Hlavní navigace

Archimedes Inspiration a.s. Praha IČO: 24661538

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Archimedes Inspiration a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24661538.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Archimedes Brain Trust, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Archimedes Inspiration a.s. IČO: 24661538

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9. 4. 2010
Spisová značka: B 16130
IČO: 24661538
Obchodní firma: Archimedes Brain Trust, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.4.2010
Datum vzniku: 9.4.2010
Část obchodního závodu společnosti Archimedes Inspiration a.s. s označením Projekt Mooveez, která byla samostatnou organizační složkou ve smyslu § 2183 OZ, představovanou organizovaným souborem jmění, který byl společností Archimedes Inspiration a.s. urče n k provozování činnosti elektronické výuky cizích jazyků prostřednictvím aplikace Mooveez, která umožňuje jazykovou výuku s využitím filmů, seriálů a dokumentů, byla společností Archimedes Inspiration, a.s. vnesena do společnosti MOOVEEZ company a.s., IČ : 064 88 684, se sídlem U Golfu 644, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako nepeněžitý vklad při založení společnosti MOOVEEZ company a.s. Vkládaná část závodu věcně odpovídala majetkům, závazkům, právům a povinnostem, které se týkaly účetního střediska s polečnosti Archimedes Inspiration a.s. s označením Projekt Mooveez. 18.10.2017
Na společnost Archimedes Inspiration a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností Archimedes Creative Solutions, a.s., IČ: 241 60 598, se sídlem Praha 1 - Nové Město, O pletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 17514; Archimedes Financial, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 1266; Archimedes Language Academy, a.s., IČ: 247 96 549, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 16871; Archimedes reality, s.r.o., IČ: 248 09 080, se síd lem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C 176241 30.6.2014
Základní kapitál společnosti Archimedes Brain Trust, a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku 128.000.000,- Kč (stodvacetosmmilionů korun českých), na celkovou výši základního kapitálu 130.000.000,- Kč (stotřicetmilionů korun českých), a to bez ve řejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 6400 ks (slovy šesttisícčtyřista kusů), nových kmenových akcií Splečnosti, které budou vydán y ve formě na jmého v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) (dále též akcie), to vše bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře Společnosti, který se přednostního práva vzdal. Akcie nebudou kótov ány na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma,podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Miroslav Pešta, nar. 14.4.1972, bytem U Starého splavu 620, 107 00 Praha (dále též Předem určený zájemce). Nově emitované akcie budou předem určeným zájemcem upsány takto: a) 4828 ks (slovy čtyřitisíceosmsetdvacetosm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem upisovatele Ing. Miroslava Pešty, jako předem určeného a určitého zájemce. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené účastnické cenné papíry společnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1. Opletalova 1535/4 , PSČ 110 00, tvořící účast ve výši 100 % v této společnosti: - 52 ks kmenových akcií spoečnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4. PSČ 110 00, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicettisíc korun českých) každé z nich, -15.483 ks kmenových akcií společnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) každé z nich. (dále též "Nepeněžitý vklad"). Předem určený zájemce je oprávněn uvedené akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou shora uvedené cenné papíry emitenta ROIF, a.s., které jsou v jeho vlastnictví. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn Ing. Rastislavem Machů, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v P raze č.j. 2Nc4766/2011-7 ze dne 8.3.2011. Znalec vyhotovil znalecký posudek č. 228-08/2011 ze dne 15.4.2011. kterým hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil ve výši 96.563.000,- Kč (devadesátšestmilionůpětsetšedesáttřitisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, neboť umožní Společnosti rozvoj jejích podnikatelských aktivit v oblasti investičního financování a správy investičního majetku. Tímto zvýšením základního kapitálu Společnost získ á účast ve výši 100% ve společnosti ROIF, a.s.., která se dlouhodobě zaměřuje na vyhledávání investičních příležitostí a nákup majetkových účastí a při výkonu těchto činností nabyla dobrou pověst na relevantním trhu. Nabytí Nepeněžitého vkladu současně um ožní přenesení výkonu investičních činností na novou ovládanou osobu a diverzifikaci rizik plynoucích z jednotlivých obchodních aktivit mezi společnostmi ve skupině. Schvaluje se předmět Nepeněžitého vkladu , jehož hodnota podle znaleckého posudku činí 96 .563.000,- Kč (devadesátšestmilionůpětsetšedesáttřitisíc korun českých). b) 1572 ks (slovy jedentisícpětsetsedmdesátdva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem upisovatele Ing. Miroslava Pešty, jako předem určeného a  určitého zájemce. Emisní kurs akcií je vyšší než jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 20.000,15 Kč (dvacettisíc korun českých a patnáct haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých). Uvedený rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio. Emisní ážio činí 0.15 Kč (patnáct haléřů) u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), tj. 960,- Kč (devětsetšedesát korun českých) celkem. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nepeněžitým vkladem upisovaných akcií, které mají být vydány upisovateli - předem určenému zájemci jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100 % jím upsaných akcií. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií bude činit třicet (30) dní ode dne dor učení návrhu na uzavření smlouvy předem vybranému zájemci. Společnost je povinna návrh odeslat předem vybranému zájemci nejpozději do čtrnáctí (14) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady do ob chodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76. Upisování Akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnu tí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 4939713052/5500 ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Nepeněžitý vklad musí být předem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76. Vyslovuj e se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky Ing. Miroslava Pešty v celkové výši 16.900.000,- Kč (šestnáctmilionůdevětsettisíc korun český ch) z titulu smlouvy o půjčce č. P1 ze dne 24.11.2010 a smlouvy o půjčce č. P2 ze dne 22.12.2010, na které se započte nárok Společnosti na splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 16.880.126,60 Kč (šestnáctmilionůosmsetosmdesáttisícstodvacetš est korun českých a šedesát haléřů). Pohledávky Ing. Miroslava Pešty vůči Splečnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitým vkladem bude splacena způsobem uvedeným v odstavci 5 tohoto rozhodnutí. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci Ing. Miroslavu Peštovi současně se smlouvou o upsání akcií; Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 31.5.2011 - 25.7.2011

