České aerolinie a.s. Praha IČO: 45795908

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu České aerolinie a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45795908.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem České aerolinie a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 75 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.8.1992
Spisová značka: B 1662
IČO: 45795908
Obchodní firma: České aerolinie a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.8.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.8.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 12.5.2014 - 10.12.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 30.12.2013
Mimořádná valná hromada společnosti České aerolinie a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s. peněžitými vklady o částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu tak, že součet všech nominálních hodnot nově upsaných akcií nepřekročí částku 3 000 000 000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých), o konečné částce zvýšení základního kapitálu nad částku 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě mil iardy pět set milionů korun českých) rozhodně představenstvo společnosti, b) stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů), resp. až 600 000 ks (slovy: šest set tisíc kusů) kmenových akcií znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v listinné podobě, c) určuje, že akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti České aerolinie a.s., na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení níže uvedeného písemného oznámení akcionářům. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, kt eré jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost zašle toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; d) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat jednu novou akcii společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; e) určuje, že 500 000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), znějících na jméno a v listinné podobě, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci tj. České repu blice - Ministerstvu financí a - budou upsány v sídle společnosti České aerolinie a.s. na adrese Letiště Ruzyně, Praha 6, 160 08, - budou upsány ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - s tím, že počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10. f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti České aerolinie a.s., je stanoven částkou 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva, g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 43-7151740227/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s., vyjma případu, k dy část emisného kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí bude splacena započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných Českou republikou - Ministerstvem financí; h) souhlasí se započtením pohledávky České republiky - Ministerstva financí ve výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kursu 500 000 (slovy: pět set tisíc) nových akcií v celkové výši 2 500 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých). Pohledávka České republiky - Ministerstva financí vznikla z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 4. 2009 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce devět ), uzavřené mezi Českými aeroliniemi a.s., IČ 45795908, jako dlužníkem a společností OSINEK, a.s. "v likvidaci", IČ 00012173, jako věřitelem a je splatná 30. 11. 2010 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce deset) (dále jen "Pohledávka"). Společnost O SINEK, a.s. "v likvidaci" postoupila Pohledávku na Českou republiku - Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě smlouvy o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku uzavřené dne 29. 9. 2009 (slovy: dvacátého devátého září roku dva tisíce devět). Postoupení P ohledávky bylo oznámeno společnosti dve 2. 10. 2009 (slovy: druhého října roku dva tisíce devět). Dne 14 .5. 2010 (slovy: čtrnáctého května roku dva tisíce deset) bylo právo hospodařit s Pohledávkou převedeno na Ministerstvo financí na základě zápisu podl e § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. mezi organizačními složkami státu, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí. i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti České aerolinie a.s. na splacení emisního kurzu nových akcií: - Společnost České aerolinie a.s. zašle návrh dohody o započtení České republice - Ministerstvu financí na adresu Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10 do 10 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu nových akcií Českou republikou - Ministerstvem financí (tj. k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem). - Dohoda o započtení bude mezi společnosti České aerolinie a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřena do 15 dnů od dne, kdy bude návrh společnosti České aerolinie a.s. na uzavření dohody o započtení doručen České republice - Ministerstvu fi nancí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. 26.5.2010 - 19.7.2010
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 21. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. a společností ČSA Support s.r.o. došlo ke vkladu části podniku, jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s., představovaná samo statnou organizační jednotkou s označením "Pozemní provoz" do společnosti ČSA Support, s.r.o. (nyní Czech Airlines Handling, s.r.o.) 1.3.2010
Smlouvou o převodu části podniku ze dne 16. prosince 2009 uzavřenou mezi společností České aerolinie a.s. (prodávající) a společností Aelia Czech Republic, s.r.o, IČ 279 48 650(kupující) došlo k převodu části podniku společnosti České aerolinie a.s, předs tavující organizační jednotku s označením "Duty Free" do společnosti Aelia Czech Republic, s.r.o. 1.3.2010
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Cargo Terminal a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná sa mostatnou organizační jednotkou s označením "Cargo Terminal", do společnosti Air Cargo Terminal a.s. 4.4.2007
Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 27. února 2007 uzavřené mezi společností České aerolinie a.s. a společností Air Czech Catering a.s., došlo ke vkladu části podniku , jehož předmětem byla část podniku společnosti České aerolinie a.s. představovaná sa mostatnou organizační jednotkou s označením "Catering", do společnosti Air Czech Catering a.s. 4.4.2007
Obchodní jméno v anglickém jazyce zní Czech Airlines j.s.c. 14.6.1996
Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 23.května 1995. 23.5.1995
Změna obchodního jména z Československé aerolinie a.s. na České aerolinie a.s. je účinná ode dne 1.7.1995. 18.11.1994 - 23.5.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Československé aerolinie. 1.8.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Československé aerolinie ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.8.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 8.7.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.8.1992

Aktuální kontaktní údaje České aerolinie a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45795908
Obchodní firma: České aerolinie a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 1.1.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45795908
Firma: České aerolinie a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.7.1992

Kontakty na České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Evropská 846/176 , Praha 160 00 11.7.2016
Sídlo: Evropská 846/176 , Praha 160 00 1.7.2016 - 11.7.2016
Sídlo: Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 11.7.2012 - 1.7.2016
Sídlo: Letiště Ruzyně , 160 08 Praha 6 Česká republika
3.4.2002 - 11.7.2012
Sídlo: ul. K letišti , Letiště Ruzyně, Praha 6 Česká republika
1.8.1992 - 3.4.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Evropská 846/176, Praha 160 00

