FOOD AND SERVICE a.s. Praha 5 IČO: 60707305

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FOOD AND SERVICE a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 60707305.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma FOOD AND SERVICE a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem FOOD AND SERVICE a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.5.2012
Spisová značka: B 17969
IČO: 60707305
Obchodní firma: FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.6.1994
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 9.6.1994
Počet členů statutárního orgánu: 2 27.1.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 27.1.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 27.1.2014
Valná hromada společnosti přijala dne26.2.2013 následující usnesení ozvýšení základního kapitálu: [prosíme ozápis znění usnesení ve znění dlepřílohy č. 3 tohoto návrhu]. 4.3.2013 - 27.1.2014
Text usnesení valné hromady společnosti FOOD AND SERVICE a.s. o zvýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku„Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti FOOD AND SERVICE a.s. (dále jen „Společnost“).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 33.010.000,- Kč o částku 15.180.000,- Kč na částku 48.190.000,- Kč.3. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 15.180.000,- Kč se nepřipouští.4. Bude upisováno 1518 ks kmenových listinných akcií Společnosti ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (dále jen „Akcie“) každá.5. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tak činit 10.000,- Kč na každou upisovanou akcii. Konkrétně tedy emisní kurz všech upsaných akcií činí 15.180.000,- Kč.Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 10. tohoto rozhodnutí.Navrhovaný emisní kurz v minimální výši jmenovité hodnoty odpovídá zákonným požadavkům a je odůvodněn potřebou promítnout celou hodnotu peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti a tím zvýšit důvěryhodnost Společnosti.6. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.7. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Marko Pařík, nar. 14. 8. 1945, bytem Praha 6, Dejvice, Pokojná 363/12, PSČ 160 00 (dále jen „Určitý zájemce“).8. Tento Určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu.9. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00. 10. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky Určitého zájemce vůči Společnosti ve výši 15.185.972,60 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávky za společností EURECA SHOPS s.r.o., IČ 25555405, podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 17. 1. 2013, proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude část peněžité pohledávky akcionáře ve výši 15.180.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto osmdesát tisíc korun českých).11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. Určitým záj 4.3.2013 - 12.3.2013
Dne 6. 1. 2012 přijal jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) o částku 14.010.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů a deset tisíc korun českých) na částku 33.010.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů a deset tisíc korun českých).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 14.010.000,- Kč se nepřipouští.3. Bude upisováno 1401 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 14.010.000,- Kč (dále jen "Akcie").4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 14.010.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 8.tohoto rozhodnutí.5. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování nových akcií.6. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti 4 Invest Company, s.r.o., se sídlem Hranice, Zborovská 1157/25, PSČ 753 01, IČ: 258 84 271 (dále jen "Nový akcionář"). Nový akcionář upíše Akcie na základě smlouvy o upsání Akcií uzavřené mezi Novým akcionářem a Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nový akcionář je oprávněn upsat Akcie ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání Akcií Novému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií zašle Společnost Novému akcionáři nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání Akcií musí být úředně ověřeny.7. Místem pro upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00, a to každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin.8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením:a) pohledávky Společnosti vůči Novému akcionáři na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 14.010.000,- Kč; ab) následujících pohledávek Nového akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 14.010.000,- Kč:(i) pohledávky ve výši 13.965.000,- Kč (slovy: třináct milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti Bäcker správní s.r.o., IČ: 264 51 808, dle smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 10. 11. 2011 uzavřené mezi Novým akcionářem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, a(ii) pohledávky ve výši 49.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých) na zaplacení kupní ceny za převod 50% obchodního podílu ve společnosti S 30.1.2012 - 17.2.2012
Jediný akcionář společnosti učinil dne 04.12.2009 ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Vladimírou Kostřicovou, toto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 1 000 000,-Kč o částku 18 000 000,-Kč na částku 19 000 000,-Kč. Upisování akcií nad částku 18 000 000,-Kč se nepřipouští.- Bude upisováno 1 800 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-Kč (dále jen "Nové akcie").- Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Všechny Nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií, jediným akcionářem Společnosti, který je také jedinou osobou, mající přednostní právo upsat nové akcie Společnosti.-Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ: 619 00.-Upsáním Nových akcií jediným akcionářem Společnosti bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi jediným akcionářem a Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude uzavřena po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, s tím že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Smlouva o upsání Nových akcií bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů po dni podání tohoto návrhu do obchodního rejstříku.- Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči Společnosti v celkové výši 18 000 000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) vzniklých z titulu:(i) nezaplacené úplaty ve výši 627 703,85 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi ODKOLEK a.s., se sídlem Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ: 155 00, IČ: 601 93 344 (dále jen "Odkolek") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Odkolek ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(ii) nezaplacené úplaty ve výši 16 968 296,15 Kč za postoupení pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 24.10.2006 mezi DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24, č.p. 519, okres Brno-město, PSČ: 619 00, IČ: 253 48 833 (dále jen "Delta") jako postupitelem a Společností, jako postupníkem.Předmětná pohledávka přešla na základě vkladu části podniku společnosti Delta ke dni 31.12.2006 na jediného akcionáře Společnosti;(iii) nezaplacené ceny za služby ve výši 196 227,50 Kč, které Společnosti po 10.12.2009 - 30.1.2010
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 9.3.2005. 4.10.2005
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.04.2004. 9.11.2004
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 13.6.2002. 14.2.2004
Byly předloženy nové stanovy společnosti ze dne 30.8.1998. 9.4.1999 - 14.2.2004
Zapisuje se změna stanov v čl. 2 a 4 přijatá valnou hromadou29.8.1996. 28.1.1997

