Agrokomplex Kunovice, a.s. Kunovice IČO: 25544047

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agrokomplex Kunovice, a.s., která sídlí v obci Kunovice a bylo jí přiděleno IČO 25544047.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlem v obci Kunovice byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 10.11.1998
Spisová značka: B 2774
IČO: 25544047
Obchodní firma: Agrokomplex Kunovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.11.1998
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 10.11.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Akcie jsou převoditelné jen po předchozím písemném souhlasu představenstva. 1.5.2004
Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlemKunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a toZemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, okresUherské Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 6.2.2003 při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií a o tom, že jejich emisní kurs splatí nepeněžitýmvkladem, takto:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč (slovy:jedenmilionpětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií aurčuje se, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští anové akcie budou upsány s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře Zemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice1487, IČ 00140929.b) Schvaluje se upisování akcií v počtu 15 (slovy: patnáct) kusůkmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá znich o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) za emisní kurs 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských), které se vydají za tento nepeněžitý vklad, jehožpředmětem je:nemovitost v katastrálním území a obci Jeseník, zapsaná na listuvlastnictví číslo 305 u Katastrálního úřadu Jeseník, a tovlastnictví stavby-objekt bydlení č. p. 1020 na pozemku p. č.826/25, v hodnotě znaleckého posudku vypracovaného znaleckýmústavem v oboru ekonomika VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. ze dne16.1.2003 na částku 1,500.000,- Kč (slovy:jedenmilionpětsettisíc korun českých), který byl jmenován za tímúčelem usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2002,č.j. 50 Nc 4022/2002. Předmětem nepeněžitého vkladu (aniznaleckého ocenění) není pozemek pod předmětnou budovou, kterýje ve vlastnictví jiného subjektu. V souladu s ustanovením § 59odst. 4 písm. b) obchodního zákoníku hodnota nepeněžitého vkladuv částce 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korunčeských) odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, která sezapočítává na vklad do základního kapitálu společnosti.c) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciínepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitýmvkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemnéprohlášení s úředně ověřeným podpisem, že vlastnické právo knemovitosti nabývá společnost vkladem do katastru nemovitostí, ato před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předánímnemovitostí je vklad splacen.d) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřejediný akcionář se společností ve lhůtě čtrnácti dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy na upsání akcií. Smlouva o upsánímusí mít písemnou formu a podpisy úředně ověřeny. Protože emisníkurs je splácen nepeněžitým vkladem, ve smlouvě musí být uvedeni předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu srozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady.e) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné 27.5.2003 - 30.12.2003
Zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s. se sídlemKunovice č. 1487, PSČ 686 04, IČ 25544047, a toZemědělsko-obchodní družstvo Mír se sídlem Kunovice 1487, okresUherské Hradiště, IČ 00140929, rozhodl dne 11. 4. 2002 přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluupsáním nových akcií takto: 2.8.2002 - 21.8.2002
a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 17.000.000,- Kč (slovy:sedmnáctmilionů korun českých) a určuje se, že se upisováníakcií nad tuto částku nepřipouští a budou upsány s využitímpřednostního práva jediného akcionáře. 2.8.2002 - 21.8.2002
b) Upisuje se 170 (slovy: jednostosedmdesát) kusů kmenovýchakcií v listinné podobě znějících na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských). 2.8.2002 - 21.8.2002
c) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřejediný akcionář se společností. Smlouva o upsání musí mítpísemnou formu a podpisy úředně ověřeny. K upsání akcií musí býtposkytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy na upsání ackií. 2.8.2002 - 21.8.2002
d) Upisovatel je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů od zapsání záměruo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku splatitemisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet u banky, který zatím účelem společnost otevře na své jméno. Účet je veden uKomerční banky, a.s. a jeho číslo zní: 863906150287/0100. 2.8.2002 - 21.8.2002
e) Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnůnávrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 2.8.2002 - 21.8.2002
Akcie nemají omezenou převoditelnost. 5.9.2000
