Festool s.r.o. Česká Lípa IČO: 00658251

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Festool s.r.o., která sídlí v obci Česká Lípa a bylo jí přiděleno IČO 00658251.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Festool s.r.o. se sídlem v obci Česká Lípa byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Festool s.r.o. IČO: 00658251

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2008
Spisová značka: C 25227
IČO: 00658251
Obchodní firma: Festool s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.1.2008
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 2.7.2014 - 9.6.2017
Počet členů statutárního orgánu: 2 13.2.2014 - 9.6.2017
Změna právní formy ve smyslu ustanovení §69d a násl. a§220zb obchodního zákoníku z akciové společnosti Protool, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Protool s.r.o. byla provedena na podkladě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnost i Protool a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČO 006 58 251, spis.zn.B, vložka číslo 42, sepsaného formou notářského zápisu v notářské kanceláři v Praze ze dne 23.11.2007 č.j. NZ 368/2007, N 383/2007. 1.1.2008
Dne 29.12.2006 byla uzavřena mezi společností NAREX Česká Lípa a.s., IČ: 006 58 251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, a společností Tooltechnic Systems CZ, s.r.o., IČ: 261 42 058, se sídlem Praha 4-Modřany, Modřanská 342/54, PSČ 143 00, smlouva o převodu části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s. Převod části podniku společnosti NAREX Česká Lípa a.s., tj. interní divize Servis výrobků Protool a Narex, která tvoří samostatný organizační celek a je vedena jako samostatná účetní jednotka, dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti ke dni 1.1.2007. 16.1.2007
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.8.2005 přijala následující usnesení: a) Konstatuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,81 % (devadesát pět celých, osmdesát jedna setina procenta) zá kladního kapitálu společnosti NAREX Česká Lípa a.s., IČ 00658251, se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 42 a je tedy ve smyslu ust. § 183i obchodního zá koníku hlavním akcionářem společnosti NAREX Česká Lípa a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti NAREX Česká Lípa a.s. ze Střediska cenných papírů (SCP) vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hrom ady, tedy ke dni 16.8.2005. b) Rozhoduje podle ust. § 183j obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 770990001859, které se nacházejí ve vlastnictví ostatních akcionářů, na hlavního akcionáře, tedy na společnos t TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, a to za protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisí c korun českých). c) Určuje, že společnost TTS Tooltechnic Systems Beteiligungen GmbH se sídlem Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, Spolková republika Německo, jako hlavní akcionář společnosti NAREX Česká Lípa a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti NAREX Česká Lípa a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jiřím Charuzou, pod č. 180-60/05 z měsíce června 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 1.406,- Kč (jeden tisíc čtyřista šest korun českých) přiměřená ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost a vyjádřilo se k tomu, zda považu je výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu ust. § 183j odst. 2. obchodního zákoníku. d) Určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude Oprávněným osobám poskytnuto prostřednictvím komerční banky, kterou zvolí hlavní akcionář. O způsobu a postupu budou Oprávněné osoby informován y dopisem. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlav ního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. e) Pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytnutí potřebn é součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 20.9.2005 - 13.6.2006
