Brněnské komunikace a.s. Brno IČO: 60733098

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Brněnské komunikace a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 60733098.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Brněnské komunikace a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 39 osob. Společnost podniká v oboru Klempířství a oprava karoserií , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.1.1995
Spisová značka: B 1479
IČO: 60733098
Obchodní firma: Brněnské komunikace a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1995
1.Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. ve výši 421,587.800,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jedna milionů pět set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 439,587.800,-- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět set osmdesát sedm tisíc osm set korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad či pod navrhovanou částku. 2.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). 3.Protože všechny nové akcie bude upisovat dosavadní jediný akcionář, neupravuje se postup podle § 485 odst.1 zákona o obchodních korporacích, který se v důsledku toho svého přednostního práva na úpis vzdává. 4.Novou akcii upíše určený zájemce, dosavadní jediný akcionář Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785, a to 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Akcie tedy nebudou upisovány ani z části na základě veřejné nabídky. 5.Lhůta k úpisu akcie na zvýšení základního kapitálu činí 2 (dva) týdny, a počne běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, což bude osobně či doporučenou poštou oznámeno jedinému akcionáři. Celý emisní ku rs bude splacen ve lhůtě 2 (dva) týdny po dni úpisu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě upisované akcie. Splaceno bude na účet číslo 382286023/ 0300. 23.11.2016 - 3.1.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 7 2.3.2015 - 3.7.2015
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/154 (rozhodnutí RM6/12525), konané dne 22.10.2014 před podpisem tohoto notářského zápisu, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 50.000.000,-- Kč, slovy padesát milionů korun českých, na celkových 421.587.800,-- Kč, slovy čtyřistadvacetjedna milionů pětsetosmdesátsedm tisíc osmset korun českých, upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to deset kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doruč ení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, t.j. emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých, činí 5.000.000,-- Kč, slovy pět milionů korun českých. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem na účet společnosti č.117600413/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 29.10.2014 - 12.1.2015
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/150 konané dne 24.9.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, na celkových 371.587.800,-- Kč, slovy třistasedmdesátjednamilionů pětsetosmdesátsedmtisíc osmset korun českých, upsáním jednoho kus u kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - stat utárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých. Jediný akcionář upíše akcii, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitá věc - pozemek p.č.1147/19 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Staré Brno, obec Brno, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.1145-1/2014, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Markem Hořejším dne 3.2.2014 pod č.876/2014, sloučením dílu c o výměře 2 m2, o dděleného ze stávajícího pozemku p.č.1147/5 a dílu b o výměře 8 m2, odděleného ze stávajícího pozemku p.č.1147/13, stávající pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k .ú. Staré Brno. Nemovitá věc je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č.1727/2014 ze dne 2.5.2014 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání Brno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, který byl vy brán představenstvem společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s ust. § 478 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Cena nepeněžitého vkladu činí dle tohoto znaleckého posudku 30.000,- Kč, slovy: třicet tisíc korun českých. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých, výše emisního kursu upisované akcie je shodná s její jmenovitou hodnotou. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 30.000,-- Kč, slovy třicet tisíc korun českých ve lhůtě čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitou věc. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad splacen. Písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.10.2014 - 29.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 26.6.2014 - 2.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 26.6.2014 - 2.3.2015
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R6/135 konané dne 2.4.2014 o zvýšení z ákladního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, na celkových 371.557.800,-- Kč, slovy třistasedmdesátjednamilionů pětsetpadesátsedmtisíc osmset korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že akcie má být upsána jediným akcionářem, nebude dle ust. § 485 odst. 2 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích upisování probíhat s využitím přednostního práva. Akcie bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých. Jediný akcionář upíše akcii, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Upisovací lhůta se stanoví v délce čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitá věc - pozemek p.č.502/6 o výměře 61 m2 , ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Město Brno, obec Brno, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.608-13/2013, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Markem Hořejším dne 8.10.2013 pod č.852/2013, oddělením z e stávajícího pozemku p.č.502/2 o výměře 1116 m2 ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k.ú. Město Brno. Nemovitá věc je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č.1699/2014 ze dne 10.2.2014 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání Brno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, který byl v ybrán představenstvem společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s ust. § 478 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Cena nepeněžitého vkladu činí dle tohoto znaleckého posudku 492.700,- Kč, slovy: čtyřistadevadesátdva tisíc sedmset korun česk ých. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých, výše emisního kursu upisované akcie je shodná s její jmenovitou hodnotou. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 492.700,-- Kč, slovy čtyřistadevadesátdvatisíc sedmset korun českých ve lhůtě čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle ust . § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitou věc. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s př edáním nemovité věci je vklad splacen. Písemné prohlášení podle ust. § 19 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.5.2014 - 26.6.2014
Na základě fúze sloučením, společnost Brněnské komunikace a.s. se sídlem Brno-Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00, IČ 607 330 98, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti s obchodní firmou JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s., se sídlem Brno-Trnitá, Zvonařka 5, PSČ 602 00, IČ 607 41 881. 31.12.2013
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA při výkonu působnosti valné hromady konstatoval, že mu byla předložena písemná zpráva představenstva společnosti zpracovaná podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku ze dne 22.3.2012, ve které byly uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a byla odůvodněna výše navrhovaného emisního kursu. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R6/063 konané dne 25.4.2012 takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 20.510.000,- Kč dvacet milionů pětsetdeset tisíc korun českých, na celkových 371.065.100,- Kč, slovy třistasedmdesátjedna milionů šedesátpět tisíc jedno sto korun českých, upsáním j ednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmedesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyř icet tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že se akcie upisují nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního p ráva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionářů - statutárnímu městu Brnu, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmdesát tisíc kor un českých, v listinné podobě a jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě. Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitým hodnotám ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 30 dnů po provedení zápisu příslušného rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle tohoto rozhodnutí. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsetsedmdesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jednoho kusu kmenové akcie na jméno a jmenovité hodnotě 3.840.000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě, byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou následující nemovitosti: - p.č. 501/1 o výměře 1518 m2, ostatní plocha, jiná plocha (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p.č. 501 /1 díl "k" o výměře 1185 m2, p.č. 502/2 díl "j" o výměře 333 m2) - p.č.620/13 o výměře 342 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p.č. 501/1 díl "f" o výměře 45 m2, p.č. 501/2 díl "e" o výměře 10 m2, p.č. 502/2 díl "i" o výměře 3 m2 a p.č. 620/10 díl "b" o výměře 284 m2) - p.č. 620/12 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělený dle GP č. 556-48/2011 z p.č.556-48/2011 z pč. 620/3), vše k.ú. Město Brno, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomor avský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Město Brno a - p.č. 1147/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha zeleň - p.č. 1147/14 o výměře 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/5) - p.č . 1147/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/13) - p.č. 1147/16 o výměře 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/13) - p.č. 1147/17 o výměře 60 m2, ostatní plocha , jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1147/10) - p.č. 1160/28 o výměře 4 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1160/15) - p.č. 1160/29 o výměře 4 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50 /2011 z p.č. 1160/1) - p.č. 1160/30 o výměře 149 m2, ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p.č. 1160/20) - p.č. 1223 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1224 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1225 o v ýměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1226 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1227 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1228 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 1229 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a ná dvoří vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Staré Brno. Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem č. 1559b/2012 ze dne 27.1.2012 a znaleckým posudkem č. 1560b/2012 ze dne 27.1.2012 znalce Ing. Jaroslava Šerého, soudního znalce v Oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, s místem podnikání B rno, Skoumalova 24, PSČ 621 00, IČ 64330389, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.1.2012 č.j. 9Nc 6008/2012-21, které nabylo právní moci dne 20.1.2012. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 16.670.000,- Kč, slovy šestnáct milionů šestsedmdesát tisíc korun českých, v listinné podobě a jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 3.840 .000,- Kč, slovy tři miliony osmsetčtyřicet tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 20.510.000,- Kč, slovy dvacet milionů pětsetdeset tisíc korun českých ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení pod le § 60 odst. 1 obch., zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určené nemovitosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním k nemovitostí je vkla d splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.6.2012 - 31.7.2012
