Hlavní navigace

Fio banka, a.s. Praha IČO: 61858374

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Fio banka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61858374.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FIO, burzovní společnost,a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994.

Základní údaje o Fio banka, a.s. IČO: 61858374

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31. 8. 1994
Spisová značka: B 2704
IČO: 61858374
Obchodní firma: Fio banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.8.1994
Datum vzniku: 31.8.1994
1)Společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zvyšuje základní kapitál ve společnosti Fio banka, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 560.000. 000 Kč (pět set šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 760.000.000 Kč (sedm set šedesát milionů korun českých) s tím, že nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 2)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v zaknihované podobě přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude či nit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). 3)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270. 4) Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. 999000080/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014. 5)Předem určený zájemce, společnost Fio holding, a.s., upíše nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavře se společností Fio banka, a.s., do dvou pracovních dnů od dne 5.12.2014. 19.12.2014 - 10.3.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.5.2014 - 19.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.5.2014 - 19.12.2014
koupě podniku 1) Prodávající: Fio, družstevní záložna, IČ 649 46 843, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 2643. 2) Kupující: Fio banka, a.s., IČ 618 58 374, sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704, 3) Předmět koupě: Celý podnik Fio, družstevní záložny, a to včetně všech práv a povinností souvisejících s podnikem Fio, družstevní záložny. 28.12.2010
Představenstvo společnosti Fio holding, a.s. souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti Fio, b urzovní společnost, a.s. a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pětiset tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc ko run českých). b) Nově vydané akcie nebudou kótované. c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. d) Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270, která upíše 500 000 (pě t set tisíc) ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých). e) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Fio, burzovní společnost, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti Fio burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 5 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií se společností Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, nejpozději do 15 (patnácti) dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlou vě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. g) Místem úpisu akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti na adrese V Celnici 1028/10, Praha 1. Akcie lze upsat v pracovních dnech od 9 hod. do 17 hod. h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. i) Lhůta, do které musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií činí 90 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsání akcií neúčinné. Zbývajících 70 % je upisovatel povinen splatit do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. j) Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č. 3807192/0800 u České spořitelny, a.s., který za tím účelem již otevřela společnost na svoje jméno. Zbylou část 70 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v souladu s právními předpisy. k) Úpis může provést předem určený zájemce pouze osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. 25.6.2009 - 21.7.2009
Představenstvo společnosti Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, která je jediným akcionářem obchodní společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 3 74, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2704, souhlasí se zvýšením základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, který k dnešnímu dni činí 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých) na konečnou výši 560.000.000,- Kč (pět set šedesát milionů korun českých), peněžitými vklady předem určenými zájemci. a) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových 500 000 (pěti set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc k orun českých). b) Nově vydané akcie nebudou kótované. c) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. d) Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: da) pan RNDr. Petr Marsa, r.č. 651002/1375, trvale bytem Praha 8, Krynická 504, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000,- Kč a t o peněžitým vkladem 250.000.000,- Kč, db) pan Mgr. Romuald Kopún, r.č. 690711/5083, trvale bytem Praha 10, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 250 000 ks kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude čini t 1.000,- Kč a to peněžitým vkladem 250.000.000,- Kč e) Místem upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10. f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Vzhledem k tomu, že upisování akcií nemůže začít dříve, než toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstřík u, bude upisování akcií ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určenými zájemci dojde ješ tě před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Lhůta k upsání akcií činí 15 dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. i) Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet u ČSOB, a.s. č. 221 964 292/0300, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 618 58 374, a to ve lhůtě nejpozději do 5 let po upsání akcií. 20.6.2008 - 25.6.2009
Jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763 rozhodl dne 31.7.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., který k dnešnímu dni činí 30.000.000,- Kč, o č ástku 30.000.000,- Kč na konečnou výši 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), za těchto podmínek: a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 30.000 ks kmenových akcií, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splatný v českých korunách. b) úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští c) místem úpisu akcií je sídlo obou společností na adrese: Praha 1, Senovážné nám. 24 d) jelikož se jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., IČ 601 92 763, vzdal svého zákonného přednostního práva ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) obch.zák., provede úpis nových akcií předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář navrhovatele - společnost Fio holding, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 601 92 763, a to podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře navrhovatel a její jediný akcionář. Návrh Smlouvy o upsání akcií je představenstvo navrhovatele povinno předat jedinému akcionáři bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. e) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. je povinen uzavřít Smlouvu o upsání akcií s navrhovatelem nejpozději do patnácti dnů od převzetí jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcioná ře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle §203 odst. 4 obch. zák. f) předem určený zájemce - Fio holding, a.s. splatí emisní kurs nově upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti Fio, burzovní společnost, a.s., číslo 209900704/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 3.8.2006 - 21.7.2009
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 20.6.1994. Současně byly schváleny stanovy společnosti a ustanoveno představenstvo a dozrčí rada společnosti. 31.8.1994
Zakladateli bylo splaceno 30% základního jmění. 31.8.1994 - 19.12.2014

