVATION & CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED vůči společnosti GEMA ART G ROUP a.s. vznikla dle Zprávy auditora Ing. Slavomíra Ježka, auditor č. osvědčení 1305, ze dne 16.09.2008 na základě postoupení části pohledávky společnosti GOZER Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH, se sídlem Rakousko, 1030 V ídeň, Kübeckgasse 18/14, přičemž tato pohledávka je pohledávkou na splacení části jistiny ve výši 59,000.000,-- Kč (slovy: padesát devět milionů korun českých) vyplývající z úvěru poskytnutého společností GOZER Betreuung und Acquisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH společnosti GEMA ART GROUP a.s. na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené dne 30.11.2004, ve znění jejího dodatku č. 4 ze dne 13.08.2007. Za deváté: Určuje se, že emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Za desáté: Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. doručí upisovateli do patnácti (15) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií návrh smlouvy o započtení se sdělením, že lhůta pro přijetí návrhu činí třicet (30) dnů ode dne doručení tohoto návrhu upisovateli. Po uzavření smlouvy o započtení podá představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.10.2008 - 20.10.2008
Valná hromada učinila dne 10.1.2006 rozhodnutí, o němž byl pořízen notářský zápis NZ 5/2006 vyhotovený JUDr. Alenou Procházkovou, notářkou v Praze, o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady (s tím, že předsedající ko nstatovala, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; a dále s tím, že všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií) takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát milionů korun českých), tj. z původní částky ve výši 1,000.000,-- Kč (jeden milión korun českých) na novou částku ve výši 51,000.000,-- Kč (padesát jedna miliónů korun č eských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá celkem 5.000 ks (pět tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótov ané. 3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady a nabídnuty předem určenému zájemci, a to dosavadnímu akcionáři společnosti GEMA ART GROUP a.s. tj. shora uvedené společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, se sídlem 3a Carlos Place, Londýn W1K 3AN, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v Obchodním rejstříku pro Anglii a Wales, pod číslem společnosti 04994046. 4. Předem určený zájemce, tj. společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited upíše svým peněžitým vkladem ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých) 5.000 ks (pět tisíc kusů) kmenových akcií znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. 5. Emisní kurs upisovanýh akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) a celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 5.000 ks (pět tisíc kusů) činí 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých). 6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele, tj. společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. vůči spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited, na splacení emisního kursu. 7. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávky upisovatele, tj. společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. proti pohledávce spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. vů či upisovateli, tj. vůči společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings limited na splacení emisního kursu akcií. 8. Schvaluje se započtení této následující pohledávky upisovatele, tj. spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holding Limited vůči spolenčosti GEMA ART GROUP a.s., proti pohledávce společnosti GEMA ART GROUP a.s. vůči společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited na splacení emisního kursu akcií: ---------------------------- - tj. pohledávky ve výši 50,000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých), kterou má spolenčost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited vůči společnosti GEMA ART GROUP a.s. a kterou společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdi ngs Limited nabyla od společnosti Formuliance BV, se sídlem Vondelstraat 138- 2, 1054 GT Nizozemské království postoupením pohledávky vzniklé z titulu neuhrazení odměny za poskytnutí služeb a z titulu neuhrazení kupní ceny za dodání zboží podle smlouvy o  sociomapování společnosti ze dne 08.01.2005 (osmého ledna roku dva tisíce pět), ke které byla vystavena faktura č. 17.04.01GA. 9. Schvalují se tato následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a pro uzavření dohody o započtení pohledávky: - Společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited je oprávněna upsat nové akcie společnosti GEMA ART GROUP a.s. ve smlouvě o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být ověřeny a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o upsání akcií bude adresa sídla společnosti GEMA ART GROUP a.s., tj. Praha 1, Haštalská 27/760, PSČ 110 00. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí dva měsíce od e dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen vyvěšením oznámení představenstva společnosti GEMA ART GROUP a.s. v sídle společnosti GEMA ART GROUP a.s. Návrh smlouvy o upsán í akcií je představenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. povinno doručit společnosti MCC Monarch conservation & Construction Holdings limited bez zbytečného odkladu poté, co bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti GE MA ART GROUP a.s. do obchodního rejstříku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu. - Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. do obchdoního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností GEMA ART GROUP a.s. na straně jedné a společností MC C Monarch Conservation & Construction Holdings Limited na straně druhé. Lhůta pro uzavření dohody o započtení činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení je před stavenstvo společnosti GEMA ART GROUP a.s. povinno doručit spolenčosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií. K přijetí návrhu dohody o započtení musí být společnosti MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited poskytnuta lhůta alespoň čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu. 10. Společnost MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited a.s. jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, jí upsaných na základě rozhodnutí valné hromady spolenčosti GEMA ART GROUP a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti GEMA ART GROUP a.s., dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávky, uzavírané mezi společností GEMA ART GROUP a.s. a společností MCC Monarch Conservation & Construction Holdings Limited a.s. 1.3.2006 - 20.3.2006

