Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice IČO: 49788761

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Chodské vodárny a kanalizace, a.s., která sídlí v obci Domažlice a bylo jí přiděleno IČO 49788761.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Chodské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem v obci Domažlice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.1.1994
Spisová značka: B 360
IČO: 49788761
Obchodní firma: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
1.Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka, Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 03230333, zapsané v rejstříku svazků obcí Plzeňského kraje vlastní účastnické cenné papíry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém po čtu 159 864 ks (slovy stopadesátdevětosmsetšedesátčtyři kusy), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,04 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,04 %. Tento akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Předmětem přechodu vlastnictví jsou všechny ostatní účastnické cenné pa píry (akcie) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., v celkovém počtu 17 682 ks (slovy sedmnácttisícšestsetosmdesátdva kusy). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vlastněných akcionáři odlišnými od hl avního akcionáře, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) menšinových akcionářů vydaným společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu toho to usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře tak ke dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., jejichž vlas tníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., za účastnické cenné papíry (akcie) společnosti přiměřené protiplnění v penězích ve výši 1769,- Kč (slovy tisícsedmsetšedesátdevět korun českých) za jednu kmeno vou akcii společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., vydanou jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 689-39/14 ze dne 30.9.2014, vypracovaným znalcem Ing. Ivano u Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno, ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že znalec považuje částku 1769,- Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudk u. ---- 4. Dosavadní vlastníci akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., je předloží obchodní společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ: 60200, IČ: 60717068 (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protipln ění), do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Pověřenou osobou pro převzetí akcií a výplatu protiplnění je pan Ing. Jaroslav Sochor, člen představenstva, tel.: +420 511 205 705. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie ve výše uvede né lhůtě od přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., která nesmí být kratší než 14 (čtrnáct) dnů, postupuje společnost Chodské vodárny a kanalizace, a.s. podle § 537 a § 538 zákona č. 9 0/2012 Sb., o obchodních korporacích. Akcie lze předkládat na adrese Brno, Lidická 26, II. patro a to ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 15:30 hodin. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti E FEKTA CONSULTING, a.s., (obchodník s cennými papíry oprávněný provádět výplatu protiplnění), podle § 386 a § 387 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry obchodní společ nost EFEKTA CONSULTING, a.s., poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání akcií. 2.1.2015
Společnost vlastní 1.328 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž podíl na základním kapitálu činí 0,74% a za takto nabyté akcie společnost zaplatila 464.800,- Kč. Takto nabyté akcie byla společnost povinna ještě podle ustanovení § 161a odst.2 Obc h. zák. zcizit do 18 měsíců od jejich nabytí. Společnost tak neučinila a ještě za účinnosti obchodního zákoníku jí tak vznikla podle § 161b odst.4 Obch. zák. povinnost bez zbytečného odkladu o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií (viz 521 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou ho dnotu vlastních akcií, jež má ve svém vlastnictví, tedy o 1.328.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) a ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu zajistilo zrušení (zničení) vlastních akcií a v tomto smy slu provedlo příslušný zápis v seznamu akcionářů. S ohledem na skutečnost, že ke snížení základního kapitálu dochází výlučně využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nebude se částka odpovídající snížení vyplácet akcionářům, ale bude po nechána společnosti. 9.9.2014 - 14.10.2014
Představenstvo akciové společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., na zasedání dne 7.12.2000 v souvislosti s pověřením valné hromady konané dne 26.6.1997 rozhodlo usnesením o zvýšení základního jmění společnosti a s tím související změně stanov společnosti takto: Základní jmění společnosti se zvýší upsáním nových akcií na částku 181.505.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upsáno bude 5.336 ks veřejně obchodovatelných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě a budou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti pro veřejně obchodovatelné akcie na jméno s omezenou převoditelností. Emisní kurz každé jednotlivé akcie upsané na zvýšení základního jmění se rovná jmenovité hodnotě této akcie. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 416 92 918. Akcie budou upsány do šedesáti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle fondu národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2. Všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice, s.p., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, PSČ: 344 78, IČ 00 07 36 87, která je vymezena v rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne 4.4.1996 č.j. 396/96-480 o schválení provatizačního projektu č. 50355., které je uloženo u společnosti. Součástí provatizačního projektu je i ocenění tohoto majetku. O ocenění tohoto nepeněžitého vkladu představenstvo na základě určení valné hromady konané dne 26.6.1997, která pověřila představenstvo rozhodnout o zvýšení základního jmění společnosti, rozhodlo tak, že jeho cena byla na základě posudků znalců Zdeňka Webera, Kozinova 104, Domažlice, ze dne 19.8.2000 a JUDr. Jana Regala, Mánesova 514, Dopmažlice, ze dne 14.8.2000, kteří shodně ocenili nepeněžitý vklad na částku 6.422.700,- Kč, stanovena v souladu se schváleným priva- tizačním projektem č. 50355 na částku 5.336.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem. Nepeněžitý vklad bude splacen do šedesáti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku formou rozhodnutí Fondu národního majetku České republiky o vložení části majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice, s.p., do základního jmění společnosti Chodské vodovody a kanalizace, a.s., a to spolu s předáním písemného "prohlášení vkladatele" do rukou společnosti. Současně se schvaluje změna příslušných článků stanov společnosti, které souvisejí s tímto navýšením základního jmění. Tato změna nabývá účinnosti teprve okamžikem zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. Pro případ, že by k zápisu nedošlo, pozbývá tato změna platnosti, a to zpětně ke dni jejího schválení. Představenstvo vypracuje úplné znění stanov společnosti ve smyslu schválených změn, a to ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 28.2.2002 - 29.4.2003
Akcie: 1 akcie na jméno ve jm. hod. 1000,- Kč se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva 2.10.1995 - 29.4.2003
Základní jmění společnosti: základní jmění společnosti činí 176 169 000,- Kč (slovy jednostosedmdesátšestmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Domažlice. 1.1.1994 - 29.4.2003

