Hlavní navigace

ALSTOM Czech Republic a.s. Praha IČO: 49902083

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ALSTOM Czech Republic a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49902083.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Vagónka Česká Lípa a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Zámečnictví, nástrojářství , Kovářství, podkovářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Obráběčství , Malířství, lakýrnictví, natěračství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o ALSTOM Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1. 1. 1994
Spisová značka: B 27259
IČO: 49902083
Obchodní firma: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Datum vzniku: 1.1.1994
Dne 25.03.2022 uzavřely společnost ALSTOM Transport Deutschland GmbH, registrační číslo HRB 204464, se sídlem 38239 Salzgitter, Linke-Hofmann-Busch-Strasse 1, Spolková republika Německo, jejíž existence byla notáři prokázána, jakožto zřizovatel odštěpného závodu a ve věci tohoto odštěpného závodu s označením ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpný závod Česká republika, IČO 04180828, se sídlem na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, jakožto prodávající na straně jedné, a společnost ALS TOM Czechia a.s., IČO 49902083, se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, jakožto kupující na straně druhé, smlouvu o prodeji části obchodního závodu ve smyslu ust. § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předmětem této smlouv y je úplatný převod části závodu prodávajícího, kterým se rozumí taková část závodu prodávajícího, která tvoří pobočku prodávajícího v České republice zapsanou v obchodním rejstříku, tj. odštěpný závod s označením ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpn ý závod Česká republika, IČO 04180828, se sídlem na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, a to s účinností ke dni 01.04.2022. Doklad o prodeji závodu byl založen do sbírky listin uvedených odštěpných závodů, respektive společností. 1.4.2022
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014 - 7.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 18.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 18.2.2015
Usnesení mimořádné valné hromady dne 18.12.2002 1.Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 18 902 500,- Kč(slovy:osmnáct milionů devět set dva tisíce pět set korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 189 025 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč v zaknihované podobě("Akcie"). S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi Společnos ti. 3.Všechny Akcie budou s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci-společnosti DWA Deutsche Waggonbau GmbH se sídlem na adrese Kablower Weg 89,12526 Berlín,Spolková republika Německo.Důvodem vyloučení pře dnostního práva je potřeba bezodkladného posílení finančních zdrojů Společnosti,neboť v důsledku kumulované ztráty v hospodaření Společnosti a s ohledem na splatnost úvěrového závazku v rozsahu cca 24,1 milionu EUR by jakékoli prodlení s doplněním vlastní ho kapitálu mohlo způsobit závažnou finanční nestabilitu Společnosti. 4.Předem určený zájemce je oprávněn upsat Akcie v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79 v patnáctidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 5.Počátek běhu lhůty pro upsání Akcií oznámí předem určenému zájemci představenstvo Společnosti písemně nejpozději jeden den předem.Součást oznámení bude tvořit návrh smlouvy o upsání Akcií. 6.Emisní kurs jedné Akcie činí 3 970,-Kč. 7.Celá výše emisního kursu upsaných Akcií musí být níže uvedeným způsobem splacena do sedmi kalendářních dnů(včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání Akcií uvedené shora v bodě 4. Upisovatel je oprávněn splatit emisní kurs uzavřením smlouvy o započtení níže uvedené pohledávky vůči Společnosti.Návrh smlouvy o započtení pohledávky doručí představenstvo Společnosti předem určenému zájemci společně s návrhem smlouvy o upsání Akcií dle bodu 5. K uzavření smlouvy o započtení dojde v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79.Pro účely přepočtu uvedené pohledávky na české koruny bude použit směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení. Předem určený zájemce je oprávněn započíst následující pohledávku: pohledávka ve výši 24 100 000 EUR plus příslušenství,která vznikla na základě úvěrové smlouvy(Master Mutual Loan Agreement) ze dne 1.prosince 2001 a navazujícího potvrzení ("Confirmation") ze dne 17.