Aktuální kontaktní údaje GEMA ART GROUP a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26437741
Obchodní firma: GEMA ART GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 5.3.2001
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26437741
Firma: GEMA ART GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.3.2001

Kontakty na GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Haštalská 760/27 , Praha 110 00 30.5.2008
Sídlo: Haštalská 760/27 , Praha 110 00 20.10.2005 - 30.5.2008
Sídlo: Radhošťská 1771/19 , Praha 130 00 5.3.2001 - 20.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Haštalská 760/27, Praha 110 00

Obory činností GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 28.7.2014
Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty 28.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.7.2014
Projektová činnost ve výstavbě 28.7.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.7.2014
Truhlářství, podlahářství 28.7.2014
polygrafická výroba 23.2.2006 - 28.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 20.10.2005 - 28.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 20.10.2005 - 28.7.2014
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 20.10.2005 - 28.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2005 - 28.7.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.10.2005 - 28.7.2014
reklamní činnost a marketing 20.10.2005 - 28.7.2014
zprostředkování obchodu a služeb 20.10.2005 - 28.7.2014
umělecko-řemeslné zpracování dřeva 20.10.2005 - 28.7.2014
vydavatelská a nakladatelská činnost 20.10.2005 - 28.7.2014
grafické práce a kresličské práce 20.10.2005 - 28.7.2014
návrhářská, designerská a aranžerská činnost 20.10.2005 - 28.7.2014
dokončovací stavební práce 20.10.2005 - 28.7.2014
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 20.10.2005 - 28.7.2014
specializované stavební činnosti 20.10.2005 - 28.7.2014
truhlářství 20.10.2005 - 28.7.2014
Restaurování děl z oboru výtvarného umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 5.3.2001 - 28.7.2014
Nákup a prodej kulturních památek 5.3.2001 - 28.7.2014
Přípravné práce pro stavby 5.3.2001 - 28.7.2014
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.3.2001 - 28.7.2014
Velkoobchod 5.3.2001 - 28.7.2014
Specializovaný maloobchod 5.3.2001 - 28.7.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 5.3.2001 - 28.7.2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.3.2001 - 28.7.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 5.3.2001 - 28.7.2014
Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi) 5.3.2001 - 28.7.2014
Pořádání obchodních veřejných soutěží a výzev více zájemcům při zadávání veřejných zakázek 5.3.2001 - 28.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Haštalská 760/27 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008144398
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Hanusova 347/16 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012885879
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 2.9.2019

Živnost č. 2 Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Haštalská 760/27 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008144398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004

Živnost č. 3 Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Haštalská 760/27 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008144398
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2004

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.3.2005

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.3.2005

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.5.2005

Živnost č. 7 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kuulturních pamá

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Umělecko- řemeslné zpracování dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Umělecká tvorba

