DEMONTA Trade SE Brno IČO: 63494671

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DEMONTA Trade SE, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 63494671.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DEMONTA Trade SE se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím a další.

Základní údaje o DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.6.2007
Spisová značka: H 1
IČO: 63494671
Obchodní firma: DEMONTA Trade SE
Právní forma: Evropská společnost 1.6.2007
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 6.2.1996
Společnost DEMONTA Trade SE byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností HEIM Trade SE, se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, při kterém došlo k odštěpení části jmě ní určené v "Projektu rozdělení společnosti DEMONTA Trade SE formou odštěpení sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti HEIM Trade SE" ze dne 18.07.2017. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 01.01.2017. 14.9.2017
V důsledku rozdělení stávající společnosti DEMONTA Trade SE, se sídlem Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ: 634 94 671, formou odštěpení sloučením přešla vymezená část jejího jmění sloučením na existující společnost HEIM Trade SE, se sídlem Brno, V ídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805, jako společnost nástupnickou. 7.12.2012
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15. 3. 2010: 1. Základní kapitál společnosti DEMONTA Trade SE se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy z výše 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na novou výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů koru n českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 10 (deset) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 3. Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem a výhradně započtením. 5. Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. (7) Obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jed iný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií. 6. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým se určuje společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČ: 269 70 805. Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akc ií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. (3) Obchodního zákoníku. 7. Lhůta pro úpis akcií bude činit dva týdny a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu s polečnosti do obchodního rejstříku. 8. Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti DEMONTA Trade SE, na adrese Brno, Železná 16, č.p. 492, PSČ 619 00, IČ 634 94 671, vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje, aby celý emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen výhradně započtením na pohledávku upisovatele, neuvádí se v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku účet u banky, určený pro splacen í emisního kursu všech upsaných akcií. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. 11. Připouští se, v souladu s ust. § 203 odst. (2) písm. j) Obchodního zákoníku, aby uvedený jediný akcionář, jako upisovatel, započetl svoji níže uvedenou část peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení může být tato pohledávka: část pohledávky věřitele HEIM Trade SE vůči společnosti na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností HEIM Trade SE, jako věři telem, a společností dne 30. 6. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2009, půjčená částka ve výši 10.000.000,- EUR (slovy: deset milionů EUR), nesplacený zůstatek jistiny ke dni 15. 3. 2010 činí 152.458.798,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva miliony č tyři sta padesát osm tisíc sedm set devadesát osm korun českých). Připouští se možnost započtení do výše 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). 12. Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 Občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo spol ečnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve trojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je povinen ve 20 denní lhůtě ode dne doručení návrh dohody podepsat a dva podepsané stejnopisy doručit společno sti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení s určeným upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit návrh dohody o započtení výše u vedenému předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy upsal akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií, tedy uzavřít dohodu o započtení, ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). 13. Poukázky na akcie nebudou vydávány. 26.4.2010 - 14.6.2010
Společnost DEMONTA Trade SE, vznikla v důsledku nadnárodní fúze sloučením společností METALLINVEST BRATISLAVA a.s., se sídlem v Bratislavě, Tranovského 11, PSČ: 841 02, Slovenská republika, IČ 356 90 925, jako zanikající a DEMONTA Trade a.s. se sídlem Brn o, Železná 492/16, PSČ:61900, IČ: 634 94 671 jako nástupnická, kdy nástupnická společnost v procesu fúze změnila právní formu z české akciové společnosti na evropskou společnost. Na společnost DEMONTA Trade SE přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jměn í zanikající společnosti METALLINVEST BRATISLAVA a.s., IČ:356 90 925. Rozhodnutím fúzujících společností bylo určeno sídlo v České republice. Společnost DEMONTA Trade SE se řídí českým právním řádem. 1.6.2007
Na společnost DEMONTA Trade a.s., IČ: 63494671, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00 přešlo jmění zanikající společnosti SD Obchodní společnost s.r.o., IČ: 44012764, se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ: 619 00. 22.9.2006
