ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. Ostrava IČO: 27826597

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27826597.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování technických služeb , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a další.

Základní údaje o ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 19.12.2007
Spisová značka: B 3728
IČO: 27826597
Obchodní firma: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.12.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.12.2007
I.Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základn ího kapitálu, která činí 23 600 000,- Kč (dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) navrhovaného zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. II.Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1)Počet upisovaných akcií: 108 ks (jedno sto osm kusů) (celkem) 2)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 200 000,- Kč (dvě sta tisíc korun českých) 3)Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) 4)Emisní kurz upisovaných akcií: 200 000,- Kč/1 ks (dvě sta tisíc korun českých / jeden kus) 5)Emisní kurz všech upisovaných akcií: 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) 6)Druh upisovaných akcií: kmenové 7)Forma upisovaných akcií: na jméno 8)Podoba všech upisovaných akcií: listinná (dále jen akcie). III.Přednostní právo na upisování akcií Jediný akcionář společnosti se dne 1.11.2016 před rozhodnutím o tomto zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na upisování akcií specifikovaných pod bodem II. IV.Způsob upisování akcií Jediný akcionář společnosti při výkonu valné hromady rozhodnul, že všechny nově upisované akcie specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jimiž je: Jaroslav Kovář, narozen 5.2.1965, bytem U Parku 730, 252 43 Průhonice, kterému společnost ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, nabídne k upsání celkem 108 ks (jedno sto osm kusů) akcií specifikovaných v bodě II. v úhrnné jmenovité h odnotě 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) za emisní kurz všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné upsané akcie ve výši 200 000, - Kč (dvě sta tisíc korun českých). V.Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V sídle společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, v kanceláři statutárního ředitele. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet dnem 1.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct) včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné, a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI.Lhůta splacení emisního kurzu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-2788930287/0100, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, tj. do 30 (třiceti) dnů, kdy upisovatel v místě upisován í akcií uzavře se společností dle ustanovení § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. písemnou smlouvu o upsání akcií VII. Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti specifikovaných pod bodem VII. proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu, jim upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emis ního kurzu nově upisovaných akcií specifikovaných pod bodem II. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, vůči upisovateli Jaroslavu K ovářovi, narozenému 5.2.1965, bytem U Parku 730, 252 43 Průhonice, v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kurzu 108 ks (jedno sto osm tisíc kusů) jím upsaných kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč/1 ks (dvě sta tisíc korun českých / jeden kus) specifikovaných v bodě II., byla v celém rozsahu započtena proti níže specifikovaným peněžitým pohledávkám Jaroslava Kováře, narozeného 5.2.1965, bytem U Par ku 730, 252 43 Průhonice, vůči společnosti v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), a to proti pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 45.246,- Kč (čtyřicet pět tisíc dvě sta čtyři cet šest korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6% p.a. z přenechané jistiny ve výši 1.000.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouv y o půjčce ze dne 05. 10. 2009 (pátého října roku dva tisíce devět), ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto dlužníkem, a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto pohledáv ka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 22.623,- Kč (dvacet dva tisíc šest set dvacet tři korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6 % (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 500.