Chequepoint, a.s. Praha 1 IČO: 00541389

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Chequepoint, a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 00541389.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Chequepoint, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Chequepoint, a.s. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Směnárny a další.

Základní údaje o Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 12.7.1990
Spisová značka: B 133
IČO: 00541389
Obchodní firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 12.7.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 12.7.1990
Společnost Chequepoint, a.s. převedla na základě smlouvy oprodeji části podniku uzavřené se společností Prague Safe Deposit s.r.o., sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000, IČ: 276 08 760 na společnost Prague Safe Deposit s.r.o. část podniku společnosti Chequepint, a.s. označenou jako "Prague Safe Deposit", vyčleněnou na základě rozhodnutí představenstva společnosti Chequepoint, a.s. ze dne 22.8.2007 adále podrobně specifikovanou ve znaleckém posudku č. 01-01/2007 ze dne 19.10.2007 zpracovaném znaleckým ústavem RSM Haarmann Hemmelrath Audit s.r.o., zabývající se správou apronájmem bezpečnostních schránek sprovozem nacházejícím se vsamostatných nebytových prostorách, kterou tvoří soubor hmotných, jakož iosobních anehmotných složek podnikání, akníž náleží věci, práva ajiné majetkové hodnoty, které slouží kprovozování předmětné části podniku Prodávajícího nebo vzhledem ke své povaze mají ktomuto účelu sloužit. 12.12.2007
Jediný společník společnosti Chequepoint, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti - společnost General Real Facilities Nederland B.V. (GEREFA B.V.) - rozhodl dne 28. listopadu 2003 ozáměru zvýšit základní kapitál společnosti Chequepoint, a.s.- Základní kapitál se zvyšuje o 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští.- Počet upisovaných akcií je 800 kusů (slovy: osmset kusů) nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno, ojmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých).- Zvýšení se provádí peněžitým vkladem zdůvodu dosažení výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) vyžadované příslušnými právními předpisy České republiky pro získání určitých devizových licencí, konkrétně vyhláškou ČNB č. 434/2002 Sb.- Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 0,-- Kč (slovy: nula korun českých).- Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je vdůležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je potřeba zajištění dostatečné výše základního kapitálu společnosti vco nejkratší době avpotřebné výši.- Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci kupsání, ato společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.), se sídlem Damrak 16, 1012LH Amsterdam, Nizozemí, vpočtu 800 kusů akcií (slovy: osmset kusů akcií) na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář finančního ředitele, na adrese Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00, vpracovních dnech vždy vdobě od 10.00 hodin do 12.00 hodin.- Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu vPraze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií ipřed právní mocí rozhodnutí Městského soudu vPraze ozapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Lhůta pro splacení upsaných nových akcií se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií.- Proti pohledávce společnosti Chequepoint, a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených 800 kusů nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě se připouští započtení pohledávek společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.) vůči společnosti Chequepoint, a.s., ato započtení pohledávky vzniklé na z 31.12.2003 - 19.1.2004
Valná hromada společnosti Chequepoint, a.s. přijala dne11.2.2002 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnostiChequepoint, a.s.:Základní kapitál společnosti se snižuje o 450.000,- Kč (slovy:čtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 2.450.000,- Kč(slovy: dvoumilionůčtyřistapadesátitisíc korun českých) na2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je povinnostspolečnosti stanovená v § 161b odst.4 obchod.zák. snížit svůjzákladní kapitál o celkovou jmenovitou hodnotu 45 kmenovýchlistinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) každá, které společnost nabyla dne 22.1.1999 vdůsledku jejich povinného odkoupení od bývalého akcionářespolečnosti, Českoskovenské obchodní banky, a.s., podle § 156odst.4 obchodního zákoníku, a to bez zbytečného odkladu poté, couplyne lhůta tří let od nabytí těchto akcií.Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti budezúčtována oproti rezervnímu fondu, který společnost vytvořila vsouladu s § 161d odst.2 obchodního zákoníku.Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213 obchod.zák. sesnižuje s použitím 45 kmenových listinných akcií společnostiznějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, která máspolečnost ve svém majetku, a to tak, že společnost uvedenéakcie po zápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku zničí. 6.11.2002 - 10.7.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 3.4.2001 následujícíusnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.450.000,- Kč(jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z1.000.000,- Kč (jednohomilionu korun českých) na 2.450.000,- Kč(dvamilionyčtyřistapadesáttisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsánímnových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií sesplácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku1.450.000,- Kč (jedemiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) senepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány vsouvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí145 (stočtyřicetpět) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nověvydávaných akcií je 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno vlistinné podobě. Emisní kurs každé nově vydávaných akcií jeroven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (desettisíckorun českých).Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva naupisování akcií, neboť akcionáři General Real Estate FacilitiesNederland B.V., který má v majetku 55 kusů akcií společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) každá,se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií aspolečnosti samotné, která má v majetku 45 kusů akciíspolečnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desttisíc korunčeských) každá, právo upisovat své vlastní akcie nenáleží.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsánístávajícímu akcionáři General Real Estate Facilities NederlandB.V., a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresujeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů.Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisuusnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři General RealEstate Facilities Nederland B.V. na adresu jeho sídla uvedenou vseznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat prohlášení o tom, žese akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. vzdalpřednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu,formy, podoby, jmenovité hodnoty a výše emisního kursuupisovaných akcií v souladu s tímto usnesením, jakož i lhůtu prosplacení emisního kursu těchto akcií, jak je stanovena v tomtousnesení.Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsáníakcií, je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvyo upsání akcií akcionáři General Real Estate FacilitiesNederland B.V.počátek běhu lhůty pro uspání nových akcií, tj.uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionáři General RealEstate Facilities Nederland B.V. oznámen písemně, a to dopisemzaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jehosídla uvedenou v seznamu akcionářů.Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsáníakcií, je sídlo společnosti na adrese Žele 2.7.2001 - 3.12.2001
Usnesením valné hromady akcionářů konané dne 18.9. 1990 bylzměněn čl.3 stanov akciové společnosti ČEKOBANKA CHEQUEPOINT sesídlem v Praze 1, Václavské nám. 1. 5.12.1990
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena jednorázově na základězakladatelské smlouvy ze dne 19. 6. 1990, kterou byli ustanoveničlenové představenstva, dozorčí rady, revizor účtu, bylyschváleny stanovy. 12.7.1990
Ze 100 upsaného akciového kapitálu bylo splaceno 30 %. Nazákladě rozhodnutí FMF ze dne 19. 6. 1990, č.j. XI/2-13 077/90se jedná o podnik se zahraniční majetkovou účastí. 12.7.1990