Na nástupnickou společnost NAREX Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Chelčického 1932, PSČ 470 37, IČ: 00658251 přešlo jmění zaniklé společnosti GENA s.r.o., se sídlem Česká Lípa,Chelčického 1932, IČ: 48292206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u K rajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka číslo 5152, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 8.6.2004, a to převodem jmění na jediného společníka. 1.11.2004
Valná hromada konaná dne 24.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění. Důvodem snížení základního jmění je povinnost zcizit zaměstnanecké akcie, a to způsobem fyzické likvidace v rozsahu 4.800,000,-- Kč. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím z oběhu, tj. likvidací 4 800 kusů zaměstnaneckých akcií, jež jsou dnes v držení společnosti. O likvidaci bude sepsán protokol podepsaný v souladu s podpisovými právy společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu podniknout v této souvislosti všechny kroky, které jsou vymezeny zákonem. 2.6.2001 - 7.9.2001
Mimořádná valná hromada konaná dne 10.6.1999 rozhodla o snížení základního jmění o hodnotu 3,200.000,-- Kč, likvidací 3 200 kusů listinných zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie, kdy důvodem snížení základního jmění je dodržení zákonné povinnosti zcizit vlastní zaměstnanecké akcie, které jsou v držení společnosti do 12 měsíců od jejich nabytí a to způsobem jejich fyzického zničení. Společnost tyto akcie nabyla v souladu se stanovami společnosti 18.6.1998. 10.12.1999 - 2.6.2001
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24.2.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění takto: 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 120 000 000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých) s tím, že nad tuto částku se zvýšení upisování akcií nepřipouští. 2. Upisované akcie jsou na jméno, v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč jedné akcie, emise je v počtu 1 200 kusů. 3. Přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno: - pouze v sídle společnosti - pouze dosavadními akcionáři společnosti - rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva bude čtrnáctý den po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do Obchodního rejstříku - lhůta pro vykonání přednostního práva je stanovena na tři týdny a začíná běžet rozhodným dnem - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, lze upsat 0,01 kusů nových akcií - za jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, lze upsat 1 kus nových akcií - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií. 4. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou: - nabídnuty společnosti FESTO Tooltechnic GmbH, se sídlem Esslingen, Spolková republika Německo. - upisovány: - v sídle společnosti - ve lhůtě dvou týdnů od prvého pracovního dne po dni, ve kterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií při využití přednostního práva dle odstavce 3 tohoto usnesení. - emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě akcií 5. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti č. 3101421/0100 vedený u Komerční banky a.s. v České Lípě s uvedením variabilního symbolu 999, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy upsali akcie. 19.4.1999 - 15.9.1999
Řádná valná hromada schválila dne 5. 5. 1998 změnu stanov akciové společnosti. 2.12.1998 - 22.2.2001