Aktuální kontaktní údaje FOOD AND SERVICE a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60707305
Obchodní firma: FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 9.6.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60707305
Firma: FOOD AND SERVICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.6.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 60707305
Jméno subjektu: FOOD AND SERVICE a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: bbzd56n

Základní údaje DPH

IČO: 60707305
DIČ: CZ60707305
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: FOOD AND SERVICE a.s.
Sídlo: Pekařská 598/1 PRAHA 5 - JINONICE 155 00 PRAHA 515
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
37860135/2700 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 12.7.1994

Kontakty na FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pekařská 598 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5
11.11.2014
Sídlo: Pekařská 695 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pekařská 695/10, PSČ 15500
26.3.2012 - 11.11.2014
Sídlo: Bohunická 519 , Brno Česká republika
Brno, Bohunická 519/24, okres Brno-město, PSČ 61900
10.2.2012 - 26.3.2012
Sídlo: Bohunická 24 , Brno Česká republika
Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 61900
14.2.2004 - 10.2.2012
Sídlo: Bohunická 24 , Brno Česká republika
Brno, Bohunická 24, okres Brno-město
9.4.1999 - 14.2.2004
Sídlo: Rašínova 2 , Brno Česká republika
Brno, Rašínova 2
9.6.1994 - 9.4.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pekařská 598/1, Praha 155 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Pekařská 598/1, Jinonice, 15500 Praha 5

Obory činností FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.3.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 12.10.2005 - 5.5.2009
činnost ekonomických aorganizačních podadců 12.10.2005 - 5.5.2009
poskytování leasingu 12.10.2005 - 5.5.2009
zprostředkování služeb 12.10.2005 - 5.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 12.10.2005 - 5.5.2009
poskytování software aporadenství voblasti hartware asoftware 12.10.2005 - 5.5.2009
reklamní činnost amerketing 12.10.2005 - 5.5.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 12.10.2005 - 5.5.2009
činnost technických poradců voblasti potravinářství 12.10.2005 - 5.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 9.11.2004 - 12.10.2005
poskytování leasingu 9.11.2004 - 12.10.2005
činnost organizačních aekonomických poradců 9.11.2004 - 12.10.2005
zprostředkování služeb 9.11.2004 - 12.10.2005
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.11.2004 - 12.10.2005
Činnost organizačních a ekonomických poradců 28.1.1997 - 9.11.2004
Poskytování leasingu 10.10.1994 - 9.11.2004
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej 9.6.1994 - 9.11.2004

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 14.3.2012
Přerušení oprávnění: 15.6.2014

