ČEZ ICT Services, a. s. Praha IČO: 26470411

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČEZ ICT Services, a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26470411.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČEZ ICT Services, a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14.11.2001
Spisová značka: B 7309
IČO: 26470411
Obchodní firma: ČEZ ICT Services, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 14.11.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.11.2001
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 30. dubna 2019 zúčastněnými společnostmi - ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, IČO 264 70 411, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a ČEZ Prodej, a.s. , se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost ČEZ ICT Services, a. s. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost ČEZ Prodej, a.s. 1.7.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.7.2014 - 13.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 5 1.7.2014 - 13.1.2015
Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZDa ta, s.r.o. 1.10.2008
Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnut í: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu, 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále je n "znalecký posudek"), - shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006, - představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vk ladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a  tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány , budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle d oporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představe nstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahr nující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní polo žkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku; - celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých); - struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující: a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých), b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české), c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a opti ckými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých); - na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním t rhu; 10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl me zi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká; 11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adres e Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto: - movité věci: předáním těchto věcí společnosti, - nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností, 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých). 6.3.2006 - 4.5.2006
Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti. 23.2.2005
Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem; d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem ur čenému) zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následující m po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej o sobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez v yužití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč; f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií; g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544050207/0100, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet z a účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč. 26.1.2005 - 23.2.2005
Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti. 20.8.2003
- Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o: a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem; d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii; f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníku předmětem nepeněžitého vkladu jsou: i) nemovitosti, a to: 1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507; stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří"; jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakt o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochou střechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy, podzemní garáže o šestnácti stáních); stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1; stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří"; stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictví č. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko; 4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jiná plocha"; pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictví č. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín; ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavby nepojmenované; iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanice telekomunikační a faxové přístroje, PC; iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jiné stavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovaného znalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č. 3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5. celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudku činí částku 458.146.100,- Kč. na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu; g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku bude rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit na tvorbu rezervního fondu; h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem; i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionáře takto: i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí; ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti; iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností; j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč. 30.6.2003 - 20.8.2003
Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4, Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 190.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. 3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem. 4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akcií jsou následující: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie, c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,- Kč, 5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí, 6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, 8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.000.000,- Kč na jednu akcii, 9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 278949300217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,- Kč. 17.3.2003 - 7.5.2003
Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ, a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou, rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto:   1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,   2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu,   3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy: jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemž ve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohoto přednostního práva: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,na adrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy: šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),   5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí   6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35, PSČ 111 48, IČ: 45274649,   8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií: emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,   9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií,   11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.275868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účet č.27-5868810297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,   12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých). 17.4.2002 - 7.5.2003
Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií, dne 28. března 2001. 14.11.2001 - 7.5.2003

Aktuální kontaktní údaje ČEZ ICT Services, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26470411
Obchodní firma: ČEZ ICT Services, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 14.11.2001
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26470411
Firma: ČEZ ICT Services, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 14.11.2001

Kontakty na ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Duhová 1531/3 , Praha 140 00 10.6.2011
Sídlo: Fügnerovo náměstí 1866/5 , Praha 120 00 22.5.2002 - 10.6.2011
Sídlo: Jungmannova 35/29 , Praha 110 00 14.11.2001 - 22.5.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Duhová 1531/3, Praha 140 00

