Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Československá obchodní banka, a. s. Praha 5 IČO: 00001350

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Československá obchodní banka, a. s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 00001350.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Československá obchodní banka, a. s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Československá obchodní banka, a. s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1964. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 46 osob.

Základní údaje o Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.12.1964
Spisová značka: BXXXVI 46
IČO: 00001350
Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 21.12.1964
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 21.12.1964
Počet členů statutárního orgánu: 6 22.2.2016
Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399. 22.2.2016
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých).5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797.8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. 21.12.2015 - 22.2.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 12.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 8 12.8.2014 - 22.2.2016
Počet členů statutárního orgánu: 8 9.6.2014 - 12.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 17.2.2014
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s. 15.7.2013 - 23.7.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:------------------------------------------------ upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,--- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ---------------------------------------------------------------------------------------- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,---------------------------------------------- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------- předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.--------------------------------------------------------------------------------------- 14.12.2007 - 19.12.2007
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12:1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnostiMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářemHlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti.Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007.Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité h 30.4.2007 - 12.6.2007
Exekuce skončila tím, že došlo kúhradě pohledávky včetně příslušenství anákladů exekuce. 24.2.2005 - 12.9.2005
Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci kvymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení včástce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč adále náklady exekuce anáklady oprávněného ve výši azpůsobem určeným příkazem kúhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce avymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6. 4.2.2005 - 24.2.2005
Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvyo prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční aPoštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představujesoubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB aslouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povazemají tomuto účelu sloužit. 4.6.2001
Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí radyspolečnosti. 9.1.1998 - 24.1.2011
Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní :Československá obchodná banka, a.s. 9.1.1998 - 29.11.2000
Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválenéministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemipozdějšími dodatky a doplňky. 28.12.1990 - 11.10.1995
náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4,Nad lesem 13/142 8.3.1990 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1,Ostrovní 2064/5 8.3.1990 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7,Obránců míru 24/481 8.3.1990 - 29.12.1990
RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988 6.11.1989 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4,Pujmanové 878/33 25.7.1989 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha4-Nusle, V luhu 18/754 25.7.1989 - 8.3.1990
Členové ředitelství:generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III.,Rudé armády 800 25.5.1989 - 29.12.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4,Saratovská 18 13.8.1987 - 8.3.1990
JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104 23.12.1986 - 11.10.1995
Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 23.12.1986 - 8.3.1990
Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8 25.2.1985 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav PetrášHradec Králové III.,Rudé armády 800. 11.8.1983 - 25.7.1989
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26 22.4.1982 - 25.2.1985
Členové ředitelství:generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7 25.3.1981 - 25.5.1989
JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33. 2.4.1979 - 23.12.1986
Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18 6.10.1976 - 22.4.1982
Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčíúpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvemfinancí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76.Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti. 2.6.1976 - 8.3.1990
náměstek generálního ředitele Ing. Milan VrškovýBratislava, Sibirská 43 11.8.1975 - 25.7.1989
RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659 6.9.1972 - 6.11.1989
Členové ředitelství:generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava 6.9.1972 - 25.3.1981
Člen ředitelství:generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armádyul.č.26/a, Bratislava 26.5.1971 - 6.9.1972
náměstek generálního ředitele Ing. František CahaPraha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259 22.9.1970 - 11.8.1983
Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26 4.10.1968 - 6.10.1976
Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice 3.11.1967 - 5.4.1988
náměstek generálního ředitele Ing. Josef MalátPrůběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice 3.11.1967 - 13.8.1987
Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle 3.11.1967 - 22.9.1970
Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice 3.11.1967 - 2.7.1970
Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylopřeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­zák. č. 243/49 Sb. 21.12.1964 - 11.10.1995
náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina,Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle 21.12.1964 - 29.9.1975
Členové ředitelství:generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7 21.12.1964 - 26.5.1971
náměstek generálního ředitele Antonín Šimek,Ke Klimentce 47, Praha 5 21.12.1964 - 2.7.1970
náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle,Tychonova 3, Praha 6 21.12.1964 - 3.11.1967

Základní údaje datové schránky

IČO: 00001350
Jméno subjektu: Československá obchodní banka, a. s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 8qvdk3s

Základní údaje DPH

IČO: 00001350
DIČ: CZ00001350
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Československá obchodní banka, a. s.
Sídlo: Radlická 333/150 PRAHA 5 - RADLICE 150 00 PRAHA 5
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 31.12.2008

Kontakty na Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Radlická 333 , 150 57 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
12.6.2007
Sídlo: Na Příkopě 854 , 115 20 Praha 1-Nové Město Česká republika
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520
13.2.2002 - 12.6.2007
Sídlo: Na Příkopě 14 , Praha 1-Nové Město Česká republika
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 14
21.12.1964 - 13.2.2002