Živnost č. 3 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Finanční leasing
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marko Pařík 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2015
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Ing. Miroslav Olbrecht 9.6.1994 - 21.9.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 1453 , Hluk Česká republika
Hluk 1453
Jméno: Ing. Jaroslav Dušek 9.6.1994 - 21.9.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na spravedlnosti 3225 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Na spravedlnosti 3225
Jméno: Ing. Miroslav Olbrecht 21.9.1994 - 10.10.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 1453 , Hluk Česká republika
Hluk 1453
Jméno: Hana Dvořáková 9.6.1994 - 28.1.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Přímětice 10 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Přímětice 10
Jméno: Jaroslav Michael Pařík 21.9.1994 - 28.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
Jméno: Ing. Miroslav Olbrecht 10.10.1994 - 28.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vladislava Perutky 1296 , Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Perutky 1296
Jméno: Jaroslav Michael Pařík 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53, okres Zlín
Jméno: Ing. Miroslav Olbrecht 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Vladislava Perutky 1296 , Uherské Hradiště - Mařatice Česká republika
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Perutky 1296
Jméno: Hana Dvořáková 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Přímětice 10 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Přímětice 10
Jméno: Jaroslav Michael Pařík 14.2.2004 - 29.3.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.6.2002
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53, okres Zlín
Jméno: Marko Pařík 14.2.2004 - 9.11.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.6.2002 do 13.4.2004
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Jaroslav Michael Pařík 29.3.2004 - 9.11.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.6.2002 do 13.4.2004
Adresa: Nádražní 135 , Židlochovice Česká republika
Židlochovice, Nádražní 135, okres Brno-venkov, PSČ 66701
Jméno: Michal Burša 9.11.2004 - 16.6.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.4.2004 do 31.10.2004
Adresa: Na Cikánce 696 , 150 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Na Cikánce 696/4, PSČ 15000
Jméno: Marko Pařík 9.11.2004 - 4.10.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 13.4.2004 do 9.3.2005
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Ing. Kristina Nikolaevová 9.11.2004 - 1.11.2005
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 13.4.2004
Adresa: Lodecká 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Lodecká 2, PSČ 11000
Jméno: Ing. Kristina Nikolaevová 1.11.2005 - 17.1.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2004 do 31.10.2005
Ve funkci: od 19.5.2005 do 31.10.2005
Adresa: Lodecká 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Lodecká 2, PSČ 11000
Jméno: Marko Pařík 1.11.2005 - 17.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Ing. Radek Macek 17.1.2006 - 23.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2005 do 16.1.2006
Adresa: Sýkovecká 250 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sýkovecká 250, PSČ 19800
Jméno: Ing. Michal Freiberger 16.6.2005 - 5.3.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.10.2004
Adresa: Zborovská 1157 , 753 01 Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 1157, PSČ 75301
Jméno: Ing. Michal Freiberger 5.3.2009 - 7.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2004 do 31.10.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
Jméno: Marko Pařík 17.1.2006 - 2.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005 do 19.5.2010
Ve funkci: od 3.11.2005 do 19.5.2010
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Ing. Zdeněk Synek 23.2.2006 - 7.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.1.2006 do 16.4.2011
Adresa: 683 23 Švábenice 278 Česká republika
Švábenice 278, PSČ 68323
Jméno: Ing. Michal Freiberger 7.12.2009 - 10.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
Jméno: Roman Domín 7.9.2011 - 9.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 15.2.2013
Adresa: Sokolovská 568 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 568/308, PSČ 19000
Jméno: Ing. Michal Freiberger 10.2.2012 - 9.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2009
Adresa: Čistovická 1700 , 163 00 Praha Česká republika
Praha, Čistovická 1700/62, PSČ 16300
Jméno: Marko Pařík 2.7.2010 - 26.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010
Ve funkci: od 20.5.2010
Adresa: Pokojná 0 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná /12, PSČ 16000
Jméno: David Koschaný 9.7.2013 - 27.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2013
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Londýnská 215/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Jméno: Michal Freiberger 9.7.2013 - 11.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2009 do 24.6.2014
Adresa: Za Strahovem 384 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6
Jméno: Marko Pařík 26.7.2013 - 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 20.5.2015
Ve funkci: od 20.5.2010 do 20.5.2015
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Michael Grégoire Parik 11.11.2014 - 13.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2014 do 3.9.2015
Ve funkci: do 3.9.2015
Adresa: Habrovská 414 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Habrovská 414, Klánovice, 190 14 Praha 9

