ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Ostrava IČO: 25829653

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 25829653.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Leasing spojený s financováním a další.

Základní údaje o ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 28.1.1999
Spisová značka: B 2079
IČO: 25829653
Obchodní firma: ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.1.1999
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 28.1.1999
Počet členů statutárního orgánu: 3 20.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.9.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu ze dne 21.3.2008: 9.4.2008 - 5.1.2009
a) Jediný akcionář rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 258 29 653, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddíle B, vložka 2079 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na 152.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je vplném rozsahu splacen. 9.4.2008 - 5.1.2009
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 75 (slovy: sedmdesátipěti) kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podoběojmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 2.033.591,-Kč (slovy: dvamilionytřicettřitisícepětsetdevadesátjedna koruna česká) stím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie aemisním kursem bude určen jako emisní ážio. 9.4.2008 - 5.1.2009
c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, identifikační číslo: 451 92 057, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). 9.4.2008 - 5.1.2009
d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie vsídle společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu ozápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu vOstravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie stím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou oupsání akcií súředně ověřenými podpisy smluvních stran stím, že kupsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií, ato vše sodkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku arozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 9.4.2008 - 5.1.2009
e) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících ztěchto závazků:1) ztitulu Smlouvy opostoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník sobchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 14.12.2007 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 8.1.2008, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávek vyplývajícícíh ze smluv opůjčkách ze dne 17.4.2001, 18.12.2002, 20.12.2002, 8.1.2003, 28.1.2003 a 12.2.2003, které byly uzavřeny mezi obchodní společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. jako dlužníkem aobchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. jako věřitelem; na základě této Smlouvy opostoupení pohledávek pak má předem určený zájemce pohledávku vůči Společnosti vcelkové výši 40.890.539,50Kč (slovy: čtyřicetmilionůosmsetdevadesáttisícpětsettřicetdevět korun českých padesát haléřů českých);2) ztitulu plnění předem určeného zájemce jako ručitele vyplývajícího zProhlášení ručitele adohody věřitele aručitele, kterou předem určený zájemce uzavřel sKomerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, identifikační číslo: 453 17 054, ve kterém se předem určený zájemce zavázal, že uspokojí věřitele, jestliže věřiteli dlužník - obchodní společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. - nesplní své závazky na úhradu jistiny apříslušenství plynoucí se Smlouvy oúvěru registrační číslo 714000200250 ze dne 5.10.2000;obchodní společnost Komerční banka, a.s. pak tuto svou pohledávku postoupila obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo: 256 72 720 dne 18.2.2003; předem určený zájemce pak dne 9.3.2004 obchodní společnosti GE Capital bank, a.s. poskytnul plnění zvýše uvedeného titulu ručitelského prohlášení ve výši 47.651.095,-Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesápět korun českých); obchodní společnost GE Capital bank, a.s. pak ke dni 12.3.2004 postoupila svou pohledávku za společností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. na obchodní společnost CASCO INVEST, s.r.o. se sídlem Patrice Lumumby 66, Ostrava-Zábřeh, identifikační číslo: 619 74 200, které pak předem určený zájemce uhradil ztitulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení částku ve výši 11.000.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých); předem určený zájemce tak uhradil za společnost ČSAD LOGISTIK Ostrava ztitulu svého výše uvedeného ručitelského prohlášení částku ve výši 58.651.095,-Kč (slovy: padesátosmmilionůšestsetpadesátjedentisícdevadesátpět tisíc korun českých);3) ztitulu Smlouvy opostoupení pohledávek, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník sobchodní společností ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Chrudim, Na ostrově 177, PSČ 537 01, identifikační číslo: 601 08 835 jako postupitelem dne 4.3.2008; na základě tét 9.4.2008 - 5.1.2009
f] Smlouva ozapočtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně stím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrhu smlouvy ozapočtení. 9.4.2008 - 5.1.2009
g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy ozapočtení takto:* smlouva ozapočtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, ato zejména ust. § 580 anásl. zákona č,. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů aust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě ozapočtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení suvedením, že se jedná opohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;* peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenáctisíctřistadvacetpět korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;* dnem podpisu smlouvy ozapočtení dochází kzapočtení předmětných pohledávek specifikovaných vrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy ozapočtení tyto pohledávky ve výši 152.519.325,-Kč (slovy: jednostopadesátdvamilionypětsetdevatenácttisíctřistadvacetpět korun českých) zaniknou aje tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu 9.4.2008 - 5.1.2009