Aktuální kontaktní údaje Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49788761
Obchodní firma: Chodské vodárny a kanalizace a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 25.1.1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49788761
Firma: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Domažlice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masarykova 388 , Domažlice 344 01 20.9.2002
Sídlo: Masarykova 388 , Domažlice 344 01 1.1.1994 - 20.9.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bezděkovské předměstí 388 NEOAD, Domažlice 344 78

Obory činností Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 3.7.2015
klempířství a oprava karoserií 3.7.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.7.2015
provádění staveb, jejich změn, a odstraňování 3.7.2015
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.7.2015
provozování vodovodů a kanalizací 12.8.1998
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.8.1998 - 3.7.2015
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 12.8.1998 - 3.7.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.8.1998 - 3.7.2015
podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.8.1998 - 3.7.2015
obchodní činnost s materiály pro vodohospodářské stavby 2.10.1995 - 12.8.1998
laboratorní činnost v režimu živností volných 2.10.1995 - 3.7.2015
výroba a dodávka vody, odvod a čištění odpadních vod 1.1.1994 - 12.8.1998
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 1.1.1994 - 12.8.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 3.7.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců (inženýrská činnost ve výstavbě, stavební dozor, technická pomoc ve výstavbě 1.1.1994 - 3.7.2015
klempířství 1.1.1994 - 3.7.2015
práce se stavebními mechanismy 1.1.1994 - 3.7.2015
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 3.7.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Břetislavova 144 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1004435754
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.9.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: 345 61 Staňkov
Identifikační číslo provozovny: 1003914268
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: 345 61 Staňkov
Identifikační číslo provozovny: 1003914047
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: 345 43 Koloveč
Identifikační číslo provozovny: 1003914276
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: 345 06 Chodská Lhota
Identifikační číslo provozovny: 1003914063
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 6
Provozovna: 345 61 Puclice
Identifikační číslo provozovny: 1003914241
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 7
Provozovna: 345 62 Holýšov
Identifikační číslo provozovny: 1003914152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 8
Provozovna: 345 21 Meclov
Identifikační číslo provozovny: 1003914098
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 9
Provozovna: 345 25 Hostouň
Identifikační číslo provozovny: 1003914055
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 10
Provozovna: 345 25 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny: 1003914187
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 11
Provozovna: 344 01 Česká Kubice
Identifikační číslo provozovny: 1003914209
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 12
Provozovna: 344 01 Zahořany
Identifikační číslo provozovny: 1003914250
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 13
Provozovna: 345 26 Bělá nad Radbuzou
Identifikační číslo provozovny: 1003914039
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 14
Provozovna: 345 61 Staňkov
Identifikační číslo provozovny: 1003914179
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 15
Provozovna: 345 01 Mrákov
Identifikační číslo provozovny: 1003914080
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 16
Provozovna: 345 61 Staňkov
Identifikační číslo provozovny: 1003914161
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 17
Provozovna: 344 01 Pec
Identifikační číslo provozovny: 1003914110
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 18
Provozovna: 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny: 1003914071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 19
Provozovna: 345 32 Česká Kubice
Identifikační číslo provozovny: 1003914195
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 20