Aktuální kontaktní údaje Chequepoint, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00541389
Obchodní firma: Chequepoint, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.10.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00541389
Firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.7.1990

Základní údaje datové schránky

IČO: 00541389
Jméno subjektu: Chequepoint, a. s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: gpvdd8h

Základní údaje DPH

IČO: 00541389
DIČ: CZ00541389
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Chequepoint, a.s.
Sídlo: Železná 483/2 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1001070806/5500 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Železná 483 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000
2.7.2001
Sídlo: Železná 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2, PSČ 11000
10.1.2000 - 2.7.2001
Sídlo: 28. října 13 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, 28. října 13, PSČ 11000
17.6.1994 - 10.1.2000
Sídlo: Václavské náměstí 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1
12.7.1990 - 17.6.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Železná 483/2, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Železná 483/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Obory činností Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.2.2008
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 12.2.2008 - 28.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 12.2.2008 - 28.12.2009
provádění azprostředkování bezhotovostních obchodů sdevizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny vrozsahu bezhotovostních obchodů scizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaných jako obchody promptní (spotové) svypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchodu 24.8.2007
poskytování peněžních služeb vrozsahu zprostředkování úhrad do zahraničí apřejímání úhrad ze zahraničí podle pokynů klienta 24.8.2007
provádění azprostředkování bezhotovostních obchodů sdevizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny vrozsahu bezhotovostních obchodů scizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaný jako obchody promptní (spotové) svypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchdu 24.8.2007 - 24.8.2007
prodej cizí měny za českou měnu 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.5.2001 - 28.12.2009
pronájem bezpečnostních schránek 3.5.2001 - 28.12.2009
směnárenská činnost 3.5.2001 - 28.12.2009
poskytování peněžních služeb spočívajících ve zprostředkováníúhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 15.2.2006
poskytování poněžních služeb spočívajících ve zprostředkováníúhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 3.5.2001
Provádění platebního styku se zahraničím 17.6.1994 - 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejPodniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1994 - 3.5.2001
Zpětný nákup čs. měny od devizových cizozemců 7.3.1994 - 3.5.2001
Prodej devizových prostředků 7.3.1994 - 3.5.2001
směnárny 7.3.1994 - 3.5.2001
Společnost poskytuje služby veřejnosti v České a SlovenskéFederativní Republice ve formě směnáren, činných ve směně peněz (českoslovesnké a jiných měn), cestovních šecích, hotovostníchvýplatách na kreditní karty, eurošecích, provozováníautomatických měničů peněz. 12.7.1990 - 7.3.1994
Poskytování hlavních a doplňkových služeb účastníkům domácíhoa zahraničního cestovního ruchu, povolené Ministerstvem obchodua cestovního ruchu dne 12. 11. 1990 pod zn. 70260/90 5.3.1990 - 7.3.1994
Propagace vlastní činnosti 5.3.1990 - 7.3.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kaprova 15/11 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000274900
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 16.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: nám. Přemysla Otakara II. 78/20 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000275329
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 10.4.1995
Provozovna č. 3
Provozovna: Železná 483/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000274942
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 16.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Václavské náměstí 799/48 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000274951
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.11.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Železná 483/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000274942
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.11.2012