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Ondrerkou, MBA, v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R 6/054 konané dne 01.02.2012 při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o z výšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. upsáním akcií takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 67.000.000,-Kč, slovy šedesátsedm milionů korun českých, ze stávající výše 283.555.100,-Kč, na novou výši 350.555.000,-Kč, slovy třistapadesát milionů pětsetpadesátpět tisíc jednost o korun českých, upsáním deseti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 6.700.000,-Kč, slovy šest milionů sedmset tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 67.000.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nových deset kusů akcií v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 6.700.000,-Kč, slovy: šest milionů sedmset tisíc korun českých, emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společ nosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Na stávající 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.005.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,-Kč, 21 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 25 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.210.000,-Kč, 47 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.953.000,-Kč, 110 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 39 kusů dosavadních akci í o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 8 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.938.100,-Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 26.299.000,-Kč, lze upsat nově emitované akcie, a to dese t kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.700.000,-Kč, slovy šest milionů sedmset tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 67.000.000,-Kč, slovy: šedesátsedm milionů korun českých, bezhotovostním převodem na zvlášní účet společnosti Brněnské komunikace a.s., vedený u Česk oslovenské obchodní banky a.s., číslo účtu 117378613/0300. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá třicet dnů. Počátek b ěhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 67.000.000,-Kč, slovy: šedesátsedm milionů korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské komunikace a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 117378613/0300. Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. 2.3.2012 - 10.4.2012
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA, v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R6/031, konané dne 28.6.2011 při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýše ní základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. upsáním akcie takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, ze stávající výše 257.256.100,-- Kč, na novou výši 283.555.100,-- Kč, slovy dvěstěosmdesáttři mi lionů pětsetpadesátpět tisíc jednosto korun českých, upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 26.299.000,-- Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nové akcie peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový jeden kus akcie v listinné podobě na jmén o, v nominální hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, emisní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá třicet dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společ nosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Na stávající 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.005.000,-- Kč 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.150.000,-- Kč, 21 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 25 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.210.000,-- Kč, 47 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.953.000,-- Kč, 110 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 39 kusů d osavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, 8 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč, lze upsat nově emitovanou akcii, a to jeden kus kmenové akcie na jméno o jmenov ité hodnotě 26.299.000,-- Kč, slovy dvacetšest milonů dvětědevadesátdevět tisíc korun českých, v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské kom unikace a.s., vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu 117319023/0300. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá třicet dnů. Počátek b ěhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnáct dnů ode dne upsání splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 26.299.000,-- Kč, slovy: dvacetšest milionů dvěstědevadesátdevět tisíc korun českých, bezhotovostním převodem na zvláštní účet společnosti Brněnské kom unikace a.s. vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 117319023/0300. Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. 25.7.2011 - 22.9.2011
Jediný akcionář společnosti Brněnské komunikace a.s. - statutární město Brno, zastoupené primátorem Romanem Onderkou v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R 5/022 konané dne 9.5. 2007 při výkonu působnosti valné hromady schválil změnu stanov. 26.7.2007 - 22.9.2011
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R4/159 konané dne 5.10.2006 takto: Základní kapitál společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 9.938.100,-- Kč, slovy devět milionů devět set třicet osm tisíc jedno sto korun českých, na celkových 257.256.100,-- Kč upsáním 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 .000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že se akcie upisují nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. Akcie budou nabídnuty k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listin né podobě. Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitým hodnotám ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 30 dnů po provedení zápisu příslušného rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle tohoto rozhodnutí. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou následující nemovitosti: pozemky p.č.212/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1441 m2 (po oddělení p.č.212/8 o výměře 73 m2 dle geometrického plánu č.915-2/2006 ze dne 23.3.2006), p.č.212/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 331 m2, p.č.212/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 39 m2, p.č.212/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 178 m2, p.č.212/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, p.č.60/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 94 m2 a p.č.60/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomora vský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č.10001 pro obec Brno, k.ú. Štýřice. Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem č.28500-295/2006 ze dne 12.7.2006 a jeho dodatku č.1 ze dne 18.7.2006 znaleckého ústavu Qualiform, a.s., se sídlem Brno, Rašínova 2, PSČ 602 00, IČ 49450263, jmenovaného usnesením Krajského so udu v Brně ze dne 15.6.2006 č.j. 50Nc 6227/2006-13, které nabylo právní moci dne 8.7.2006. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 8 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.938.100,-- Kč v listinné podobě. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 9.938.100,-- Kč ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určené nemovitosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zá k. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.11.2006 - 15.2.2007
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.5.2000. Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 4.10.2000 - 19.2.2001
Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře ze stávajících 208.318.000,- Kč o částku 39.000.000,- Kč na celkových 247.318.000,- Kč upisováním 39 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. 4.10.2000 - 19.2.2001
Upisování akcií nad částku 39.000.000,- Kč se nepřipouští. 4.10.2000 - 19.2.2001
Přednostní právo k úpisu nových akcií se vzhledem k ust. § 204a odst.1 obch. zák. neuplatní, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. 4.10.2000 - 19.2.2001
Dosavadní jediný akcionář Město Brno upíše všechny nově emitované akcie, t.j. nových 39 kusů akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. 4.10.2000 - 19.2.2001
Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a, a to ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti. 4.10.2000 - 19.2.2001
Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladem a to dále uvedenými nemovitostmi, kterými jsou: 4.10.2000 - 19.2.2001
pozemek p.č. 207/26 ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 3.772 m2, oddělený z pozemku p.č. 207/1 ostatní plocha, manipul. plocha o vým. 15.794 m2, zaps. u Katastrálního úřadu Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Štýřice geometrickým plánem ze dne 1.2.2000, č. plánu 607-3/2000. 4.10.2000 - 19.2.2001
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 3000-44/2000 ze dne 2.3.2000 vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno, Vymazalova 7 na částku 2.600.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 995-17/2000 ze dne 5.3.2000 vypracovaným znalcem Ing. Romanem Staňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 na částku 2.800.000,- Kč, přičemž použita byla cena nižší, stanovená znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem 4.10.2000 - 19.2.2001
