EXIMPO, akciová společnost Praha IČO: 00485942

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EXIMPO, akciová společnost, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00485942.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EXIMPO, akciová společnost se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob.

Základní údaje o EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.2.1990
Spisová značka: B 1802
IČO: 00485942
Obchodní firma: EXIMPO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 23.2.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.2.1990
Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 1.110.000,- Kč o 79.400.000,- Kč na částku 80.510.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je posílení finanční stabilit y a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD se sídlem International Law & Corporate Services ( Pty) Ltd., 2 Floor, Allied Building Annex, Fransic Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychely, Ing. Jaroslavu Polívkovi, r.č. 370207/058, Praha 6, Vilímovská 21, Lence Polívkové, r.č. 475430/061, bytem Praha 6, Vilímovská 21, Ing. Hynku Chudárkovi, r.č. 610616/0 797, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 7 940 ks nových kmenových akcií znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akci í. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců a) NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD., se sídlem International Law & Corporate Services (Pty) Ltd., 2 Floor, Allied Building Annex, Fransic rachel Street, Victoria, Mahe, Seychely, upíše celkem 6300 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD., ve výši 63.000.000,- Kč z titulu splacení emisního kurzu bude započtena odpovídající částí pohledávky NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD. vůči společnosti, jejíž celková výše činí 111.1 85.648,- Kč, a která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.3.2002 mezi SMC.OOD, se sídlem Filip Semidov Str. Velike Tarnovo 3, Bulharsko, jako postupitelem a NORTHERN STAR INTERNATIONAL LTD. jako postupníkem. b) Ing. Jaroslav Polívka, r.č. 370207/058, bytem Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 1240 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Ing. Jaroslavu Polívkovi ve výši 12.400.000,- Kč z titulu splacení emi sního kurzu bude započtena pohledávkou Ing. Jaroslava Polívky vůči společnosti, která vznikla co do částky 10.000.000,- Kč na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.9.2003 mezi Ing. Jaroslavem Polívkou jako věřitelem a společností jako dlužníkem, a co do částky 2.400.000,- Kč na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 3.12.1995 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2000 uzavřené mezi Ing. Jaroslavem Polívkou a Lenkou Polívkovou jako pronajímateli a společností jako nájemcem. c) Lenka Polívková, r.č. 475430/061, bytem Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 200 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Lence Polívkové ve výši 2.000.000,- Kč z titulu splacení emisního kurzu bude započtena pohledávkou Lenky Polívkové vůči společnosti, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.4.2004 mezi Lenkou Polívkovou jako věřitelem a společností jako dlužníkem. d) Ing. Hynek Chudárek, r.č. 610616/0797, bytem Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 200 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, přičemž pohledávka společnosti vůči Ing. Hynku Chudárkovi ve výši 2.000.000,- Kč z titulu splacení emi sního kurzu bude započtena pohledávkou Ing. Hynka Chudárka vůči společnosti, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.11.2003 mezi Ing. Hynkem Chudárkem jako věřitelem a společností jako dlužníkem. Započtením pohledávek dojde k významnému snížení závazků společnosti a ke zlepšení její finanční bilance. Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním valné hromady, jsou obsaženy v textu pozvánky na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schváluje co do d ůvodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené. Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne po k onání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že dne doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchod. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůty pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději d o 7.1.2005. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací po dmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi up isovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených výší vyhotoví společnost ve lhů tě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj., od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvede ním jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávan ých pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 21.1 .2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklýc h na základě shora uvedených právních úkonů. 11.3.2005 - 29.4.2005
Změna stanov ze dne 24.2.1993 (notářský zápis). 22.2.1994 - 23.6.2016
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena podle zákona č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném dopisem ministra zemědělství a výživy ČSR ze dne 26.1.1990, č.j. 308/90-100, dále na stanovách tímtéž ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 1.2.1990 potrvzené státním dozorem. 23.2.1990
Ředitel společnosti: ing. Jaroslav Polívka, Vilimovská 21/633, Praha 6 - Dejvice 23.2.1990 - 22.2.1994
Představenstvo společnosti se skládá ze 7 členů. 23.2.1990 - 22.2.1994

Aktuální kontaktní údaje EXIMPO, akciová společnost

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00485942
Firma: EXIMPO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.3.1990

Kontakty na EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vilímovská 633/21 , Praha 160 00 23.6.2016
Sídlo: Tusarova 1281/45 , Praha 170 00 23.7.1997 - 23.6.2016
Sídlo: Sokolská 1802/32 , Praha 120 00 27.9.1991 - 23.7.1997
Sídlo: Vysoké Mýto , okr. Ústí nad Orlicí Česká republika
23.2.1990 - 27.9.1991

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vilímovská 633/21, Praha 160 00