Záměr zvýšení základního jmění:Výpis z rozhodnutí jediného akcionáře společnostiZemědělsko-obchodního družstva Mír Kunovice, IČ 140929,se sídlem v Kunovicích ze dne 7.června 2000: 10.7.2000 - 5.9.2000
Jediný akcionář obchodní společnosti Agrokomplex Kunovice, a.s.IČ 25544047, Zemědělsko - obchodní družstvo Mír KunoviceIČ 140929, zastoupené svým představenstvem, rozhodl, dne7.června 2000, v souladu se zněním ustanovení § 203 obchodníhozákoníku v jeho platném znění takto: 10.7.2000 - 5.9.2000
I.Navýšit základní jmění společnosti Agrokomplex Kunovice,IČ 25544047, se sídlem 686 04 Kunovice 1487, z původního1.000.000,- Kč na 199.000.000,- Kč, tedy o 198.000.000,- Kč stím, že navýšení základního jmění společnosti nad částku199,000.000,- Kč se, a to bez dalšího, nepřipouští. 10.7.2000 - 5.9.2000
II.Navýšení základního jmění bude provedeno nepeněžitým splacenímnových, "mladých" akcií společnosti, a to:a) 17.900 (sedmnácttisícdevětset) kusů mladých listinných akciíznějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(desettisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu10.003,- Kč, 10.7.2000 - 5.9.2000
b) 19.000 (devatenácttisíc) kusů mladých listinných akciíznějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč(jedentisíc korun českých), každá z nich v emisním kurzu1000,30 Kč. 10.7.2000 - 5.9.2000
III.1. Každá mladá listinná akcie znějící na jméno je, bez ohledu najejí jmenovitou hodnotu, za dále uvedených podmínek,převoditelná. Převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie.V rubopise se uvede název a sídlo právnické osoby nebo jméno abydliště fyzické osoby, která je akcionářem. K účinnosti převoduakcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převoduakcie do seznamu akcionářů. Akcie na jméno může znít i na dvěnebo více osob. Práva s ní spojená pak může vykonávat kterákoliz nich nebo osoba jimi zmocněná. Na vzájemné vztahyspolumajitelů akcie (akcií) znějící (znějících) na jméno sepříslušná ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictvíužijí obdobně. 10.7.2000 - 5.9.2000
2. Každý z akcionářů společnosti má, pro případ zamýšlenéhopřevodu kterékoli z akcií znějících na jméno držené jinýmakcionářem, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jež má vúmyslu jím drženou akcii (akcie) zcizit, oznámí tento svůjúmysl, a to písemně, představenstvu společnosti. Představenstvopak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7 dnů, jemudoručený záměr akcionáře a výčká, po dobu 30ti dnů, na nabídkyostatních akcionářů. Právo převodu pak získá, a to bez dalšího,nejvyšší nabídka. Marným uplynutím 30ti denní lhůty smí akcionářsvé akcie převést na kohokoli. V takovém případě vezmepředstavenstvo uskutečněný převod na vědomí. 10.7.2000 - 5.9.2000
3. V předchozím odstavci upravené předkupní právo je zcelaneúčinné ve vztahu k zakladateli společnosti,Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, IČ 140929 propřípad, že těmito akciemi vypořádává, jako osoba povinná,majetkový podíl oprávněných osob vypočtený v transformacidružstva podle příslušných ustanovení zákona č. 42/1992 Sb.respektive pro případ, že jimi vypořádává vypořádací podílsvých členů a dále pak pro převod akcií na osob blízké, tak jakje vymezuje ustanovení § 116 občanského zákoníku. 10.7.2000 - 5.9.2000
4. V odstavci 2 a 3 upravené předkupní právo ke kterékoli zeshora uvedených akcií je zcela neúčinné pro případ zamýšlenéhopřevodu samostatně převoditelných práv s držením akcie (akcií)spojených, tedy pro případ zamýšleného převodu práva navyplacení dividendy, práva na přednostní upsání nových akcií apráva na likvidační zůstatek. Tato práva lze převést zcela bezomezení. K účinnosti jejich převodu vůči společnosti je všaknutné jejich převod zaznamenat v knize akcionářů společnosti. 10.7.2000 - 5.9.2000
5. Hlasovací právo, jakož i právo na výplatu dividend je prokaždou akcii, bez ohledu na její jmenovitou hodnotu stejné. Zakaždých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie tak akcionáři náležíjeden hlas. 10.7.2000 - 5.9.2000
IV.Vzledem k tomu, že veškeré, shora uvedené mladé akciespolečnosti do budoucna splatí, nepeněžitým plněním dáleuvedeným způsobem a v níže uvedené lhůtě Zemědělsko-obchodnídružstvo Mír Kunovice, IČ 140929, je přednostní právo kupisování těchto akcií stávajícím akcionářem společnosti, a toze zákona, vyloučeno. 10.7.2000 - 5.9.2000
V.Veškeré shora uvedené mladé akcie společnosti budou jejímjediným akcionářem, Zemědělsko-obchodním družstvem Mír Kunovice,IČ 140929 upsány a současně ve 100% výši jejich emisního kurzui splaceny nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy obchodní rejstříkKrajského obchodního soudu v Brně toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře do jím vedeného obchodního rejstříku pravomocnězapíše. Usnesení o povolení zápisu tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku doručí představenstvo společnostiAgrokomplex Kunovice, a.s. svému jedinému akcionáři,Zemědělsko-obchodnímu družstvu Mír Kunovice, nejpozději do třídnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jedinýakcionář společnosti pak může veškeré shora uvedené mladé akciespolečnosti upsat a současně splatit každý pracovní den, v doběod 7.00 hod. do 15.00 hod., a to v kanceláři společnosti. Pokudjediný akcionář společnosti neupíše a současně i ve 100% výšijejich emisního kurzu i nesplatí veškeré mladé akcie společnostive lhůtě shora uvedené, ztrácí toto rozhodnutí svojí platnost. Vtakovém případě se má za to, že k navýšení základního jměníspolečnosti nedošlo. 10.7.2000 - 5.9.2000
