Hlavní navigace

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice IČO: 45534306

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 45534306.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem POJŠŤOVNA IB, a.s. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1992.

Základní údaje o ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 17. 4. 1992
Spisová značka: B 567
IČO: 45534306
Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Právní forma: Akciová společnost 17.4.1992
Datum vzniku: 17.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.7.2014 - 25.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 4 2.7.2014 - 25.5.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 29. dubna 2011 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1 536.400.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) o 1 259.848.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě padesát devět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na 2 796.248.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním: - 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a - 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých ), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. - Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje pátým dnem, následujícím po dni zveřej nění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku spočívající v právní moci rozhodnutí o  zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady. - Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 8.350.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 14.028.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet osm tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jedne tisíc čtyři sta osmdesát korun českých ). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 7.014.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtrnáct tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). - S využitím přednostního práva může být upsáno: - 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm sest tisíc korun českých), a - 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. - Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je pátý den, následující po dni zveřejnění podmínemk pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku. - Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje dvacátým pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. P ředstavenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele. Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva bude u akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) , u akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). - Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá navrhované částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné. - Upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 243723692/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu. - Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 11.5.2011 - 11.7.2011
Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, Nové Město, která je dle výpisu z registru emitenta SCP k rozhodnému dni 20.2.2002 jediným akcionářem společnosti IPB Pojišťovna, a.s. se sídlenm Pardubice, Smilova 315, PSČ 530 02, IČ 45534306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové v oddílu B, vložce 567, rozhodla dne 27.2.2002 ve smyslu § 202 a násl. obchodního zákoníku, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti IPB Pojišťovna, a.s. (dále jen společnost, o zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje společnosti na úroveň požadovanou zákonem o pojišťovnictví (ust. § 22 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb.). -Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 500,000.000 Kč (pět set miliónů korun českých) o 420,000.000 Kč (čtyři sta dvacet miliónů korun českých) na 920,000.000 Kč (devět set dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 14.6.2002 - 24.3.2003
Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním: (a) 30 (třiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 8,400,000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korun korun českých), a (b) 40 (čtyřiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4,200.000,-Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 5. (pátým) dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady. Na jednu stávající akcii s jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii se jmenovitou hodnotu 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou 5,000.000,-- Kč (pět miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii se jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých). S využitím přednostního práva může být upsáno: (a) 30 (třicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 8,400.000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korun českých), a (b) 40 (čtyřicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4,200.000,- (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. 14.6.2002 - 24.3.2003
Emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) činí 20,800.000,-- Kč (dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých) činí 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyři sta tisíc korun českých). 14.6.2002 - 24.3.2003
Rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je 5. (pátý) den, následu- jící po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány určitým zájemcem, a to Československou obchodní bankou, a.s., identifikační číslo 00 00 13 50, se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, s tím, že úpis těchto akcií bude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 25. (dvacátým pátým) dnem ode dne zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele. Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva, bude u akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) činit 20,800.000 Kč (dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých) bude činit 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyři sta tisíc korun českých). 14.6.2002 - 24.3.2003
Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 176152788/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočky Pardubice, který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den následující. 14.6.2002 - 24.3.2003
Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 150,000.000,- ( slovy Jednostopadesátmilionůkorunčeských ) upsáním 30 ks ( slovy Třiceti ) nových akcií, znějících na jméno, v lisinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ( kmenové akcie ) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5,000.000,- ( slovy Pětmilionůkorunčeských ). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Emisní kurs je Kč 5,000.000,- ( slovy Petmilionůkorunčeských ) za každou akcii o téže jmenovité hodnotě, bez emisního ážia a bude splacen peněžitým vkladem. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění společnosti podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, neboť má být uzavřena dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění. Místo upisování akcií je sídlo společnosti - Pardubice, Smilova 315, v pracovní dny od 9.00 hodim do 15.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií začne běžet 3 ( Třetí ) den po zveřejnění usnesení obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 15 ( Patnácti ) kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Každý upisovatel je povinen do 15-ti dnů ode dne úpisu, případně ode dne uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku, splatit celý emisní kurs jím upaných akcií na účet IPB Pojišťovny, a.s., čídlo 1706574/5100 vedený u IPB, a.s. pobočky Pardubice. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 5,000.000,- ( slovy Pětmilionůkorunčeských ) představuje 1 ( Jeden ) hlas na valné hromadě. 2.7.1999 - 16.8.1999
Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne 14. 5. 1998 žádáme o zápis zvýšení základního jmění úpisem nových akcií do obchodního rejstříku. Valná hromada Společnosti schválila zvýšení základního jmění takto: Základní jmění se zvyšuje o částku 120,000.000,-- Kč upsáním 12 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Emisní kurs všech akcií je 10,000.000,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10,000.000,--, bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění a dále z důvodu, že nelze stanovit ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 písmeno b) počet nových akcií, které budou upsány za jednu dosavadní akcii společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IPB Pojišťovna, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 - 15.00 hodin. Lhůta pro upisování počne běžet 3. den po zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 15 kalendářních od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. Každý upisovatel bude povinen splatit do 15 dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celou jmenovitou hodnotu (emisní kurs) jím upsaných akcií na účet IPB Pojišťovny, a.s., č.ú. 1706574/5100, vedený u IPB, a.s. Pardubice. 10.6.1998 - 22.10.1998
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 7.5.1997. 7.10.1997 - 16.8.1999
Údaje o zřízení: Společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb. zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem - Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sám splatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti a schválil stanovy. 12.6.1996 - 16.8.1999
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 3.4.1992. 20.7.1993 - 7.10.1997
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají - představenstvo nebo - člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo - prokurista na základě prokury udělené představenstvem 17.4.1992 - 17.4.1992
Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je oprávněn jednat za Společnost. Prokuristé podepisují za společnost vždy s dodatkem označujícím prokuru. 17.4.1992 - 17.4.1992
Základní jmění: Základní jmění činí 70.000.000,- Kčs, je rozděleno na 70.000,- Akcií znějících na jméno o nominální hodnotě l.000,-Kčs. 17.4.1992 - 17.4.1992
Údaje o zřízení: Společnost byla založena pole par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb. zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem - Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sám splatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti a schválil stanovy. 17.4.1992 - 12.6.1996