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5

Obory činností Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti:-a) přijímání vkladů od veřejnosti 11.11.2004
b) poskytování úvěrů 11.11.2004
c) investování do cenných papírů na vlastní účet 11.11.2004
d) finanční pronájem (finanční leasing) 11.11.2004
e) platební styk azúčtování 11.11.2004
f) vydávání aspráva platebních prostředků 11.11.2004
g) poskytování záruk 11.11.2004
h) otvírání akreditivů 11.11.2004
i) obstarávání inkasa 11.11.2004
j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona 11.11.2004
k) vydávání hypotečních zástavních listů 11.11.2004
l) finanční makléřství 11.11.2004
m) výkon funkce depozitáře 11.11.2004
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 11.11.2004
o) poskytování bankovních informací 11.11.2004
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta sdevizovými hodnotami ase zlatem 11.11.2004
q) pronájem bezpečnostních schránek 11.11.2004
r) činnosti, které přímo souvisejí sčinnostmi uvedenými vpísm. a)-q) 11.11.2004
s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti aprovozu jiných bank, finančních institucí apodniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu. 11.11.2004
Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovníchobchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb aslužeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu kzahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolenímČeské národní banky působit jako banka. 29.11.2000 - 11.11.2004
provádění všech bankovních obchodů a poskytování všechbankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahuvymezeném právními předpisy a povolením Státní bankyčeskoslovenské, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. 28.12.1990 - 29.11.2000
Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzíchprávnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebojiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i kdyžjejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. 28.12.1990 - 29.11.2000
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničníhoobchodu. 21.6.1983 - 28.12.1990
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničníhoobchodu. 21.6.1983 - 28.12.1990
d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničína sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po-slání banky, 21.6.1983 - 28.12.1990
Činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka napodkladě pověření Státní banky čs., která jí byla udělena podlepříslušných právních předpisů. 21.6.1983 - 28.12.1990
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně-obchodní činnosti s bankami jiných zemí, 21.6.1983 - 28.12.1990
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací,uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů,zvláště:- vést clearingové účty a zajišťovat bankovní prováděnísjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě imezibankovních ujednání,- provádět platební styk s cizinou ve všech formách používanýchv mezinárodním platebním styku,- provádět platební styk v převoditelných rublechprostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce vMoskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování,- provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodníchplatů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech azabezpečovat jejich plnění,- provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat aposkytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovatvklady ve volných měnách,- obchodovat všemi devizovými prostředky, 21.6.1983 - 28.12.1990
a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací,uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů,zvláště:- vést clearingové účty a zajišťovat bankovní prováděnísjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě imezibankovních ujednání,- provádět platební styk s cizinou ve všech formách používanýchv mezinárodním platebním styku,- provádět platební styk v převoditelných rublechprostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce vMoskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování,- provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodníchplatů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech azabezpečovat jejich plnění,- provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat aposkytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovatvklady ve volných měnách, 21.12.1964 - 21.6.1983
b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničníhoobchodu, 21.12.1964 - 21.6.1983
c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničníhoobchodu; 21.12.1964 - 21.6.1983
d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy; 21.12.1964 - 21.6.1983
e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničína sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá posláníbanky; 21.12.1964 - 21.6.1983
f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně-obchodní činnosti s bankami jiných zemí. 21.12.1964 - 21.6.1983

