Hlavní navigace

Česká spořitelna, a.s. Praha IČO: 45244782

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Česká spořitelna, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45244782.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Česká spořitelna, akciová společnost se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991.

Základní údaje o Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30. 12. 1991
Spisová značka: B 1171
IČO: 45244782
Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.12.1991
Datum vzniku: 30.12.1991
Změna stanov schválena usnesením rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 11.4.2022. 6.5.2022
Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, jako kupující, uzavřela dne 08.11.2021 se společností MOPET CZ a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 24759023, jako prodávající m, Smlouvu o koupi obchodního závodu, na jejímž základě došlo k prodeji obchodního závodu, a to v rozsahu jak je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva o koupi závodu byla dne 19. 10. 2021 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu půs obnosti valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s. Účinky převodu nastaly dne 15.12.2021. 15.12.2021
Společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, jako kupující, uzavřela dne 22.2.2021 se společností brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 270 88 677, jako prodávajícím, Smlouvu o koupi obchodního závodu, na jejímž základě došlo k prodeji obchodního závodu, a to v rozsahu jak je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Smlouva o koupi závodu byla dne 26. 1. 2021 schválena rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s. Účinky převodu nastaly dne 1.4.2021. 1.4.2021
Na základě Smlouvy o převodu části obchodního závodu pod anglickým výrazem "Agreement on the transfer of a part of a business" uzavřené dne 1.12.2020 mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem ve Zwettl Dolní Rakousy na adrese Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakouská republika, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Zemským soudem v Kremži, pod registračním číslem FN 36924 a (jako prodávajícím) a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsanou v obc hodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (jako kupujícím) došlo dne 1.1.2021 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu prodávajícího, která tvoří samostatnou organizační složku prodávajícího a zahrnuje jmění prodávají cího související s jeho podnikatelskou činností v oblasti retailového a komerčního bankovnictví v České republice provozovanou prostřednictvím odštěpného závodu Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřic hův Hradec, IČO: 49060724, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. A 2482, avšak s výjimkou jednotlivých položek, které prodávající a kupující z předmětu koupě vyloučili. 1.1.2021
Změna stanov schválena usnesením rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 19.9.2019. 16.11.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 3.10.2018 následující usnesení: 1.Výpisem z rakouského obchodního rejstříku a kopií výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, bylo osvědčeno, že Erste Group Bank AG, společ nost založená podle práva Rakouské republiky, se sídlem na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu Vídeň pod registračním číslem 33209m (dále jen Hlavní akcionář), vlastní (i) 140.117.792 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023801) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 92,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a (ii) 10.322. 226 kusů prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023736) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 6,8 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž nejsou spojena hlasovací práva, tedy akcie, jejic hž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále a výše jen Společnost). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstve ch, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni p řechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností a protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu prioritní akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 310-6/18 vypracovaným z naleckým ústavem společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 00553115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326, ze dne 1. srpna 2018, který ocenil hodnotu jedn é kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč a hodnotu jedné prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionář e k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Komerční banka, a.s., banku se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1360 (dále jen Agent). 5.Agent vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen Výpis). Nebude-li ke Dni přechodu ve Výp isu bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí Agent akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočkách Agenta v České republice, které umožňují výběr v hotovosti, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Agentovi do čtrná cti dnů ode Dne přechodu (dále jen Lhůta), a to osobně či prostřednictvím zmocněnce na kterékoliv pobočce Agenta v České republice, případně způsobem uvedeným na internetových stránkách Společnosti (http://www.csas.cz v sekci O nás - Pro akcionáře a inves tory, odkaz Informace pro akcionáře, položka Valná hromada 3.10.2018) (dále jen Internetové stránky Společnosti) za použití příslušného formuláře, který je ke stažení na Internetových stránkách Společnosti (dále jen Formulář). Další pokyny a informace pro vyplnění a zaslání Formuláře, pro sdělení bankovního účtu na pobočce Agenta a pro výplatu protiplnění v hotovosti, jsou zveřejněny na Internetových stránkách Společnosti. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvit elných důvodů. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu ve Výpisu uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Agentovi příslušným způsobem a ve Lhů tě zástavní věřitel, popřípadě, že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec ve Lhůtě dostaví na pobočku Agenta v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. 4.10.2018
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 30.4.2018. 3.8.2018
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017. 8.7.2017
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2016
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016. 8.7.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 19.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.8.2014 - 8.7.2016
Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494. 29.5.2013
Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001. 12.8.2002
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001. 17.9.2001
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999. 17.9.1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999. 17.9.1999
Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Valná hromada rozhodla takto: 1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a pro posílení kapitálového vybavení společnosti se základní jmění společnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) se připouští až do výše 7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionů korunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionů korun českých). 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000 (slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě ("nové akcie"). 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) má právo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kole budou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsou dle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodného dne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny, a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy: třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může být osobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnů počínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny, a.s.: * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29, Praha 1, PSČ 111 21, * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác 1912, Praha 4, PSČ 140 21, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích, U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28, Plzeň, PSČ 305 09, * Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech, třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova 12/9, Liberec 4, PSČ 460 98, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třída ČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsek komerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72, Pardubice, PSČ 531 07 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno, PSČ 658 47 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463, Zlín, PSČ 761 65 * Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1, Jihlava, PSČ 586 23, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám. Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17, Olomouc, PSČ 772 00. 4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie, jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. 5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet nových akcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který může upisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jím upsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsaných nových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základem pro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivým akcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000 kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných v prvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy: šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnuty k upsání v rámci třetího kola. 6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dny a počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetím kole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebylo účinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) nových akcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných nových akcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, že kurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je 100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižší než jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovit nižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota. 8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení k veřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 14.4.1999 - 17.9.1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998. 15.9.1998 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29. května 1996. 6.8.1996 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 31. května 1995. 30.6.1995 - 3.4.2000
Základní jmění bylo zcela splaceno. 21.12.1994
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.6.1994 2.8.1994 - 3.4.2000
Akcie na jméno jsou akcie prioritní 2.8.1994 - 17.9.2001
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. 8.3.1994
Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši, tj. 5,6 mld. Kč. 8.3.1994 - 21.12.1994
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 3.6.1993 27.10.1993 - 3.4.2000
Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valné hromadě dne 7.12.1992. 31.5.1993 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromady dne 2.7.1992. 16.7.1992 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.1.1992 27.1.1992 - 3.4.2000
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři účtů. 30.12.1991
Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek, bytem Praha 4, Lečkova 1522 30.12.1991 - 27.1.1992
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno 68%, tj. 3,8 mld. Kčs. 30.12.1991 - 8.3.1994
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií, a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis. akcií prioritních 30.12.1991 - 2.8.1994

