ERGON a.s. Praha IČO: 60193701

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ERGON a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 60193701.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ERGON a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi , Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží a další.

Základní údaje o ERGON a.s. IČO: 60193701

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 3.1.1994
Spisová značka: B 2384
IČO: 60193701
Obchodní firma: ERGON a.s.
Právní forma: Akciová společnost 3.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 3.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 4 20.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti ERGON a. s. na obchodní spole čnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014. 5.6.2014
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Vzhledem k budoucím podnikatelským záměrům společnosti, nevyžadujícím dosavadní výši základního kapitálu, se snižuje základní kapitál společnosti ERGON a.s. z dosavadní výše 76.122.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) o 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 51.122.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie majitele představující 76.122.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest mi lionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 51.122.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společnosti vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.6.2009 - 15.1.2010
Mimořádná valná hromada společnosti ERGON a.s. dne 10. srpna 2005 ve formě notářského zápisu N 450/2005, NZ 358/2005 sepsaného notářem v Praze JUDr. Tomášem Oulíkem rozhodla: Valná hromada určuje, žehlavním akcionářem společnosti ERGON a.s. (dále též "společnost") je společnost KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hr adci Králové, v odd. B vložce č. 472 (dále též "hlavní akcionář") a tedy společnost KUPONINVEST, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře dle us tanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo přechodu vlastnického práva je doloženo : (i) žádostí hlavního akcionáře o svolání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře k datu žádosti o svolání valné hromady a k datu konání valné hromady, ( ii) prohlášením představenstva společnosti o kontrole akcií hlavního akcionáře k datu žádosti o svolání valné hromady a k datu konání valné hromady včetně osvědčení představenstva, že společnost KUPONINVEST, a.s. je hlavním akcionářem. Z uvedených dokumen tů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu, přičemž k datu konání valné hromady vlastní celkem akci e společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 90,89% základního kapitálu společnosti. Tímto bylo osvědčeno, že byla splněna podmínka § 183i a násl. obch. zák. Skutečnost, že společnost KUPONINVEST, a.s. je hlavním akcionářem, je osvědčena i prezencí akcionářů na této valné hromadě, kde akcionář KUPONINVEST, a.s. předložil jím vlastněné akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,89= základního kapitálu společnosti (63 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodně 1.000.000,- Kč každé z nich a 6.190 kusů listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich). Valná hromada společnosti rozhodla ve smyslu § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošni ce, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti") . Na hlavního akcionáře tak ke dni účinností přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 352,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Výše protiplnění vyplývá ze znaleckého posudku č. 018-008/2005 pana Františka Stříže, bytem Moravské Budějovice, Šafaříkova 1322, soudního znalce z oboru ekonomika - ce ny a odhady se specializací cenné papíry, kterým hlavní akcionář doložil žádost o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 22. července 2005, přičemž po seznámení se s tím, že hlavní akcionář vl astní akcie společnosti, jejichž podíl na základním kapitálu společnosti přesahuje 90%, svolalo představenstvo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 10. sprna 2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje představenstvo za spravedlivé. V majetku společnosti ERGON, a.s. nejsou žádné akcie vydané společností ERGON a.s.. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzvýají, aby spolenčosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (§ 183k odst. obch. zák.). Notářský zápis provedený JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 19. srpna 2005. Dosavadní vlastníci listinných akcií předloží akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, případně v dodatečné dvaceti denní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové ak cie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené na základě znaleckého posudku č. 018-008/2005 znalce Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkl adu, nejpozději však do třiceti dnů. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřiželem určuje jinak. Akcionáři, kteří si doposud nevyzvedli listinné akcie se vyzývají, aby společnosti oznámili, jakým způsobem a kam chtějí poskytnout protiplnění. 9.8.2006 - 16.12.2009
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 na který přešel majetek státního podniku ERGON s.p. ve smyslu par. ll odst. 3 zák.č. 92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 3.1.1994
V zakladatelské listině ve formě notářského zápisu ze dne 9.ll.l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 3.1.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ERGON s.p. Praha. 3.1.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193701
Obchodní firma: ERGON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 26.1.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60193701
Firma: ERGON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.1.1994

Kontakty na ERGON a.s. IČO: 60193701

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Papírenská 180/1 , Praha 160 00 14.9.2009
Sídlo: Papírenská 180/1 , Praha 160 00 3.1.1994 - 14.9.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Papírenská 1 NEOAD, Praha 6 160 00