Provozovna: 345 25 Meclov
Identifikační číslo provozovny: 1003914136
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 21
Provozovna: Masarykova 388 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1003914144
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 22
Provozovna: 345 22 Poběžovice
Identifikační číslo provozovny: 1003914128
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 25.1.1994
Provozovna č. 23
Provozovna: 344 01 Domažlice
Identifikační číslo provozovny: 1012087310
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 24
Provozovna: 345 61 Čermná
Identifikační číslo provozovny: 1012087204
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 25
Provozovna: 344 01 Mrákov
Identifikační číslo provozovny: 1012087328
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 26
Provozovna: 344 01 Babylon
Identifikační číslo provozovny: 1012087336
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 27
Provozovna: 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny: 1012087140
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 28
Provozovna: 344 01 Chrastavice
Identifikační číslo provozovny: 1012087221
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 29
Provozovna: 346 01 Velký Malahov
Identifikační číslo provozovny: 1012087280
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 30
Provozovna: 345 26 Bělá nad Radbuzou
Identifikační číslo provozovny: 1012087123
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 31
Provozovna: 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny: 1012087158
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 32
Provozovna: 345 45 Blížejov
Identifikační číslo provozovny: 1012087239
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 33
Provozovna: 346 01 Horšovský Týn
Identifikační číslo provozovny: 1012087166
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 34
Provozovna: 345 45 Blížejov
Identifikační číslo provozovny: 1012087247
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 35
Provozovna: 345 61 Křenovy
Identifikační číslo provozovny: 1012087212
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 36
Provozovna: 345 32 Česká Kubice
Identifikační číslo provozovny: 1012087174
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 37
Provozovna: 345 61 Hlohová
Identifikační číslo provozovny: 1012087255
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 38
Provozovna: 345 32 Česká Kubice
Identifikační číslo provozovny: 1012087182
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 39
Provozovna: 345 62 Kvíčovice
Identifikační číslo provozovny: 1012087298
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 40
Provozovna: 344 01 Díly
Identifikační číslo provozovny: 1012087263
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 41
Provozovna: 345 26 Bělá nad Radbuzou
Identifikační číslo provozovny: 1012087131
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 42
Provozovna: 346 01 Velký Malahov
Identifikační číslo provozovny: 1012087271
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 43
Provozovna: 345 01 Mrákov
Identifikační číslo provozovny: 1012087191
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018
Provozovna č. 44
Provozovna: 345 22 Poběžovice
Identifikační číslo provozovny: 1012087301
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 1.3.2018

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 388 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1003914144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.1.1994

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 388 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1003914144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.1.1994

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 388 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1003914144
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.7.1994

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Přerušení oprávnění: 1.2.2012

Živnost č. 7 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Práce se stavebními mechanismy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a dodávka vody, odvod a čištění odpadních vod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 1.1.2002

Živnost č. 12 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1994
Zánik oprávnění: 1.2.1995
Konec oprávnění: 1.2.1995