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alexandra Pařiková 19.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Jaroslav M Pařík 9.6.1994 - 21.9.1994
Funkce: předseda
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
Jméno: Marko Pařík 9.6.1994 - 21.9.1994
Funkce: člen
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
Jméno: JUDr. Miloš Jedlička 9.6.1994 - 28.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Eliášova 33 , Brno Česká republika
Brno, Eliášova 33
Jméno: Marko Pařík 21.9.1994 - 28.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: Podzámčí 53 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Podzámčí 53
Jméno: Václav Šrámek 28.12.1994 - 28.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Štefánikova 63 , Brno Česká republika
Brno, Štefánikova 63
Jméno: Marko Pařík 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Pokojná 12 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12
Jméno: JUDr. Miloš Jedlička 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Eliášova 33 , Brno Česká republika
Brno, Eliášova 33, okres Brno-město
Jméno: Václav Šrámek 28.1.1997 - 14.2.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 13.6.2002
Adresa: Štefánikova 63 , Brno Česká republika
Brno, Štefánikova 63, okres Brno-město
Jméno: Václav Šrámek 14.2.2004 - 9.11.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.6.2002 do 13.4.2004
Adresa: Prokopa Velikého 48 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Prokopa Velikého 48, PSČ 60200
Jméno: Jan Jedlička 14.2.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.6.2002 do 30.6.2004
Adresa: Masarykovo nábřeží 22 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Masarykovo nábřeží 22, PSČ 11000
Jméno: Ing. Hana Lesová 9.3.2005 - 4.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2004 do 9.3.2005
Adresa: 696 15 Čejkovice 126 Česká republika
Čejkovice 126, PSČ 69615
Jméno: Alexandra Paříková 14.2.2004 - 17.8.2007
Funkce: členka
Ve funkci: od 13.6.2002 do 13.6.2007
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Ing. Pavla Vecková 4.10.2005 - 12.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 9.3.2005 do 31.10.2007
Adresa: Žižkova 441 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Žižkova 441, PSČ 47301
Jméno: Terézia Kupčíková 9.11.2004 - 7.5.2009
Funkce: členka
Ve funkci: od 13.4.2004 do 13.4.2009
Adresa: Gen.Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Gen.Janouška 885/44, PSČ 19800
Jméno: Roman Domín 12.11.2007 - 7.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2007 do 28.6.2011
Adresa: Sokolovská 568 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 568/308, PSČ 19000
Jméno: Terézia Kupčíková 7.5.2009 - 10.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2009
Adresa: Generála Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Generála Janouška 885/44, PSČ 19800
Jméno: Alexandra Paříková 17.8.2007 - 19.11.2012
Funkce: členka
Trvání členství: od 13.6.2007 do 28.6.2012
Adresa: Pokojná 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pokojná 12, PSČ 16000
Jméno: Ing. David Koschaný 14.2.2012 - 9.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2011 do 28.6.2013
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 215/37, PSČ 12000
Jméno: Alexandra Pařiková 19.11.2012 - 27.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 1.2.2014
Adresa: Pokojná 363 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pokojná 363/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Miroslav Pácl 9.7.2013 - 27.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2013 do 1.2.2014
Adresa: Stradonice 124 , 267 05 Nižbor Česká republika
Stradonice 124, 267 05 Nižbor
Jméno: Terézia Kupčíková 10.2.2012 - 15.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2009 do 3.3.2014
Adresa: Generála Janouška 885 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Generála Janouška 885/44, PSČ 19800
Jméno: David Koschaný 15.5.2014 - 19.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.3.2014 do 10.12.2014
Adresa: Londýnská 215 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Londýnská 215/37, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Marko Pařík

Vlastníci firmy FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 48 190 000 Kč 100% 12.3.2013
zakladni 33 010 000 Kč 100% 17.2.2012 - 12.3.2013
zakladni 19 000 000 Kč - 23.12.2009 - 17.2.2012
zakladni 1 000 000 Kč - 9.4.1999 - 23.12.2009
zakladni 1 000 000 Kč - 9.6.1994 - 9.4.1999