Dne 31.8.2004 učinila společnost ČSAD Ostrava a.s. jako jediný akcionář rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. osnížení základního kapitálu, kdy: 13.9.2004 - 13.10.2004
důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty společnosti ačástka odpovídající snížení základního kapitálu bude vplném rozsahu použita na úhradu ztráty zminulých let, 13.9.2004 - 13.10.2004
základní kapitál se snižuje očástku 313.012.000,- Kč (slovy: třistatřináctmilionůdvanácttisíc korun českých), tedy zčástky 315.012.000,- Kč (slovy: třistapatnáctmilionůdvanácttisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), 13.9.2004 - 13.10.2004
snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty uakcie společnosti takto:snížením jmenovité hodnoty akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 315.012.000,- Kč (slovy: třistapatnáctmilionůdvanácttisíc korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), 13.9.2004 - 13.10.2004
lhůta pro předložení listinné akcie společnosti činí třicet dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.9.2004 - 13.10.2004
Jediný akcionář na podkladě znaleckého posudku znalce JaroslavaŠantrůčka č. 350/2000 ze dne 12.6.2000 schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění, jehož předmětemje část podniku akciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ60108835, organizační složka středisko nákladní doprava ve výši11.286.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 11.286.000,- Kč a to upsáním 11 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000.000,- Kč, 28 ks nových listinných kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 6 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Zvýšení základního jmění nad částku 11.286.000,- Kč nenípřípustné. 28.11.2000 - 27.8.2004
Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vklademv hodnotě 11.286.000,- Kč, jehož předmětem je část podnikuakciové společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835,organizační složka středisko nákladní doprava. 28.11.2000 - 27.8.2004
Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena veznaleckém posudku znalce Jaroslava Šantrůčka č. 350/2000 ze dne12.6.2000. Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dáleznalecký posudek znalkyně Ing. Yvety Janásové č. 9-05/00 ze dne31.5.2000. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč činí 1.000.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kččiní 1.000,- Kč. 28.11.2000 - 27.8.2004
Všechny nově upisované akcie je oprávněna upsat výlučně osobapředem určeného zájemce, tj. ČSAD BUS Chrudim a.s., IČ 60108835,se sídlem Chrudim, Na ostrově 177 a to do 60 dnů ode dne, kdyusnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku nabude právní moci. 28.11.2000 - 27.8.2004
Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-MoravskéOstravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladuje sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2. 28.11.2000 - 27.8.2004
Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech upsanýchakcií do 60 dnů ode dne jejich upsání. 28.11.2000 - 27.8.2004
Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněna účinnostísmlouvy, kterou upisovatel převede na společnost vlastnickápráva k věcem, jiná majteková práva a jiné majetkové hodnoty,které slouží k provozování části podniku, jež je předmětemnepeněžitého vkladu a společnost převezme závazky upisovatele,související s vkládanou částí podniku, jež je předmětemnepeněžitého vkladu. 28.11.2000 - 27.8.2004
Za účelem rozvoje podnikatelských aktivit se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 302.726.000,-Kč a to upsáním 302 ks novýchlistinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000.000,-Kč a 726 ks nových listinných kmenových akciína jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Zvýšení základního jmění nad částku 302.726.000,-Kč nenípřípustné. 27.5.1999 - 27.8.2004
Splacení upsaných akcií je přípustné výlučně nepeněžitým vklademv hodnotě 302.726.000,-Kč, jehož předmětem je část podnikuakciové společnosti ČSAD Ostrava a.s. - organizační složka ČSADOstrava a.s. nákladní doprava. 27.5.1999 - 27.8.2004
Tento vklad je popsán a výše jeho ocenění je stanovena veznaleckém posudku číslo 2385/99 ze dne 10.5.1999 znalce ADONE -znalecká kancelář, zapsaná Ministerstvem spravedlnosti Českérepubliky podle § 21 odstavec 3 zákona číslo 36/67 o znalcích do1. oddílu seznamu ústavu, kvalifikovaných pro znaleckoučinnost, pod č.j. 177/93-ODD, znalec: Ing. Petr Schulmeister.Popis a ocenění nepeněžitého vkladu obsahuje dále znaleckýposudek znalce Ing. Petra Svobody, CSc., Gorkého 9, Brno, číslo492-178/99 ze dne 10.5.1999. 27.5.1999 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kččiní 1.000,-Kč. 27.5.1999 - 27.8.2004
Všechny nově upisované akcie je oprávněn upsat výlučně jedinýakcionář ČSAD Ostrava a.s., IČO 45192057, se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2 a to do 60 dnů ode dne ,kdy usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. 27.5.1999 - 27.8.2004
Místem upisování akcií je sídlo společnosti v Ostravě-MoravskéOstravě, Vítkovická 2 a místem pro splácení nepeněžitého vkladuje sídlo společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Vítkovická 2. 27.5.1999 - 27.8.2004
Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisného kursu všechupsaných akcií do 60 dnů ode dne jejich upsání. 27.5.1999 - 27.8.2004
Povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií je splněnaúčinností smlouvy, kterou jediný akcionář převede na společnostvlastnická práva k věcem, jiná majetková práva a jiné majetkovéhodnoty, které slouží k provozování části podniku, jež jepředmětem nepeněžitého vkladu a společnost převezme závazkyjediného akcionáře, související s vkládanou částí podniku, ježje předmětem nepeněžitého vkladu. 27.5.1999 - 27.8.2004
Jediný akcionář:ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,Vítkovická 2IČO 45192057 28.1.1999 - 26.5.2014