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše pod le smlouvy o půjčce ze dne 06. 10. 2009 (šestého října roku dva tisíce devět), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto dlužníkem a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto p ohledávka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny půjčky ve výši 2.800.000,- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 126.688,- Kč (jedno sto dvacet š est tisíc šest set osmdesát osm korun českých) představující sjednaný úrok ve výši 6% (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 2.800.000,-Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých) za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouvy o půjčce ze dne 24. 02. 2010 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce deset), ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., j akožto dlužníkem a Ing. Radimem Peřinou, jakožto věřitelem, kterážto pohledávka byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 31.01.2016 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 10.090.226,- Kč (deset milionů devadesát tisíc dvě sta dvacet šest korun českých) a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 506.1 65,- Kč (pět set šest tisíc jedno sto šedesát pět korun českých), představující sjednaný úrok ve výši 6% (šest procent) p.a. z přenechané jistiny ve výši 10.090.226,-Kč (deset milionů devadesát tisíc dvě sta dvacet šest korun českých) za období od 01.01.2 016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle dohody o změně obsahu závazku ze dne 01. 09. 2014 (prvního září roku dva tisíce čtrnáct), ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi společnost í ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto zapůjčitelem, pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 1.100.000,- Kč a zaplacení upisovateli, jakožto věřiteli - částky ve výši 55.180,- Kč, představující sjednaný úrok ve výši 6% p.a. z přenechané ji stiny ve výši 1.100.000,-Kč za období od 01.01.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) do 01.11.2016 (prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct), to vše podle smlouvy o zápůjčce ze dne 13. 11. 2014 (třináctého listopadu roku dva tisíce čtrnáct), uz avřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto zapůjčitelem, pohledávce spočívající v právu upisovatele, jakožto věřitele, na vrácení přenechané jistiny zápůjčky ve výši 5.353.872,- Kč (pět milionů tři sta padesát tři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) bez příslušenství, kterou upisovatel bezúročně, dočasně přenechal společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. podle smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 10. 2016 (dvacátého pátého října roku dva tisíce šestnáct) uzavřené mezi společností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., jakožto vydlužitelem a upisovatelem, jakožto za půjčitelem. VIII.Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci akcionáři) na splacení emisního kurzu jiím upsaných akcií v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti v úhrnné výši 21 600 000,- Kč (dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých), specifikovaných v bodě VII. IX.Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovateli (akcionáři) na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti, specifikovaným v bodě VII. bude uzavírána tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -V sídle společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., se sídlem se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 27826597, v kanceláři statutárního ředitele. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: -Do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady uzavře se společností podle ustanovení § 479 zákona číslo 90/2012 Sb. smlouvu o upisování akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a společnost společně s upisovatelem (akcionářem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou mezi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávek společnosti vůči upisovate li (akcionáři) na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií, proti pohledávkám upisovatele (akcionáře) vůči společnosti, specifikovaných v bodě VII., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě t yto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. 7.11.2016 - 16.11.2016

