CIDEM Hranice, a.s. Hranice IČO: 14617081

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CIDEM Hranice, a.s., která sídlí v obci Hranice a bylo jí přiděleno IČO 14617081.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CIDEM Hranice, a.s. se sídlem v obci Hranice byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 21.3.1991
Spisová značka: B 148
IČO: 14617081
Obchodní firma: CIDEM Hranice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.3.1991
Na základě Smlouvy o koupi části závodu ze dne 15.8.2019 došlo k převodu části závodu společnosti CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Hranice I-Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, identifikační číslo 146 17 081, jako strany prodávající, na společnost Tran sdev Morava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Bozděchova 567/8, PSČ 702 00, identifikační číslo 067 38 346, jako stranu kupující, a Doklad o koupi části závodu byl uložen do sbírky listin u kupujícího společnosti Transdev Morava s.r.o. 17.9.2019
Valná hromada přijala dne 22.12.2017 následující usnesení: Valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a.s. 1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 051 61 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 (dále jen Hlavní akcionář), která je vlastníkem 488.204 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v listinné podobě emitovaných Společností, se kterými je spojeno celkem 488.204 hlasů na valné hromadě, tj. kt erý vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společn osti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.11.2017 na představenstvu Společnosti tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den koná ní valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 488.204.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl 97,71 % (slovy: devadesát sedm procent a sedmdesát je dna setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Společnost Overline Invest, a.s. je tedy jako Hlavní akcionář osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na ni jako na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK; 2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím znějícím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých), které jsou ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavn ího akcionáře (dále také Akcie), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního a kcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: j eden tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1/941/2017 ze dne 29.9.2017, který vypracovala TPA Valuation & Advisory s.r.o., znalecký ústav v oboru ekono mika zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, (dále jen Znalecký posudek). 4) schvaluje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, a to Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl, vložka 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valn é hromady potvrzením Pověřené osoby; 5) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne stanovené protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK) včetně případného úroku, bez zbytečného od kladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, případně na jiný bankovní účet uvedený při předložení akcií. Pověřená osoba poskytne protiplněn í tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo podle § 389 odst. 1 ZOK. 6) stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po nuceném přechodu vlastnického práva k Akciím v sídle Společnosti v Hranicích, a to na adrese CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranic e, v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení Akcií je možno předem dojednat se Společností na telefonním čísle 581654285. 7) upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (Akcie) odlišní od Hlavního akcionáře nepředloží tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, kte rá nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. 3.1.2018
