AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. Domažlice IČO: 45350272

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., která sídlí v obci Domažlice a bylo jí přiděleno IČO 45350272.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. se sídlem v obci Domažlice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.7.1992
Spisová značka: B 261
IČO: 45350272
Obchodní firma: AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.7.1992
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 14. 11. 2018 došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 45350272, jako společnost nástupnicko u, přešlo jmění zanikající společnosti Stříbrnice, s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 64356051. 1.1.2019
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 26. 6. 2017, došlo k odštěpení části jmění společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 45350272, jako společno sti rozdělované, a k přechodu této části jmění na nástupnickou společnost AGP beton, s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 27588483. 1.9.2017
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 3. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 45350272, jako společnost nástupnicko u, přešlo jmění zanikajících společností DOA plus s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 64360814, a DOSped-ČS s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 04628 748. 1.5.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.9.2014
Došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností AGF Energy, a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 29137357, a MAVEX DIESEL, spol. s r. o., se sídlem Cheb, Májová 606/35, PSČ 350 02, identifikační číslo 63504464. 1.12.2013
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného dne 19. srpna 2013, došlo u společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti Prim agra, a.s., IČO 45148155, se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01. 1.9.2013
Mimořádná valná hromada společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. přijala dne 9.4.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., se sídlem Domažlice, Masarykova 523, PSČ 344 01, IČO 45350272 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií s polečnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 45148155 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze sezna mu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti hromadné listinné akcie nahrazující listinné kmenové akcie na jméno, a to 84.735 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,79% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné p apíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysok ý podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 93,79%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1015,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým pos udkem č. 481/12/2013 ze dne 25.2.2013 vypracovaným společnosti ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplně ní a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 15.4.2013 - 23.9.2013
Představenstvo AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s. na základě usnesení mimořádné valné hromady z 16.11.2001 zvyšuje základní kapitál společnosti za účelem umožnění úpisu akcií zaměstnanci společnosti ke zvýšení jejich zainteresovanosti na výsledcích hospodaření a ke stabilizaci personálního stavu společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o 4.508.000,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsetosmtisíckorunčeských), bez možnosti vyššího úpisu, což představuje 4,99 % jeho dosavadní výše. Ke zvýšení dojde úpisem nových akcií bez využití přednostního práva akcionářů. Důvodem jeho vyloučení je umožnění úpisu akcií zaměstnanci společnosti, jejichž hlavní pracovní poměr ke dni úpisu bude trvat déle jak 3 roky. Vydáno bude 4.508 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie budou kmenové, stejného druhu jako dosavadní, znějící na jméno, v listinné podobě. Zaměstnanci splatí při úpisu 15 % emisního kurzu akcií, jeho zbývající část bude splacena z vlastních zdrojů společnosti - ostatních kapitálových fondů ř. 48 rozvahy účet 413100, stav účtu k 31.12.2001 5.037.500,51 Kč. Splacení nepodléhající část emisního kurzu nově upisovaných akcií nepřekročí 5 % základního kapitálu společnosti. Pověření představenstva zvýšit základní kapitál platí do 29.6.2004. Základní kapitál, který nebude zaměstnanci společnosti upsán, bude nabídnut k úpisu stávajícím akcionářům. V prvém kole v poměru vlastnictví akcií po navýšení základního kapitálu. Místem úpisu bude sídlo společnosti, lhůta úpisu zaměstnanci začíná běžet 15. den po nabytí právní moci zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku a končí 365. den. Úpis stávajícími akcionáři začíná běžet 60. den po skončení lhůty úpisu zaměstnanci společnosti a trvá 365 dní. Možnost úpisu bude oznámena zaměstnancům společnosti oznámením této skutečnosti 7 dnů před zahájením úpisu vyvěšením na místech obvyklých v AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s., možnost úpisu stávajícím akcionářům bude oznámena sdělením této skutečnosti obyčejnou poštou na adresu dle posledního seznamu akcionářům, s vyznačením odeslání dopisů v podací knize. Upsané akcie budou spláceny na účet společnosti číslo 1013321/0100. 26.9.2002 - 7.9.2010
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 80 594 000,- Kčs představující hodnotu peněžních a nepeněžních vkladů oceněných v účetní uzávěrce k 31. 3. 1992, rozdělené na 80 594 ks akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kčs. 1.7.1992 - 15.3.1993

