BERÁNEK Náchod a.s. Náchod IČO: 64829472

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BERÁNEK Náchod a.s., která sídlí v obci Náchod a bylo jí přiděleno IČO 64829472.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BERÁNEK Náchod a.s. se sídlem v obci Náchod byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 28 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Ubytovací služby a další.

Základní údaje o BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.1.1996
Spisová značka: B 1330
IČO: 64829472
Obchodní firma: BERÁNEK Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1996
Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.2018, rozhodla o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, v souvislosti s čímž přijala rozhodnutí tohoto znění: a) na základě předložených akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, poštovní směrovací číslo 547 01, Česká republika, identifikační číslo 648 29 472 (dále také jen BERÁNEK Náchod a.s. nebo také společnost ), předloženého výpisu ze seznamu akcionářů obchodní společnosti BERÁNEK Náchod a.s., ke dni 25.6.2018, se konstatuje, že město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868 (dále také jak o hlavní akcionář), je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti BERÁNEK Náchod a.s., který vlastní 1 (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 199.410.000,--Kč emitované společností, a dále 1 (slovy jeden) kus km enové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.298.000,--Kč emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), základního kapitálu společnosti BERÁNEK Nác hod a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 99,71 % (slovy devadesát devět celých sedmdesát jedna desetina procenta), podíl na hlasovacích právech ve společnosti BERÁNEK Náchod a.s., a tedy že město Náchod je ve smyslu ust anovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akci onáře, b) na základě písemného potvrzení vydaného pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, se konstatuje, že hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prost ředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění ostatním (menšinovým) akcionářům společnosti, c) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., tj. 5 (slovy pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Nácho d a.s. a dále 90 (slovy devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá emitovaných společností BERÁNEK Náchod a.s., nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie ta ké jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korpor acích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, d) na základě předloženého znaleckého posudku č. 559-29-2018 vypracovaného znaleckým ústavem, společností VGD Appraisal, s.r.o., identifikační číslo 28213645, se sídlem v Praze 4, Bělehradská 314/18, poštovní směrovací číslo 140 00, určuje, že výše protip lnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,--Kč činí částku 103.147,-- Kč (slovy jedno sto tři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) a výše protiplnění za každou jednu kmenovou akcii společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč činí částku 1.032,-- Kč (slovy jeden tisíc třicet dva korun českých), e) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, poštovní směrovací číslo 11407, identifikační číslo 45317054, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy sedmi) dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 záko na o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti BERÁNEK Náchod a.s.), f) určuje, že pověřená osoba Komerční banka, a.s., vyplatí oprávněným osobám protiplnění ve výši dle bodu d) a e) bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně s úředně ověřeným podpisem sdělí společnosti BERÁNEK Náchod a.s., anebo poštovní poukázkou na písemně oznámenou adresu oprávněné osoby, případně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti BERÁNEK Náchod a.s. 25.6.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.8.2014 - 21.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 6.8.2014 - 21.5.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 24.11.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využite lného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. Konkrétně se jedná o dále uvedený soubor uměleckých předmětů tvořící výzdobu interiérů budovy v majetku společnosti, číslo popisné 74 v Náchodě, na Mas arykově náměstí. b) Bude upsán 1 (slovy jeden) kus akcie, o jmenovité hodnotě 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých), za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisované akcie, tedy emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 4.298. 000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) činí 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). Upisovaná akcie bude kmenová, na jméno v listinné podobě. c) Nově upisovaná akcie bude upsána bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisované akcie bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Nově upisovaná akcie bude upsána na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868, uzavře se společností BERÁNEK Náchod a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního k apitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o up sání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti BERÁNEK Náchod a.s., které je zároveň místem pro upisování akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisovaná akcie bude stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s touto nově upsanou akcií spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, tedy kmen ovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsané akcie: 1) vklad akcionáře město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, poštovní směrovací číslo 547 01, identifikační číslo 002 72 868 - jehož předmětem je soubor uměleckých předmětů tvořící výzdobu interiérů budovy v majetku společnosti, číslo popisné 74 v Náchodě, na Masarykově náměstí. Tento soubor se skládá ze stropních svítidel, lustrů u stropu, lustrů zavěšených pod stropem, nástěnných svítidel a dekorativních uměleckých děl, konkrétně popsaných ve znaleckém posudku číslo 006/2011, PhDr. Ludmily Novákové, ze dne 2.8.2011, který byl zároveň použit jako podklad pro určení hodnoty vkladu obecně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, kdy vlastní ocenění bylo provedeno v souladu s ustanovením § 59a a  následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, částkou 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). Za tento vklad bude vydán 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie, na jméno v listinné podobě, o jm enovité hodnotě 4.298.000,-Kč (slovy čtyři miliony dvě stě devadesát osm tisíc korun českých). h) Ke splacení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, jejíž návrh bude zaslán, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odsta vce 5 obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcie, na adresu sídla společnosti BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 74, poštovní směrovací číslo 547 01, Česká republika, což je zároveň místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu . 7.12.2011 - 4.1.2012
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti z hodnoty 180.000.000,- Kč na hodnotu 200.000.000,- Kč, a to takto: 7.4.1999 - 19.5.1999
a) Částka zvýšení základního jmění : 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto hodnotu se nepřipouští. 7.4.1999 - 19.5.1999
b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií: 20 akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, akcie kmenové, listinné, na jméno, v emisním kursu ve výši nominální hodnoty akcií. 7.4.1999 - 19.5.1999
c) Úpis akcií bude zahájen 1. pondělí po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a bude probíhat po dobu jednoho měsíce. Akcie bude možné upsat v kanceláři Hany Kopecké na Městském úřadě v Náchodě, Masarykovo náměstí 40. 7.4.1999 - 19.5.1999
d) Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat akcie v souladu s článkem 24. odst. 2 písm. b) stanov společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty třetím osobám. 7.4.1999 - 19.5.1999
e) Akcie budou splaceny na účet společnosti č. 8195320237/0100, vedený u Komerční banky pobočky Náchod. 7.4.1999 - 19.5.1999