Vedení firmy Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marek Ditz 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: U Císařské cesty 188 , 103 00 Praha 10 Česká republika
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
Jméno: Petr Hutla 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013
Adresa: Na vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Jméno: John Arthur Hollows 20.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 2.5.2014
Adresa: V uličkách 882 , 164 00 Praha 6 Česká republika
V uličkách 882, Nebušice, 164 00 Praha 6
Jméno: Ing. Petr Knapp 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2014
Adresa: Na vrchmezí 795 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
Jméno: Ing. Tomáš Kořínek 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Do Polí 463 , 252 44 Psáry Česká republika
Do Polí 463, 252 44 Psáry
Jméno: Ing. Jiří Vévoda 22.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.2015
Adresa: Utěšilova 1078 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: Ludovít Kováčik 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Příkopě 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Příkopě 14
Jméno: Karel Netolický 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Štěpánská 34 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Štěpánská 34
Jméno: Miroslav Bursa 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Politických vězňů 20 , Praha 1-Nové Město Česká republika
Praha 1-Nové Město, Politických vězňů 20
Jméno: Michal Hallo 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Partizanske , VHJ Závody 9.augusta Slovenská republika
VHJ Závody 9.augusta, Partizanske
Jméno: Karel Podlaha 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Příkopě 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Příkopě 28
Jméno: Dr. Ján Púll 21.12.1964 - 25.6.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Příkopě 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Příkopě 28
Jméno: Timotej Dubrovay 25.6.1968 - 7.7.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Leningradská 24
Jméno: Jaroslav Čechura 21.12.1964 - 2.7.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: VHJ ZVIL Plzeň Česká republika
VHJ ZVIL Plzeň
Jméno: Ing. Václav Zahálka 25.6.1968 - 2.7.1970
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Příkopy 28
Jméno: Ing. František Mišeje 7.7.1969 - 2.7.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Leningradská 24
Jméno: Dr. Jaroslav Procházka 21.12.1964 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spálená 16 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 16
Jméno: Bohuslav Růna 21.12.1964 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na můstku 11 , Praha 1-St. Město Česká republika
Praha 1-St. Město, Na můstku 11
Jméno: Doc. Ludovít Kováčik 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Příkopě 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Příkopě 14
Jméno: Karel Netolický 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štěpánská 34 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Štěpánská 34
Jméno: Ing. Ján Kožárik 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovenská republika
Partizánske
Jméno: Ing. Ladislav Chrust 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: nám. Říjnové revoluce 6 , Ostrava Česká republika
Ostrava, nám. Říjnové revoluce 6, okres Ostrava-město
Jméno: JUDr. Zdeněk Mojžíšek 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Panská 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 9
Jméno: Ing. Vojtěch Šperka 25.6.1968 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Příkopy 28
Jméno: Ing. Jan Rottenborn 2.7.1970 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Raisova 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Raisova 20, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Štefan Jorík 2.7.1970 - 26.5.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Leningradská 24 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Leningradská 24
Jméno: Ing. Svatopluk Potáč 2.7.1970 - 26.5.1971
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Příkopy 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Příkopy 28
Jméno: Ing. František Kroupa 29.12.1990 - 8.7.1992
Funkce: Člen
Adresa: Křížkovského 156 , Brno Česká republika
Brno, Křížkovského 156, okres Brno-město
Jméno: Ing. Rostislav Petráš 29.12.1990 - 19.3.1993
Funkce: Předseda
Adresa: Rudé armády 800 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Rudé armády 800
Jméno: Ing. Albert Valčák 29.12.1990 - 28.7.1993
Funkce: Člen
Adresa: Ladislava Sáru 8 , Bratislava 4 Slovenská republika
Bratislava 4, Ladislava Sáru 8
Jméno: Marie Marvanová 29.12.1990 - 28.7.1993
Funkce: Místopředsedkyně
Adresa: Nad lesem 13 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesem 13/142
Jméno: Ing. Jan Jánský 29.12.1990 - 28.7.1993
Funkce: Člen
Adresa: Českých bratří 36 , Liberec 5 Česká republika
Liberec 5, Českých bratří 36/1
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 29.12.1990 - 28.7.1993
Funkce: Člen
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Ing. Josef Tauber 28.7.1993 - 21.12.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Pobočná 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pobočná 18
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 8.7.1992 - 11.9.1997
Funkce: Člen
Adresa: Bechyňova 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bechyňova 5
Jméno: Ing. Michael Korýdek 29.12.1990 - 9.1.1998
Funkce: Člen
Adresa: Milady Horákové 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 24/481
Jméno: Doc.Ing. Jozef Šalak CSc. 28.7.1993 - 9.1.1998
Funkce: Člen
Adresa: Fábryho 9 , Košice Slovenská republika
Košice, Fábryho 9
Jméno: Ing. Rudolf Autner 11.10.1996 - 9.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Dolnojirčanská 32 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dolnojirčanská 32
Jméno: Ing. Rudolf Autner 9.1.1998 - 5.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Balkáně 66 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Balkáně 66
Jméno: Doc.Ing. Jozef Šalak CSc. 9.1.1998 - 5.11.1999
Funkce: Člen
Adresa: Kaštielská 1536 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Kaštielská 1536/10
Jméno: Ing. Ladislav Unčovský 5.11.1999 - 29.11.2000
Funkce: Člen
Adresa: U Průhonu 56 , Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, U Průhonu 56
Jméno: Pavel Strnad 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Malé Šárce 24 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Malé Šárce 24
Jméno: Ing. Petr Knapp 11.10.1996 - 16.7.2001
Funkce: člen
Adresa: Šlikova 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šlikova 1
Jméno: Mgr. Jan Lamser 9.1.1998 - 15.8.2001
Funkce: člen
Adresa: Seydlerova 2149 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Seydlerova 2149
Jméno: Ing. Josef Tauber 21.12.1994 - 13.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 31.1.2001
Adresa: Panenské Břežany 154 , 250 70 okr. Praha - východ Česká republika
okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70
Jméno: Ing. Ladislav Unčovský 29.11.2000 - 25.11.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: od 15.6.1998 do 28.2.2002
Adresa: U Průhonu 56 , Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, U Průhonu 56
Jméno: Luc Seynaeve 13.2.2002 - 25.11.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.1.2001 do 31.3.2002
Adresa: Konvitská 290 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Konvitská 290/17
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 11.9.1997 - 21.5.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 25.4.1991 do 10.4.2003
Adresa: Požárnická 160 , Praha 6-Nebušice Česká republika
Praha 6-Nebušice, Požárnická 160
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 28.7.1993 - 1.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.1990 do 10.8.1999
Ve funkci: do 10.8.1999
