ČSAD Slaný s.r.o. Slaný IČO: 60193425

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSAD Slaný s.r.o., která sídlí v obci Slaný a bylo jí přiděleno IČO 60193425.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČSAD Slaný s.r.o. se sídlem v obci Slaný byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.7.2017
Spisová značka: C 278747
IČO: 60193425
Obchodní firma: ČSAD Slaný s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.7.2017
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Rozhodnutím valné hromady ze dne 15.6.2017 v souladu s § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Slaný a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.7.2017
Valná hromada rozhodla dne 30.11.2016 takto: a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií společnosti ČSAD Slaný a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. ke dni 24. 10. 2016 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. k dnešnímu dni, že paní Kateřina Kratochvílová, bytem Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, datum narození 8. července 1975 (dále také jako hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Slaný a.s., který vlastní 96 160 ku sů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,16 % (devadesát šest celých šestnáct setin) základního kapitálu společnosti ČSAD Slaný a.s., na n ějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 96,16% (devadesát šest celých šestnáct setin) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Slaný a.s., a tedy že paní Kateřina Kratochvílová je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodní ch korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Slaný a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Slaný a.s., tj. 3 840 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč emitovaných společností ČSAD Slaný a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcion áře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 187/2016 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu Akcii Společn osti (tj. za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč) činí částku 102,66 Kč (slovy: jedno sto dvě koruny české šedesát šest haléřů), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Slaný a.s.), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu c) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná o soba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti ČSAD Slaný a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti ČSAD Slaný a.s. 16.12.2016 - 1.7.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 28. června 2010 schválila snížení a současné zvýšení základního kapitálu společnosti podle ustanovení 216b obchodního zákoníku. 1.1.Důvodem snížení základního kaitálu je částečná úhrada ztráty společnosti ve smyslu ustanovení 216a obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že v účetnictví společnosti se snížení základního kapitálu zo hlední, resp. zaúčtuje na účet kumulovaných ztrát minulých účetních období. 1.2. Základní kapitál společnosti se snižuje z původní hodnoty 49.216.000 Kč, slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě šestnáct tisíc korun českých na částku ve výši 24.608.000 Kč, slovy: dvacet čtyři milionů šest set osm tisíc korun českých s to dle ustanov ení § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech vydaných akcií, tedy každé jedné akcie z dosavadních 1.000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých na 500 Kč, slovy pět set korun českých. 1.3. Počet akcií zůstává nezměněn , tedy 49.216 kusů, slovy čtyřicet devět tisíc dvě stě šestnáct. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií na jméno se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 1.4. Představenstvo vyzve akcionáře, aby předložili akcie k výměně a to ve lhůtě 30-ti dnů, která počne běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, bude postupováno dle ust. § 214 obchodního zákoníku. 1.5. Po provedeném snížení základního kapitálu, to jest po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního resjtříku se podle ust. § 203 obchodního zákoníku zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií peněžitými vklady. 1.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních zdrojů pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. 1.2. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií o částku 25.392.000 Kč, slovy dvacet pět milionů třista devadesát dva tisíce korun českých, tj. z částky 24.608.000 Kč, slovy: dvacet čtyři milionů šest set osm tisíc korun českých na částku 50.000.000 Kč, slovy padesát milionů korun českých, vydáním 50 784 (padesát tisíc sedmi set osmdesáti čtyř) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) (dále jen " nové akcie") a to s přednostním právem stávajících akcionářů. 1.3. Upisování nad navrhovanou částku 25.392.000 Kč, slovy dvacet pět milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých není přípustné. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vkl ady. 1.4. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti. 1.5. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva : 2.1. S využitím přednostního práva lze upsat všech 50.784, slovy padesát tisíc sedm set osmdesát čtyři nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovi té hodnotě 500 Kč, slovy pět set korun českých 1,0318 jedné nové akcie, přičermž lze upisovat pouze celé akciel. 2.2. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 Kč (pět set korun českých). 2.3. Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o pře dnostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na jméno. 2.4. Přednostní právo mohou akcionáři vykonat na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.5.Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo účtu 43-7227450227/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpoz ději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Kateřině Kratochvílové, r.č. 755708/4018, bytem Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 120 00. 3.2. Emisní kurs k aždé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 500 Kč (pět set korun českých). 3.3. Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doruč it informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. 3.4. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie doc hází uzavřením smlouvy o upsání akcií. 3.5. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7227450227/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu. 18.8.2010 - 17.2.2011
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašinovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Slaný s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994 - 1.7.2017
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privazizačním projektu státního podniku ČSAD Slaný s.p.. 1.1.1994 - 1.7.2017

