Hlavní navigace

Chequepoint, a. s. Praha IČO: 00541389

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Chequepoint, a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00541389.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Čekobanka - Chequepoint, akciová společnost se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Chequepoint, a. s. IČO: 00541389

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 12. 7. 1990
Spisová značka: B 133
IČO: 00541389
Obchodní firma: Čekobanka - Chequepoint, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 12.7.1990
Datum vzniku: 12.7.1990
Společnost Chequepoint, a.s. převedla na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Prague Safe Deposit s.r.o., sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 11000, IČ: 276 08 760 na společnost Prague Safe Deposit s.r.o. část podniku společnosti Chequepint, a.s. označenou jako "Prague Safe Deposit", vyčleněnou na základě rozhodnutí představenstva společnosti Chequepoint, a.s. ze dne 22.8.2007 a dále podrobně specifikovanou ve znaleckém posudku č. 01-01/2007 ze dne 19.10.2007 zpracovaném znalecký m ústavem RSM Haarmann Hemmelrath Audit s.r.o., zabývající se správou a pronájmem bezpečnostních schránek s provozem nacházejícím se v samostatných nebytových prostorách, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, a k ní ž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování předmětné části podniku Prodávajícího nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. 12.12.2007
Jediný společník společnosti Chequepoint, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti - společnost General Real Facilities Nederland B.V. (GEREFA B.V.) - rozhodl dne 28. listopadu 2003 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti Chequepoin t, a.s. - Základní kapitál se zvyšuje o 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. - Počet upisovaných akcií je 800 kusů (slovy: osmset kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu dosažení výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) vyžadované příslušnými právními předpisy České republiky pro získání určitých devizových licencí, konkrétně vyhláškou ČN B č. 434/2002 Sb. - Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 0,-- Kč (slovy: nula korun českých). - Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je v důležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je potřeba zajištění dostatečné výše základního kapitálu společnosti v co nejkratší době a v potřebné výši. - Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsání, a to společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.), se sídlem Damrak 16, 1012LH Amsterdam, Nizozemí, v počtu 800 kusů akcií (slovy: osmset kusů akcií) na jméno o j menovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář finančního ředitele, na adrese Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00, v pracovních dnech vždy v  době od 10.00 hodin do 12.00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu v Praze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií i před právní mocí rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Lhůta pro splacení upsaných nových akcií se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií. - Proti pohledávce společnosti Chequepoint, a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených 800 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě se připouští započtení pohledávek společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V. ) vůči společnosti Chequepoint, a.s., a to započtení pohledávky vzniklé na základě "Licenční smlouvy" ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za užívání ochranných známek v souladu s ustanovením čl. IV. této smlouvy a pohledávky vzniklé na základě "Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti" ze dne 25. června 1990 ve znění dodatku ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za poskytované služby v souladu s článkem V. této smlouvy. 31.12.2003 - 19.1.2004
Valná hromada společnosti Chequepoint, a.s. přijala dne 11.2.2002 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Chequepoint, a.s.: Základní kapitál společnosti se snižuje o 450.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 2.450.000,- Kč (slovy: dvoumilionůčtyřistapadesátitisíc korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je povinnost společnosti stanovená v § 161b odst.4 obchod.zák. snížit svůj základní kapitál o celkovou jmenovitou hodnotu 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, které společnost nabyla dne 22.1.1999 v důsledku jejich povinného odkoupení od bývalého akcionáře společnosti, Českoskovenské obchodní banky, a.s., podle § 156 odst.4 obchodního zákoníku, a to bez zbytečného odkladu poté, co uplyne lhůta tří let od nabytí těchto akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zúčtována oproti rezervnímu fondu, který společnost vytvořila v souladu s § 161d odst.2 obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213 obchod.zák. se snižuje s použitím 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, která má společnost ve svém majetku, a to tak, že společnost uvedené akcie po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. 6.11.2002 - 10.7.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 3.4.2001 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.450.000,- Kč (jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč (jednohomilionu korun českých) na 2.450.000,- Kč (dvamilionyčtyřistapadesáttisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 1.450.000,- Kč (jedemiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 145 (stočtyřicetpět) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., který má v majetku 55 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) každá, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a společnosti samotné, která má v majetku 45 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desttisíc korun českých) každá, právo upisovat své vlastní akcie nenáleží. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícímu akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat prohlášení o tom, že se akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. vzdal přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu upisovaných akcií v souladu s tímto usnesením, jakož i lhůtu pro splacení emisního kursu těchto akcií, jak je stanovena v tomto usnesení. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V.počátek běhu lhůty pro uspání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Železná 2, 110 00 Praha 1, ČR. Akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. je povinen splatit 50 % jmenovité hodnoty jím uspaných akcií do 30 dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Zbytek jmenovité hodnoty jím upsaných akcií musí splatit nejpozději do 6 měsíců po upsáních nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad odpovídající jmenovité hodnotě nově upsaných akcií bude splacen ve prospěch bankovního účtu společnosti č.1071001339/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s. 2.7.2001 - 3.12.2001
Usnesením valné hromady akcionářů konané dne 18.9. 1990 byl změněn čl.3 stanov akciové společnosti ČEKOBANKA CHEQUEPOINT se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 1. 5.12.1990
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 19. 6. 1990, kterou byli ustanoveni členové představenstva, dozorčí rady, revizor účtu, byly schváleny stanovy. 12.7.1990
Ze 100 upsaného akciového kapitálu bylo splaceno 30 %. Na základě rozhodnutí FMF ze dne 19. 6. 1990, č.j. XI/2-13 077/90 se jedná o podnik se zahraniční majetkovou účastí. 12.7.1990