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Carl Rossey 11.1.2000 - 1.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 10.8.1999 do 15.7.2003
Adresa: Ke Strži 650 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ke Strži 650
Jméno: Patrick Daems 25.11.2002 - 1.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.4.2002
Adresa: U Ladronky 1335 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 1335/24
Jméno: Ing. Petr Knapp 16.7.2001 - 11.11.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.5.1996 do 19.5.2004
Adresa: Na Vrchmezí 795 , Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795
Jméno: Mgr. Jan Lamser 15.8.2001 - 11.11.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.5.1997 do 19.5.2004
Adresa: Strážovská 342 , Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 1.10.2003 - 11.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.8.1999 do 19.5.2004
Ve funkci: od 10.8.1999 do 19.5.2004
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Philippe Moreels 25.11.2002 - 12.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.3.2002
Adresa: Pařížská 128 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Pařížská 128/22
Jméno: Patrick Daems 1.10.2003 - 16.10.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.4.2002 do 12.7.2006
Adresa: U Ladronky 1335 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 1335/29
Jméno: Philippe Moreels 12.9.2005 - 27.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.3.2002 do 21.4.2007
Adresa: Pařížská 128 , Praha 1 - Josefov Česká republika
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22
Jméno: Hendrik Scheerlinck 25.10.2006 - 27.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2006 do 20.4.2007
Adresa: Hollestraat 6 , Moorsel-Aalst Belgické království
9310 Moorsel-Aalst, Hollestraat 6
Jméno: Philippe Moreels 27.6.2007 - 15.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2007
Adresa: Pařížská 128 , 110 00 Praha 1 - Josefov Česká republika
Praha 1 - Josefov, Pařížská 128/22, PSČ 11000
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 11.11.2004 - 7.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2004 do 19.5.2009
Ve funkci: od 26.5.2004 do 19.5.2009
Adresa: Ostrovní 2064 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5
Jméno: Ing. Petr Knapp 11.11.2004 - 7.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2009
Ve funkci: od 19.5.2004
Adresa: Na Vrchmezí 795 , Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795
Jméno: Mgr. Jan Lamser 11.11.2004 - 7.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.5.2009
Ve funkci: od 19.5.2004
Adresa: Strážovská 342 , Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15
Jméno: Philippe Moreels 15.5.2008 - 7.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2007
Adresa: V Šáreckém údolí 63 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 63, PSČ 16000
Jméno: Hendrik Scheerlinck 27.6.2007 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2007
Adresa: Hollestraat 6 , Moorsel-Aalst Belgické království
9310 Moorsel-Aalst, Hollestraat 6
Jméno: Philippe Moreels 7.7.2009 - 23.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2007 do 15.11.2009
Adresa: Pařížská 1068 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Pařížská 1068/10, PSČ 11000
Jméno: Hendrik Scheerlinck 4.11.2009 - 19.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.4.2007 do 28.4.2010
Adresa: U Ladronky 1335 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, U Ladronky 1335/29, PSČ 16900
Jméno: Ing. Petr Hutla 6.3.2008 - 2.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2008 do 27.2.2013
Ve funkci: do 27.2.2013
Adresa: Na Vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Vrších 1490/7, PSČ 10000
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 7.7.2009 - 12.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.5.2009 do 30.4.2014
Adresa: Ostrovní 2064 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 2064/5, PSČ 11000
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 12.3.2014 - 9.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 30.4.2014
Ve funkci: od 20.5.2009 do 30.4.2014
Adresa: Ostrovní 2064 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Mgr. Jan Lamser 7.7.2009 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 12.6.2014
Adresa: Strážovská 342 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Praha 5 - Radotín, Strážovská 342/15, PSČ 15300
Jméno: Puelinckx Bartel 24.1.2011 - 12.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2010 do 30.6.2014
Adresa: Na Kodymce 1011 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Na Kodymce 1011/24, PSČ 16000
Jméno: Marek Ditz 31.1.2013 - 5.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: U Císařské cesty 188 , 103 00 Praha Česká republika
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha
Jméno: Ing. Petr Knapp 7.7.2009 - 16.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2009 do 20.5.2014
Adresa: Na Vrchmezí 795 , 165 00 Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795, PSČ 16500
Jméno: Ing. Jiří Vévoda 24.1.2011 - 12.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2010
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Utěšilova 707, PSČ 19014
Jméno: Wilmots Koen 24.1.2011 - 20.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2010 do 31.3.2015
Adresa: Za Roklí 343 , 252 62 Statenice - Černý Vůl Česká republika
Statenice - Černý Vůl, Za Roklí 343, PSČ 25262
Jméno: Petr Hutla 2.7.2013 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013
Adresa: Na vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Jméno: John Arthur Hollows 9.6.2014 - 20.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 2.5.2014
Adresa: V uličkách 882 , 164 00 Praha 6 Česká republika
V uličkách 882, Nebušice, 164 00 Praha 6
Jméno: Marek Ditz 5.9.2014 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: U Císařské cesty 188 , 103 00 Praha 10 Česká republika
U Císařské cesty 188, Benice, 103 00 Praha 10
Jméno: Ing. Petr Knapp 16.1.2015 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2014
Adresa: Na vrchmezí 795 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
Jméno: Ing. Tomáš Kořínek 14.3.2015 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Do Polí 463 , 252 44 Psáry Česká republika
Do Polí 463, 252 44 Psáry
Jméno: Ing. Jiří Vévoda 12.4.2015 - 20.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2010
Adresa: Utěšilova 1078 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: Ing. Jiří Vévoda 20.10.2015 - 22.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2010 do 8.12.2015
Adresa: Utěšilova 1078 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Hendrik George Adolphe Gerard Soete 5.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2012
Adresa: Heiken 10 , Vorselaar Belgické království
2290 Vorselaar, Heiken 10
Jméno: Franky Depickere 16.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2014
Adresa: Izegemstraat 203 , Ingelmunster Belgické království
8770 Ingelmunster, Izegemstraat 203
Jméno: Christine Van Rijsseghem 16.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2014
Adresa: Avenue du Manoir 24 , Waterloo Belgické království
1410 Waterloo, Avenue du Manoir 24
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 20.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Ostrovní 2064 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Willem Hueting 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Regentesselaan 75 , CP Den Haag Nizozemské království
2562 CP Den Haag, Regentesselaan 75
Jméno: Marc Wittemans 7.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2016
Adresa: Beatrijslaan 91 , Rotselaar Belgické království
3110 Rotselaar, Beatrijslaan 91
Jméno: Ing. Jaroslav Ebenstreit CSc. 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Libušina 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Libušina 8, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Vladimír Kačka 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Púpavova 27 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Púpavova 27