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45534306
Firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17. 4. 1992

Kontakty na ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 53002, Česká republika 19.6.2015
Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1458, Pardubice 53218, Česká republika 18.9.2002 - 19.6.2015
Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1458, Pardubice 53002, Česká republika 14.6.2002 - 18.9.2002
Sídlo: Smilova 315, Pardubice 53002, Česká republika 2.5.1994 - 14.6.2002
Sídlo: Jiráskova 1275, Pardubice 53002, Česká republika 17.4.1992 - 2.5.1994

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 53002

Obory činností ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2.7.2014
Činnosti související s pojišťovací činností dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb - zprostředkování jiných finančních služeb 28.8.2013
Zajišťovací činnost dle § 49 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění 23.12.2010
Činnosti související s pojišťovací činností dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb 23.12.2010 - 28.8.2013
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 6.5.2010 - 2.7.2014
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb 15.9.2008 - 23.12.2010
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 19.7.2005 - 6.5.2010
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a), c); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních p ojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 19.7.2005 - 23.12.2010
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 1.2.2005 - 15.9.2008
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a), c); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 11.8.2004 - 19.7.2005
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 24.3.2003 - 19.7.2005
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 18.9.2002 - 24.3.2003
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 18.9.2002 - 11.8.2004
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění 18.9.2002 - 1.2.2005
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). 20.2.1995 - 18.9.2002
Automatizované zpracování dat 20.2.1995 - 18.9.2002
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm, nebo sídlem na území ČR na sjednávání pojištění ve prospěch společnosti a to podle orgánem státního dozoru pojišťovnictvím schválených všeobecných pojistných podmínek pro pojištění: 2.5.1994 - 18.9.2002
Životní - životní a důchodové občanů sjednávané individuálně - životní a důchodové občanů sjednávané skupinově - úrazové. 2.5.1994 - 18.9.2002
Neživotní - živelní - krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením - motorových vozidel - strojů - odpovědnosti za škody - skel - společná ustanovení. 2.5.1994 - 18.9.2002
Účast v jiných podnicích. 2.5.1994 - 18.9.2002
Poradenská činnost v pojišťovnictví. 2.5.1994 - 18.9.2002
d) uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm, nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve prospěch Společnosti a to podle schválených všeobecných podmínek pro pojištění: - životní a důchodové občanů sjednávané individuálně - životní a důchodové občanů sjednávané skupinově, - úrazsové. 17.4.1992 - 2.5.1994
a) pojišťovací činnost /par.7 odst. l zákona ČNR č.185/1991 Sb. /dále jen zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002
b) činnost související /par. 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002
c) zábranná činnost /par. 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Marek Cach
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.3.2019
Adresa Za Kopečkem 499, 53003 Pardubice
Jméno Ing. Stanislav Uma
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.10.2020
Adresa Čelkovická 2187, 19016 Praha
Jméno Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 19.10.2020
Adresa Za Strahovem 432/28, 16900 Praha
Jméno Ing. Tomáš Lain
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.8.2019
Adresa Dany Medřické 599/14, 19015 Praha
Jméno Ing. Michal Brothánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.10.2020 do 8.3.2022
Adresa Kloboukova 1264/71, 14800 Praha