1. a) Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými i nepeněžitými vklady je přípustné, akcionáři zcela splatili emisní kurs všech dříve upsaných akcií. 2.9.1999 - 14.1.2000
b) Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 8 500 000,-Kč, tedy na celkových 78 500 000,-Kč. 2.9.1999 - 14.1.2000
c) Upisování nových akcií nad částku 8 500 000,-Kč se nepřipouští. 2.9.1999 - 14.1.2000
2. - počet upisovaných akcií: 44 ks - jmenovitá hodnota: 42 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii 2 ks akcií/50 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie 2.9.1999 - 14.1.2000
3. a) Vylučuje se přednostní právo všech akcionářů společnosti k úpisu nových akcií (stanovené v § 204a ObchZ), které by měli stávající akcionáři k novým akciím v celkové jmenovité hodnotě 4 250 000,-Kč, jejichž úpis je navržen peněžitými vklady. Důvodem k vyloučení tohoto přednostního práva je skutečnost, že všichni stávající akcionáři se již před svoláním této valné hromady dohodli, že navrhované zvýšení základního jmění upíší dohodou dle § 205 ObchZ a dohodli se i na přesném rozsahu svých nových vkladů a způsobu jejich splacení. 2.9.1999 - 14.1.2000
4. Všechny akcie, které tvoří hodnotu zvýšení základního jmění, budou upsány dohodou všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 ObchZ. 2.9.1999 - 14.1.2000
5. Úpis nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 8 500 000,-Kč musí být proveden ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu, kterým bude proveden zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do společnosti. Datum doručení oznámí představenstvo všem akcionářům obratem. Akcionáři po vzájemné dohodě sdělí představenstvu den, kdy se dostaví do sídla společnosti k uzavření dohody dle § 205 ObchZ. Představenstvo zajistí přítomnost notáře. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 2.9.1999 - 14.1.2000
6. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč, bude splacen peněžitým vkladem. Emisní kurs části nově upsaných akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč bude splacen nepeněžitým vkladem. Upisovatel peněžitého vkladu je povinen splatit celý emisní kurs jím upisovaných akcií na účet společnosti č.8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Upisovatel nepeněžitého vkladu je povinen splatit celý nepeněžitý vklad nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal, v sídle společnosti. 2.9.1999 - 14.1.2000
7. Schvaluje se úpis nových akcií o součtu jmenovitých hodnot ve výši 4 250 000,-Kč nepeněžitým vkladem. Upisovatelem bude akcionář Ing.Ivo Dubš, r.č. 451030/408, bytem M.Kříže 10, Brno. Předmětem nepeněžitého vkladu bude v souladu s ustanovením § 59 odst.7 ObchZ v nominální hodnotě vložená pohledávka věřitele a vkladatele akcionáře Ing.Ivo Dubše za společností jako dlužníkem. Vkládanou pohledávku v nominální hodnotě 4 250 000,-Kč má vkladatel za společností DEMONTA Trade a.s z dosud nezaplacené části úplaty za převod části obchodního podílu na společnosti SD Obchodní společnosti s.r.o.. Ocenění vkládané pohledávky se rovná její nominální hodnotě, což koresponduje s předloženými Zprávami o ověření a stanovení hodnoty pohledávky auditorů Ing.Stanislava Chaloupky (č. dekretu 1461) a Ing.Petra Hlaváčka (č.dekretu 1462). 2.9.1999 - 14.1.2000
1. a) zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými vklady je přípustné neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs akcií upsaných při založení společnosti, 25.1.1999 - 22.4.1999
b) základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 56 800 000,-Kč, tedy na celkových 70 000 000,-Kč, 25.1.1999 - 22.4.1999
c) upisování nových akcií nad částku 70 000 000,-Kč se nepřipouští. 25.1.1999 - 22.4.1999
2. - počet upisovaných akcií: 12 ks - jmenovitá hodnota: 8 ks akcií/7 000 000,-Kč na jednu akcii 4 ks akcií/200 000,-Kč na jednu akcii - druh akcií: kmenové akcie - forma akcií: akcie na majitele - podoba akcií: listinné akcie 25.1.1999 - 22.4.1999
3. a) přednostní právo akcionářů společnosti upsat část nových akcií v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění dle 204a obch.zák. bude moci být vykonáno v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do společnosti. 25.1.1999 - 22.4.1999
b) na každých 11 ks dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč na jednu akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 7 000 000,-Kč nebo jednu akcii o jm.hodnotě 200 000,-Kč. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Každý ze dvou stávajících akcionářů má tedy právo upsat maximálně 4 ks nových akcií o jm.hodnotě 7 000 000,-Kč a 2 ks akcií o hodnotě 200 000,-Kč, což představuje podíl 28 400 000,-Kč na celkovém navýšení o 56 800 000,-Kč. Druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové akcie, forma: akcie na majitele, podoba: listinná akcie, emisní kurs: je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií. 25.1.1999 - 22.4.1999
4. a) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení 205 ObchZ. Tuto dohodu akcionáři uzavřou ve lhůtě nejdéle do dvou týdnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Emisní kurs akcií upsaných na základě dohody akcionářů bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 25.1.1999 - 22.4.1999
5. a) každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu jím upisovaných akcií na účet společnosti č. 8010-03003081493 u ČOB a.s., pobočka Brno nebo přímo do společnosti, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal. Celý emisní kurs jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 25.1.1999 - 22.4.1999