Obory činností České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Údržba letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení 1.6.2018
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.5.2014
zprostředkování zaměstnání 12.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.11.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.11.2008 - 12.8.2010
obráběčství 18.11.2008 - 31.1.2013
klempířství a opravy karoserií 18.11.2008 - 31.1.2013
zámečnictví, nástrojářství 18.11.2008 - 31.1.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.11.2008 - 31.1.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.4.2008 - 1.6.2018
kovoobráběčství 26.9.2007 - 18.11.2008
nástrojářství 26.9.2007 - 18.11.2008
zámečnictví 26.9.2007 - 18.11.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy karoserií 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy ostatních dopravních prostředků 26.9.2007 - 18.11.2008
opravy silničních vozidel 26.9.2007 - 12.8.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.11.2003 - 18.11.2008
reklamní činnost a marketing 1.11.2003 - 18.11.2008
letecké práce 1.11.2003 - 1.6.2018
provozování obchodní letecké dopravy 3.4.2002
poskytování služeb zásobování letadel potravinami a nápoji 3.4.2002 - 26.9.2007
zprostředkování služeb - v letecké dopravě 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod se smíšeným zbožím 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod tabákovými výrobky 3.4.2002 - 18.11.2008
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.4.2002 - 18.11.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - v oblasti letecké dopravy 3.4.2002 - 18.11.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.4.2002 - 18.11.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.4.2002 - 18.11.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.4.2002 - 18.11.2008
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jinému základní služby zajišťujícíc jejich řádný provoz) 3.4.2002 - 18.11.2008
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, odbavení letadel na provozní ploše, odbavení cestujících, nákladu a pošty 3.4.2002 - 12.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.4.2002 - 31.1.2013
vedení účetnictví 15.12.1999 - 3.4.2002
Hostinská činnost 6.5.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 6.5.1998 - 3.4.2002
Výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví. 6.5.1998 - 3.4.2002
Služby cestovní kanceláře. 6.5.1998 - 3.4.2002
Letecká doprava a letecké práce. 6.5.1998 - 3.4.2002
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky 9.7.1997 - 18.11.2008
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) - výroba pokrmů a podávání pokrmů a nápojů na palubě letadel 10.3.1995 - 6.5.1998
zprostředkovatelská činnost v letecké dopravě 10.3.1995 - 3.4.2002
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami 10.3.1995 - 3.4.2002
zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty 10.3.1995 - 3.4.2002
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1) 25.1.1995 - 6.5.1998
automatizované zpracování dat 25.1.1995 - 3.4.2002
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 25.1.1995 - 3.4.2002
směnárny 12.4.1994 - 2.6.1997
1. Silniční motorová doprava - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní. 28.8.1992 - 6.5.1998
2. Provozování cestovní kanceláře. 28.8.1992 - 6.5.1998
3. Letecká doprava a letecké práce. 28.8.1992 - 6.5.1998
4. Hostinská činnost - podávání pokrmů a nápojů na palubě letadla. 28.8.1992 - 6.5.1998
5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 28.8.1992 - 6.5.1998
6. Výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví. 28.8.1992 - 6.5.1998
1) Pravidelná a nepravidelná mezinárodní a vnitrostátní letecká doprava cestujících, zavazadel, zboží a pošty. 1.8.1992 - 28.8.1992
2) Provádění a zajišťování prodeje a nákupu letecké dopravy v zahraničí. 1.8.1992 - 28.8.1992
3) Zajišťování letecké dopravy letadly jiných dopravců. 1.8.1992 - 28.8.1992
4) Činnosti a služby pro cestující, přeprava, letecké dopravce a ostatní provozovatele letadel. 1.8.1992 - 28.8.1992
5) Provoz veřejných dopravních letišť. 1.8.1992 - 28.8.1992
6) Zajišťování pořádku a bezpečnosti na letištích a ostatních pozemních leteckých zařízeních. 1.8.1992 - 28.8.1992
10) Poskytování, zprostředkování a organizování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu. 1.8.1992 - 28.8.1992
7) Zahraničně obchodní činnost v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy. 1.8.1992 - 28.8.1992
8) Funkce zřizovatele SOU. 1.8.1992 - 28.8.1992
9) Zajišťování československých přepravních potřeb. 1.8.1992 - 28.8.1992

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha - Ruzyně, zahrnující odbavení cestujících a jejich zavazadel 3.5.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.8.1992

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.1.1995

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2014

Živnost č. 4 HOSTINSKÁ ČINNOST - PODÁVÁNÍ POKRMŮ A NÁPOJŮ NA PALUBĚ LETADLA

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1994
Konec oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 5 Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1992
Zánik oprávnění: 12.8.1993
Konec oprávnění: 12.8.1993

Živnost č. 6 Letecká doprava a letecké práce

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1992
Zánik oprávnění: 1.4.1998

Živnost č. 7 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1994
Konec oprávnění: 31.12.1994

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.1994
Zánik oprávnění: 29.3.2004

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.10.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel,jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 zajišťování technického a obchodního odbavení letadel pro cizí subjekty.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.1995
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 18 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1999
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 19 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.2001
Zánik oprávnění: 1.8.2012

Živnost č. 21 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.2001
Zánik oprávnění: 1.8.2012

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 1.8.2012

Živnost č. 27 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 1.8.2012

Živnost č. 28 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 1.8.2012

Živnost č. 29 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 10.6.2010

Živnost č. 30 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 10.6.2010

Živnost č. 32 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.8.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.2008
Zánik oprávnění: 1.8.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod s nápoji
Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava

Vedení firmy České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 1.6.2018
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 28.2.2017 - 1.6.2018
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva - Josef Adam. 23.12.2015 - 28.2.2017
Představenstvo jedná za společnost. Za představenstvo společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. 30.12.2013 - 23.12.2015
Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jménem společnosti jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo zapsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí své podpisy členové představenstva. 3.4.2002 - 30.12.2013
Společnost zavazují a veškeré listiny podepisují společně dva členové představenstva. Činí tak tím způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis a funkci. 15.12.1999 - 3.4.2002
Způsob jednání jménem společnosti: - jednání jménem společnosti vyžadují podpisy dvou členů představenstva kromě členů-zaměstnanců ČSA, kteří mohou jednat a podepisovat každý samostatně. 29.6.1994 - 15.12.1999
Způsob jednání jménem společnosti: Jednání jménem společnosti vyžadují podpisy dvou členů představenstva nebo takových jiných osob, které mohou být zplnomocněny takovou pravomocí usnesením představenstva. 28.8.1992 - 29.6.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.8.1992 - 28.8.1992
Jméno: Martin Štolba 19.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2018
Ve funkci: od 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13, Praha 147 00
Jméno: Radek Müller 24.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2018
Adresa: Břízová 707, Buštěhrad 273 43
Jméno: Petr Kudela 27.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2018
Ve funkci: od 13.11.2018
Adresa: Urxova 458/8, Praha 186 00
Jméno: Ing. Vavřinec Bodenlos CSc. 1.8.1992 - 21.8.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Kavčích horách 1103/4, Praha 147 00
Jméno: Ing. Vladimír Karásek 28.8.1992 - 23.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Herálecká 1582 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Vybíral 28.8.1992 - 23.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hraniční 69 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Fiker CSc. 1.8.1992 - 18.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hořovského 397/16, Praha 163 00
Jméno: Miloš Kvapil 1.8.1992 - 12.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Šárkou 1764/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miroslav Kůla 1.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jablonecká 420/66, Praha 190 00
Jméno: Ing. František Bernášek 1.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnavská 2618/2, Praha 141 00
Jméno: ing. František Bis 21.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 1317/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ladislav Bína CSc. 28.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzeňská 3102, Kladno 272 01
Jméno: Ing. František Polák 28.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Pernikářce 777/30, Praha 160 00
Jméno: Christian Boireau 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Dominique Patry 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Francois Thomazeau 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Alexander Tyrteos 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Jacques Robert Vautier 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Georges Vejdovsky 16.9.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Ing. Ivan Foltýn 23.9.1993 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: ul. 6. pětiletky 543/1 , Štěpánov, okr. Olomouc Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Jakubše CSc. 18.3.1994 - 29.6.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Máchova 361/2, Rudná 252 19
Jméno: Ing. František Slabý 12.4.1994 - 29.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdíkovská 3025/51, Praha 150 00
Jméno: Ing. Josef Luňák CSc. 29.6.1994 - 23.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 1297/4, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Plašil 29.6.1994 - 23.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad údolím 308/46, Praha 147 00
Jméno: RNDr. Jan Koukal CSc. 29.6.1994 - 6.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hostivařská 72/5, Praha 102 00
Jméno: JUDr. Richard Salzmann 25.1.1995 - 6.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jílovská 1165/65, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vladimír Šulc 23.5.1995 - 6.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Navrátil 23.9.1993 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Kamýku 870/2, Praha 142 00
Jméno: Ing. Antonín Jakubše CSc. 29.6.1994 - 15.12.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Máchova 361/2, Rudná 252 19
Jméno: PhDr.Ing. Jiří Weigl CSc. 29.6.1994 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. František Slabý 29.6.1994 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdíkovská 3025/51, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miroslav Havel 26.10.1994 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Evropská 675/154, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Vlastimil Uzel 23.5.1995 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ivan Foltýn 6.5.1998 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště 543, Štěpánov 783 13
Jméno: Ing. Libor Löfler 6.5.1998 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bublavská 312 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Jméno: JUDr. Augustin Sachr 6.5.1998 - 15.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebenická 1292/20, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Augustin Sachr 15.12.1999 - 6.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebenická 1292/20, Praha 182 00
Jméno: Ing. Vladimír Kulhánek 15.12.1999 - 6.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kazimírova 1005/9, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Procházka 15.12.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Vajdova 1034/11, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miroslav Kůla 15.12.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1999
Adresa: Jablonecká 420/66, Praha 190 00
Jméno: Petr Keller, R.č. 641122/1245 6.10.2000 - 3.4.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 134/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Josef Petřík 15.12.1999 - 9.10.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1999 do 28.6.2002
Ve funkci: od 25.6.1999 do 28.6.2002
Adresa: Travná 1293, Praha 198 00
Jméno: Ing. Vladimír Sokolík 15.12.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.6.1999 do 28.6.2002
Adresa: Nuselská 84 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Mgr. Vladimír Kremlík 3.4.2002 - 9.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.6.2001 do 28.6.2002
Adresa: U Sokolovny 87, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. Miroslav Kůla 3.4.2002 - 7.6.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 20.8.1999 do 19.1.2003
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Vladislav Raška 9.10.2002 - 7.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2002 do 20.12.2002
Adresa: Hluboká 1195/11, Děčín 405 02
Jméno: Ing. František Brožík 9.10.2002 - 31.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2002 do 28.2.2003