Valná hromada rozhodla dne 9.6.2017 o snížení základního kapitálu o částku 29.643.000,- Kč, takto: a) § 516 písm. a) ZOK - Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti: Fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti nabyla Společnost do svého majetku vlastní akcie jako univerzální nástupce společnosti CI DEMA, s.r.o., viz § 306 odst. (1) písm. b) zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný akcionář navrhl rozšíření pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti o tyto vlastní akcie. Důvod snížení základního kap itálu je dobrovolný, přijatý na podnět kvalifikovaného akcionáře rozhodnutím valné hromady. Účelem snížení základního kapitálu je vzetí z oběhu vlastních akcií Společnosti nabytých fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti. b) § 516 písm. b) ZOK - Způsob a rozsah navrhovaného snížení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 29.643.000,-Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 529.276.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu 499.6 33.000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu Společnost použije vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, tak, že je zničí. c) § 516 písm. c) ZOK - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, ad. § 516 písm. e) - údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, ad. § 516 f) - stanovení lhůty pro předložení akcií, pokud akc ie mají být akcie v důsledku snížení základního kapitálu předloženy Společnosti: Základní kapitál bude snižován jen ve svém číselném vyjádření, bude se proto jednat pouze o účetní operaci. Návrh kvalifikovaného akcionáře na snížení základního kapitálu Spo lečnosti o vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, byl návrhem na bezplatné vzetí těchto vlastních akcií z oběhu. Vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majet ku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, má Společnost ve svém držení, proto se nestanoví lhůta pro jejich předložení. 14.6.2017
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 27.3. 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ 14617081, se sídlem Hranice, Hranice I Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, jako nástupnickou, přešlo jmění zanikajíc í společnosti CIDEMA, s.r.o., IČ 03049833, se sídlem Hranice, Hranice I Město, Skalní 1088, PSČ 753 01. Rozhodný den fúze je 1.1.2017. V souladu s ustanovením § 95b zák. 125/2008 Sb. nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou. 10.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.12.2015
Společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, jako prodávající, uzavřela dne 1.9.2014 se svojí dceřinnou společností FVE 6 s.r.o. se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 28206380, jako kupujícím smlouvu o koupi části závodu, na jejímž základě došlo k prodeji organizační jednotky - fotovoltaické elektrárny. K této Smlouvě o koupi části závodu byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 14.11.2014. Účinky převodu nastaly dne 1.12.2014. Převod části závodu neznamená podstatnou změnu dosavadní struktu ry závodu, nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti CIDEM Hranice, a.s. 7.2.2015
Dne 14.12.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku provozovaného mimo jiné za účelem výroby a prodeje pálených cihlářských výrobků, podnikající na adrese Frýdek-Místek, Bahno 1308, kterou obchodní společnost CIDEM Hranice, a.s. se sídlem na adrese 753 40 Hranice, Skalní 1088, prodala jako část svého podniku obchodní společnosti MUROŇ spol. s r.o., IČO: 45196176, se sídlem Frýdek-Místek, Kvapilova 503, PSČ: 738 04. 8.5.2001
Základní kapitál a akcie: 1. Základní kapitál společnosti činí 450 189 000,-Kčs. Ja na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 450 089 000,-Kčs. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno. 29.3.1991 - 11.5.1993
Den vzniku: 21. březen 1991. 21.3.1991
Způsob založení: Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona o akciových společnostech na základě zakladatelského plánu ze dne 27.2.1991. 21.3.1991
Výše základního kapitálu: Základní kapitál akciové společnosti činí 100.000,-Kčs a bude na něj vydána jedna akcie (zatímní list) o stejné nominální hodnotě. Akcie společnosti zní na jméno. 21.3.1991 - 29.3.1991