Aktuální kontaktní údaje DEMONTA Trade SE

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63494671
Obchodní firma: DEMONTA Trade SE
Právní forma: Evropská společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 6.2.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63494671
Firma: DEMONTA Trade SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.2.1996

Kontakty na DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Železná 492/16 , Brno 619 00 14.10.2014
Sídlo: Železná 492/16 , Brno 619 00 25.7.2005 - 14.10.2014
Sídlo: Kšírova 116 , 619 00 Brno Česká republika
1.1.2002 - 25.7.2005
Sídlo: Kšírova 116 , 619 00 Brno Česká republika
6.6.2001 - 1.1.2002
Sídlo: Mostecká 855/5 , Brno 614 00 6.2.1996 - 6.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Železná 492/16, Brno 619 00

Obory činností DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2014
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 7.2.2007 - 14.10.2014
ubytovací služby 7.2.2007 - 14.10.2014
správa a údržba nemovitostí 7.2.2007 - 14.10.2014
realitní činnost 10.9.2004 - 14.10.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 10.9.2004 - 14.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.1.2003
specializovaný maloobchod 6.1.2003 - 7.2.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6.1.2003 - 14.10.2014
velkoobchod 6.1.2003 - 14.10.2014
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 6.1.2003 - 14.10.2014
zprostředkování obchodu 6.1.2003 - 14.10.2014
zprostředkování služeb 6.1.2003 - 14.10.2014
zprostředkovatelská činnost 25.1.1999 - 6.1.2003
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.2.1996 - 6.1.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady kategorie O: železný šrot, odpad z obrábění, odpad zinku a jeho slitin, odpad hliníku a jeho slitin, odpad mědi a jejích slitin, šrot neželezných kovů 6.2.1996 - 6.1.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.2.1996

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.9.2002

Živnost č. 3 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1996
Zánik oprávnění: 6.8.2001

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1999
Zánik oprávnění: 6.8.2001