Řádná valná hromada schválila dne 21.5.1997 nové znění stanov akciové společnosti. 30.9.1997 - 22.2.2001
Valná hromada společnosti schválila dne 24.5. 1996 změnu stanov společnosti. 26.3.1997 - 30.9.1997
Základní jmění společnosti 213,300.000,- Kč je 100% splaceno. 26.3.1997 - 22.2.2001
Valná hromada dne 21.5.1994 a dne 2.8.1994 schválila změnu stanov společnosti. 27.9.1994 - 30.9.1997
Předseda dozorčí rady: 12.11.1993 - 13.9.1994
Valná hromada, konaná dne 18.9.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. 12.11.1993 - 30.9.1997
Ing. Miroslav Š e v č í k, Praha 2, Dřevná 2 11.6.1993 - 12.11.1993
Ing. Vladimír P e r o u t k a, Česká Lípa, Slovanka 1550 11.6.1993 - 12.11.1993
Ing. Vladimír P o s p í c h a l, Praha 5, Brdičkova 1920/3 11.6.1993 - 13.9.1994
Marie K á r n í k o v á, Praha l, Příčná l 11.6.1993 - 13.9.1994
JUDr. Miloslav J u r a č k a, Liberec, Tovaryšský vrch 1350 11.6.1993 - 9.6.1995
JUDr. Jan R i e d l, Česká Lípa, Uranová 2011 11.6.1993 - 9.6.1995
Ing. Svatopluk H e r c, Praha 5, Na Březince 2 11.6.1993 - 9.6.1995
Valná hromada dne 24.4.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. II.. 11.6.1993 - 30.9.1997
Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 367 akcií na jméno po lOO OOO,-Kčs jmenovité hodnoty l49 9OO akcií na majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty. 23.11.1992 - 21.10.1994
Základní jmění společnosti: l86 6OO OOO,-Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 336 akcií na jméno v nominální hodnotě lOO OOO,-Kčs l53 akcií na majitele v nominální hodnotě lO OOO,-Kčs. 1.10.1992 - 23.11.1992
Dozorčí rada společnosti: Předseda dozorčí rady: Josef K ň á k a l bytem: Antonína Sovy 897, Česká Lípa Členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Š e v č í k bytem: Dřevná 2, Praha 2 Ing. Otomar H a v e l k a bytem: Revoluční 485, Nový Bor Dr. Jan S k á c e l bytem: Rajmonova ll98, Praha 8 1.10.1992 - 11.6.1993
Břetislav B o r o v e c bytem: Arbesova 4O4, Česká Lípa Ing. Jaroslav P a n á č e k bytem: Jižní l842, Česká Lípa. 1.10.1992 - 11.6.1993
Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne l5.8.l99l pod č.j. 3OO/3O98/4O7/9l o snížení základního kapitálu na částku 2l5 O22 34l,63 Kčs. 21.11.1991 - 1.10.1992
Valná hromada akciové společnosti NAREX Česká Lípa rozhodla dne 4.ll.l99l pod č.j. 3OO/4O3O/684/9l o snížení základního kapitálu na částku l68 5OO tis. Kčs. 21.11.1991 - 1.10.1992
Údaje o založení: NAREX Česká Lípa, a. s. byla založena jednorázově na základě zakladatelského plánu, vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 79/1990 ze dne 17. 12. 1990 ve smyslu zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, a zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku. Stanovy akciové společnosti byly schváleny zakladatelem dne 17. prosince 1990 pod č. j. 1030/466/90. Je právním nástupcem zrušeného státního podniku NAREX Česká Lípa. 1.1.1991
Základní kapitál akciové společnosti činí 217 239 000,-- Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie znějící na jméno o nominální hodnotě 217 239 tisíc Kčs. Bude označena běžným číslem a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchdovatelských v bankách, spořitelnách a na burze". Jejím majitelem bude stát, zastoupený ministerstvem strojírenství a elektrotechniky České republiky. 1.1.1991 - 1.10.1992
Dozorčí rada má tři členy: Ing. Otmar H a v e l k a , bytem Nový Bor, Revoluční 485 Dr. Jan S k á c e l , bytem Praha 8, Rajmonova 1198 Pavel Ř e z á č , bytem Česká Lípa, Červeného kříže 2347 1.1.1991 - 1.10.1992
Revizorem účtů společnosti je: Josef K ň á k a l , bytem Česká Lípa, Antonína Sovy 897 1.1.1991 - 1.10.1992
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva, uvedený na podpisovém vzoru. 1.1.1991 - 23.11.1992