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Slaný s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193425
Obchodní firma: ČSAD Slaný s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Městský úřad Slaný
Vznik první živnosti: 27.10.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60193425
Firma: ČSAD Slaný a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kladno
Základní územní jednotka: Slaný
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lacinova 1366/10 , Slaný 274 01 1.7.2017
Sídlo: Lacinova 1366/10 , Slaný 274 01 24.7.2002 - 1.7.2017
Sídlo: Lacinova 1366/10 , Slaný 274 01 1.1.1994 - 24.7.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lacinova 1366/10, Slaný 274 01

Obory činností ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Opravy silničních vozidel 1.7.2017
Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 1.7.2017
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 30.5.2013 - 1.7.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezináro dní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 30.9.2009 - 30.5.2013
zasilatelství 24.7.2002 - 30.9.2009
silniční motorová doprava nákladní 24.7.2002 - 30.9.2009
silniční motorová doprava osobní 24.7.2002 - 30.9.2009
opravy silničních vozidel 24.7.2002 - 1.7.2017
ekonomické a účetní poradenství 5.5.1998 - 21.9.2001
silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní, nákladní mezinárodní do všech států Evropy a Asie 5.5.1998 - 24.7.2002
silniční motorová doprava osobní - veřejná linková osobní vnitrostátní, veřejná osobní mezinárodní do všech států Evropy a Asie, osobní kyvadlová vnitrostátní, osobní kyvadlová mezinárodní do všech států Evropy a Asie, osobní příležitostná vnitrostátní, osobní příležitostná mezinárodní do všech států Evropy a Asie 5.5.1998 - 24.7.2002
měření enisí vznětových motorů vozidel o hmotnosti větší než 3500 kg pro tovární značky LIAZ, KAROSA, AVIA a TATRA 24.5.1996 - 24.7.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 24.5.1996 - 30.9.2009
silniční motorová doprava - veřejná nákladní, veřejná hromadná doprava osob nepravidelná, veřejná hromadná doprava osob pravidelná, neveřejná nehromadná doprava osob nepravidelná 1.1.1994 - 5.5.1998
vnitrostátní zasilatelství 1.1.1994 - 24.7.2002
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 24.7.2002
provozování cestovní kanceláře 1.1.1994 - 24.7.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Lacinova 1366/10 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1000520200
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.10.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Lacinova 1366/10 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1000520200
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 23.1.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Žižkova 922/28 , Lovosice 410 02
Identifikační číslo provozovny: 1009939840
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.12.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Nábřeží 466 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1009939831
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.12.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Ouvalova 426 , Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny: 1009939807
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.10.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Karlovo náměstí 22 , Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny: 1009939815
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.10.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1009939866
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.12.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Ostrovní 465/5 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1009939823
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.10.2014

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 5.1.1995
Přerušení oprávnění: 13.1.2010

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní - provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní - provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní - provozovaná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.2004

Živnost č. 7 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 1.10.2000

Živnost č. 8 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 11.9.1996

Živnost č. 9 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 11 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.3.1995
Zánik oprávnění: 1.6.2000

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.3.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ekonomické a účetní poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1997
Zánik oprávnění: 23.10.2000

Živnost č. 15 Ekonomické poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1997
Zánik oprávnění: 16.8.2001

Živnost č. 16 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.4.1997
Zánik oprávnění: 23.12.2003
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