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti

Vedení firmy DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 14.10.2014
Způsob jednání: Jménem Společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo zavazuje Společnost tak, že za představenstvo navenek jedná a podepisuje jménem Společnosti předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně. 6.1.2003 - 14.10.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř předseda nebo člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva samostatně. 4.11.1996 - 6.1.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Ostatní členové představenstva jednají samostatně pouze na písemné pověření představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva a člen představenstva nebo předseda a místopředseda společně, pouze v případě pozbývání a zastavování akcií v majetku společnosti podepisují všichni členové představenstva společně. 6.2.1996 - 4.11.1996
Jméno: Ivo Dubš 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.12.2013
Ve funkci: od 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ivo Dubš 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.12.2013
Ve funkci: od 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Krbek 7.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2016
Adresa: Ševelova 2276/5, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Jaromír Trunda 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Přemyslovo nám. 6 , 627 00 Brno Česká republika
Jméno: František Trunda 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staré zámky 819/12, Brno 628 00
Jméno: ing. Ivo Dubš 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: ing. Ivo Dubš 4.11.1996 - 1.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ivo Dubš ml. 4.11.1996 - 1.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Richard M.pietsch, Nar. 15.7.1954 4.11.1996 - 6.1.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.1.2001
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Richard M.pietsch, Nar. 15.7.1954 6.1.2003 - 25.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.1.2000 do 23.5.2003
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ing. Ivo Dubš 1.1.2002 - 25.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 3.1.2000 do 31.3.2005
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 1.1.2002 - 25.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.1.2000 do 31.3.2005
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Oliver Scholz 25.10.2004 - 18.10.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 6.10.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Mauerstrasse 42
Jméno: Ing. Ivo Dubš 25.7.2005 - 1.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 31.3.2005 do 25.4.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 25.7.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.3.2005 do 25.4.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Oliver Scholz 18.10.2006 - 1.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 6.10.2004 do 25.4.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Mauerstrasse 42
Jméno: Ing. Ivo Dubš 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Ve funkci: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Oliver Scholz 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Ve funkci: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Mauerstrasse 42 , Aalen Spolková republika Německo
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Oliver Scholz 15.11.2007 - 6.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 15.4.2008
Ve funkci: od 9.10.2007 do 15.4.2008
Adresa: Mauerstrasse 42 , Aalen Spolková republika Německo
Jméno: Norbert Korkow 15.11.2007 - 6.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 15.4.2008
Adresa: Augustusweg 90 , 1445 Radebeul Spolková republika Německo
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 15.11.2007 - 23.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Richard Pietsch 6.6.2008 - 23.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2008
Ve funkci: od 15.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Elchweg 21
Jméno: Jaroslava Königová 6.6.2008 - 23.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2008
Adresa: Eliášova 922/21, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivo Dubš 15.11.2007 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Ve funkci: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Milan Krejčíř 23.3.2010 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2010 do 30.1.2014
Adresa: Zemědělská 1676/16, Brno 613 00
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 23.3.2010 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Ve funkci: od 12.2.2010 do 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Krbek 23.3.2010 - 7.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2010 do 12.2.2016
Adresa: Ševelova 2276/5, Brno 628 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vladimíra Rouzková 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2013
Ve funkci: od 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Anna Hozová 29.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2013
Ve funkci: od 30.12.2013
Adresa: Rozárka 685/36, Brno 644 00
Jméno: ing. Lenka Blažková 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Spojovací 170, Rajhradice 664 61
Jméno: ing. Tomáš Hawerland 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Lacinova 1861/8, Brno 621 00