Aktuální kontaktní údaje CIDEM Hranice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 14617081
Obchodní firma: CIDEM Hranice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 47
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 14617081
Firma: CIDEM Hranice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Hranice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1991

Kontakty na CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Skalní 1088 , Hranice 753 01 29.11.2016
Sídlo: Skalní 1088 , Hranice 753 01 14.11.2011 - 29.11.2016
Sídlo: Skalní 1088 , Hranice 753 01 24.10.2011 - 14.11.2011
Sídlo: Skalní 1088 , Hranice 753 01 13.4.2002 - 24.10.2011
Sídlo: Skalní 1088 , Hranice 753 01 11.5.1993 - 13.4.2002
Sídlo: Hranice Česká republika
21.3.1991 - 11.5.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Skalní 1088, Hranice 753 01

Obory činností CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 24.10.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.10.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 2.9.2008 - 24.10.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.10.2006 - 24.10.2011
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2006 - 24.10.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 20.10.2006 - 24.10.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.4.2002 - 20.10.2006
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 13.4.2002 - 20.10.2006
přípravné práce pro stavby 13.4.2002 - 20.10.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 13.4.2002 - 24.10.2011
velkoobchod 13.4.2002 - 24.10.2011
specializovaný maloobchod 13.4.2002 - 24.10.2011
zpracování dat, databank, správa sítí 13.4.2002 - 24.10.2011
silniční motorová doprava nákladní 13.4.2002 - 24.10.2011
testování, měření a analýzy 13.4.2002 - 24.10.2011
realitní činnost 13.4.2002 - 24.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 13.4.2002 - 24.10.2011
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.4.2002 - 24.10.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 13.4.2002 - 24.10.2011
správa a údržba nemovitostí 13.4.2002 - 24.10.2011
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 13.4.2002 - 24.10.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 13.4.2002 - 24.10.2011
výroba pilařská a impregnace dřeva 13.4.2002 - 24.10.2011
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 13.4.2002 - 24.10.2011
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 7.12.2000 - 13.4.2002
správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické 6.10.1998 - 13.4.2002
účetní práce - vedení účetnictví včetně ekonomického a účetního poradenství 24.9.1997 - 13.4.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 24.9.1997 - 20.10.2006
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.3.1997 - 7.12.2000
prodej drogistického zboží 26.3.1997 - 7.12.2000
projektová činnost ve výstavbě 26.3.1997 - 7.12.2000
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 26.3.1997 - 13.4.2002
práce mechanizačními prostředky 26.3.1997 - 13.4.2002
hornická činnost v rozsahu: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d) 24.9.1996
pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 24.9.1996 - 13.4.2002
pronájem průmyslového zboží 24.9.1996 - 13.4.2002
ubytovací služby 24.9.1996 - 20.10.2006
provozování dráhy - vlečky 24.9.1996 - 20.10.2006
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 30.3.1994 - 24.9.1996
podnikání v oblasti nakládání s odpady 30.3.1994 - 26.3.1997
těžba písku 2.11.1993 - 26.3.1997
silniční motorová doprava 2.11.1993 - 13.4.2002
zkoušení kvality stavebních výrobků a materiálů ve stavebnictví 2.11.1993 - 13.4.2002
zemní práce prováděné strojem 2.11.1993 - 13.4.2002
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 11.5.1993 - 24.9.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 11.5.1993 - 26.3.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 11.5.1993 - 26.3.1997
projektování elektrických zařízení 11.5.1993 - 7.12.2000
hostinská činnost 11.5.1993 - 7.12.2000
konstrukční práce ve strojírenství a stavebnictví 11.5.1993 - 7.12.2000
výroba cihel a krytiny pálené a ostatních cihlářských výrobků 11.5.1993 - 13.4.2002
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 11.5.1993 - 13.4.2002
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 11.5.1993 - 13.4.2002
výroba cementového zboží a umělého kamene 11.5.1993 - 13.4.2002
automatizované zpracování dat 11.5.1993 - 13.4.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 11.5.1993 - 13.4.2002
obchodní činnost 3.10.1991 - 11.5.1993
2. Obchodní činnost v rozsahu výrobní činnosti společnosti 21.3.1991 - 3.10.1991
1. Výroba - cihlářských výrobků pálených, obor 596 JKPOV (jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků - dále jen JKPOV) -dřevocementových a cementotřískových desek, obor 595 JKPOV, včetně výroby dílců, i v kombinaci s cihlářskými, dřevěnými, ocelovými, betonovými a tepelněizolačními materiály. - prefabrikátů betonových a železobetonových s keramickou výplní obor 593 JKPOV 21.3.1991 - 11.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Skalní 1088 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1005587698
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 5.9.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Nová 223 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1005587701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 24.8.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nová 223 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1005587701
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.1994

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Skalní 1088 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1005587698
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.1997

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 28.6.2019
Přerušení oprávnění: 25.9.2019

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 7.3.2005

Živnost č. 7 Konstrukční práce v oblasti strojírenství a stavbenictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 21.11.2000

Živnost č. 8 Výroba cihel a krytiny pálené a ostatních cihlářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 15.10.2001

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 2.11.2006

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 30.10.2000

Živnost č. 13 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 2.11.2006

Živnost č. 14 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.2000

Živnost č. 15 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (v rozsahu daného osvědčení)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 1.12.2000

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě (v rozsahu daného osvědčení)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 1.12.2000

Živnost č. 17 výroba cementového zboží a umělého kamene s výjimkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 15.10.2001

Živnost č. 18 stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 9.8.1996

Živnost č. 19 projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.9.1992
Zánik oprávnění: 9.8.1996