Aktuální kontaktní údaje ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25829653
Obchodní firma: ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 28.1.1999
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25829653
Firma: ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.1.1999

Kontakty na ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vítkovická 3083 , 702 00 Ostrava Česká republika
Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
26.5.2014
Sídlo: Vítkovická 3083 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 70200
24.8.2007 - 26.5.2014
Sídlo: Vítkovická 2 , Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 2
28.1.1999 - 24.8.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00

Obory činností ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 20.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.9.2014
silniční motorová doprava nákladní 14.5.1999 - 20.9.2014
vnitrostátní zasilatelství 14.5.1999 - 20.9.2014
mezinárodní zasilatelství 14.5.1999 - 20.9.2014
celní deklarant 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem motorových vozidel 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem jiných dopravních zařízení 14.5.1999 - 20.9.2014
skladování 14.5.1999 - 20.9.2014
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 14.5.1999 - 20.9.2014
směnárenská činnost 14.5.1999 - 18.8.2004
poradenství v oblasti dopravy 28.1.1999 - 20.9.2014
reklama, propagace, inzerce 28.1.1999 - 20.9.2014
technická a ekonomická činnost 28.1.1999 - 20.9.2014
leasing spojený s financováním 28.1.1999 - 20.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 20.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Albrechtická 1787/121 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1000363392
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 15.3.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Rolsberská 638/66 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000363384
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.3.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Sladkovského 142/37 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000363414
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.3.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Tržní 2832/5 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1000363406
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.7.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Palackého 1675/25 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1008341720
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 6
Provozovna: Sladkovského 1215/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008341711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 7
Provozovna: Uničovská 370/19 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1009181114
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.10.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Gen. Fajtla 372 , Mošnov 742 51
Identifikační číslo provozovny: 1012246256
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.6.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: K Překladišti 948 739 21 Paskov
Identifikační číslo provozovny: 1012247546
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 1.6.2018

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Rolsberská 638/66 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000363384
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.3.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Palackého 1675/25 , Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny: 1008341720
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: Sladkovského 1215/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008341711
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2012

Živnost č. 3 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Technická a ekonomická činnost kromě příloh zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklama, propagace, inzerce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenství v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Skladování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 20.2.2006

Živnost č. 9 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Vnitrostátní zasílatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Celní deklarant

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1999
Zánik oprávnění: 22.6.2000

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1999
Zánik oprávnění: 10.6.2004

Živnost č. 18 Poradenství v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.2000
Zánik oprávnění: 7.3.2001