Jméno: Zdena Látalová 6.2.1996 - 4.11.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lacinova 1868/22, Brno 621 00
Jméno: Walter Henn, Nar. 26.4.1959 4.11.1996 - 21.2.2000
Funkce: předseda
Adresa: Helfensteinerstrasse 1 , SRN, Aalen Spolková republika Německo
Jméno: Zdena Látalová 4.11.1996 - 21.2.2000
Funkce: členka dozorčí rady
Adresa: Lacinova 1868/22, Brno 621 00
Jméno: ing. Tomáš Hawerland 4.11.1996 - 21.2.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Lacinova 1861/8, Brno 621 00
Jméno: Ing. Tomáš Hawerland 21.2.2000 - 1.1.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Lacinova 1861/8, Brno 621 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Krbek 1.1.2002 - 7.5.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 29.6.2001 do 7.2.2003
Adresa: V Uličce 84/12, Moravany 664 48
Jméno: Oliver Scholz 21.2.2000 - 10.9.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 3.1.2000 do 23.5.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Mittelbachstrasse 15
Jméno: Zdena Látalová 21.2.2000 - 25.7.2005
Funkce: členka dozorčí rady
Ve funkci: od 3.1.2000 do 31.3.2005
Adresa: Lacinova 1868/22, Brno 621 00
Jméno: Berndtulrich Dietmar Scholz 10.9.2004 - 1.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 23.5.2003 do 25.4.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Parkstrasse 6
Jméno: Raphael Clemens Barth 10.9.2004 - 1.6.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 23.5.2003 do 25.4.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Böbingen an der Rems, Höhenstrasse 6
Jméno: Zdena Látalová 25.7.2005 - 1.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 31.3.2005 do 25.4.2007
Adresa: Lacinova 1868/22, Brno 621 00
Jméno: Berndtulrich Dietmar Scholz 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Ve funkci: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Parkstrasse 6 , Aalen Spolková republika Německo
Jméno: Raphael Clemens Barth 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Ve funkci: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Höhenstrasse 6 , Böbingen an der Rems Spolková republika Německo
Jméno: Zdeňka Látalová 1.6.2007 - 15.11.2007
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2007 do 9.10.2007
Adresa: Lacinova 1868/22, Brno 621 00
Jméno: Richard Pietsch 15.11.2007 - 6.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 15.4.2008
Adresa: Elchweg 21 , 734 34 Aalen Spolková republika Německo
Jméno: MUDr. Anna Hozová 15.11.2007 - 9.2.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007
Ve funkci: od 9.10.2007
Adresa: Rozárka 476/25, Brno 644 00
Jméno: Berndtulrich Dietmar Scholz 15.11.2007 - 23.3.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007
Ve funkci: od 9.10.2007
Adresa: Parkstrasse 6 , Aalen Spolková republika Německo
Jméno: Raphael Clemens Barth 15.11.2007 - 23.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007
Adresa: Franz-Schubert-Strasse 6 , 735 40 Huebach Spolková republika Německo
Jméno: Mgr. Vladimíra Rouzková 15.11.2007 - 23.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Oliver Scholz 6.6.2008 - 23.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Aalen, Mauerstrasse 42
Jméno: Blanka Konečná 15.11.2007 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Adresa: Kremličkova 1611/6, Brno 621 00
Jméno: MUDr. Anna Hozová 9.2.2009 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Ve funkci: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Adresa: Rozárka 685/36, Brno 644 00
Jméno: Mgr. Vladimíra Rouzková 23.3.2010 - 29.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 30.12.2013
Ve funkci: od 12.2.2010 do 30.12.2013
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ilona Drábková 23.3.2010 - 14.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2010 do 24.6.2014
Adresa: Masarykova 215, Rajhrad 664 61
Jméno: Blanka Konečná 29.5.2014 - 27.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2013 do 30.9.2016
Ve funkci: do 30.9.2016
Adresa: Kremličkova 1611/6, Brno 621 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokuristé jednají a podepisují za společnost společně. 4.11.1996
Jméno: Ing. Libor Kameník 25.2.2016
Adresa: 279, Kanice 664 01
Jméno: Ing. Lenka Blažková 4.11.1996 - 9.8.2000
Adresa: Spojovací 170, Rajhradice 664 61
Jméno: Ing. Petr Moravec 9.8.2000 - 7.5.2003
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Lenka Blažková 9.8.2000 - 25.7.2005
Adresa: Spojovací 170, Rajhradice 664 61
Jméno: Jaroslava Königová 3.8.2007 - 6.6.2008
Adresa: Eliášova 922/21, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Krbek 7.5.2003 - 9.2.2009
Adresa: V Uličce 84/12, Moravany 664 48
Jméno: JUDr. Milan Krejčíř 4.11.1996 - 23.3.2010
Adresa: Zemědělská 1676/16, Brno 613 00
Jméno: Markus König 27.8.2007 - 23.3.2010
Adresa: Schillerstrasse 55 , 735 63 Mögglingen Spolková republika Německo
Jméno: JUDr. Jaroslav Krbek 9.2.2009 - 23.3.2010
Adresa: Ševelova 2276/5, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jaromír Vyhnalík 7.2.2007 - 14.6.2010
Adresa: 131, Lomnička 666 01
Jméno: Bc. Jiří Trnka 23.3.2010 - 18.1.2014
Adresa: Myslivní 702/47, Brno 623 00
Jméno: Ing. Libor Kameník 25.7.2005 - 25.2.2016
Adresa: Krameriova 1131/4, Brno 628 00
Jméno: Bc. Jiří Trnka 18.1.2014 - 27.10.2016
Adresa: Myslivní 702/47, Brno 623 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Jaroslav Krbek
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Dubš
Člen statutárního orgánu: Mgr. Ivo Dubš