Vedení firmy GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 28.7.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 20.4.2009 - 28.7.2014
Jménem společnosti jednají vždy předseda představenstva či místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. V případě, že se jedná o jednání, jehož hodnota přesahuje 1.000.000,--Kč (slovy jeden milion korun českých), jednají jménem spol ečnosti vždy tři členové představenstva společně. 30.7.2007 - 20.4.2009
Za společnost jedná a za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. 5.3.2001 - 30.7.2007
Jméno: Mgr. Barbora Klimšová 24.11.2018
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 14.9.2018
Ve funkci: od 14.9.2018
Adresa: U Vojanky 734/33, Praha 150 00
Jméno: ak.soch. Jiří Novotný 5.3.2001 - 20.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2001 do 8.9.2005
Ve funkci: od 5.3.2001 do 8.9.2005
Adresa: Jugoslávských partyzánů 611/8, Praha 160 00
Jméno: ing. Kamil Bahbouh 5.3.2001 - 30.7.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.3.2001 do 23.7.2007
Ve funkci: od 5.3.2001 do 23.7.2007
Adresa: Ivana Olbrachta 43/28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ak.mal. Zdeněk Fučík 5.3.2001 - 30.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2001 do 23.7.2007
Adresa: Jeseniova 846/27, Praha 130 00
Jméno: Kateřina Kočová 20.10.2005 - 30.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2005
Adresa: Sádky 325/1, Praha 171 00
Jméno: ak.mal. Zdeněk Fučík 30.7.2007 - 30.5.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.3.2001
Ve funkci: od 23.7.2007
Adresa: Jeseniova 846/27, Praha 130 00
Jméno: Kateřina Kočová 30.7.2007 - 20.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2005 do 15.4.2009
Ve funkci: od 23.7.2007 do 15.4.2009
Adresa: Sádky 325/1, Praha 171 00
Jméno: ak.mal. Tomáš Rafl 30.7.2007 - 20.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2007 do 15.4.2009
Adresa: Vratislavova 67/17, Praha 128 00
Jméno: Mgr. Linda Sedláková 30.7.2007 - 20.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2007 do 15.4.2009
Adresa: Plaská 617/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Drössler 20.4.2009 - 29.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Na Stárce 1196/2, Praha 150 00
Jméno: ak.mal. Zdeněk Fučík 30.5.2008 - 30.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.3.2001
Ve funkci: od 23.7.2007
Adresa: Ševčíkova 1493/5, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloš Jareš 20.4.2009 - 28.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Ve funkci: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Ostromečská 436/7, Praha 130 00
Jméno: Jan Drössler 29.5.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Marie Cibulkové 1614/1, Praha 140 00
Jméno: Zdeněk Fučík 30.10.2013 - 28.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 17.6.2014
Ve funkci: od 31.8.2011 do 17.6.2014
Adresa: Ševčíkova 1493/5, Praha 130 00
Jméno: Ak. mal. Zdeněk Fučík 28.7.2014 - 4.10.2018
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: do 14.9.2018
Ve funkci: od 17.6.2014 do 14.9.2018
Adresa: Ševčíkova 1493/5, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Barbora Klimšová 4.10.2018 - 24.11.2018
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 14.9.2018
Ve funkci: od 14.9.2018
Adresa: 30. dubna 2938/3, Ostrava 702 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ak.mal. Tomáš Rafl 5.3.2001 - 14.5.2003
Funkce: člen
Adresa: Vratislavova 67/17, Praha 128 00
Jméno: prof.ak.mal. Jiří Sopko 5.3.2001 - 14.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2001 do 15.2.2002
Adresa: Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 120 00
Jméno: ing. Petr Justa 5.3.2001 - 20.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2001 do 8.9.2005
Adresa: Plavecká 405/2, Praha 128 00
Jméno: ak.mal. Tomáš Rafl 14.5.2003 - 20.10.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.3.2001 do 8.9.2005
Ve funkci: od 12.3.2001 do 8.9.2005
Adresa: Vratislavova 67/17, Praha 128 00
Jméno: ak.soch. Jiří Kačer 14.5.2003 - 20.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.1.2003 do 8.9.2005
Adresa: Študentova 289, Hostivice 253 01
Jméno: Jitka Urbanová 20.10.2005 - 23.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2005 do 8.11.2006
Ve funkci: od 8.9.2005 do 8.11.2006
Adresa: Zelená 1751/34, Praha 160 00
Jméno: Luba Eliášková 20.10.2005 - 20.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2005 do 15.4.2009
Adresa: Sádky 316/15, Praha 171 00
Jméno: Petra Hrbolková 20.10.2005 - 20.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2005 do 15.4.2009
Adresa: Na sádkách 1360 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
Jméno: Jaroslava Bičovská 23.11.2006 - 20.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2006 do 15.4.2009
Ve funkci: od 8.11.2006
Adresa: Komenského nám. 949/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Petr Sochora 20.4.2009 - 19.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Ve Školce 706, Protivín 398 11
Jméno: ak. mal. Tomáš Rafl 20.4.2009 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Vratislavova 67/17, Praha 128 00
Jméno: Kateřina Richterová 20.4.2009 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: U Studánky 146, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Petr Sochora 19.12.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2009 do 17.6.2014
Adresa: Ve Školce 706, Protivín 398 11