VI.Veškeré, shora uvedené mladé akcie společnosti budou splacenynepeněžitým vkladem souboru nemovitého a movitého majetku a dálepak finančních investic Zemědělsko-obchodního družstva MírKunovice, IČ 140929, a to: 10.7.2000 - 5.9.2000
A. Veškerými nemovitostmi podléhající zápisu do katastrunemovitostí až doposud zapsanými na:* LV č. 8, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecKunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště vedeným,* LV č. 1826, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecUherské Hradiště, k.ú. Mařatice vedeným,* LV č. 10, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecUherské Hradiště, k.ú. Mikovice nad Olšavou vedeným:* LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec UherskéHradiště, k.ú. Vésky vedeným,* LV č. 5, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec Podolí,k.ú. Podolí nad Olšavou vedeným,* LV č. 6, Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obecPopovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště vedeným:* LV č. 3652 Katastrálním úřadem Uherské Hradiště pro obec ak.ú. Vracov vedeným, 10.7.2000 - 5.9.2000
s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány vpředmětném rozhodnutí jediného akcionáře. 10.7.2000 - 5.9.2000
B. Veškerými nemovitostmi jediného akcionáře vkladu do katastrunemovitostí nepodléhajících, vystavěných:* v obci Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště,* v obci Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice,* v obci Uherské Hradiště, k.ú. Míkovice nad Olšavou,* v obci Uherské Hradiště, k.ú. Vésky,* v obci Podolí, k.ú. Podolí nad Olšavou,* v obci Popovice, k.ú. Popovice u Uherského Hradiště, 10.7.2000 - 5.9.2000
s tím, že veškeré nemovitosti jsou blíže specifikovány vpředmětném rozhodnutí jediného akcionáře. 10.7.2000 - 5.9.2000
Hodnota vkladu nemovitostí - staveb celkem 136.648.966,- KčHodnota vkladu nemovitostí - pozemků celkem 4.543.730,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
C. Souborem věcí movitých blíže specifikovaných v příloze č. 1rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 40.509.759,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
D. Souborem základního stáda blíže specifikovaného v přílozeč. 2 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 11.334.832,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
E. Souborem zásob - materiálu blíže specifikovaného v přílozeč. 3 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 3.013.455,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
F. Souborem zásob - výrobků blíže specifikovaných v příloze č. 4rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 12.710.251,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
G. Souborem trvalých porostů blíže specifikovaného v přílozeč. 5 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 488.190,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
H. Souborem zásob - zvířat blíže specifikovaného v přílozeč. 6 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 14.337.077,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
I. Souborem pohledávek blíže specifikovaného v příloze č. 7rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 18.746.769,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
J. Souborem zásob - nedokončené výroby, blíže specifikovaného vpříloze č. 8 rozhodnutí, jehož hodnota vkladu činí 6.354.506,-Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
K. Souborem finančních investic, a to:1. podílových cenných papírů v podnicích s rozhodujícím vlivem,tedy:* LAKSYMA, a.s. 3.870 ks akcií na jméno, každá z nich ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč v hodnotě 16.245.987,- Kč2. ostatními investičními cennými papíry a vklady, a to:* akciemi společnosti ZEVOS,a.s. - 348 ks akcií v hodnotě3.475.000,- Kč* vkladem do společnosti RADIX,s.r.o. v hodnotě 102.000,- Kč* vkladem do společnosti ROCHUS,s.r.o. v hodnotě 118.461,- Kč* členským příspěvkem do Agrární komory, ve výši 15.000,- Kč* finančním majetkem tvořeným stavem na spořícím účtu v KB vevýši 17.691.215,- Kč* příjmem příštího období - úroky z termínovaných vkladů ve výši62.311,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
Hodnota vkládaných aktiv celkem 286.638.720,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
VII.Vkládaný majetek je současně zatížen pasivy, a to:1. zákonnými rezervami ve výši 1.297.389,- Kč2. dlouhodobými závazky ve výši 57.395.233,- Kč3. krátkodobými závazky z obchodního styku a zaměstnanců ve výši11.730.572,- Kč4. bankovními úvěry ve výši 15.580.000 Kč a5. ostatními pasivy ve výši 2.571.240,- KčHodnota všech pasiv vkládaných do společnosti činí celkem88.574.434,- Kč 10.7.2000 - 5.9.2000
VIII.Hodnota veškerého majetku vkládaného do společnosti, po odečtenípasiv tak činí, dle znaleckého posudku Ing. Vojtěcha Masaříka zedne 31.3.2000, sp.zn. 2499-97/2000 a Ing. Miloslava Smělíka zedne 31.3.2000, sp.zn. 165-25/2000, celkem 198.064.286,- Kč. 10.7.2000 - 5.9.2000