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61858374
Firma: Fio banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé
Datum vzniku: 31. 8. 1994

Kontakty na Fio banka, a.s. IČO: 61858374

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V Celnici 1028/10, Praha 1 11721, Česká republika 8.10.2007
Sídlo: Senovážné nám. 24, Praha 1 11647, Česká republika 17.11.2004 - 8.10.2007
Sídlo: Senovážné nám. 24, Praha 1 , Česká republika 31.8.1994 - 17.11.2004

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: V celnici 1028/10, Praha 11000

Obory činností Fio banka, a.s. IČO: 61858374

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a z licence udělené Českou národní bankou. Tímto předmětem podnikání je: -Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 1 zákona o bankách pod písmeny: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, - Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 3 zákona o bankách pod písmeny: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb v rozsahu hlavních investičních služeb, V rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k inves tičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm.a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazník, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 pís m. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a v rozsahu doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trh u, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) finanční makléřství, k) směnárenská činnost, l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, a o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. 17.5.2010
Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a z licence udělené Českou národní bankou. Tímto předmětem podnikání je: -Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 1 zákona o bankách pod písmeny: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, - Výkon činností uvedených v zákoně o bankách § 1 odst. 3 zákona o bankách pod písmeny: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb v rozsahu hlavních investičních služeb, V rozsahu hlavních investičních služeb - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k inves tičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm.a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazník, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálov ém trhu, - podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a v rozsahu doplňkových investičních služeb - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trh u, - podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům pod le § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků, - podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, - podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) finanční makléřství, k) směnárenská činnost, l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, a o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. 17.5.2010 - 17.5.2010
Poskytování následujících investičních služeb: I. hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 zákona o cenných papírech - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka (§ 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech) - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet (§ 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech), - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet (§ 8 odst. 2 písm.c) zákona o cenných papírech), - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů (§ odst. 2 písm.d) zákona o cenných papírech), - upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování (§ 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech). II. doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 zákona o cenných papírech - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů (§ 8 odst. 3 písm.a) zákona o cenných papírech), - poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu (§ 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech), - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků (§ 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech), - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů (§ 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech), - provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb (§ 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech. Poskytování investičních služeb dle I. a II. se vztahuje k investičním instrumentům podl 17.11.2004 - 17.5.2010
obchodování s cennými papíry ( vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a podle § 46 odst.2 v rozsahu těchto činností: 31.8.1994 - 17.11.2004
a) obstarávat pro eminenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby 31.8.1994 - 17.11.2004
b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 31.8.1994 - 17.11.2004
c) obstarávat pro eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich 31.8.1994 - 17.11.2004
d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů 31.8.1994 - 17.11.2004
vykonávat činnost na základě smlouvy dle § 36 zákona 591/92 Sb 31.8.1994 - 17.11.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Vedení firmy Fio banka, a.s. IČO: 61858374