Obory činností ERGON a.s. IČO: 60193701

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.10.2011
aplikace, výroba a opravy ortopedických vložek 26.10.2011
činnosti v oboru ortotik - protetik 7.9.2011
provozování výdejny prostředků zdravotnické techniky 7.9.2011
provozování zařízení lékárenské péče 7.9.2011
provozování nestátního zdravotnického zařízení 22.8.2011
výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží 30.6.2009
aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi 30.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2009
výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží 30.4.2009 - 26.10.2011
Výroba obuvi (kromě ortopedické) 7.10.2005 - 30.4.2009
Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) 7.10.2005 - 30.4.2009
Velkoobchod 7.10.2005 - 30.4.2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 7.10.2005 - 30.4.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 7.10.2005 - 30.4.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 7.10.2005 - 30.4.2009
nákup, skladování a prodej zdravotních prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 30.1.2004 - 30.4.2009
realitní činnost 17.12.2001 - 30.4.2009
aplikace,výroba a opravy ortopedických vložek 15.3.2001 - 30.4.2009
aplikace,výroba a oprava ortopedické obuvi 15.3.2001 - 30.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 15.3.2001 - 30.4.2009
zprostředkování obchodu 15.3.2001 - 30.4.2009
zprostředkování služeb 15.3.2001 - 30.4.2009
- výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 3.1.1994 - 30.4.2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb./ 3.1.1994 - 30.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Papírenská 180/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962768
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská 1662/35 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962776
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba zdravotnických prostředků

Zahájení provozování: 19.2.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Klatovská třída 5/7 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962784
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.4.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: Vinohradská 1678/76 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1008798347
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 21.3.2013

Živnost č. 2 Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Papírenská 180/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962768
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.2.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská 1662/35 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1000961354
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Vinohradská 1678/76 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1008798347
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Gebauerova 580/5 , Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny: 1008862061
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Na Okrouhlíku 1681/28 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1008862070
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.4.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Klatovská třída 5/7 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2009

Živnost č. 3 Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.4.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Papírenská 180/1 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1000962768
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Vinohradská 1678/76 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1008798347
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2013

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.10.2011

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1994
Zánik oprávnění: 29.1.1997

Živnost č. 6 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1994
Zánik oprávnění: 29.1.1997

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba lékařských nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Aplikace, výroba a opravy ortopedických vložek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.2.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba obuvi (kromě ortopedické)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Opravy obuvi a kožených výrobků