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45244782
Firma: Česká spořitelna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1992

Kontakty na Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 14000, Česká republika 17.9.2001
Sídlo: Na Příkopě 29, Praha 1 11398, Česká republika 11.11.1994 - 17.9.2001
Sídlo: Na příkopě 29, Praha 1 11000, Česká republika 27.10.1993 - 11.11.1994
Sídlo: Václavské náměstí 42, Praha 1 , Česká republika 30.12.1991 - 27.10.1993

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 14000

Obory činností Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na úč et zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o c enných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírec h, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investič ních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o ce nných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se f úzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 8.7.2016
Činnosti přímo související s činnostmi dle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o bankách uvedenými v bankovní licenci České spořitelny 2.2.2015 - 17.8.2016
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků , -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zák ona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papíre ch, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 19.8.2014 - 8.7.2016
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podnik ů, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papír ech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny. 30.9.2004 - 19.8.2014
Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti: 17.9.2001 - 30.9.2004
přijímání vkladů od veřejnosti 17.9.2001 - 30.9.2004
poskytování úvěrů 17.9.2001 - 30.9.2004
vedení oddělené části evidence Střediska cenných papírů 17.9.2001 - 30.9.2004
provozování sauny a posilovny 16.9.1999 - 17.9.2001
poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.) 15.9.1998 - 17.9.2001
hostinská činnost 7.8.1998 - 17.9.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 7.8.1998 - 17.9.2001
pořádání výchovně-vzdělávacích akcí 27.11.1997 - 17.9.2001
ubytovací služby 27.11.1997 - 17.9.2001
pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky 27.11.1997 - 17.9.2001
- provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 27.11.1997 - 17.9.2001
- přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/ 27.11.1997 - 17.9.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného 27.11.1997 - 17.9.2001
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených 27.11.1997 - 17.9.2001
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona 27.11.1997 - 30.9.2004
- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených 30.6.1995 - 6.8.1996
Předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti: 30.6.1995 - 17.9.2001
- investování do cenných papírů na vlastní účet 30.6.1995 - 30.9.2004
- finanční pronájem 30.6.1995 - 30.9.2004
- platební styk a zúčtování 30.6.1995 - 30.9.2004
- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování záruk 30.6.1995 - 30.9.2004
- otvírání akreditivů 30.6.1995 - 30.9.2004
- obstarávání inkasa 30.6.1995 - 30.9.2004
- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry 30.6.1995 - 30.9.2004
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 30.6.1995 - 30.9.2004
- finannčí makléřství 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování porad ve věcech podnikání 30.6.1995 - 30.9.2004
- obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství 30.6.1995 - 30.9.2004
- uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot 30.6.1995 - 30.9.2004
- výkon funkce depozitáže investičního fondu 30.6.1995 - 30.9.2004
- směnárenskou činnost 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování bankovních informací 30.6.1995 - 30.9.2004
- pronájem bezpečnostních schránek 30.6.1995 - 30.9.2004
Provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti 30.12.1991 - 30.6.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Pavel Kráčmar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.2.2020
Adresa Čínská 880/18, 16000 Praha
Jméno Ing. Daniela Pešková
Funkce členka představenstva
Ve funkci od 28.2.2020
Adresa Menclova 2468/18, 18000 Praha
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 4.2.2023
Adresa Alej Českých exulantů 1153/9, 16100 Praha