Jméno: Ing. Milan Pecháček 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Chopinova 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Chopinova 2
Jméno: Ing. Milan Porubský 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Hodžova 9 , Trenčín Slovenská republika
Trenčín, Hodžova 9
Jméno: Ing. Jana Schulzová 19.3.1993 - 28.7.1993
Adresa: Vinohradská 164 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 164
Jméno: Ing. Ota Kaftan 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Litevská 2570 , Kladno 2 Česká republika
Kladno 2, Litevská 2570, okres Kladno
Jméno: Ing. Jaroslav Daňhel CSc. 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Minská 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Minská 15
Jméno: JUDr. Karel Kotrba 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: U Klikovky 2020 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Klikovky 2020/23
Jméno: JUDr. Oldřich Vacek 19.3.1993 - 4.10.1994
Adresa: Slezská 115 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 115
Jméno: Ing. Stanislava Dušková 28.7.1993 - 4.10.1994
Adresa: Varnsdorfská 336 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 336/7
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 28.7.1993 - 4.10.1994
Adresa: Strašnická 869 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 869/14
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 4.10.1994 - 11.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť Česká republika
Unhošť, Křivoklátská 345, okres Kladno
Jméno: Ing. Jozef Magula 28.7.1993 - 11.10.1996
Adresa: Ševčenkova 27 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Ševčenkova 27
Jméno: Naděžda Jančovičová 19.3.1993 - 9.1.1998
Adresa: Bajzova 12 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Bajzova 12
Jméno: Ing. Štefan Pavúk 28.7.1993 - 9.1.1998
Adresa: Budatínská 29 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Budatínská 29
Jméno: Ing. Vladimír Šrytr 28.7.1993 - 9.1.1998
Adresa: Vavřenova 20 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 20/1170
Jméno: Ing. Milan Pecháček 10.1.1994 - 9.1.1998
Adresa: Chopinová 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Chopinová 2
Jméno: Gabriel Eichler 4.10.1994 - 9.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Wassermannova 923 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Wassermannova 923
Jméno: Ing. Miroslav Havel 4.10.1994 - 9.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Evropská 675 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 675
Jméno: Ing. Josef Vanžura 4.10.1994 - 9.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Dědinova 2011 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2011
Jméno: Igor Valtr 4.10.1994 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Staroměstské nám. 19 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staroměstské nám. 19
Jméno: Ing. Pavel Suchý 11.10.1995 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Radhošťská 1 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 1
Jméno: Ing. Miroslav Havel 9.1.1998 - 11.1.2000
Funkce: předseda
Adresa: Evropská 675 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 675
Jméno: Ing. Vladimír Šrytr 9.1.1998 - 11.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Vavřenova 20 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 20/1170
Jméno: Ing. Josef Vanžura 9.1.1998 - 13.1.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Dědinova 2011 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 2011
Jméno: Patrick Daems 11.1.2000 - 13.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie
Jméno: Prof. Ing. Karel Kouba CSc. 4.10.1994 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Milady Horákové 82 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 82
Jméno: Ing. Stanislav Masár 11.10.1996 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Štúrova 43 , Povážská Bystrica Česká republika
Povážská Bystrica, Štúrova 43/22
Jméno: Ing. Štefan Pavúk 9.1.1998 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Budatínská 29 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Budatínská 29
Jméno: Ing. Milan Pecháček 9.1.1998 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Chopinová 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Chopinová 2
Jméno: Ing. Jiří Koliha 9.1.1998 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Rodvínovská 1351 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodvínovská 1351
Jméno: Ing. Dušan Preisinger 9.1.1998 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Eisnerova 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Eisnerova 11
Jméno: Pierre Van Keirsbilck 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, Belgie
Jméno: Luc Flamée 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
8490 Jabbeke, Tafeldijcken 6, Belgie
Jméno: Patrick Daems 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie
Jméno: Herman Agneessens 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Belgické království
3080 Tervuren,Edelweisslaan 47, Belgie
Jméno: Remi Vermeiren 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: předseda
Adresa: Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie
Jméno: Jan Vanhevel 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
2830 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgie
Jméno: Jiřina Junová 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Barákova 56 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Barákova 56, okres Plzeň-město
Jméno: Willy Duron 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie
Jméno: Francois Florquin 11.1.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie
Jméno: Gavin Andersen 29.11.2000 - 29.11.2000
Funkce: člen
Adresa: London N7 8 , Ellington Street Spojené království Velké Británie a Severního Irska
48 Ellington Street, London N7 8PL
Jméno: Remi Vermeiren 29.11.2000 - 9.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Boomgaardstraat 6 , Zottegem Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6
Jméno: Herman Agneessens 29.11.2000 - 9.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Edelweisslaan 47 , Tervuren Belgické království
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47
Jméno: Ing. Kateřina Součková 29.11.2000 - 13.2.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.3.2001
Adresa: Studentská 1 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, Studentská 1
Jméno: Gavin Anderson 29.11.2000 - 25.11.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.4.2000 do 17.4.2002
Adresa: London N7 8 , Ellington Street Spojené království Velké Británie a Severního Irska
48 Ellington Street, London N7 8PL
Jméno: Remi Vermeiren 9.4.2001 - 1.10.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 10.8.1999 do 11.4.2003
Adresa: Boomgaardstraat 6 , Zottegem Belgické království
9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6
Jméno: Willy Duron 29.11.2000 - 28.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 9.10.2003
Ve funkci: od 10.8.1999
Adresa: Oude Pastoriestraat 2 , Oud-Heverlee Belgické království
3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2
Jméno: Ing. Petr Korous 29.11.2000 - 11.2.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.6.2000
Adresa: Hennerova 225 , Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, Hennerova 225
Jméno: Farida Khambata 29.11.2000 - 11.11.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.4.2000 do 21.4.2004
Adresa: Washington D.C. , 3224 R Street N.W. Spojené státy americké
3224 R Street N.W., Washington D.C. 20007
Jméno: Herman Agneessens 9.4.2001 - 11.11.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 10.8.1999 do 20.2.2004
Ve funkci: od 10.8.1999 do 20.2.2004
Adresa: Edelweisslaan 47 , Tervuren Belgické království
3080 Tervuren, Edelweisslaan 47
Jméno: Jan Švejnar 28.1.2004 - 11.11.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.10.2003 do 19.5.2004
Ve funkci: od 9.10.2003 do 19.5.2004
Adresa: Ann Arbour Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