Obory činností ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.9.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekominikačních zařízení 30.9.2008
zajišťování veřejných komunikačních sítí, poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu: a) Veřejná pevná síť elektronických komunikací b) Veřejná pevná telefonní síť c) Veřejná dostupná telefonní služba d) Ostatní hlasové služby e) Pronájem okr uhů f) Služby přenosu dat g) Služby přístupu k síti Internet 30.9.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 6.3.2008 - 30.9.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.3.2008 - 30.9.2008
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 26.3.2007
činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací 26.3.2007 - 30.9.2008
ubytovací služby 3.10.2003 - 30.9.2008
realitní činnost 3.10.2003 - 30.9.2008
poskytování telekomunikačních služeb 11.3.2002 - 30.9.2008
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací 11.3.2002 - 30.9.2008
činnost technicých poradců v oblasti výpočetní techniky 11.3.2002 - 30.9.2008
činnost technických poradců v oblasti výstavby 11.3.2002 - 30.9.2008
zprostředkování služeb 11.3.2002 - 30.9.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.3.2002 - 30.9.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 11.3.2002 - 30.9.2008
projektování elektrických zařízení 11.3.2002 - 30.9.2008
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 11.3.2002 - 30.9.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 11.3.2002 - 30.9.2008
zprostředkování obchodu 11.3.2002 - 30.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 14.11.2001 - 30.9.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.11.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011828472
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 29.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1012875652
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 12.8.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011828472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.2017

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Duhová 1531/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1011828472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.2017

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.8.2006

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost technických poradců v oblasti - výpočetní techniky, telekomunikací, výstavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.1.2002
Zánik oprávnění: 1.5.2005