Vedení firmy ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. 1.7.2017
Každý člen představenstva samostatně zastupuje společnost ve všech záležitostech. 7.11.2014 - 1.7.2017
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti. 24.7.2002 - 7.11.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva sa- mostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen před- stavenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti. 21.2.2001 - 24.7.2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 5.5.1998 - 5.5.1998
Jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 5.5.1998 - 21.2.2001
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda, nebo místopředseda, a to každý samostatně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Činí tak tím způsobem, že k otištěnému, napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 24.5.1996 - 5.5.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 24.5.1996
Jméno: Kateřina Kratochvílová 1.7.2017
Funkce: jednatel
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2017
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: Eva Kratochvílová MBA 1.7.2017
Funkce: jednatel
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 1.7.2017
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: Ivan Ďurmek 1.1.1994 - 24.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Stadionu II. 1697, Slaný 274 01
Jméno: Jaroslav Šmejkal 1.1.1994 - 24.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Stadionu II. 1695, Slaný 274 01
Jméno: Vratislav Pecka 1.1.1994 - 24.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Petra Hrubého 900, Slaný 274 01
Jméno: Jaromír Horák 24.5.1996 - 5.5.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Česká republika
Starojická Lhota 91
Jméno: Ing. Helena Štěpánková 24.5.1996 - 5.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Na Vinici 458, Slaný 274 01
Jméno: Ivan Ďurmek 24.5.1996 - 5.5.1998
Funkce: předseda
Adresa: U Stadionu II. 1697, Slaný 274 01
Jméno: Ivan Ďurmek 5.5.1998 - 5.5.1998
Funkce: člen
Adresa: U Stadionu II. 1697, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kudra 5.5.1998 - 5.5.1998
Funkce: předseda
Adresa: Nerudova 270/18, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Stanislav Šobáň 5.5.1998 - 15.9.1999
Funkce: předseda
Adresa: Bratří Hlaviců 109, Vsetín 755 01
Jméno: JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 5.5.1998 - 21.2.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: 1037, Vlčnov 687 61
Jméno: Ing. Zdeněk Vašátko 5.5.1998 - 21.2.2001
Funkce: člen
Adresa: Bratří Sousedíků 1054, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Stanislav Šobáň 15.9.1999 - 21.2.2001
Funkce: předseda
Adresa: Družstevní 1771, Vsetín 755 01
Jméno: Zdeněk Kratochvíl 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 25.3.2002
Ve funkci: do 25.3.2002
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jméno: Luboslav Ujčík 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 25.3.2002
Ve funkci: do 5.3.2002
Adresa: Březinova 3957/78, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jan Varhaník 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 25.3.2002
Adresa: Za Prachárnou 4268/1, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 24.7.2002 - 10.9.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Ve funkci: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jan Varhaník 24.7.2002 - 10.9.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Adresa: Jeřabinová 440/15, Jihlava 586 01
Jméno: Zdeněk Kratochvíl 24.7.2002 - 9.11.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Ve funkci: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jméno: Kateřina Kratochvílová 10.9.2003 - 16.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Ve funkci: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: MA Eva Kratochvílová 10.9.2003 - 16.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jméno: Ing. Jan Varhaník 10.9.2003 - 16.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Adresa: Jeřabinová 440/15, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 16.10.2007 - 13.10.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.6.2008
Ve funkci: od 29.6.2007 do 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: MA Eva Kratochvílová 16.10.2007 - 13.10.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.6.2008
Ve funkci: do 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 16.10.2007 - 13.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 2.6.2008
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 13.10.2008 - 30.9.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: MA Eva Kratochvílová 13.10.2008 - 30.9.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 13.10.2008 - 30.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: do 12.6.2009
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Ve funkci: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: MA Eva Kratochvílová 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Ve funkci: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Ve funkci: od 12.6.2009
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 9.9.2010 - 18.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 9.9.2010 - 24.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: MA Eva Kratochvílová 9.9.2010 - 24.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Ve funkci: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 18.7.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 23.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: Karel Kratochvíl 24.6.2014 - 7.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2014 do 9.6.2014
Adresa: Alšova 2640/20, Jihlava 586 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 24.6.2014 - 1.7.2017
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 23.4.2014
Ve funkci: od 23.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00
Jméno: MA Eva Kratochvílová 24.6.2014 - 1.7.2017
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 23.4.2014
Ve funkci: od 23.4.2014