pozemky: - p.č. 443 zastavěná plocha o výměře 134 m2 - p.č. 440/3 zastavěná plocha o výměře 126 m2 - p.č. 464/2 zastavěná plocha o výměře 803 m2 - p.č. 554/4 ostatní plocha o výměře 2 555 m2 - p.č. 607/1 zastavěná plocha o výměře 11 947 m2 - p.č. 609/1 ostatní plocha o výměře 571 m2 - p.č. 609/2 ostatní plocha o výměře 171 m2 - p.č. 609/3 ostatní plocha o výměře 27 m2 - p.č. 609/4 ostatní plocha o výměře 119 m2 - p.č. 1205 zastavěná plocha o výměře 130 m2 - p.č. 1208 zastavěná plocha o výměře 19 m2 - p.č. 1209 zastavěná plocha o výměře 18 m2 - p.č. 1212 zastavěná plocha o výměře 224 m2 - p.č. 1216 zastavěná plocha o výměře 377 m2 - p.č. 1217 zastavěná plocha o výměře 231 m2 - p.č. 1224 zastavěná plocha o výměře 361 m2 - p.č. 1225 zastavěná plocha o výměře 132 m2 - p.č. 1226 zastavěná plocha o výměře 304 m2 - p.č. 1232 zastavěná plocha o výměře 52 m2 - p.č. 1234 zastavěná plocha o výměře 66 m2 - p.č. 1239 zastavěná plocha o výměře 29 m2 - p.č. 1240 zastavěná plocha o výměře 20 m2 - p.č. 1246 zastavěná plocha o výměře 444 m2 - p.č. 1254 zastavěná plocha o výměře 124 m2 - p.č. 1255 zastavěná plocha o výměře 18 m2 - p.č. 1256 zastavěná plocha o výměře 867 m2 - p.č. 1259 zastavěná plocha o výměře 15 m2 - p.č. 1260 zastavěná plocha o výměře 15 m2 - p.č. 1261 zastavěná plocha o výměře 16 m2 - p.č. 1262 zastavěná plocha o výměře 16 m2 - p.č. 1264 zastavěná plocha o výměře 602 m2 - p.č. 1270 ostatní plocha o výměře 4 281 m2 - p.č. 1282 zastavěná plocha o výměře 33 m2 - p.č. 1298 zastavěná plocha o výměře 228 m2 - p.č. 1299 ostatní plocha o výměře 421 m2 - p.č. 1300 zastavěná plocha o výměře 67 m2 4.10.2000 - 19.2.2001
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 3001-45/2000 ze dne 20.2.2000 vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno, Vymazalova 7 na částku 7.400.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 992-14/2000 ze dne 22.2.2000 vypracovaným znalcem Ing. Romanem Staňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 na částku 7.700.000,- Kč, přičemž použita byla cena nižší, stanovená znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem. - administrativně provozní objekt - budova č.p. 787, sestávající z administrativní části, provozní části a energocentra, postavená na pozemcích p.č. 207/8, p.č. 207/9 a p.č. 207/10, budova skladu 3 a údržby č.p. 749, postavená na pozemku p.č. 211/1, budova geodetů, postavená na pozemku na p.č. 211/3 a pozemky p.č. 207/8 zastavěná plocha o výměře 1234 m2, p.č. 207/9 zastavěná plocha o výměře 692 m2, p.č. 207/9 o výměře 645 m2, p.č. 211/1 zastavěná plocha o výměře 215 m2 a p.č. 211/3 o výměře 116 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Štýřice. 4.10.2000 - 19.2.2001
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 2626-43/99 ze dne 25.2.1999 a jeho dodatkem č. 1 ze dne 20.2.2000 vypracovanými znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem, bytem Brno, Vymazalova 7 na částku 29.000.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 912-9/2000 ze dne 24.2.1999 a jeho dodatkem č. 1 ze dne 23.2.2000 vypracovanými znalcem Ing. Romanem Staňkem, bytem Brno, Pod nemocnicí 7 na částku 30.000.000,- Kč, přičemž použita byla cena nižší, stanovená znalcem Ing. Miroslavem Kovalčíkem. 4.10.2000 - 19.2.2001
Zvýšení základního jmění: Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 48.210.000,-Kč na celkových 96.365.000,-Kč upisováním 47 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.210.000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladem a to nemovitostmi v katastrálním území Trnitá: pozemky na p.č.: 1202 o vým. 278 m2 1203 o vým. 25 m2 1204 o vým. 131 m2 1206 o vým. 728 m2 1207 o vým. 552 m2 1210 o vým. 220 m2 1211 o vým. 43 m2 1213 o vým. 158 m2 1214 o vým. 309 m2 1215 o vým. 17 m2 1218 o vým. 18 m2 1219 o vým. 5924 m2 1222/1 o vým. 1437 m2 1223 o vým. 461 m2 1227 o vým. 1196 m2 1228 o vým. 843 m2 1229 o vým. 2669 m2 1230 o vým. 728 m2 1231 o vým. 89 m2 1235 o vým. 256 m2 1236 o vým. 850 m2 1237 o vým. 807 m2 1238 o vým. 236 m2 1241 o vým. 265 m2 1242 o vým. 735 m2 1244 o vým. 719 m2 1245 o vým. 2368 m2 1247 o vým. 1555 m2 1248 o vým. 678 m2 1249 o vým. 223 m2 1250 o vým. 386 m2 1251 o vým. 129 m2 1252 o vým. 512 m2 1253 o vým. 316 m2 1257 o vým. 377 m2 1263 o vým. 2407 m2 1266 o vým. 2073 m2 1267 o vým. 633 m2 1268 o vým. 7081 m2 1269 o vým. 2001 m2 1271 o vým. 475 m2 1272 o vým. 532 m2 1274/1 o vým. 773 m2 1274/2 o vým. 3 m2 1275/1 o vým. 2449 m2 1275/2 o vým. 44 m2 1275/3 o vým. 151 m2 1276 o vým. 212 m2 1277 o vým. 221 m2 1278 o vým. 182 m2 1280 o vým. 155 m2 429 o vým. 444 m2 435/1 o vým. 557 m2 436/3 o vým. 114 m2 438 o vým. 3520 m2 440/1 o vým. 9819 m2 444 o vým. 727 m2 454/1 o vým. 921 m2 464/1 o vým. 3181 m2 17.12.1999 - 4.10.2000
budovy: č.p. na pozemku p.č. 454/1 č.p. na pozemku p.č. 444 č.p. 207 na pozemku p.č. 429 č.p. na pozemku p.č. 435/1 17.12.1999 - 4.10.2000
Tyto nemovitosti byly oceněny aktualizovaným znaleckým posudkem č. 848-65/97 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Filkukou dne 4.6.1997 částkou 48.210.760,-Kč a aktualizovaným znaleckým posudkem č. 1280-68/97 vypracovaným znalcem Ing. Drahoslavem Bečvářem ze dne 1.6.1997 částkou 48.209.240,-Kč. 17.12.1999 - 4.10.2000
Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o další částku, a to 111.953.000,-Kč na celkových 208.318.000,-Kč upisováním 110 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.953.000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladem, a to dále uvedenými nemovitostmi v katastrálním území Trnitá: ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1207 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1210 ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1211 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1213 ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1215 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1219 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1222/1 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1223 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1227 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1228 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1229 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1230 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1231 ostatní stavební objekt postavený na pozemku p.č. 1235 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1236 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1237 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1238 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1241 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1242 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1244 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1245 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1247 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1248 občanská vybavenost postavená na pozemku p.č. 1249 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1250 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1251 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1252 průmyslový objekt postavený na pozemku p.č. 1263 17.12.1999 - 4.10.2000
Tyto nemovitosti byly oceněny aktualizovaným znaleckým posudkem č. 904-121/97 vypracovaným znalcem Ing. Miroslavem Filkukou dne 28.11.1997 částkou 111.871.980,-Kč a aktualizovaným znaleckým posudkem č. 1353-140/97 vypracovaným znalcem ing. Drahoslavem Bečvářem dne 28.11.1997 částkou 111.953.370,-Kč. Na základě obou shora citovaných usnesení Zastupitelstva města Brna se základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. zvyšuje celkem o částku 160.163.000,-Kč na celkových 208.318.000,-Kč upisováním celkem 159 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.210.000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.953.000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Upisování akcií se bude konat v sídle společnosti Brno, Renneská 1a, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcií a lhůta pro upisování počne běžet patnáctým dnem ode dne doručení usnesení rejstříkového soudu, kterým bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšení základního jmění do společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad,t.j. výše uvedené nemovitosti v sídle společnosti předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. k rukám předsedy představenstva do 15 dnů ode dne upsání spolu s předáním nemovitostí. 17.12.1999 - 4.10.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.7.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 16.8.1999 - 22.9.1999
Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 47 150 000,-Kč na celkových 48 155 000,-Kč upisováním 46 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 150 000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. 16.8.1999 - 22.9.1999
Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. 16.8.1999 - 22.9.1999
Přednostní právo k úpisu nových akcií má dosavadní jediný akcionář, který svého práva využije a upíše všechny nově emitované akcie. S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 46 akcií 1 000 000,-Kč a 1 akcie 1 150 000,-Kč, emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. 16.8.1999 - 22.9.1999
Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jak soudu rejstříkového o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění. Upisovatel je povinen splatit celou nominální hodnotu akcií do pěti dnů ode dne následujícího po dni, kdy akcie upsal, na účet společnosti č.19-5191540247/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Brno - město. Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. Poté bude usnesení spolu s výzvou k upisování akcií a informací o přednostním právu zveřejněno v Obchodním věstníku. 16.8.1999 - 22.9.1999
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.7.1999. 16.8.1999 - 17.12.1999
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.5.1997. 26.5.1997 - 16.8.1999
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.5.1997 o záměru zvýšit základní jmění: 26.5.1997 - 16.8.1999
Základní jmění společnosti Brněnské komunikace a.s. se zvyšuje o částku 47 150 000,-Kč na celkových 48 155 000,-Kč upisováním 46 kusů kemenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 150 000,-Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v listinné podobě. 26.5.1997 - 16.8.1999
Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. 26.5.1997 - 16.8.1999
Přednostní právo k úpisu nových akcií má dosavadní jediný akcionář, který svého práva využije a upíše všechny nově emitované akcie. S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 46 akcií 1 000 000,-Kč a 1 akcie 1 150 000,-Kč, emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. 26.5.1997 - 16.8.1999
Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brněnské komunikace a.s. v Brně, Renneská 1a od 20.6.1997 do 5.7.1997. Upisovatel je povinen splatit celou nominální hodnotu akcie do pěti dnů ode dne upsání na účet č.19-5191540247/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Brno-město. 26.5.1997 - 16.8.1999
Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně. Poté bude usnesení spolu s výzvou k upisování akcií a informací o přednostním právu zveřejněno v obchodním věstníku. 26.5.1997 - 16.8.1999

