Cement Hranice, akciová společnost Hranice IČO: 15504077

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Cement Hranice, akciová společnost, která sídlí v obci Hranice a bylo jí přiděleno IČO 15504077.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Cement Hranice, akciová společnost se sídlem v obci Hranice byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění ohňostrojných prací , Provádění trhacích prací a další.

Základní údaje o Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 14.3.1991
Spisová značka: B 140
IČO: 15504077
Obchodní firma: Cement Hranice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 14.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 14.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.6.2014 - 18.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 4.6.2014 - 18.5.2016
Na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006 došlo k fúzi sloučením, přičemž jmění zanikající společnosti CEMOS Ostrava, a.s., IČ: 45193240, se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - Kunčičky, přešlo na nástupnickou společnost Cement Hranice, akciová společno st, IČ: 15504077 se sídlem Hrance I-město, Bělotínská 288, PSČ: 75339. 30.6.2006
Mimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Hranice I - Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 140, dále také jen "společnost", rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 1. Určení hlavního akcionáře Určuje se, že Dyckerhoff Aktiengesellschaft, se sídlem ve Wiesbadenu, SRN, zapsaná u obvodního soudu ve Wiesbadenu pod čj. HRB 2035, dále také jen "hlavní akcionář", je hlavním akcionářem obchodní společnosti Cement Hranice, akciová společnost, neboť je vlastníkem 1 657 061 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300,-- v listinné podobě (hromadná akcie ze dne 11. prosince 2002, pro akcie č. 0000001 - 1657061) a vlastníkem 14 212 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300, -- v zaknihované podobě (ISIN 770980000242), vydaných společností, což představuje 98,27 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) podl e ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno při prezenci na této mimořádné valné hromadě předložením listinné akcie a prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, schvaluje podle ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, a to s úči nností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, dále jen "den účinnosti přechodu akcií", na hlavního akcionáře. Ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejich ž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 2.262,--, slovy: dvatisícedvěstěšedesátdvěkorunyčeské, za jednu akcii, dále také jen "protiplnění".Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ÚOM VŠB-TUO-037/09/ 2005 vypracovaným Ústavem oceňování majetku při EkF VŠB - TU Ostrava, sídlo: Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, IČ: 61989100, dále také jen "znalecký posudek". V závěru znaleckého posudku se uvádí, že hodnota společnosti byla stanovena pomocí výnosové metody diskontováním volného peněžního toku FCFF a odráží tak současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu, způsob řízen í, vývoj na kapitálovém trhu a současnou akcionářskou strukturu. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 2.262,-- za jednu kmenovou akcii společnosti Cement Hranice, akciová společnost, na majitele o jmenovité hodnotě Kč 300,-- v zaknihované podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti, resp. zástavnímu vě řiteli, v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů po zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo z aniklo, nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak), dále také jen "oprávněné osoby". Hlavní akcionář zajistí výplatu protiplnění oprávněné osoby - právnické osoby a pro oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, kromě akcionářů s bydlištěm na území Slovenské republiky, převodem na účet oprávněné osoby, pro oprávněné osoby - fyzické osob y, včetně oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské, republiky formou výplatní poukázky. Oprávněné osoby - právnické osoby a oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, vyjma oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, jsou povinny sp olečnosti nebo osobě pověřené výplatou protiplnění sdělit podklady k výplatě protiplnění. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na její náklady. Žádost o opakovanou výplatu protiplnění musí být doručena nejpozději do čtyř let ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na za placení protiplnění promlčí v souladu s českým právem. 5. Pověření Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy. Valná hromada dále pověřuje předsta venstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 6. Informace představenstva o uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že v sídle společnosti je na právním útvaru každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hod. k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2. září 2005, který byl sepsán JUDr. Josefe m Kawulokem, notářem v Ostravě. 27.9.2005 - 27.4.2006