Jméno: Dirk Mampaey 28.1.2004 - 11.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.10.2003
Ve funkci: do 19.5.2004
Adresa: Koolsveldlaan 117 , Wijnegem Belgické království
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem
Jméno: André Albert Ghislain Bergen 11.11.2004 - 11.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 20.2.2004 do 19.5.2004
Adresa: Vlaskouter 20 , Kortrijk Belgické království
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk
Jméno: Francois Florquin 29.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.4.2005
Ve funkci: od 10.8.1999
Adresa: Baron E. Empainlaan 65 , Mechelen Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65
Jméno: Ing. Roman Glasberger 29.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.6.2000
Adresa: Vitry 2177 , Kladno Česká republika
Kladno, Vitry 2177
Jméno: Kanako Sekine 25.11.2002 - 11.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.4.2002 do 22.9.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Flat 14, 4 Cranley Place, London SW7 3AB
Jméno: Dirk Mampaey 11.11.2004 - 11.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 19.5.2004 do 1.12.2004
Adresa: Koolsveldlaan 117 , Wijnegem Belgické království
Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem
Jméno: Anne Fossemalle 11.8.2005 - 11.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2004 do 20.4.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA
Jméno: Riet Docx 11.8.2005 - 11.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2004 do 20.4.2005
Adresa: Geelhandlaan 25 , Hove Belgické království
Geelhandlaan 25, 2540 Hove
Jméno: Ing. Petr Korous 11.2.2004 - 12.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.6.2005
Ve funkci: od 8.6.2000
Adresa: Bedrnova 256 , Praha 5 - Motol Česká republika
Praha 5 - Motol, Bedrnova 256/22
Jméno: Ing. Roman Glasberger 11.8.2005 - 12.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.6.2005
Ve funkci: od 8.6.2000
Adresa: Janovská 400 , Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Janovská 400
Jméno: André Albert Ghislain Bergen 11.11.2004 - 16.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.4.2006
Ve funkci: od 19.5.2004
Adresa: Vlaskouter 20 , Kortrijk Belgické království
Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk
Jméno: Marko Voljč 11.11.2004 - 16.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.4.2006
Ve funkci: od 19.5.2004
Adresa: Louizalaan 135 , Brussel Belgické království
Louizalaan 135, 1050 Brussel
Jméno: Francois Florquin 11.8.2005 - 16.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2005 do 21.4.2006
Adresa: Baron E. Empainlaan 65 , Mechelen Belgické království
2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65
Jméno: Jan Oscar Cyriel Vanhavel 16.10.2006 - 16.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2006
Adresa: Max Hermanlei 8 , Brasschaat Belgické království
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8
Jméno: Anne Fossemalle 11.8.2005 - 27.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2005 do 23.2.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA
Jméno: Hendrik George Adolphe Gerard Soete 27.6.2007 - 27.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2007 do 20.4.2007
Adresa: Heiken 10 , Vorselaar Belgické království
2290 Vorselaar, Heiken 10
Jméno: Jan Švejnar 11.11.2004 - 7.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2004 do 19.5.2009
Ve funkci: od 9.6.2004 do 19.5.2009
Adresa: Ann Arbour Spojené státy americké
Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive
Jméno: John Arthur Hollows 16.10.2006 - 7.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2006
Adresa: The Old Chapel , Cold Aston Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Cold Aston, The Old Chapel
Jméno: Jan Oscar Cyriel Vanhevel 16.10.2006 - 4.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2006 do 14.9.2009
Adresa: Max Hermanlei 8 , Brasschaat Belgické království
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 8
Jméno: Ing. Libuše Gregorová 12.9.2005 - 19.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Adresa: Vojáčkova 612 , 196 00 Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Vojáčkova 612, PSČ 19600
Jméno: František Hupka 12.9.2005 - 19.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.5.2010
Adresa: Majakovského 8 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Majakovského 8, PSČ 32300
Jméno: Ing. Martina Kopecká 12.9.2005 - 19.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2005 do 23.6.2010
Adresa: Kosmonautů 244 , 530 09 Pardubice Česká republika
Pardubice, Kosmonautů 244, PSČ 53009
Jméno: John Arthur Hollows 7.7.2009 - 19.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2006 do 29.6.2010
Adresa: Vlaamse Gaaienlaan 11 , Tervuren Belgické království
Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren
Jméno: Riet Docx 11.8.2005 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2005 do 20.7.2010
Adresa: Geelhandlaan 25 , Hove Belgické království
Geelhandlaan 25, 2540 Hove
Jméno: Dirk Mampaey 4.11.2009 - 17.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 30.6.2011
Adresa: De Schietboog 99 , Schilde Belgické království
2970 Schilde, De Schietboog 99
Jméno: Hendrik George Adolphe Gerard Soete 27.6.2007 - 5.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2007 do 20.6.2012
Adresa: Heiken 10 , Vorselaar Belgické království
2290 Vorselaar, Heiken 10
Jméno: Philip Marck 17.2.2012 - 2.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011 do 14.2.2013
Ve funkci: do 14.2.2013
Adresa: Mimosalaan 12 , Hever-Schiplaken Belgické království
3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12
Jméno: Jan Švejnar 7.7.2009 - 9.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 20.5.2014
Ve funkci: od 3.6.2009 do 20.5.2014
Adresa: MIAnn Arbour , Regent Drive Spojené státy americké
15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour
Jméno: Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne 17.10.2007 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2006 do 22.7.2010
Adresa: Desselgemsestraat 15 , Ooigem Belgické království
8710 Ooigem, Desselgemsestraat 15
Jméno: Martina Kantová 19.8.2010 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2010 do 31.5.2014
Adresa: Haškova 1239 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Haškova 1239, PSČ 50002
Jméno: František Hupka 19.8.2010 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2010 do 31.5.2014
Adresa: Majakovského 8 , 323 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Majakovského 8, PSČ 32300
Jméno: Bc. Ladislava Spielbergerová 19.8.2010 - 12.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2010 do 31.5.2014
Adresa: 315 , 542 32 Havlovice Česká republika
Havlovice 315, okres Trutnov, PSČ 54232
Jméno: Guy Libot 24.1.2011 - 16.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2010 do 18.11.2013
Adresa: Naamsestraat 43 , Brusel Belgické království
1050 Brusel, Naamsestraat 43A
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 20.8.2014 - 16.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Adresa: Ostrovní 2064 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Marko Voljč 19.8.2010 - 14.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 1.1.2015
Adresa: Cesta Dolomitskega odreda 86 , Lublaň Slovinská republika
Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000
Jméno: Jan Gysels 2.7.2013 - 20.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2013 do 15.4.2015
Adresa: De Hulsten 50 , Zoersel Belgické království
2980 Zoersel, De Hulsten 50
Jméno: Ing. Pavel Kavánek 16.1.2015 - 20.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Ostrovní 2064 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Ostrovní 2064/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Ing. Martin Jarolím 14.3.2015 - 24.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015 do 30.6.2016
Adresa: Prinsedal 13 , Kraainem Belgické království
1950 Kraainem, Prinsedal 13