Aktuální kontaktní údaje Čekobanka - Chequepoint, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00541389
Obchodní firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 12. 7. 1990
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00541389
Firma: Chequepoint, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce, národní soukromé
Datum vzniku: 12. 7. 1990

Kontakty na Chequepoint, a. s. IČO: 00541389

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika 26.9.2018
Sídlo: Železná 483/2, Praha 1 11000, Česká republika 2.7.2001 - 26.9.2018
Sídlo: Železná 2, Praha 1 11000, Česká republika 10.1.2000 - 2.7.2001
Sídlo: 28. října 13, Praha 1 11000, Česká republika 17.6.1994 - 10.1.2000
Sídlo: Václavské náměstí 1, Praha 1 , Česká republika 12.7.1990 - 17.6.1994

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rybná 716/24, Praha 11000

Obory činností Chequepoint, a. s. IČO: 00541389

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.2.2008
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12.2.2008 - 28.12.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.2.2008 - 28.12.2009
provádění a zprostředkování bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny v rozsahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí m ěny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaných jako obchody promptní (spotové) s vypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchodu 24.8.2007
poskytování peněžních služeb v rozsahu zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí podle pokynů klienta 24.8.2007
provádění a zprostředkování bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny v rozsahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí m ěny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaný jako obchody promptní (spotové) s vypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchdu 24.8.2007 - 24.8.2007
prodej cizí měny za českou měnu 3.5.2001
poskytování poněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 3.5.2001
poskytování peněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí 3.5.2001 - 15.2.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.5.2001 - 28.12.2009
pronájem bezpečnostních schránek 3.5.2001 - 28.12.2009
směnárenská činnost 3.5.2001 - 28.12.2009
Provádění platebního styku se zahraničím 17.6.1994 - 3.5.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.3.1994 - 3.5.2001
Zpětný nákup čs. měny od devizových cizozemců 7.3.1994 - 3.5.2001
Prodej devizových prostředků 7.3.1994 - 3.5.2001
směnárny 7.3.1994 - 3.5.2001
Společnost poskytuje služby veřejnosti v České a Slovenské Federativní Republice ve formě směnáren, činných ve směně peněz ( českoslovesnké a jiných měn), cestovních šecích, hotovostních výplatách na kreditní karty, eurošecích, provozování automatických měničů peněz. 12.7.1990 - 7.3.1994
Poskytování hlavních a doplňkových služeb účastníkům domácího a zahraničního cestovního ruchu, povolené Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu dne 12. 11. 1990 pod zn. 70260/90 5.3.1990 - 7.3.1994
Propagace vlastní činnosti 5.3.1990 - 7.3.1994

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 12. 2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 16. 12. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Chequepoint, a. s. IČO: 00541389