Aktuální kontaktní údaje Agrokomplex Kunovice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25544047
Obchodní firma: Agrokomplex Kunovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 10.11.1998
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25544047
Firma: Agrokomplex Kunovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Kunovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.11.1998

Kontakty na Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V Úzkých 1487 , 686 04 Kunovice Česká republika
V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice
2.11.2015
Sídlo: V Úzkých 1487 , 686 04 Kunovice Česká republika
V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice
11.7.2014 - 2.11.2015
Sídlo: V Úzkých 1487 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, V Úzkých 1487, PSČ 68604
1.6.2012 - 11.7.2014
Sídlo: 686 04 Kunovice 1487 Česká republika
Kunovice 1487, PSČ 68604
10.11.1998 - 1.6.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: V Úzkých 1487, Kunovice 686 04

Obory činností Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.1.2011
zámečnictví, nástrojářství 25.1.2011
obráběčství 25.1.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.1.2011 - 11.7.2014
hostinská činnost 10.11.1998
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelemzpracování nebo dalšího prodeje 10.11.1998 - 25.1.2011
pronájem motorových vozidel 10.11.1998 - 25.1.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.11.1998 - 25.1.2011
kovoobráběčství 10.11.1998 - 25.1.2011
zámečnictví 10.11.1998 - 25.1.2011
silniční motorová doprava nákladní 10.11.1998 - 25.1.2011

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 25.1.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod

  • Maloobchod se smíšeným zbožím

  • Specializovaný maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1998

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: V Úzkých 1487 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1000948439
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.11.1998