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2008
Zánik oprávnění: 1.10.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Vedení firmy ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 1.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva 14.11.2001 - 1.7.2014
Jméno: Ing. Luboš Chládek 19.5.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Ve funkci: od 1.4.2017
Adresa: Ve Stráži 356, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Vítězslav Bogač 26.6.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2018
Ve funkci: od 2.3.2018
Adresa: Na Michovkách II 665, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Radim Sladkovský 3.4.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2016
Ve funkci: od 1.12.2017
Adresa: Džbánka 558 , 251 68 Sulice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Čepoun 14.11.2001 - 3.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 14.11.2001
Adresa: Jetelová 2858/5, Praha 106 00
Jméno: Ing. Josef Michut 14.11.2001 - 11.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 28.3.2001 do 20.12.2001
Adresa: Ivančická 582, Praha 199 00
Jméno: JUDr. Božena Růžičková 14.11.2001 - 11.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 28.3.2001 do 20.12.2001
Adresa: U Botiče 1390/3, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jan Čapoun 3.1.2002 - 11.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 14.11.2001 do 20.12.2001
Adresa: Jetelová 2858/5, Praha 106 00
Jméno: Ing. Jiří Prouza 11.3.2002 - 2.4.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2001
Ve funkci: od 20.12.2001
Adresa: Spojařů 1253, Praha 156 00
Jméno: Ing. Antonín Kalda 11.3.2002 - 26.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Ve funkci: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Adresa: Pod vrstevnicí 1527/14, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Zápotocký 11.3.2002 - 26.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Ve funkci: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Adresa: Revoluční 472/43, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jiří Prouza 2.4.2005 - 26.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Ve funkci: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Adresa: Šťavelová 164, Květnice 250 84
Jméno: Jaroslav Suk 26.3.2007 - 26.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2006 do 28.2.2007
Ve funkci: od 21.12.2006 do 28.2.2007
Adresa: Kpt. Nálepky 2241, Louny 440 01
Jméno: Daniel Rous 26.3.2007 - 22.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2006 do 31.7.2007
Ve funkci: od 21.12.2006 do 31.7.2007
Adresa: Netolická 1180/10, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Ondřej Jaroš 30.9.2008 - 19.3.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.10.2008
Adresa: Valentova 1744/4, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ondřej Jaroš 19.3.2009 - 19.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2008
Ve funkci: od 4.3.2009
Adresa: Podjavorinské 1596/2, Praha 149 00
Jméno: Monika Matějová 26.3.2007 - 9.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2007 do 31.8.2009
Ve funkci: od 7.3.2007 do 31.8.2009
Adresa: Morušová 662, Šenov 739 34
Jméno: Kamil Čermák 26.3.2007 - 9.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2006 do 31.12.2012
Ve funkci: od 21.12.2006 do 31.1.2012
Adresa: Ovenecká 954/27, Praha 170 00
Jméno: Ing. Zita Šepelová 9.11.2009 - 3.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.9.2009 do 4.5.2012
Ve funkci: od 8.10.2009 do 4.5.2012
Adresa: Čistovická 1700/62, Praha 163 00
Jméno: Mgr. Kamil Čermák 9.5.2012 - 19.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.2.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 27.2.2012 do 31.1.2012
Adresa: Ovenecká 954/27, Praha 170 00
Jméno: Ondřej Dvořák 19.3.2013 - 12.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 3.12.2012 do 1.11.2012
Adresa: K lánu 503/7, Praha 160 00
Jméno: Milan Dorko 22.8.2007 - 22.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2007 do 1.9.2012
Adresa: Ve Lhotkách 1819, Pardubice 530 03
Jméno: Ondřej Dvořák 12.4.2013 - 19.1.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012
Ve funkci: od 3.12.2012
Adresa: K lánu 503/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ondřej Jaroš 19.3.2009 - 1.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2008 do 1.12.2013
Ve funkci: od 4.3.2009 do 1.12.2013
Adresa: Podjavorinské 1596/2, Praha 149 00
Jméno: Ondřej Dvořák 19.1.2014 - 15.6.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012
Ve funkci: od 3.12.2012
Adresa: K lánu 503/7, Praha 160 00
Jméno: Jan Cenkr 13.1.2015 - 16.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015 do 30.4.2016
Adresa: Onšovecká 2310, Praha 190 16
Jméno: Ondřej Dvořák 15.6.2016 - 16.6.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2012 do 31.5.2016
Ve funkci: od 3.12.2012 do 31.5.2016
Adresa: V Dolích 62, Říčany 251 01
Jméno: Milan Dorko 22.5.2013 - 26.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2012 do 30.4.2017
Adresa: Ve Lhotkách 1819, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Ondřej Jaroš 1.7.2014 - 9.12.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2013 do 30.11.2017
Ve funkci: od 1.12.2013 do 30.11.2017
Adresa: Jurkovičova 961/12, Praha 149 00
Jméno: Ing. Radim Sladkovský 16.6.2016 - 9.12.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2016
Adresa: Vorařská 2075/4, Praha 143 00
Jméno: Vítězslav Bogač 22.5.2013 - 26.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2013 do 1.3.2018
Ve funkci: od 1.3.2013 do 1.3.2018
Adresa: Na Michovkách II 665, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Radim Sladkovský 9.12.2017 - 3.4.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2016
Ve funkci: od 1.12.2017
Adresa: Vorařská 2075/4, Praha 143 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Michaela Chaloupková MBA 19.5.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2017
Ve funkci: od 23.2.2017
Adresa: Bzenecká 1070/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 26.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 5.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladislav Hauptvogel 14.11.2001 - 11.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 28.3.2001 do 20.12.2001