Řádná valná hromada, která se konala dne 22. března 2002, rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 24.4.2002 - 28.11.2002
Důvod: Obchodní důvody, a to: V roce 1991 měla Cement Hranice, akciová společnost, základní kapitál ve výši Kč 609.669.000,--. V této době byl dobudován nový provoz - nová moderní cementárna. Výstavba byla financována z úvěrových prostředků. V září 1991 došlo k prvnímu navýšení základního kapitálu - k 30. září 1991 byla výše základního kapitálu Kč 728.533.000,--. Jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku, který však nevyřešil zajištění prostředků na splácení úvěrů. Bylo proto rozhodnuto o vstupu zahraničního kapitálu s podmínkou navýšení základního kapitálu a tím získání potřebných finančních prostředků. Dne 4. prosince 1991 byla pak mezi Fondem národního majetku, akciovou společností a ITALCEMENTI S.p.A. (ITC) podepsána Investiční smlouva, na základě které ITC upsal a splatil v prosinci 1991 a v únoru 1992 akcie představující navýšení základního kapitálu, celkem pak na částku Kč 1.700.731.000,--. Z takto získaných prostředků byly splaceny úvěry a bylo profinancováno zahájení nového provozu. Produkce nové cementárny vytvářela dostatek prostředků tak, že se od roku 1994 začala akcionářům vyplácet dividenda a současně docházelo k tvorbě volných peněžních prostředků. Za dané úrokové bankovní politiky bylo vhodné volné finanční prostředky ukládat na depozitní bankovní produkty a státní dluhopisy, případně uskutečnit na základě souhlasu ČNB i půjčky zahraničním partnerům. V červnu 2001 řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů na hodnotu Kč 2.576.607.465,--. Rozvaha společnosti na straně pasiv je v současné době tvořena z 90 % vlastním jměním a pouze z 10% cizími zdroji. Společnost nezhodnocuje dostatečně efektivně prostředky akcionářů vložené do vlastního jmění, neboť těmito je financován nadbytečně vysoký provozní kapitál společnosti. Zhodnocení přebytečného provozního kapitálu dosahuje při současných úrokových sazbách maximálně 6 % p.a., což je výrazně méně než u prostředků vložených do výroby cementu. Snížením základního kapitálu stoupne výnosnost vlastního jmění společnosti ze současných 10 % p.a. přibližně trojnásobně. 24.4.2002 - 28.11.2002
Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S ohledem na výše uvedené důvody se stávající výše základního kapitálu ukazuje jako nepotřebná a lze přistoupit ke snížení základního kapitálu formou snížení nominální hodnoty akcie Kč 1.515,-- na jmenovitou hodnotu akcie Kč 300,--, kdy snížení se uskuteční jako úplatné s protiplněním (vypořádáním) akcionářům. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. 24.4.2002 - 28.11.2002
Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen z hodnoty Kč 2.576.607.465,-- o Kč 2.066.388.165,-- na hodnotu Kč 510.219.300,--. 24.4.2002 - 28.11.2002
Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti ve jmenovité hodnotě akcií Kč 1.515,-- na jmenovitou hodnotu akcií Kč 300,-- každá ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku.Každému akcionáři vlastnícímu akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.515,-- bude vyplaceno Kč 1.215,-- na jednu akcii. Plnění bude akcionářům vyplaceno do jednoho měsíce po změně zápisu o výši základního kapitálu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, u listinných akcií do jednoho měsíce po jejich předložení. 24.4.2002 - 28.11.2002
Lhůta pro předložení akcií: Listinné akcie předloží akcionáři představenstvu společnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny. V případě, že akcionáři nepředloží akcie ve stanovené lhůtě a ani v náhradní lhůtě určené představenstvem, budou tyto akcie představenstvem prohlášeny za neplatné a bude uplatněn postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 24.4.2002 - 28.11.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 8.3.1991 a přijatých stanov. 14.3.1991
Den vzniku: 14. března 1991. 14.3.1991
Základní jmění: 100 000,-Kč. 14.3.1991 - 29.3.1991
Cizojazyčné mutace: Cement Hranice, Company Limited Cement Hranice, Aktiengesellschaft Cement Hranice, Societe Anonyme Cement Hranice, Sociedad Anonima Cement Hranice, akcioněrnoje obščestvo 14.3.1991 - 24.2.1998