Aktuální kontaktní údaje AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45350272
Obchodní firma: AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 53
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45350272
Firma: AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Domažlice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1992

Kontakty na AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Masarykova 523 , Domažlice 344 01 24.12.2014
Sídlo: Masarykova 523 , Domažlice 344 01 7.9.2010 - 24.12.2014
Sídlo: Masarykova 523 , Domažlice 344 01 16.8.1994 - 7.9.2010
Sídlo: tř. Pohraniční stráže 523 , Domažlice Česká republika
1.7.1992 - 16.8.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Masarykova 523, Domažlice 344 01

Obory činností AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 11.8.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 11.8.2015
Hostinská činnost 16.3.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.12.2013
výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 1.12.2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.7.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.9.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.9.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 7.9.2010
kovářství, podkovářství 7.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.9.2010 - 1.12.2013
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 7.9.2010 - 29.12.2016
zastupování v celním řízení 1.4.2003 - 7.9.2010
zemědělská výroba a prodej zemědělských výrobků 1.4.2003 - 7.9.2010
opravy silničních vozidel 7.5.2002
opravy pracovních strojů 7.5.2002 - 7.9.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 7.5.2002 - 7.9.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.5.2002 - 7.9.2010
silniční motorová doprava nákladní 7.5.2002 - 7.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.5.2002 - 7.9.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 7.5.2002 - 7.9.2010
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako - zdraví škodlivé 7.5.2002 - 7.9.2010
přípravné práce pro stavby 7.5.2002 - 7.9.2010
velkoobchod 7.5.2002 - 7.9.2010
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství 7.5.2002 - 7.9.2010
specializovaný maloobchod 7.5.2002 - 7.9.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.5.2002 - 7.9.2010
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 7.5.2002 - 7.9.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 7.5.2002 - 7.9.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 7.5.2002 - 7.9.2010
zprostředkování obchodu 7.5.2002 - 7.9.2010
zprostředkování služeb 7.5.2002 - 7.9.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 7.5.2002 - 7.9.2010
zasilatelství 7.5.2002 - 7.9.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 7.5.2002 - 7.9.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 7.5.2002 - 7.9.2010
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 7.5.2002 - 7.9.2010
výroba chemických látek a chemických přípravků 7.5.2002 - 7.9.2010
testování, měření a analýzy pohonných hmot 7.5.2002 - 7.9.2010
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 7.5.2002 - 7.9.2010
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 7.5.2002 - 7.9.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 7.5.2002 - 1.12.2013
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 19.12.1997 - 7.5.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.12.1997 - 7.5.2002
výroba dřevěných palet 19.12.1997 - 7.5.2002
výroba destilované vody 19.12.1997 - 7.5.2002
silniční motorová doprava nákladní 19.12.1997 - 7.5.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 19.12.1996 - 19.12.1997
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.12.1996 - 19.12.1997
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 19.12.1996 - 7.5.2002
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 19.12.1996 - 7.5.2002
zemědělské práce ve výživě a ochraně rostlin 16.8.1994 - 7.5.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 16.8.1994 - 7.5.2002
překládka materiálu a zboží - technické zabezpečení 16.8.1994 - 7.5.2002
mezinárodní zasilatelství 16.8.1994 - 7.5.2002
pronájem průmyslového zboží 16.8.1994 - 7.5.2002
práce zemědělskými mechanismy - služby zemědělcům 16.8.1994 - 7.5.2002
stavitel 15.3.1993 - 19.12.1997
výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 15.3.1993 - 19.12.1997
silniční motorová doprava 15.3.1993 - 19.12.1997
práce stavebními mechanismy a vysokozdvižnými vozíky 15.3.1993 - 7.5.2002
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.3.1993 - 7.5.2002
opravy motorových vozidel 15.3.1993 - 7.5.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 15.3.1993 - 7.5.2002
výroba cementového zboží a umělého kamene 15.3.1993 - 7.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 15.3.1993 - 7.5.2002
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 15.3.1993 - 7.5.2002
1. práce a služby v zemědělské výrobě, zejména při zajišťování výživy rostlin a agrochemickými opatřeními 1.7.1992 - 15.3.1993
2. doprava, práce technikou pro vlastní a cizí potřebu 1.7.1992 - 15.3.1993
3. investiční výstavba, stavební opravy, údržby a rekonstrukce, včetně podmiňujících výrob 1.7.1992 - 15.3.1993
4. opravárenská a servisní činnost a zásobování ropnými výrobky 1.7.1992 - 15.3.1993
5. pomocné a doplňkové práce a výroby v rozsahu nutném pro racionální využití pracovních sil, techniky, zařízení 1.7.1992 - 15.3.1993
6. obchodní, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby a práce, související s činností v bodech 1. až 5. 1.7.1992 - 15.3.1993
7. zahraničně hospodářské služby a zahraničně obchodní činnost s omezením dle přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. 1.7.1992 - 15.3.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 7.9.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 920/69 , Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny: 1010721763
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Babická 2329/2 , Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny: 1011486415
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 3.3.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Masarykova 543 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011599341
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.5.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: Nádražní 144 , Bělá nad Radbuzou 345 26
Identifikační číslo provozovny: 1001397762
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: Hradišťská 258 , Kněžmost 294 02
Identifikační číslo provozovny: 1009312944
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.12.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Jarní zahrada 708 , Podbořany 441 01
Identifikační číslo provozovny: 1009312936
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.12.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Kosořická 684 294 41 Dobrovice
Identifikační číslo provozovny: 1009363280
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 16.1.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1009392557
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Průmyslová 499 , Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny: 1009705857
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.6.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: 60 , Kostelec 588 61
Identifikační číslo provozovny: 1009705831
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.6.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: 52 , Žákava 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1010045024
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 12
Provozovna: K Letišti 688 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1010045016
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 13
Provozovna: 214 , Zdislavice 257 64
Identifikační číslo provozovny: 1010227220
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 30.3.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: 570 , Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny: 1010328093
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.7.2015
Provozovna č. 15
Provozovna: 345 25 Hostouň
Identifikační číslo provozovny: 1001397673
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.9.1992
Provozovna č. 16
Provozovna: Trnkova 363 , Staňkov 345 61
Identifikační číslo provozovny: 1001397703
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.9.1992
Provozovna č. 17
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397754
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2002