Adresa: Na Okrouhlici 908, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Jiří Navrátil 15.12.1999 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 25.6.1999
Adresa: U Kamýku 870/2, Praha 142 00
Jméno: Ing. František Slabý 15.12.1999 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 25.6.1999
Adresa: Zdíkovská 3025/51, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Kaňák 15.12.1999 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 25.6.1999
Adresa: Sobotecká 2359/3, Praha 101 00
Jméno: Ing. Vladimír Karásek, R.č. 450125/430 6.10.2000 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 30.6.2000
Adresa: Herálecká 1582 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Líbal 3.4.2002 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 22.6.2001
Adresa: Tuniská 634/6, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Josef Turecký 9.10.2002 - 30.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 28.6.2002
Adresa: 323, Přerov nad Labem 289 16
Jméno: Ing. Miroslav Kůla 7.6.2003 - 30.12.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 2.9.2003
Ve funkci: od 19.12.2002
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: JUDr. Václav Král 17.12.2003 - 30.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003
Ve funkci: do 5.11.2003
Adresa: Haklova 1271, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. František Slabý 30.12.2003 - 30.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003 do 11.10.2003
Adresa: Zdíkovská 3025/51, Praha 150 00
Jméno: Ing. Kamil Slavík 30.12.2003 - 5.2.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 2.9.2003 do 10.12.2003
Ve funkci: od 2.9.2003 do 10.12.2003
Adresa: Högerova 815/8, Praha 152 00
Jméno: RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová 5.2.2004 - 24.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.12.2003
Adresa: Za návsí 2450/11, Praha 106 00
Jméno: Ing. Zuzana Řezníčková 14.4.2004 - 9.2.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.1.2004 do 15.12.2004
Adresa: Zajíčkova 337, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Petr Jůza 14.4.2004 - 18.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.3.2005
Ve funkci: od 28.1.2004
Adresa: sídl. V Zátiší 1014, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Bohuslav Šantrůček 15.8.2005 - 27.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.2005 do 9.12.2005
Adresa: Sluneční náměstí 2563/1, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jaroslav Tvrdík 30.12.2003 - 14.2.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.9.2003 do 19.1.2006
Ve funkci: od 2.9.2003 do 19.1.2006
Adresa: Mrkvičkova 1373/14, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Švábík 30.12.2003 - 14.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003 do 31.1.2006
Adresa: Skuteckého 1381/12, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jan Váňa 18.5.2005 - 30.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2005 do 1.6.2006
Adresa: Mrkvičkova 1367/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Tomáš Heczko 30.12.2003 - 12.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003
Adresa: K zahrádkám 1007/31, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Kateřina Hobzová Chalupová 24.6.2004 - 16.10.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 30.8.2006
Ve funkci: od 24.3.2004 do 30.8.2006
Adresa: Za návsí 2450/11, Praha 106 00
Jméno: Ing. Luboš Černý 12.9.2006 - 20.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2006
Adresa: Harmonická 1386/9, Praha 158 00
Jméno: Ing. Marie Macounová 12.9.2006 - 7.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2006 do 7.12.2006
Adresa: Puškinovo náměstí 681/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Devát 12.9.2006 - 7.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Adresa: Dělostřelecká 653/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Peter Jusko 30.12.2003 - 26.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003
Adresa: Poupětova 1332/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Janík 2.11.2006 - 23.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006
Adresa: Na Zámostí 48/2, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Tomáš Heczko 12.9.2006 - 15.8.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003 do 30.6.2008
Adresa: Harmonická 1386/9, Praha 158 00
Jméno: Ing. Peter Jusko 26.9.2007 - 18.11.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.9.2003 do 2.9.2008
Adresa: Pod viaduktem 771/14, Praha 155 00
Jméno: Ing. Luboš Černý 20.11.2006 - 19.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 31.7.2009
Adresa: Harmonická 1386/9, Praha 158 00
Jméno: Ing. Radomír Lašák MBA 14.2.2006 - 30.11.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.1.2006 do 19.10.2009
Ve funkci: od 19.1.2006 do 19.10.2009
Adresa: Krajníkova 142, Dobřichovice 252 29
Jméno: Dr. Dušan Ryban 12.9.2006 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2006 do 19.10.2009
Adresa: Na Bezděkově 2003, Benešov 256 01
Jméno: Bc. Petr Řehák 16.10.2006 - 30.11.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.9.2006 do 13.10.2009
Adresa: Okružní 370, Poříčí nad Sázavou 257 21
Jméno: Ing. Petr Pištělák 7.2.2007 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2006 do 19.10.2009
Adresa: Volutová 2523/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Devát 7.2.2007 - 30.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 19.10.2009
Ve funkci: od 16.1.2007 do 19.10.2009
Adresa: Dělostřelecká 653/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Janík 23.10.2007 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2006 do 19.10.2009
Adresa: Kosova 1242/1, Praha 165 00
Jméno: Ing. Roman Planička 15.8.2008 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 19.10.2009
Adresa: Štěpnická 1045, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Jiří Hrbáček 19.8.2009 - 30.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2009 do 19.10.2009
Adresa: K tůni 773/1, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Pavel Dolák 30.11.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2009 do 18.11.2009
Adresa: Doubravčická 2203/6, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Jan Trčala 30.11.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2009 do 18.11.2009
Adresa: Tyršova 914, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Peter Jusko 18.11.2008 - 12.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.9.2008 do 28.6.2010
Adresa: Pod viaduktem 771/14, Praha 155 00
Jméno: Ing. Marek Týbl 17.12.2009 - 8.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009
Adresa: Finská 2247, Kladno 272 01
Jméno: Miloš Kvapil 12.8.2010 - 14.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 15.12.2010
Adresa: Nad Šárkou 1764/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 30.11.2009 - 3.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.10.2009 do 1.4.2011
Ve funkci: od 19.10.2009 do 1.4.2011
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Josef Adam 30.11.2009 - 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2009 do 1.4.2011
Adresa: U Radnice 456, Odolena Voda 250 70
Jméno: Philippe M Moreels 17.12.2009 - 3.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 11.4.2011
Ve funkci: od 1.12.2009 do 11.4.2011
Adresa: Pařížská 1068/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Marek Týbl 8.9.2010 - 3.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009