Aktuální kontaktní údaje Cement Hranice, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 15504077
Obchodní firma: Cement Hranice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 17.8.1992
Celkový počet živností: 51
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 15504077
Firma: Cement Hranice, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Hranice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.3.1991

Kontakty na Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bělotínská 288 , Hranice 753 01 29.11.2016
Sídlo: Bělotínská 288 , Hranice 753 01 23.3.2001 - 29.11.2016
Sídlo: 753 39 Hranice Česká republika
14.3.1991 - 23.3.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bělotínská 288, Hranice 753 01

Obory činností Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění trhacích prací 25.11.2015
provádění ohňostrojných prací 25.11.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.9.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení dle ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb., a podle § 3 odst. 6 vyhl. č. 74/2002 Sb. 26.7.2005
hornická činnost a povolení trhacích prací velkého rozsahu a trhacích prací malého rozsahu 13.8.2004
výroba tepelné energie 13.8.2004
rozvod tepelné energie 13.8.2004
distribuce elektřiny 13.8.2004
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 13.8.2004
výroba cementového zboží z umělého kamene s výjimkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 13.8.2004 - 4.9.2010
poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/ 13.8.2004 - 4.9.2010
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze č. 1 - 3 živnostenského zákona 13.8.2004 - 4.9.2010
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 13.8.2004 - 4.9.2010
pronájem movitých věcí 13.8.2004 - 4.9.2010
pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2004 - 4.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné odpady 13.8.2004 - 4.9.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.3.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné 23.3.2001 - 13.8.2004
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce 23.3.2001 - 13.8.2004
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce 23.3.2001 - 13.8.2004
poradenská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb 23.3.2001 - 13.8.2004
provádění laboratorních zkoušek a měření mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 23.3.2001 - 4.9.2010
administrativní práce 23.3.2001 - 4.9.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 23.3.2001 - 4.9.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb 23.3.2001 - 4.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.8.1998
pronájem movitých věcí a nemovitostí včetně služeb 24.2.1998 - 13.8.2004
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 13.3.1997 - 23.3.2001
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce: a) Cement Hranice b) Krytina Hranice 13.3.1997 - 23.3.2001
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 13.3.1997 - 13.8.2004
výroba tepla 13.3.1997 - 13.8.2004
přeměna a rozvod tepla 13.3.1997 - 13.8.2004
přeměna a rozvod elektřiny 13.3.1997 - 13.8.2004
silniční motorová doprava 1.4.1994 - 10.8.1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s vyjímkou činností uvedených v par. 3 odst. 2 písm. d) živnostenského zákona 1.4.1994 - 10.8.1995
provozování drah s vyjímkou celostátních 1.4.1994 - 13.3.1997
poskytování software 1.4.1994 - 13.8.2004
hornická činnost a při této hornické činnosti provádění trhacích prací malého rozsahu a provádění clonových odstřelů 1.4.1994 - 13.8.2004
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví 28.6.1993 - 1.4.1994
projektová činnost v investiční výstavbě 28.6.1993 - 1.4.1994
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 28.6.1993 - 1.4.1994
konstrukční práce v oblasti: - strojírenství 28.6.1993 - 1.4.1994
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení (v rozsahu daného oprávnění) 28.6.1993 - 1.4.1994
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v rozsahu daného oprávnění) 28.6.1993 - 1.4.1994
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu daného oprávnění) 28.6.1993 - 1.4.1994
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení (v rozsahu daného oprávnění) 28.6.1993 - 1.4.1994
zámečnictví 28.6.1993 - 1.4.1994
broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a nástrojů 28.6.1993 - 1.4.1994
klempířství 28.6.1993 - 1.4.1994
kovářství 28.6.1993 - 1.4.1994
kovoobrábění 28.6.1993 - 1.4.1994
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 28.6.1993 - 1.4.1994
kopírovací služby 28.6.1993 - 1.4.1994
ubytovací služby v ubytovacích zařízení včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 28.6.1993 - 28.3.1995
hostinská činnost 28.6.1993 - 28.3.1995
směnárny 28.6.1993 - 28.3.1995
revize elektrických zařízení 28.6.1993 - 10.8.1995
elektroinstalatérství 28.6.1993 - 13.3.1997
stavitel / provádění jednoduchých staveb a poddodávek/ 28.6.1993 - 13.3.1997
maserské služby 28.6.1993 - 23.3.2001
výroba cementového zboží a umělého kamene 28.6.1993 - 13.8.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v příl. č. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. 28.6.1993 - 13.8.2004
automatizované zpracování dat 28.6.1993 - 4.9.2010
vydávání periodických publikací 28.6.1993 - 4.9.2010
provádění trhacích a ohňostrojných prací 28.6.1993 - 25.11.2015
Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba cementu, vápna, upravených vápenců, sádry, osinkocementové a vláknitocementové výrobky na bázi sádry a cementu - v souladu s tímto základním předmětem podnikání zabezpečovat svůj hospodářský rozvoj, výzkum a vývoj výrobků a výrobních technologií, včetně spolupráce se zahraničím a sociální rozvoj svého pracovního kolektivu. V rámci základního předmětu podnikání, vedle základní odborné činnosti, podnik zejména: 14.3.1991 - 28.6.1993
A: vyrábí: strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim 14.3.1991 - 28.6.1993
B: provozuje: a) železniční vlečky b) přepravu materiálu a výrobků c) opravárenskou činnost d) ubytovací, stravovací, výchovná, vzdělávací, rekreační, rehabilitační, kulturní, sportovní a podobná zařízení 14.3.1991 - 28.6.1993
C: zabezpečuje: a) obchodní činnost a služby b) trhací a demoliční práce c) výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky d) propagační činnost, vč. vydávání podnikového časopisu e) těžbu a úpravu surovin, zemní a rekultivační práce f) přepravně zasílatelskou činnost g) opravárenskou a servisní činnost železničních vozů UACS/RAJ h) stavební činnost i) provádění a vyhodnocování geologických prací j) výkon vyšších dodavatelských funkcí a zabezpečování inženýrských dodavatelských a investorských činností a jiných technických služeb, včetně výzkumu a vývoje k) generální opravy, opravy a servisní služby l) výzkumná činnost související s předmětem podnikání akciové společnosti m) zprostředkovatelská činnost a poradní činnost n) servisní a montážní činnost na zařízeních pro přenos informací, včetně úprav a výroby doplňků 14.3.1991 - 28.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bělotínská 288 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1006258183
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 17.8.1992

Živnost č. 2 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bělotínská 288 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1006258183
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1992

Živnost č. 3 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Bělotínská 288 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1006258183
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.12.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Bělotínská 288 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1006258183
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.1998

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.7.2000

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.3.2002

Živnost č. 7 vydávání periodických publikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 26.11.1993

Živnost č. 9 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 kopírovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 26.11.1993

Živnost č. 11 konstrukční práce v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 26.11.1993

Živnost č. 12 projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 13 revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 14 výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 15 revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 16 výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 17 broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů,nůžek a nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 19.11.1993

Živnost č. 18 zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 19.11.1993

Živnost č. 19 klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 24.11.1993

Živnost č. 20 kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 19.11.1993

Živnost č. 21 kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 22 výroba cementového zboží a umělého kamene s výjimkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 24 revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 5.6.1995

Živnost č. 25 stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 22.11.1993

Živnost č. 26 masérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 27 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 4.8.2000

Živnost č. 28 poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 5.6.1995

Živnost č. 30 automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Zánik oprávnění: 25.5.1994