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.1994

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.5.1995

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.3.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 523 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1001397738
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2012

Živnost č. 9 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.10.2013

Živnost č. 10 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 543 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011599341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Hradišťská 258 , Kněžmost 294 02
Identifikační číslo provozovny: 1009312944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Jarní zahrada 708 , Podbořany 441 01
Identifikační číslo provozovny: 1009312936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Kosořická 684 294 41 Dobrovice
Identifikační číslo provozovny: 1009363280
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1009392557
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: 52 , Žákava 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1010045024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 7
Provozovna: K Letišti 688 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1010045016
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 8
Provozovna: 570 , Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny: 1010328093
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2015

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 543 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011599341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Jarní zahrada 708 , Podbořany 441 01
Identifikační číslo provozovny: 1009312936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: 227 , Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny: 1009392557
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: 52 , Žákava 332 04
Identifikační číslo provozovny: 1010045024
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: K Letišti 688 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1010045016
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 6
Provozovna: 570 , Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny: 1010328093
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2015

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykova 543 , Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny: 1011599341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.5.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Kosořická 684 294 41 Dobrovice
Identifikační číslo provozovny: 1009363280
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 5.11.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Jarní zahrada 708 , Podbořany 441 01
Identifikační číslo provozovny: 1009312936
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Hradišťská 258 , Kněžmost 294 02
Identifikační číslo provozovny: 1009312944
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: 570 , Průhonice 252 43
Identifikační číslo provozovny: 1010328093
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2015

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 1.2.2001

Živnost č. 17 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 21 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 22.4.1997

Živnost č. 25 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1999

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1992
Zánik oprávnění: 23.10.1993
Konec oprávnění: 23.10.1993