Adresa: Balbínova 206/16, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Klabouch 1.1.1994 - 17.6.1994
Adresa: Strouhalova 2804, Kladno 272 01
Jméno: Václav Štol 1.1.1994 - 24.5.1996
Adresa: Štefánikova 67, Kladno 272 04
Jméno: Josef Hulín 1.1.1994 - 24.5.1996
Adresa: Bienerova 1307/10, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Jaroslav Obermajer 17.6.1994 - 24.5.1996
Adresa: Mostecká 3221, Kladno 272 01
Jméno: Peter Holuj 24.5.1996 - 5.5.1998
Adresa: Vrbická 348/31, Ostrava 713 00
Jméno: Jiřina Zdražilová 24.5.1996 - 5.5.1998
Adresa: Vrbická 348/31, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Libor Stuchlík 5.5.1998 - 5.5.1998
Adresa: Dubíček 105/1, Ostrava 725 28
Jméno: Alexander Fomiczew 5.5.1998 - 5.5.1998
Adresa: Sládkova 410/9, Jeseník 790 01
Jméno: Vratislav Pecka 24.5.1996 - 21.2.2001
Adresa: Petra Hrubého 900, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Oldřich Holubář 5.5.1998 - 21.2.2001
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1, Zlín 760 01
Jméno: Renata Volčíková 5.5.1998 - 21.2.2001
Adresa: Rokytnice 415, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Jiří Vincenc 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.3.2002
Adresa: Perunská 3230/4, Hodonín 695 01
Jméno: Kateřina Kratochvílová 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.3.2002
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Václav Štol 21.2.2001 - 24.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.3.2002
Adresa: Štefánikova 67, Kladno 272 04
Jméno: Ivan Ďurmek 24.7.2002 - 10.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2002
Adresa: U Stadionu 0 , 274 01 Slaný Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vincenc 24.7.2002 - 10.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Adresa: Perunská 3230/4, Hodonín 695 01
Jméno: Ivan Ďurmek 10.9.2003 - 10.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2002
Ve funkci: od 25.3.2002
Adresa: U Stadionu 0 , 274 01 Slaný Česká republika
Jméno: Eva Kratochvílová 24.7.2002 - 9.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2002 do 12.5.2003
Adresa: Hosov 38 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jméno: Jaroslav Šťastný 10.12.2003 - 9.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 10.9.2004
Ve funkci: od 16.9.2003
Adresa: U Stadionu 524, Dačice 380 01
Jméno: Ing. Jiří Vincenc 10.9.2003 - 16.10.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Adresa: Perunská 3230/4, Hodonín 695 01
Jméno: Tomáš Cafourek 10.9.2003 - 16.10.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 12.5.2003 do 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jiří Vincenc 16.10.2007 - 13.10.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007
Ve funkci: od 29.6.2007
Adresa: Perunská 3230/4, Hodonín 695 01
Jméno: Tomáš Cafourek 16.10.2007 - 13.10.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007
Ve funkci: od 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Miroslava Kubátová 9.11.2004 - 30.9.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.9.2004 do 12.6.2009
Adresa: Erbenova 2604/39, Jihlava 586 01
Jméno: Tomáš Cafourek 13.10.2008 - 30.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Petr Schwarz 13.10.2008 - 30.9.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: od 2.6.2008 do 12.6.2009
Adresa: Na Hliništi 1987/13, Jihlava 586 01
Jméno: Tomáš Cafourek 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Ve funkci: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Petr Schwarz 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Ve funkci: od 12.6.2009 do 28.6.2010
Adresa: Na Hliništi 1987/13, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kubík 30.9.2009 - 9.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2009 do 31.3.2010
Adresa: 811, Vendryně 739 94
Jméno: Tomáš Cafourek 9.9.2010 - 30.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 13.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2010 do 13.6.2013
Adresa: Wolkerova 574/39, Jihlava 586 01
Jméno: Petr Schwarz 9.9.2010 - 30.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 31.10.2012
Ve funkci: od 28.6.2010 do 31.10.2012
Adresa: Na Hliništi 1987/13, Jihlava 586 01
Jméno: Vladimír Novotný 9.9.2010 - 30.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.2010 do 13.11.2012
Adresa: Třebichovická 238, Svinařov 273 05
Jméno: Tomáš Cafourek 30.5.2013 - 30.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010 do 13.6.2013
Ve funkci: od 28.6.2010 do 13.6.2013
Adresa: 74, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Michal Lorenc 30.5.2013 - 30.9.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.11.2012 do 13.6.2013
Ve funkci: do 13.6.2013
Adresa: 34, Jihlava 586 01
Jméno: Bc. Petr Schwarz 30.5.2013 - 24.6.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 14.12.2012 do 23.4.2014
Ve funkci: od 11.1.2013 do 23.4.2014
Adresa: 38, Jihlava 586 01
Jméno: Tomáš Cafourek 30.9.2013 - 24.6.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.6.2013 do 23.4.2014
Ve funkci: od 13.6.2013 do 23.4.2014
Adresa: 74, Jihlava 586 01
Jméno: Michal Lorenc 30.9.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2013 do 23.4.2014
Adresa: 34, Jihlava 586 01
Jméno: Tomáš Cafourek 24.6.2014 - 7.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 9.6.2014
Ve funkci: od 23.4.2014 do 9.6.2014
Adresa: 74, Jihlava 586 01
Jméno: Bc. Petr Schwarz 24.6.2014 - 7.11.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 9.6.2014
Ve funkci: od 23.4.2014 do 9.6.2014
Adresa: 38, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 24.6.2014 - 7.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Širmer 7.11.2014 - 16.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 17.6.2016
Ve funkci: od 29.9.2014 do 17.6.2016
Adresa: F. X. Šaldy 5021/1, Jihlava 586 01
Jméno: Tomáš Cafourek 16.9.2016 - 1.7.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2016 do 1.7.2017
Ve funkci: od 17.6.2016 do 1.7.2017
Adresa: 74, Jihlava 586 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Kateřina Kratochvílová
Člen statutárního orgánu: Eva Kratochvílová MBA