Aktuální kontaktní údaje Brněnské komunikace a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60733098
Obchodní firma: Brněnské komunikace a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.1.1995
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60733098
Firma: Brněnské komunikace a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1995

Kontakty na Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00 1.12.2016
Sídlo: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00 6.3.2012 - 1.12.2016
Sídlo: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00 2.3.2012 - 6.3.2012
Sídlo: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00 28.12.2001 - 2.3.2012
Sídlo: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00 1.1.1995 - 28.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Renneská třída 787/1, Brno 639 00

Obory činností Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.11.2015
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.11.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 6.5.2014
klempířství a oprava karoserií 22.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.4.2009
výkon zeměměřických činností 22.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 22.4.2009 - 6.5.2014
opravy pracovních strojů 25.9.2006 - 22.4.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 25.9.2006 - 22.4.2009
projektová činnost ve výstavbě 28.12.2001
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.12.2001
opravy silničních vozidel 28.12.2001
znalecká činnost v oboru -ekonomika,odvětví ceny a odhady se specializací na memovitosti -stavebnictví,odvětví stavby obytné,průmyslové,zemědělské 28.12.2001 - 26.7.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.12.2001 - 22.4.2009
realitní činnost 28.12.2001 - 22.4.2009
správa a údržba nemovitostí 28.12.2001 - 22.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.12.2001 - 22.4.2009
přípravné práce pro stavby 28.12.2001 - 22.4.2009
specializované stavební činnosti 28.12.2001 - 22.4.2009
výkon zeměměřičských činností 28.12.2001 - 22.4.2009
technické činnosti v dopravě 28.12.2001 - 22.4.2009
poskytování technických služeb 28.12.2001 - 22.4.2009
opravy karosérií 28.12.2001 - 22.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 28.12.2001 - 22.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 28.12.2001 - 22.4.2009
kopírovací práce 28.12.2001 - 22.4.2009
zprostředkování obchodu 28.12.2001 - 22.4.2009
zprostředkování služeb 28.12.2001 - 22.4.2009
velkoobchod 28.12.2001 - 22.4.2009
specializovaný maloobchod 28.12.2001 - 22.4.2009
projektová činnost ve výstavbě 6.9.2000 - 28.12.2001
inženýrská činnost spočívající v obstarávání záležitostí k zabezpečení přípravy a realizace staveb 6.9.2000 - 28.12.2001
obstarávání záležitostí v oblasti zadávání veřejných zakázek 6.9.2000 - 28.12.2001
silniční motorová doprava nákladní 17.12.1999 - 28.12.2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.12.1999 - 28.12.2001
reprografické práce 17.12.1999 - 28.12.2001
provozování odstavných ploch (parkoviště apod.) 17.12.1999 - 28.12.2001
výkon zeměměřičských činností 17.12.1999 - 28.12.2001
znalecká činnost v oboru - ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti - stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové, zemědělské 17.12.1999 - 28.12.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.12.1999 - 28.12.2001
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 6.3.1996 - 17.12.1999
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.3.1996 - 28.12.2001
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 6.3.1996 - 28.12.2001
provádění inženýrských staveb 1.1.1995 - 17.12.1999
provádění dopravních staveb 1.1.1995 - 17.12.1999
silniční motorová doprava 1.1.1995 - 17.12.1999
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1995 - 6.9.2000
zprostředkovatelská činnost 1.1.1995 - 28.12.2001
značení dopravních komunikací 1.1.1995 - 28.12.2001
opravy karoserií 1.1.1995 - 28.12.2001
opravy motorových vozidel 1.1.1995 - 28.12.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Panenská 712 1 602 00 Brno
Identifikační číslo provozovny: 1011309912
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování: 21.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 7.3.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 7.3.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Veselá 199/5 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1012337766
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.9.2018

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 8 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.8.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2012

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2015

Živnost č. 11 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.2015

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.10.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Renneská třída 787/1 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001566980
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Masná 180/7 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005176205
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.10.2015

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 12.9.2001

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 16 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 17 Značení dopravních komunikací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 12.9.2001

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 19 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 25 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.1995
Zánik oprávnění: 12.9.2001

Živnost č. 26 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování odstavných ploch (parkoviště a pod.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.1999
Zánik oprávnění: 12.9.2001