Jméno Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D.
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 6.2.2019 do 19.10.2020
Adresa Za Strahovem 432/28, 16900 Praha
Jméno Ing. Stanislav Uma
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 31.5.2019 do 19.10.2020
Adresa Čelkovická 2187, 19016 Praha
Jméno Ing. Michal Brothánek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 19.10.2020
Adresa Kloboukova 1264/71, 14800 Praha
Jméno Ing. Stanislav Uma
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 31.5.2019
Adresa Čelkovická 2187, 19016 Praha
Jméno Ing. Stanislav Uma
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 31.5.2019
Adresa Čelkovická 2187, 19016 Praha
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 29.3.2019
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 29.3.2019
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D.
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 6.2.2019
Adresa Za Strahovem 432/28, 16900 Praha
Jméno Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D.
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 21.7.2016 do 6.2.2019
Adresa Za Strahovem 432/28, 16900 Praha
Jméno Ing. Vladimír Bezděk M.A.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.9.2015 do 30.11.2018
Adresa Krátká 811, 25229 Dobřichovice
Jméno Ing. Vladimír Bezděk M.A.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.9.2015 do 30.11.2018
Adresa Krátká 811, 25229 Dobřichovice
Jméno Ing. Michal Kaněra
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2013 do 21.7.2016
Adresa Zelená 227, 53003 Pardubice
Jméno Frank Fripon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.5.2015 do 21.7.2016
Adresa Ke strži 650, 16400 Praha
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce člen
Ve funkci od 24.9.2015 do 21.7.2016
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Michal Kaněra
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 16.10.2013 do 21.7.2016
Adresa Zelená 227, 53003 Pardubice
Jméno Frank Fripon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.5.2015 do 21.7.2016
Adresa Ke strži 650, 16400 Praha
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce člen
Ve funkci od 24.9.2015 do 21.7.2016
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Dušan Quis
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.6.2015 do 3.2.2016
Adresa Lužická 1646/6, 12000 Praha
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 24.9.2015
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Dušan Quis
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.1.2015 do 19.6.2015
Adresa Lužická 1646/6, 12000 Praha
Jméno Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.4.2011 do 25.5.2015
Adresa Labský Palouk 497, 53009 Pardubice
Jméno Frank Fripon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.1.2012 do 25.5.2015
Adresa Ke Strži 650, 16400 Praha 6
Jméno Ing. Marek Nezveda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.9.2011 do 2.7.2014
Adresa Nerudova 2772, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Michal Kaněra
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.7.2011 do 16.10.2013
Adresa Zelená 227, 53003 Pardubice
Jméno Ing. Petr Beneš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.5.2013 do 28.8.2013
Adresa U Kříže 609/2, 15800 Praha 5
Jméno Ing. Petr Beneš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.1.2011 do 31.5.2013
Adresa U Kříže 609/2, 15800 Praha 5
Jméno Frank Fripon
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.4.2011 do 13.1.2012
Adresa , Konstancin Jeziorna, ul. Srodkowa 38
Jméno Ing. Michal Kaněra
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.2.2009 do 19.7.2011
Adresa Zelená 227, 53003 Pardubice
Jméno Ing. Jiří Morávek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.8.2009 do 19.7.2011
Adresa Palackého 1930, 53002 Pardubice
Jméno Wim Guilliams
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.10.2008 do 21.4.2011
Adresa Jetelová 641, 25243 Průhonice
Jméno Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 7.7.2010 do 21.4.2011
Adresa Labský Palouk 497, 53009 Pardubice
Jméno Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 26.1.2007 do 7.7.2010