Vlastníci firmy ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč - 1.7.2017
zakladni 50 000 000 Kč 100% 17.2.2011 - 1.7.2017
zakladni 24 608 000 Kč - 28.9.2010 - 17.2.2011
zakladni 49 216 000 Kč - 1.1.1994 - 28.9.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 100 000 7.11.2014 - 1.7.2017
Akcie na jméno 500 Kč 100 000 17.2.2011 - 7.11.2014
Akcie na jméno 500 Kč 49 216 28.9.2010 - 17.2.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 49 216 15.9.1999 - 28.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 216 1.1.1994 - 15.9.1999

Sbírka Listin ČSAD Slaný s.r.o. IČO: 60193425

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2331/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 11.1.2016 13.1.2016 36
B 2331/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.10.2014 18.11.2014 40
B 2331/SL 58 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 23.4.2014 12.6.2014 8.7.2014 5
B 2331/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.8.2013 28.8.2013 40
B 2331/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2013 27.5.2013 10.6.2013 18
B 2331/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.7.2012 21.8.2012 1
B 2331/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.9.2011 16.9.2011 36
B 2331/SL 52 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.8.2010 29.9.2010 3
B 2331/SL 50 stanovy společnosti -změna Městský soud v Praze 28.6.2010 29.9.2010 11
B 2331/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 29.9.2010 19
B 2331/SL 48 zpráva auditora Městský soud v Praze 5.5.2010 29.9.2010 17
B 2331/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 2.7.2010 33
B 2331/SL 45 stanovy společnosti -změna Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 2
B 2331/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 17
B 2331/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 1
B 2331/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 9.7.2009 42
B 2331/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.6.2009 24.6.2009 42
B 2331/SL 36 podpisové vzory +čestná prohlášení 3x Městský soud v Praze 2.6.2008 20.10.2008 6
B 2331/SL 34 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 2.6.2008 20.10.2008 1
B 2331/SL 33 notářský zápis NZ 187/2008+přílohy Městský soud v Praze 2.6.2008 20.10.2008 71
B 2331/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.6.2008 17.6.2008 62
B 2331/SL 31 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 23.10.2007 1
B 2331/SL 30 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2007 23.10.2007 1
B 2331/SL 29 notářský zápis -NZ181/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 23.10.2007 14
B 2331/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 27.7.2007 2.8.2007 62
B 2331/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 23.6.2006 28.6.2006 0
B 2331/SL 26 účetní závěrka +audit,zpr. o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 29.6.2005 13.7.2005 0
B 2331/SL 25 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 5.3.2004 2.7.2004 15.7.2004 7
B 2331/SL 24 ostatní -zápis z jed.předst. Městský soud v Praze 22.3.2004 2.7.2004 15.7.2004 2
B 2331/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 2.7.2004 15.7.2004 28
B 2331/SL 22 notářský zápis NZ129/2003+příl. Městský soud v Praze 12.5.2003 18.9.2003 0
B 2331/SL 21 výroční zpráva za rok 2002 2x Městský soud v Praze 5.6.2003 9.6.2003 0
B 2331/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +zápis jednání, přílohy Městský soud v Praze 25.3.2002 7.8.2002 18.10.2002 0
B 2331/SL 19 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 17.4.2002 17.6.2002 0
B 2331/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 18 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 22.11.1999 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 17 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 17.5.1999 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 16 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 7.7.1998 13.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 15 notářský zápis - mimořádná VH Městský soud v Praze 25.9.1996 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 14 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 22.5.1996 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 13 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 16.8.1995 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 12 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 19.6.1995 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 10 stanovy společnosti z r. 1997,1999 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2331/SL 8 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.9.2001 0
B 2331/SL 6 výroční zpráva za rok 1999 Městský soud v Praze 26.3.2001 0
B 2331/SL 5 notářský zápis +stanovy/18str/-přílohy Městský soud v Praze 14.8.2000 26.3.2001 0
B 2331/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 7.7.1998 19.10.1999 0
B 2331/SL 2 účetní závěrka r.1996,1997,1998 Městský soud v Praze 0
B 2331/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 25.9.1996 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČSAD Slaný s.r.o.


Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 9 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSAD Slaný s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.