Aktuální kontaktní údaje BERÁNEK Náchod a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 64829472
Obchodní firma: BERÁNEK Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Náchod
Vznik první živnosti: 1.1.1996
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 64829472
Firma: BERÁNEK Náchod a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Náchod
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1996

Kontakty na BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masarykovo náměstí 74 , Náchod 547 01 6.8.2014
Sídlo: Masarykovo náměstí 74 , Náchod 547 01 7.4.1999 - 6.8.2014
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 74 , 547 01 Náchod Česká republika
1.1.1996 - 7.4.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Masarykovo náměstí 74, Náchod 547 01

Obory činností BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2014
Reklamní činnost a marketing 28.9.2001 - 6.8.2014
Velkoobchod 28.9.2001 - 6.8.2014
Specializovaný maloobchod 28.9.2001 - 6.8.2014
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 28.9.2001 - 6.8.2014
Vydavatelské a nakladatelské činnosti 28.9.2001 - 6.8.2014
Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů 28.9.2001 - 6.8.2014
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 28.9.2001 - 6.8.2014
Směnárenská činnost 28.9.2001 - 6.8.2014
Hostinská činnost 7.4.1999 - 6.8.2014
Ubytovací služby 7.4.1999 - 6.8.2014
Fotografické služby 30.6.1998 - 28.9.2001
Nakladatelská a vydavatelská činnost 30.6.1998 - 28.9.2001
Vydávání a distribuce zvukových nosičů 30.6.1998 - 28.9.2001
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1996 - 7.4.1999
Reklamní a propagační činnost 1.1.1996 - 28.9.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1996 - 28.9.2001
Pořádání kulturních a společenských akcí 1.1.1996 - 28.9.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Ubytovací služby

 • Vydavatelské a nakladatelské činnosti

 • Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

 • Reklamní činnost a marketing

 • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

 • Fotografické služby

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykovo náměstí 74 , Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny: 1001241134
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské a nakladatelské činnosti

 • Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

 • Reklamní činnost a marketing

 • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 1.1.1996

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Přerušení oprávnění: 18.10.2010