Aktuální kontaktní údaje Festool s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00658251
Obchodní firma: Festool s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 14.10.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00658251
Firma: Festool s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Česká Lípa
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1988

Kontakty na Festool s.r.o. IČO: 00658251

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01 2.12.1998
Sídlo: Moskevská 674/50 , Česká Lípa 470 01 1.1.1991 - 2.12.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Chelčického 1932, Česká Lípa 470 01

Obory činností Festool s.r.o. IČO: 00658251

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.7.2014
Zámečnictví, nástrojářství 2.7.2014
Obráběčství 2.7.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.7.2014
Hostinská činnost 2.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.9.2007 - 2.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.9.2007 - 2.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.9.2007 - 2.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.9.2007 - 2.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 13.9.2007 - 2.7.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 13.9.2007 - 2.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.9.2007 - 2.7.2014
zastupování v celním řízení 13.9.2007 - 2.7.2014
Kovoobráběčství 14.10.2003 - 2.7.2014
Specializovaný maloobchod 14.10.2003 - 2.7.2014
Velkoobchod 14.10.2003 - 2.7.2014
Hostinská činnost 14.10.2003 - 2.7.2014
Nástrojářství 14.10.2003 - 2.7.2014
Ubytovací činnost 14.10.2003 - 2.7.2014
Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.10.2003 - 2.7.2014
10. ubytovací činnost 26.3.1997 - 14.10.2003
9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kro- mě léčiv, zboží drogistického a živností vázaných a kon- cesovaných 12.11.1993 - 14.10.2003
l. Vývoj, výroba a odbyt: - elektrického ručního nářadí - ostatních nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků včetně náhradních dílů. 23.11.1992 - 14.10.2003
8. Pronájem vlastního majetku a účast na podnikání jiných právnických osob. 23.11.1992 - 2.7.2014
1. Vývoj, výroba a odbyt: - nástrojů a nářadí - regulační techniky - odlitků ze slitin hliníku - výlisků a součástí z kovu a umělých hmot - jednoúčelových strojů a zařízení - jiných elektrotechnických a strojírenských výrobků, včetně náhradních dílů 1.1.1991 - 23.11.1992
2. Prodej: - programového vybavení k výpočetní technice - kovového odpadu - energií 3. Stavební a řemeslnické práce 4. Montážní, opravárenská a servisní činnost 5. Revizní a poradenská činnost 6. Silniční doprava 7. Obchodní činnost 1.1.1991 - 14.10.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Moskevská 674/50 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052815
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 21.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 21.10.1992

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.1995

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Moskevská 649/47 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052831
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.1998

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Chelčického 1932 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1002052823
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.12.2013

Živnost č. 9 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 3.1.2014

Živnost č. 10 Technické, organizační a ekonomické poradenství v oblasti ekologie, včetně souvisejících inženýrských prací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 5.8.1998

Živnost č. 11 Revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1996

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných i koncesovaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 6.6.2001

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1995
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 16 Ubytovací činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Festool s.r.o. IČO: 00658251