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Laboratorní činnost - v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná za společnost v plném rozsahu samostatně. 3.7.2015
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 20.9.2002 - 3.7.2015
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. b) podepisování - za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samos- tatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 12.8.1998 - 20.9.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu sppolečnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.1.1994 - 12.8.1998
Jméno: Ing. Eva Gožďálová 16.1.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 1.1.2017
Adresa: 133, Draženov 344 01
Jméno: Karel Králík 1.1.1994 - 21.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horní 363, Holýšov 345 62
Jméno: Zdeněk Slačík 1.1.1994 - 21.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Voborníkova 252, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Stanislav Černý 1.1.1994 - 12.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U garáží 199, Horšovský Týn 346 01
Jméno: ing. Václav Mestl 1.1.1994 - 12.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mathauserova 10, Staňkov 345 61
Jméno: ing. Miloslav Miller 1.1.1994 - 31.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ladova 586, Domažlice 344 01
Jméno: Jiří Regal 21.5.1996 - 31.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kosmonautů 183, Domažlice 344 01
Jméno: Jiří Regal 31.5.2000 - 15.12.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kosmonautů 183, Domažlice 344 01
Jméno: ing. František Pátý 12.8.1998 - 28.2.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Kamil Šefl 21.5.1996 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: třída 1. máje 237, Holýšov 345 62
Jméno: ing. Zdeněk Křivka 12.8.1998 - 20.9.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tolstého 123, Horšovský Týn 346 01
Jméno: ing. Miloslav Miller 31.5.2000 - 11.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: do 26.6.2002
Adresa: 28. října 268, Domažlice 344 01
Jméno: Jaroslav Bauer 15.12.2000 - 11.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Dvořákova 439, Domažlice 344 01
Jméno: ing. František Pátý 28.2.2002 - 11.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: do 26.6.2002
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Zdeněk Křivka 20.9.2002 - 11.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Tolstého 123, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Kamil Šefl 20.9.2002 - 11.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Na Podhrází 23, Holýšov 345 62
Jméno: Ing. Miloslav Miller 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Ve funkci: od 19.7.2002 do 25.6.2003
Adresa: 28. října 268, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. František Pátý 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Ve funkci: od 19.7.2002 do 25.6.2003
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Zdeněk Martínek 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: 115, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Zdeněk Písařík 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Vančurova 233, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Jaroslav Bauer 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Dvořákova 439, Domažlice 344 01
Jméno: Milan Buršík 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Příkopy 39, Hostouň 345 25
Jméno: Kamil František Šefl 11.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 25.6.2003
Adresa: Na Podhrází 23, Holýšov 345 62
Jméno: Ing. Jiří Barták CSc. 11.2.2004 - 14.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 16.11.2004
Adresa: Na Zavážce 724, Vejprnice 330 27
Jméno: Ing. František Pátý 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Ve funkci: od 15.7.2003 do 14.6.2007
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Kamil František Šefl 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Ve funkci: od 15.7.2003
Adresa: Na Podhrází 23, Holýšov 345 62
Jméno: Jan Löffelmann 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Adresa: Markova 578, Kdyně 345 06
Jméno: Václav Mothejzík 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Adresa: Vančurova 128, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Zdeněk Martínek 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Adresa: 115, Meclov 345 21
Jméno: Mgr. Hynek Říha 11.2.2004 - 22.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003 do 14.6.2007
Adresa: Smetanova 328, Poběžovice 345 22
Jméno: Jan Látka 14.7.2005 - 22.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2004 do 14.6.2007
Adresa: Máchova 140, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Mothejzík 22.10.2007 - 10.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2003
Adresa: Vančurova 128, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Mgr. Hynek Říha 22.10.2007 - 21.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007
Ve funkci: od 12.7.2007
Adresa: Smetanova 328, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. František Pátý 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Ve funkci: od 12.7.2007 do 17.6.2011
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Zdeněk Martínek 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: 115, Meclov 345 21
Jméno: Jan Löffelmann 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: Markova 578, Kdyně 345 06
Jméno: Ing. Miroslav Mach 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: Vodní 31, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Antonín Pazour 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: Pod Makovým vrchem 479, Holýšov 345 62
Jméno: Václav Mothejzík 10.1.2008 - 2.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: Vančurova 128, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Mgr. Hynek Říha 21.10.2009 - 2.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Ve funkci: od 12.7.2007 do 17.6.2011
Adresa: Šandova 275, Poběžovice 345 22
Jméno: Mgr. Hynek Říha 2.12.2011 - 19.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Šandova 275, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Miroslav Mach 2.12.2011 - 10.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Vodní 31, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Mothejzík 2.12.2011 - 22.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Vančurova 128, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Ing. František Pátý 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Americká 108, Staňkov 345 61
Jméno: Zdeněk Martínek 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: 115, Meclov 345 21
Jméno: Jan Löffelmann 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Markova 578, Kdyně 345 06
Jméno: Ing. Antonín Pazour 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Pod Makovým vrchem 479, Holýšov 345 62
Jméno: Mgr. Hynek Říha 19.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Šandova 275, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Miroslav Mach 10.6.2013 - 3.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Vodní 31, Domažlice 344 01
Jméno: Václav Mothejzík 22.11.2013 - 3.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Vančurova 275, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Josef Štengl 3.7.2015 - 16.1.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 25.6.2015 do 31.12.2016
Adresa: Protifašistických bojovníků 947, Dobřany 334 41

