EMPRESA MEDIA, a.s. Praha IČO: 26418011

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EMPRESA MEDIA, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26418011.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Vydavatelské a nakladatelské činnosti a další.

Základní údaje o EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.12.2000
Spisová značka: B 6907
IČO: 26418011
Obchodní firma: EMPRESA MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.12.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.12.2000
Počet členů dozorčí rady: 4 26.7.2019
Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,--Kč (slovy: devadesát-milionů korun českých), a to z původní částky Kč 20,000.000,--Kč (slovy: dvacet-milionů korun českých) na novou částku 110,000.000,--Kč (slovy: jedno-sto-deset-milionů k orun českých), a to upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod tuto novou navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál se zvýší jen v ro zsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 90,000.000,--Kč se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 900 (slovy: devět-set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých), přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné pod obě. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a může být splacen pouze peněžitým vkladem. Emisní kurz upisovaných akcií je splatný ve lhůtě 7 (slovy: sed mi) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel uzavřel se společností smlouvu o úpisu akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 83 20 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady. Úpis nových akcií bude probíhat jako maximálně dvoukolový. První kolo je určeno pro akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři spole čnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Nedojde-li v prvním kole přednostního upisování k upsání všech nových akcií potřebných ke zvýšení zákla dního kapitálu o navrhovanou částku, svědčí akcionářům přednostní právo na upsání zbývajících akcií, a to bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém ko le, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Mgr. Jaromír Soukup, nar. 22.2.1969, bytem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00 (dále jen Vybraný zájemce). S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě d o 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatit na adrese sídla společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. 4) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. první den 14denní lhůty pro využití přednostního práva. 5) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých) lze upsat 4,5 (slovy: čtyři celé a pět desetin) nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Akcionáři, který uplatní zájem o úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo společnosti návrh smlouvy o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu společnosti tak, aby představenstvo společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií neuplatnil. 7) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak bud ou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybraném u zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné podobě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva m usí být splacen v plné výši v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 8) Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. 9) Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Vybraný zájemce pohledává za Společností pohledávku v celkové výši 46,490.000,--Kč (slovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun čes kých) (dále jen Pohledávka) z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávky postoupené Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 10.11.2014 mezi Vybraným zájemcem a Společností, na základě které postoupil Vybraný zájemce na Společnost svoji pohle dávku za společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00 z titulu poskytnutí zápůjčky ve výši 44,543.000,--Kč a úroku ve výši 1,949.352,34 Kč, kdy úplata za postoupení pohledávky byla sjedná na ve výši 46,490.000 Kč (dále jen Pohledávka Vybraného zájemce), přičemž Společnost svoji povinnost k úhradě sjednané úplaty za postoupení pohledávky dosud nesplnila. Pohledávka Vybraného zájemce za Společností tak činí částku ve výši 46,490.000,--Kč (sl ovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti až do výše 45,900,000,--Kč (slovy: čtyřicet-pět-milionů-devět-set-tisíc kor un českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií Vybraným zájemcem. Valná hromada dává souhlas, aby představenstvo za společnost uzavřelo s akcionáři příslušné smlouvy o započtení. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují tato pravidla: Společnost zašle upisovateli návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií; upisovatel je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. Zbylou část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena formou započtení, splatí upisovatelé v penězích ve lhůtě třiceti dnů ode dne vy užití přednostního práva na úpis akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 9) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti ve stanovách společnosti. 24.5.2019 - 12.7.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.9.2014 - 26.7.2019
Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 20.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše Kč 1,000.000, - o částku Kč 19,000.000,- na novou výši základního kapitálu Kč 20,000.000,-, a to upsáním no vých akcií peněžitým vkladem, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti bude kryt emisí nových akcií, přičem nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 190 ks, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé jednotlivé akcie a neb udou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, dle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí Kč 100.000,-; emisní kurz všech 190 kusů akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činí Kč 19,000.000,-, bez emisního ažia. Jediný akcionář upíše akcie ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, se stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4, ve lhůtě 15 d nů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve z nění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělsk é království, registrační číslo CIF B93124915, do 15 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité poh ledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000, - proti pohledávce společnosti vůči obchodní společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýš ení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky upisovatele, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, až do výše Kč 19,000.000,- vůči společnosti vzniklé ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností GENERRA LIMITED, se sídlem Nikósie, Arch. Makariou III, XENIOS COMMERCIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, Kyperská republika, identifikační číslo 104318, jednající prostřednictvím GENERRA LIMI TED, organizační složka, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 248 01 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 74505, oddíl A, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem, tj. společností J ALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, jako postupníkem na straně druhé, dne 12.12.2013, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky postupitele vůči společ nosti, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 22.9.2011, na základě které poskytoval postupitel společnosti půjčky peněžních prostředků, přičemž postupovaná pohledávka sestává z těchto jednotlivých dílčích půjček peněžních prostředků: - dne 6.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,000.000,- - dne 26.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,700.000,- - dne 12.7.2013 půjčena částka ve výši Kč 5,600.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 4,500.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,300.000,- - dne 10.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,800.000,- - dne 16.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,100.000,- tedy v celkové výši Kč 19,000.000,-. a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše Kč 19,000.000,-. S ohledem na to, že emisní kurz akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediným akcionářem, tedy společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Aveni da Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000,- proti pohledávce společnosti vůči společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 296 01 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu 190 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení se s jejím obsahem k dispozici jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, regist rační číslo CIF B93124915, v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. k uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatele m splacen dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, tj. až do výše Kč 19,000.000,-. 27.1.2014 - 14.2.2014
Smlouvou o prodeji podniku ze dne 2.7.2012 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 od společnosti MF 7 a.s., IČ: 247 72 429, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek pod niku, který se týká vydávání a distribuce týdeníku "7 SEDMIČKA". 10.10.2012
Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.1.2012 od společnosti Stanford a.s., IČ 257 98 031, se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export". Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 2.7.2012 prodala EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podniku, týkající se vydávání a distribuce týdeníku "Profit" společnosti Mladá fronta a.s., IČ 492 40 315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00. 5.9.2012
Smlouvou ze dne 23.9.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.10.2011 část podniku Mediacop s.r.o., IČ 257 70 152, Praha 1, Panská 890/7, PSČ 110 00, která představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, patřící Mediacop s.r.o. a týkající se vydávání týdeníků "Týden", "PC Tuning" a "Instinkt" nebo které vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 26.10.2011