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1998

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.1998

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 4.7.2001

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 4.7.2001

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Gbelec 2.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Ve funkci: od 21.7.2010
Adresa: Mahenova 1647 , 686 03 Staré Město Česká republika
Mahenova 1647, 686 03 Staré Město
Jméno: Marie Janečková 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Ve Strhanci 178 , 686 04 Kunovice Česká republika
Ve Strhanci 178, 686 04 Kunovice
Jméno: Zdeněk Kočíř 2.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.11.2008
Ve funkci: od 2.12.2008
Adresa: 33 , 686 04 Popovice Česká republika
č.p. 33, 686 04 Popovice
Jméno: Alois Vícena 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Ve Strhanci 182 , 686 04 Kunovice Česká republika
Ve Strhanci 182, 686 04 Kunovice
Jméno: František Černý 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Potočná 98 , 686 04 Kunovice Česká republika
Potočná 98, 686 04 Kunovice
Jméno: Antonín Fornůsek 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Na Karmaku 1534 , 686 04 Kunovice Česká republika
Na Karmaku 1534, 686 04 Kunovice
Jméno: Květoslava Doleželová 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: 125 , 686 04 Podolí Česká republika
č.p. 125, 686 04 Podolí
Jméno: Ing. Karel Gbelec 10.11.1998 - 19.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kopánky 1729 , 686 02 Staré Město Česká republika
Staré Město, Kopánky 1729, PSČ 68602
Jméno: Zdeněk Kočíř 10.11.1998 - 30.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 4.11.2008
Adresa: 686 04 Popovice 33 Česká republika
Popovice 33, PSČ 68604
Jméno: Ing. Josef Šnajdar 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: Nová čtvrť 1238 , 686 02 Staré Město Česká republika
Staré Město, Nová čtvrť 1238, PSČ 68602
Jméno: Marie Janečková 10.11.1998 - 25.2.2011
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Strhanci 178 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Ve Strhanci 178, PSČ 68604
Jméno: Alois Vicena 10.11.1998 - 25.2.2011
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Strhanci 182 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Ve Strhanci 182, PSČ 68604
Jméno: František Černý 10.11.1998 - 25.2.2011
Funkce: člen představenstva
Adresa: Potočná 98 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Potočná 98, PSČ 68604
Jméno: Antonín Fornůsek 10.11.1998 - 25.2.2011
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Karmaku 1534 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Na Karmaku 1534, PSČ 68604
Jméno: Ing. Karel Gbelec 19.3.1999 - 25.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mahenova 1647 , 686 02 Staré Město Česká republika
Staré Město, Mahenova 1647, PSČ 68602
Jméno: Zdeněk Kočíř 30.12.2008 - 2.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.11.2008
Ve funkci: od 2.12.2008
Adresa: 686 04 Popovice 33 Česká republika
Popovice 33, PSČ 68604
Jméno: Květoslava Doleželová 27.1.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: 686 04 Podolí 125 Česká republika
Podolí 125, PSČ 68604
Jméno: Ing. Karel Gbelec 25.2.2011 - 2.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Ve funkci: od 21.7.2010
Adresa: Mahenova 1647 , 686 03 Staré Město Česká republika
Staré Město, Mahenova 1647, PSČ 68603
Jméno: Marie Janečková 25.2.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Ve Strhanci 178 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Ve Strhanci 178, PSČ 68604
Jméno: Alois Vicena 25.2.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Ve Strhanci 182 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Ve Strhanci 182, PSČ 68604
Jméno: František Černý 25.2.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Potočná 98 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Potočná 98, PSČ 68604
Jméno: Antonín Fornůsek 25.2.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2010
Adresa: Na Karmaku 1534 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Na Karmaku 1534, PSČ 68604

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Františka Filípková 2.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2010
Adresa: V Humnech 1409 , 686 04 Kunovice Česká republika
V Humnech 1409, 686 04 Kunovice
Jméno: Miroslav Staněk 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2010
Adresa: Na rybníčku 281 , 687 22 Ostrožská Nová Ves Česká republika
Na rybníčku 281, Chylice, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Jméno: Anna Škrášková 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: 223 , 686 04 Popovice Česká republika
č.p. 223, 686 04 Popovice
Jméno: František Jedovnický 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: Pekařská 162 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Pekařská 162, PSČ 68604
Jméno: Milan Orlovský 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: Družstevní 1562 , Uherský Brod Česká republika
Uherský Brod, Družstevní 1562, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801
Jméno: Alois Jakšík 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: 686 04 Podolí 132 Česká republika
Podolí 132, PSČ 68604
Jméno: Josef Odstrčilík 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: Lesní 132 , 686 04 Míkovice Česká republika
Míkovice, Lesní 132, PSČ 68604
Jméno: František Malina 10.11.1998 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 21.6.2010
Adresa: Na Krajině 157 , 686 01 Uherské Hradiště-Vésky Česká republika
Uherské Hradiště-Vésky, Na Krajině 157, PSČ 68601
Jméno: Františka Filípková 27.1.2011 - 2.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Ve funkci: od 25.10.2010
Adresa: V Humnech 1409 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, V Humnech 1409, PSČ 68604
Jméno: Miroslav Staněk 27.1.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2010
Adresa: Na Rybníčku 281 , 687 22 Ostrožská Nová Ves Česká republika
Ostrožská Nová Ves, Na Rybníčku 281, PSČ 68722
Jméno: Anna Škrášková 27.1.2011 - 2.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2010
Adresa: 686 04 Popovice 223 Česká republika
Popovice 223, PSČ 68604

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Alois Vícena
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Gbelec
Člen statutárního orgánu: Marie Janečková
Člen statutárního orgánu: František Černý
Člen statutárního orgánu: Antonín Fornůsek
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Kočíř
Člen statutárního orgánu: Květoslava Doleželová

Vlastníci firmy Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 217 500 000 Kč 100% 30.12.2003
zakladni 216 000 000 Kč 100% 21.8.2002 - 30.12.2003
zakladni 199 000 000 Kč 100% 5.9.2000 - 21.8.2002
zakladni 1 000 000 Kč 100% 10.11.1998 - 5.9.2000