Živnost č. 3 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 10.5.1996

Živnost č. 5 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1996
Zánik oprávnění: 12.6.2001

Živnost č. 11 Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1997
Zánik oprávnění: 25.9.2000

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rozmnožování nahraných nosičů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Reklamní činnosti
Fotografické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva, zpravidla předseda a jeden další člen představenstva. Představenstvo podepisuje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy nejméně dva členové představenstva, zpravidla předseda a jeden další člen představenstva. 1.1.1996 - 6.8.2014
Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva, zpravidla předseda a jeden další člen představenstva. 6.8.2014
Jméno: Jan Birke 21.5.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 7.4.2015
Ve funkci: od 9.4.2015
Adresa: Příkrá 187, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Iva Cvetanova 21.5.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2015
Adresa: Dolní úvoz 2048, Náchod 547 01
Jméno: Bc. Tomáš Magnusek 15.2.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2015
Adresa: Havlíčkova 1115, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Ladislav Šimek 1.1.1996 - 30.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palachova 1042, Náchod 547 01
Jméno: Hana Kopecká 1.1.1996 - 30.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Karel Havlíček 1.1.1996 - 30.6.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kamenice 91, Náchod 547 01
Jméno: Miroslav Špaňhel 1.1.1996 - 6.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Palackého 1374, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno: JUDr. Karel Havlíček 30.6.1998 - 6.1.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 1114, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Zdeňka Horníková 1.1.1996 - 7.4.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mlýnská 100, Náchod 547 01
Jméno: Hana Kopecká 30.6.1998 - 7.4.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Ivona Nejmanová 30.6.1998 - 7.4.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bílá 1962, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Ludmila Pohanková 6.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Příkopy 1208, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Dobroslav Prokeš 6.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tyršova 202, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Jan Rutsch 7.4.1999 - 21.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kostelecká 1824, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Zdeňka Horníková 7.4.1999 - 14.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mlýnská 100, Náchod 547 01
Jméno: Hana Kopecká 7.4.1999 - 14.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Libor Mojžíš 7.4.1999 - 14.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 111, Žernov 552 03
Jméno: Miloslav Mrština 7.4.1999 - 14.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod Vyhlídkou 283, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Karel Petránek 7.4.1999 - 14.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod Homolkou 1945, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Karel Maršík 14.9.2000 - 28.9.2001
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 30.6.2001
Adresa: Českoskalická 1352, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kubec 7.4.1999 - 30.4.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2000
Ve funkci: od 24.8.2000
Adresa: Rajmonova 1899, Náchod 547 01
Jméno: Ludmila Šmídová 14.9.2000 - 30.4.2002
Funkce: Členka představenstva
Trvání členství: od 21.7.2000
Adresa: Pražská 1551, Náchod 547 01
Jméno: František Molík 21.3.2000 - 3.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2000 do 16.5.2003
Adresa: Jiráskova 553, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Oldřich Čtvrtečka 21.2.2001 - 3.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 16.5.2003
Adresa: Na Pláni 1648, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Miroslav Zelený 28.9.2001 - 3.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2001 do 16.5.2003
Adresa: Václavická 1132, Náchod 547 01
Jméno: Ludmila Šmídová 30.4.2002 - 3.3.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2000 do 16.5.2003
Ve funkci: od 27.8.2001
Adresa: Pražská 1551, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Miroslav Jindra 30.4.2002 - 3.3.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2001 do 16.5.2003
Adresa: 40, Náchod 547 01
Jméno: Bc. Martin Hurdálek 3.3.2005 - 2.4.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2003 do 20.10.2003
Adresa: Nerudova 1473, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Ladislav Šimek 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Ve funkci: od 26.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Palachova 1042, Náchod 547 01
Jméno: František Molík 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Jiráskova 553, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Miroslav Zelený 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Václavická 1132, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Josef Hlavatý 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Pod Vodojemem 1349, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Mgr. Libor Mojžíš 2.4.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2004 do 25.5.2006
Adresa: 111, Žernov 552 03
Jméno: Ing. Josef Hlavatý 27.7.2006 - 4.12.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006
Adresa: Pod Vodojemem 1349, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Josef Hlavatý 4.12.2006 - 15.12.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 2.6.2008
Adresa: Pod Vodojemem 1349, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: František Molík 27.7.2006 - 23.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.6.2009
Adresa: Jiráskova 553, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Ladislav Šimek 4.12.2006 - 23.7.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2006 do 24.6.2009
Ve funkci: od 20.11.2006 do 24.6.2009