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 2.11.2006

Živnost č. 21 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 14.6.1996

Živnost č. 22 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 1.12.2000

Živnost č. 23 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 12.4.1996

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 7.10.1996
Konec oprávnění: 2.10.1997

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1993
Zánik oprávnění: 2.11.2006

Živnost č. 26 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 26.8.1996

Živnost č. 28 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Zánik oprávnění: 30.10.1996

Živnost č. 29 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.1994
Zánik oprávnění: 2.11.2006

Živnost č. 30 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.1996
Zánik oprávnění: 15.10.2001

Živnost č. 35 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1996
Zánik oprávnění: 7.12.2000

Živnost č. 36 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.7.1996
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 37 Účetní práce - vedení účetnictví včetně ekonomického a účetního poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1997
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 38 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1998
Zánik oprávnění: 11.1.2001

Živnost č. 40 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná vůči třetím stranám, před soudy a jinými orgány představenstvo, za něž jedná ve všech věcech a v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. 23.5.2016
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo každý člen představenstva samostatně. Písemné právní úkony činí členové představenstva tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis. 24.9.1997 - 23.5.2016
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo alespoň dva členové představenstva vždy společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Písemné právní úkony činí členové představenstva, oprávnění jednat jménem společnosti, a to tím způsobem, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a označení funkce. 26.3.1997 - 24.9.1997
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo alespoň dva členové představenstva vždy společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 24.9.1996 - 26.3.1997
Jednání: "Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně vždy dva členové představenstva." 5.8.1994 - 24.9.1996
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. 2.11.1993 - 5.8.1994
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva (popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy) a vždy nejméně jeden člen představenstva. 21.3.1991 - 2.11.1993
Jméno: Tomáš Vavřík 2.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2018
Adresa: Sklený kopec 2030, Hranice 753 01
Jméno: Václav Brabec 2.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2018
Adresa: Čelakovského 1271/6, Havířov 736 01
Jméno: Radoslav Bendík 2.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Neumannova 532/21, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 21.3.1991 - 8.6.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Nemocnicí 1514, Hranice 753 01
Jméno: Vojtěch Stokláska 21.3.1991 - 8.6.1992
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Boháčova 862/3, Praha 149 00
Jméno: Jindřich Bartsch 21.3.1991 - 8.6.1992
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Struhlovsko 1500, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jarmila Hanáková 21.3.1991 - 2.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Podlesí 146/25, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Karel Dušek 21.3.1991 - 2.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Protivova 1387 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Jméno: Ing. Roman Vývoda 8.6.1992 - 2.11.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Miloslav Ondrůšek 8.6.1992 - 2.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 1986/74, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Petr Conk 2.11.1993 - 30.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 2315/62, Praha 120 00
Jméno: Ing. Josef Vystrčil 8.6.1992 - 5.8.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Struhlovsko 1497, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Kamil Krybus 2.11.1993 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: tř. Gen. Janouška 2593/9, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Zdeněk Luňák 2.11.1993 - 16.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nadhumenní č. 306 , Zlín, Mladcová Česká republika
Jméno: Ing. Michal Větrovský 30.3.1994 - 31.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Cikorce 1228/36, Praha 143 00
Jméno: Ing. Petr Paciorek 2.11.1993 - 24.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ratibořská 748/36, Praha 181 00
Jméno: Ing. Milan Janout 5.8.1994 - 24.9.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Tenisu 843/14, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Roman Vývoda 5.8.1994 - 24.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Kamil Krybus 16.2.1996 - 24.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: tř. Gen. Janouška 2593/9, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jaroslav Geršla 31.7.1996 - 24.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Wurmova 673/13, Přerov 750 02
Jméno: Milan Skácel 24.9.1996 - 24.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolská 233, Zborovice 768 32
Jméno: Mgr. Josef Bílek 24.9.1996 - 24.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Volného 1568/10, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Roman Vývoda 24.9.1996 - 13.4.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Václav Brabec 24.9.1996 - 13.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Komunardů 983/4, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Radoslav Bendík 24.9.1996 - 13.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Nemocnicí 1464, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Roman Vývoda 13.4.2002 - 10.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.1998 do 31.12.2002
Ve funkci: od 1.7.1998 do 31.12.2002
Adresa: Havlíčkova 1445 , 753 01 Hranice, Hranice I - Město Česká republika
Jméno: Ing. Václav Brabec 13.4.2002 - 8.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.1998 do 26.6.2003