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Jan Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.4.2020
Adresa Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná
Jméno Mgr. Josef Valter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.7.2020
Adresa Sečská 1848/5, 10000 Praha
Jméno Mgr. Jan Sochor
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2020
Adresa Opletalova 1566/30, 11000 Praha
Jméno Mgr. Filip Novotný
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.10.2018
Adresa Xaveriova 1980/3, 15000 Praha
Jméno Ing. Jakub Schmid
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.7.2022
Adresa Terronská 871/74, 16000 Praha
Jméno Daniel Ditrich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.7.2022
Adresa Renoirova 652/16, 15200 Praha
Jméno Ing. Marek Polka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.4.2020 do 14.7.2022
Adresa Voskovcova 1130/26, 15200 Praha
Jméno Jan Sochor
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.5.2015 do 1.7.2020
Adresa Opletalova 1566/30, 11000 Praha
Jméno Josef Valter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.6.2015 do 1.7.2020
Adresa Sečská 1848/5, 10000 Praha
Jméno Jan Bláha
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.4.2015 do 18.4.2020
Adresa Karlovotýnská 108/8, 25219 Rudná
Jméno Marek Polka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.4.2015 do 18.4.2020
Adresa Voskovcova 1130/26, 15200 Praha
Jméno Josef Valter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.5.2015 do 8.6.2015
Adresa Sečská 1848/5, 10000 Praha 10
Jméno Mgr. Jan Sochor
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.5.2010 do 25.5.2015
Adresa Opletalova 1566/30, 11000 Praha 1
Jméno Mgr. Josef Valter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.4.2015 do 25.5.2015
Adresa Sečská 1848/5, 10000 Praha
Jméno Mgr. Josef Valter
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.5.2010 do 12.4.2015
Adresa K Jasánkám 1190/12C, 15500 Praha 5
Jméno Ing. David Hybeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.5.2010 do 10.3.2015
Adresa Komenského 340, 28201 Český Brod
Jméno Mgr. Jan Sochor
Funkce předseda
Ve funkci od 8.10.2007 do 17.5.2010
Adresa Opletalova 1566/30, 11000 Praha 1
Jméno Mgr. Jan Sochor
Funkce
Ve funkci od 17.5.2010 do 17.5.2010
Adresa Opletalova 1566/30, 11000 Praha 1
Jméno Ing. David Hybeš
Funkce
Ve funkci od 17.5.2010 do 17.5.2010
Adresa Komenského 340, 28201 Český Brod
Jméno Mgr. Josef Valter
Funkce
Ve funkci od 17.5.2010 do 17.5.2010
Adresa K Jasánkám 1190/12C, 15500 Praha 5
Jméno Mgr. Jan Sochor
Funkce předseda
Ve funkci od 15.9.2005 do 8.10.2007
Adresa U půjčovny 954/6, 11000 Praha 1
Jméno Jan Sochor
Funkce předseda
Ve funkci od 4.9.2002 do 15.9.2005
Adresa Nušlova 2298, Praha 5
Jméno Mgr. Karel Drášil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.12.1996 do 17.11.2004
Adresa 133, Lukavice
Jméno Libor Janoušek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 19.6.2002 do 17.11.2004
Adresa Imramovského 480, Jílové u Prahy
Jméno Jan Komeda
Funkce předseda
Ve funkci od 28.8.2001 do 4.9.2002
Adresa K Avii 171, 19600 Praha 9
Jméno Jan Komeda
Funkce předseda
Ve funkci od 31.8.1994 do 28.8.2001
Adresa Lanžov 2 , okr. Trutnov
Jméno Miluše Husáková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.6.2000 do 28.8.2001
Adresa , Tuřany - Byseň 20, okr. Kladno
Jméno Miluše Husáková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.12.1996 do 15.6.2000
Adresa , Tuřany - Byseň 2, okr. Kladno
Jméno Milan Kněžour
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.8.1994 do 6.12.1996
Adresa Lanžov 2 , okr. Trutnov
Jméno Kateřina Novohradská
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.8.1994 do 6.12.1996
Adresa Nerudova 32, Jablonec nad Nisou

Vlastníci firmy Fio banka, a.s. IČO: 61858374

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 760 000 000 Kč 100% 19.12.2014
Základní kapitál 560 000 000 Kč 100% 27.1.2010 - 19.12.2014
Základní kapitál 560 000 000 Kč - 31.12.2009 - 27.1.2010
Základní kapitál 560 000 000 Kč - 21.7.2009 - 31.12.2009
Základní kapitál 60 000 000 Kč 100% 23.8.2006 - 21.7.2009
Základní kapitál 30 000 000 Kč 100% 10.11.2001 - 23.8.2006
Základní kapitál 30 000 000 Kč - 6.12.1996 - 10.11.2001
Základní kapitál 4 000 000 Kč - 31.8.1994 - 6.12.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 760 000 19.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 560 000 7.12.2009  - 19.12.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 000 21.7.2009  - 7.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 3.4.2007  - 7.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 23.8.2006  - 3.4.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 6.12.1996  - 23.8.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 31.8.1994  - 6.12.1996

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Fio banka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.