Živnost č. 27 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zemědělské práce ve výživě a ochraně rostlin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.6.1993
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.10.1993
Zánik oprávnění: 20.10.1994
Konec oprávnění: 20.10.1994

Živnost č. 30 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.1993
Zánik oprávnění: 19.4.2001

Živnost č. 33 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Práce zěmědělskými mechanismy - služby zemědělcům

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1994
Zánik oprávnění: 19.4.2001

Živnost č. 37 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Zánik oprávnění: 3.11.2000

Živnost č. 38 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Zánik oprávnění: 10.7.2000

Živnost č. 41 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1994
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 42 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 45 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2000
Zánik oprávnění: 9.2.2001

Živnost č. 46 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2000
Zánik oprávnění: 1.9.2000

Živnost č. 47 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2000
Zánik oprávnění: 23.10.2013

Živnost č. 49 Testování, měření a analýzy pohonných hmot

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 52 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Výroba rafinovaných ropných produktů
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 29.12.2016
Způsob jednání: Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve všech ostatních záležitostech b) samostatně člen představe nstva, jehož k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu představenstvo pověří svým rozhodnutím c) společně všichni členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů 18.7.2012 - 29.12.2016
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva; b) podepisování - za společnost podepisují členové představenstva tak, že k napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva 7.5.2002 - 18.7.2012
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva; b) podepisování - za společnost podepisuje představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí podpis předseda představenstva samostatně nebo jiní dva členové představenstva společně. 13.11.1998 - 7.5.2002
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně všichni členové představenstva; b) podepisování - za společnost podepisuje představenstvo tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis předseda představenstva samostatně nebo jiní dva členové představenstva společně. 19.12.1997 - 13.11.1998
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy současně dva členové představenstva. 19.12.1996 - 19.12.1997
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo ředitel, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis předseda představenstva nebo ředitel společnosti, nebo současně dva členové představenstva. 1.7.1992 - 19.12.1996
Jméno: Ing. Ivan Húšťava 4.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Ve funkci: od 22.3.2017
Adresa: 17. listopadu 247, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jan Veber 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01
Jméno: Jiří Mašek 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 472, Sedlčany 264 01
Jméno: Josef Říha 1.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: 20, Děkanovice 257 68
Jméno: Ludvík Špirk 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39, Chocomyšl 345 43
Jméno: ing. Jiří Schamberger 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 258, Kout na Šumavě 345 02
Jméno: ing. Václav Kolář 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen představenstva, ředitel
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Jaroslav Hána 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 137, Meclov 345 21
Jméno: ing. Josef Valečka 1.7.1992 - 7.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: 13, Černíkov 345 06
Jméno: ing. Jaroslav Hána 19.12.1996 - 7.5.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: 137, Meclov 345 21
Jméno: ing. Václav Kolář 19.12.1996 - 7.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Jaroslav Komora CSc. 19.12.1996 - 7.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Hrádecká 1162/1, Plzeň 312 00
Jméno: ing. Ludvík Jírovec 19.12.1996 - 7.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Tlumačov 7 , 345 01 Mrákov Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Komora CSc. 7.5.2002 - 26.9.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Borůvková 249/11, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Josef Valečka 7.5.2002 - 16.4.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.11.2001 do 22.9.2003
Adresa: Vílov 0 , 345 06 Kdyně Česká republika
Jméno: Ing. Václav Kolář 7.5.2002 - 16.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.9.2003