Adresa: Jižní 410, Nová Ves pod Pleší 262 04
Jméno: Philippe M Moreels 3.5.2011 - 21.11.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009
Ve funkci: od 11.4.2011
Adresa: Pařížská 1068/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Marek Týbl 3.5.2011 - 31.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 1.6.2013
Ve funkci: od 11.4.2011 do 1.6.2013
Adresa: Jižní 410, Nová Ves pod Pleší 262 04
Jméno: Marek Týbl 31.1.2013 - 18.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 1.6.2013
Ve funkci: od 11.4.2011 do 1.6.2013
Adresa: Jižní 410, Nová Ves pod Pleší 262 04
Jméno: Mgr. Jiří Marek 14.1.2011 - 4.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2010 do 23.10.2013
Adresa: Radlická 2070/112, Praha 150 00
Jméno: Jozef Sinčák 4.12.2013 - 12.5.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.10.2013
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Philippe Moreels 21.11.2011 - 10.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.11.2009 do 4.9.2014
Ve funkci: od 11.4.2011 do 4.9.2014
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jozef Sinčák 12.5.2014 - 10.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2013
Ve funkci: od 4.4.2014 do 4.9.2014
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Martin Štolba 18.7.2013 - 1.6.2018
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.6.2013 do 1.6.2018
Ve funkci: od 5.6.2013 do 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13, Praha 147 00
Jméno: Martin Štolba 1.6.2018 - 19.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2018
Adresa: Branická 574/13, Praha 147 00
Jméno: Josef Adam 12.5.2014 - 24.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2014 do 23.10.2018
Ve funkci: do 23.10.2018
Adresa: Buková 493, Tuchoměřice 252 67
Jméno: Jozef Sinčák 10.12.2014 - 24.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2013 do 23.10.2018
Ve funkci: od 4.9.2014 do 23.10.2018
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Petr Kudela 24.10.2018 - 27.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2018
Adresa: Urxova 458/8, Praha 186 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ludvík Macháček 1.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2018
Adresa: Podle Kačerova 492/16, Praha 141 00
Jméno: Augustin Kohoutek 6.9.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2015
Ve funkci: od 31.8.2015
Adresa: Újezd 402/33, Praha 118 00
Jméno: Jiří Jurán 10.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2018
Ve funkci: od 5.4.2019
Adresa: U Louže 431, Zdiby 250 66
Jméno: Ing. Ivan Bednařík 1.8.1992 - 28.8.1992
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dvořákova 23 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Jméno: Josef Karlík 1.8.1992 - 28.8.1992
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Nad Belvederem 502/6, Praha 148 00
Jméno: Ing. Marie Frantová 1.8.1992 - 23.9.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Rodopská 3153/4, Praha 143 00
Jméno: Lucie Szépová 28.8.1992 - 23.9.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Zahradnická 35 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ivan Trhlík 28.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jemenská 578/6, Praha 160 00
Jméno: Ronald Michael Freeman 28.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Jean Didier Blanchet 28.8.1992 - 29.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: K zahrádkám 1008/33, Praha 155 00
Jméno: Ing. Bohumil Váňa 23.9.1993 - 29.6.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Podvinný mlýn 2132/13, Praha 190 00
Jméno: Tomáš Müller 1.8.1992 - 5.6.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Zahradníčkova 127/62, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Junek 23.9.1993 - 6.5.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Třeboradická 1071/39, Praha 182 00
Jméno: doc.Ing. Ivo Řihák CSc. 29.6.1994 - 6.5.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Bohumínská 46 , 712 00 Ostrava 2 Česká republika
Jméno: Vladimír Bieber 29.6.1994 - 6.5.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Půlkruhová 520/43, Praha 160 00
Jméno: Tomáš Müller 5.6.1997 - 6.5.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Zahradníčkova 127/62, Praha 150 00
Jméno: Ing. Igor Valtr 29.6.1994 - 15.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Staroměstské náměstí 549/19, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Ozimý 29.6.1994 - 15.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pšenčíkova 681/10, Praha 142 00
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: Makovského 1341/12, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Daniela Kovalčíková 6.5.1998 - 15.12.1999
Adresa: V podhájí 1185/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Vladimír Naxera 6.5.1998 - 3.4.2002
Adresa: K zahrádkám 1009/35, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Daniela Kovalčíková 15.12.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen
Adresa: V podhájí 1185/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ivan Foltýn 15.12.1999 - 3.4.2002
Funkce: člen
Adresa: Sídliště 543, Štěpánov 783 13
Jméno: Ing. Jiří Pos 6.5.1998 - 9.10.2002
Ve funkci: od 29.1.1998
Adresa: Kaizlovy sady 423/3, Praha 186 00
Jméno: Ing. Pavel Trenda CSc. 15.12.1999 - 7.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 25.6.1999
Adresa: Novákových 970/41, Praha 180 00
Jméno: Ing. Vladimír Naxera 3.4.2002 - 7.6.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.2.1998 do 11.12.2002
Ve funkci: od 29.1.1998 do 11.12.2002
Adresa: K zahrádkám 1009/35, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Daniela Kovalčíková 3.4.2002 - 7.6.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.2.1998 do 25.6.1999
Ve funkci: od 29.1.1998 do 25.6.1999
Adresa: V podhájí 1185/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Pos 9.10.2002 - 7.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.1.1998 do 11.12.2002
Adresa: Ke dvoru 777/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivana Frauenterková 15.12.1999 - 31.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 25.6.1999 do 8.4.2003
Adresa: Jablonecká 714 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Foltýn 3.4.2002 - 31.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 25.6.1999 do 8.4.2003
Adresa: Nová 847/5, Praha 184 00
Jméno: Ing. Jiří Pos 7.6.2003 - 31.7.2003
Ve funkci: od 11.12.2002
Adresa: Ke dvoru 777/4, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Daniela Kovalčíková 7.6.2003 - 31.7.2003
Trvání členství: od 25.6.1999 do 8.4.2003
Ve funkci: od 1.7.1999 do 8.4.2003
Adresa: V podhájí 1185/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Trenda CSc. 7.6.2003 - 31.7.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 8.4.2003
Ve funkci: od 28.1.2003 do 8.4.2003
Adresa: Novákových 970/41, Praha 180 00
Jméno: Ing. Jiří Jurán 31.7.2003 - 1.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.6.2003
Ve funkci: od 9.4.2003
Adresa: Hybešova 1328/4, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Filip Drapák 31.7.2003 - 1.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.6.2003
Ve funkci: od 9.4.2003
Adresa: Nádražní 8, Hradištko 252 09
Jméno: Mgr. Martin Engel 31.7.2003 - 1.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.6.2003
Ve funkci: od 9.4.2003
Adresa: Ve Střešovičkách 1990/55, Praha 169 00