Aktuální kontaktní údaje EMPRESA MEDIA, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26418011
Obchodní firma: EMPRESA MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 26.9.2001
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26418011
Firma: EMPRESA MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.12.2000

Kontakty na EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mikuleckého 1309/4 , Praha 147 00 9.1.2013
Sídlo: Panská 890/7 , Praha 110 00 26.10.2011 - 9.1.2013
Sídlo: Mikuleckého 1311/8 , Praha 147 00 23.4.2010 - 26.10.2011
Sídlo: Na Veselí 825/3 , Praha 140 00 20.2.2002 - 23.4.2010
Sídlo: Táboritská 1000/23 , Praha 130 00 13.12.2000 - 20.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mikuleckého 1309/4, Praha 147 00

Obory činností EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví 25.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2010
reklamní činnost a marketing 20.2.2002 - 23.4.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.2.2002 - 23.4.2010
zprostředkování obchodu 20.2.2002 - 23.4.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 20.2.2002 - 23.4.2010
pronájem nemovitostí 13.12.2000 - 23.4.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Panská 890/7 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004619448
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 2.11.2011

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti

Vedení firmy EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva. 16.8.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. 22.12.2011 - 16.8.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. 26.10.2011 - 22.12.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo , a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva. 23.4.2010 - 26.10.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva a jeden člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě. 20.2.2002 - 23.4.2010
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva. 13.12.2000 - 20.2.2002
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 16.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016
Ve funkci: od 30.6.2016
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Kateřina Čápová 22.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Padovská 747 5, 109 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Lucie Glučová 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 12.1.2001
Adresa: Vinořská 78, Jenštejn 250 73
Jméno: Vendula Petrželková 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.1.2001
Adresa: Jiráskova 1817, Vsetín 755 01
Jméno: Lenka Straková 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.1.2001
Adresa: Lipová 1498, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Tomáš Bílý 20.2.2002 - 19.4.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.2.2001
Adresa: Pláničkova 445/11, Praha 162 00
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 20.2.2002 - 30.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.1.2001
Adresa: Krčská 994/55, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Jiří Sláma 20.2.2002 - 23.4.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 16.12.2009
Adresa: Platnéřská 89/11, Praha 110 00
Jméno: Tomáš Bílý 19.4.2007 - 23.4.2010
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.2.2001 do 16.12.2009
Adresa: Nerudova 730 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 30.7.2008 - 23.4.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.1.2001
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 23.4.2010 - 20.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2001 do 11.1.2006
Ve funkci: od 9.3.2010
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 20.10.2011 - 20.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2006 do 11.1.2011
Ve funkci: od 9.3.2010
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Filip Doubek 23.4.2010 - 26.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2010 do 22.9.2011
Adresa: Brandlova 1641/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Věra Fialová 23.4.2010 - 26.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.3.2010 do 22.9.2011
Adresa: Pod Račany 173, Davle 252 06
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 20.10.2011 - 26.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2011 do 22.9.2011
Ve funkci: od 9.3.2010 do 22.9.2011
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Eva Ginzelová 26.10.2011 - 22.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2011
Adresa: 175, Chrustenice 267 12
Jméno: Mgr. Eva Ginzelová 22.12.2011 - 10.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.9.2011 do 11.9.2012
Ve funkci: od 12.12.2011 do 11.9.2012
Adresa: 175, Chrustenice 267 12
Jméno: Marcela Hrdá 10.10.2012 - 16.11.2012
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 11.9.2012
Ve funkci: od 11.9.2012 do 15.5.2013
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: František Nachtigall 22.12.2011 - 29.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2011 do 15.5.2013
Adresa: Werichova 1145/31, Praha 152 00
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 16.11.2012 - 29.5.2013
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 11.9.2012
Ve funkci: od 11.9.2012 do 15.5.2013
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Kateřina Jelínková 22.12.2011 - 15.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2011 do 30.6.2014
Adresa: Mickiewiczova 238/11, Praha 160 00