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Josef Halavič 7.5.2002 - 16.4.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Vranovská 238, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Jaroslav Komora CSc. 26.9.2002 - 25.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.8.2004
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Borůvková 249/11, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hána 7.5.2002 - 15.3.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 16.11.2001 do 14.12.2006
Adresa: 161, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Josef Valečka 16.4.2004 - 15.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.11.2001 do 14.12.2006
Adresa: Vílov 0 , 345 06 Kdyně Česká republika
Jméno: Ing. Josef Halavič 16.4.2004 - 15.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.11.2001 do 14.12.2006
Ve funkci: od 22.9.2003 do 14.12.2006
Adresa: Vranovská 238, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Jan Šamberger 16.4.2004 - 15.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.9.2003 do 14.12.2006
Adresa: 0 345 46 Domažlice, Milavče Česká republika
Jméno: Ing. Václav Kolář 25.5.2005 - 15.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.8.2004 do 14.12.2006
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hána 15.3.2007 - 3.6.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006
Ve funkci: od 19.12.2006
Adresa: 161, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Josef Halavič 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Ve funkci: od 19.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: Vranovská 238, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Josef Valečka 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: 13 , 345 06 Kdyně Česká republika
Jméno: Ing. Jan Šamberger 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: 106, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Václav Kolář 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hána 3.6.2009 - 22.2.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Ve funkci: od 19.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: 161, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Josef Valečka 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Ve funkci: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: 13, Černíkov 345 06
Jméno: Ing. Jaroslav Hána 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Ve funkci: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: 161, Meclov 345 21
Jméno: Ing. Blanka Pittnerová 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: Vranovská 238, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Jan Šamberger 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: 106, Milavče 344 01
Jméno: Ing. Václav Kolář 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jiří Mašek 25.4.2012 - 18.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Ve funkci: od 21.3.2012 do 17.5.2012
Adresa: Na Vyhlídce 472, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Ivan Húšťava 25.4.2012 - 18.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Adresa: 17. listopadu 247, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Josef Mráz 25.4.2012 - 4.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012 do 27.11.2012
Ve funkci: od 21.3.2012 do 27.11.2012
Adresa: Dejvická 555/36, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Mašek 18.7.2012 - 4.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Ve funkci: od 21.3.2012 do 2.12.2013
Adresa: Na Vyhlídce 472, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Martin Kubů 25.4.2012 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Adresa: Ve Žlábkách 3596, Mělník 276 01
Jméno: Ing. Jiří Mašek 4.12.2012 - 11.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Ve funkci: od 28.11.2012 do 2.12.2013
Adresa: Na Vyhlídce 472, Sedlčany 264 01
Jméno: Mgr. Tomáš Kohoutek 4.12.2012 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2012 do 30.11.2013
Adresa: Zlechovská 192/13, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Jan Veber 25.4.2012 - 24.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Ivan Húšťava 18.7.2012 - 24.12.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012
Ve funkci: od 18.5.2012
Adresa: 17. listopadu 247, Domažlice 344 01
Jméno: Martin Kubů 11.12.2013 - 24.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012 do 30.4.2014
Ve funkci: od 3.12.2013 do 30.4.2014
Adresa: Ve Žlábkách 3596, Mělník 276 01
Jméno: Jiří Mašek 11.12.2013 - 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012 do 21.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 472, Sedlčany 264 01
Jméno: Ing. Jan Veber 24.12.2014 - 4.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012 do 21.3.2017
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Ivan Húšťava 24.12.2014 - 4.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2012 do 21.3.2017
Ve funkci: od 18.5.2012 do 21.3.2017
Adresa: 17. listopadu 247, Domažlice 344 01
Jméno: Josef Říha 11.12.2013 - 30.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2013 do 30.11.2018
Adresa: 20, Děkanovice 257 68