Adresa: Žižkovo náměstí 41, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Irena Kochová 15.12.2008 - 23.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 24.6.2009
Ve funkci: od 24.11.2008
Adresa: 62, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Mgr. Libor Mojžíš 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Ve funkci: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: 111, Žernov 552 03
Jméno: František Molík 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: Jiráskova 553, Náchod 547 01
Jméno: Irena Kochová 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: 62, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Aleš Cabicar 21.3.2011 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Ve funkci: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: U Vodojemu 1688, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Ladislav Tichý 21.3.2011 - 6.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: Pod Montací 1301, Náchod 547 01
Jméno: Milan Nosek 21.3.2011 - 6.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: Duhová 268, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Aleš Cabicar 29.5.2014 - 6.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Ve funkci: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: U Vodojemu 1688, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Aleš Cabicar 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Ve funkci: od 8.7.2014 do 7.4.2015
Adresa: U Vodojemu 1688, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Ladislav Tichý 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Adresa: Pod Montací 1301, Náchod 547 01
Jméno: Milan Nosek 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Adresa: Duhová 268, Náchod 547 01
Jméno: Bc. Tomáš Magnusek 21.5.2015 - 15.2.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2015
Adresa: Ve Smrčinách 60, Náchod 547 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Nosek 21.5.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2015
Ve funkci: od 13.4.2015
Adresa: Duhová 268, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Josef Šimon 21.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2015
Adresa: Řezníčkova 355, Náchod 547 01
Jméno: MUDr. Ladislav Tichý 21.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2015
Adresa: Pod Montací 1301, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Ivona Nejmanová 1.1.1996 - 30.6.1998
Funkce: Člen
Adresa: Bílá 1962, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Petr Pakosta 1.1.1996 - 6.1.1999
Funkce: Předseda
Adresa: 18 , Ohnišov-Zákraví Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Rutsch 1.1.1996 - 6.1.1999
Funkce: Člen
Adresa: Pražská 257, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Ladislav Šimek 30.6.1998 - 6.1.1999
Funkce: Člen
Adresa: Palachova 1042, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Jan Rutsch 6.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: Předseda
Adresa: Kostelecká 1824, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Libor Mojžíš 6.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: Člen
Adresa: 111, Žernov 552 03
Jméno: Ing. Jan Chaloupka 18.1.1999 - 7.4.1999
Funkce: Člen
Adresa: Hronova 1563, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Jan Chaloupka 7.4.1999 - 3.3.2005
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 5.3.1999 do 16.5.2003
Adresa: Hronova 1563, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Vítězslava Nýčová 7.4.1999 - 3.3.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 5.3.1999 do 16.5.2003
Adresa: Ikárie 1136, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Dobroslav Prokeš 7.4.1999 - 3.3.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 5.3.1999 do 16.5.2003
Adresa: Tyršova 202, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Petr Pakosta 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Ve funkci: od 31.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Na Švihance 1527/9, Praha 120 00
Jméno: Hana Kopecká 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: Milan Vašíček 3.3.2005 - 27.7.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2003 do 25.5.2006
Adresa: Na Hamrech 1499, Náchod 547 01
Jméno: Hana Kopecká 27.7.2006 - 23.7.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.6.2009
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Miroslav Zelený 27.7.2006 - 23.7.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2006 do 24.6.2009
Adresa: Václavická 1132, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Alena Suková 4.12.2006 - 23.7.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2006 do 24.6.2009
Ve funkci: od 20.11.2006 do 24.6.2009
Adresa: Purkyňova 599, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Alena Suková 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Ve funkci: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: Purkyňova 599, Náchod 547 01
Jméno: Hana Kopecká 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: Příkopy 1184, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Miroslav Zelený 23.7.2009 - 21.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 7.3.2011
Adresa: Václavická 1132, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Michael Mikšovský 21.3.2011 - 6.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Ve funkci: od 9.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: Pod Homolkou 1936, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Miroslav Jindra 21.3.2011 - 6.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: 40, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Drahomíra Benešová 21.3.2011 - 6.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 7.3.2014
Adresa: 113, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Michael Mikšovský 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Ve funkci: od 8.7.2014 do 7.4.2015
Adresa: Pod Homolkou 1936, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Miroslav Jindra 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Adresa: 40, Náchod 547 01
Jméno: Mgr. Drahomíra Benešová 6.8.2014 - 21.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 7.4.2015
Adresa: 113, Náchod 547 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Iva Cvetanova
Člen statutárního orgánu: Jan Birke
Člen statutárního orgánu: Bc. Tomáš Magnusek