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 31.7.2003 - 21.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.4.2003 do 26.5.2004
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 160 00
Jméno: Ing. Mgr. Klára Malečková 21.8.2004 - 28.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2004
Ve funkci: od 27.5.2004
Adresa: Na Valentince 647/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 31.7.2003 - 27.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.4.2003 do 25.6.2004
Adresa: Makovského 1341/12, Praha 163 00
Jméno: Ing. Mgr. Klára Malečková 27.10.2004 - 28.12.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2004
Adresa: Na Valentince 647/13, Praha 150 00
Jméno: Ing. Pavel Řežábek 31.7.2003 - 26.3.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.4.2003 do 26.1.2005
Adresa: Revoluční 106 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 28.6.2005 - 1.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.3.2005 do 22.6.2005
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Mgr. Klára Roženská 28.12.2004 - 31.10.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2004
Adresa: Ovčí hájek 2158/14, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jan Adam 31.7.2003 - 28.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.4.2003 do 30.11.2005
Ve funkci: od 9.4.2003
Adresa: Jižní 932, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Eduard Janota 31.7.2003 - 14.2.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.4.2003 do 18.1.2006
Ve funkci: od 30.4.2003 do 18.1.2006
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek 1.11.2003 - 14.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2003 do 18.1.2006
Adresa: Okružní 1956/48, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Pavel Suchý 1.11.2003 - 20.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2003 do 28.2.2006
Adresa: Milešovská 1986/10, Praha 130 00
Jméno: Ivana Krynesová 31.10.2005 - 30.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.9.2005 do 28.6.2006
Ve funkci: od 21.9.2005 do 28.6.2006
Adresa: Děčínská 464/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Miloslav Müller 28.12.2005 - 30.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.11.2005 do 28.6.2006
Adresa: Mánesova 823, Kadaň 432 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Král CSc. 14.2.2006 - 30.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.1.2006 do 28.6.2006
Adresa: Řipská 780/20, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ján Dzvoník 14.2.2006 - 30.8.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.1.2006 do 28.6.2006
Ve funkci: od 18.1.2006 do 28.6.2006
Adresa: Píškova 1962/44, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Jurán 20.3.2006 - 30.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2006
Ve funkci: od 28.2.2006 do 28.6.2006
Adresa: Hybešova 1328/4, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Jiří Jurán 30.8.2006 - 16.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 30.8.2006
Adresa: Hybešova 1328/4, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 6.8.2005 - 8.1.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2005 do 27.11.2006
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ivana Krynesová 30.8.2006 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 27.11.2006
Adresa: Děčínská 464/3, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Král CSc. 30.8.2006 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 27.11.2006
Adresa: Řipská 780/20, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Müller 30.8.2006 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 27.11.2006
Adresa: Mánesova 823, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Ján Dzvoník 30.8.2006 - 8.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 27.11.2006
Ve funkci: od 29.6.2006 do 27.11.2006
Adresa: Píškova 1962/44, Praha 155 00
Jméno: Ing. Dušan Horák 7.6.2003 - 7.2.2007
Ve funkci: od 11.12.2002
Adresa: U Stadionu 2537, Louny 440 01
Jméno: Ing. Jiří Pos 31.7.2003 - 7.2.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 21.5.2003
Adresa: Ke dvoru 777/4, Praha 160 00
Jméno: RNDr. Tomáš Páv 8.1.2007 - 7.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006
Adresa: Píškova 1947/14, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miroslav Ševčík CSc. 8.1.2007 - 7.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006
Adresa: Dřevná 382/2, Praha 128 00
Jméno: Zdeněk Čáp PhD. 27.10.2004 - 21.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2004 do 24.1.2007
Ve funkci: od 25.6.2004 do 24.1.2007
Adresa: Vlasákova 2763/5, Mělník 276 01
Jméno: Mgr. Petr Polák 8.1.2007 - 21.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006
Adresa: Podolská 606/120, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Pos 7.2.2007 - 21.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2002 do 5.2.2007
Ve funkci: od 21.5.2003 do 27.11.2006
Adresa: Ke dvoru 777/4, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Elemír Václavík 8.1.2007 - 25.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 20.2.2007
Adresa: Pakoměřická 608/21, Praha 182 00
Jméno: MUDr. Pavel Bém 1.11.2003 - 7.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2003 do 10.4.2007
Adresa: Na baště sv. Ludmily 244/19, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Rudolf Vyčichla 8.1.2007 - 7.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 10.4.2007
Adresa: Masarykova třída 388/38, Teplice 415 01
Jméno: RNDr. Tomáš Páv 7.2.2007 - 7.5.2007
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 10.4.2007
Ve funkci: od 27.11.2006 do 10.4.2007
Adresa: Píškova 1947/14, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miroslav Ševčík CSc. 7.2.2007 - 7.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 10.4.2007
Ve funkci: od 27.11.2006 do 10.4.2007
Adresa: Dřevná 382/2, Praha 128 00
Jméno: Ing. Tomáš Uvíra 7.5.2007 - 24.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007
Adresa: Topolová 772, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 7.5.2007 - 24.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Ing. Kateřina Malechová 7.5.2007 - 10.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007 do 27.6.2007
Adresa: Pohnertova 1120/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Burgermeister 5.6.2007 - 10.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2007 do 27.6.2007
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: Ing. Dušan Horák 7.2.2007 - 26.9.2007
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2002
Ve funkci: od 27.11.2006
Adresa: U Stadionu 2537, Louny 440 01
Jméno: Ing. Pavel Hladík 25.4.2007 - 2.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2007 do 11.12.2007
Adresa: Bronzová 2015/11, Praha 155 00
Jméno: Ing. Dušan Horák 26.9.2007 - 2.1.2008
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2002 do 11.12.2007
Ve funkci: od 27.11.2006 do 11.12.2007
Adresa: Hrdlívská 533, Smečno 273 05
Jméno: Jaroslav Lorenc 31.7.2003 - 7.4.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.4.2003 do 8.4.2008
Adresa: Vyžlovská 2245/40, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Hana Pešková 31.7.2003 - 7.4.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.4.2003 do 23.1.2008
Adresa: Polní 1988/20, Praha 162 00
Jméno: Ing. Dušan Horák 2.1.2008 - 16.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007
Adresa: Hrdlívská 533, Smečno 273 05
