CYLINDERS HOLDING a.s. Ostrava IČO: 01782924

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CYLINDERS HOLDING a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 01782924.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CYLINDERS HOLDING a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Vedení spisovny .

Základní údaje o CYLINDERS HOLDING a.s. IČO: 01782924

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 28.11.2016
Spisová značka: B 10883
IČO: 01782924
Obchodní firma: CYLINDERS HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.11.2016
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.11.2016
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 19.11.2018 přešlo na obchodní společnost CYLINDERS HOLDING a.s., jako Nástupnickou společnost, veškeré jmění obchodní společnosti OLIVETAS Reality s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Revoluční 10 82/8, PSČ 110 00, identifikační číslo 059 93 890, jako Zanikající společnosti, která zanikla bez likvidace. 1.1.2019
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 8.11.2018 došlo 1.k přechodu vyčleněné části jmění 1 z VTK CYLINDERS s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 268 75 756, jako Rozdělované společnosti, na CYLINDERS HOLDING a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava , identifikační číslo 017 82 924, jako Nástupnickou společnost, a současně 2.k přechodu vyčleněné části jmění 2 z VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 706 00, identifikační číslo 258 49 026, jako Rozdělované společnosti, na CYLINDERS HOLDING a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 O strava, identifikační číslo 017 82 924, jako Nástupnickou společnost, a současně 3.k přechodu vyčleněné části jmění 3 z CYLINDERS HOLDING a.s., , se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 017 82 924, jako Rozdělované společnosti na VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ 706 00, identifikační číslo 258 49 026, jako Nástupnickou společnost. 11.12.2018
Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře společnosti o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a schválení výše přiměřeného protiplnění ze dne 7.2.2018: Valná hromada obchodní společnosti CYLINDERS HOLDING a.s., IČ: 017 82 924, se sídlem: Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10883 (dále jen Společnost) v souladu s ustanove ním § 375 a násl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK): 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Jan Světlík, narozený dne 17. srpna 1958, bytem: Veleslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 19. 1. 2018) činila, a ke dni konání této valné hromady rovněž činí, alespoň devadesát procent (90 %) základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány ak cie s hlasovacími právy, a je s nimi spojen alespoň devadesáti procentní (90%) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. je dni 19. 1. 2018) byl, a i v den konání této valné hromady je, řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost v souladu s bodem I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, článkem 6. Stanov Společnosti a ustanovením § 264 ZOK, jakožto vlastník akcií emitovaných Společností, a to 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, 108 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 96 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 168 kusů kmenových a kcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, a 120 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tudíž Hlavní akcionář vlastní 504 kusů akcií emitovaných Společností, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí devadesát pět procent (95 %) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společn osti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře Společnosti v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni upl ynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, j ejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 3.určuje, že Hlavní akcionář Společnosti, prostřednictvím jím pověřené osoby, poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši a.7 979,- Kč (slovy: sedm tisíc devět set sedmdesát devět korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; b.79 787,- Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; c.797 872,- Kč (slovy: sedm set devadesát sedm tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč; d.7 978 722,- Kč (slovy: sedm milionů devět set sedmdesát osm tisíc sedm set dvacet dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč; e.79 787 222,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů sedm set osmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) za každou jednu (1) kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč; přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 997/50/17, ze dne 23. 10. 2017, který byl vypracován společností Ostravská znalecká a.s., IČ: 268 38 745, se sídlem: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, což z namená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěrečné části znaleckého posudku část 6. Závěr je uvedeno následující: Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění přiměřeného protiplnění za kmenové akcie emitované společností CYLINDERS HOLDING a.s., Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 017 82 924, v rámci procesu nuceného přechodu účastnických cenných papír ů v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Dle předložených podkladových materiálů, na základě uvedené metodiky oceňování a výše provedeného rozboru k datu ocenění, tj. k 31. 7. 2017, konstatujeme, že zjištěná hodnota přiměřeného protiplnění za jednu akcii dle jednotlivých nominálů činí (hodnoty j sou uvedeny v celých Kč): Nominální hodnota Protiplnění v Kč akcie ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč 79 787 222 Kč akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 7 978 722 Kč akcie ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 797 872 Kč akcie ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč 79 787 Kč akcie ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 7 979 Kč Tato hodnota je nezávislým pohledem zpracovatelů a odráží současný stav majetku a závazků společnosti CYLINDERS HOLDING a.s., její výkonovou stránku, postavení na trhu a způsob řízení. Zjištěná hodnota akcií odpovídá podílu akcií na základním kapitálu společnosti CYLINDERS HOLDING a.s. a ocenění podniku této společnosti majetkovou metodou ocenění s tím, že v rámci ocenění hlavních aktiv holdingu byla využita výnosová metoda DCF entity.. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a.s., se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČ: 457 94 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze pod sp. zn. B 1654, která je obchodníkem s cennými papíry (dříve i dále též jen pověřená osoba). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Spole čnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti, společně se žádostí o svolání této valné hromady; 4.informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení této valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 16:00 hod in. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. + 420 607 035 546, e- mail: radim.lanik@cylinders.cz; 5.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, obchodníka s cennými papíry - obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a.s., se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČ: 457 94 952, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1654, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovní ch dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů Společnosti; 6.stanoví, že akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, a to pověřené osobě jako zmocněnci Společnosti, obchodní společnosti ATLANTA SAFE, a.s., se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín , 180 00 Praha 8, IČ: 457 94 952, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1654, a to v sídle této společnosti na adrese U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Pověřenou osobu je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 246 067 120, e-mail: karel.krob@atlanta.cz; 7.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie pověřené osobě do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže- li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1 ZOK); 8.konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři no vé akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 7.2.2018
Obchodní společnost CYLINDERS HOLDING a.s. vznikla na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 20.10.2016 a jeho doplnění ze dne 28.11.2016 odštěpením části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sí dlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Doručovací číslo: PSČ 706 02, identifikační číslo 258 16 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1934, jako Rozdělované společnosti, které je specifikováno v pr ojektu, a které přešlo na obchodní společnost CYLINDERS HOLDING a.s., jako Nástupnickou společnost. 28.11.2016