Živnost č. 28 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - v oblasti obstarávání záležitostí při zadávání veřejných zakázek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva, a to vždy předseda a místopředseda představenstva. Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti jednoho z výše uvedených členů představenstva jedná přítomný člen doplněný o dalšího člena představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis vždy předseda a místopředseda představenstva. Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti jednoho z výše u vedených členů představenstva podepisuje přítomný člen doplněný o dalšího člena představenstva. Společnost dále může zastupovat a podepisovat za ni jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. 16.5.2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Členové představenstva zastupují společnost tak, že jednají vždy dva členové představenstva společně, a to předseda společně s místopředsedou nebo s dalším členem představenstva, případně místopředseda společně s dalším členem představenstva. V době nepřítomnosti předsedy i místopředsedy tak činí společně dva členové představenstva. Při podepisování za společnost připojí podepisující osoba ke svému podpisu obchodní firmu. 26.6.2014 - 16.5.2019
Způsob jednání: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 1.1.1995 - 26.6.2014
Jméno: Ing. Luděk Borový 7.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2016
Ve funkci: od 19.10.2016
Adresa: V Zahrádkách 424, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 21.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 3.12.2018
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Filip Leder 21.12.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 3.12.2018
Adresa: Šumavská 2278/34, Brno 602 00
Jméno: Jiří Ides 21.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Langrova 826/23, Brno 627 00
Jméno: PaedDr. Ivo Vašíček 21.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Bílovická 437, Čejkovice 696 15
Jméno: Doc.Ing. Zdeněk Kolíbal CSc. 1.1.1995 - 6.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gabriely Preissové 2523/2, Brno 616 00
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 1.1.1995 - 26.5.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Arménská 503/5, Brno 625 00
Jméno: Ing. Ladislav Všetečka 1.1.1995 - 19.8.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Marie Majerové 479/12, Brno 638 00
Jméno: Ing. Jiří Rupp 1.1.1995 - 19.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Větrná 614/18, Brno 635 00
Jméno: Mgr. Jana Zemanová 1.1.1995 - 19.8.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Barvičova 905/92, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jaromír Pánek 6.3.1996 - 19.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Noppova 70a , Brno Česká republika
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 26.5.1997 - 19.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Havláskova 230/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Leoš Chasák 19.8.1997 - 27.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mahenova 362/15, Brno 602 00
Jméno: Ing. Miroslav Holý 19.8.1997 - 6.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Arménská 503/5, Brno 625 00
Jméno: Ing. Pavel Vybíral 19.8.1997 - 6.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Filipova 762/9, Brno 635 00
Jméno: Ing. Miroslav Loutocký 19.8.1997 - 6.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hoblíkova 560/20, Brno 613 00
Jméno: Milan Dočkal 6.5.1999 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Veselá 237/37, Brno 602 00
Jméno: Ing. Milan Šimonovský 19.8.1997 - 17.7.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Havláskova 230/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Miroslav Loutocký 6.9.2000 - 31.10.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 19.5.2001
Adresa: Hoblíkova 560/20, Brno 613 00
Jméno: Ing. Arne Žurek CSc. 27.1.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žebětínská 903/57, Brno 623 00
Jméno: Doc.Ing.arch. Jiří Löw 6.5.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 6.6.2002
Adresa: Oblá 436/42, Brno 634 00
Jméno: Jiří Houdek 30.5.2001 - 9.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 6.6.2002
Adresa: Olomoucká 1027/150, Brno 618 00
Jméno: Ing. Zdeněk Polívka CSc. 6.5.1999 - 9.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 17.2.2003
Adresa: Štolcova 841/81, Brno 618 00
Jméno: Ing. Miroslav Loutocký 31.10.2001 - 9.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.6.2001 do 17.2.2003
Adresa: Hoblíkova 560/20, Brno 613 00
Jméno: Ing. Josef Veselý 31.10.2001 - 9.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.6.2001 do 17.2.2003
Adresa: Skorkovského 1569/73, Brno 636 00
Jméno: Ing. Pavel Knecht 9.10.2002 - 9.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.6.2002 do 17.2.2003
Adresa: Axmanova 530/11, Brno 623 00
Jméno: Ing. Arne Žurek CSc. 9.10.2002 - 9.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.6.2002 do 17.2.2003
Adresa: Žebětínská 903/57, Brno 623 00
Jméno: Ing. Jiří Komůrka 9.10.2002 - 9.10.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 6.6.2002 do 17.2.2003
Adresa: Březová 406/1, Brno 637 00
Jméno: Ing. Leo Venclik 9.10.2003 - 9.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003
Adresa: Antala Staška 73/25, Brno 613 00
Jméno: Ing. Leo Venclík 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Antala Staška 83/35, Brno 613 00
Jméno: Ing. Josef Veselý 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Skorkovského 1569/73, Brno 636 00
Jméno: Ing. Miroslav Loutocký 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Hoblíkova 560/20, Brno 613 00
Jméno: Ing. Jiří Charvát 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Obřanská 959/180, Brno 614 00
Jméno: Ing. Ludvík Doležal 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Brožíkova 48/10, Brno 638 00
Jméno: Ing. Arne Žurek CSc. 9.10.2003 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Žebětínská 903/57, Brno 623 00
Jméno: MVDr. Vlastimil Žďárský 28.12.2006 - 4.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006
Ve funkci: od 9.11.2006
Adresa: Schwaigrova 3/29, Brno 617 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 28.12.2006 - 22.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006
Ve funkci: od 9.11.2006
Adresa: Oblá 349/6, Brno 634 00
Jméno: Doc. PhDr. Jiří Němec Ph.D. 28.12.2006 - 4.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Písečník 1434/96, Brno 614 00
Jméno: Jiří Novotný 28.12.2006 - 4.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Mgr. Libor Šťástka 28.12.2006 - 4.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Jiráskova 251/51, Brno 602 00
Jméno: MVDr. Vlastimil Žďárský 4.9.2008 - 4.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Červený kopec 843/6, Brno 639 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 22.4.2009 - 4.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Křížkovského 300/33, Brno 603 00
Jméno: Mgr. Libor Šťástka 4.2.2011 - 8.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 27.2.2013
Adresa: Jiráskova 251/51, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 4.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 26.11.2010
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Marián Hnát 4.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Jílkova 2547/122, Brno 615 00
Jméno: Mgr. Marián Hnát 26.9.2013 - 26.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Dulánek 852/7, Brno 615 00
Jméno: Ludvík Kadlec 4.2.2011 - 4.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Faměrovo náměstí 15/34, Brno 618 00
Jméno: Jiří Ides 4.2.2011 - 12.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 26.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Langrova 826/23, Brno 627 00
Jméno: Mgr. Josef Haluza 4.2.2011 - 12.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 19.11.2014
Adresa: Za školou 649/5, Brno 617 00
Jméno: Stanislav Michalík 8.4.2013 - 12.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013 do 1.12.2014
Adresa: Kunštátská 1486/31, Brno 621 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 26.9.2013 - 12.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 26.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Marián Hnát 26.6.2014 - 12.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Vančurova 3233/35, Brno 615 00
Jméno: Ludvík Kadlec 4.9.2014 - 12.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Faměrovo náměstí 15/34, Brno 618 00
Jméno: Richard Mrázek 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Kuldova 766/17, Brno 615 00
Jméno: Ing. Radek Sovička 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Bořetická 4132/4, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Filip Leder 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Šumavská 2278/34, Brno 602 00
Jméno: Ing. arch. Petr Bořecký 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Výstavní 245/6, Brno 603 00
Jméno: Ing. Radek Sovička 2.3.2015 - 7.11.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 18.10.2016
Ve funkci: od 15.12.2014 do 18.10.2016
Adresa: Bořetická 4132/4, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Filip Leder 2.3.2015 - 7.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: do 31.10.2016
Adresa: Šumavská 2278/34, Brno 602 00
Jméno: Ing.arch. Petr Bořecký 2.3.2015 - 7.11.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 18.10.2016
Ve funkci: do 18.10.2016
Adresa: Výstavní 245/6, Brno 603 00
Jméno: Richard Mrázek 2.3.2015 - 30.12.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Kuldova 766/17, Brno 615 00
Jméno: Mgr. Filip Leder 7.11.2016 - 21.12.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 31.10.2016 do 30.11.2018
Adresa: Šumavská 2278/34, Brno 602 00
Jméno: Bc. Matěj Hollan 11.11.2016 - 21.12.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2016 do 30.11.2018
Ve funkci: od 19.10.2016 do 30.11.2018
Adresa: Lipová 550/19, Brno 602 00
Jméno: Richard Mrázek 30.12.2016 - 21.12.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 15.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Kopečná 999/33, Brno 602 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Mgr. Pavel Mises 21.12.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 17.12.2018
Adresa: Cihlářská 623/1, Brno 602 00
Jméno: Tomáš Zhoř 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Krkoškova 741/21, Brno 613 00