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jana Bautzová 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2017
Adresa: 28. října 290, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jan Otčenášek 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2017
Adresa: Dalovická 1057/7, Praha 197 00
Jméno: Renata Hašková 13.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2018
Ve funkci: od 17.10.2018
Adresa: Za černým mostem 426, Jince 262 23
Jméno: ing. Jan Veber 1.7.1992 - 15.3.1993
Funkce: člen
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Václav Hašek 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: předseda
Adresa: 35, Ježovy 340 12
Jméno: ing. Josef Šimánek 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Luční 484, Blovice 336 01
Jméno: ing. Václav Kučera 1.7.1992 - 19.12.1996
Funkce: člen
Adresa: 11 , Hradiště Česká republika
Jméno: JUDr. Zdeněk Kortán 19.12.1996 - 13.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Rabštejnská 1604/63, Plzeň 323 00
Jméno: Adolf Suk 15.3.1993 - 2.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Palackého 196, Domažlice 344 01
Jméno: Ludvík Špirk 19.12.1996 - 2.9.1999
Funkce: člen
Adresa: 39, Chocomyšl 345 43
Jméno: ing. Václav Podestát 19.12.1996 - 7.5.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: 73, Draženov 344 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hynčík 13.11.1998 - 7.5.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: 11, Nová Ves 345 06
Jméno: Ing. Jan Šamberger 2.9.1999 - 7.5.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 16.11.2001
Adresa: Šumavská 467, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Ludvík Jírovec 7.5.2002 - 16.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.9.2003
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Tlumačov 7 , 345 01 Mrákov Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Schamberger 7.5.2002 - 16.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.9.2003
Ve funkci: od 16.11.2001
Adresa: Lesní 452, Kdyně 345 06
Jméno: Ing. Josef Forst 16.4.2004 - 8.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.9.2003 do 30.6.2006
Adresa: 108 , 345 01 Mrákov, Starý Klíčov Česká republika
Jméno: Ing. Václav Podestát 7.5.2002 - 15.3.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.11.2001 do 14.12.2006
Adresa: 73, Draženov 344 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hynčík 7.5.2002 - 15.3.2007
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 16.11.2001 do 14.12.2006
Adresa: 11, Nová Ves 345 06
Jméno: Ing. Václav Hauser 16.4.2004 - 15.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.9.2003 do 14.12.2006
Adresa: 0 345 61 Staňkov, Hlohová Česká republika
Jméno: Mgr. Ing. Jiří Prošek 8.8.2006 - 15.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 14.12.2006
Adresa: Pod Vrchem 868/63, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Ing. Jiří Prošek 15.3.2007 - 29.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 26.6.2008
Adresa: Pod Vrchem 868/63, Plzeň 312 00
Jméno: Zdeněk Pálinkáš 1.7.1992 - 22.2.2012
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.1.2012
Adresa: U střelnice 241 , 346 01 Horšovský Týn Česká republika
Jméno: Ing. Jana Bautzová 2.9.1999 - 22.2.2012
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.1.2012
Adresa: 28. října 290, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Václav Podestát 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Ve funkci: od 9.1.2007 do 17.1.2012
Adresa: 73, Draženov 344 01
Jméno: Ing. Václav Hauser 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Ve funkci: od 9.1.2007 do 17.1.2012
Adresa: 12 , 345 61 Staňkov Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Hynčík 15.3.2007 - 22.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 17.1.2012
Adresa: 11, Nová Ves 345 06
Jméno: Ing. Jitka Prošková 29.8.2008 - 22.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 17.1.2012
Adresa: Pod Záhorskem 362/4, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Zdeněk Hynčík 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Ve funkci: od 26.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: 11, Nová Ves 345 06
Jméno: Ing. Václav Hauser 22.2.2012 - 25.4.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.1.2012 do 20.3.2012
Ve funkci: od 26.1.2012 do 20.3.2012
Adresa: 12, Hlohová 345 61
Jméno: Václav Křivanec 25.4.2012 - 18.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2012
Adresa: U Penzionu 1997, Tachov 347 01
Jméno: Václav Křivanec 18.7.2012 - 30.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2012 do 16.10.2013
Ve funkci: od 21.3.2012 do 16.10.2013
Adresa: U Penzionu 1997, Tachov 347 01
Jméno: Ing. Jana Bautzová 22.2.2012 - 24.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2012
Adresa: 28. října 290, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jan Otčenášek 25.4.2012 - 24.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2012
Adresa: Dalovická 1057/7, Praha 197 00
Jméno: Ing. Jana Bautzová 24.12.2014 - 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2012 do 24.1.2017
Adresa: 28. října 290, Domažlice 344 01
Jméno: Ing. Jan Otčenášek 24.12.2014 - 4.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2012 do 21.3.2017
Adresa: Dalovická 1057/7, Praha 197 00
Jméno: Renata Hašková 30.10.2013 - 13.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2013 do 16.10.2018
Ve funkci: od 17.10.2013 do 16.10.2018
Adresa: Za černým mostem 426, Jince 262 23