Vedení firmy ERGON a.s. IČO: 60193701

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva, anebo samostatně na základě plné moci představenstva předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva nebo kterákoli třetí osoba. 20.8.2014
Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo dva členov é představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připojí svůj podpis k nadepsané či razítkem otišt ěné obchodní firmě společnosti. 11.6.2012 - 20.8.2014
Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připo jí svůj podpis k nadepsané či razítkem otištěné obchodní firmě společnosti. 30.6.2009 - 11.6.2012
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva. 21.11.1996 - 30.6.2009
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 3.1.1994 - 21.11.1996
Jméno: Lukáš Černý 21.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 31.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 31.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Alena Černá 31.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Pavel Tichý 3.1.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: Ing. Karel Černý 3.1.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohúňova 1345/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Zdeněk Ondruška 3.1.1994 - 27.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na ostrohu 2420/19, Praha 160 00
Jméno: ing. Pavel Tichý 10.10.1995 - 13.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Španielova 1297/84, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Jiří Bainhofner 10.10.1995 - 13.3.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Amforová 1894/26, Praha 155 00
Jméno: ing. František Chaloupecký 13.3.1998 - 13.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: ing. Petr Šotola 13.3.1998 - 27.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: ing. František Chaloupecký 13.3.1998 - 27.10.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: ing. Aleš Hrbek 13.3.1998 - 27.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Mrázovky 2611/8, Praha 150 00
Jméno: ing. Aleš Hrbek 27.10.1998 - 10.10.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Mrázovky 2611/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 27.2.1997 - 30.1.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.5.2003
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. František Chaloupecký 27.10.1998 - 30.1.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2003
Ve funkci: do 30.5.2003
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: ing. Aleš Hrbek 10.10.2000 - 30.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.5.2003
Ve funkci: do 30.5.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. František Chaloupecký 30.1.2004 - 15.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003 do 31.1.2007
Ve funkci: od 30.5.2003 do 31.1.2007
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 30.1.2004 - 15.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Miloslav Černý 15.3.2007 - 30.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003
Ve funkci: od 31.1.2007
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 30.1.2004 - 19.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003
Ve funkci: od 30.5.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 5.9.2006 - 19.8.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2006
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Miloslav Černý 30.4.2009 - 19.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003
Ve funkci: od 31.1.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Lukáš Černý 15.3.2007 - 22.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2007 do 27.6.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 19.8.2009 - 27.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 10.9.2009
Ve funkci: od 31.1.2007 do 10.9.2009
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 19.8.2009 - 27.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 10.9.2009
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 19.8.2009 - 27.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 10.9.2009
Ve funkci: od 28.6.2006 do 10.9.2009
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Lukáš Černý 22.2.2010 - 21.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 27.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 27.6.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 27.6.2011 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2009
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Alena Černá 6.2.2014 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2009
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 27.6.2011 - 31.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Ve funkci: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 27.6.2011 - 31.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Ve funkci: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Alena Černá 6.2.2014 - 31.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 31.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Otto Kechner 31.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2014
Adresa: K Hutím 855/5, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jan Šustr 3.1.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 297, Kolín 280 02
Jméno: Svatava Němcová 3.1.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Štefánikova 289, Úvaly 250 82
Jméno: Eva Kohoutová 3.1.1994 - 10.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Rooseveltova 381/13, Praha 160 00
Jméno: ing. František Chaloupecký 10.10.1995 - 27.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: Eva Kohoutová 10.10.1995 - 27.2.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Rooseveltova 381/13, Praha 160 00
Jméno: Pavel Papež 10.10.1995 - 27.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00
Jméno: ing. Pavel Kříž 27.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Paláskova 1107/2, Praha 182 00
Jméno: ing. František Chaloupecký 27.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: předseda
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: Pavel Papež 27.2.1997 - 27.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00
Jméno: JUDr. ing. Jiří Bainhofner 13.3.1998 - 6.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Amforová 1894/26, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Vodička 6.10.1999 - 6.10.1999
Funkce: místopředsda
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: ing. Jaroslav Jiříček 13.3.1998 - 15.3.2003
Funkce: předseda
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Ing. Jindřich Vodička 6.10.1999 - 30.1.2004
Funkce: místopředsda
Trvání členství: do 30.5.2003
Ve funkci: do 30.5.2003
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: Ferdinand Bouchal 15.3.2003 - 5.9.2006
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2006
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Jindřich Vodička 30.1.2004 - 5.9.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.5.2003
Ve funkci: od 30.5.2003 do 28.6.2006
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: Bc. Otto Kechner 7.10.2005 - 7.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2005 do 10.9.2009
Adresa: Veverkova 729/22, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jindřich Vodička 5.9.2006 - 7.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2003 do 10.9.2009
Ve funkci: od 28.6.2006 do 10.9.2009
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: Ferdinand Bouchal 5.9.2006 - 7.6.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2003 do 30.1.2011
Ve funkci: od 28.6.2006 do 30.1.2011
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Jindřich Vodička 7.6.2011 - 27.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2009 do 31.10.2011
Ve funkci: od 10.9.2009 do 31.10.2011
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Antonín Novotný 7.6.2011 - 27.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2011
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 27.12.2011 - 25.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2011
Ve funkci: od 11.11.2011
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Stanislav Hrdlička 27.10.1998 - 20.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.2.2014
Adresa: Vlachova 1511/8, Praha 155 00
Jméno: Bc. Otto Kechner 7.6.2011 - 31.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2009 do 31.10.2014
Adresa: Veverkova 729/22, Praha 170 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 25.9.2013 - 31.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2011 do 31.10.2014
Ve funkci: od 11.11.2011 do 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 27.12.2011 - 13.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.11.2011 do 12.12.2016
Ve funkci: do 12.12.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 13.1.2017 - 30.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2016 do 20.8.2018
Ve funkci: od 12.12.2016 do 20.8.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Lukáš Černý
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu: Mgr. Alena Černá
Člen statutárního orgánu: Ing. Antonín Novotný

Vlastníci firmy ERGON a.s. IČO: 60193701

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 25 000 000 Kč 100% 5.6.2014
zakladni 51 122 000 Kč 100% 15.1.2010 - 5.6.2014
zakladni 76 122 000 Kč - 3.1.1994 - 15.1.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 000 Kč 1 5.6.2014
Akcie na majitele 51 122 000 Kč 1 15.1.2010 - 5.6.2014
Akcie na majitele 76 122 000 Kč 1 8.7.2009 - 15.1.2010
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 63 2.10.2002 - 8.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 13 122 2.10.2002 - 8.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 76 122 26.1.1994 - 2.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 76 122 3.1.1994 - 26.1.1994