Živnost č. 32 provozování drah s vyjímkou celostátních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.3.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1997

Živnost č. 33 hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1993
Zánik oprávnění: 23.5.1994

Živnost č. 34 ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1993
Zánik oprávnění: 23.5.1994

Živnost č. 35 montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s vyjímkou činností uvedených v § 3, odst. 2, písm. h/ živnostenského zákona (provozování zařízení pro jednosměrné šíření roz- hlasových a televizních signálů po vedeních)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1993
Zánik oprávnění: 5.6.1995

Živnost č. 36 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.1993
Zánik oprávnění: 5.6.1995

Živnost č. 37 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 20.3.2002

Živnost č. 38 Školící činnost v oboru bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 39 poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 40 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 20.3.2002

Živnost č. 41 školící činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 42 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 44 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 pronájem movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 provádění laboratorních zkoušek a měření mimo činnosti uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Poradenská činnost v oblasti stavebnictví, stavební výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.6.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba cementu
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Poradenství v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Podepisování: Za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 14.3.1991 - 28.6.1993
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 4.6.2014
Jednání: Společnost zavazují a jejím jménem jednají vždy dva členové představenstva společně. Písemné úkony jménem společnosti podepisují tak, že k nadepsané nebo vytištěné nebo jinak nepochybně vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením s vé funkce v představenstvu. 26.7.2005 - 4.6.2014
J e d n á n í : Představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) všemi svými členy nebo b) dvěma členy představenstva, kteří byli zplnomocněni písemnou formou představenstvem, c) pouze jedním členem představenstva, který byl zplnomocněn písemnou formou představenstvem. Členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu. 24.2.1998 - 26.7.2005
J e d n á n í : Představenstvo zastupuje společnost navenek ( vůči třetím osobám) všemi svými členy nebo společně dvěma členy představenstva nebo pouze jedním členem tohoto orgánu, který byl pověřen písemnou formou představenstvem. Níže uvedené osoby jsou oprávněny podepisovat se za společnost: - členové představenstva kolektivně - členové představenstva podle příslušného oprávnění společně nebo jednotlivě - prokuristé se samostatnou nebo kolektivní prokurou v rozsahu speciálního pověření vydaného představenstvem. Výše uvedené oprávněné osoby se za společnost podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce. 28.6.1993 - 24.2.1998
Jméno: Paolo Zelano 24.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 3.7.2017
Adresa: Lanzstrasse 34 , 651 93 Wiesbaden Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Roman Michalčík 24.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: 79, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Aleš Šturala 24.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2019
Adresa: Horní hejčínská 372/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 14.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: ředitel
Adresa: Pod Nemocnicí 1514, Hranice 753 01
Jméno: Vojtěch Dujka 14.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sklený kopec 1556, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 14.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: ČSSP 4 , Přerov Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 14.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Nemocnicí 1514, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Fusek 29.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střední 396/12, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zbyněk Přikryl 29.3.1991 - 16.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 739 04 Raškovice 127 Česká republika
Jméno: Lionello Sammartin 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
Itálie, Bergamo, G. Gamozzi 124
Jméno: Ing. Jiří Fusek 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Střední 396/12, Brno 602 00
Jméno: Vojtěch Dujka 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Skelný kopec 1556 , Hranice Česká republika
Jméno: Mario Sirca 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Itálie, Pantigliate, viala della Republica 19
Jméno: Gianluigi Reggiani 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Itálie, Miláno, D.De Marchi 8
Jméno: Emil Konopík 16.2.1993 - 1.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sládkovičova 1244/28, Praha 142 00
Jméno: Cyrille Raqoucy 1.4.1994 - 28.3.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
Paříž, Francie, 5 rue Vercingetori
Jméno: Lionello Sammartin 1.4.1994 - 28.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Bergamo, Itálie, G. Gamozzi 124
Jméno: Xavier Blutel 1.4.1994 - 28.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Paříž, Francie, 35 rue Vaneau
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 16.2.1993 - 10.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Nemocnicí 1514, Hranice 753 01
Jméno: Xavier Blutel 28.3.1995 - 13.3.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
Paříž, Francie, 35 rue Vaneau
Jméno: Jean-Yves Gestin 28.3.1995 - 13.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Rueil-Malmaison, Francie, 30 Avenue Du Stade
Jméno: Magda Pištorová 1.4.1994 - 24.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Soukenická 2060/27, Praha 110 00
Jméno: Joel Bravard 1.4.1994 - 24.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
Berlín, SRN, Duis Burger Strasse 4
Jméno: Jean-Yves Gestin 13.3.1997 - 24.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