Jméno Ing. Martin Kobza
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.11.2021
Adresa Vajanského nábrežie , 81102 Bratislava
Jméno Ing. Karel Mourek
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 21.9.2021
Adresa Meduňková 711/31, 10300 Praha
Jméno Ing. Ivan Vondra
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.9.2021
Adresa Okružní 1428, 25168 Kamenice
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce předseda
Ve funkci od 4.3.2019 do 4.2.2023
Adresa Alej Českých exulantů 1153/9, 16100 Praha
Jméno Ing. Petr Brávek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.2.2020 do 21.9.2021
Adresa 138, 25208 Buš
Jméno Wolfgang Schopf
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.11.2017 do 21.9.2021
Adresa Karl Heinrich Waggerlgasse 8 , 2332 Hennersdorf
Jméno Ing. Karel Mourek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 11.11.2017 do 21.9.2021
Adresa Meduňková 711/31, 10300 Praha
Jméno Ing. Daniela Pešková
Funkce členka představenstva
Ve funkci od 25.12.2019 do 28.2.2020
Adresa Menclova 2468/18, 18000 Praha
Jméno Ing. Bohuslav Šolta
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.3.2017 do 28.2.2020
Adresa Dunajská 24 , 81101 Bratislava
Jméno Ing. Pavel Kráčmar
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.3.2016 do 28.2.2020
Adresa Čínská 880/18, 16000 Praha
Jméno Ing. Daniela Pešková
Funkce členka představenstva
Ve funkci od 9.3.2016 do 25.12.2019
Adresa Pod Novým lesem 137/52, 16200 Praha
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 28.10.2018 do 4.3.2019
Adresa Alej Českých exulantů 1153/9, 16100 Praha
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 3.2.2016 do 28.10.2018
Adresa Sadová 474/6, 16100 Praha
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 3.2.2016 do 28.10.2018
Adresa Sadová 474/6, 16100 Praha
Jméno Wolfgang Schopf
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.8.2013 do 11.11.2017
Adresa Karl Heinrich Waggerlgasse 8 , 2332 Hennersdorf
Jméno Karel Mourek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.8.2013 do 11.11.2017
Adresa Meduňková 711/31, 10300 Praha
Jméno Wolfgang Schopf
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.8.2013 do 11.11.2017
Adresa Karl Heinrich Waggerlgasse 8 , 2332 Hennersdorf
Jméno Karel Mourek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.8.2013 do 11.11.2017
Adresa Meduňková 711/31, 10300 Praha
Jméno Ing. Daniel Heler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.8.2012 do 9.3.2016
Adresa Národní obrany 908/47, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Pavel Kysilka CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 13.11.2012 do 3.2.2016
Adresa Ke stromečkům 1360, 25301 Hostivice
Jméno Ing. Tomáš Salomon
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 29.1.2015 do 3.2.2016
Adresa Sadová 474/6, 16100 Praha
Jméno Ing. Jiří Škorvaga CSc.
Funkce člen
Ve funkci od 30.10.2010 do 29.1.2015
Adresa Eliášova 42, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.10.2010 do 28.8.2013
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha 6
Jméno Dr. Heinz Knotzer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.8.2012 do 28.8.2013
Adresa V malých domech I 583/5, 14700 Praha 4
Jméno Ing. Pavel Kysilka CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.1.2011 do 13.11.2012
Adresa Ke stromečkům 1360, 25301 Hostivice
Jméno Dr. Heinz Knotzer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.10.2008 do 27.8.2012
Adresa V Malých Domech I. 5/583, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Daniel Heler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.10.2008 do 27.8.2012
Adresa Národní obrany 908/47, 16000 Praha 6
Jméno Mag. Gernot Mittendorfer
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.8.2007 do 24.1.2011
Adresa Na Malé Šárce 753, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Pavel Kysilka CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.11.2008 do 24.1.2011
Adresa Ke stromečkům 1360, 25301 Hostivice
Jméno Ing. Jiří Škorvaga CSc.
Funkce člen
Ve funkci od 1.12.2006 do 30.10.2010
Adresa Eliášova 42, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 24.8.2007 do 30.10.2010
Adresa Nad Jenerálkou 768/13, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Petr Hlaváček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.4.2006 do 2.2.2010