Sbírka Listin FOOD AND SERVICE a.s. IČO: 60707305

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17969/SL 83 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 8.2.2016 7.3.2016 9.3.2016 1
B 17969/SL 82 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 7.3.2016 9.3.2016 12
B 17969/SL 81 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.9.2015 17.12.2015 28.1.2016 3
B 17969/SL 80 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2015 17.7.2015 5.8.2015 3
B 17969/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 24.6.2014 23.10.2014 26.11.2014 4
B 17969/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.7.2014 19.8.2014 41
B 17969/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 21.1.2014 5.2.2014 9
B 17969/SL 75 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 341/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 21.1.2014 5.2.2014 21
B 17969/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 29.1.2013 8.7.2013 22.8.2013 1
B 17969/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.6.2013 8.7.2013 22.8.2013 6
B 17969/SL 72 ostatní valná hromada+vypořádání hosp.výsledku r.2012 Městský soud v Praze 28.6.2013 31.7.2013 20.8.2013 1
B 17969/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 20.8.2013 42
B 17969/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.3.2013 28.3.2013 2.4.2013 14
B 17969/SL 69 zpráva auditora Městský soud v Praze 26.2.2013 5.3.2013 14.3.2013 4
B 17969/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.2012 29.3.2012 14
B 17969/SL 66 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 117/2012 Městský soud v Praze 15.3.2012 29.3.2012 10
B 17969/SL 65 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 8/2012 Městský soud v Praze 6.1.2012 3.2.2012 7
B 17969/SL 64 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 3.8.2011 9.9.2011 2
B 17969/SL 63 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 28.6.2011 9.9.2011 2
B 17969/SL 61 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.3.2011 5.9.2011 39
B 17969/SL 60 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 21.6.2010 14.7.2010 2
B 17969/SL 59 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.5.2010 14.7.2010 1
B 17969/SL 58 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 18.5.2010 14.7.2010 2
B 17969/SL 57 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 7.7.2010 44
B 17969/SL 56 ostatní -návrh na vypořádání výsledku Městský soud v Praze 18.5.2010 27.5.2010 1
B 17969/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2009 2.2.2010 14
B 17969/SL 53 notářský zápis - rozh. jedin. akc.,NZ 1329/09 Městský soud v Praze 4.12.2009 29.12.2009 7
B 17969/SL 51 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1329/09 Městský soud v Praze 4.12.2009 15.12.2009 7
B 17969/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.11.2009 11.12.2009 2
B 17969/SL 49 ostatní -prohlášení Městský soud v Praze 1.11.2009 11.12.2009 2
B 17969/SL 47 ostatní -rozhod.jed. akc. Městský soud v Praze 10.4.2009 13.5.2009 2
B 17969/SL 45 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 24.2.2009 21.4.2009 43
B 17969/SL 44 ostatní - návrh na vyp. hosp. výsledku Městský soud v Praze 1.7.2008 15.7.2008 1
B 17969/SL 43 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 7.7.2008 45
B 17969/SL 42 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 26.6.2007 3.12.2007 49
B 17969/SL 41 ostatní -rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2007 20.11.2007 1
B 17969/SL 38 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 13.7.2007 31.8.2007 5
B 17969/SL 37 ostatní -prohl. způsob. k výkon. funkc Městský soud v Praze 31.7.2007 31.8.2007 2
B 17969/SL 36 ostatní -znal. pos..1871/71/11/2006 Městský soud v Praze 28.12.2006 7.2.2007 51
B 17969/SL 35 ostatní -znal.posudek č.1871/71/1/2006 Městský soud v Praze 28.12.2006 7.2.2007 32
B 17969/SL 34 výroční zpráva -2005 Městský soud v Praze 23.3.2006 15.8.2006 12
B 17969/SL 32 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 20.1.2006 27.2.2006 2
B 17969/SL 31 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 12.12.2005 18.1.2006 4
B 17969/SL 30 ostatní -zápis z jed. předst. Městský soud v Praze 3.11.2005 18.1.2006 3
B 17969/SL 29 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 31.10.2005 18.1.2006 2
B 17969/SL 28 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2005 18.1.2006 2
B 17969/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2005 15
B 17969/SL 25 notářský zápis - stanovy, NZ 353/05 Městský soud v Praze 19.5.2005 4.11.2005 19
B 17969/SL 24 ostatní -rozh. jed. akc. spol. Městský soud v Praze 30.6.2005 17.10.2005 2
B 17969/SL 23 notářský zápis -NZ 492/2005 Městský soud v Praze 30.6.2005 17.10.2005 6
B 17969/SL 22 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2005 11.10.2005 4
B 17969/SL 21 výroční zpráva -2004 Městský soud v Praze 12.4.2005 11.10.2005 5
B 17969/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.3.2005 7.10.2005 15
B 17969/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 176/05 Městský soud v Praze 9.3.2005 7.10.2005 7
B 17969/SL 16 výroční zpráva -2003 Městský soud v Praze 3.5.2004 11.3.2005 22
B 17969/SL 15 ostatní -rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2004 11.3.2005 2
B 17969/SL 14 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 30.6.2004 11.3.2005 2
B 17969/SL 12 notářský zápis - stanovy, NZ 280/04 Městský soud v Praze 13.4.2004 11.11.2004 16
B 17969/SL 11 podpisové vzory - ČP Městský soud v Praze 25.5.2004 11.11.2004 6
B 17969/SL 8 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 24.5.2002 24.2.2004 17
B 17969/SL 10 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 13.8.2002 24.2.2004 8
B 17969/SL 6 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 11.6.2001 7.8.2001 21
B 17969/SL 5 účetní závěrka 1998 Městský soud v Praze 20.4.1999 7.1.2000 13
B 17969/SL 4 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.8.1998 21.4.1999 9
B 17969/SL 3 notářský zápis - prohlášení Městský soud v Praze 31.8.1998 21.4.1999 12
B 17969/SL 1 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 6.2.1998 15
B 17969/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.8.2012 40

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FOOD AND SERVICE a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FOOD AND SERVICE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.