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednatelé jednají za společnost každý samostatně. 2.7.2014
Způsob jednání: Jednatelé jednají jménem společnosti vůči třetím osobám samostatně. 28.1.2008 - 2.7.2014
Jednatelé jednají jménem společnosti vůči třetím osobám společně. 1.1.2008 - 28.1.2008
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen nebo místopředseda a jeden člen, anebo jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen nebo místopředseda a jeden člen, anebo jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 23.11.1992 - 1.1.2008
Jméno: Dr. Christian Helmut Heinrich Rolfs 3.10.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 25.8.2017
Adresa: Georg-Kandenwein-Strasse 2 , 732 35 Weilheim an der Teck Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Milan Čunát 13.7.2018
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2008
Adresa: Jasmínová 3096, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Stanislav Lafek 1.1.1991 - 11.6.1993
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Malkovského 600, Praha 199 00
Jméno: Ing. Marie Šmídová 1.1.1991 - 11.6.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Skřivanská 461/3, Praha 108 00
Jméno: Ivan Čapík 1.1.1991 - 11.6.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bedřichovská 1956/12, Praha 182 00
Jméno: Ing. Oldřich Kovář 6.9.1993 - 12.11.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jaseňová 15 , 1001 Žilina Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 1.1.1991 - 13.9.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Dlouhá 2445 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Ševčík CSc. 12.11.1993 - 13.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dřevná 382/2, Praha 128 00
Jméno: Milan Šrejber 13.9.1994 - 27.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Přetlucká 2328/27, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Vrbka 1.10.1992 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Manželů Dostálových 1215, Praha 198 00
Jméno: Ing. Zbyněk Šedivý 11.6.1993 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vychodilova 2529/9, Brno 616 00
Jméno: RNDr. Vlastimil Brandejs 11.6.1993 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Thámova 84/23, Praha 186 00
Jméno: Karel Novák 11.6.1993 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lety 240 , 252 29 Praha - západ Česká republika
Jméno: Ing. Jan Vrbka 12.11.1993 - 9.6.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Manželů Dostálových 1215, Praha 198 00
Jméno: Ing. Zbyněk Šedivý 12.11.1993 - 9.6.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Vychodilova 2529/9, Brno 616 00
Jméno: Ing. Jaromír Liška 13.9.1994 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sládkovičova 1247/34, Praha 142 00
Jméno: Ing. Milosalv P O L Í V K A 27.9.1994 - 9.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 2445 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Jméno: Miroslav Tomeš 1.1.1991 - 26.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nebeského 1098/10, Česká Lípa 470 01
Jméno: Miroslav Tomeš 1.1.1991 - 26.3.1997
Funkce: Výkonný ředitel
Adresa:
Jméno: Dr.ing. Josef Romanus K R I N G 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Műhlstrasse 22 , Hayingen-Indelhausen, SRN Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 2445 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Jméno: Karel Novák 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Lety 240 , Praha-západ Česká republika
Jméno: Dr. Christoph Weiss 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kornbergweg 32 , Boll, SRN Česká republika
Jméno: Dr. Josef Lorenz 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ringstrasse 24 , Bretten, SRN Česká republika
Jméno: Ing. Radim Kopecký 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Široká 24/4, Praha 110 00
Jméno: Karel Novák 26.3.1997 - 26.3.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Lety 240 , Praha-západ Česká republika
Jméno: Dr. Christoph Weiss 26.3.1997 - 30.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kornbergweg 32 , Boll, SRN Česká republika
Jméno: Dr.ing. Josef Romanus K R I N G, Nar. 12.4. 1955 26.3.1997 - 2.12.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Műhlstrasse 22 , Hayingen-Indelhausen, SRN Česká republika
Jméno: Miroslav Tomeš 26.3.1997 - 2.12.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nebeského 1098/10, Česká Lípa 470 01
Jméno: Miroslav Tomeš 26.3.1997 - 2.12.1998
Funkce: Výkonný ředitel
Adresa:
Jméno: Karel Novák 26.3.1997 - 2.12.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Lety 240 , Praha-západ Česká republika
Jméno: Ing. Radim Kopecký 26.3.1997 - 28.7.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2000