června 2002 mezi společností BOMBARDIER LUXEMBOURG FINA NCE S.A.-VILLENEUVE,BRANCH,se sídlem Route de Pré- Jacquet-CP 32,CH-1844 Villeneuve,Švýcarsko jako věřitelem a Společností jako dlužníkem.Tato pohledávka byla následně na základě úvěrové smlouvy(Master Nutual Loan Agreement) uzavřené dne 13.12.2002 uvedeným věřitelem jako postupitelem postoupena na společ nost BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES, ISLANDI sf.,REYKJAVIK,,ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko,jako postupníka. Tato pohledávka byla dále na základě úvěrové smlouvy( Master Mutual Loan Agreement) ze dne 18.prosince 2002 uvedenou společností BOMBARDIER CORPORATE FI NANCIAL SERVICES ISLANDI sf., REYKJAVIK, ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko, jako postupitelem dále postoupena na předem určeného zájemce jako postupníka. V rozsahu,v němž nebude pohledávka Společnosti na úhradu emisního kursu uspokojena započtením, je předem určený zájemce povinen emisní kurs splatit bezhotovostním převodem peněžních prostředků tak,aby platba byla nejpozději ve shora uvedené lhůtě připsána na zvláštní účet na jméno společnosti Vagónka Česká Lípa a.s.,číslo účtu 55303-981/2700 zřízený u banky HVB BANK Czech Republic a.s. Liberec pro účely splácení emisního kursu Akcií. 8. Upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.4.2003 - 11.11.2003
1) Rozhodnutí valné hromady ze dne 27. srpna 1998 o zvýšení základního jmění z částky 19.247.900,- Kč o částku 234.000.000,- Kč na 253.247.900,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. - důvod zvýšení základního jmění: posílení finančních zdrojů společnosti a doplnění základního jmění společnosti - způsob zvýšení základního jmění emisí-upsáním 23.400 kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných o nominální hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii. - přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů, která začne bežet šestnáctým dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Při vykonání tohoto předsnostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o hodnotě 100,- Kč upsat 0,12157 kusů nových akcií. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií. Rozhodný den pro vykonání přednostního práva bude šestnáctý den následující pod dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém kole nabídnuty společnosti PRO-WAGON HOLDING B.V., se sídlem na adrese Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemsko. Akcie upisované ve druhém kole budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě, která bude tři pracovní dny a začne běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurz každé z takto upisovaných akcií se bude rovnat její nominální hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz peněžitým vkladem do 15 dnů ode dne, kdy upsali akcie, na účet společnosti u Komerční banky a.s. pobočka Česká Lípa č.ú. 1907-421/0100. 2.11.1998 - 21.12.1998
2) Valná hromada dne 27. srpna 1998 schválila nové znění Stanov společnosti. 2.11.1998 - 10.10.2001
3) Valná hromada dne 27.8.1998 schválila roční účetní závěrku za rok 1997. 2.11.1998 - 10.10.2001
Valná hromada dne 17.7.1997 schválila usnesení o snížení základního jmění z hodnoty 192 479 000,- Kč na hodnotu 19 247 900,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1000,- Kč na 100,- Kč. 22.12.1997 - 10.10.2001
Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti. 19.2.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smys- lu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma- jetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49902083
Obchodní firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1994
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49902083
Firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1994