Ve funkci: od 1.7.1998 do 26.6.2003
Adresa: Komunardů 983/4, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Radoslav Bendík 13.4.2002 - 8.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.1998 do 26.6.2003
Adresa: Pod Křivým 1947 , 753 01 Hranice, Hranice I - Město Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Vavřík 10.3.2003 - 8.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2003 do 26.6.2003
Ve funkci: od 8.1.2003 do 26.6.2003
Adresa: Masarykovo nám. 91 , 753 01 Hranice, Hranice I-Město Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Vavřík 8.11.2003 - 20.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003
Ve funkci: od 26.6.2003
Adresa: Masarykovo nám. 91 , 753 01 Hranice Česká republika
Jméno: Ing. Václav Brabec 8.11.2003 - 2.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Ve funkci: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Adresa: Komunardů 983/4, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Radoslav Bendík 8.11.2003 - 2.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Adresa: Pod Křivým 1947, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Tomáš Vavřík MBA 20.10.2006 - 2.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Ve funkci: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Adresa: Masarykovo nám. 91 , 753 01 Hranice Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Vavřík MBA 2.9.2008 - 4.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008
Ve funkci: od 23.6.2008
Adresa: Masarykovo nám. 91 , 753 01 Hranice Česká republika
Jméno: Ing. Václav Brabec 2.9.2008 - 27.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Ve funkci: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Adresa: Komunardů 983/4, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Radoslav Bendík 2.9.2008 - 27.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Adresa: Pod Křivým 1947, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Tomáš Vavřík MBA 4.5.2009 - 27.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Ve funkci: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Adresa: Sklený kopec 2030, Hranice 753 01
Jméno: Radoslav Bendík 27.6.2013 - 29.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: Pod Křivým 1947, Hranice 753 01
Jméno: Tomáš Vavřík 27.6.2013 - 2.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Adresa: Sklený kopec 2030, Hranice 753 01
Jméno: Václav Brabec 27.6.2013 - 2.10.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Adresa: Čelakovského 1271/6, Havířov 736 01
Jméno: Radoslav Bendík 29.7.2016 - 2.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Adresa: Neumannova 532/21, Brno 602 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Roman Vývoda 2.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2018
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Barbora Weissová 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Rohová 1108/10, Havířov 736 01
Jméno: Jarmila Krčová 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Struhlovsko 1213, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Fusek 8.6.1992 - 2.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Střední 396/12, Brno 602 00
Jméno: Jaroslav Čermák 8.6.1992 - 26.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Seifertova 492/4, Přerov 750 02
Jméno: Antonín Prejza 8.6.1992 - 6.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Dolní náměstí 26/39, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavol Varga 2.11.1993 - 6.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Žilinská 2 , Trenčín Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 26.3.1997 - 6.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Karasova 11/1, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Miroslav Havel 6.10.1998 - 10.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.1998 do 31.12.2002
Adresa: Radova 525/14, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Václav Brabec st. 6.10.1998 - 8.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.1998 do 26.6.2003
Ve funkci: do 26.6.2003
Adresa: Šmeralova 111/1, Havířov 736 01
Jméno: Vladislav Tomečka 6.10.1998 - 8.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.5.1998 do 27.5.2003
Adresa: 49, Černotín 753 68
Jméno: Ing. Roman Vývoda 10.3.2003 - 8.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2003 do 26.6.2003
Adresa: Havlíčkova 1445 , 753 01 Hranice, Hranice I-Město Česká republika
Jméno: Ing. Václav Brabec 8.11.2003 - 2.9.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Ve funkci: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Adresa: Šmeralova 111/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Roman Vývoda 8.11.2003 - 2.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2003 do 23.6.2008
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Roman Oliva 8.11.2003 - 2.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.5.2003 do 29.5.2008
Adresa: Hromůvka 1871, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Václav Brabec 2.9.2008 - 4.5.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 23.12.2008
Ve funkci: od 24.6.2008 do 23.12.2008
Adresa: Šmeralova 111/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Roman Vývoda 2.9.2008 - 4.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Martin Bagar 2.9.2008 - 27.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 26.4.2013
Adresa: Obránců míru 1377, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Roman Vývoda 4.5.2009 - 27.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2008 do 17.5.2013
Ve funkci: od 20.3.2009 do 17.5.2013
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Barbora Weissová 4.5.2009 - 27.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2009 do 17.5.2013
Adresa: Rohová 1108/10, Havířov 736 01
Jméno: Roman Vývoda 27.6.2013 - 2.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Adresa: Havlíčkova 1445, Hranice 753 01
Jméno: Barbora Weissová 27.6.2013 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013 do 16.5.2018
Adresa: Rohová 1108/10, Havířov 736 01
Jméno: Marcel Czyz 27.6.2013 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2013 do 26.4.2018
Adresa: Hromůvka 1880, Hranice 753 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Brabec
Člen statutárního orgánu: Ing. Radoslav Bendík
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Vavřík MBA