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 29.11.2018
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 14.10.2015
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 25.2.2015
Prokurista Ing. Petr Justa není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 28.7.2014
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. 28.7.2014
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je oprávněn za společnost samostatně jednat a podepisovat samostatně bez omezení. V prokuře je zahrnuto právo zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo natištěné obchodní fir mě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista" nebo "per procuram". 11.5.2009
Prokura udělena v omezeném rozsahu, a to ke všem právním úkonům k nimž dochází při provozu části podniku týkající se zahraničních restaurátorských projektů v oblastním rozsahu všech zemí s výjimkou členských států Evropské unie. V prokuře není zahrnuto op rávnění zcizovat ani zatěžovat nemovitosti. Prokurista Ing. Petr Justa je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně, pokud hodnota závazku nebo práva nepřesahuje 10.000.000,- Kč. V úkonech převyšujících tuto částku jedná a podepisuje společně s prokuristou Ing. Kamilem Bahbouhem. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista" nebo "per procuram". 11.5.2009
Jméno: Ing. Petr Justa 28.7.2014
Adresa: Riegrova 106, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 29.11.2018
Adresa: Haštalská 760/27, Praha 110 00
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 30.7.2007 - 11.5.2009
Adresa: Ivana Olbrachta 43/28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 11.5.2009 - 28.7.2014
Adresa: Ivana Olbrachta 43/28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Petr Justa 11.5.2009 - 28.7.2014
Adresa: Riegrova 106, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 28.7.2014 - 25.2.2015
Adresa: Ivana Olbrachta 43/28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 25.2.2015 - 14.10.2015
Adresa: Dominikánská 13/8, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Kamil Bahbouh 14.10.2015 - 29.11.2018
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 142, Příbram 261 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Barbora Klimšová

Vlastníci firmy GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 100 000 Kč 100% 26.1.2019
zakladni 70 000 000 Kč 100% 30.10.2013 - 26.1.2019
zakladni 198 000 000 Kč 100% 8.10.2013 - 30.10.2013
zakladni 110 000 000 Kč 100% 20.10.2008 - 8.10.2013
zakladni 51 000 000 Kč 100% 20.3.2006 - 20.10.2008
zakladni 1 000 000 Kč 100% 5.3.2001 - 20.3.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 300 Kč 7 000 26.1.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 000 4.9.2016 - 26.1.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 000 30.10.2013 - 4.9.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 19 800 8.10.2013 - 30.10.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 000 21.9.2010 - 8.10.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 11 000 20.10.2008 - 21.9.2010
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 100 20.3.2006 - 20.10.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 5.3.2001 - 20.3.2006