Vlastníci firmy DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 300 000 000 Kč 100% 14.6.2010
zakladni 200 000 000 Kč 100% 29.3.2007 - 14.6.2010
zakladni 78 500 000 Kč 100% 14.1.2000 - 29.3.2007
zakladni 70 000 000 Kč 100% 22.4.1999 - 14.1.2000
zakladni 13 200 000 Kč - 25.1.1999 - 22.4.1999
zakladni 13 200 000 Kč - 6.2.1996 - 25.1.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 7 000 000 Kč 24 14.10.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 90 14.10.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 138 14.10.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 4 14.10.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 10 14.6.2010 - 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 7 000 000 Kč 24 29.3.2007 - 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 90 29.3.2007 - 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 138 29.3.2007 - 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 4 29.3.2007 - 14.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 132 6.1.2003 - 29.3.2007
Kmenové akcie na majitele 7 000 000 Kč 8 6.1.2003 - 29.3.2007
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 46 6.1.2003 - 29.3.2007
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 2 6.1.2003 - 29.3.2007
Akcie na majitele 200 000 Kč 46 14.1.2000 - 6.1.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 2 14.1.2000 - 6.1.2003
Akcie na majitele 200 000 Kč 4 22.4.1999 - 14.1.2000
Akcie na majitele 7 000 000 Kč 8 22.4.1999 - 6.1.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 132 6.2.1996 - 6.1.2003