Vlastníci firmy BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 204 298 000 Kč 100% 4.1.2012
zakladni 200 000 000 Kč 100% 19.5.1999 - 4.1.2012
zakladni 180 000 000 Kč - 1.1.1996 - 19.5.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 298 000 Kč 1 4.1.2012
Kmenové akcie na jméno 199 410 000 Kč 1 7.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 90 7.12.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 5 7.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 111 28.9.2001 - 7.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 89 000 28.9.2001 - 7.12.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 111 19.5.1999 - 28.9.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 89 000 19.5.1999 - 28.9.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 91 1.1.1996 - 19.5.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 89 000 1.1.1996 - 19.5.1999

Sbírka Listin BERÁNEK Náchod a.s. IČO: 64829472

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1330/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2015 18.11.2015 25
B 1330/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2015 13.11.2015 25
B 1330/SL 45 notářský zápis [NZ 111/2015], ostatní zápis z představenstva, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 22.5.2015 5
B 1330/SL 44 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2014 11.12.2014 26
B 1330/SL 43 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 8.8.2014 1
B 1330/SL 42 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 8.8.2014 1
B 1330/SL 41 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 8.8.2014 6
B 1330/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2013 17.6.2013 24
B 1330/SL 39 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2012 30.5.2012 23
B 1330/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2012 4.1.2012 14
B 1330/SL 37 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2011 1.12.2011 7.12.2011 5
B 1330/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2011 7.12.2011 14
B 1330/SL 35 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2011 23.6.2011 22
B 1330/SL 34 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2011 14.3.2011 30.3.2011 6
B 1330/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2011 30.3.2011 6
B 1330/SL 32 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2010 1.7.2010 18
B 1330/SL 31 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2009 3.12.2009 10
B 1330/SL 30 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2009 3.12.2009 11
B 1330/SL 29 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Hradci Králové 3.12.2009 3.12.2009 10
B 1330/SL 17 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2006 30.11.2006 6.12.2006 13
B 1330/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory 2004, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2006 27.7.2006 2.8.2006 79
B 1330/SL 15 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory 2003 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2004 15.6.2004 15.6.2004 40
B 1330/SL 14 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory 2002 Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2002 16.7.2003 16.7.2003 51
B 1330/SL 9 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2000 1.3.2000 1.3.2000 3
B 1330/SL 6 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.1998 21.10.1998 21.10.1998 12
B 1330/SL 5 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1997 21.10.1998 21.10.1998 12
B 1330/SL 4 ostatní - zápis ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 29.8.1997 21.10.1998 21.10.1998 11
B 1330/SL 3 ostatní - zápis č.13 z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 26.9.1996 1.7.1997 1.7.1997 4
B 1330/SL 2 ostatní - zápis č.12 z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 17.9.1996 1.7.1997 1.7.1997 4
B 1330/SL 1 notářský zápis - NZ 276/96 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 20.12.1996 1.7.1997 1.7.1997 22
B 1330/SL 8 notářský zápis - NZ 36/99 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 5.3.1999 16
B 1330/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.1999 14
B 1330/SL 20 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 11
B 1330/SL 19 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 13
B 1330/SL 18 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 4
B 1330/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, podpisové vzory 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2001 54

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BERÁNEK Náchod a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BERÁNEK Náchod a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.