Adresa: Široká 24/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 26.3.1997 - 13.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 2445 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Jméno: Karel Novák 2.12.1998 - 13.6.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Lety 240 , Praha - západ Česká republika
Jméno: Dr. Ing. Josef Romanus Kring Datum Narození: 12.04.55 2.12.1998 - 8.1.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.1995 do 1.1.2007
Ve funkci: od 20.5.1998 do 1.1.2007
Adresa: Hrnčířská 855/92, Česká Lípa 470 01
Jméno: Jürgen Wudtke 8.2.2002 - 8.1.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 1.1.2007
Adresa: Moskevská 649/47, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 13.6.2006 - 8.1.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.1994
Adresa: Českých bratří 3116, Česká Lípa 470 01
Jméno: Karel Novák 13.6.2006 - 8.1.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.1993 do 1.1.2007
Ve funkci: od 20.5.1998 do 1.1.2007
Adresa: Lety 240 , 252 29 Praha - západ Česká republika
Jméno: Dr. Josef Lorenz 26.3.1997 - 1.1.2008
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 6.2.1995
Adresa: Ringstrasse 24 , Bretten, SRN Česká republika
Jméno: Ulrich Stefan Dieter 8.1.2007 - 1.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.1.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Ostfildern, Adlerstrasse 34/2, 73760
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 8.1.2007 - 1.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.1994
Ve funkci: od 1.1.2007
Adresa: Českých bratří 3116, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ulrich Stefan Dieter 1.1.2008 - 26.7.2010
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2008 do 1.6.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Ostfildern, Adlerstrasse 34/2, 73760
Jméno: Ing. Milan Čunát 1.1.2008 - 4.10.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2008
Adresa: Šípková 3194, Česká Lípa 470 01
Jméno: Dr. Thorsten Hartmann 26.7.2010 - 3.10.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.6.2010 do 25.8.2017
Adresa: Lehengärten 25 , 732 35 Weilheim/Teck Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Milan Čunát 4.10.2015 - 13.7.2018
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2008
Adresa: Šípková 3194, Česká Lípa 470 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Panáček 1.10.1992 - 26.3.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jižní 1842/21, Česká Lípa 470 01
Jméno: Břetislav Borovec 1.10.1992 - 26.3.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Arbesova 404/17, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Vladimír Komeda 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Tř. T. G. Masaryka 819, Nový Bor 473 01
Jméno: JUDr. Ralf Thaeter 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Dělostřelecká 10 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Houda 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jižní 1839, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Peter Maier 9.6.1995 - 26.3.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Goreckstrasse 1 , Neindlingen Spolková republika Německo
Jméno: Dr. Ulrich Walker 26.3.1997 - 19.9.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Moskevská 649/47, Česká Lípa 470 01
Jméno: Břetislav Borovec 26.3.1997 - 22.2.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Arbesova 404/17, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Peter Maier 26.3.1997 - 1.1.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Goreckstrasse 1 , Neindlingen Spolková republika Německo
Jméno: Dipl. Ekonom Thomas Schäfer 19.9.2000 - 1.1.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
72762 Reutlingen, Tübinger Str. 26
Jméno: Petr Ježdík 22.2.2001 - 1.1.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Špálova 2887, Česká Lípa 470 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jitka Zahrádková 10.7.2014
Adresa: Dlouhá 2323/2, Česká Lípa 470 06
Jméno: Jan Houda 9.6.2017
Adresa: Paní Zdislavy 1464/13, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Miloslav Polívka 31.1.2008 - 2.2.2009
Adresa: Českých bratří 3116, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Martin Kozler 31.1.2008 - 26.1.2012
Adresa: Vrchlického 789/4, Česká Lípa 470 01
Jméno: Guillaume Frederic Simler 11.5.2012 - 13.2.2014
Adresa: Spolková republika Německo
65195 Wiesbaden, Seerobenstrasse 26
Jméno: Jitka Zahrádková 13.5.2009 - 10.7.2014
Adresa: Dlouhá 2323/2, Česká Lípa 470 06
Jméno: Jan Cihlář 11.5.2012 - 7.11.2015
Adresa: Pískovec I 901, Kamenický Šenov 471 14
Jméno: Jan Cihlář 7.11.2015 - 9.6.2017
Adresa: Pískovec II 860, Kamenický Šenov 471 14