Aktuální kontaktní údaje CYLINDERS HOLDING a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 01782924
Obchodní firma: CYLINDERS HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 14.12.2016
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 01782924
Firma: CYLINDERS HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.11.2016

Kontakty na CYLINDERS HOLDING a.s. IČO: 01782924

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Výstavní 81/97 , Ostrava 703 00 1.9.2017
Sídlo: Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 28.11.2016 - 1.9.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava 703 00

Obory činností CYLINDERS HOLDING a.s. IČO: 01782924

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Vedení spisovny 29.6.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.11.2016
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.11.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.11.2016

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.12.2016

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.12.2016

Živnost č. 3 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.6.2018
Provozovna č. 1
Provozovna: Pohraniční 504/27 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1012269744
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy CYLINDERS HOLDING a.s. IČO: 01782924

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva. 28.11.2016
Jméno: Ing. Jan Světlík 28.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2016
Ve funkci: od 28.11.2016
Adresa: Poděbradova 3057/63, Ostrava 702 00
Jméno: Jerzy Kościelniak 28.11.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2016
Ve funkci: od 28.11.2016
Adresa: 27 Stycznia , Bedzyn Polská republika
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 28.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2016
Adresa: 206, Sedliště 739 36

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 28.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2016
Ve funkci: od 28.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Liběna Světlíková 28.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Tomáš Hladký 28.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jerzy Kościelniak
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Světlík
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Šiler

Vlastníci firmy CYLINDERS HOLDING a.s. IČO: 01782924

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 252 000 000 Kč 100% 28.11.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 12 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 120 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 188 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 120 28.11.2016

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CYLINDERS HOLDING a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CYLINDERS HOLDING a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.