Rueil-Malmaison, Francie, 30 Avenue Du Stade
Jméno: Ali Ihsan Kücükoglu 13.3.1997 - 24.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Marmados Sitesi 22/B, Turecko, Daire 8.Tuzla/Instanbul
Jméno: Maurizio Caneppele 13.3.1997 - 24.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Trento, Itálie, Via Regina Pacis
Jméno: Rüdiger Körner 24.2.1998 - 15.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa:
SRN, 34369 Hofgeismar, Mühlentor 5
Jméno: Joel Bravard 24.2.1998 - 15.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
Rakousko,A 1060 Wien, Marchettigasse 2-6/7
Jméno: Volker Sonnabend 24.2.1998 - 15.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa:
SRN, 65191 Wiesbaden, Uhlaudstrasse 15
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 10.8.1995 - 23.3.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 353, Hranice 753 01
Jméno: Joel Bravard 15.6.1999 - 23.3.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
Kappelen Strasse 21a, 65 193 Wiesbaden, SRN
Jméno: Volker Sonnabend 15.6.1999 - 23.3.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Abeggstrasse 51, 65 193 Wiesbaden, SRN
Jméno: Ing. Roman Michalčík 23.3.2001 - 5.12.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cementářské sídliště 1314, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Zdeněk Špiřík 23.3.2001 - 5.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 2.4.2002
Ve funkci: od 29.6.2000 do 2.4.2002
Adresa: Havlíčkova 353, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jaromír Chmela 23.3.2001 - 5.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.6.2000 do 3.4.2002
Adresa: Hromůvka 1872, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 23.3.2001 - 28.11.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Pod Lipami 1858, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 23.3.2001 - 9.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Jaselská 1844, Hranice 753 01
Jméno: Miroslav Cahlík 23.3.2001 - 9.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2000 do 25.4.2003
Adresa: 20, Hranice 753 54
Jméno: Ing. Roman Michalčík 5.12.2001 - 13.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.5.2004
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: 79, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 28.11.2002 - 13.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.5.2004
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Jižní 1972 , Hranice, Hranice I - Město Česká republika
Jméno: Ing. Jaromír Chmela 5.6.2002 - 28.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2000
Ve funkci: od 3.4.2002
Adresa: Hromůvka 1872, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Haša 5.6.2002 - 28.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.4.2002
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 9.6.2003 - 28.4.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2000
Adresa: Jižní 1972, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jaromír Chmela 28.1.2008 - 28.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2000
Ve funkci: od 3.4.2002
Adresa: Havlíčkova 2060, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jaromír Chmela 28.4.2009 - 2.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009 do 4.4.2011
Ve funkci: od 24.4.2009 do 4.4.2011
Adresa: Havlíčkova 2060, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 28.4.2009 - 2.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009 do 4.4.2011
Adresa: Jižní 1972, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Haša 28.4.2009 - 2.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2009 do 4.4.2011
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 2.6.2011 - 11.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 21.3.2013
Adresa: Jižní 1972, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jaromír Chmela 2.6.2011 - 22.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 21.3.2013
Ve funkci: od 18.4.2011 do 21.3.2013
Adresa: Havlíčkova 2060, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jiří Haša 2.6.2011 - 22.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 21.3.2013
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 11.12.2012 - 22.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2011 do 21.3.2013
Adresa: Lipnická 585, Hranice 753 61
Jméno: Jaromír Chmela 22.5.2013 - 18.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013 do 14.3.2016
Ve funkci: od 15.4.2013 do 14.3.2016
Adresa: Havlíčkova 2060, Hranice 753 01
Jméno: Jiří Haša 22.5.2013 - 18.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013 do 14.3.2016
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 22.5.2013 - 18.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2013 do 14.3.2016
Adresa: Lipnická 585, Hranice 753 61
Jméno: Aleš Šturala 18.5.2016 - 6.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2016
Adresa: Lipnická 585, Hranice 753 61
Jméno: Jaromír Chmela 18.5.2016 - 24.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.3.2016 do 30.6.2017
Ve funkci: od 21.3.2016 do 30.6.2017
Adresa: Havlíčkova 2060, Hranice 753 01
Jméno: Jiří Haša 18.5.2016 - 24.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2016 do 30.6.2017
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Aleš Šturala 6.4.2017 - 24.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2016 do 14.3.2019
Adresa: Horní hejčínská 372/17, Olomouc 779 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dirk Beese 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2017
Adresa: Dambachtal 45 , 651 93 Wiesbaden Spolková republika Německo
Jméno: Luigi Buzzi 16.5.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.2.2017
Adresa: via Luigi Buzzi 6 , 150 33 Casale Monferrato Italská republika
Jméno: Heiko Plack 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Königsland 25 , 495 49 Ladbergen Spolková republika Německo
Jméno: Jean-Paul Meric 28.3.1995 - 10.8.1995
Funkce: člen
Adresa:
Paříž, Francie, 10 rue Docteur Roux
Jméno: Jindřich Kilmer 28.3.1995 - 10.8.1995
Funkce: člen
Adresa: Pod Nemocnicí 1515, Hranice 753 01
Jméno: Nicolas Cornet 10.8.1995 - 13.3.1997
Funkce: předseda
Adresa:
Paříž 16, Francie, 51 Rue Claude Terasse
Jméno: Georges Frick 28.3.1995 - 24.2.1998
Funkce: člen
Adresa:
Curych, Švýcarsko, Uraniastrasse 12