Adresa: Svojšovická 2837/16, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ján Ivan 14.11.2001 - 11.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 28.3.2001 do 20.12.2001
Adresa: Haškova 1006, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Libuše Látalová 14.11.2001 - 11.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.12.2001
Ve funkci: od 28.3.2001 do 20.12.2001
Adresa: Milady Horákové 1280/9, Praha 170 00
Jméno: Tomáš Pleskač 11.3.2002 - 26.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001
Ve funkci: od 20.12.2001
Adresa: Hladíkova 1176/36, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 11.3.2002 - 26.2.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001
Ve funkci: od 20.12.2001
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Tomáš Pleskač 26.2.2003 - 3.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001 do 19.6.2003
Adresa: Hladíkova 1176/36, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Pavel Klika 11.3.2002 - 3.2.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.12.2001 do 14.6.2004
Ve funkci: od 20.12.2001 do 14.6.2004
Adresa: Slunečná 168, Perštejn 431 63
Jméno: Ing. Karel Pavlík 11.3.2002 - 3.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001 do 14.6.2004
Ve funkci: od 20.12.2001 do 14.6.2004
Adresa: náměstí 17. listopadu 1232, Přelouč 535 01
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 26.2.2003 - 3.2.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.12.2001
Ve funkci: od 23.1.2002 do 23.9.2004
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 3.10.2003 - 3.2.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2003
Adresa: V Sadech 1728, Most 434 01
Jméno: Mgr. Ilona Melčová 11.3.2002 - 15.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001 do 31.8.2005
Ve funkci: od 20.12.2001 do 31.8.2005
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11, Praha 102 00
Jméno: Ing. Libor Kičmer MBA 3.2.2005 - 15.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2004 do 31.8.2005
Adresa: 76, Doubravice 370 06
Jméno: Ing. František Řeřucha 3.2.2005 - 15.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2004 do 31.8.2005
Adresa: Pionýrská 529, Moravský Krumlov 672 01
Jméno: Ing. Milan Nidl MBA 3.2.2005 - 5.6.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2003 do 22.3.2006
Ve funkci: od 23.9.2004 do 22.3.2006
Adresa: V Sadech 1728, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Bílek 11.3.2002 - 26.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Ve funkci: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Adresa: Hálova 46/17, Praha 190 15
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 3.2.2005 - 26.3.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2001 do 20.12.2006
Ve funkci: od 23.9.2004 do 20.12.2006
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Richard Vidlička 5.6.2006 - 7.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2006 do 30.4.2007
Adresa: Na Výsluní 561, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 5.6.2006 - 6.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 26.4.2006 do 31.12.2007
Adresa: třída Edvarda Beneše 1431/5, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Lubomír Procházka 26.3.2007 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 21.12.2006
Adresa: Luční 197, Holohlavy 503 03
Jméno: Mgr. Michaela Hrobská 5.6.2006 - 9.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2006
Adresa: Bzenecká 1070/18, Plzeň 323 00
Jméno: Lucie Kajzrová DiS 5.6.2006 - 10.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 20.4.2011
Adresa: Děčínská 3222, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 26.3.2007 - 9.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2006
Ve funkci: od 21.12.2006
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Michaela Chaloupková MBA 9.11.2009 - 9.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2006
Adresa: Bzenecká 1070/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Martin Novák 7.6.2007 - 3.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2007
Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivan Lapin 6.3.2008 - 3.9.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 30.4.2012
Ve funkci: od 12.2.2008 do 30.4.2012
Adresa: Volgogradská 2524/55, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 9.5.2012 - 3.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2012
Ve funkci: od 21.3.2012
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Maxa 6.3.2008 - 22.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 1.4.2013
Adresa: Křižíkova 23 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Radomír Kučera 10.6.2011 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2011
Adresa: 2 , 331 52 Spankov Česká republika
Jméno: Ing. Václav Špáňa MBA 3.9.2012 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 31.12.2013
Adresa: Zelená 439, Statenice 252 62
Jméno: Michal Cerina 22.5.2013 - 13.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2013 do 31.12.2014
Adresa: Pod lázní 1128/6, Praha 140 00
Jméno: Radomír Kučera 28.6.2013 - 13.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2011 do 31.12.2014
Adresa: 2, Líté 331 52
Jméno: JUDr. Michaela Chaloupková MBA 9.5.2012 - 6.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012
Adresa: Bzenecká 1070/18, Plzeň 323 00
Jméno: JUDr. Michaela Chaloupková MBA 6.8.2015 - 19.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012 do 20.2.2017
Adresa: Bzenecká 1070/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 3.9.2012 - 26.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.5.2017
Ve funkci: od 24.5.2012 do 1.5.2017
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 3.9.2012 - 26.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 1.5.2017
Ve funkci: od 24.5.2012 do 1.5.2017
Adresa: Nad Kapličkou , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Martin Novák MBA 26.8.2017 - 5.4.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2017
Ve funkci: od 2.5.2017
Adresa: Nad kapličkou 2335/26, Praha 100 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vítězslav Bogač
Člen statutárního orgánu: Ing. Radim Sladkovský
Člen statutárního orgánu: Luboš Chládek