Obory činností EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.6.2016
výroba a prodej nenahraných a nahraných zvukových záznamů (pouze kompaktních disků 23.7.1997 - 23.6.2016
mastering - zvuková úprava audiokazet počítačem (v režimu živnosti volné) 12.8.1996 - 23.6.2016
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.2.1994 - 23.6.2016
smluvní zabezpečování rozvoje zemědělské a potravinářské výroby a výrob souvisejících 23.2.1990 - 22.2.1994
zpracování zemědělských a lesních surovin 23.2.1990 - 22.2.1994
poskytování prací a služeb 23.2.1990 - 22.2.1994
tuzemská obchodní činnost 23.2.1990 - 22.2.1994

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.6.2016

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 23.6.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 20.2.2006 - 23.6.2016
Společnost budou navenek zastupovat pouze dva členové představenstva, Ing. Jaroslav Polívka, předseda představenstva a člen představenstva Ing. Hynek Chudárek, a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost se budou tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis. 23.7.1997 - 20.2.2006
Způsob jednání za společnost: společnost budou navenek zastupovat a podepisovat pouze dva členové představenstva, ing. Jaroslav Polívka, předseda představenstva a člen představenstva ing. Hynek Chudárek. 22.2.1994 - 23.7.1997
Zastupování: akciovou společnost zastupují členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo ředitel. Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu akciové společnosti připojí své podpisy členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo ředitel. 23.2.1990 - 22.2.1994
Jméno: Mgr. Heda Mahé Polívková 23.6.2016
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 22.12.2015
Ve funkci: od 22.12.2015
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Josef Pavlíček 23.2.1990 - 22.2.1994
Funkce: předseda
Adresa: Rudoltičky 1853 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Jméno: ing. Jaroslav Polívka 23.2.1990 - 22.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: ing. Milan Dobiáš 22.2.1994 - 12.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Českých Bratří 1643, Louny 440 01
Jméno: ing. Ludvík Hainz 12.8.1996 - 24.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 125, Líšnice 561 84
Jméno: ing. Hynek Chudárek 23.2.1990 - 20.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.1.2006
Adresa: Pod Vyšehradem 19/5, Praha 147 00
Jméno: ing. Jaroslav Polívka 22.2.1994 - 20.2.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 31.1.2006
Ve funkci: do 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Lenka Polívková 24.9.1997 - 20.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaroslav Polívka 20.2.2006 - 17.9.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.1.2006
Ve funkci: od 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Lenka Polívková 20.2.2006 - 17.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Heda Polívková 20.2.2006 - 17.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Heda Polívková 17.9.2013 - 24.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Adresa: Trmická 843/7, Praha 190 00
Jméno: Jaroslav Polívka 17.9.2013 - 23.6.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.12.2015
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Lenka Polívková 17.9.2013 - 23.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.12.2015
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Heda Mahé Polívková 24.2.2015 - 23.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.12.2015
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Polívková 22.2.1994 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Zuzana Chudárková 22.2.1994 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Pod Vyšehradem 19/5, Praha 147 00
Jméno: ing. Jiří Kratochvíl CSc. 22.2.1994 - 27.4.2000
Funkce: předseda
Adresa: Brozany 324 , okr. Litoměřice Česká republika
Jméno: Mgr. Pavla Hainzová 12.8.1996 - 27.4.2000
Funkce: člen
Adresa: 125, Líšnice 561 84
Jméno: Karel Buriánek 12.8.1996 - 27.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Revoluční 253/30, Měšice 250 64
Jméno: Patricie Jauceová 27.4.2000 - 20.2.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 31.1.2006
Ve funkci: do 31.1.2006
Adresa: Klapálkova 3124/24, Praha 149 00
Jméno: Heda Polívková 27.4.2000 - 20.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2006
Adresa: Vilímovská 633/21, Praha 160 00
Jméno: Zuzana Chudárková 27.4.2000 - 20.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.1.2006
Adresa: Pod Vyšehradem 19/5, Praha 147 00
Jméno: Patricie Jauceová 20.2.2006 - 7.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.1.2006
Ve funkci: od 31.1.2006 do 30.4.2006
Adresa: Vilímovská 672/12, Praha 160 00
Jméno: Ing. Hynek Chudárek 20.2.2006 - 7.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2006 do 30.4.2006
Adresa: Pod Vyšehradem 19/5, Praha 147 00
Jméno: Zuzana Chudárková 20.2.2006 - 7.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2006 do 30.4.2006
Adresa: Pod Vyšehradem 19/5, Praha 147 00
Jméno: Patricie Jauceová 7.6.2006 - 17.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 1.5.2006
Adresa: Vilímovská 672/12, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radomír Starý 7.6.2006 - 17.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2006
Adresa: Ke Kolodějům 161, Sibřina 250 84
Jméno: Věra Zahálková 7.6.2006 - 17.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2006 do 31.5.2013
Ve funkci: do 31.5.2013
Adresa: Zrzavého 1081/8, Praha 163 00
Jméno: Patricie Mentastti 17.9.2013 - 23.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.12.2015
Ve funkci: do 22.12.2015
Adresa: K Červenému vrchu 844/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Radomír Starý 17.9.2013 - 23.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.12.2015
Ve funkci: do 22.12.2015
Adresa: Ke Kolodějům 161, Sibřina 250 84
Jméno: Antoine Charles Benoit Mahé 17.9.2013 - 23.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2013 do 22.12.2015
Ve funkci: do 22.12.2015
Adresa: 48 ter RUE DU FAUBORG SAINT DENIS , 750 10 Paříž Francie metropolitní