Živnost č. 3 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1994
Konec oprávnění: 31.10.1994

Živnost č. 4 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 30.11.1994
Konec oprávnění: 30.11.1994

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1994
Zánik oprávnění: 31.10.1999
Konec oprávnění: 31.10.1999

Živnost č. 7 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1994
Zánik oprávnění: 31.10.1999
Konec oprávnění: 31.10.1999

Živnost č. 8 Pronájem bezpečnostních schránek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.2.2001
Zánik oprávnění: 30.1.2006

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Gordon Robert Pryor 2.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2008
Adresa: Španělské království
BJ B. Estepona, Malaga, URB Hacienda Del Sol 10, 29680
Jméno: The Right Honourable Lord Shepherd Pc 12.7.1990 - 7.3.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, SE II 29 Kennington, Palace Court, Sacroft Street
Jméno: Kathryn Rae Jane 12.7.1990 - 7.3.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn 33 Samels Court, Upeer Mall, Wo 9 T 1
Jméno: Marie Marvanová 12.7.1990 - 7.3.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nad lesem 13 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 13/142
Jméno: Hnourable R Lord Shepher Pc 19.9.1990 - 7.3.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, SE II 29, Kennington, Palace Court, Sacroft Street
Jméno: Ing. Pavel Kavánk 19.9.1990 - 17.6.1994
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 12.7.1990 - 2.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Kathryn Rae 7.3.1994 - 2.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 17.6.1994 - 2.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Malcolm Shepherd 7.3.1994 - 10.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Jméno: Ing. Pavel Lešek 17.6.1994 - 10.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mezivrší 27 , Praha 4 - Bráník Česká republika
Praha 4 - Bráník, Mezivrší 27/1444
Jméno: Derek Joseph Dalton 2.4.1996 - 10.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Železná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Železná 2
Jméno: JUDr. Josef Rambousek 2.4.1996 - 10.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Blahoslavova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Blahoslavova 6
Jméno: Ing. Jiří Kubíček 7.3.1994 - 3.5.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mánesova 27 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 27
Jméno: Vlasta Hájková 10.1.2000 - 3.5.2001
Funkce: člen
Adresa: Podskalská 2054 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Podskalská 2054/8
Jméno: Viktor Šedivý 10.1.2000 - 3.5.2001
Funkce: člen
Adresa: Petra Jilemnického 2814 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Petra Jilemnického 2814/2, PSČ 41501
Jméno: Jason L Dupuy 3.5.2001 - 3.5.2001
Funkce: člen
Adresa: Nad Šárkou 1204 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 1204/68
Jméno: Rosalind Fuller 10.1.2000 - 3.12.2001
Funkce: člen
Adresa: Nad Šárkou 68 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 68
Jméno: Victor V Bermudez 10.1.2000 - 6.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.12.2000 do 11.2.2002
Adresa: 24.Rue Saint-Georges , Brusel Belgické království
24 Rue Saint-Georges, 1050 Brusel
Jméno: Jason L Dupuy 3.5.2001 - 6.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.4.2001
Adresa: Nad Šárkou 1204 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 1204/68, PSČ 16000
Jméno: Rosalind Fuller 3.12.2001 - 6.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.12.2000 do 11.2.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3 Swallowfields, Andover, Hampshire, SP10 5 PL
Jméno: Adam John Tremallan 6.11.2002 - 17.12.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.2.2002
Ve funkci: do 20.11.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF
Jméno: Mgr. Vladimír Feldman 6.11.2002 - 20.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2002 do 8.2.2007
Adresa: Velemínská 877 , Praha 8 - Dolní Chabry Česká republika
Praha 8 - Dolní Chabry, Velemínská 877/18
Jméno: Dominic James Edward Thorncroft 6.11.2002 - 20.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2002 do 8.2.2007
Adresa: London SE15 3 , Kimberley Avenue Spojené království Velké Británie a Severního Irska
125 Kimberley Avenue, London SE15 3XD
Jméno: Mgr. Vladimír Feldman 20.6.2007 - 2.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.2.2007 do 7.11.2008
Adresa: Velemínská 877 , Praha 8 - Dolní Chabry Česká republika
Praha 8 - Dolní Chabry, Velemínská 877/18