Jméno: Marcela Hrdá 29.5.2013 - 15.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2012
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: František Nachtigall 22.7.2013 - 15.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Werichova 1145/31, Praha 152 00
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 15.9.2014 - 1.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2012 do 1.3.2016
Ve funkci: od 30.6.2014 do 1.3.2016
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Jaromír Soukup 29.5.2013 - 16.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2013 do 30.6.2016
Ve funkci: od 15.5.2013 do 30.6.2016
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Kateřina Čápová 16.8.2016 - 22.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jaroslav Tvrdík 16.8.2016 - 11.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016 do 16.3.2017
Ve funkci: od 30.6.2016 do 16.3.2017
Adresa: Mrkvičkova 1373/14, Praha 163 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Filip Doubek 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42
Jméno: Mgr. Daniel Köppl 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: U Kublova 537/1, Praha 147 00
Jméno: Martin Hospodár 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 12.1.2001
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Hana Hospodárová 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.1.2001
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Jméno: Valéria Janusová 13.12.2000 - 20.2.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.1.2001
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
Jméno: Otokar Sojka 20.2.2002 - 4.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 22.5.2002
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Ing. Václav Maťátko 20.2.2002 - 4.12.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 22.5.2002
Adresa: V kolkovně 919/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 4.12.2002 - 11.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.5.2002 do 23.3.2007
Adresa: Ve Vilkách 509, Šestajovice 250 92
Jméno: Filip Doubek 20.2.2002 - 23.4.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: do 9.3.2010
Ve funkci: od 16.2.2001 do 9.3.2010
Adresa: Brandlova 1641/1, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Tajč 20.2.2002 - 23.4.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 16.12.2009
Adresa: Šejbalové 895/3, Praha 152 00
Jméno: Prof. MUDr. Pavel Pafko 20.2.2002 - 23.4.2010
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 16.12.2009
Adresa: Podolská 1486/10, Praha 147 00
Jméno: Petr Hořejš 20.2.2002 - 23.4.2010
Funkce: Člen
Trvání členství: od 16.2.2001 do 16.12.2009
Adresa: Řehořova 33 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Mgr. Kateřina Boháčová 17.3.2003 - 23.4.2010
Funkce: Člen:
Trvání členství: od 9.1.2003
Ve funkci: do 9.3.2010
Adresa: Jasmínová 2686/44, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Iveta Grecká 22.5.2007 - 23.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 4.5.2007 do 16.12.2009
Adresa: U chmelnice 745/2, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Kateřina Boháčová 23.4.2010 - 26.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2003 do 8.1.2008
Ve funkci: od 9.3.2010
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Jitka Tlamichová 23.4.2010 - 26.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2010 do 22.9.2011
Adresa: Průběžná 1801/49, Praha 100 00
Jméno: Petra Stanovská 23.4.2010 - 26.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2010 do 22.9.2011
Adresa: Petrovická 2029/25, Krnov 794 01
Jméno: Mgr. Kateřina Boháčová 26.10.2011 - 16.11.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2008
Ve funkci: od 9.3.2010 do 15.10.2012
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Monika Soukupová 26.10.2011 - 16.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2011
Adresa: Průmyslová 46, Strančice 251 63
Jméno: Mgr. Kateřina Boháčová 16.11.2012 - 29.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2008 do 8.1.2013
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Maria Haydee Mourenza Gonzales 26.10.2011 - 22.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2011 do 14.6.2013
Adresa: Španělské království
Marbella, Urb. Las Cumbres de Marbella 5, 29602
Jméno: Kateřina Čápová 29.5.2013 - 31.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2008 do 8.1.2013
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Monika Soukupová 16.11.2012 - 6.9.2014
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2011
Ve funkci: od 15.10.2012
Adresa: Průmyslová 46, Strančice 251 63
Jméno: Kateřina Čápová 31.10.2013 - 16.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2013 do 30.6.2016
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Filip Doubek 22.7.2013 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2013 do 30.6.2016
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Monika Soukupová 6.9.2014 - 11.5.2017
Funkce: předsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2011 do 30.6.2016
Ve funkci: od 15.10.2012 do 30.6.2016
Adresa: Klánova 441/20, Praha 147 00
Jméno: Donghua Wang 11.5.2017 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 16.3.2017
Adresa: Wenhuiyuan severní ulice Jia 6, budova č. 3, vstup III - č. dveří 601 , Peking, Haidian distrikt Čínská lidová republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jaromír Soukup
Člen statutárního orgánu: Mgr. Kateřina Čápová