Jméno: Jiří Janota 10.8.1995 - 24.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Zahradní 517 , Hranice IV.-Drahotuše Česká republika
Jméno: Philippe Marchat 13.3.1997 - 24.2.1998
Funkce: předseda
Adresa:
Paříž, Francie, 17 Bis, Boulevard Pasteur
Jméno: Stanislav Němec 24.2.1998 - 15.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Tř. 1. máje 1786, Hranice 753 01
Jméno: Herbert Braun 24.2.1998 - 23.3.2001
Funkce: předseda
Adresa:
SRN, 65191 Wiesbaden, Nauroder Strasse 44 a
Jméno: Alfred Walter 24.2.1998 - 23.3.2001
Funkce: člen
Adresa:
SRN, 55122 Mainz, Kerschensteiner Strasse 94
Jméno: Joel Bravard 23.3.2001 - 5.12.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: od 29.6.2000 do 27.6.2001
Adresa:
Kappelen Strasse 21a, 65 191 Wiesbaden, SRN
Jméno: Volker Sonnabend 23.3.2001 - 5.12.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2000 do 27.6.2001
Adresa:
Abeggstrasse 51, 65 193 Wiesbaden, SRN
Jméno: Volker Sonnabend 5.12.2001 - 24.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2001 do 22.3.2002
Adresa: Spolková republika Německo
In der Sandgrub 11, 65399 Kiedrich
Jméno: Alexandr Röntgen 5.12.2001 - 9.6.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 27.6.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Pfahlerstr. 3, 65193 Wiesbaden
Jméno: Antonín Sojka 15.6.1999 - 13.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.3.2004
Ve funkci: od 13.4.1999
Adresa: 70, Černotín 753 68
Jméno: Georg Kleger 24.4.2002 - 26.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.3.2002
Adresa:
Höllweg 33, 65439 Flörsheim am Main, SRN
Jméno: Alexandr Röntgen 9.6.2003 - 26.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 13.1.2005
Ve funkci: od 27.6.2001 do 13.1.2005
Adresa:
Lichtenbergerstrasse 19b, Wiesbaden, Spolková republika Německo
Jméno: Zdeněk Jambor 13.8.2004 - 21.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.4.2004 do 26.5.2006
Adresa: Pod nemocnicí 1472 , Hranice, Hranice I, Město Česká republika
Jméno: Ing. Jindřich Těšík 21.6.2006 - 31.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2006 do 26.5.2008
Adresa: Nám. Osvobození 115, Hranice 753 61
Jméno: Georg Kleger 26.7.2005 - 28.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2002 do 1.4.2009
Ve funkci: od 9.5.2005 do 1.4.2009
Adresa:
Höllweg 33, 65439 Flörsheim am Main, SRN
Jméno: Volker Sonnabend 26.7.2005 - 28.4.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.4.2005
Adresa:
In der Sandgrub 11, 65399 Kiedrich
Jméno: Ing. Jindřich Těšík 31.7.2008 - 29.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2006
Ve funkci: od 22.5.2008 do 23.4.2010
Adresa: Nám. Osvobození 115, Hranice 753 61
Jméno: Volker Sonnabend 28.4.2009 - 2.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.4.2009 do 23.3.2011
Adresa:
In der Sandgrub 11, 65399 Kiedrich
Jméno: Otto Lose 28.4.2009 - 2.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2009 do 23.3.2011
Ve funkci: od 1.4.2009 do 23.3.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Wiesbaden, Adalbert-Stifter-Strasse 35, PSČ 651 93
Jméno: Ing. Jindřich Těšík 29.4.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2006 do 29.3.2012
Ve funkci: od 23.4.2010 do 29.3.2012
Adresa: Nám. Osvobození 115, Hranice 753 61
Jméno: Otto Lose 2.6.2011 - 22.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2011 do 21.3.2013
Ve funkci: od 4.4.2011 do 21.3.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Wiesbaden, Forststraße 32, 65193
Jméno: Volker Sonnabend 2.6.2011 - 22.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.3.2011 do 21.3.2013
Adresa: Spolková republika Německo
Kiedrich, In der Sandgrub 11, 65399
Jméno: Otto Lose 22.5.2013 - 19.2.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2013 do 31.12.2013
Ve funkci: od 21.3.2013 do 31.12.2013
Adresa: Forststraße 32 , 651 93 Wiesbaden Spolková republika Německo
Jméno: Volker Sonnabend 22.5.2013 - 19.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2013 do 31.12.2013
Adresa: In der Sandgrub 11 , 653 99 Kiedrich Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Jindřich Těšík 24.4.2012 - 4.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2012 do 29.4.2014
Ve funkci: do 29.4.2014
Adresa: Nám. Osvobození 115, Hranice 753 61
Jméno: Paolo Zelano 19.2.2014 - 29.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 16.1.2014
Adresa: Khreshchatyk 16/26 , Kiev Ukrajina
Jméno: Luigi Buzzi 19.2.2014 - 29.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: P.za Castello 51 , 101 23 Torino (Turín) Italská republika
Jméno: Dr. Heiko Plack 4.6.2014 - 29.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014
Adresa: Königsland 25 , 495 49 Ladbergen Spolková republika Německo
Jméno: Luigi Buzzi 29.11.2016 - 2.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 1.1.2017
Adresa: P.za Castello 51 , 101 23 Torino (Turín) Italská republika
Jméno: Paolo Zelano 29.11.2016 - 16.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 1.1.2017
Ve funkci: od 16.1.2014 do 1.1.2017
Adresa: Khreshchatyk 16/26 , Kiev Ukrajina
Jméno: Dr. Heiko Plack 29.11.2016 - 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 1.4.2017
Adresa: Königsland 25 , 495 49 Ladbergen Spolková republika Německo
Jméno: Luigi Buzzi 2.3.2017 - 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: via Luigi Buzzi 6 , 150 33 Casale Monferrato Italská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Haša 24.8.2017
Adresa: Teplická 893, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 7.8.2019
Adresa: Sklený kopec 1682, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 13.8.2004 - 3.5.2007
Adresa: Jižní 1972 , Hranice, Hranice I, Město Česká republika
Jméno: Ing. Roman Michalčík 13.8.2004 - 3.5.2007
Adresa: 79, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 3.5.2007 - 24.9.2015
Adresa: Jižní 1972, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Roman Michalčík 3.5.2007 - 29.11.2016
Adresa: 79, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Ing. Roman Michalčík 29.11.2016 - 24.8.2017
Adresa: 79, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Ing. Karel Magrla 24.9.2015 - 7.8.2019
Adresa: Jižní 1972, Hranice 753 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Michalčík
Člen statutárního orgánu: Paolo Zelano
Člen statutárního orgánu: Aleš Šturala