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Veluppillai Peranantham 25.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012
Adresa: Willesden , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Willesden, London, 58 Aylesbury Street, NW10 OAS
Jméno: Petr Hanzal 25.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2012
Adresa: U Dubu 375 , 252 31 Všenory Česká republika
Všenory, U Dubu 375, PSČ 25231
Jméno: Ing. Vít Koc 7.3.1994 - 17.6.1994
Adresa: Nad Vodovodem 44 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Vodovodem 44
Jméno: Ing. Helena Cetlová 7.3.1994 - 15.5.1998
Adresa: Na zámkách 8 , Praha 8 - Čimice Česká republika
Praha 8 - Čimice, Na zámkách 8
Jméno: Ing. Jan Roček 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: 68 , Tuněchody Česká republika
Tuněchody 68, okres Chrudim
Jméno: Ing. Josef Vojtěch 17.6.1994 - 15.5.1998
Adresa: Hrdličkova 2189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2189
Jméno: Anthony Coulson 7.3.1994 - 3.5.2001
Adresa: 1380.Ohain , Rue Aux Fleurs Belgické království
1380 Ohain, 30 Rue Aux Fleurs
Jméno: Ing. Jana Krátká 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: Sládkovičova 1243 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1243
Jméno: JUDr. Blanka Rozehnalová 17.6.1994 - 3.5.2001
Adresa: K mostku 7 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, K mostku 7
Jméno: Ing. Jiří Bruk 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Hudečkova 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hudečkova 1043/10
Jméno: JUDr. Jan Hodoušek 15.5.1998 - 3.5.2001
Adresa: Točitá 1720 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Točitá 1720
Jméno: Ing. Dagmar Jakabová 15.5.1998 - 3.12.2001
Trvání členství: do 14.10.1999
Adresa: Brichtova 816 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Brichtova 816
Jméno: Michelle Yeardley 3.5.2001 - 30.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.12.2000 do 18.12.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Herman Hill, Wansted, Londýn, E11, 2AR
Jméno: Ian V Arbon 3.5.2001 - 20.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.12.2000 do 8.2.2007
Adresa: Doležalova 1022 , 198 00 Praha 9 - Černý most Česká republika
Praha 9 - Černý most, Doležalova 1022/3, PSČ 19800
Jméno: Kateřina Peterová 3.12.2001 - 5.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.3.2001 do 1.6.2006
Adresa: Dygrýnova 819 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Dygrýnova 819/28, PSČ 19000
Jméno: Ian V Arbon 20.6.2007 - 2.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2007 do 18.9.2008
Adresa: Polenská 2114 , 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polenská 2114, PSČ 19016
Jméno: Ing. Tomáš Deml 20.6.2007 - 28.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2007 do 3.12.2009
Adresa: 6 , Budetsko - Slavíkov Česká republika
Budetsko - Slavíkov 6
Jméno: Stanislav Peroutka 5.12.2007 - 11.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2007 do 17.6.2011
Adresa: Vyžlovská 2249 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2249/48, PSČ 10000
Jméno: Martina Křížová 28.12.2009 - 4.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2009 do 31.8.2011
Adresa: V Kroupovci 3439 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, V Kroupovci 3439, PSČ 27601
Jméno: Bc. Ludvika Syrová 28.12.2009 - 4.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2009 do 31.8.2011
Adresa: Riegrova 73 , 261 01 Příbram I Česká republika
Příbram I, Riegrova 73, PSČ 26101
Jméno: Petr Hanzal 4.11.2011 - 25.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2011 do 29.2.2012
Adresa: U Dubu 375 , 252 31 Všenory Česká republika
Všenory, U Dubu 375, PSČ 25231
Jméno: Šárka Šimáková 4.11.2011 - 25.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2011 do 29.2.2012
Adresa: 503 51 Kosice 114 Česká republika
Kosice 114, PSČ 50351
Jméno: David Baker 25.6.2012 - 12.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 6.6.2016
Adresa: Ruislip , Middlesex Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Ruislip, Middlesex, 256 Whitby Road, HA4 9DZ