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: František Caha 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Hvězdova 15 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 15
Jméno: Rudolf Houdek 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Cukrovarnická 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Cukrovarnická 13
Jméno: Antonín Bezkočka 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Národní obrany 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 14
Jméno: JUDr. Karel Popel 21.12.1964 - 3.11.1967
Adresa: Na Podkovce 3 , Praha 4-Podolí Česká republika
Praha 4-Podolí, Na Podkovce 3
Jméno: Otto Stádler 21.12.1964 - 11.11.1971
Adresa: Jakutská 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jakutská 11
Jméno: Miroslav Petrželka 21.12.1964 - 11.11.1971
Adresa: Stavitelská 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Stavitelská 4
Jméno: RCDr. Ing. Rudolf Dvořák 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Na výhledech 6 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Na výhledech 6/1424
Jméno: František Chabina 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Sládkova 9 , Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, Sládkova 9/259
Jméno: JUDr. Roman Skokan 3.11.1967 - 11.11.1971
Adresa: Na hutích 10 , Praha 6-Dejvice Česká republika
Praha 6-Dejvice, Na hutích 10/755
Jméno: Antonín Šimek 2.7.1970 - 11.11.1971
Adresa: Ke Klimentce 47 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ke Klimentce 47/2219
Jméno: Rudolf Houdek 2.7.1970 - 11.11.1971
Adresa: Cukrovarnická 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Cukrovarnická 13/496
Jméno: Bohuslav Brada 21.12.1964 - 4.4.1973
Adresa: Štěpánská 48 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 48
Jméno: JUDr. Lev Langer 21.12.1964 - 4.4.1973
Adresa: Šmeralova 9 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Šmeralova 9
Jméno: Vladislav Bejček 2.12.1971 - 12.1.1977
Adresa: Přemyslovská 29 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 29
Jméno: Jiří Vondráček 21.12.1964 - 3.5.1983
Adresa: V. P. Čkalova 22 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, V. P. Čkalova 22
Jméno: Ing. Miroslav Varaus 3.5.1983 - 6.11.1989
Adresa: V luhu 18 , Praha 4 -Nusle Česká republika
Praha 4 -Nusle, V luhu 18
Jméno: Ing. Petr Neubauer 12.1.1983 - 3.9.1990
Adresa: Nejedlého 2 , Jablonec n. N. Česká republika
Jablonec n. N., Nejedlého 2
Jméno: Doc.Ing. Oliver Varga 15.11.1990 - 10.2.1992
Adresa: Jarná 21 , Košice Slovenská republika
Košice, Jarná 21
Jméno: Jan Zavázal 21.10.1982 - 11.10.1995
Adresa: Slávy Horníka 24 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Slávy Horníka 24
Jméno: Antonín Eisenreich 6.11.1989 - 17.7.1996
Adresa: Mladenovova 3234 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mladenovova 3234
Jméno: Ing. Márie Gromová 10.2.1992 - 17.7.1996
Adresa: Bratislavská 13 , Košice Slovenská republika
Košice, Bratislavská 13
Jméno: PhDr. Jana Scheybalová 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Kostelní 6 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Kostelní 6
Jméno: Ing. Miloslav Hejtmánek 11.10.1995 - 17.7.1996
Adresa: Hálkova 18 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Hálkova 18, okres Plzeň-město