Aktuální kontaktní údaje ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27826597
Obchodní firma: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 19.12.2007
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27826597
Firma: ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 19.12.2007

Kontakty na ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tyršova 1438/38 , Ostrava 702 00 17.3.2014
Sídlo: Tyršova 1438/38 , Ostrava 702 00 16.2.2010 - 17.3.2014
Sídlo: Sokolská třída 244/27 , Ostrava 702 00 3.6.2008 - 16.2.2010
Sídlo: Ludvíkova 1351/16 , Ostrava 716 00 19.12.2007 - 3.6.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tyršova 1438/38, Ostrava 702 00

Obory činností ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 23.2.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.2.2010
zprostředkování obchodu a služeb 3.6.2008 - 16.2.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.6.2008 - 16.2.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 3.6.2008 - 16.2.2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem 19.12.2007
Poskytování technických služeb 19.12.2007 - 16.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Tyršova 1438/38 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1001698959
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 2.2.2010

Živnost č. 2 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.5.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 16.5.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti, a za společnost podepisuje tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. 4.12.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 19.12.2007 - 4.12.2014
Jméno: Jan Horecký 4.12.2014
Ve funkci: od 10.11.2014
Adresa: Tyršova 1438/38, Ostrava 702 00
Jméno: Jiří Pastor 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Ve funkci: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Adresa: 30. dubna 1636/19, Ostrava 702 00
Jméno: Pavel Syrovátka 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Adresa: Karla Pokorného 1289/9, Ostrava 708 00
Jméno: Ivo Polách 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007
Adresa: 28. října 1844, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ivo Polách 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 10.5.2010
Ve funkci: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Adresa: 28. října 1844, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Olga Poláchová 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Adresa: Ke Splavu 15 , 739 25 Sviadnov Česká republika
Jméno: Jan Čuraj 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Adresa: I. J. Pešiny 2573, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Kamila Matouchová 13.5.2010 - 1.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010
Adresa: Majakovského 2147/62, Karviná 734 01
Jméno: Radek Kovář 13.5.2010 - 2.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010
Adresa: Bořivojova 742/78, Praha 130 00
Jméno: Jan Horecký 13.5.2010 - 17.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010
Ve funkci: od 10.5.2010
Adresa: Tyršova 1438/38, Ostrava 702 00
Jméno: Kamila Matouchová 1.8.2013 - 4.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Majakovského 2147/62, Karviná 734 01
Jméno: Radek Kovář 2.8.2013 - 4.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Bořivojova 742/78, Praha 130 00
Jméno: Jan Horecký 17.3.2014 - 4.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Ve funkci: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Tyršova 1438/38, Ostrava 702 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dalibor Lauko 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Ve funkci: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Adresa: Fibichova 227/21, Havířov 736 01
Jméno: Pavel Duda 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Adresa: 28. října 2115/90, Ostrava 702 00
Jméno: Dajana Dudová 19.12.2007 - 3.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 22.5.2008
Adresa: Vdovská 697/38, Ostrava 712 00
Jméno: Michaela Musiolková 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Ve funkci: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Adresa: 518, Dobrá 739 51
Jméno: Ivan Musiolek 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2008 do 10.5.2010
Adresa: 518, Dobrá 739 51
Jméno: Petr Varga 3.6.2008 - 13.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2008
Adresa: Sadová 2647/18, Ostrava 702 00
Jméno: Petr Slowik 13.5.2010 - 12.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2010
Adresa: Ve Svahu 796/8, Karviná 734 01
Jméno: Petr Varga 13.5.2010 - 17.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2008
Ve funkci: od 10.5.2010
Adresa: Sadová 2647/18, Ostrava 702 00
Jméno: Lukáš Ludvík 13.5.2010 - 17.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2010
Adresa: Fučíkova 1326/4, Karviná 735 06
Jméno: Petr Slowik 12.2.2014 - 4.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Braunerova 563/7, Praha 180 00
Jméno: Petr Varga 17.3.2014 - 4.12.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2008 do 10.11.2014
Ve funkci: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Sadová 2647/18, Ostrava 702 00
Jméno: Lukáš Ludvik 17.3.2014 - 4.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2010 do 10.11.2014
Adresa: Fučíkova 1326/4, Karviná 735 06

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Horecký

Vlastníci firmy ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 23 600 000 Kč 100% 16.11.2016
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.12.2007 - 16.11.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 000 Kč 118 16.11.2016
Akcie na jméno 200 000 Kč 10 4.12.2014 - 16.11.2016
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 19.12.2007 - 4.12.2014

Sbírka Listin ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. IČO: 27826597

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3728/SL 11 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.3.2016 21.3.2016 16
B 3728/SL 10 účetní závěrka [2013] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.3.2016 21.3.2016 16
B 3728/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí správní rady Krajský soud v Ostravě 10.11.2014 11.11.2014 5.12.2014 1
B 3728/SL 8 notářský zápis [Nz 577/2014, N 627/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.11.2014 11.11.2014 5.12.2014 20
B 3728/SL 7 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 19.2.2014 15
B 3728/SL 6 účetní závěrka [2009]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 19.2.2014 4
B 3728/SL 5 účetní závěrka [2010]  s příl. Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 19.2.2014 11
B 3728/SL 4 účetní závěrka [2011]  s příl. Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 19.2.2014 15
B 3728/SL 3 podpisové vzory Matouchová,Horecký,Kovář Krajský soud v Ostravě 10.5.2010 12.5.2010 13.5.2010 3
B 3728/SL 2 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 22.5.2008 30.5.2008 3.6.2008 2
B 3728/SL 1 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 27.12.2007 3

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.