Kontakty na ALSTOM Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Olivova 2096/4, Praha 11000, Česká republika 1.4.2022
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa 47001, Česká republika 2.7.2014 - 1.4.2022
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa 47001, Česká republika 14.12.2004 - 2.7.2014
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa 47079, Česká republika 1.1.1994 - 14.12.2004

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Olivova 2096/4, Praha 11000

Obory činností ALSTOM Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 1.1.2022
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 1.1.2022
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 1.1.2022
Výroba strojů a zařízení 1.1.2022
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 1.1.2022
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 1.1.2022
Sklenářské práce, rámování a paspartování 1.1.2022
Zprostředkování obchodu a služeb 1.1.2022
Velkoobchod a maloobchod 1.1.2022
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 1.1.2022
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 1.1.2022
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 1.1.2022
Projektování elektrických zařízení 1.1.2022
Testování, měření, analýzy a kontroly 1.1.2022
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 1.1.2022
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.1.2022
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 1.1.2022
Poskytování technických služeb 1.1.2022
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.2.2015
Malířství, lakýrnictví, natěračství 2.7.2014
kovářství, podkovářství 1.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.8.2009
obráběčství 1.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.8.2009
malířství, natěračství 1.8.2009 - 2.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.8.2009 - 18.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2009 - 1.1.2022
skladování zboží a manipulace s nákladem 3.10.2005 - 1.8.2009
činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců 20.2.2003 - 1.8.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 10.10.2001 - 1.8.2009
pedagogická činnost 22.12.1997 - 24.4.1998
hostinská činnost 22.12.1997 - 24.4.1998
výroba a prodej tlakového vzduchu 22.12.1997 - 10.10.2001
ubytovací služby kromě hostinské činnosti 22.12.1997 - 3.10.2005
výroba a montáž kolejových vozidel v režimu živností volných 22.12.1997 - 1.8.2009
sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zboží 22.12.1997 - 1.8.2009
provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, řidičů MDV, jeřábníků a vazačů 22.12.1997 - 1.8.2009
natěračské a písmomalířské práce 22.12.1997 - 1.8.2009
reprodukční práce-kopírovací služby 22.12.1997 - 1.8.2009
nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů 22.12.1997 - 1.8.2009
pronájem nebytových prostor 22.12.1997 - 1.8.2009
inženýrské práce v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů 22.12.1997 - 1.8.2009
nástrojářství 22.12.1997 - 1.8.2009
zámečnictví 22.12.1997 - 1.8.2009
kovoobráběčství 22.12.1997 - 1.8.2009
kovářství 22.12.1997 - 1.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 22.12.1997 - 1.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 22.12.1997 - 1.8.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel, jednoúčelových a speciálních kolejových zařízení 1.1.1994 - 22.12.1997
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 22.12.1997
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 22.12.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení (v rozsahu osvědčení) 1.1.1994 - 22.12.1997
revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A 1.1.1994 - 22.12.1997
projektování elektrických zařízení do 1000 V bez hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu kromě projektování v investič- ní výstavbě 1.1.1994 - 22.12.1997
montáž, opravy, údržba elektrických zařízení dodavatelským způ- sobem do 1000 V v rozsahu el. zařízení do l kW v objektech bez nebezpečí výbuchu 1.1.1994 - 22.12.1997
zakázkové dodávky a poradenské služby v oblasti software 1.1.1994 - 22.12.1997
inženýrské práce v oblasti stavebnictví 1.1.1994 - 22.12.1997
výroba a prodej tlakového vzduchu a pitné vody 1.1.1994 - 22.12.1997
natěračské a písmomalířské práce 1.1.1994 - 22.12.1997
šití a opravy konfekce a prac. oděvů 1.1.1994 - 22.12.1997
reprodukční práce - kopírovací služby 1.1.1994 - 22.12.1997
nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů 1.1.1994 - 22.12.1997
výroba nástrojů a nářadí kromě činností vázaných a koncesovaných živností 1.1.1994 - 22.12.1997
vodoinstalatérské práce, včetně topenářské údržby 1.1.1994 - 22.12.1997
zámečnické práce (včetně svářecích v rozsahu oprávnění) kromě činností vázaných a koncesovaných živností 1.1.1994 - 22.12.1997
kovoobráběčské práce 1.1.1994 - 22.12.1997
broušení a leštění kovů (kromě drahých kovů) 1.1.1994 - 22.12.1997
kovářské práce v rozsahu: - tepelné zušlechťováví kovů - tváření kovů 1.1.1994 - 22.12.1997
truhlářské práce včetně ostatní dřevovýroby 1.1.1994 - 22.12.1997
opravy motorových vozidel kromě činností vázaných a koncesovaných 1.1.1994 - 22.12.1997
silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní dopravy a osobní hromadné nepravidelné dopravy 1.1.1994 - 22.12.1997
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 22.12.1997
inženýrské práce v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů 1.1.1994 - 22.12.1997
sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zbo- ží 1.1.1994 - 22.12.1997
provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, ři- dičů MDV, jeřábníků a vazačů 1.1.1994 - 22.12.1997