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24661538
Obchodní firma: Archimedes Inspiration a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 9. 4. 2010
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24661538
Firma: Archimedes Inspiration a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 9. 4. 2010

Kontakty na Archimedes Inspiration a.s. IČO: 24661538

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Golfu 644, Praha 10900, Česká republika 5.6.2021
Sídlo: Opletalova 1535/4, Praha 1 11376, Česká republika 9.4.2010 - 5.6.2021

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Opletalova 1535/4, Praha 11000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Golfu 644, Praha 10900

Obory činností Archimedes Inspiration a.s. IČO: 24661538

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.4.2010

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 24. 1. 2011

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 4. 2010

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy Archimedes Inspiration a.s. IČO: 24661538

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Miroslav Pešta
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.6.2020
Adresa Ke kopečku 1075/9, 10700 Praha
Jméno Marie Peštová
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 4.8.2017 do 5.6.2021
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Miroslav Pešta
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.8.2017 do 10.6.2020
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Marie Peštová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.5.2011 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Ing. Miroslav Pešta
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Petr Stárek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.12.2013 do 4.8.2017
Adresa Františka Voláka 1186, 28911 Pečky
Jméno Marie Peštová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.5.2011 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Ing. Miroslav Pešta
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.2013 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Petr Stárek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.12.2013 do 4.8.2017
Adresa Františka Voláka 1186, 28911 Pečky
Jméno Petr Stárek
Funkce místopředseda
Ve funkci od 4.8.2017 do 4.8.2017
Adresa Františka Voláka 1186, 28911 Pečky
Jméno Miroslav Pešta
Funkce předseda
Ve funkci od 4.8.2017 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Marie Peštová
Funkce člen
Ve funkci od 4.8.2017 do 4.8.2017
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Petr Stárek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 31.5.2011 do 20.12.2013
Adresa Zahradní 377, 28104 Plaňany
Jméno Ing. Miroslav Pešta
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 9.4.2010 do 17.10.2013
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha
Jméno Marek Pešta
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.4.2010 do 2.6.2010
Adresa Městská 638, 10700 Praha
Jméno Marie Peštová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.4.2010 do 2.6.2010
Adresa U starého splavu 620, 10700 Praha

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Pešta
Člen statutárního orgánu: Marie Peštová

Vlastníci firmy Archimedes Inspiration a.s. IČO: 24661538

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 130 000 000 Kč 100% 25.7.2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 9.4.2010 - 25.7.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 5 200 26.7.2019
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 26 000 26.7.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 6 500 25.7.2011  - 26.7.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 9.4.2010  - 25.7.2011

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Archimedes Inspiration a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.