Sbírka Listin DEMONTA Trade SE IČO: 63494671

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
H 1/SL 95 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 7.10.2015 10.2.2016 12.2.2016 40
H 1/SL 94 ostatní výpis z rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2014 14.10.2014 24.11.2014 2
H 1/SL 93 notářský zápis stanovy, NZ 864/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 14.10.2014 19.11.2014 28
H 1/SL 92 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.6.2014 14.10.2014 19.11.2014 39
H 1/SL 91 ostatní rozh.jed.akcio.VH,o odvol.čl.představ. Krajský soud v Brně 28.1.2014 23.5.2014 4.6.2014 2
H 1/SL 90 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 30.12.2013 23.5.2014 4.6.2014 3
H 1/SL 89 ostatní rozh.jed.akcio.o odvolání čl.představ. Krajský soud v Brně 30.12.2013 23.5.2014 4.6.2014 2
H 1/SL 88 ostatní rozh.jed.akcio.VH Krajský soud v Brně 30.12.2013 23.5.2014 4.6.2014 2
H 1/SL 67 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2008 Krajský soud v Brně 3.6.2009 9.7.2009 37
H 1/SL 66 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 2.5.2008 31.7.2008 34
H 1/SL 65 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.10.2007 13.11.2007 20
H 1/SL 64 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 9.10.2007 13.11.2007 3
H 1/SL 63 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.10.2007 13.11.2007 3
H 1/SL 62 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 9.10.2007 13.11.2007 25
H 1/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.10.2007 13.11.2007 22
H 1/SL 60 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 252/07 Krajský soud v Brně 10.10.2007 13.11.2007 12
H 1/SL 59 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.7.2007 29.8.2007 2
H 1/SL 58 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 24.7.2007 29.8.2007 2
H 1/SL 57 ostatní - prokura Krajský soud v Brně 29.6.2007 27.8.2007 1
H 1/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.7.2007 27.8.2007 2
H 1/SL 55 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.7.2007 15.8.2007 1
H 1/SL 54 ostatní - zápis představ. Krajský soud v Brně 29.6.2007 15.8.2007 1
H 1/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.5.2007 13.8.2007 20
H 1/SL 52 notářský zápis - osvědčení, NZ 517/07 Krajský soud v Brně 22.5.2007 13.8.2007 24
H 1/SL 51 notářský zápis - rozhod.ŘVH, NZ 431/07 Krajský soud v Brně 25.4.2007 13.8.2007 76
H 1/SL 50 notářský zápis - osvědčení, NZ 18628/07 Krajský soud v Brně 15.5.2007 13.8.2007 7
H 1/SL 49 notářský zápis -rozhod.jedin.akc.,NZ 14873/07 Krajský soud v Brně 19.4.2007 13.8.2007 31
H 1/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.3.2007 18.4.2007 21
H 1/SL 47 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 194/07 Krajský soud v Brně 22.2.2007 18.4.2007 20
H 1/SL 46 zpráva auditora -k 31.8.2006 Krajský soud v Brně 19.12.2006 18.4.2007 34
H 1/SL 45 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 8.12.2006 9.2.2007 2
H 1/SL 44 ostatní -udělení prokury Krajský soud v Brně 10.1.2007 9.2.2007 1
H 1/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 12.1.2007 9.2.2007 2
H 1/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.6.2006 9.2.2007 21
H 1/SL 41 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 27.12.2006 28.12.2006 25
H 1/SL 40 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 30.8.2006 26.9.2006 1
H 1/SL 39 notářský zápis -sml. o převzetí jmění, NZ 645 Krajský soud v Brně 21.6.2006 26.9.2006 14
H 1/SL 38 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 644/06 Krajský soud v Brně 21.6.2006 26.9.2006 14
H 1/SL 37 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 643/06 Krajský soud v Brně 21.6.2006 26.9.2006 25
H 1/SL 36 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 23.4.2006 26.9.2006 32
H 1/SL 35 ostatní -návrh sml. o převz. jmění Krajský soud v Brně 16.5.2006 16.5.2006 10
H 1/SL 34 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 31.3.2005 10.8.2005 5
H 1/SL 33 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 31.3.2005 10.8.2005 3
H 1/SL 32 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 31.3.2005 10.8.2005 1
H 1/SL 31 ostatní -zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Brně 31.5.2005 10.8.2005 2
H 1/SL 30 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 22.4.2005 10.8.2005 40
H 1/SL 29 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 27.5.2004 1.11.2004 6
H 1/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.2004 1.11.2004 21
H 1/SL 27 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 27.5.2004 1.11.2004 2
H 1/SL 26 ostatní -listina přít. k řád. VH Krajský soud v Brně 23.5.2003 1.11.2004 1
H 1/SL 25 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 23.5.2003 14.9.2004 6
H 1/SL 24 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 23.5.2003 14.9.2004 6
H 1/SL 23 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 23.5.2003 14.9.2004 6
H 1/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2003 14.9.2004 20
H 1/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 17.4.2003 21.8.2003 35
H 1/SL 20 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 15.6.2002 21.8.2003 64
H 1/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.4.2001 21.8.2003 12
H 1/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.1.2001 21.8.2003 12
H 1/SL 17 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 15.6.2001 21.8.2003 62
H 1/SL 16 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 23.6.2000 21.8.2003 56
H 1/SL 15 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.12.2001 19.5.2003 4
H 1/SL 14 ostatní - odstoup.z DR Krajský soud v Brně 2.2.2003 19.5.2003 1
H 1/SL 13 ostatní - udělení prokury+prohl. Krajský soud v Brně 18.2.2003 19.5.2003 3
H 1/SL 12 ostatní - odvolání prokury Krajský soud v Brně 7.2.2003 19.5.2003 1
H 1/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.11.2001 15.1.2003 25
H 1/SL 10 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 20.12.2001 15.1.2003 24
H 1/SL 6 notářský zápis - dohoda Krajský soud v Brně 9.9.1999 26.1.2000 3
H 1/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 8.9.1999 26.1.2000 2
H 1/SL 4 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.7.1999 13.9.1999 15
H 1/SL 3 účetní závěrka - k 31.10.1998 Krajský soud v Brně 31.12.1998 4.3.1999 35
H 1/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.11.1998 4.3.1999 17
H 1/SL 1 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 23.6.1998 10.9.1998 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DEMONTA Trade SE


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DEMONTA Trade SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.