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Jan Lengal 1.1.1994 - 12.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Vančurova 244, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Antonín Laga 1.1.1994 - 12.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Příkopy 151, Hostouň 345 25
Jméno: ing. Václav Homolka 1.1.1994 - 12.8.1998
Funkce: člen
Adresa: 345 02 Kout na Šumavě Česká republika
Jméno: Jan Škarda 12.8.1998 - 31.5.2000
Funkce: člen:
Adresa: 61, Meclov 345 21
Jméno: Miloslav Švarc 31.5.2000 - 20.9.2002
Funkce: člen
Adresa: 154, Meclov 345 21
Jméno: Pavel Morysek 12.8.1998 - 11.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.8.2002
Adresa: Roztocká 218, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Ing. Miroslav Rauch 12.8.1998 - 11.10.2003
Funkce: člen:
Trvání členství: do 26.6.2002
Adresa: Příkopy 150, Hostouň 345 25
Jméno: Zdeněk Martínek 20.9.2002 - 11.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: 115, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Jiří Balcar 11.10.2003 - 20.10.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2002 do 31.3.2004
Adresa: 56, Česká Kubice 345 32
Jméno: Ing. Petr Libra 11.10.2003 - 20.10.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002
Adresa: Mánesova 530, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jiří Löffelmann 11.10.2003 - 10.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 26.9.2006
Adresa: 101, Chodská Lhota 345 06
Jméno: Ing. Petr Libra 20.10.2004 - 10.4.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 26.9.2006
Ve funkci: od 19.8.2004 do 26.9.2006
Adresa: Mánesova 530, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Miroslav Kopečný 20.10.2004 - 22.10.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2004
Ve funkci: od 19.8.2004 do 12.7.2007
Adresa: 17. listopadu 237, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jiří Löffelmann 10.4.2007 - 22.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2007 do 14.6.2007
Adresa: 10, Chodská Lhota 345 06
Jméno: Ing. Petr Libra 10.4.2007 - 22.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2007 do 14.6.2007
Adresa: Mánesova 530, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Miroslav Kopečný 22.10.2007 - 26.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2004 do 2.6.2008
Ve funkci: od 12.7.2007 do 2.6.2008
Adresa: 17. listopadu 237, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jiří Löffelmann 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Ve funkci: od 12.7.2007 do 17.6.2011
Adresa: 10, Chodská Lhota 345 06
Jméno: Jiří Červenka 22.10.2007 - 2.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2007 do 17.6.2011
Adresa: 119, Blížejov 345 45
Jméno: Ing. Miroslav Kopečný 26.7.2008 - 10.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2008 do 15.6.2012
Ve funkci: od 12.6.2008 do 15.6.2012
Adresa: 17. listopadu 237, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jiří Löffelmann 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 17.6.2011
Adresa: 101, Chodská Lhota 345 06
Jméno: Jiří Červenka 2.12.2011 - 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: 119, Blížejov 345 45
Jméno: Ing. Miroslav Kopečný 10.10.2012 - 3.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012
Ve funkci: od 12.7.2012
Adresa: 17. listopadu 237, Domažlice 344 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miloslav Miller 18.12.2003 - 30.6.2004
Adresa: 28. října 268, Domažlice 344 01
Jméno: Josef Štengl 30.6.2004 - 3.7.2015
Adresa: Protifašistických bojovníků 947, Dobřany 334 41