Adresa třída Míru 90, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Jiří Morávek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.9.2005 do 24.8.2009
Adresa Palackého 1930, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Michal Kaněra
Funkce Člen
Ve funkci od 1.2.2005 do 10.2.2009
Adresa Zelená 227, Pardubice
Jméno Ing. Karel Svoboda
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 11.12.2007 do 13.8.2008
Adresa Kostelní 364/26, 17000 Praha 7
Jméno Ing. Karel Svoboda
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 18.1.2006 do 11.12.2007
Adresa Dukelských bojovníků 2819/123, 67181 Znojmo
Jméno Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 11.8.2004 do 26.1.2007
Adresa , Oostmaaslaan 47, Rotterdam,
Jméno Ing. Karel Svoboda
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2002 do 18.1.2006
Adresa Dukelských bojovníků 2819/123, Znojmo
Jméno Ing. Zdeněk Lustig
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 5.2.2003 do 18.1.2006
Adresa Navigátorů 609/27, 16100 Praha 6
Jméno Ing. Jiří Morávek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.7.1995 do 15.9.2005
Adresa Palackého 1930, Pardubice
Jméno František Vacek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.8.2004 do 1.2.2005
Adresa Drozdická 885, 53003 Pardubice
Jméno Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 5.2.2003 do 11.8.2004
Adresa , Oostmaaslaan 47, Rotterdam,
Jméno František Vacek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.9.2003 do 11.8.2004
Adresa Černá za Bory 163, Pardubice
Jméno Ing. Jan Petr
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 14.6.2002 do 12.5.2003
Adresa Nad údolím 66, 14700 Praha 4
Jméno Ing. Jiří Hlaváček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 5.2.2003
Adresa Josefa Poppera 192, Pardubice
Jméno Ing. Aladár Blaas
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 11.7.1995 do 14.6.2002
Adresa Matějkova č. 3, Praha 9
Jméno Ing. Jiří Zahálka
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.10.1997 do 14.6.2002
Adresa Palackého 239, Holice v Čechách
Jméno Ing. Oldřich Černoch CSc.
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 24.3.1999 do 14.6.2002
Adresa Pod lipami 2663, Praha 3
Jméno Mgr. Martin Vrba
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.10.1997 do 24.3.1999
Adresa K rozvodně 97, Pardubice
Jméno Ing. Karel Haushalter
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.10.1997 do 24.3.1999
Adresa Zvolenská 890, Strakonice
Jméno Ing. Čeněk Burkoň
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1995 do 7.10.1997
Adresa Mikulovická 274, Pardubice
Jméno Ing. Josef Kubíček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1995 do 7.10.1997
Adresa K Višňovce 1386, Pardubice
Jméno Ing. Jiří Zahálka
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 11.7.1995 do 7.10.1997
Adresa Palackého 239, Holice
Jméno Ing. Jiří Morávek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1995 do 11.7.1995
Adresa Palackého 1930, Pardubice
Jméno Ing. Jiří Zahálka
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1995 do 11.7.1995
Adresa Palackého 339, Holice
Jméno Ing. Aladár Blaas
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1995 do 11.7.1995
Adresa Matějkova č. 3, Praha 9
Jméno Ing. Čeněk Burkoň
Funkce představenstvo
Ve funkci od 17.4.1992 do 20.2.1995
Adresa Mikulovická 274, Pardubice
Jméno Ing. Jiří Morávek
Funkce představenstvo
Ve funkci od 17.4.1992 do 20.2.1995
Adresa Palackého 1930, Pardubice
Jméno Ing. Josef Kubíček
Funkce představenstvo
Ve funkci od 17.4.1992 do 20.2.1995
Adresa K Višňovce 1386, Pardubice
Jméno Ing. Evžen Stöhr
Funkce představenstvo
Ve funkci od 17.4.1992 do 20.2.1995
Adresa Brodského 1677, Praha 4
Jméno Ing. Jiří Zahálka
Funkce představenstvo
Ve funkci od 17.4.1992 do 20.2.1995
Adresa Bartoňova 601, Pardubice
Jméno Prof.ing. Miroslav Tuček CSc.
Funkce dozorčí rada
Ve funkci od 17.4.1992 do 17.4.1992
Adresa Vodičkova 32 , Praha l
Jméno Ing. Roman Kolář
Funkce dozorčí rada
Ve funkci od 17.4.1992 do 17.4.1992
Adresa Družby 337, Pardubice
Jméno Ing. Milan Humplík
Funkce dozorčí rada
Ve funkci od 17.4.1992 do 17.4.1992
Adresa Gagarinova 21, Karlovy Vary