Vlastníci firmy Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 510 219 000 Kč - 21.1.2003
zakladni 510 219 000 Kč - 28.11.2002 - 21.1.2003
zakladni 2 576 610 000 Kč - 5.12.2001 - 28.11.2002
zakladni 1 254 260 000 Kč - 28.6.1993 - 28.6.1993
zakladni 1 700 730 000 Kč - 28.6.1993 - 5.12.2001
zakladni 740 000 000 Kč - 9.12.1991 - 28.6.1993
zakladni 512 612 000 Kč - 29.3.1991 - 9.12.1991

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 1 700 731 15.2.2014
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 1 700 731 2.10.2006 - 15.2.2014
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 1 657 061 21.1.2003 - 2.10.2006
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 43 670 21.1.2003 - 2.10.2006
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 1 700 731 28.11.2002 - 21.1.2003
Kmenové akcie na majitele 1 515 Kč 1 700 731 5.12.2001 - 28.11.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 700 731 24.2.1998 - 5.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 700 731 1.4.1994 - 24.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 254 260 28.6.1993 - 28.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 700 731 28.6.1993 - 1.4.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 14.3.1991 - 28.6.1993

Sbírka Listin Cement Hranice, akciová společnost IČO: 15504077

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 140/SL 92 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 9.11.2015 25.11.2015 14
B 140/SL 91 notářský zápis [N 333/2015, NZ 336/2015] Krajský soud v Ostravě 9.11.2015 25.11.2015 10
B 140/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.8.2014 15.8.2014 2.9.2014 14
B 140/SL 89 notářský zápis NZ 108/2014 RJA - změna stanov Krajský soud v Ostravě 8.8.2014 15.8.2014 2.9.2014 8
B 140/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 12.8.2014 27.8.2014 49
B 140/SL 87 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 3.7.2014 48
B 140/SL 86 rozhod. o statut. orgánu Usn. o rozh.jedin.akcion. - odvol. + volba člena DR Krajský soud v Ostravě 18.3.2014 12.5.2014 10.6.2014 1
B 140/SL 85 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 90/2014 Krajský soud v Ostravě 18.3.2014 12.5.2014 10.6.2014 37
B 140/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Protokol č. 01/2014 z jednání DR - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 15.1.2014 30.1.2014 21.2.2014 1
B 140/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Usn.o rozhodnutí jedin.akcion. - odvol.+ volba členů DR Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 30.1.2014 21.2.2014 1
B 140/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.1.2014 23.1.2014 18.2.2014 19
B 140/SL 81 výroční zpráva r.2011 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 25.7.2012 5.9.2012 48
B 140/SL 80 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 8.7.2011 16.8.2011 46
B 140/SL 79 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 22.7.2010 44
B 140/SL 78 výroční zpráva r.2008 vč. audit,§66a/9,úč.záv Krajský soud v Ostravě 14.7.2009 18.8.2009 42
B 140/SL 77 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,zpr.audit,§66 Krajský soud v Ostravě 17.6.2008 20.10.2008 42
B 140/SL 76 rozhod. o statut. orgánu usn.RJA VH-vol.čl.DR Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 16.7.2007 28.8.2007 2
B 140/SL 75 účetní závěrka r.2006 pří.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 25.7.2007 22
B 140/SL 74 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 25.7.2007 20
B 140/SL 73 zpráva o vztazích r. 2006 Krajský soud v Ostravě 11.4.2007 26.4.2007 2
B 140/SL 71 notářský zápis Nz 552/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 14.9.2006 26.9.2006 6.10.2006 7
B 140/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 13.9.2006 20.9.2006 1
B 140/SL 69 účetní závěrka r. 2005,zpr.nez.aud. Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 26.6.2006 34
B 140/SL 68 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 26.6.2006 46
B 140/SL 67 ostatní rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 19.6.2006 26.6.2006 3
B 140/SL 66 změna právní formy, fúze návrh sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 4.5.2006 10.5.2006 10.5.2006 6
B 140/SL 65 notářský zápis Nz 621/2005 vč.rozh.VH Krajský soud v Ostravě 2.9.2005 19.10.2005 279
B 140/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 27.4.2005 6.9.2005 5
B 140/SL 62 stanovy společnosti změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.3.2005 6.9.2005 3
B 140/SL 60 notářský zápis NZ 318/2005 Krajský soud v Ostravě 27.4.2005 6.9.2005 10
B 140/SL 59 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 2.8.2005 78