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Eva Gožďálová

Vlastníci firmy Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 177 546 000 Kč - 14.10.2014
zakladni 178 874 000 Kč - 28.12.2011 - 14.10.2014
zakladni 181 505 000 Kč - 29.4.2003 - 28.12.2011
zakladni 176 169 000 Kč - 1.1.1994 - 29.4.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 177 546 14.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 177 546 22.7.2016 - 14.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 177 546 14.10.2014 - 22.7.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 22 736 21.5.2012 - 14.10.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 138 21.5.2012 - 14.10.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 22 736 28.12.2011 - 21.5.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 138 22.10.2007 - 21.5.2012
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 12.3.2004 - 22.10.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 137 12.3.2004 - 22.10.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 25 367 12.3.2004 - 28.12.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 137 29.4.2003 - 12.3.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 150 801 2.10.1995 - 29.4.2003
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 2.10.1995 - 12.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 25 367 2.10.1995 - 12.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 176 169 1.1.1994 - 2.10.1995

Sbírka Listin Chodské vodárny a kanalizace, a.s. IČO: 49788761

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 360/SL 81 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 22.7.2015 22.7.2015 35
B 360/SL 80 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 18.5.2015 7.7.2015 22.7.2015 24
B 360/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 25.6.2015 3.7.2015 1
B 360/SL 78 notářský zápis [NZ 164/2015] Krajský soud v Plzni 25.6.2015 3.7.2015 22
B 360/SL 76 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.6.2014 8.7.2014 30.9.2014 29
B 360/SL 75 notářský zápis Nz 131/2014 - rozhodnutí valné hromady Krajský soud v Plzni 26.6.2014 2.9.2014 17.9.2014 28
B 360/SL 74 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2013 11.7.2013 11.7.2013 6
B 360/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 13.5.2013 28.6.2013 1.7.2013 28
B 360/SL 72 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 13.5.2013 28.6.2013 1.7.2013 21
B 360/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis č.38 z DR Krajský soud v Plzni 12.7.2012 18.9.2012 12.10.2012 2
B 360/SL 70 rozhod. o statut. orgánu volba člena DR Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 12.10.2012 2
B 360/SL 68 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 26.4.2012 17.5.2012 21.5.2012 26
B 360/SL 67 notářský zápis Nz 79/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.5.2012 21.5.2012 7
B 360/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 24.4.2012 2.5.2012 2.5.2012 34
B 360/SL 65 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.6.2011 3.2.2012 9.2.2012 26
B 360/SL 64 notářský zápis Nz 94/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.6.2011 29.11.2011 2.12.2011 6
B 360/SL 63 podpisové vzory - 9x Krajský soud v Plzni 16.11.2011 2.12.2011 9
B 360/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 17.6.2011 16.11.2011 2.12.2011 1
B 360/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 8.9.2011 16.11.2011 2.12.2011 5
B 360/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jed.VH Krajský soud v Plzni 17.6.2011 16.11.2011 2.12.2011 10
B 360/SL 59 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 3.5.2011 14.7.2011 15.7.2011 24
B 360/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 8.6.2011 14.7.2011 15.7.2011 35
B 360/SL 57 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 18.6.2010 25.8.2010 1.10.2010 26
B 360/SL 56 notářský zápis Nz 114/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 18.6.2010 25.8.2010 1.10.2010 5
B 360/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 12.5.2010 13.7.2010 13.7.2010 37
B 360/SL 54 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 16.6.2009 18.9.2009 18.9.2009 35
B 360/SL 53 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 5.5.2009 18.9.2009 18.9.2009 26
B 360/SL 52 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 22.5.2008 5.9.2008 5.9.2008 37
B 360/SL 51 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 21.4.2008 5.9.2008 5.9.2008 27
B 360/SL 50 podpisové vzory - Ing. Miroslav Kopečný Krajský soud v Plzni 2.7.2008 8.7.2008 1
B 360/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 12.6.2008 2.7.2008 8.7.2008 1
B 360/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 2.6.2008 2.7.2008 8.7.2008 1
B 360/SL 47 ostatní - zápis č. 98 z předst. Krajský soud v Plzni 12.7.2007 5.11.2007 5.11.2007 4
B 360/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 20 z DR Krajský soud v Plzni 12.7.2007 5.11.2007 5.11.2007 1