Jméno: Jaroslav Lorenc 7.4.2008 - 23.1.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.4.2008
Adresa: Vyžlovská 2245/40, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Daniela Kovalčíková 10.7.2007 - 19.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 24.6.2009
Adresa: V podhájí 1185/16, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Ivana Řápková 8.1.2007 - 13.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 14.9.2009
Adresa: Gerstnerova 4128, Chomutov 430 03
Jméno: JUDr. Petr Polák 21.3.2007 - 13.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2006 do 14.9.2009
Adresa: Podolská 606/120, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ivan Foltýn MBA 7.5.2007 - 13.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007 do 14.9.2009
Adresa: Nová 847/5, Praha 184 00
Jméno: JUDr. Pavel Škvára MBA 7.5.2007 - 13.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007 do 14.9.2009
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Ivan Kočárník CSc. 24.5.2007 - 13.10.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007 do 14.9.2009
Ve funkci: od 10.4.2007 do 14.9.2009
Adresa: K Bukovce 161, Vonoklasy 252 28
Jméno: Ing. Jan Bürgermeister 10.7.2007 - 13.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 14.9.2009
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: Mgr. Václav Novák 13.10.2009 - 11.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: V Olších 867, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 13.10.2009 - 12.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Nad Vodárnou 755/8, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Vladimír Bail 13.10.2009 - 12.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Výškovická 2539/108, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Zdeněk Šmejkal MBA 13.10.2009 - 30.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 19.10.2009
Adresa: Resslova 1213/1, Nový Jičín 741 01
Jméno: Mgr. Václav Novák 11.11.2009 - 30.11.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 19.10.2009
Ve funkci: od 14.9.2009 do 19.10.2009
Adresa: V Olších 867, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 12.11.2009 - 30.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270, Praha 149 00
Jméno: Ing. Dušan Horák 16.4.2008 - 17.12.2009
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007 do 18.11.2009
Ve funkci: od 12.12.2007 do 18.11.2009
Adresa: Hrdlívská 533, Smečno 273 05
Jméno: Jaroslav Lorenc 23.1.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2008 do 18.11.2009
Adresa: Sečská 1846/1, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Fuchs 13.10.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 18.11.2009
Adresa: Rooseveltova 597/27, Praha 160 00
Jméno: Prof. Ing. Michal Mejstřík 13.10.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 18.11.2009
Adresa: Krajníkova 107, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Vladimír Bail 12.11.2009 - 17.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 18.11.2009
Adresa: Nad Vodárnou 755/8, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 30.11.2009 - 17.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2009 do 18.11.2009
Ve funkci: od 19.10.2009 do 18.11.2009
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Roman Boček MBA 19.8.2009 - 19.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 30.9.2010
Adresa: Přední 372, Zvole 252 45
Jméno: Ing. Josef Doruška CSc. 17.12.2009 - 19.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2009 do 30.9.2010
Adresa: Na hlinách 1786/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Tomáš Uvíra 24.5.2007 - 15.2.2011
Funkce: 1. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2007 do 31.1.2011
Ve funkci: od 10.4.2007 do 31.1.2011
Adresa: Topolová 772, Jesenice 252 42
Jméno: Tomáš Brabec 2.1.2008 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2007 do 1.4.2011
Adresa: Kosárkovo nábřeží 127/1, Praha 118 00
Jméno: Ing. Radomil Kratochvíl 7.4.2008 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2008 do 1.4.2011
Adresa: Pod cihelnou 654/2, Praha 161 00
Jméno: JUDr. Radek Šmerda Ph.D. 19.10.2010 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2010 do 1.4.2011
Adresa: Jindřišská 874/25, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miroslav Bernášek 19.10.2010 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2010 do 1.4.2011
Adresa: Velvarská 1283, Kladno 273 09
Jméno: Prof. Ing. Michal Mejstřík 17.12.2009 - 21.11.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2009 do 11.3.2011
Ve funkci: od 18.11.2009 do 11.3.2011
Adresa: Krajníkova 107, Dobřichovice 252 29
Jméno: Josef Maurer 3.5.2011 - 31.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2011 do 12.12.2012
Adresa: Schoellerova 936/28, Praha 196 00
Jméno: JUDr. Petr Matoušek 3.5.2011 - 18.7.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2011 do 1.6.2013
Ve funkci: od 30.3.2011 do 1.6.2013
Adresa: Maiselova 62/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 21.11.2011 - 1.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011
Ve funkci: od 1.11.2011
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 147 00
Jméno: Josef Maurer 31.1.2013 - 28.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.12.2012 do 19.6.2014
Adresa: Schoellerova 936/28, Praha 196 00
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 1.11.2013 - 23.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011 do 23.7.2014
Ve funkci: od 1.11.2011 do 23.7.2014
Adresa: Na lysině 1181/6, Praha 147 00
Jméno: Petr Vlasák 28.7.2014 - 23.10.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.6.2014 do 24.7.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126, Praha 150 00
Jméno: Ing. Václav Řehoř 23.10.2014 - 10.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2014 do 4.9.2014
Adresa: 121, Chuderov 400 02
Jméno: Václav Řehoř 10.12.2014 - 22.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2014 do 10.4.2015
Ve funkci: do 10.4.2015
Adresa: 121, Chuderov 400 02
Jméno: Petr Pavelec 10.12.2014 - 22.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2014 do 10.4.2015
Ve funkci: do 10.4.2015
Adresa: Na Vyhlídce 294, Vyšší Brod 382 73
Jméno: Won Tae Cho 18.7.2013 - 23.12.2015
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.6.2013
Ve funkci: od 21.6.2013
Adresa: 275 Banpo-daero , Seoul Korejská republika
Jméno: Augustin Kohoutek 22.6.2015 - 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2015
Adresa: Štěrková 269, Kosoř 252 26
Jméno: Michal Požár 22.6.2015 - 6.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2015 do 10.11.2016
Adresa: Podolské nábřeží 17/24, Praha 147 00
Jméno: Won Tae Cho 23.12.2015 - 12.4.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2013 do 29.3.2018
Ve funkci: od 31.8.2015 do 29.3.2018
Adresa: 275 Banpo-daero , Seoul Korejská republika
Jméno: Marian Klásek 6.1.2017 - 29.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2016 do 18.5.2018
Adresa: 19, Pyšely 251 67
Jméno: Ing. Jiří Jurán 1.6.2018 - 1.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2018
Adresa: U Louže 431, Zdiby 250 66
Jméno: Augustin Kohoutek 23.12.2015 - 6.9.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2015
Ve funkci: od 31.8.2015
Adresa: Štěrková 269, Kosoř 252 26
Jméno: Jiří Jurán 1.6.2018 - 10.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2018
Adresa: U Louže 431, Zdiby 250 66