Adresa Kolešovská 506, 19017 Praha 9
Jméno Ing. Pavel Kysilka CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.11.2004 do 3.11.2008
Adresa Ke stromečkům 1360, 25301 Hostivice
Jméno Dr. Heinz Knotzer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.8.2004 do 29.10.2008
Adresa V Malých Domech I. 5/583, Praha 4
Jméno Ing. Daniel Heler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.8.2004 do 29.10.2008
Adresa Národní obrany 908/47, 16000 Praha 6
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.6.2006 do 24.8.2007
Adresa Anhaltova 951/26, 16000 Praha 6
Jméno Mag. Gernot Mittendorfer
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.7.2007 do 24.8.2007
Adresa , Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081
Jméno John James Stack
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.8.2004 do 3.7.2007
Adresa Thunovská 20/184, Praha 1
Jméno Ing. Martin Škopek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.8.2004 do 1.12.2006
Adresa Vrbová 737, Jesenice
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.12.2002 do 1.6.2006
Adresa Anhaltova 951/26, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Petr Hlaváček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.9.2002 do 11.4.2006
Adresa Kolešovská 506, 19017 Praha 9
Jméno Dipl. Ing. Peter Cecelsky
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.1.2004 do 5.1.2006
Adresa U Zvonařky 2536/1F, Praha 2
Jméno Ing. Daniel Heler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.1.2001 do 30.8.2004
Adresa Národní obrany 908/47, 16000 Praha 6
Jméno John James Stack
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 21.8.2002 do 30.8.2004
Adresa , 1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200
Jméno Mag. Gernot Mittendorfer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.12.2002 do 30.8.2004
Adresa Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň
Jméno Ing. Martin Škopek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.11.2003 do 30.8.2004
Adresa Vrbová 737, Jesenice
Jméno Karel Jan Jeníček
Funkce člen
Ve funkci od 21.8.2002 do 29.3.2004
Adresa Jinočanská 1027/3, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Martin Škopek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.1.2001 do 3.11.2003
Adresa Chatová 1435/22, 15000 Praha 5
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.1.2001 do 10.12.2002
Adresa Anhaltova 951/26, 16000 Praha 6
Jméno Mag. Gernot Mittendorfer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.8.2002 do 10.12.2002
Adresa Frehlüchgasse 9/2/2, 1230 Vídeň
Jméno John James Stack
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.1.2001 do 21.8.2002
Adresa Kozlovská 9, 16000 Praha 6
Jméno Mag. Gernot Mittendorfer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 3.1.2001 do 21.8.2002
Adresa Kroftova 415/10, 15000 Praha 5
Jméno Karel Jan Jeníček
Funkce člen
Ve funkci od 30.1.2001 do 21.8.2002
Adresa U Pernikářky 14, Praha 5
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.9.1999 do 3.1.2001
Adresa Brunclíkova 11, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Roman Mentlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.9.1999 do 3.1.2001
Adresa Národní obrany 14, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Martin Škopek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2000 do 3.1.2001
Adresa Klapálkova 2243/11, 14000 Praha 5
Jméno Ing. Petr Hlaváček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2000 do 3.1.2001
Adresa Kolešovská 506, 19017 Praha 9
Jméno John James Stack, Dat.Nar. 4.Srpna 1946
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 28.12.2000 do 3.1.2001
Adresa , 10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D
Jméno RNDr. Vladimír Kotlář
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.4.1999 do 7.8.2000
Adresa U Menhiru III 223, 25225 Zbuzany, p.Jinočany
Jméno Ing. Petr Hlaváček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.1999 do 7.8.2000
Adresa Kolešovská 506, 19000 Praha 6
Jméno Ing. Jaroslav Svoboda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.1999 do 7.8.2000
Adresa U kříže 633/28, 15800 Praha 5 - Jinonice
Jméno Ing. Roman Mertlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.1999 do 28.9.1999
Adresa Národní obrany 14, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Jaroslav Svoboda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.12.1991 do 17.9.1999