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Gordon Robert Pryor
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2008
Adresa , BJ B. Estepona, Malaga, URB Hacienda Del Sol 10, 29680
Jméno Mgr. Vladimír Feldman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2007 do 2.12.2008
Adresa Velemínská 877/18, Praha 8
Jméno Mgr. Vladimír Feldman
Funkce člen
Ve funkci od 6.11.2002 do 20.6.2007
Adresa Velemínská 877/18, Praha 8
Jméno Dominic James Edward Thorncroft
Funkce člen
Ve funkci od 6.11.2002 do 20.6.2007
Adresa , 125 Kimberley Avenue, London SE15 3XD
Jméno Adam John Tremallan
Funkce předseda
Ve funkci od 6.11.2002 do 17.12.2003
Adresa , 78 Cavendish Road, Clapham South, London SW12 0DF
Jméno Victor V. Bermudez
Funkce člen
Ve funkci od 10.1.2000 do 6.11.2002
Adresa , 24 Rue Saint-Georges, 1050 Brusel
Jméno Jason L. Dupuy
Funkce člen
Ve funkci od 3.5.2001 do 6.11.2002
Adresa Nad Šárkou 1204/68, 16000 Praha 6
Jméno Rosalind Fuller
Funkce člen
Ve funkci od 3.12.2001 do 6.11.2002
Adresa , 3 Swallowfields, Andover, Hampshire, SP10 5 PL
Jméno Rosalind Fuller
Funkce člen
Ve funkci od 10.1.2000 do 3.12.2001
Adresa Nad Šárkou 68, Praha 6
Jméno Ing. Jiří Kubíček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.3.1994 do 3.5.2001
Adresa Mánesova 27, Praha 2
Jméno Viktor Šedivý
Funkce člen
Ve funkci od 10.1.2000 do 3.5.2001
Adresa Petra Jilemnického 2814/2, 41501 Teplice
Jméno Vlasta Hájková
Funkce člen
Ve funkci od 10.1.2000 do 3.5.2001
Adresa Podskalská 2054/8, Praha 2
Jméno Jason L. Dupuy
Funkce člen
Ve funkci od 3.5.2001 do 3.5.2001
Adresa Nad Šárkou 1204/68, Praha 6
Jméno Malcolm Shepherd
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.3.1994 do 10.1.2000
Adresa Železná 2, Praha 1
Jméno Ing. Pavel Lešek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 17.6.1994 do 10.1.2000
Adresa Mezivrší 27/1444, Praha 4 - Bráník
Jméno Derek Joseph Dalton
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 2.4.1996 do 10.1.2000
Adresa Železná 2, Praha 1
Jméno JUDr. Josef Rambousek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 2.4.1996 do 10.1.2000
Adresa Blahoslavova 6, Praha 3
Jméno Ing. Pavel Kavánek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.7.1990 do 2.4.1996
Adresa Ostrovní 2064/5, Praha 1
Jméno Kathryn Rae
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.3.1994 do 2.4.1996
Adresa Železná 2, Praha 1
Jméno Ing. Pavel Kavánek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 17.6.1994 do 2.4.1996
Adresa Ostrovní 2064/5, Praha 1
Jméno Ing. Pavel Kavánk
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.9.1990 do 17.6.1994
Adresa Ostrovní 2064/5, Praha 1
Jméno Jane Kathryn Rae
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.7.1990 do 7.3.1994
Adresa Upeer Mall, Wo 9 T 1 , Londýn 33 Samels Court
Jméno Marie Marvanová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.7.1990 do 7.3.1994
Adresa Nad lesem 13/142, Praha 4
Jméno The Right Honourable Lord Shepherd Pc
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 12.7.1990 do 7.3.1994
Adresa Palace Court, Sacroft Street , Londýn, SE II 29 Kennington
Jméno R. Hnourable Lord Shepher, Pc
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 19.9.1990 do 7.3.1994
Adresa , Londýn, SE II 29, Kennington, Palace Court, Sacroft Street

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Gordon Robert Pryor

Vlastníci firmy Chequepoint, a. s. IČO: 00541389

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 10 000 000 Kč 100% 19.1.2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 10.7.2003 - 19.1.2004
Základní kapitál 2 450 000 Kč 100% 3.12.2001 - 10.7.2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč 100% 15.5.1998 - 3.12.2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč - 7.3.1994 - 15.5.1998
Základní kapitál 14 000 000 Kč - 12.7.1990 - 7.3.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 19.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 10.7.2003  - 19.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 245 3.12.2001  - 10.7.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 2.7.2001  - 3.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 7.3.1994  - 2.7.2001
Akcie na jméno 140 000 Kč 100 12.7.1990  - 7.3.1994

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Chequepoint, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.