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Dr. Christian Helmut Heinric Rolfs
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Čunát

Vlastníci firmy Festool s.r.o. IČO: 00658251

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 325 300 000 Kč 100% 7.9.2001
zakladni 330 100 000 Kč 100% 2.6.2001 - 7.9.2001
zakladni 333 300 000 Kč 100% 22.2.2001 - 2.6.2001
zakladni 333 300 000 Kč - 15.9.1999 - 22.2.2001
zakladni 213 300 000 Kč - 9.6.1995 - 15.9.1999
zakladni 205 300 000 Kč - 25.4.1995 - 9.6.1995
zakladni 196 000 000 Kč - 21.10.1994 - 25.4.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 800 2.6.2001 - 7.9.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 754 15.9.1999 - 1.1.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 554 26.3.1997 - 15.9.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 149 900 26.3.1997 - 1.1.2008
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 000 9.6.1995 - 2.6.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 554 25.4.1995 - 9.6.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 461 21.10.1994 - 25.4.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 149 900 21.10.1994 - 9.6.1995

Sbírka Listin Festool s.r.o. IČO: 00658251

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 25227/SL 98 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2015 17.6.2015 18.6.2015 45
C 25227/SL 97 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 17.6.2015 18.6.2015 45
C 25227/SL 96 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 189/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2014 20.6.2014 4.7.2014 25
C 25227/SL 95 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2014 28.5.2014 29.5.2014 47
C 25227/SL 94 rozhod. o statut. orgánu rozh.jediného společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 18.2.2014 19.2.2014 2
C 25227/SL 93 rozhod. o statut. orgánu rozh.jediného společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 18.2.2014 19.2.2014 2
C 25227/SL 92 rozhod. o statut. orgánu rozh.jediného společníka Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 18.2.2014 19.2.2014 3
C 25227/SL 91 notářský zápis NZ 202/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2013 12.12.2013 2.1.2014 25
C 25227/SL 90 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2013 18.6.2013 19.6.2013 33
C 25227/SL 89 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2012 21.3.2013 25.3.2013 35
C 25227/SL 88 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2012 27.4.2012 4.5.2012 16
C 25227/SL 87 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí společníků Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2011 26.1.2012 1.2.2012 6
C 25227/SL 86 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2011 26.5.2011 31.5.2011 36
C 25227/SL 85 podpisové vzory čestné prohl.Dr.T.Hartmann Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 19.7.2010 20.7.2010 8
C 25227/SL 84 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2010 19.7.2010 20.7.2010 5
C 25227/SL 83 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2009 3.6.2010 9.6.2010 61
C 25227/SL 82 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2009 30.6.2009 1.7.2009 60
C 25227/SL 81 podpisové vzory čestné proh.J.Zahrádková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2009 30.4.2009 4.5.2009 2
C 25227/SL 80 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 30.4.2009 4.5.2009 6
C 25227/SL 79 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 12.1.2009 12.1.2009 6
C 25227/SL 78 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2008 14.5.2008 14.5.2008 52
C 25227/SL 77 ostatní listina přítomných Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2008 4.2.2008 5.2.2008 1
C 25227/SL 76 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2008 4.2.2008 5.2.2008 6
C 25227/SL 75 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2008 4.2.2008 5.2.2008 5
C 25227/SL 74 notářský zápis NZ 26/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2008 4.2.2008 5.2.2008 42
C 25227/SL 73 posudek znalce příloha č. 9 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2007 3.1.2008 7
C 25227/SL 72 posudek znalce příloha č. 8 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2007 3.1.2008 1
C 25227/SL 71 posudek znalce příloha č. 7 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2007 3.1.2008 81
C 25227/SL 70 posudek znalce č. 702/67/07 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2007 28.12.2007 3.1.2008 28
C 25227/SL 69 účetní závěrka k 30.9.2007+výrok auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2007 28.12.2007 3.1.2008 16
C 25227/SL 68 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2007 3.1.2008 4
C 25227/SL 67 notářský zápis NZ 368/2007+zpráva DR+SS Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2007 28.12.2007 3.1.2008 56
C 25227/SL 66 zakladatelské dokumenty společenská smlouva+návrh Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2007 28.12.2007 3.1.2008 5
C 25227/SL 65 podpisové vzory čestné prohlá.U.S.Dieter Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2007 28.12.2007 3.1.2008 9
C 25227/SL 64 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Čunát Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2007 28.12.2007 3.1.2008 2
C 25227/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.9.2007 18.9.2007 33
C 25227/SL 62 notářský zápis NZ 257/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.2007 14.9.2007 18.9.2007 10
C 25227/SL 61 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2007 28.6.2007 28.6.2007 60
C 25227/SL 60 podpisové vzory čestné prohlá. U. Dieter Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2006 10.1.2007 15.2.2007 2
C 25227/SL 59 ostatní potvrzení o zvolení do předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2007 10.1.2007 15.2.2007 1
C 25227/SL 58 ostatní rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2006 10.1.2007 15.2.2007 1