Jméno: Ing. Martin Smejkal 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Veselská 228/86, Popůvky 664 41
Jméno: Ing. Pavel Sázavský MBA 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Marek Lukáš 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Masarykova 182, Sokolnice 664 52
Jméno: Ing. Ivan Fencl Ph.D. 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Bzenecká 4192/8, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Jiří Mihola Ph.D. 21.12.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 17.12.2018
Adresa: Pospíšilova 1223/14, Brno 613 00
Jméno: MUDr. Eliška Válková 1.1.1995 - 6.3.1996
Funkce: členka
Adresa: Šimáčkova 239/15, Brno 628 00
Jméno: Ing. Zdeněk Tichý 1.1.1995 - 19.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Eleonory Voračické 988/9, Brno 616 00
Jméno: Ing. Jiří Knauer 1.1.1995 - 19.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Dědická 1018/25, Brno 627 00
Jméno: Ing. Eduard Fukač 6.3.1996 - 19.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Ukrajinská 550/29, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jan Grůza 6.3.1996 - 19.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Kuldova 0 , 615 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Václav Benda 19.8.1997 - 6.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Slezákova 1531/38, Brno 613 00
Jméno: Ing. Eduard Fukač 19.8.1997 - 6.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod nemocnicí 584/35, Brno 625 00
Jméno: Karel Švehla 7.6.1999 - 30.5.2001
Funkce: člen
Adresa: V rejích 433/52, Brno 643 00
Jméno: Ing. Jaromíra Cardová 27.1.1999 - 23.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 8.3.2002
Adresa: Hoblíkova 567/27, Brno 613 00
Jméno: Ing. Vítězslav Dostál 6.5.1999 - 9.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.2.2003
Adresa: Lýskova 1037/9, Brno 635 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 6.5.1999 - 9.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.2.2003
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Ing. Ivan Kopečný 6.5.1999 - 9.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.2.2003
Adresa: Bystřinova 2423/13, Brno 612 00
Jméno: Ivona Toufarová 6.5.1999 - 9.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.2.2003
Adresa: Čeňka Růžičky 394/26, Brno 625 00
Jméno: RNDr. Dana Pohanková 30.5.2001 - 9.10.2003
Funkce: členka
Ve funkci: do 17.2.2003
Adresa: Tyršova 1812/42, Brno 612 00
Jméno: Jan König 23.8.2002 - 9.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.3.2002 do 17.2.2003
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Ing. Miroslav Hošek 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Žarošická 4315/17, Brno 628 00
Jméno: Ing. Robert Kotzian 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Ukrajinská 543/15, Brno 625 00
Jméno: Jan König 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Ing. Oliver Pospíšil 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Pod hájkem 221/2, Brno 621 00
Jméno: Ing. Vítězslav Klein 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Spodní 675/12, Brno 625 00
Jméno: Ing. Zdeněk Polívka 9.10.2003 - 13.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.4.2003 do 9.1.2007
Adresa: Štolcova 841/81, Brno 618 00
Jméno: František Dobeš 19.8.1997 - 18.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.4.2007
Adresa: Masarykova 143, Židlochovice 667 01
Jméno: Luboš Skácel 19.8.1997 - 18.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.4.2007
Adresa: U Mlýna 281, Pouzdřany 691 26
Jméno: Ing. Miloš Havránek 6.5.1999 - 18.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.4.2007
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: Naděžda Dušová 13.3.2007 - 25.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007
Adresa: Vlárská 1086/16, Brno 627 00
Jméno: Luboš Skácel 18.5.2007 - 22.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2007
Adresa: U Mlýna 281, Pouzdřany 691 26
Jméno: Karel Hledík 13.3.2007 - 4.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Ve funkci: od 26.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Hlavní 896/116, Brno 624 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 13.3.2007 - 4.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Bc. Miloslav Humpolíček 13.3.2007 - 4.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Galandauerova 2582/4, Brno 612 00
Jméno: Ing. Josef Veselý 13.3.2007 - 4.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Skorkovského 1569/73, Brno 636 00
Jméno: JUDr. Robert Kerndl 13.3.2007 - 4.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Lidická 562/33, Brno 602 00
Jméno: Naděžda Křemečková 25.10.2007 - 4.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Vlárská 1086/16, Brno 627 00
Jméno: Petr Klíma 18.5.2007 - 30.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2007 do 22.3.2011
Adresa: Schwaigrova 646/6, Brno 617 00
Jméno: Ing. Miloš Havránek 18.5.2007 - 30.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2007 do 30.4.2011
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: Luboš Skácel 22.4.2009 - 30.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.4.2007 do 22.3.2011
Adresa: U Potoka 506/8, Moravany 664 48
Jméno: Josef Hanzl 30.6.2011 - 18.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011
Adresa: 36, Loděnice 671 75
Jméno: Luboš Skácel 30.6.2011 - 2.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2011
Adresa: U Potoka 506/8, Moravany 664 48
Jméno: JUDr. Pavel Blažek Ph.D. 4.2.2011 - 18.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 31.8.2012
Adresa: Jaselská 202/19, Brno 602 00
Jméno: Ing. Stanislav Michalík 4.2.2011 - 8.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 27.2.2013
Adresa: Kunštátská 1486/31, Brno 621 00
Jméno: Bc. Aleš Jakubec 4.2.2011 - 18.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 13.12.2010
Adresa: Holásecká 283/32, Brno 620 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 4.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Libor Šťástka 8.4.2013 - 6.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2013 do 13.3.2014
Adresa: Jiráskova 251/51, Brno 602 00
Jméno: Dušan Pazdírek 4.2.2011 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Žabovřeská 70/8, Brno 603 00
Jméno: Ing. Petra Vítková 4.2.2011 - 12.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 13.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: Tábor 2331/12, Brno 616 00
Jméno: Vít Blaha 18.10.2012 - 12.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.9.2012 do 1.12.2014
Adresa: Hoblíkova 574/37, Brno 613 00
Jméno: Bc. Aleš Jakubec 18.9.2013 - 12.1.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 13.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: Holásecká 283/32, Brno 620 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 26.9.2013 - 12.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Dušan Pazdírek 24.6.2014 - 12.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Husova 172/9, Brno 602 00
Jméno: František Dobeš 30.6.2011 - 2.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011
Adresa: Šakvická 488, Zaječí 691 05
Jméno: Josef Hanzl 18.7.2011 - 2.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011
Adresa: 31, Loděnice 671 75
Jméno: Luboš Skácel 2.3.2012 - 2.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2011
Adresa: U Potoka 506/8, Moravany 664 48
Jméno: Ing. Pavel Staněk 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Klímova 2056/20, Brno 616 00
Jméno: Ing. Hana Kašpaříková 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Hanácká 473/57, Brno 620 00
Jméno: Ivana Fajnorová 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Lelkova 566/63, Brno 637 00
Jméno: Ing. Oliver Pospíšil 12.1.2015 - 2.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Pod hájkem 221/2, Brno 621 00
Jméno: Josef Hanzl 2.3.2015 - 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011 do 16.6.2015
Adresa: 31, Loděnice 671 75
Jméno: František Dobeš 2.3.2015 - 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011 do 16.6.2015
Adresa: Šakvická 488, Zaječí 691 05
Jméno: Luboš Skácel 2.3.2015 - 3.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2011 do 16.6.2015
Adresa: U Potoka 506/8, Moravany 664 48
Jméno: Ing. Hana Kašpaříková 2.3.2015 - 1.12.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Hanácká 473/57, Brno 620 00
Jméno: Ivana Fajnorová 2.3.2015 - 1.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Lelkova 566/63, Brno 637 00
Jméno: Ing. Oliver Pospíšil 2.3.2015 - 20.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 20.12.2016
Ve funkci: do 20.12.2016
Adresa: Pod hájkem 221/2, Brno 621 00
Jméno: Ing. Pavel Staněk 2.3.2015 - 26.4.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Klímova 2056/20, Brno 616 00
Jméno: Ing. Pavel Staněk 26.4.2017 - 19.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 14.11.2017
Ve funkci: od 15.12.2014 do 14.11.2017
Adresa: Blatného 1800/12, Brno 616 00
Jméno: Ing. Hana Kašpaříková 1.12.2016 - 9.6.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Hanácká 473/57, Brno 620 00
Jméno: Ing. Martin Smejkal 3.7.2015 - 21.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2015 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Veselská 228/86, Popůvky 664 41
Jméno: Martin Brym 7.11.2016 - 21.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2016 do 30.11.2018
Ve funkci: od 19.10.2016 do 30.11.2018
Adresa: Jeřabinová 737/7, Brno 602 00
Jméno: Ivana Fajnorová 1.12.2016 - 21.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: do 30.11.2018
Adresa: Lelkova 566/63, Brno 637 00
Jméno: Mgr. Pavel Sázavský MBA 20.1.2017 - 21.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2016 do 30.11.2018
Ve funkci: od 21.12.2016 do 30.11.2018
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Martin Schwab 19.12.2017 - 21.12.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2017 do 30.11.2018
Ve funkci: od 5.12.2017 do 30.11.2018
Adresa: Nové sady 600/36, Brno 602 00
Jméno: Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková 9.6.2018 - 21.12.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 15.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Hanácká 473/57, Brno 620 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Borový
Člen statutárního orgánu: Mgr. Filip Leder
Člen statutárního orgánu: PaedDr. Ivo Vašíček
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kratochvíl
Člen statutárního orgánu: Jiří Ides