Vlastníci firmy EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 110 000 000 Kč 100% 12.7.2019
zakladni 20 000 000 Kč 100% 14.2.2014 - 12.7.2019
zakladni 1 000 000 Kč 100% 13.12.2000 - 14.2.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 100 12.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 14.2.2014 - 12.7.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 20.2.2002 - 14.2.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 13.12.2000 - 20.2.2002

Sbírka Listin EMPRESA MEDIA, a.s. IČO: 26418011

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6907/SL 54 ostatní odstoupení z funkce/představenstvo/ Městský soud v Praze 1.2.2016 12.2.2016 24.2.2016 1
B 6907/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.11.2014 20.11.2014 34
B 6907/SL 52 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.6.2014 3.9.2014 29.9.2014 1
B 6907/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 385/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 3.9.2014 29.9.2014 13
B 6907/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.3.2014 10.3.2014 28
B 6907/SL 48 notářský zápis NZ 319/2013 Městský soud v Praze 20.12.2013 24.1.2014 30.1.2014 10
B 6907/SL 47 notářský zápis NZ 149/2013 Městský soud v Praze 27.6.2013 18.7.2013 16.8.2013 9
B 6907/SL 46 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.6.2013 18.7.2013 16.8.2013 12
B 6907/SL 45 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 15.5.2013 21.5.2013 12.6.2013 1
B 6907/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 15.5.2013 21.5.2013 12.6.2013 2
B 6907/SL 43 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.9.2012 20.11.2012 23.11.2012 1
B 6907/SL 42 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 11.9.2012 20.11.2012 23.11.2012 3
B 6907/SL 41 ostatní smlouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 2.7.2012 20.11.2012 23.11.2012 6
B 6907/SL 40 notářský zápis NZ 234/2012 Městský soud v Praze 25.9.2012 20.11.2012 23.11.2012 8
B 6907/SL 39 notářský zápis NZ 190/2012 Městský soud v Praze 6.8.2012 10.8.2012 20.11.2012 8
B 6907/SL 38 notářský zápis NZ 189/2012 Městský soud v Praze 6.8.2012 10.8.2012 20.11.2012 8
B 6907/SL 37 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 22.12.2011 10.8.2012 20.11.2012 6
B 6907/SL 36 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 2.7.2012 10.8.2012 20.11.2012 5
B 6907/SL 35 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.10.2012 17.10.2012 11
B 6907/SL 34 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 12.12.2011 16.3.2012 3
B 6907/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2011 16.3.2012 11
B 6907/SL 32 notářský zápis NZ 376/2011 Městský soud v Praze 12.12.2011 16.3.2012 7
B 6907/SL 31 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.1.2012 18.1.2012 11
B 6907/SL 30 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.1.2012 18.1.2012 6
B 6907/SL 29 účetní závěrka r.2007 + VH Městský soud v Praze 31.12.2007 16.1.2012 18.1.2012 10
B 6907/SL 28 účetní závěrka r.2006 + VH Městský soud v Praze 8.6.2007 16.1.2012 18.1.2012 10
B 6907/SL 27 účetní závěrka r.2005 + VH Městský soud v Praze 31.12.2005 16.1.2012 18.1.2012 10
B 6907/SL 25 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2004 16.1.2012 18.1.2012 7
B 6907/SL 24 výroční zpráva r.2003 + VH Městský soud v Praze 31.12.2003 16.1.2012 18.1.2012 8
B 6907/SL 23 ostatní zápis z jed. mimořádné VH Městský soud v Praze 12.1.2006 1.11.2011 1
B 6907/SL 22 ostatní zápis z jed. mimořádné VH Městský soud v Praze 12.1.2006 1.11.2011 1
B 6907/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2011 1.11.2011 11
B 6907/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2011 1.11.2011 2
B 6907/SL 19 notářský zápis NZ 304/2011 Městský soud v Praze 22.9.2011 1.11.2011 12
B 6907/SL 18 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 9.3.2010 27.4.2010 3.5.2010 1
B 6907/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.3.2010 27.4.2010 3.5.2010 2
B 6907/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.4.2010 27.4.2010 3.5.2010 1
B 6907/SL 15 ostatní -zápis z VH+ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 16.12.2009 27.4.2010 3.5.2010 11
B 6907/SL 14 notářský zápis -NZ76/2010 Městský soud v Praze 9.3.2010 27.4.2010 3.5.2010 11
B 6907/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.3.2010 27.4.2010 3.5.2010 11
B 6907/SL 12 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 4.5.2007 22.5.2007 4
B 6907/SL 11 ostatní -zápis usnesení VH Městský soud v Praze 23.3.2007 11.5.2007 4
B 6907/SL 10 ostatní -zápis jed.mimoř.VH Městský soud v Praze 9.1.2003 30.6.2003 0
B 6907/SL 9 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 11.11.2002 0
B 6907/SL 8 ostatní -zápis z představ. Městský soud v Praze 16.2.2001 11.11.2002 0
B 6907/SL 7 ostatní -zápis z představ. Městský soud v Praze 12.1.2001 11.11.2002 0
B 6907/SL 6 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 12.1.2001 11.11.2002 0
B 6907/SL 5 ostatní -zápis z mimoř.VH Městský soud v Praze 22.5.2002 11.11.2002 0
B 6907/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ20/2001 Městský soud v Praze 16.2.2001 11.11.2002 0
B 6907/SL 3 notářský zápis NZ11/2001 Městský soud v Praze 12.1.2001 11.11.2002 0
B 6907/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2000 26.3.2001 0
B 6907/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -NZ262/2000 Městský soud v Praze 23.5.2000 26.3.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EMPRESA MEDIA, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EMPRESA MEDIA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.