B 360/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 14. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2007 5.11.2007 5.11.2007 8
B 360/SL 44 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 17.10.2007 24.10.2007 7
B 360/SL 43 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 28.3.2007 5.9.2007 6.9.2007 27
B 360/SL 42 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 5.9.2007 6.9.2007 37
B 360/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - usn. 42Cm 138/06-12 Krajský soud v Plzni 26.2.2007 5.4.2007 10.4.2007 2
B 360/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 14.6.2006 18.10.2006 19.10.2006 44
B 360/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.5.2006 17.5.2006 26
B 360/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 28.4.2005 20.10.2005 21.10.2005 53
B 360/SL 37 ostatní -zápis zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 16.11.2004 7.7.2005 30.8.2005 13
B 360/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.12.2004 15.6.2005 15.6.2005 1
B 360/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 20.12.2004 15.6.2005 15.6.2005 6
B 360/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 8.3.2004 19.1.2005 20.1.2005 43
B 360/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Plzni 7.6.2004 15.10.2004 22.10.2004 2
B 360/SL 32 podpisové vzory člena DR Krajský soud v Plzni 13.9.2004 21.9.2004 24.9.2004 1
B 360/SL 31 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 19.8.2004 21.9.2004 24.9.2004 2
B 360/SL 30 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 31.3.2004 21.9.2004 24.9.2004 2
B 360/SL 29 podpisové vzory prokuristy Krajský soud v Plzni 26.5.2004 4.6.2004 7.6.2004 1
B 360/SL 28 ostatní -zápis z mim.jednání představ. Krajský soud v Plzni 10.5.2004 4.6.2004 7.6.2004 3
B 360/SL 27 ostatní -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 6.5.2004 4.6.2004 7.6.2004 7
B 360/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 26.3.2003 4.2.2004 10.2.2004 50
B 360/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2002 4.2.2004 10.2.2004 26
B 360/SL 24 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 9.3.2001 4.2.2004 10.2.2004 20
B 360/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.3.2000 4.2.2004 10.2.2004 32
B 360/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva 1998, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.3.1999 4.2.2004 10.2.2004 24
B 360/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 1997, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.3.1999 4.2.2004 10.2.2004 26
B 360/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 1996, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.2.1997 4.2.2004 10.2.2004 18
B 360/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 1995, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 29.2.1996 4.2.2004 10.2.2004 19
B 360/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 1994, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 26.10.1995 4.2.2004 10.2.2004 15
B 360/SL 17 notářský zápis Nz 90/93 +zakl.listina+stanovy Krajský soud v Plzni 24.9.1993 4.2.2004 10.2.2004 23
B 360/SL 16 podpisové vzory - statut. zástupců Krajský soud v Plzni 7.8.2003 17.9.2003 15.1.2004 7
B 360/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -volba př. a mpř. představ. Krajský soud v Plzni 15.7.2003 17.9.2003 15.1.2004 2
B 360/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - volba představ. dle VH Krajský soud v Plzni 25.6.2003 17.9.2003 15.1.2004 28
B 360/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - udělení prokury Krajský soud v Plzni 15.7.2003 5.12.2003 17.12.2003 1
B 360/SL 12 podpisové vzory prokuristy Krajský soud v Plzni 23.7.2003 30.7.2003 26.11.2003 1
B 360/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2002 16.10.2002 8.8.2003 26
B 360/SL 8 notářský zápis Nz 120/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 26.6.2002 16.10.2002 8.8.2003 10
B 360/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.6.2002 16.10.2002 8.8.2003 63
B 360/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 4.4.2002 16.10.2002 8.8.2003 29
B 360/SL 11 podpisové vzory představenstva a DR Krajský soud v Plzni 16.10.2002 8.8.2003 10
B 360/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 19.7.2002 16.10.2002 8.8.2003 6
B 360/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 146/2001 Krajský soud v Plzni 28.6.2001 21.8.2001 29.8.2002 33
B 360/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 20.4.2001 25.9.2001 17.10.2001 39
B 360/SL 4 stanovy společnosti , zápis VH-schv.výroč.zpr.2000 Krajský soud v Plzni 28.6.2001 29.8.2002 21.8.2001 57
B 360/SL 1 ostatní -zápis z valné hromady Krajský soud v Plzni 22.6.2000 14.12.2000 19.1.2001 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Chodské vodárny a kanalizace, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Chodské vodárny a kanalizace, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.