Vlastníci firmy Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 439 588 000 Kč 100% 3.1.2017
zakladni 421 588 000 Kč 100% 12.1.2015 - 3.1.2017
zakladni 371 588 000 Kč 100% 29.10.2014 - 12.1.2015
zakladni 371 558 000 Kč 100% 26.6.2014 - 29.10.2014
zakladni 371 065 000 Kč 100% 31.7.2012 - 26.6.2014
zakladni 350 555 000 Kč 100% 10.4.2012 - 31.7.2012
zakladni 283 555 000 Kč 100% 22.9.2011 - 10.4.2012
zakladni 257 256 000 Kč - 15.2.2007 - 22.9.2011
zakladni 247 318 000 Kč - 19.2.2001 - 15.2.2007
zakladni 208 318 000 Kč - 4.10.2000 - 19.2.2001
zakladni 48 155 000 Kč - 22.9.1999 - 4.10.2000
zakladni 1 005 000 Kč - 1.1.1995 - 22.9.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 18 000 000 Kč 1 3.1.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 10 12.1.2015
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 1 29.10.2014
Kmenové akcie na jméno 492 700 Kč 1 9.7.2014
Kmenové akcie na jméno 492 700 Kč 1 26.6.2014 - 9.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 005 000 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 150 000 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 210 000 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 47 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 953 000 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 110 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 39 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 938 100 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 3 840 000 Kč 1 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 16 670 000 Kč 1 31.7.2012
Akcie na jméno 3 840 000 Kč 1 31.7.2012 - 1.8.2012
Kmenové akcie na jméno 6 700 000 Kč 10 10.4.2012
Kmenové akcie na jméno 26 299 000 Kč 1 22.9.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 15.2.2007 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 938 100 Kč 1 15.2.2007 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 005 000 Kč 1 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 150 000 Kč 1 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 210 000 Kč 1 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 47 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 953 000 Kč 1 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 110 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 39 19.2.2001 - 1.8.2012
Akcie na jméno 1 210 000 Kč 1 4.10.2000 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 47 4.10.2000 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 953 000 Kč 1 4.10.2000 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 110 4.10.2000 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 150 000 Kč 1 22.9.1999 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 22.9.1999 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 22.9.1999 - 19.2.2001
Akcie na jméno 1 005 000 Kč 1 1.1.1995 - 19.2.2001