Vlastníci firmy ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 895 000 000 Kč 100% 4.5.2006
zakladni 1 770 000 000 Kč 100% 23.2.2005 - 4.5.2006
zakladni 770 000 000 Kč 100% 20.8.2003 - 23.2.2005
zakladni 312 000 000 Kč 100% 7.5.2003 - 20.8.2003
zakladni 122 000 000 Kč 100% 13.5.2002 - 7.5.2003
zakladni 2 000 000 Kč 100% 14.11.2001 - 13.5.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 895 4.5.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 770 23.2.2005 - 4.5.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 770 20.8.2003 - 23.2.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 312 7.5.2003 - 20.8.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 122 13.5.2002 - 7.5.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 14.11.2001 - 13.5.2002

Sbírka Listin ČEZ ICT Services, a. s. IČO: 26470411

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7309/SL 109 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 13.10.2015 16.10.2015 46
B 7309/SL 108 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 1.1.2015 23.12.2014 16.1.2015 1
B 7309/SL 107 notářský zápis [NZ 7481/2014] Městský soud v Praze 11.12.2014 23.12.2014 16.1.2015 3
B 7309/SL 106 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.11.2014 1.12.2014 52
B 7309/SL 105 notářský zápis NZ 2578/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 10.6.2014 23.7.2014 17
B 7309/SL 104 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 17.12.2013 10.6.2014 23.7.2014 2
B 7309/SL 103 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 27.11.2013 10.6.2014 23.7.2014 1
B 7309/SL 102 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 28.11.2013 10.6.2014 23.7.2014 3
B 7309/SL 101 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2013 18.6.2013 48
B 7309/SL 99 ostatní zápis č.5 ze zasedání předst. Městský soud v Praze 1.3.2013 16.5.2013 23.5.2013 3
B 7309/SL 98 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.2.2013 16.5.2013 23.5.2013 1
B 7309/SL 97 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.8.2012 16.5.2013 23.5.2013 1
B 7309/SL 96 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 16.10.2012 6.2.2013 8.4.2013 1
B 7309/SL 94 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 3.12.2012 6.2.2013 8.4.2013 1
B 7309/SL 93 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 12.4.2012 6.9.2012 10.9.2012 1
B 7309/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.6.2012 2.7.2012 64
B 7309/SL 89 ostatní výpis ze Zápisu zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.2.2012 10.5.2012 16.5.2012 3
B 7309/SL 88 notářský zápis NZ 411/2012 Městský soud v Praze 21.2.2012 10.5.2012 16.5.2012 8
B 7309/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2011 15.6.2011 27.6.2011 64
B 7309/SL 83 notářský zápis NZ 568/2011 Městský soud v Praze 23.5.2011 1.6.2011 15.6.2011 16
B 7309/SL 86 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 23.5.2011 13.6.2011 2
B 7309/SL 85 notářský zápis NZ 71/2011 Městský soud v Praze 11.5.2011 13.6.2011 9
B 7309/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.6.2010 24.6.2010 73
B 7309/SL 79 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 16.9.2009 5.11.2009 15.12.2009 3
B 7309/SL 78 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 20.8.2009 5.11.2009 15.12.2009 3
B 7309/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2009 21.9.2009 21.9.2009 21
B 7309/SL 75 notářský zápis NZ 253/2008-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 10.6.2008 19.6.2009 11
B 7309/SL 74 notářský zápis NZ 252/2008-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 9.6.2008 19.6.2009 21
B 7309/SL 73 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2008 Městský soud v Praze 1.1.2008 19.6.2009 13
B 7309/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.6.2009 28