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Štolba
Člen statutárního orgánu: Radek Müller
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kudela

Vlastníci firmy České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 235 510 000 Kč 100% 19.7.2010
zakladni 2 735 510 000 Kč - 8.12.1995 - 19.7.2010
zakladni 3 202 340 000 Kč - 4.12.1995 - 8.12.1995
zakladni 2 735 510 Kč - 21.8.1992 - 21.8.1992
zakladni 2 735 510 000 Kč - 21.8.1992 - 4.12.1995
zakladni 1 511 630 000 Kč - 1.8.1992 - 21.8.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 047 102 1.6.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 047 102 19.7.2010 - 1.6.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 547 102 21.9.2009 - 19.7.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 273 551 8.12.1995 - 21.9.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 320 234 4.12.1995 - 8.12.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 273 551 21.8.1992 - 4.12.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 151 163 1.8.1992 - 21.8.1992

Sbírka Listin České aerolinie a.s. IČO: 45795908

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1662/SL 206 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 31.12.2015 5.1.2016 93
B 1662/SL 205 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.12.2015 30.12.2015 93
B 1662/SL 204 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.9.2014 11.11.2014 12.12.2014 5
B 1662/SL 203 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 4.9.2014 11.11.2014 12.12.2014 5
B 1662/SL 202 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 10.12.2014 73
B 1662/SL 201 ostatní zápis V.H. 19.6.2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.12.2014 10.12.2014 14
B 1662/SL 197 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 8.1.2014 105
B 1662/SL 187 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 172
B 1662/SL 171 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 60
B 1662/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2009 154
B 1662/SL 141 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2008 2.2.2009 2.2.2009 40
B 1662/SL 140 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2008 20.11.2008 2
B 1662/SL 139 ostatní zápis DR č.09-08 Městský soud v Praze 3.9.2008 20.11.2008 5
B 1662/SL 138 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2008 19.8.2008 2
B 1662/SL 136 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007- v AJ Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 8.8.2008 168
B 1662/SL 135 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2008 30.7.2008 8.8.2008 13
B 1662/SL 134 ostatní - záp.DR č.12-07+usnes. Městský soud v Praze 19.12.2007 23.4.2008 24.4.2008 5
B 1662/SL 133 ostatní - zápis DR č.01-08 Městský soud v Praze 23.1.2008 9.4.2008 7
B 1662/SL 132 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2008 9.4.2008 2
B 1662/SL 131 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2008 9.4.2008 2
B 1662/SL 130 notářský zápis NZ 724/2007 Městský soud v Praze 10.12.2007 9.4.2008 6
B 1662/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 3.1.2008 2
B 1662/SL 128 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 3.1.2008 2
B 1662/SL 127 notářský zápis NZ 724/2007 Městský soud v Praze 10.12.2007 3.1.2008 6
B 1662/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 26.9.2007 40
B 1662/SL 125 notářský zápis NZ 399/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 26.9.2007 24
B 1662/SL 124 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 6
B 1662/SL 123 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 2
B 1662/SL 122 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2007 11.7.2007 2
B 1662/SL 121 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 4.7.2007 136
B 1662/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpro vzt.(AJ) Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 4.7.2007 136
B 1662/SL 119 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2007 5.6.2007 8.6.2007 1
B 1662/SL 118 ostatní - zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 23.4.2007 5.6.2007 8.6.2007 4
B 1662/SL 115 ostatní zápis z jednání DR č.04A-7 Městský soud v Praze 10.4.2007 25.5.2007 0
B 1662/SL 116 notářský zápis -NZ234/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 9.5.2007 20
B 1662/SL 114 ostatní -dodat.č.1/sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 20.4.2007 26.4.2007 2.5.2007 0
B 1662/SL 113 ostatní -dodat.č.1/sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 20.4.2007 26.4.2007 2.5.2007 0
B 1662/SL 117 ostatní -zápis č.02/07 jednání DR Městský soud v Praze 21.2.2007 26.4.2007 4
B 1662/SL 112 ostatní -sml.o vkl.části pod./Catering Městský soud v Praze 27.2.2007 6.4.2007 0
B 1662/SL 111 ostatní -příloha k sml./ř.110/ Městský soud v Praze 6.4.2007 0
B 1662/SL 110 ostatní -sml.o vkl.části pod./Terminal Městský soud v Praze 27.2.2007 6.4.2007 0
B 1662/SL 109 ostatní -zápis č.01-07z jed.DR Městský soud v Praze 24.1.2007 21.3.2007 6
B 1662/SL 108 ostatní -zápis č.02A-07z jed.DR Městský soud v Praze 5.2.2007 21.3.2007 5
B 1662/SL 107 ostatní -návrh sml.o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 21.3.2007 0
B 1662/SL 106 ostatní -návrh sml.o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 21.3.2007 0
B 1662/SL 99 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 12.2.2007 42
B 1662/SL 100 ostatní -zápis č.02/07zased.představ. Městský soud v Praze 16.1.2007 12.2.2007 8
B 1662/SL 105 ostatní -zápis č.02-07zased.představ. Městský soud v Praze 16.1.2007 8.2.2007 7
B 1662/SL 104 ostatní -zápis č.12/06 z jed.DR Městský soud v Praze 21.12.2006 8.2.2007 4
B 1662/SL 103 ostatní -zápis z jednání DR-č.11-06 Městský soud v Praze 7.12.2006 8.2.2007 6
B 1662/SL 102 ostatní -zápis z jednání DR-č.11A-06 Městský soud v Praze 27.11.2006 8.2.2007 9
B 1662/SL 101 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.1.2007 8.2.2007 2
B 1662/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2006 8.1.2007 0
B 1662/SL 96 notářský zápis -NZ694/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 8.1.2007 0
B 1662/SL 94 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.10.2006 20.11.2006 0
B 1662/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.9.2006 17.10.2006 0
B 1662/SL 91 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 26.7.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 90 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.8.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 89 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 7.8.2006 13.9.2006 0
B 1662/SL 87 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 86 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 84 notářský zápis -NZ388/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 82 ostatní -zápis č.12/06zased.představen Městský soud v Praze 25.4.2006 21.8.2006 0
B 1662/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 1.8.2006 0
B 1662/SL 77 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 18.1.2006 2.3.2006 0
B 1662/SL 75 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 18.1.2006 2.3.2006 0
B 1662/SL 74 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 5.12.2005 2.3.2006 0
B 1662/SL 73 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 5.12.2005 28.12.2005 0
B 1662/SL 66 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.7.2005 21.9.2005 0
B 1662/SL 64 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 0
B 1662/SL 63 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 11.7.2005 0
B 1662/SL 60 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.2.2005 15.4.2005 25.5.2005 0
B 1662/SL 58 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 16.3.2005 15.4.2005 25.5.2005 0
B 1662/SL 56 ostatní -zápis zased.č.11C-04předst. Městský soud v Praze 26.11.2004 2.3.2005 0
B 1662/SL 55 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 24.3.2004 9.12.2004 0
B 1662/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 0
B 1662/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.9.2003 0
B 1662/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2001+zpr.o vztazích 2x Městský soud v Praze 31.12.2001 30.8.2002 0
B 1662/SL 8 podpisové vzory 9x Městský soud v Praze 5.6.2002 0
B 1662/SL 14 ostatní -zápis VH-přílohy Městský soud v Praze 22.6.2001 5.6.2002 0
B 1662/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti +ÚZ za rok 1998,NZ 264/99 Městský soud v Praze 28.6.1999 5.6.2002 0
B 1662/SL 12 notářský zápis NZ 65/98 Městský soud v Praze 29.1.1998 5.6.2002 0
B 1662/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 654/92 Městský soud v Praze 8.7.1992 5.6.2002 0
B 1662/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 15.3.2001 27.3.2001 0
B 1662/SL 6 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2000 13.12.2000 0
B 1662/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 365/97 Městský soud v Praze 26.6.1997 28.7.1999 0
B 1662/SL 98 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 27.11.2006 0
B 1662/SL 95 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 27.9.2006 0
B 1662/SL 93 ostatní -záp.z jed.DR Městský soud v Praze 30.8.2006 0
B 1662/SL 88 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.7.2006 0
B 1662/SL 83 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 26.7.2006 0
B 1662/SL 80 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 1.3.2006 0
B 1662/SL 79 ostatní -zápis z DR č.02/06 Městský soud v Praze 28.2.2006 0
B 1662/SL 78 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 18.1.2006 0
B 1662/SL 76 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 25.1.2006 0
B 1662/SL 72 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.11.2005 0
B 1662/SL 71 ostatní čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 2.11.2005 0
B 1662/SL 70 ostatní -žádost o rezignaci/ing.Adam/ Městský soud v Praze 12.10.2005 0
B 1662/SL 69 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2005 0
B 1662/SL 68 ostatní -záp.ze zas.DR Městský soud v Praze 21.9.2005 0
B 1662/SL 67 ostatní -rezignace Městský soud v Praze 20.10.2005 0
B 1662/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2005 0
B 1662/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2005 0
B 1662/SL 61 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.3.2005 0
B 1662/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.2.2005 15.4.2005 0
B 1662/SL 57 ostatní - zápis ze zased.DR Městský soud v Praze 26.1.2005 0
B 1662/SL 54 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 26.5.2004 9
B 1662/SL 53 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 14.5.2004 0
B 1662/SL 50 ostatní -zápis ze zasedání DR+usnesení Městský soud v Praze 28.1.2004 6
B 1662/SL 45 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 17.12.2003 9
B 1662/SL 44 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 2.9.2003 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení České aerolinie a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu České aerolinie a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.