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 9. 2. 1995

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1994

Živnost č. 3 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1994

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1994

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1994

Živnost č. 6 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 12. 8. 1992

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 7. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Skladování
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy ALSTOM Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Vincent Prou
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 24.11.2021
Adresa 11 Rue Sainte Claire , 78150 Le Chesnay
Jméno Xavier Antoine Dulac
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 24.11.2021
Adresa Leszczynska 4, m. 126 , Varšava
Jméno Aleksei Grekov
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Allee Des Gardes Royales 11 , 78000 Versailles
Jméno Marco-Eric Michel
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 9.8.2021
Adresa Metropolitan Park 34 , 13591 Berlin Spandau
Jméno Ing. Kamil Nosál Ph.D.
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 2.8.2021 do 24.11.2021
Adresa Ve výhledu 1088/2a, 15500 Praha
Jméno Štěpán Skrbek
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 2.8.2021 do 24.11.2021
Adresa Paní Zdislavy 420/4, 47001 Česká Lípa
Jméno Marco-Eric Michel
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 2.8.2021 do 9.8.2021
Adresa Metropolitan Park 34 , 13591 Berlin Spandau
Jméno Aleksei Grekov
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 8.6.2021 do 2.8.2021
Adresa Allee Des Gardes Royales 11 , 78000 Versailles
Jméno Marco-Eric Michel
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 8.6.2021 do 2.8.2021
Adresa Metropolitan Park 34 , 13591 Berlin Spandau
Jméno Ing. Kamil Nosál Ph.D.
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 12.2.2019 do 2.8.2021
Adresa Ve výhledu 1088/2a, 15500 Praha
Jméno Štěpán Skrbek
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 7.5.2020 do 2.8.2021
Adresa Paní Zdislavy 420/4, 47001 Česká Lípa
Jméno Tim Yann Han-Long Siewert-La Chon
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 19.11.2019 do 8.6.2021
Adresa Belziger str. 72 , 10823 Berlin
Jméno Ing. Kamil Nosál Ph.D.
Funkce statutární ředitel
Ve funkci od 8.1.2019 do 1.1.2021
Adresa Ve výhledu 1088/2a, 15500 Praha
Jméno Hans-Harro Effertz
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 11.3.2015 do 19.11.2019
Adresa Neffelweg 24 , 50171 Kerpen
Jméno Kurt Lievense
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 12.2.2019 do 19.11.2019
Adresa Verboekt 135 , Laakdal 2430
Jméno Ing. Kamil Nosál Ph.D.
Funkce předseda správní rady
Ve funkci od 31.10.2018 do 12.2.2019
Adresa Ve výhledu 1088/2a, 15500 Praha
Jméno Paul Jean Troch
Funkce statutární ředitel
Ve funkci od 18.2.2015 do 8.1.2019
Adresa Heusstraat 68 , 1980 Zemst
Jméno Paul Jean Troch
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 18.2.2015 do 8.1.2019
Adresa Heusstraat 68 , 1980 Zemst
Jméno Sebastien Ross
Funkce Předseda správní rady
Ve funkci od 18.2.2015 do 31.10.2018
Adresa Rembrandstrasse 24 , 14467 Potsdam
Jméno Heiko Wolfgang Lehmann
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 18.2.2015 do 28.7.2017
Adresa Karl-Liebknecht-Str. 1 , 01844 Neustadt in Sachsen
Jméno Carmen Schmieder
Funkce člen správní rady
Ve funkci od 28.7.2017 do 28.7.2017
Adresa Vicki-Baum-Straße 12 , 10317 Berlin
Jméno Peter Leo M Boels
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.2.2013 do 18.2.2015
Adresa Petegemstraat 72c , 9870 Zulte
Jméno Gernot Klaus Tölle
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.2.2013 do 18.2.2015
Adresa Solmstrasse 34 , 10961 Berlin
Jméno Ronny Van Laere
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2014 do 18.2.2015
Adresa Zwanestraat 12 bus 1 , 8820 Torhout
Jméno Ronny Van Laere
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 16.5.2014 do 2.7.2014
Adresa Zwanestraat 12 bus 1 , 8820 Torhout
Jméno Ronny Van Laere
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.2.2009 do 16.5.2014
Adresa , Torhout, Leopoldstraat 4, 88 20
Jméno Neil Howard Kirby
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.9.2009 do 22.2.2013
Adresa Chemin de la Valuloz 5A, 1867 Ollon
Jméno Marie-Pierre Thuilleur
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.10.2009 do 22.2.2013
Adresa rue Deschodt 35, 59000 Lille
Jméno Ing. Tomáš Vrba
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 28.10.2003 do 18.9.2009
Adresa Českokamenická č.p. 1798/11, 47001 Česká Lípa
Jméno Ing. Martin Brož
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2006 do 18.9.2009
Adresa Vladimirská 2529, 47006 Česká Lípa
Jméno Ing. Michal Lichter