C 25227/SL 57 ostatní smlouva o přev. části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.2006 16.1.2007 7.2.2007 14
C 25227/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2006 30.11.2006 33
C 25227/SL 55 notářský zápis NZ 130/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2006 2.11.2006 30.11.2006 9
C 25227/SL 54 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2006 23.6.2006 3.7.2006 56
C 25227/SL 53 notářský zápis NZ 302/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2005 21.9.2005 5.10.2005 33
C 25227/SL 52 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 1.6.2005 30.8.2005 60
C 25227/SL 51 ostatní návrh smlouvy o převzetí jmění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 18.5.2004 31.5.2004 5
C 25227/SL 50 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2003 28.4.2004 5.5.2004 31
C 25227/SL 49 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2004 5.5.2004 2
C 25227/SL 48 účetní závěrka k 31. 12. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2003 28.4.2004 5.5.2004 13
C 25227/SL 47 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2004 28.4.2004 5.5.2004 33
C 25227/SL 46 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2004 28.4.2004 5.5.2004 22
C 25227/SL 45 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2004 28.4.2004 5.5.2004 3
C 25227/SL 44 účetní závěrka k 31. 12. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2004 28.4.2004 5.5.2004 14
C 25227/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2001 17.10.2003 5.11.2003 34
C 25227/SL 42 notářský zápis NZ 203/2001, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2001 17.10.2003 5.11.2003 19
C 25227/SL 41 účetní závěrka výrok auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2002 16.10.2002 5
C 25227/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2002 19.7.2002 12
C 25227/SL 39 ostatní -zpráva o vztazích za r.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 19.7.2002 29
C 25227/SL 38 notářský zápis NZ 203/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2001 20.3.2002 18
C 25227/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2001 20.3.2002 33
C 25227/SL 36 podpisové vzory - Dr. Josef Kring Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 20.3.2002 4
C 25227/SL 35 podpisové vzory - Karel Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 20.3.2002 2
C 25227/SL 34 podpisové vzory - Dr. Josef Lorenz Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 20.3.2002 4
C 25227/SL 33 podpisové vzory - Jürgen Wudtke Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 20.3.2002 4
C 25227/SL 31 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2001 36
C 25227/SL 30 účetní závěrka + zpráva auditora k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2001 7.9.2001 4
C 25227/SL 29 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2000 7.9.2001 7
C 25227/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zástupce zaměstnanců do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.2000 29.3.2001 1
C 25227/SL 27 notářský zápis NZ 85/2000 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2000 17.10.2000 3
C 25227/SL 26 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2000 17.10.2000 24
C 25227/SL 25 posudek znalce -příloha k daň.přizn.za r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 17.1.2000 3
C 25227/SL 24 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 17.1.2000 6
C 25227/SL 23 ostatní -faktura č.49059005 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.1999 17.1.2000 1
C 25227/SL 22 účetní závěrka -přiznání k dani za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 17.1.2000 8
C 25227/SL 21 účetní závěrka -konsolidace rozvaha za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2000 20
C 25227/SL 20 účetní závěrka -příloha konsolid.úč.uzáv.r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.1999 17.1.2000 2
C 25227/SL 19 ostatní -konsolidace za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.1999 17.1.2000 1
C 25227/SL 18 ostatní -konsolidace za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2000 1
C 25227/SL 17 ostatní -přehled o peněž. tocích r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 17.1.2000 1
C 25227/SL 16 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 17.1.2000 5
C 25227/SL 15 účetní závěrka -zpráva auditora r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.1999 17.1.2000 17
C 25227/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.1999 22.10.1999 34
C 25227/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.1999 8.9.1999 34
C 25227/SL 12 notářský zápis NZ 35/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1999 8.9.1999 4
C 25227/SL 11 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.1998 25.2.1999 15
C 25227/SL 9 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1998 21.1.1999 9
C 25227/SL 8 ostatní - protokol z 82. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.1998 21.1.1999 7
C 25227/SL 7 ostatní - protokol z 21. zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.1998 21.1.1999 3
C 25227/SL 6 ostatní - protokol z 79 zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.1998 21.1.1999 4
C 25227/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1998 21.1.1999 34
C 25227/SL 4 notářský zápis NZ 71/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1998 21.1.1999 4
C 25227/SL 3 notářský zápis NZ 84/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.1997 21.1.1999 37
C 25227/SL 2 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.1997 21.1.1999 31
C 25227/SL 10 účetní závěrka - příloha r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1998 21.1.1999 5
C 25227/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.1996 21.1.1999 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Festool s.r.o.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Festool s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.