Sbírka Listin Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1479/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.2.2015 4.11.2015 27.11.2015 17
B 1479/SL 132 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.12.2014 25.6.2015 29.6.2015 29
B 1479/SL 131 ostatní rozdělení zisku Krajský soud v Brně 25.6.2015 29.6.2015 1
B 1479/SL 129 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.2.2015 27.2.2015 4.3.2015 18
B 1479/SL 128 notářský zápis [NZ 34/2015] rozhodnutí primátora statutárního města Brna Krajský soud v Brně 24.2.2015 27.2.2015 4.3.2015 6
B 1479/SL 126 ostatní zápis z 15. zasedání představenstva Krajský soud v Brně 15.12.2014 19.12.2014 19.1.2015 5
B 1479/SL 125 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.12.2014 19.12.2014 19.1.2015 2
B 1479/SL 123 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.11.2014 19.12.2014 19.1.2015 1
B 1479/SL 121 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 22.10.2014 24.10.2014 27.11.2014 4
B 1479/SL 120 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 252/2014 Krajský soud v Brně 22.10.2014 24.10.2014 27.11.2014 5
B 1479/SL 119 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 236/2014 Krajský soud v Brně 1.10.2014 8.10.2014 29.10.2014 5
B 1479/SL 118 posudek znalce č. 1727/2014 Krajský soud v Brně 2.5.2014 8.10.2014 29.10.2014 13
B 1479/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.7.2014 14.7.2014 29.9.2014 17
B 1479/SL 116 notářský zápis stanovy, NZ 109/2014 Krajský soud v Brně 17.6.2014 25.6.2014 15.7.2014 21
B 1479/SL 115 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2014 20.6.2014 24.6.2014 25
B 1479/SL 114 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.4.2014 20.6.2014 24.6.2014 23
B 1479/SL 113 ostatní rozdělení zisku Krajský soud v Brně 20.6.2014 24.6.2014 1
B 1479/SL 112 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 16.4.2014 5.5.2014 7.5.2014 1
B 1479/SL 111 posudek znalce č. 1699/2014 Krajský soud v Brně 10.2.2014 5.5.2014 7.5.2014 13
B 1479/SL 110 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 52/2014 Krajský soud v Brně 30.4.2014 5.5.2014 7.5.2014 4
B 1479/SL 109 notářský zápis projekt přeměny - fúze sloučení, NZ 1025/2013 Krajský soud v Brně 17.7.2013 18.10.2013 31.10.2013 59
B 1479/SL 108 notářský zápis projekt přeměny - fúze sloučení, NZ 1024/2013 Krajský soud v Brně 17.7.2013 18.10.2013 31.10.2013 58
B 1479/SL 107 ostatní rozdělení zisku za rok 2012 Krajský soud v Brně 13.6.2013 13.6.2013 1
B 1479/SL 106 zpráva auditora Krajský soud v Brně 8.4.2013 13.6.2013 13.6.2013 15
B 1479/SL 105 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 28.3.2013 13.6.2013 13.6.2013 36
B 1479/SL 104 změna právní formy, fúze projekt přeměny - fúze sloučení akciových společností Krajský soud v Brně 11.4.2013 16.4.2013 17.4.2013 52
B 1479/SL 103 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 11.3.2013 4.4.2013 9.4.2013 1
B 1479/SL 101 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 86/2012 Krajský soud v Brně 9.5.2012 19.6.2012 5
B 1479/SL 100 posudek znalce č. 1560b/2012 + č. 1559b/2012 Krajský soud v Brně 27.1.2012 19.6.2012 28
B 1479/SL 99 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Brně 14.6.2012 1
B 1479/SL 98 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.4.2012 14.6.2012 34
B 1479/SL 97 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 13.3.2012 14.6.2012 17
B 1479/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.4.2012 15
B 1479/SL 95 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 6.4.2004 30.3.2012 16
B 1479/SL 94 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Brně 30.3.2004 30.3.2012 17
B 1479/SL 93 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 14.4.2003 30.3.2012 24
B 1479/SL 92 zpráva auditora 2002 Krajský soud v Brně 11.4.2003 30.3.2012 13
B 1479/SL 91 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 8.4.2002 30.3.2012 13
B 1479/SL 90 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Brně 14.6.2002 30.3.2012 20
B 1479/SL 89 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 41/12 Krajský soud v Brně 29.2.2012 6.3.2012 4
B 1479/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.10.2011 15
B 1479/SL 87 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 134/11 Krajský soud v Brně 20.7.2011 29.7.2011 4
B 1479/SL 86 ostatní -zápis o výsledku voleb Krajský soud v Brně 9.6.2011 1.7.2011 1
B 1479/SL 85 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 28.4.2011 1.7.2011 4
B 1479/SL 84 ostatní -zápis o výsledku voleb Krajský soud v Brně 22.3.2011 1.7.2011 1
B 1479/SL 83 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 8.6.2011 29.6.2011 1
B 1479/SL 82 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 8.4.2011 29.6.2011 17
B 1479/SL 81 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 29.6.2011 30
B 1479/SL 80 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 13.12.2010 8.2.2011 2
B 1479/SL 79 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 26.11.2010 8.2.2011 4
B 1479/SL 78 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 8.6.2010 1
B 1479/SL 77 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 16.3.2010 8.6.2010 4
B 1479/SL 76 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 7.4.2010 8.6.2010 16
B 1479/SL 75 výroční zpráva -zpráva auditora Krajský soud v Brně 7.4.2010 8.6.2010 1
B 1479/SL 74 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 7.4.2010 8.6.2010 19
B 1479/SL 73 ostatní - návrh na rozdělení zisku 08 Krajský soud v Brně 5.6.2009 1
B 1479/SL 72 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 6.3.2009 5.6.2009 4
B 1479/SL 71 zpráva auditora k výr. zpr. + zpr. o vzt. 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 5.6.2009 1
B 1479/SL 70 zpráva auditora o ověření účetní závěrky 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 5.6.2009 13
B 1479/SL 69 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 5.6.2009 20
B 1479/SL 68 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 18.6.2008 1
B 1479/SL 67 účetní závěrka -stanovisko auditora Krajský soud v Brně 4.4.2008 18.6.2008 1
B 1479/SL 66 účetní závěrka -zpráva o propoj. osobách 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 4
B 1479/SL 65 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 4.4.2008 18.6.2008 20
B 1479/SL 64 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 5.3.2008 18.6.2008 13
B 1479/SL 62 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 165/07 Krajský soud v Brně 30.6.2007 16.8.2007 4
B 1479/SL 61 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 6.6.2007 22
B 1479/SL 60 zpráva auditora k 31.12.06 Krajský soud v Brně 21.3.2007 6.6.2007 13
B 1479/SL 59 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 9.1.2007 19.3.2007 1
B 1479/SL 57 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 9.11.2006 3.1.2007 1
B 1479/SL 56 posudek znalce -dodatek č. 1 Krajský soud v Brně 18.7.2006 1.12.2006 7
B 1479/SL 55 posudek znalce -č. 28500-295/2006 Krajský soud v Brně 12.7.2006 1.12.2006 29
B 1479/SL 54 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 300/06 Krajský soud v Brně 19.10.2006 1.12.2006 4
B 1479/SL 52 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 23.3.2006 2.6.2006 59
B 1479/SL 51 notářský zápis -NZ 188/2005-rozhodnutí Krajský soud v Brně 14.7.2005 7.9.2005 3
B 1479/SL 49 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 4.4.2005 13.7.2005 37
B 1479/SL 48 podpisové vzory - čest. prohlášení Krajský soud v Brně 21.3.2003 15.10.2003 19
B 1479/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.8.2002 21.10.2002 8
B 1479/SL 46 ostatní - rozhodn.akcionáře Krajský soud v Brně 6.6.2002 21.10.2002 2
B 1479/SL 45 podpisové vzory - ČP, potvrzení FÚ Krajský soud v Brně 22.3.2002 28.8.2002 4
B 1479/SL 44 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 26.3.2001 10.1.2002 16
B 1479/SL 43 ostatní -usnes.Rady m.Brna Krajský soud v Brně 8.11.2001 10.1.2002 1
B 1479/SL 42 ostatní -potvrz.o názvu ul.k.ú.Štýřice Krajský soud v Brně 26.7.2001 10.1.2002 1
B 1479/SL 41 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 13.11.2001 10.1.2002 19
B 1479/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.8.2001 7.11.2001 7
B 1479/SL 38 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2001 7.11.2001 1
B 1479/SL 37 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 31.8.2001 7.11.2001 1
B 1479/SL 36 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 8.1.2001 12.6.2001 10
B 1479/SL 35 ostatní - zápis schůze Krajský soud v Brně 16.11.2000 12.6.2001 3
B 1479/SL 34 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 20.12.2000 12.6.2001 1
B 1479/SL 33 ostatní - zápis schůze Krajský soud v Brně 21.12.2000 12.6.2001 2
B 1479/SL 32 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 13.1.2000 6.3.2001 5
B 1479/SL 31 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 29.11.2000 6.3.2001 5
B 1479/SL 30 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 22.3.2000 23.10.2000 16
B 1479/SL 29 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 12.4.1999 23.10.2000 16
B 1479/SL 28 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 13.1.2000 16.10.2000 9
B 1479/SL 27 ostatní - prohlášení vkladatele 2x Krajský soud v Brně 24.1.2000 16.10.2000 10
B 1479/SL 26 ostatní - výpis z kat.nemov. Krajský soud v Brně 18.9.2000 16.10.2000 7
B 1479/SL 25 posudek znalce č.912-9/99 dod.č.1 Krajský soud v Brně 23.2.2000 16.10.2000 3
B 1479/SL 24 posudek znalce č.912-9/99 Krajský soud v Brně 24.2.1999 16.10.2000 36
B 1479/SL 23 posudek znalce č.2626-43/99 dod.č.1 Krajský soud v Brně 20.2.2000 16.10.2000 3
B 1479/SL 22 posudek znalce č.2626-43/99 Krajský soud v Brně 25.2.1999 16.10.2000 24
B 1479/SL 21 posudek znalce č.992-14/20000 Krajský soud v Brně 22.2.2000 16.10.2000 22
B 1479/SL 20 posudek znalce č.3001-45/2000 Krajský soud v Brně 20.2.2000 16.10.2000 17
B 1479/SL 19 posudek znalce č.995-17/2000 Krajský soud v Brně 5.3.2000 16.10.2000 15
B 1479/SL 18 posudek znalce č.3000-44/2000 Krajský soud v Brně 2.3.2000 16.10.2000 11
B 1479/SL 17 ostatní - usnesení zastup.m.Brna Krajský soud v Brně 29.5.2000 16.10.2000 4
B 1479/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 15.6.2000 16.10.2000 3
B 1479/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 15.6.2000 13.9.2000 2
B 1479/SL 12 ostatní - usnesení Rady m.Brna R3/069 Krajský soud v Brně 7.6.2000 13.9.2000 5
B 1479/SL 9 posudek znalce č.1706-164/99 Krajský soud v Brně 15.12.1999 23.12.1999 36
B 1479/SL 8 posudek znalce č.1160-136/99 Krajský soud v Brně 15.12.1999 23.12.1999 154
B 1479/SL 7 posudek znalce č.1159-135/99 Krajský soud v Brně 15.12.1999 23.12.1999 39
B 1479/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 4.11.1999 23.12.1999 6
B 1479/SL 10 posudek znalce č.1708-166/99 Krajský soud v Brně 15.12.1999 23.12.1999 150
B 1479/SL 1 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 19.4.1999 7.5.1999 2
B 1479/SL 13 ostatní - chybný zápis Krajský soud v Brně 30.8.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Brněnské komunikace a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Brněnské komunikace a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.