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 18.5.2005 do 12.12.2008
Adresa Nová 440, 54901 Nové Město nad Metují
Jméno Ing. Zdena Obstová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 2.10.2002 do 18.7.2006
Adresa Dlouhá 2426, 47001 Česká Lípa
Jméno Ing. Michal Lichter
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 28.10.2003 do 18.5.2005
Adresa Malecí 851, 54901 Nové Město nad Metují
Jméno Klaus Siegfried Ludwig
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 16.3.2001 do 28.10.2003
Adresa , Gorlitzer str. 12a, D-02953 Horka, SRN v ČR : Česká Lípa, PSČ 470 01, Jiřího z Poděbrad 583
Jméno Ing. Tomáš Vrba
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 19.6.2002 do 28.10.2003
Adresa Českokamenická č.p. 1798/11, 47001 Česká Lípa
Jméno Ing. Tomáš Vrba
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 10.10.2001 do 19.6.2002
Adresa Českokamenická č.p. 1798/11, 47001 Česká Lípa
Jméno Ing. Tomáš Hrabal
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 10.10.2001 do 19.6.2002
Adresa Sokolovská 213, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Tomáš Hrabal
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 8.6.1999 do 10.10.2001
Adresa Moskevská 1E, 73601 Havířov-město
Jméno Ing. Tomáš Vrba
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 19.9.2000 do 10.10.2001
Adresa Českokamenická 1799, 47001 Česká Lípa
Jméno Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrmann Nar. 21.7. 1944
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 27.3.1997 do 19.9.2000
Adresa , SRN, Dessau, Gustav - Jeuthe str. 1 v ČR: Nový Bor, PARK HOTEL hotel, Žižkova 269
Jméno Mag. Jan Stávek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 8.6.1999 do 4.5.2000
Adresa Sklenská 78/31, 19800 Praha 9
Jméno Ing. Gustav Karl Horst Birnbaum, Nar. 4.1.1947
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 22.12.1997 do 8.6.1999
Adresa , Kopernikusstr. 37, 02827 Görlitz, SRN v ČR: Zahrádky, Zámek 1
Jméno Vladimír Braum
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.6.1995 do 2.11.1998
Adresa Havířská 1984, Česká Lípa
Jméno Gustav Karl Horst Birnbaum, Nar. 4.1.1947
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 14.10.1996 do 22.12.1997
Adresa , Kopernikusstr. 37, 02827 Görlitz, SRN v ČR Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205
Jméno Ing. Stanislav Slavík
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.4.1996 do 27.3.1997
Adresa Heroutova 1737, Česká Lípa
Jméno Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrmannn Nar. 21.7. 1944
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 27.3.1997 do 27.3.1997
Adresa , SRN, Dessau, Gustav - Jeuthe str. 1 v ČR: Nový Bor, PARK HOTEL hotel, Žižkova 269
Jméno Jens Geitmann
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 30.4.1996 do 14.10.1996
Adresa Bulharská 1, Praha 10
Jméno Ing. Alois Leder
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.6.1995 do 30.4.1996
Adresa Žízníkov 68, Česká Lípa
Jméno Ing. Stanislav Slavík
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 25.9.1995 do 30.4.1996
Adresa Heroutova 1737, Česká Lípa
Jméno Ing. Stanislav Slavík
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1994 do 25.9.1995
Adresa Heroutova 1737, Česká Lípa
Jméno Luboš Rychtera
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1994 do 23.6.1995
Adresa Bendova 1103, Česká Lípa
Jméno Zdeněk Košek
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1994 do 23.6.1995
Adresa Kozákova 730/10, Česká Lípa
Jméno Pavel Jandač
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1994 do 23.6.1995
Adresa Jižní 1836, Česká Lípa
Jméno Ing. Jaroslav Šantrůček
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 1.1.1994 do 23.6.1995
Adresa Krále Václava 89, Staré Splavy
Jméno Ing. Stanislav Slavík
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.6.1995 do 23.6.1995
Adresa Heroutova 1737, Česká Lípa

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Kamil Nosál Ph.D.

Vlastníci firmy ALSTOM Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 272 150 400 Kč 100% 11.11.2003
Základní kapitál 253 247 900 Kč 100% 21.12.1998 - 11.11.2003
Základní kapitál 19 247 900 Kč 100% 8.6.1998 - 21.12.1998
Základní kapitál 192 479 000 Kč 100% 22.12.1997 - 8.6.1998
Základní kapitál 192 479 000 Kč - 1.1.1994 - 22.12.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 381 504 2.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 23 400 2.7.2014
Akcie na majitele 100 Kč 381 504 11.11.2003  - 2.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 23 400 21.12.1998  - 2.7.2014
Akcie na majitele 100 Kč 192 479 8.6.1998  - 11.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 479 1.1.1994  - 8.6.1998

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ALSTOM Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.