Hlavní navigace

EUP a.s. Praha IČO: 24233048

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUP a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24233048.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EUROPRINT II a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o EUP a.s. IČO: 24233048

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15. 10. 2012
Spisová značka: B 18625
IČO: 24233048
Obchodní firma: EUROPRINT II a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.10.2012
Datum vzniku: 15.10.2012
Dne 28.1.2021 byla uzavřena Smlouva o koupi obchodního závodu dle ust. § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 290 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi společností EUROPRINT a.s., IČ: 242 33 048, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 150 00, jako prodávajícím, a společností CZECH PRINT CENTER - Development s.r.o., IČ: 057 47 040, se sídlem Praha 10 - Mal ešice, Černokostelecká 613/145, PSČ 108 00, jako kupujícím. V souladu s ust. § 2180 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uložil kupující do sbírky listin rejstříkového soudu doklad o koupi obchodního závodu, když současně došlo i ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi obchodního závodu do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem ohledně kupujícího. Vlastnické právo k obchodnímu závodu nabývá kupující prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde ke zveře jnění údaje o uložení dokladu o koupi obchodního závodu do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem ohledně kupujícího. Smlouva o koupi obchodního závodu byla uzavřena v souladu s čl. 8 reorganizačního plánu prodávajícího, který byl zveřejněn pod č.l.B-46 insolvenčního spisu vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn.: MSPH 95 INS 17117/2017. Dle reorganizačního plánu prodávajícího byla reorganizace prodávajícího provedena mimo jiné prostřednictvím zpeněžení obchodního závodu prodávajícího jedinou smlouvo u ve smyslu ust. § 341 odst. 1, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Reorganizační plán prodávajícího byl schválen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.2.2019, č.j.: MS PH 95 INS 17117/2017-B-105, kdy účinky tohoto rozhodnutí nastaly ke dni 12.2.2019. 29.1.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.6.2014
Společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC jako jediný akcionář společnosti EUROPRINT a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 25.3.2013 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti EUROPRINT a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 320.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů korun českých) na jeho novou výši 322.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. Dále se určuje počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Upisuje se 16 (slovy: šestnáct kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, tj. kmenové, všechny ve formě na majitele a v podobě listinné. Žádná z nově upisovaný ch akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC se sídlem 19952 Harrington, County of Kent, Delaware, 207 E Liberty Street Spojené státy americké, číslo společnosti 5126677, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 320.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet miliónů korun českých). Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti EUROPRINT a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností EUROPRINT a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost CONCORDIA ASSET MANAGEMENT LLC, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti EUROPRINT a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti EUROPRINT a.s., vyplývajícího z uznání dluhu ze dne 1.11.2012, na základě kterého byla potvrzena existence závazku společnosti EUROPRINT a.s. vrátit předem u rčenému zájemci peněžní prostředy ve výši 320.455.510,20 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů čtyři sta padesát pět tisíc pět set deset korun českých 20/100) s příslušenstvím, existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společn ostí EUROPRINT a.s., byla potvrzena ze Zprávy auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti ze dne 28.2.2013, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnost AUDISA SERVICE, s.r.o., se sídlem Statenice, Za Kovárnou 347, PSČ 252 62, IČ 282 19 716, licence č. 486, jejímž jménem jedná pan Ing. Josef Špeta, se sídlem Želivecká 1419/5, 106 00 Praha 10, auditor KAČR č. osv. 0062, v jeho vyjádření ze dne 28.2.2013. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti EUROPRINT a.s. proti pohledávce společnosti EUROPRINT a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost EUROPRINT a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti EUROPRINT a.s. nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 16.4.2013 - 6.5.2013
Na společnost EUROPRINT a.s., IČ 24233048 jako na nástupnickou společnosti přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROPRINT CZECH a.s., IČ 242 69 310, se sídlem Praha 5-Košíře, Pod Kotlářskou 151/3, PSČ 150 00. 18.3.2013

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24233048
Obchodní firma: EUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 15. 10. 2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24233048
Firma: EUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 15. 10. 2012

Kontakty na EUP a.s. IČO: 24233048

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tusarova 791/31, Praha 17000, Česká republika 1.6.2022
Sídlo: Pod Kotlářkou 151/3, Praha 5 15000, Česká republika 15.10.2012 - 1.6.2022

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Pod Kotlářkou 151/3, Praha 15000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tusarova 791/31, Praha 17000

Obory činností EUP a.s. IČO: 24233048

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.10.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.10.2012

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 15. 10. 2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk ostatní, kromě novin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy EUP a.s. IČO: 24233048

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Eva Jabůrková
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 6.4.2022
Adresa Počernická 468/42, 10800 Praha
Jméno Vladimír Dostál
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 6.4.2022
Adresa U laboratoře 436/11, 16200 Praha
Jméno Václav Benda
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 13.7.2018 do 6.4.2022
Adresa Javorová 1296, 26301 Dobříš
Jméno Vladimír Dostál
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.1.2019 do 6.4.2022
Adresa U laboratoře 436/11, 16200 Praha
Jméno Daniel Kadlec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.5.2019 do 18.2.2020
Adresa Železná 2290, 25263 Roztoky
Jméno Ing. Petr Litvan MBA
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 13.7.2018 do 2.1.2019
Adresa Terasy IV 1219, 27351 Unhošť
Jméno Ing. Petr Litvan MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.11.2012 do 13.7.2018
Adresa Terasy IV 1219, 27351 Unhošť
Jméno Václav Benda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.11.2012 do 13.7.2018
Adresa Javorová 1296, 26301 Dobříš
Jméno Karel Procházka
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.12.2016 do 13.7.2018
Adresa Na Spravedlnosti 2742, 26901 Rakovník
Jméno Ing. Petr Litvan MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.11.2012 do 13.7.2018
Adresa Terasy IV 1219, 27351 Unhošť
Jméno Václav Benda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.11.2012 do 13.7.2018
Adresa Javorová 1296, 26301 Dobříš
Jméno Karel Procházka
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.12.2016 do 13.7.2018
Adresa Na Spravedlnosti 2742, 26901 Rakovník
Jméno Ing. Karel Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.11.2012 do 13.7.2015
Adresa Pod Václavem 2086, 26901 Rakovník
Jméno Mgr. Jan Řezník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.10.2012 do 9.11.2012
Adresa Děčínská 471/4, 19000 Praha 9

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Václav Benda
Člen statutárního orgánu: Vladimír Dostál

Vlastníci firmy EUP a.s. IČO: 24233048

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 322 000 000 Kč 100% 6.5.2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 15.10.2012 - 6.5.2013

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 28.5.2013
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 16 28.5.2013
Akcie na majitele 20 000 000 Kč 16 6.5.2013  - 28.5.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 2 15.10.2012  - 28.5.2013

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EUP a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.