Vlastníci firmy CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 499 633 000 Kč 100% 31.10.2017
zakladni 529 276 000 Kč - 11.5.1993 - 31.10.2017

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 499 633 31.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 529 276 21.1.2014 - 31.10.2017
Akcie na majitele 1 000 Kč 529 276 30.3.1994 - 21.1.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 529 276 11.5.1993 - 30.3.1994

Sbírka Listin CIDEM Hranice, a.s. IČO: 14617081

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 148/SL 97 notářský zápis [NZ 851/2015] Stanovy Krajský soud v Ostravě 7.12.2015 9.12.2015 31.12.2015 24
B 148/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 13.7.2015 10.9.2015 38
B 148/SL 95 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.8.2014 27.8.2014 27
B 148/SL 94 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 7.7.2014 12.8.2014 37
B 148/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2207/2013 Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 23.12.2013 27.1.2014 26
B 148/SL 92 účetní závěrka [2012]  včetně příloh, audit Krajský soud v Ostravě 22.8.2013 30.8.2013 24
B 148/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 17.5.2013 1.7.2013 22.7.2013 14
B 148/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.5.2013 1.7.2013 22.7.2013 25
B 148/SL 89 notářský zápis NZ 998/2013 změna stanov Krajský soud v Ostravě 17.5.2013 1.7.2013 22.7.2013 5
B 148/SL 88 výroční zpráva [2012]  vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 1.7.2013 41
B 148/SL 87 notářský zápis NZ 998/2013 změna stanov Krajský soud v Ostravě 17.5.2013 27.6.2013 1.7.2013 6
B 148/SL 86 ostatní - Zpráva představ.o podnik.č. Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 3.8.2012 6
B 148/SL 85 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 3.8.2012 36
B 148/SL 84 ostatní - Protokoly o hlasování Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 10.7.2012 3.8.2012 5
B 148/SL 83 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 10.7.2012 3.8.2012 6
B 148/SL 82 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 10.7.2012 3.8.2012 1
B 148/SL 81 účetní závěrka r. 2011 vč. příl, audit. Krajský soud v Ostravě 6.6.2012 20.6.2012 24
B 148/SL 80 ostatní - Zpr.představ. + Zpr.DR Krajský soud v Ostravě 29.7.2011 23.8.2011 5
B 148/SL 79 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2011 29.7.2011 23.8.2011 6
B 148/SL 78 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 29.7.2011 23.8.2011 36
B 148/SL 77 účetní závěrka r. 2010 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 28.7.2011 26
B 148/SL 76 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 20.8.2010 13.9.2010 26
B 148/SL 75 ostatní - Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 28.6.2010 29.7.2010 7
B 148/SL 74 ostatní - Zpráva dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 28.6.2010 29.7.2010 1
B 148/SL 73 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv,§66a,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 29.7.2010 36
B 148/SL 72 výroční zpráva r.2008 vč. úč.záv,audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 20.8.2009 36
B 148/SL 71 ostatní Zápis z VH - schv.úz 2008 Krajský soud v Ostravě 12.6.2009 21.7.2009 20.8.2009 15
B 148/SL 70 účetní závěrka r.2008 vč. příl,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 20.8.2009 26
B 148/SL 69 zpráva auditora ověř.úč.záv.k31.3.2007+příl.úz Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 20.8.2009 19
