Forbes Group SE Praha IČO: 01429876

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Forbes Group SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 01429876.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Forbes Group SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Forbes Group SE IČO: 01429876

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.2.2013
Spisová značka: H 1035
IČO: 01429876
Obchodní firma: Forbes Group SE
Právní forma: Evropská společnost 21.2.2013
Stav subjektu: Evropská - Aktivní
Datum zápisu: 21.2.2013
Valná hromada dne 25. února 2016 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Forbes G SE, (dále též jen Společnost), takto: 1)Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 119.680.000,-- Kč (jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 598.400 (pět set devadesát osm tisíc čtyři sta) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převod itelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, (dále společně též jen Akcie ). 3)Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: JUDr. Tomáši N e b e s k é m u , datum narození 9. dubna 1964, pobyt a bydliště na adrese Praha, Bubeneč, Pod kaštany 1107/19, (dále též jen JUDr. Tomáš Nebeský nebo jen Zájemce 1), panu Adnanu S u l j a n o v i ć o v i , datum narození 15. července 1978, bydliště Most, Chomutovská 2231/20, (dále též jen Adnan Suljanović nebo jen Zájemce 2), a panu Vedranu S u l j a n o v i ć o v i , datum narození 15. července 1978, bydliště Vysoká Pec, U Sadu 249, (dále též jen Vedran Suljanović nebo jen Zájemce 3), (JUDr. Tomáš Nebeský, Adnan Suljanović a Vedran Suljanović budou dále společně označeni též jen Zájemci), takto: a)panu Adnanu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 224.740 (dvě stě dvaceti čtyř tisíc sedmi set čtyřiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 1), b)panu Vedranu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 224.740 (dvě stě dvaceti čtyř tisíc sedmi set čtyřiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 2), c)panu Adnanu Suljanovićovi bude nabídnuto upsání 74.460 (sedmdesáti čtyř tisíc čtyři sta šedesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 3), d)JUDr. Tomáši Nebeskému bude nabídnuto upsání 74.460 (sedmdesáti čtyř tisíc čtyři sta šedesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž př evoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva Společnosti a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti, (společně dále též jen Akcie 4). 4)Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5)Emisní kurs všech upsaných Akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs jedné Akcie o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvě stě korun českých) činí 200,-- Kč (dvě stě korun českých). Emisní kurs Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsán í Akcií Zájemci uhrazen vnesením následujících nepeněžitých vkladů: a) Emisní kurs upsaných Akcií 1 ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Adnana Suljanov iće ve společnosti Star Game Group, s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 228 00 760, spisová značka C 231399 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen Star Game Group, s.r.o.), a to základní podíl společnosti Star G ame Group, s.r.o. č. 1 ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 2 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída, s místem podnikání Na jezírku 628, PSČ 460 06, Liberec 6, IČO 156 47 838, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. dubna 1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a pasiv, tržní odhady podniků, (dále též jen Ing. Otto Šmída), znaleckým posudkem č. 1541/101/15 ze dne 30. prosince 2015, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. b)Emisní kurs upsaných Akcií 2 ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Vedrana Suljanov iće ve společnosti Star Game Group, s.r.o., a to základní podíl společnosti Star Game Group, s.r.o. č. 2 ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela spln ěna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 3 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1542/102/15 ze dne 30. prosince 20 15, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 44.948.000,-- Kč (čtyřicet čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2. c) Emisní kurs upsaných Akcií 3 ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 3 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana Adnana Suljanoviće ve společnosti KALINEA MIA s.r.o., se sídlem Mikoláše Alše 2098/6, 434 01 Most, IČO 028 91 689, spisová značka C 34419 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen KALINEA MIA s.r.o.), a to základní podíl společnosti KALINEA MIA s.r.o. ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 3). Nepeněžitý vklad 3 bud e vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen tak, že Zájemce 2 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 3 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 3 se určuje ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 3 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1539/99/15 ze dne 30. prosince 2015, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 3 stanovena částkou 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Za Nepeněžitý vklad 3 budou vydány Akcie 3. d) Emisní kurs upsaných Akcií 4 ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých) bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 4 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří podíl pana JUDr. Tomáše Nebeského ve společnosti KALINEA MIA s.r.o., a to základní podíl společnosti KALINEA MIA s.r.o. ve výši 50 % (padesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 25.000,-- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), přičemž vkladová povinnost byla zcela splněna, včetně jeho s oučástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 4). Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 7, Letenské náměstí 157/4. Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen tak, že Zájemce 1 uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu 4 s úředně ověřeným podpisem. Cena Nepeněžitého vkladu 4 se určuje ve výši 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 4 provedl soudní znalec Ing. Otto Šmída znaleckým posudkem č. 1540/100/15 ze dne 30. prosince 2015, jím ž byla cena Nepeněžitého vkladu 4 stanovena částkou 14.892.000,-- Kč (čtrnáct milionů osm set devadesát dva tisíce korun českých). Za Nepeněžitý vklad 4 budou vydány Akcie 4. 26.2.2016 - 7.6.2016
Valná hromada společnosti dne 4. února 2016 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Forbes G SE takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 139.282.200,-- Kč (slovy jedno sto třicet devět milionů dvě stě osmdesát dva tisíce dvě stě korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 696.411 (šest set devadesát šest tisíc čtyři sta jedenáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (slovy dvě stě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, které ne budou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, (dále společně též jen "Akcie"). 3) Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4) Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti D-C-R, a.s., se sídlem Praha - Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000, IČO 642 59 641, spisová značka B 17686 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen "Zájemce"). 5) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemci. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs Akcií byl zvolen tak, aby zajistil posílení vlastního kapitálu společnosti s ohledem na další podnikatelské záměry společnosti. 7) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun českých sedmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií se považuje za emisní ážio. 8) Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Forbes G SE ve výši 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun č eských sedmdesát osm haléřů) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za společností Forbes G SE v celkové výši 269.497.128,78 Kč (dvě stě šedesát devět milion ů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet osm korun českých sedmdesát osm haléřů) z titulů: (i) smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 31. března 2015 mezi Zájemcem, na straně jedné jako zapůjčitelem, a společností Forbes G SE, na straně druhé jako vydlu žitelem, ohledně poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 185.500.932,- Kč (jedno sto osmdesát pět milionů pět set tisíc devět set třicet dvě koruny české), a (ii) smlouvy o zápůjčce č.4/07/2015 uzavřené dne 24. července 2015 mezi Zájemcem, na straně jedné j ako zapůjčitelem, a společností Forbes G SE, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 83.997.000,- Kč (osmdesát tři miliony devět set devadesát sedm tisíc korun českých), (dále též jen "Započtení pohledávek"). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu předloží představenstvo společnosti Forbes G SE Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu. Návrhem Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu budou úředně ověře ny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh Dohody o započtení pohledávky na splacení emisního kursu, který tvoří přílohu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 4.2.2016 - 26.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 3.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 3.9.2014 - 4.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 3.9.2014 - 4.2.2016