Vlastníci firmy ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 2 796 248 000 Kč 100;00% 19.6.2015
Základní kapitál 2 796 248 000 Kč 100% 11.7.2011 - 19.6.2015
Základní kapitál 1 536 400 000 Kč 100% 19.7.2005 - 11.7.2011
Základní kapitál 920 000 000 Kč 100% 5.2.2003 - 19.7.2005
Základní kapitál 920 000 000 Kč - 12.8.2002 - 5.2.2003
Základní kapitál 500 000 000 Kč 100% 16.8.1999 - 12.8.2002
Základní kapitál 350 000 000 Kč 100% 2.7.1999 - 16.8.1999
Základní kapitál 300 000 000 Kč 100% 22.10.1998 - 2.7.1999
Základní kapitál 180 000 000 Kč 100% 7.10.1997 - 22.10.1998
Základní kapitál 150 000 000 Kč - 11.7.1995 - 7.10.1997
Základní kapitál 70 000 000 Kč - 17.4.1992 - 11.7.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 847 000 Kč 100 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 5 751 480 Kč 100 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 16 700 000 Kč 30 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 8 350 000 Kč 40 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 14 028 000 Kč 30 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 7 014 000 Kč 40 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 12.8.2002  - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 12.8.2002  - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 8 400 000 Kč 30 12.8.2002  - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 4 200 000 Kč 40 12.8.2002  - 19.7.2005
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 14.6.2002  - 12.8.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 14.6.2002  - 12.8.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 16.8.1999  - 14.6.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 10 2.7.1999  - 16.8.1999
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 22.10.1998  - 14.6.2002
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 18 7.10.1997  - 22.10.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 11.7.1995  - 7.10.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 000 20.7.1993  - 11.7.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 70 000 17.4.1992  - 20.7.1993

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.