Vlastníci firmy EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 80 510 000 Kč - 29.4.2005
zakladni 1 110 000 Kč - 22.2.1994 - 29.4.2005
zakladni 1 000 000 Kč - 23.2.1990 - 22.2.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 051 23.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 051 29.4.2005 - 23.6.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 111 22.2.1994 - 29.4.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.2.1990 - 22.2.1994

Sbírka Listin EXIMPO, akciová společnost IČO: 00485942

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1802/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2014 8.7.2015 21.7.2015 23
B 1802/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 25.8.2014 23
B 1802/SL 44 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 7.6.2013 30.8.2013 19.9.2013 5
B 1802/SL 43 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.2.2013 30.8.2013 19.9.2013 4
B 1802/SL 42 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 27.1.2011 30.8.2013 19.9.2013 6
B 1802/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.6.2013 3.7.2013 27
B 1802/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 2.8.2012 16.8.2012 27
B 1802/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 26.7.2011 44
B 1802/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.7.2010 19.7.2010 26
B 1802/SL 37 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 17.6.2009 10.7.2009 13.7.2009 1
B 1802/SL 36 výroční zpráva r.2008+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 10.7.2009 13.7.2009 6
B 1802/SL 35 účetní závěrka r.2008+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 10.7.2009 13.7.2009 21
B 1802/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 30.6.2008 4.7.2008 24
B 1802/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.5.2007 18.5.2007 0
B 1802/SL 32 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 27.4.2006 16.6.2006 0
B 1802/SL 31 účetní závěrka r.2005+aud.+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 16.6.2006 0
B 1802/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2006 16.6.2006 0
B 1802/SL 29 notářský zápis NZ 469/2006 Městský soud v Praze 27.4.2006 16.6.2006 0
B 1802/SL 28 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 1.5.2006 16.6.2006 0
B 1802/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 5.5.2006 10.5.2006 27
B 1802/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 25 notářský zápis -NZ 98/06 Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 24 ostatní -zápis o mimořádní VH Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 23 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 22 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.2.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 20 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 31.1.2006 2.3.2006 0
B 1802/SL 19 posudek znalce -č.016/05 Městský soud v Praze 20.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 0
B 1802/SL 18 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 6.9.2005 12.9.2005 27
B 1802/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2005 4.8.2005 5.8.2005 0
B 1802/SL 16 ostatní dohoda o započ. pohledávek-3x Městský soud v Praze 10.1.2005 29.4.2005 0
B 1802/SL 15 ostatní -dohoda o započtení pohledávek Městský soud v Praze 10.1.2005 29.4.2005 0
B 1802/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2004 23.12.2004 10.3.2005 0
B 1802/SL 13 notářský zápis -NZ1456/04 Městský soud v Praze 6.12.2004 23.12.2004 10.3.2005 0
B 1802/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 11.8.2004 26.8.2004 24
B 1802/SL 11 ostatní - zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 29.7.2003 26.8.2003 0
B 1802/SL 10 účetní závěrka + audit r. 2002 Městský soud v Praze 29.7.2003 26.8.2003 0
B 1802/SL 9 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 8.8.2002 9.8.2002 28.8.2002 0
B 1802/SL 8 účetní závěrka  za rok 2001 2x Městský soud v Praze 9.8.2002 28.8.2002 0
B 1802/SL 7 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 28.3.2002 9.8.2002 28.8.2002 0
B 1802/SL 6 výroční zpráva  za rok 2001 Městský soud v Praze 9.8.2002 28.8.2002 0
B 1802/SL 5 účetní závěrka + audit. r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2001 28.3.2002 0
B 1802/SL 4 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 2.8.1999 29.8.2000 0
B 1802/SL 3 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 29.7.1999 0
B 1802/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 8.7.1998 15.7.1998 0
B 1802/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 10.1.1997 28.7.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EXIMPO, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EXIMPO, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.