B 148/SL 68 výroční zpráva r.2008 vč. úč.záv.s příl. Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 21.7.2009 36
B 148/SL 67 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 12.6.2009 26.6.2009 21.7.2009 15
B 148/SL 66 ostatní zápis z VH - schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 19.8.2008 19.9.2008 10
B 148/SL 65 rozhod. o statut. orgánu -volba předs.a místopředs. př. Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 19.8.2008 19.9.2008 2
B 148/SL 64 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,audit,§66a... Krajský soud v Ostravě 19.8.2008 19.9.2008 35
B 148/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 19.8.2008 19.9.2008 26
B 148/SL 62 notářský zápis NZ 229/2008 - osvědčení Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 19.8.2008 19.9.2008 10
B 148/SL 61 podpisové vzory Vavřík,Brabec,Bendík Krajský soud v Ostravě 19.8.2008 19.9.2008 4
B 148/SL 60 zpráva auditora - řádná RZ k 31.3.2007 Krajský soud v Ostravě 10.1.2008 30.1.2008 26
B 148/SL 59 ostatní - Zpr.předst.+doz.rady k úč.z. Krajský soud v Ostravě 29.8.2007 29.11.2007 14.12.2007 5
B 148/SL 58 ostatní - Záp. z VH - schvál. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 29.8.2007 29.11.2007 14.12.2007 10
B 148/SL 57 výroční zpráva k 31.3.07,úč.z.,§66/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.11.2007 14.12.2007 34
B 148/SL 56 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 6
B 148/SL 55 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Ostravě 19.10.2006 26.10.2006 4
B 148/SL 54 ostatní zpráva DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 19.10.2006 26.10.2006 1
B 148/SL 53 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 26.9.2006 19.10.2006 26.10.2006 11
B 148/SL 52 notářský zápis Nz 259/2006 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 26.9.2006 19.10.2006 26.10.2006 13
B 148/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.9.2006 25.10.2006 26
B 148/SL 50 účetní závěrka 1.4.05-31.3.06, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 9.10.2006 10.10.2006 27
B 148/SL 49 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 10.11.2005 10.11.2005 9
B 148/SL 48 výroční zpráva 2004,kons.ú.z.,zpr.aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.11.2005 10.11.2005 60
B 148/SL 47 účetní závěrka r. 2004 (1/1/04-31/3/05)+audit Krajský soud v Ostravě 15.8.2005 24.8.2005 30
B 148/SL 3 ostatní -zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 16.8.2004 24.8.2004 25.8.2004 7
B 148/SL 44 účetní závěrka r.2003 vč.zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.7.2004 19.7.2004 26
B 148/SL 2 výroční zpráva 2003,k.ú.z.,z.a.,§66a/9,z.ŘVH Krajský soud v Ostravě 11.5.2004 13.5.2004 68
B 148/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 13.11.2003 13
B 148/SL 42 účetní závěrka r. 2002 - řádná konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 13.11.2003 4
B 148/SL 41 výroční zpráva 2002,k.úč.z.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 13.11.2003 62
B 148/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.7.2003 13.11.2003 3
B 148/SL 39 účetní závěrka r. 2002,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 17.6.2003 26
B 148/SL 38 stanovy společnosti (návrh změn) Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 17.7.2002 23.7.2002 6
B 148/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 17.7.2002 23.7.2002 26
B 148/SL 36 notářský zápis NZ 253/2002 Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 17.7.2002 23.7.2002 19