B 7309/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2008 19.2.2009 20.2.2009 19
B 7309/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2008 19.9.2008 15.10.2008 20
B 7309/SL 68 notářský zápis -NZ639/08 Městský soud v Praze 10.9.2008 19.9.2008 15.10.2008 17
B 7309/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 2.7.2008 11.7.2008 64
B 7309/SL 66 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 30.4.2008 30.4.2008 17
B 7309/SL 56 ostatní -odstoup.z fun./ing.Rous/ Městský soud v Praze 25.7.2007 16.8.2007 1.10.2007 1
B 7309/SL 55 ostatní -výp.ze záp.č.13.představenstv Městský soud v Praze 25.7.2007 16.8.2007 1.10.2007 4
B 7309/SL 54 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2007 16.8.2007 1.10.2007 1
B 7309/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.7.2007 16.8.2007 1.10.2007 3
B 7309/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 26.7.2007 52
B 7309/SL 51 ostatní -návrh na rozděl.zisku Městský soud v Praze 30.5.2007 13.7.2007 26.7.2007 1
B 7309/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2007 13.7.2007 26.7.2007 18
B 7309/SL 49 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2007 31.5.2007 20.6.2007 2
B 7309/SL 45 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 21.12.2006 10.4.2007 4
B 7309/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2006 10.4.2007 2
B 7309/SL 42 ostatní -zápis č.6zased.představenstva Městský soud v Praze 7.3.2007 10.4.2007 3
B 7309/SL 41 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.3.2007 10.4.2007 2
B 7309/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.3.2007 10.4.2007 2
B 7309/SL 39 notářský zápis -NZ144/07 Městský soud v Praze 12.3.2007 10.4.2007 14
B 7309/SL 33 notářský zápis NZ 153/2006 Městský soud v Praze 22.3.2006 8.9.2006 0
B 7309/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.3.2006 12.4.2006 0
B 7309/SL 29 notářský zápis -NZ111/06 Městský soud v Praze 24.2.2006 17.3.2006 0
B 7309/SL 27 notářský zápis -NZ392/05 Městský soud v Praze 31.8.2005 25.11.2005 0
B 7309/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 1.8.2005 0
B 7309/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.1.2005 14.4.2005 0
B 7309/SL 20 notářský zápis -NZ13/05 Městský soud v Praze 13.1.2005 17.2.2005 0
B 7309/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.6.2004 12.7.2004 0
B 7309/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2003 9.10.2003 18.11.2003 0
B 7309/SL 15 ostatní rozhodnutí j.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2003 9.10.2003 18.11.2003 0
B 7309/SL 14 notářský zápis NZ 346/02 Městský soud v Praze 14.11.2002 9.10.2003 18.11.2003 0
B 7309/SL 11 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 9.7.2003 0
B 7309/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 9.7.2003 0
B 7309/SL 13 posudek znalce Městský soud v Praze 17.3.2003 3.7.2003 0
B 7309/SL 12 notářský zápis NZ135/2003 Městský soud v Praze 26.5.2003 3.7.2003 0
B 7309/SL 9 notářský zápis NZ 16/2003 Městský soud v Praze 29.1.2003 21.3.2003 26.5.2003 0
B 7309/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2003 14.5.2003 0
B 7309/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2001 22.10.2002 0
B 7309/SL 6 notářský zápis NZ 122/2002 Městský soud v Praze 5.4.2002 22.10.2002 0
B 7309/SL 5 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 33/2001 Městský soud v Praze 28.3.2001 22.10.2002 0
B 7309/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 33/2001 Městský soud v Praze 28.3.2001 5.2.2002 9.8.2002 0
B 7309/SL 2 ostatní - zápis č.1 představ. Městský soud v Praze 16.5.2001 14.2.2002 0
B 7309/SL 1 notářský zápis NZ 224/2001 Městský soud v Praze 20.12.2001 14.2.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČEZ ICT Services, a. s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČEZ ICT Services, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.