Adresa Přemyslovská 44, Praha 3
Jméno Ing. Jaroslav Klapal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 15.2.1994 do 17.9.1999
Adresa Starobylá 8, Praha 4
Jméno Ing. Josef Kotrba
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.1998 do 17.9.1999
Adresa Jasná I 1580/12, Praha 4 - Braník
Jméno Ing. Kamil Ziegler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.1998 do 17.9.1999
Adresa Ukrajinská 1488, Praha 10
Jméno JUDr. Rudolf Hanus
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 15.9.1998 do 17.9.1999
Adresa Drtinova 372/24, 15000 Praha 5
Jméno Mgr. Dušan Baran
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.10.1998 do 17.9.1999
Adresa Brunclíkova 11, 16000 Praha 6
Jméno RNDr. Vladimír Kotlář
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.12.1991 do 14.4.1999
Adresa Pertoldova 3339, Praha 4
Jméno Mgr. Rudolf Baran
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.9.1998 do 27.10.1998
Adresa Brunclíkova 11, 16000 Praha 6
Jméno JUDr. Karel Kotrba
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.12.1991 do 15.9.1998
Adresa U Klikovky 23, Praha 5
Jméno JUDr. Rudolf Hanus
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.1994 do 15.9.1998
Adresa Drtinova 372/24, 15000 Praha 5
Jméno Ing. Kamil Ziegler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.11.1997 do 7.8.1998
Adresa Klapálkova 2243/11, 14000 Praha 4 - Chodov
Jméno Ing. Josef Kotrba
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.12.1997 do 7.8.1998
Adresa Na Bělidle 17/975, 15000 Praha 5
Jméno Ing. František Kopřiva
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.1.1996 do 20.11.1997
Adresa Renoirova 649/10, 15200 Praha 5
Jméno JUDr. Jiří Klán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.8.1995 do 8.1.1996
Adresa Kotorská 30/1577, 14000 Praha 4
Jméno JUDr. Jiří Klán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.1994 do 31.8.1995
Adresa Primátorská 51, 18000 Praha 8
Jméno RSDr. Bohumil Moutelík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.7.1992 do 30.6.1995
Adresa Bítovská 10/1212, Praha 4
Jméno Ing. Jaroslav Klapal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.10.1993 do 30.6.1995
Adresa Starobylá 8, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Jiří Beneš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.1.1992 do 11.11.1994
Adresa Herčíkova 18, Brno
Jméno JUDr. Jiří Klán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.1.1992 do 11.11.1994
Adresa Primátorská 5, Praha 8
Jméno JUDr. Rudolf Hanus
Funkce člen předsedstavenstva
Ve funkci od 22.9.1994 do 11.11.1994
Adresa Drtinova 372/24, Praha 5
Jméno JUDr. Rudolf Hanus
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 15.2.1994 do 22.9.1994
Adresa Drtinova 372/2, Praha 5
Jméno Ing. Miloslav Kohoutek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.12.1991 do 15.2.1994
Adresa Lečkova 1522, Praha 4
Jméno ing. Jaroslav Klapal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.1.1992 do 27.10.1993
Adresa Mezivrší 27, Praha 4

Vlastníci firmy Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 15 200 000 000 Kč 100% 17.9.1999
Základní kapitál 7 600 000 000 Kč - 21.12.1994 - 17.9.1999
Základní kapitál 5 600 000 000 Kč - 30.12.1991 - 21.12.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 152 000 000 26.4.2019
Akcie na jméno 100 Kč 140 788 787 19.8.2014  - 26.4.2019
Prioritní akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 19.8.2014  - 26.4.2019
Akcie na jméno 100 Kč 140 788 787 2.7.2011  - 19.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 12.8.2002  - 2.7.2011
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 17.9.2001  - 12.8.2002
Prioritní akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 17.9.2001  - 19.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 17.9.1999  - 17.9.2001
Akcie na majitele 100 Kč 64 788 787 21.12.1994  - 17.9.1999
Akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 21.12.1994  - 17.9.2001
Akcie na jméno 100 Kč 11 200 000 2.8.1994  - 21.12.1994
Akcie na majitele 100 Kč 44 800 000 2.8.1994  - 21.12.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 352 800 30.12.1991  - 2.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 072 000 30.12.1991  - 2.8.1994

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Česká spořitelna, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.