Sbírka Listin ERGON a.s. IČO: 60193701

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2384/SL 69 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.10.2014 7.1.2015 5.2.2015 2
B 2384/SL 68 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2014 7.1.2015 5.2.2015 2
B 2384/SL 67 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 325/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 28.8.2014 8
B 2384/SL 66 notářský zápis  NZ 140/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.5.2014 9.5.2014 8.6.2014 52
B 2384/SL 65 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.5.2014 8.6.2014 4
B 2384/SL 64 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.5.2014 8.6.2014 21
B 2384/SL 61 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 30.10.2013 6.11.2013 53
B 2384/SL 60 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.10.2013 6.11.2013 20
B 2384/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 30.10.2013 6.11.2013 1
B 2384/SL 58 ostatní rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2012 20.5.2013 24.5.2013 1
B 2384/SL 57 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 10.9.2012 22
B 2384/SL 56 zpráva o vztazích -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 10.9.2012 3
B 2384/SL 55 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 10.9.2012 55
B 2384/SL 54 notářský zápis NZ 643/2011 Městský soud v Praze 11.10.2011 11.11.2011 4
B 2384/SL 53 ostatní rozh.jed.akc Městský soud v Praze 10.9.2009 18.7.2011 2
B 2384/SL 52 účetní závěrka [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 4.7.2011 10.7.2011 23
B 2384/SL 51 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2009 10.9.2010 20.6.2010 35
B 2384/SL 50 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 10.6.2010 20.6.2010 19
B 2384/SL 49 ostatní zápis o konání řádné VH. Městský soud v Praze 27.6.2007 11.3.2010 10
B 2384/SL 48 notářský zápis NZ 551/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.1.2010 8
B 2384/SL 47 notářský zápis NZ 549/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.1.2010 9
B 2384/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2009 26.1.2010 11
B 2384/SL 45 výroční zpráva [2008] Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 8
B 2384/SL 43 zpráva o vztazích -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 3
B 2384/SL 42 účetní závěrka [2008], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 21.7.2009 21
B 2384/SL 44 notářský zápis NZ 273/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 1.7.2009 19
B 2384/SL 41 notářský zápis -NZ177/09 Městský soud v Praze 23.4.2009 29.4.2009 18.6.2009 10
B 2384/SL 40 účetní závěrka [2007], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2007 5.8.2008 11.8.2008 20
B 2384/SL 39 výroční zpráva [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 5.8.2008 11.8.2008 8
B 2384/SL 37 výroční zpráva [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 30.7.2007 9
B 2384/SL 36 ostatní odstoup.z fun./ing.Chaloupecký Městský soud v Praze 31.1.2007 14.3.2007 19.3.2007 1
B 2384/SL 35 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2007 14.3.2007 19.3.2007 2
B 2384/SL 34 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.2.2007 14.3.2007 19.3.2007 1
B 2384/SL 33 notářský zápis NZ 261/2006 Městský soud v Praze 24.7.2006 4.10.2006 0
B 2384/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2006 4.10.2006 0
B 2384/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2005 12.10.2005 0
B 2384/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2005 12.10.2005 0
B 2384/SL 28 notářský zápis NZ 285/2005 Městský soud v Praze 17.6.2005 12.10.2005 0
B 2384/SL 27 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích, zpráva auditora + zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2004 1.8.2005 10.8.2005 0
B 2384/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2004 7.7.2004 15.7.2004 0
B 2384/SL 24 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 15.7.2004 0
B 2384/SL 22 zpráva o vztazích r. 2003 Městský soud v Praze 22.3.2004 6.4.2004 13.4.2004 0
B 2384/SL 21 notářský zápis NZ 244/2003 Městský soud v Praze 9.6.2003 3.2.2004 0
B 2384/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.8.2003 3.2.2004 0
B 2384/SL 19 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 27.6.2003 9.7.2003 0
B 2384/SL 18 zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 26.3.2003 6.5.2003 12.5.2003 0
B 2384/SL 16 notářský zápis NZ 323/2002 Městský soud v Praze 26.6.2002 29.4.2003 9.5.2003 0
B 2384/SL 15 stanovy společnosti  2x Městský soud v Praze 26.6.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 2384/SL 14 účetní závěrka [2001] Městský soud v Praze 31.12.2001 1.7.2002 2.7.2002 0
B 2384/SL 12 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 21.3.2002 1.7.2002 2.7.2002 0
B 2384/SL 11 zpráva o vztazích r. 2001 Městský soud v Praze 21.3.2002 13.5.2002 13.6.2002 0
B 2384/SL 10 zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 19.4.2002 13.5.2002 13.6.2002 0
B 2384/SL 9 notářský zápis NZ 296/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 10.9.2001 27.2.2002 0
B 2384/SL 8 notářský zápis NZ 297/2001, stanovy Městský soud v Praze 8.6.2001 10.9.2001 27.2.2002 0
B 2384/SL 6 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 8.6.2001 13.9.2001 0
B 2384/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 297/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 13.9.2001 0
B 2384/SL 3 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 30.6.1997 3.9.1997 9.7.1997 0
B 2384/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.1996 9.7.1997 0
B 2384/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1995 9.7.1997 0
B 2384/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1995,1996,1997,1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 0
B 2384/SL 25 notářský zápis Městský soud v Praze 4.6.2004 7.7.2004 0
B 2384/SL 23 ovládací smlouva Městský soud v Praze 6.1.2004 5.4.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ERGON a.s.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 9 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ERGON a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.