Aktuální kontaktní údaje Forbes Group SE

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 01429876
Obchodní firma: Forbes Group SE
Právní forma: Evropská společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 9.6.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 01429876
Firma: Forbes Group SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.2.2013

Kontakty na Forbes Group SE IČO: 01429876

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 25.5.2015
Sídlo: Italská 1580/26 , Praha 120 00 21.2.2013 - 25.5.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností Forbes Group SE IČO: 01429876

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 21.2.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Forbes Group SE IČO: 01429876

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně. 26.2.2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 3.9.2014 - 26.2.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 21.2.2013 - 3.9.2014
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 26.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Ve funkci: od 25.2.2016
Adresa: Pod kaštany 1107/19, Praha 160 00
Jméno: Vedran Suljanović 26.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Adresa: U Sadu 249, Vysoká Pec 431 59
Jméno: Adnan Suljanović 16.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Adresa: Pod Kurty 1903, Most 434 01
Jméno: Johana Cvrčková 21.2.2013 - 27.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2013 do 19.11.2013
Adresa: Horoušanská 726/22, Praha 198 00
Jméno: Ivan Hruškovič 27.11.2013 - 3.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2013 do 21.8.2014
Adresa: Švédská 1036/17, Praha 150 00
Jméno: Tomáš Nebeský 3.9.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2014
Adresa: Pod kaštany 1107/19, Praha 160 00
Jméno: Tomáš Nebeský 20.10.2015 - 26.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2014 do 25.2.2016
Adresa: Pod kaštany 1107/19, Praha 160 00
Jméno: Adnan Suljanović 26.2.2016 - 29.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Adresa: Chomutovská 2231/20, Most 434 01
Jméno: Adnan Suljanović 29.3.2017 - 26.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Adresa: Pod Kurty 1903, Most 434 01
Jméno: Adnan Suljanović 26.10.2017 - 16.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.2.2016
Adresa: Radniční 1/2, Most 434 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00
Jméno: Ivan Hruškovič 21.2.2013 - 27.11.2013
Trvání členství: od 21.2.2013 do 19.11.2013
Adresa: Švédská 1036/17, Praha 150 00
Jméno: Andrea Rattayová 27.11.2013 - 3.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2013 do 21.8.2014
Adresa: Švédská 1036/17, Praha 150 00
Jméno: Jaromír Komárek 3.9.2014 - 27.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2014 do 30.6.2015
Adresa: Sosnovecká 581/8, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 27.7.2015 - 20.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Tomáš Nebeský
Člen statutárního orgánu: Vedran Suljanović
Člen statutárního orgánu: Adnan Suljanović

Vlastníci firmy Forbes Group SE IČO: 01429876

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 261 970 000 Kč 100% 26.2.2016
zakladni 142 290 000 Kč 100% 4.2.2016 - 26.2.2016
zakladni 3 007 800 Kč 100% 21.2.2013 - 4.2.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 150 390 Kč 20 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 1 294 811 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 150 390 Kč 20 4.2.2016 - 26.2.2016
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 696 411 4.2.2016 - 26.2.2016
Akcie na jméno 150 390 Kč 20 27.11.2013 - 27.11.2013
Akcie na jméno 150 390 Kč 20 27.11.2013 - 4.2.2016
Akcie na majitele 150 390 Kč 20 21.2.2013 - 27.11.2013

Sbírka Listin Forbes Group SE IČO: 01429876

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
H 1035/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.2.2016 26.2.2016 12
H 1035/SL 14 notářský zápis [NZ 891/2016] osvědčení o rozhodnutí valné hromady Městský soud v Praze 25.2.2016 26.2.2016 14
H 1035/SL 13 posudek znalce ocenění nepeněžitého vkladu Městský soud v Praze 30.12.2015 26.2.2016 30
H 1035/SL 12 posudek znalce ocenění nepeněžitého vkladu Městský soud v Praze 30.12.2015 26.2.2016 30
H 1035/SL 11 posudek znalce ocenění nepeněžitého vkladu Městský soud v Praze 30.12.2015 26.2.2016 29
H 1035/SL 10 posudek znalce ocenění nepeněžitého vkladu Městský soud v Praze 30.12.2015 26.2.2016 29
H 1035/SL 9 stanovy společnosti úplné znění stanov Městský soud v Praze 4.2.2016 4.2.2016 12
H 1035/SL 8 notářský zápis [NZ 507/2016] Městský soud v Praze 4.2.2016 11
H 1035/SL 7 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 27.8.2015 19
H 1035/SL 6 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 18.6.2015 13.7.2015 14.8.2015 5
H 1035/SL 5 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 5.11.2014 21.11.2014 20
H 1035/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2013 16.1.2014 22.1.2014 21
H 1035/SL 2 notářský zápis NZ 547/2013 Městský soud v Praze 19.11.2013 21.11.2013 29.11.2013 9
H 1035/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 657/2012 Městský soud v Praze 20.11.2012 13.2.2013 28.2.2013 32

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Forbes Group SE


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Forbes Group SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.