B 140/SL 58 ostatní - §66a/9 o.z. (r.2004) Krajský soud v Ostravě 22.3.2005 30.3.2005 5.4.2005 3
B 140/SL 57 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 24.8.2004 75
B 140/SL 56 notářský zápis NZ 455/2004 Krajský soud v Ostravě 26.5.2004 24.8.2004 10
B 140/SL 55 stanovy společnosti změna Krajský soud v Ostravě 13.4.2004 24.8.2004 3
B 140/SL 54 ostatní -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 26.5.2004 24.8.2004 8
B 140/SL 52 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2003) Krajský soud v Ostravě 1.4.2004 5.4.2004 3
B 140/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání val. hromady Krajský soud v Ostravě 24.4.2003 20.8.2003 9
B 140/SL 49 notářský zápis NZ 374/2003 Krajský soud v Ostravě 24.4.2003 20.8.2003 9
B 140/SL 48 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv., §a66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.8.2003 73
B 140/SL 47 stanovy společnosti +protokol č.1/2003 z předst. Krajský soud v Ostravě 6.1.2003 24.1.2003 19
B 140/SL 46 stanovy společnosti +protokol č.13/02 z představ. Krajský soud v Ostravě 16.12.2002 19.12.2002 3.1.2003 21
B 140/SL 44 účetní závěrka r.2001+zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.6.2002 20
B 140/SL 43 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 19.6.2002 27
B 140/SL 41 rozhod. o statut. orgánu protokol č. 7/01 z představ. Krajský soud v Ostravě 3.4.2002 19.6.2002 2
B 140/SL 40 rozhod. o statut. orgánu protokol č.3/02 z DR Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 19.6.2002 2
B 140/SL 39 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2001) Krajský soud v Ostravě 19.2.2002 19.6.2002 3
B 140/SL 38 notářský zápis NZ 251/02 Krajský soud v Ostravě 22.3.2002 19.6.2002 13
B 140/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.3.2002 19.6.2002 11
B 140/SL 5 notářský zápis NZ 98/98 Krajský soud v Ostravě 7.4.1998 21.5.2002 22.5.2002 42
B 140/SL 36 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 21.5.2002 22.5.2002 20
B 140/SL 3 notářský zápis NZ 110/97 Krajský soud v Ostravě 22.4.1997 21.5.2002 22.5.2002 42
B 140/SL 31 notářský zápis NZ 538/2001 Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 16.7.2001 19.12.2001 27
B 140/SL 30 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 19.1.2001 16.7.2001 19.12.2001 20
B 140/SL 29 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 16.7.2001 19.12.2001 22
B 140/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 11.5.1995 12.11.2001 14.11.2001 1
B 140/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.4.1997 12.11.2001 14.11.2001 1
B 140/SL 25 rozhod. o statut. orgánu protokol č.4/2000 Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 12.11.2001 14.11.2001 2
B 140/SL 24 notářský zápis NZ 87/99 Krajský soud v Ostravě 13.4.1999 12.11.2001 14.11.2001 9
B 140/SL 23 notářský zápis NZ 101/96 Krajský soud v Ostravě 23.5.1996 12.11.2001 14.11.2001 17
B 140/SL 22 notářský zápis NZ 91/95 Krajský soud v Ostravě 11.5.1995 12.11.2001 14.11.2001 33
B 140/SL 21 notářský zápis NZ 78/94 Krajský soud v Ostravě 26.4.1994 12.11.2001 14.11.2001 11
B 140/SL 20 notářský zápis NZ 278/93 Krajský soud v Ostravě 13.10.1993 12.11.2001 14.11.2001 31
B 140/SL 19 notářský zápis NZ 108/93 Krajský soud v Ostravě 23.3.1993 12.11.2001 14.11.2001 32
B 140/SL 18 notářský zápis NZ 120/92 Krajský soud v Ostravě 7.2.1992 12.11.2001 14.11.2001 2
B 140/SL 17 notářský zápis NZ 119/92 Krajský soud v Ostravě 7.2.1992 12.11.2001 14.11.2001 3
B 140/SL 16 notářský zápis NZ 118/92 Krajský soud v Ostravě 7.2.1992 12.11.2001 14.11.2001 2
B 140/SL 15 výroční zpráva r.2000 (doplnění) Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 3
B 140/SL 14 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 11.7.2001 19
B 140/SL 13 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 11.7.2001 21
B 140/SL 11 notářský zápis NZ 127/2000 Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 29.6.2000 11.7.2001 16
B 140/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis VH - 2x Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 11.7.2001 15
B 140/SL 9 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 31.12.1999 15.2.2000 17.2.2000 26
B 140/SL 7 posudek znalce (8 svazků) Krajský soud v Ostravě 15.2.2000 17.2.2000 241
B 140/SL 6 výroční zpráva r. 1997+účetní uzavěrka Krajský soud v Ostravě 9.4.1998 9.4.1998 34
B 140/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 16.7.1997 16.7.1997 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Cement Hranice, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Cement Hranice, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.