B 148/SL 35 výroční zpráva 2001,k.úč.z.,z.a.,§66a/9,z.ŘVH Krajský soud v Ostravě 17.7.2002 23.7.2002 81
B 148/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 16.5.2002 26
B 148/SL 33 notářský zápis NZ 373/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 16.5.2002 77
B 148/SL 32 účetní závěrka r. 2001,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 9.5.2002 15.5.2002 25
B 148/SL 31 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 30.10.2001 2.11.2001 6
B 148/SL 30 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 3.6.1999 30.10.2001 2.11.2001 8
B 148/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 30.10.2001 2.11.2001 12
B 148/SL 28 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 20.6.1997 30.10.2001 2.11.2001 9
B 148/SL 27 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.9.1996 30.10.2001 2.11.2001 8
B 148/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.7.1996 30.10.2001 2.11.2001 8
B 148/SL 25 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.1994 30.10.2001 2.11.2001 7
B 148/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.5.1998 30.10.2001 2.11.2001 1
B 148/SL 23 účetní závěrka r. 1996,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.10.2001 2.11.2001 36
B 148/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.8.2000 30.10.2001 2.11.2001 22
B 148/SL 21 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 23.8.2000 30.10.2001 2.11.2001 7
B 148/SL 20 notářský zápis NZ 254/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 23.8.2000 30.10.2001 2.11.2001 46
B 148/SL 19 notářský zápis NZ 199/99 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 3.6.1999 30.10.2001 2.11.2001 39
B 148/SL 18 notářský zápis NZ 211/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 30.10.2001 2.11.2001 38
B 148/SL 17 notářský zápis NZ 253/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 20.6.1997 30.10.2001 2.11.2001 35
B 148/SL 16 notářský zápis NZ 273/96 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.9.1996 30.10.2001 2.11.2001 31
B 148/SL 15 notářský zápis NZ 190/96 Krajský soud v Ostravě 15.7.1996 30.10.2001 2.11.2001 9
B 148/SL 14 notářský zápis NZ 214/94 Krajský soud v Ostravě 20.7.1994 30.10.2001 2.11.2001 10
B 148/SL 13 notářský zápis NZ 158/93 Krajský soud v Ostravě 14.4.1993 30.10.2001 2.11.2001 23
B 148/SL 12 notářský zápis NZ 271/93 Krajský soud v Ostravě 28.7.1993 30.10.2001 2.11.2001 29
B 148/SL 11 notářský zápis NZ 782/92 Krajský soud v Ostravě 22.9.1992 30.10.2001 2.11.2001 7
B 148/SL 10 notářský zápis NZ 596/92 Krajský soud v Ostravě 25.5.1992 30.10.2001 2.11.2001 23
B 148/SL 9 výroční zpráva 2000(návrh),úč.z.,z.aud.,z.ŘVH Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 10.7.2001 37
B 148/SL 7 účetní závěrka 2000,ú.záv.,zpr.aud.+kons.ú.z. Krajský soud v Ostravě 22.6.2001 28.6.2001 35
B 148/SL 6 smlouva o prodeji/převodu -sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Ostravě 14.12.2000 23.2.2001 23.2.2001 20
B 148/SL 5 účetní závěrka r. 1999,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.7.2000 26.7.2000 27
B 148/SL 4 účetní závěrka r. 1998,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 24.5.1999 24.5.1999 27
B 148/SL 1 účetní závěrka r. 1997,vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.7.1998 30.7.1998 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CIDEM Hranice, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CIDEM Hranice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.