Vlastníci firmy Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 855 000 000 Kč 100% 21.12.2015
zakladni 5 855 000 000 Kč 100% 23.7.2013 - 21.12.2015
zakladni 5 855 000 000 Kč 100% 19.12.2007 - 23.7.2013
zakladni 5 105 000 000 Kč 100% 9.1.1998 - 19.12.2007
zakladni 5 105 000 000 Kč - 16.3.1994 - 9.1.1998
zakladni 1 050 000 000 Kč - 28.12.1990 - 16.3.1994
zakladni 1 000 000 000 Kč - 6.7.1979 - 28.12.1990
zakladni 700 000 000 Kč - 20.9.1967 - 6.7.1979
zakladni 500 000 000 Kč - 21.12.1964 - 20.9.1967

Sbírka Listin Československá obchodní banka, a. s. IČO: 00001350

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
BXXXVI 46/SL 132 notářský zápis [NZ 3926/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2015 1.2.2016 24.2.2016 44
BXXXVI 46/SL 131 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 1.2.2016 2.2.2016 34
BXXXVI 46/SL 130 ostatní doklad o koupi části závodu Městský soud v Praze 22.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 35
BXXXVI 46/SL 129 notářský zápis [289/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 22
BXXXVI 46/SL 128 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.3.2015 7.4.2015 29.5.2015 2
BXXXVI 46/SL 127 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.12.2014 2.2.2015 17.3.2015 2
BXXXVI 46/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 13.2.2015 16.2.2015 37
BXXXVI 46/SL 125 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2014 11.11.2014 20.1.2015 2
BXXXVI 46/SL 124 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 16.1.2015 284
BXXXVI 46/SL 122 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 12.6.2014 7.7.2014 15.8.2014 2
BXXXVI 46/SL 123 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2014 7.7.2014 15.8.2014 2
BXXXVI 46/SL 121 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2014 28.5.2014 11.6.2014 1
BXXXVI 46/SL 120 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 279
BXXXVI 46/SL 119 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4847/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 24.1.2014 27.1.2014 45
BXXXVI 46/SL 117 notářský zápis NZ 2733/2013 Městský soud v Praze 11.7.2013 18.7.2013 2.8.2013 13
BXXXVI 46/SL 116 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.2.2013 25.6.2013 3.7.2013 1
BXXXVI 46/SL 115 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2013 19.3.2013 22.3.2013 54
BXXXVI 46/SL 114 notářský zápis NZ 5703/2012 Městský soud v Praze 21.12.2012 17.1.2013 4.2.2013 11
BXXXVI 46/SL 112 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5703/2012 Městský soud v Praze 21.12.2012 3.1.2013 14.1.2013 11
BXXXVI 46/SL 113 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 272
BXXXVI 46/SL 111 posudek znalce -znalecký posudek č. 111-2012 Městský soud v Praze 29.10.2012 5.11.2012 7.11.2012 36
BXXXVI 46/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.6.2011 13.3.2012 15.3.2012 54
BXXXVI 46/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 266
BXXXVI 46/SL 108 notářský zápis NZ 91/2011 Městský soud v Praze 11.3.2011 30.3.2011 13
BXXXVI 46/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.2011 24.3.2011 25.3.2011 37
BXXXVI 46/SL 106 notářský zápis NZ 556/2010 Městský soud v Praze 8.12.2010 17.2.2011 12
BXXXVI 46/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 245
BXXXVI 46/SL 104 notářský zápis NZ 402/2010 Městský soud v Praze 10.9.2010 29.9.2010 11
BXXXVI 46/SL 103 ostatní zápis ze 16.zasedání předs. Městský soud v Praze 28.4.2010 6.9.2010 2
BXXXVI 46/SL 102 posudek znalce - č.41-06/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 18.8.2010 37
BXXXVI 46/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.2.2010 11.6.2010 14.6.2010 35
BXXXVI 46/SL 100 notářský zápis NZ 96/2010 Městský soud v Praze 24.2.2010 11.3.2010 16
BXXXVI 46/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 205
BXXXVI 46/SL 97 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 23.3.2009 7.7.2009 2
BXXXVI 46/SL 98 podpisové vzory + čest. prohl. 3x Městský soud v Praze 3.6.2009 7.7.2009 6
BXXXVI 46/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 240
BXXXVI 46/SL 95 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.6.2008 5.6.2008 6.6.2008 2
BXXXVI 46/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2008 22.4.2008 2
BXXXVI 46/SL 94 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.2.2008 22.4.2008 2
BXXXVI 46/SL 92 notářský zápis -NZ625/07 Městský soud v Praze 12.12.2007 30.1.2008 19
BXXXVI 46/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2007 8.1.2008 16.1.2008 35
BXXXVI 46/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2007 8.1.2008 16.1.2008 35
BXXXVI 46/SL 89 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 14.11.2007 8.1.2008 16.1.2008 2
BXXXVI 46/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 208
BXXXVI 46/SL 85 notářský zápis, posudek znalce -č.153/2007-Nz 199/2007 Městský soud v Praze 24.4.2007 15.6.2007 543
BXXXVI 46/SL 77 notářský zápis NZ 263/2006 Městský soud v Praze 21.4.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 80 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 13.3.2003 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 81 ostatní -výpis ze záp.26.zas.předst. Městský soud v Praze 12.7.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 82 ostatní -výpis ze záp.25.zas.předst. Městský soud v Praze 29.6.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 83 ostatní -odstoup.z funk. předst. Městský soud v Praze 30.6.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 84 ostatní -výp.ze záp.34.zas.předst. Městský soud v Praze 27.9.2006 14.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.11.2006 16.11.2006 8.12.2006 0
BXXXVI 46/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 30.10.2006 0
BXXXVI 46/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva r2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 7.10.2005 0
BXXXVI 46/SL 69 ostatní výpis ze záp. z VH Městský soud v Praze 20.4.2005 9.9.2005 0
BXXXVI 46/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 9.8.2005 0
BXXXVI 46/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 59 notářský zápis -NZ112/04 Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 61 ostatní -výp.ze zápisu 19.sch.představ Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 65 notářský zápis -NZ113/04 Městský soud v Praze 26.5.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 46/SL 49 notářský zápis NZ476/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 50 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 10.8.1999 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 51 ostatní odstoupení z funkce/p.Rossey/ Městský soud v Praze 15.7.2003 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 52 ostatní výp.28.schůze představenstva Městský soud v Praze 15.7.2003 2.10.2003 0
BXXXVI 46/SL 47 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 10.9.2003 0
BXXXVI 46/SL 48 ostatní zpráva předst..+ DR,hl.ekonoma Městský soud v Praze 16.7.2003 10.9.2003 0
BXXXVI 46/SL 45 ostatní -výpis ze 14.sch.předst. Městský soud v Praze 9.4.2003 22.5.2003 0
BXXXVI 46/SL 43 posudek znalce č. 93-07/2002 2x Městský soud v Praze 25.11.2002 23.4.2003 23.4.2003 0
BXXXVI 46/SL 44 ostatní -usnesení MS o jmenování znalc Městský soud v Praze 12.11.2002 23.4.2003 23.4.2003 0
BXXXVI 46/SL 41 notářský zápis, podpisové vzory NZ 240/2002 Městský soud v Praze 17.4.2002 5.12.2002 0
BXXXVI 46/SL 42 ostatní -výpis ze zápisu3.zased. předs Městský soud v Praze 16.1.2002 5.12.2002 0
BXXXVI 46/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.9.2002 5.9.2002 0
BXXXVI 46/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora - konsolidovaná za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora - nekonsolidovaná za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 37 účetní závěrka za rok 2001 v angličtině Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 28.8.2002 0
BXXXVI 46/SL 28 ostatní -odstoup. čl.představ. Městský soud v Praze 25.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 29 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 25.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 31 notářský zápis NZ 226/01 Městský soud v Praze 18.4.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 296/01 Městský soud v Praze 16.5.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 33 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 31.1.2001 16.4.2002 0
BXXXVI 46/SL 27 ostatní -prodej podniku + 3 přílohy Městský soud v Praze 19.6.2001 14.3.2002 15.3.2002 0
BXXXVI 46/SL 26 ostatní -sml.o prodeji č.podniku Městský soud v Praze 11.12.2001 17.12.2001 25.2.2002 0
BXXXVI 46/SL 12 podpisové vzory - čl,předst 8x Městský soud v Praze 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 14 ostatní -zápis ze 3.sch. DR /předst/ Městský soud v Praze 26.5.1997 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 15 notářský zápis NZ 364/97 Městský soud v Praze 26.5.1997 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 16 ostatní -odstoupení člena předst. Městský soud v Praze 7.12.1998 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 17 ostatní -zápis z 33.řádné VH Městský soud v Praze 15.6.1998 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 18 notářský zápis NZ 249/99 Městský soud v Praze 24.5.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 19 notářský zápis NZ 476/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 20 ostatní - zápis centr.volební komise 2 Městský soud v Praze 8.11.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 21 ostatní - odstoupení čl. předst. Městský soud v Praze 13.4.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 22 notářský zápis NZ 153/2000 Městský soud v Praze 13.4.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 23 ostatní -zápis centr.volební komise 2x Městský soud v Praze 13.6.2000 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 24 stanovy společnosti -rok 1997, 1999 Městský soud v Praze 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.8.1999 10.12.2001 7.1.2002 0
BXXXVI 46/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 12.12.2001 0
BXXXVI 46/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
BXXXVI 46/SL 9 ostatní návrh sml.o prodeji č. podniku Městský soud v Praze 22.10.2001 24.10.2001 0
BXXXVI 46/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora t za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 20.7.2001 13.9.2001 0
BXXXVI 46/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.8.1999 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 5 notářský zápis NZ 153/2000 Městský soud v Praze 13.4.2000 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 6 ostatní -listina přítomných na XXXV VH Městský soud v Praze 13.4.2000 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 7 ostatní -pozvánka na XXXV VH Městský soud v Praze 23.4.2001 0
BXXXVI 46/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 21.7.2000 27.7.2000 0
BXXXVI 46/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.6.2000 20.7.2000 0
BXXXVI 46/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 13.10.1997 0
BXXXVI 46/SL 53 ostatní -výpis ze zápisu 4.zased.DR Městský soud v Praze 9.10.2003 2
BXXXVI 46/SL 54 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 55 ostatní -rezignace /p.Duron/ Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 87 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.1.2007 0
BXXXVI 46/SL 88 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 23.2.2007 0
BXXXVI 46/SL 78 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 10.3.2006 0
BXXXVI 46/SL 79 ostatní -odstoup.z DR Městský soud v Praze 6.1.2006 0
BXXXVI 46/SL 73 ostatní závěrečná zpr. o volbách Městský soud v Praze 27.6.2005 0
BXXXVI 46/SL 68 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.4.2005 0
BXXXVI 46/SL 70 ostatní záp. ze 4.zased. DR Městský soud v Praze 22.9.2004 0
BXXXVI 46/SL 71 ostatní záp. z 5. zased. DR Městský soud v Praze 1.12.2004 0
BXXXVI 46/SL 72 ostatní ČP Městský soud v Praze 20.4.2005 0
BXXXVI 46/SL 58 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 0
BXXXVI 46/SL 60 ostatní -výp.ze zápisu 3.schůze DR Městský soud v Praze 9.6.2004 0
BXXXVI 46/SL 62 ostatní -výp.ze zápisu 1.schůze DR Městský soud v Praze 20.2.2004 0
BXXXVI 46/SL 63 ostatní -výp.ze zápisu 2.schůze DR Městský soud v Praze 21.4.2004 0
BXXXVI 46/SL 64 ostatní -rezignace na funkci Městský soud v Praze 1.3.2004 0

Hodnocení Československá obchodní banka, a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Československá obchodní banka, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...