Sbírka Listin Agrokomplex Kunovice, a.s. IČO: 25544047

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2774/SL 49 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 16.6.2015 25.11.2015 27.11.2015 11
B 2774/SL 48 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 17.6.2014 25.11.2015 27.11.2015 11
B 2774/SL 47 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.6.2013 9.9.2014 11.11.2014 11
B 2774/SL 46 notářský zápis rozh. VH, NZ 67/2014 Krajský soud v Brně 19.6.2014 11.7.2014 18.9.2014 11
B 2774/SL 45 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 29.6.2012 31.10.2012 1.11.2012 11
B 2774/SL 44 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 10.4.2012 20.4.2012 11
B 2774/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.12.2010 3.3.2011 5
B 2774/SL 42 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 21.7.2010 3.3.2011 1
B 2774/SL 41 ostatní -zápis ze schůze Krajský soud v Brně 21.7.2010 3.3.2011 1
B 2774/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.10.2010 8.2.2011 14
B 2774/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.12.2010 28.1.2011 5
B 2774/SL 38 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 25.10.2010 28.1.2011 1
B 2774/SL 37 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 160/10 Krajský soud v Brně 15.10.2010 28.1.2011 2
B 2774/SL 36 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 21.6.2010 28.1.2011 2
B 2774/SL 35 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 21.6.2010 9.12.2010 11
B 2774/SL 34 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 29.6.2009 9.12.2010 11
B 2774/SL 33 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 10.5.2010 13.5.2010 1
B 2774/SL 32 ostatní -sml.o nájmu části podniku,2x Krajský soud v Brně 10.5.2010 13.5.2010 6
B 2774/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.12.2008 12.1.2009 1
B 2774/SL 30 ostatní -záp. z vol. sch. předst. Krajský soud v Brně 2.12.2008 12.1.2009 2
B 2774/SL 29 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Brně 4.11.2008 12.1.2009 1
B 2774/SL 28 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 26.6.2008 17.9.2008 12
B 2774/SL 27 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 28.6.2007 17.9.2008 12
B 2774/SL 26 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 17.9.2008 12
B 2774/SL 25 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 29.6.2005 17.9.2008 12
B 2774/SL 24 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 29.6.2004 18.8.2004 9
B 2774/SL 23 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 18.8.2004 8
B 2774/SL 22 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 18.8.2004 7
B 2774/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.3.2004 14.5.2004 14
B 2774/SL 20 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.5.2003 14.5.2004 8
B 2774/SL 19 ostatní -prohlášení vkladatela Krajský soud v Brně 27.5.2003 14.1.2004 2
B 2774/SL 18 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 27.5.2003 14.1.2004 3
B 2774/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 6.2.2003 3.6.2003 6
B 2774/SL 16 posudek znalce - 904 - 002/2003 Krajský soud v Brně 16.1.2003 3.6.2003 22
B 2774/SL 15 ostatní -jmenování znalce Krajský soud v Brně 10.12.2002 3.6.2003 2
B 2774/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 14.8.2002 23.9.2002 6
B 2774/SL 13 ostatní - sml. o úpisu akcií Krajský soud v Brně 12.8.2002 23.9.2002 2
B 2774/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.4.2002 15.8.2002 5
B 2774/SL 11 notářský zápis - val. hromada Krajský soud v Brně 20.12.2001 13.3.2002 20
B 2774/SL 9 posudek znalce č.165-25/2000 + příloha Krajský soud v Brně 31.3.2000 11.7.2000 323
B 2774/SL 8 posudek znalce č.2499-97/2000 + příloha Krajský soud v Brně 31.3.2000 11.7.2000 323
B 2774/SL 7 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 7.6.2000 11.7.2000 24
B 2774/SL 6 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 7.6.2000 11.7.2000 59
B 2774/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.6.2000 11.7.2000 15
B 2774/SL 4 notářský zápis - rozhodn. o dod.č.1 Krajský soud v Brně 3.9.1998 14.12.1998 2
B 2774/SL 3 notářský zápis - dod.č.1 zakl.list. Krajský soud v Brně 3.9.1998 14.12.1998 2
B 2774/SL 2 notářský zápis o zal.spol., stanovy Krajský soud v Brně 16.7.1998 14.12.1998 17
B 2774/SL 1 notářský zápis - zakl.list.,stanovy Krajský soud v Brně 16.7.1998 14.12.1998 18
B 2774/SL 10 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 65

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Agrokomplex Kunovice, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Agrokomplex Kunovice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.