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: John Ondreász 9.11.2011 - 25.6.2012
Adresa: Somogyi Béla utca 20 , budapešť Maďarská republika
budapešť, Somogyi Béla utca 20, 1085
Jméno: German Yaňez Marquez 25.6.2012 - 23.4.2015
Adresa: Barcelona , Lisboa 20 Atico Španělské království
Barcelona, Lisboa 20 Atico, 08032

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Gordon Robert Pryor

Vlastníci firmy Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 10 000 000 Kč 100% 19.1.2004
zakladni 2 000 000 Kč 100% 10.7.2003 - 19.1.2004
zakladni 2 450 000 Kč 100% 3.12.2001 - 10.7.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 15.5.1998 - 3.12.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 7.3.1994 - 15.5.1998
zakladni 14 000 000 Kč - 12.7.1990 - 7.3.1994

Sbírka Listin Chequepoint, a.s. IČO: 00541389

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 133/SL 61 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 10
B 133/SL 60 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2014 1.12.2014 24
B 133/SL 58 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti ČJ + AJ Městský soud v Praze 6.6.2012 27.6.2012 0
B 133/SL 57 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 29.2.2012 27.6.2012 1
B 133/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.3.2011 14.3.2012 31
B 133/SL 55 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 19
B 133/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.11.2010 25.11.2010 8
B 133/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.11.2010 25.11.2010 36
B 133/SL 52 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 10
B 133/SL 51 účetní závěrka 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 14
B 133/SL 50 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.2.2010 3.2.2010 3
B 133/SL 49 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.1.2009 25.1.2009 11
B 133/SL 47 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 13
B 133/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.12.2008 11.1.2009 11
B 133/SL 44 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2008 9.12.2008 7
B 133/SL 43 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.12.2008 7
B 133/SL 42 notářský zápis -NZ708/07-sml.o prod.č.podniku Městský soud v Praze 19.11.2007 12.2.2008 32
B 133/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 36
B 133/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 12
B 133/SL 35 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.12.2007 31.12.2007 14
B 133/SL 41 posudek znalce č.01-01/07 Městský soud v Praze 19.10.2007 4.12.2007 13.12.2007 68
B 133/SL 40 notářský zápis -NZ721/07 Městský soud v Praze 21.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 51
B 133/SL 39 notářský zápis -NZ708/07 Městský soud v Praze 19.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 32
B 133/SL 38 ostatní -sml.o prod.č.podniku+příl. Městský soud v Praze 22.11.2007 4.12.2007 13.12.2007 16
B 133/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 403/2007 Městský soud v Praze 2.7.2007 21.9.2007 25.9.2007 36
B 133/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ403/07 Městský soud v Praze 2.7.2007 7.9.2007 35
B 133/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2007 21.6.2007 19
B 133/SL 30 notářský zápis NZ 86/2007 Městský soud v Praze 8.2.2007 21.6.2007 25
B 133/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 14.12.2006 14.12.2006 0
B 133/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ561/01 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 27 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 16.11.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 26 ostatní -zápis z jed.mimoř.VH Městský soud v Praze 19.12.2001 7.4.2006 0
B 133/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 28.12.2005 30.12.2005 38
B 133/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 6.9.2005 0
B 133/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích/+r.02/ Městský soud v Praze 31.12.2003 2.3.2005 3.3.2005 0
B 133/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+zpr.o vztaz.+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 28.12.2004 30
B 133/SL 21 notářský zápis -NZ142/03 Městský soud v Praze 28.11.2003 27.1.2004 0
B 133/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 23.12.2002 8.1.2003 0
B 133/SL 18 notářský zápis NZ66/2002+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH+přílohy Městský soud v Praze 11.2.2002 7.11.2002 0
B 133/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 561/2001 Městský soud v Praze 19.12.2001 7.11.2002 0
B 133/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva -zápis VH ÚZ r. 2000+ záp. VH Městský soud v Praze 31.12.2000 6.9.2001 0
B 133/SL 10 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 35/2001+ ÚZ r. 96 - 99 Městský soud v Praze 3.4.2001 6.9.2001 0
B 133/SL 7 notářský zápis NZ 241/2000 Městský soud v Praze 18.12.2000 3.5.2001 0
B 133/SL 5 podpisové vzory - (překlad z angl.) Městský soud v Praze 3.5.2001 0
B 133/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 244/99 Městský soud v Praze 22.6.1999 1.3.2000 0
B 133/SL 3 notářský zápis NZ 1033/98 Městský soud v Praze 14.12.1998 1.3.2000 0
B 133/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1990 14.7.1999 0
B 133/SL 1 notářský zápis NZ 541/96 Městský soud v Praze 22.10.1996 14.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Chequepoint, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Chequepoint, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.