Živnost č. 19 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Finanční leasing
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Vedení firmy ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Nemrava 21.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012
Adresa: Štramberská 1091 , 742 21 Kopřivnice Česká republika
Štramberská 1091/8, 742 21 Kopřivnice
Jméno: Miroslav Konečný 21.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012
Adresa: Květná 281 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Květná 281/10, 789 85 Mohelnice
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 20.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Jméno: Ing. Roman Štěrbáček 28.1.1999 - 1.11.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 9. května 48 , Horní Moštěnice Česká republika
Horní Moštěnice, 9. května 48
Jméno: Ing. Jaroslav Kudra 28.1.1999 - 1.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 18 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Nerudova 18
Jméno: Ing. František Toman 1.11.1999 - 20.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.1.2002
Adresa: Nová 18 , Štěpánov Česká republika
Štěpánov, Nová 18
Jméno: Ing. Lubomír Belko 1.11.1999 - 20.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 18.1.2002
Adresa: Antonína Slavíčka 16 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Antonína Slavíčka 16
Jméno: Ing. Stanislav Purger 28.1.1999 - 13.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 19.8.2004
Ve funkci: do 19.8.2004
Adresa: 88 , Žeranovice Česká republika
Žeranovice 88
Jméno: Ing. Petr Nemrava 20.12.2002 - 19.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2002 do 18.1.2007
Adresa: Štramberská 1091 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Štramberská 1091/8
Jméno: Miroslav Konečný 20.12.2002 - 19.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2002 do 18.1.2007
Adresa: Květná 281 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Květná 281/10
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 13.9.2004 - 5.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 20.8.2004 do 30.6.2009
Adresa: Keltičkova 1905 , Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44
Jméno: Ing. Petr Nemrava 19.6.2007 - 9.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2007 do 18.4.2012
Adresa: Štramberská 1091 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Štramberská 1091/8
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 5.8.2009 - 9.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905 , Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44
Jméno: Miroslav Konečný 19.6.2007 - 27.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2007 do 18.4.2012
Adresa: Květná 281 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Květná 281/10
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 9.8.2013 - 26.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Jméno: Ing. Petr Nemrava 9.8.2013 - 21.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2007 do 18.4.2012
Adresa: Štramberská 1091 , 742 21 Kopřivnice Česká republika
Štramberská 1091/8, 742 21 Kopřivnice
Jméno: Miroslav Konečný 27.11.2013 - 21.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2007 do 18.4.2012
Adresa: Květná 281 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Květná 281/10, 789 85 Mohelnice
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 26.5.2014 - 20.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2009 do 30.6.2014
Adresa: Keltičkova 1905 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Božena Kneblová 7.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2016
Ve funkci: od 10.3.2016
Adresa: Tolstého 110 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Tolstého 110, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Luděk Macháček 7.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2016
Adresa: Na Lani 229 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Na Lani 229, Loučka, 741 01 Nový Jičín
Jméno: Petr Vrobel 7.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2016
Adresa: Drážní 140 , 750 02 Přerov Česká republika
Drážní 140/43, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov
Jméno: Ing. Marta Kátriková 28.1.1999 - 1.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Čajkovského 14 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Čajkovského 14a
Jméno: František Sigmund 28.1.1999 - 1.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Školní 115 , Hustopeče nad Bečvou Česká republika
Hustopeče nad Bečvou, Školní 115
Jméno: Ing. Miroslav Mihula 1.11.1999 - 20.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 18.1.2002
Adresa: 566 , Mosty u Jablunkova Česká republika
Mosty u Jablunkova 566
Jméno: Ing. Miloslav Krček 1.11.1999 - 7.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.1.2006
Adresa: Bystrovanská 44 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Bystrovanská 44
Jméno: Ing. Michaela Maňhalová 28.1.1999 - 19.6.2007
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: do 19.1.2007
Ve funkci: do 19.1.2007
Adresa: E. Krásnohorské 2 , Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, E. Krásnohorské 2
Jméno: Ing. Luděk Macháček 20.12.2002 - 19.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.1.2002 do 18.1.2007
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Na Lani 229
Jméno: Jiří Vystavěl 7.6.2006 - 3.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2006 do 15.12.2010
Adresa: Anglická 6 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Anglická 6
Jméno: Ing. Michaela Maňhalová 19.6.2007 - 3.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2007 do 16.12.2010
Ve funkci: od 19.1.2007 do 16.12.2010
Adresa: E. Krásnohorské 2 , Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, E. Krásnohorské 2
Jméno: Ing. Luděk Macháček 19.6.2007 - 3.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.1.2007 do 16.12.2010
Adresa: Na Lani 229 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Na Lani 229
Jméno: Ing. Božena Kneblová 3.1.2011 - 9.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Ve funkci: od 16.12.2010
Adresa: Tolstého 110 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Tolstého 110, PSČ 73801
Jméno: Ing. Luděk Macháček 3.1.2011 - 26.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Na Lani 229 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Na Lani 229, PSČ 74101
Jméno: Petr Vrobel 3.1.2011 - 26.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Drážní 0 , 750 02 Přerov Česká republika
Přerov, Drážní /43, PSČ 75002
Jméno: Ing. Božena Kneblová 9.8.2013 - 26.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Ve funkci: od 16.12.2010
Adresa: Tolstého 110 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Tolstého 110, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Božena Kneblová 26.5.2014 - 7.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.3.2016
Ve funkci: od 16.12.2010 do 10.3.2016
Adresa: Tolstého 110 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Tolstého 110, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Ing. Luděk Macháček 26.5.2014 - 7.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.3.2016
Adresa: Na Lani 229 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Na Lani 229, Loučka, 741 01 Nový Jičín
Jméno: Petr Vrobel 26.5.2014 - 7.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 10.3.2016
Adresa: Drážní 140 , 750 02 Přerov Česká republika
Drážní 140/43, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miroslav Konečný
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Nemrava
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Vrátný