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Oprávnění prokury se rozšiřuje o právo zcizovat a zatěžovat nemovitosti. 19.12.1997
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 19.12.1996
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 1.12.1993
Jméno: ing. Jan Veber 1.12.1993 - 19.12.1996
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Václav Kolář 19.12.1996 - 19.12.1997
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Václav Kolář 19.12.1997 - 25.4.2012
Adresa: Čapka Choda 251, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Jan Veber 19.12.1997 - 25.4.2012
Adresa: Fügnerova 224, Domažlice 344 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Veber
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Húšťava
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Mašek
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Říha

Vlastníci firmy AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 90 344 000 Kč - 15.3.1993
zakladni 80 594 000 Kč - 1.7.1992 - 15.3.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 90 344 000 Kč 1 16.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 90 344 7.5.2012 - 16.10.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 90 344 7.9.2010 - 7.5.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 90 344 15.3.1993 - 7.9.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 594 1.7.1992 - 15.3.1993

Sbírka Listin AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. IČO: 45350272

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 261/SL 104 ostatní úplné znění stanov Krajský soud v Plzni 15.10.2015 16.10.2015 16
B 261/SL 103 notářský zápis [NZ 327/2015] Krajský soud v Plzni 15.10.2015 16.10.2015 3
B 261/SL 102 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.3.2015 17.6.2015 12.8.2015 60
B 261/SL 99 notářský zápis [Nz 690/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 20.12.2014 11.3.2015 26.3.2015 3
B 261/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.12.2014 11.3.2015 26.3.2015 18
B 261/SL 100 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 20.12.2014 11.3.2015 26.3.2015 4
B 261/SL 96 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora + zpráva představenstva a DR (konsolidovaná) Krajský soud v Plzni 1.5.2014 4.8.2014 18.12.2014 109
B 261/SL 95 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.4.2014 18.7.2014 8.12.2014 61
B 261/SL 94 ostatní schválení hospodaření Krajský soud v Plzni 24.6.2014 18.7.2014 8.12.2014 1
B 261/SL 93 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 11.2.2014 18.7.2014 8.12.2014 22
B 261/SL 91 notářský zápis Nz 415/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.11.2013 14.2.2014 19.2.2014 13
B 261/SL 90 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 9.10.2013 14.2.2014 19.2.2014 15
B 261/SL 92 zakladatelské dokumenty, notářský zápis stanovy + NZ 508/2014 Krajský soud v Plzni 28.1.2014 28.1.2014 21
B 261/SL 89 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 2.12.2013 6.12.2013 11.12.2013 1
B 261/SL 88 rozhod. o statut. orgánu odvolání a jmenování člena představenstva Krajský soud v Plzni 26.11.2013 6.12.2013 11.12.2013 1
B 261/SL 87 rozhod. o statut. orgánu volba předsedy Krajský soud v Plzni 17.10.2013 25.10.2013 30.10.2013 1
B 261/SL 86 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 17.10.2013 25.10.2013 30.10.2013 1
B 261/SL 85 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 16.10.2013 25.10.2013 30.10.2013 1
B 261/SL 84 rozhod. o statut. orgánu odstoupení předsedy DR Krajský soud v Plzni 4.10.2013 25.10.2013 30.10.2013 1
B 261/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 31.5.2013 12.8.2013 13.8.2013 110
B 261/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 8.3.2012 25.6.2012 26.6.2012 28
B 261/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 16.5.2011 22.7.2011 25.7.2011 27
B 261/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 4.3.2010 28.6.2010 29.6.2010 30
B 261/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 7.5.2009 13.7.2009 13.7.2009 26
B 261/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 20.5.2008 17.7.2008 18.7.2008 31
B 261/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 1.3.2005 25.7.2005 2.9.2005 23
B 261/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 5.4.2004 7.7.2004 21.7.2004 40
B 261/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 + zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 31.3.2003 10.7.2003 22.7.2003 33
B 261/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 + zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 16.5.2002 10.7.2002 23.7.2002 47
B 261/SL 14 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 4.7.2001 2.8.2001 10
B 261/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 1.7.1998 31.7.1998 3.8.1998 15
B 261/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Krajský soud v Plzni 1.7.1997 29.7.1997 29.7.1997 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.