Sbírka Listin GEMA ART GROUP a.s. IČO: 26437741

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7114/SL 65 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.3.2015 6.3.2015 21
B 7114/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 229/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 17.7.2014 5.8.2014 8
B 7114/SL 63 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 20.11.2013 20.11.2013 21.11.2013 5
B 7114/SL 62 notářský zápis NZ 834/2013 Městský soud v Praze 24.10.2013 25.10.2013 5.11.2013 13
B 7114/SL 61 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.8.2011 25.10.2013 5.11.2013 6
B 7114/SL 60 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 14.10.2013 3
B 7114/SL 59 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 14.10.2013 15
B 7114/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.2013 2.10.2013 14.10.2013 21
B 7114/SL 57 notářský zápis NZ 747/2013 Městský soud v Praze 18.9.2013 20.9.2013 9.10.2013 16
B 7114/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.3.2013 6.3.2013 19
B 7114/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.11.2011 2.11.2011 18
B 7114/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.11.2011 2.11.2011 17
B 7114/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.9.2010 22.9.2010 21
B 7114/SL 52 notářský zápis NZ 815/2010 Městský soud v Praze 13.9.2010 22.9.2010 21
B 7114/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.5.2010 10.5.2010 11
B 7114/SL 50 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 15.4.2009 29.4.2009 1
B 7114/SL 49 notářský zápis NZ 289/2009 Městský soud v Praze 15.4.2009 29.4.2009 3
B 7114/SL 48 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2007 10.2.2009 11.2.2009 26
B 7114/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.10.2008 10.11.2008 12.11.2008 21
B 7114/SL 46 notářský zápis NZ 382/2008 Městský soud v Praze 23.9.2008 1.10.2008 25
B 7114/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.8.2008 27.8.2008 16
B 7114/SL 44 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 26.8.2008 27.8.2008 12
B 7114/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.8.2008 3.8.2008 17
B 7114/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.12.2007 18.12.2007 17
B 7114/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004+zpr.předst. Městský soud v Praze 31.12.2004 24.10.2007 25.10.2007 24
B 7114/SL 39 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003+zpr.předst Městský soud v Praze 31.12.2003 24.10.2007 25.10.2007 25
B 7114/SL 38 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002+zpr.předst. Městský soud v Praze 31.12.2002 24.10.2007 25.10.2007 22
B 7114/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - 5. 3. 2001 - 31. 12. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 24.10.2007 24.10.2007 25
B 7114/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.7.2007 10.9.2007 17.9.2007 0
B 7114/SL 30 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 8.11.2006 23.11.2006 7
B 7114/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.1.2006 25.7.2006 31.7.2006 20
B 7114/SL 26 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 17.3.2006 30.5.2006 6.6.2006 6
B 7114/SL 25 notářský zápis -NZ 5/06 Městský soud v Praze 10.1.2006 31.3.2006 19
B 7114/SL 24 ostatní -sml.o úpise akcií Městský soud v Praze 6.3.2006 23.3.2006 31
B 7114/SL 23 ostatní -sml.o úpise akcií Městský soud v Praze 6.3.2006 23.3.2006 27
B 7114/SL 22 ostatní -dohoda o započtení pohledávek Městský soud v Praze 8.3.2006 23.3.2006 3
B 7114/SL 21 ostatní -potvrz.existence závazků Městský soud v Praze 31.1.2006 23.3.2006 1
B 7114/SL 20 notářský zápis -NZ 549/2005 Městský soud v Praze 8.9.2005 17.2.2006 23
B 7114/SL 19 stanovy společnosti /bez data Městský soud v Praze 17.2.2006 20
B 7114/SL 14 notářský zápis -NZ549/05 Městský soud v Praze 8.9.2005 17.2.2006 23
B 7114/SL 13 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.7.2005 26.7.2005 8
B 7114/SL 12 účetní závěrka r.2003,2004 Městský soud v Praze 21.7.2005 26.7.2005 18
B 7114/SL 9 účetní závěrka [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 6.2.2003 10.2.2003 16
B 7114/SL 8 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.1.2003 6.2.2003 10.2.2003 1
B 7114/SL 7 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2002 6.2.2003 10.2.2003 1
B 7114/SL 6 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2002 6.2.2003 10.2.2003 1
B 7114/SL 5 ostatní -rozhodnutí jednoho akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2002 6.2.2003 10.2.2003 1
B 7114/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 42/2003 Městský soud v Praze 29.1.2003 6.2.2003 10.2.2003 24
B 7114/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 54/2001] -změna ZL Městský soud v Praze 8.2.2001 26.3.2001 5
B 7114/SL 3 notářský zápis [NZ 503/2000], stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2000 26.3.2001 24
B 7114/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2000 26.3.2001 18
B 7114/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 502/2000], stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2000 26.3.2001 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GEMA ART GROUP a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GEMA ART GROUP a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.