Vlastníci firmy ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 152 000 000 Kč 100% 5.1.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 13.10.2004 - 5.1.2009
zakladni 315 012 000 Kč 100% 16.1.2001 - 13.10.2004
zakladni 303 726 000 Kč 100% 27.7.1999 - 16.1.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 28.1.1999 - 27.7.1999

Sbírka Listin ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. IČO: 25829653

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2079/SL 43 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 3.3.2016 9.3.2016 24
B 2079/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 8.8.2014 24
B 2079/SL 40 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 22.4.2013 2
B 2079/SL 39 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 22.4.2013 21
B 2079/SL 38 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.8.2011 19.9.2011 24
B 2079/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zprávqa o výsledku voleb DR Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 14.1.2011 2
B 2079/SL 36 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 14.1.2011 4
B 2079/SL 35 notářský zápis Nz 1897/2010 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 3.1.2011 14.1.2011 4
B 2079/SL 34 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.12.2010 6.12.2010 34
B 2079/SL 33 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 30
B 2079/SL 32 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 28
B 2079/SL 31 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 28
B 2079/SL 30 výroční zpráva r.2005,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 24.11.2010 29
B 2079/SL 29 podpisové vzory - Ing. Tomáš Vrátný Krajský soud v Ostravě 26.7.2009 4.8.2009 6.8.2009 2
B 2079/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.VH - výsl.hosp.2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 4.8.2009 6.8.2009 1
B 2079/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 4.8.2009 6.8.2009 1
B 2079/SL 26 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2007 Krajský soud v Ostravě 4.8.2008 5.9.2008 1
B 2079/SL 25 notářský zápis NZ 1248/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.8.2007 23.8.2007 29.8.2007 4
B 2079/SL 24 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2006 Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 12.7.2007 27.8.2007 1
B 2079/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - Rozh.jed.akcion, doz.rady Krajský soud v Ostravě 19.1.2007 29.6.2007 2.8.2007 6
B 2079/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.1.2007 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 21 ostatní - Rozh.VH - výsl.hosp.2005 Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 26.3.2007 27.3.2007 1
B 2079/SL 19 usn. o nařízení výk.rozh. -91Nc10465/2005 - zastav.exek. Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 27.7.2006 17.8.2006 2
B 2079/SL 18 výroční zpráva r. 1999 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 19.7.2006 20
B 2079/SL 17 výroční zpráva r.2004,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 19.7.2006 26
B 2079/SL 16 výroční zpráva r.2001,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.7.2006 19.7.2006 25
B 2079/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Protokol o výsl.voleb DR Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 11.5.2006 8.6.2006 2
B 2079/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - výsledek volebe člena DR Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 11.5.2006 8.6.2006 1
B 2079/SL 13 podpisové vzory - Jiří Vystavěl Krajský soud v Ostravě 22.3.2006 11.5.2006 8.6.2006 1
B 2079/SL 12 ostatní - Rozh.VH - hosp.výsl.2004 Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 7.11.2005 8.11.2005 1
B 2079/SL 9 notářský zápis NZ 896/2004 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 4
B 2079/SL 8 výroční zpráva r.2003,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.9.2004 16.9.2004 51
B 2079/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 20.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 1
B 2079/SL 10 podpisové vzory - Ing. Tomáš Vrátný Krajský soud v Ostravě 20.8.2004 2.9.2004 16.9.2004 2
B 2079/SL 7 výroční zpráva r.2002,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.8.2003 8.8.2003 32
B 2079/SL 6 podpisové vzory - Ing.P.Nemrava, M.Konečný Krajský soud v Ostravě 4.3.2002 14.10.2002 19.2.2003 1
B 2079/SL 5 notářský zápis NZ 48/2002 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 18.1.2002 14.10.2002 19.2.2003 11
B 2079/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 3.8.2001 22
B 2079/SL 3 notářský zápis NZ 365/2000 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 7.9.2000 2.10.2000 28.11.2000 5
B 2079/SL 2 notářský zápis NZ 509/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.1998 14.12.1998 28.1.1999 24
B 2079/SL 1 notářský zápis NZ 508/98 - Zakl.listina Krajský soud v Ostravě 12.11.1998 14.12.1998 28.1.1999 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.