Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Kasejovice IČO: 25212931

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., která sídlí v obci Kasejovice a bylo jí přiděleno IČO 25212931.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. se sídlem v obci Kasejovice byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 18.8.1997
Spisová značka: B 654
IČO: 25212931
Obchodní firma: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.8.1997
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 18.8.1997
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 27. června 2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč na celkovou výši 179.090.000,- Kč,b) upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu není připuštěno,c) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 100 ks nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs emoitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 5.000.000,- Kč, t.j. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 50.000,- Kč.,d) V důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo oakcionářů na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je snížení celkových závazků společnosti a tím i zlepšení její ekonomické bilance,e) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií v celkové výši 5.000.000,- Kčpředem určeným zájemcem, kterým je společnost ALIMPEX-LOUNY spol. s r.o., identifikační číslo 261 19 773,g) připouští se započtení peněžité pohledávky zájemce za společností v celkové výši 5.000.000,- Kč, vzniklé na základě smluv o postoupení pohledávky uzavřené zájemcem se společností ALIMPEX FOOD proti pohledávce na splacení emisního kursu.Smlouvy o úpisu akcií a o započtení budou uzavírány podle následujících pravidel:A) podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek zašle představenstvo společnosti ve trojím vyhotovení zájemci na adresu jeho sídla do dvou týdnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, přičemž podpisy osob jednajících za společnost musí úředně ověřeny.B) zájemci bude písemným oznámením společnosti poskytnuta lhůta k upsání akcií 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.C) představenstvo společnosti je povinno doručit zájemci oznámení dle odst. B. bez zbytečného odkladu poté, co bud epodán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.D) Úpis akciíprovede zájemce podpisem zaslaného návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtení vzájemných pohledávek, přičemž podpisy osob jednajících za zájemce musí být úředně ověřeny.E) Upsání akciíbude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto usnesením se ruší usnesení valné hromady ze dne 5. srpna 2011. 26.7.2012
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 5. srpna 2011 ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 5.000.000,- Kč na celkovou výši 179.090.000,- Kč,b) upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu není připuštěno,c) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí 100 ks nekotovaných kmenových akcií vlistinné podobě znějící na jméno, ojmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč. Emisní kurs emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě abude celkově činit 5.000.000,- Kč, t.j. emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude činit 50.000,- Kč.d) Vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je snížení celkových závazků společnosti atím izlepšení její ekonomické bilance.e) Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií vcelkové výši 5.000.000,- Kč předem určeným zájemcem, kterým je společnost ALIMPEX-LOUNY spol. sr.o., identifikační číslo 261 19 773.g) připouští se započtení peněžitých pohledávek zájemce za společností vcelkové výši 5.000.000,- Kč, vzniklých na základě smluv opůjčce uzavřených mezi zájemcem aspolečností dne 30. května 2008 na částku 4.000.000,- Kč adne 1. července 2011 na částku 1.000.000,- Kč, proti pohledávce nasplacení emisního kursu.Smlouvy oúpisu akcií aozapočtení budou uzavírány podle následujících pravidel:A) návrh smlouvy oúpisu akcií aozapočtení předloží představenstvo společnosti ve trojím vyhotovení zájemci do dvou týdnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou,B) zájemce je oprávněn akceptovat návrh smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení opodání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,C) představenstvo společnosti je povinno doručit zájemci oznámení dle odst. Bbez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuD) upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuE) smlouvy budou uzavírány vsídle společnostiv Kasejovicích čp. 379F) podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny 24.8.2011 - 21.6.2012
Akcie jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu představenstva. 7.7.2006
Zápis rozhodnutí o zvýšení základního jmění: 14.6.2000 - 16.10.2000
1. Rozhodnutí Zemědělského družstva Kasejovice-Smolivec jakojediného akcionáře obchodní společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IČ 25 21 29 31, se sídlem Kasejovice čp. 379,o zvýšení základního jmění obchodní společnosti AgrochovKasejovice-Smolivec, a.s., IČ 25 21 29 31, sídlo Kasejovicečp. 379, z dosavadní výše 172.090.000,- Kč o 2.000.000,- Kč(dva miliony korun českých), to je na částku 174.090.000,- Kč(jedno sto sedmdesát čtyři milionů devadesát tisíc korunčeských). 14.6.2000 - 16.10.2000
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 20 (dvacet)kusů kmenových listinných akicí znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 14.6.2000 - 16.10.2000
3. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přičemž upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. 14.6.2000 - 16.10.2000
4. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteříjsou oprávněni jednat jménem společnosti ke dni emise akcií. 14.6.2000 - 16.10.2000
5. Upsání akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři společnosti,jímž je Zemědělské družstvo Kasejovice-Smolivec, IČ 00 66 94 74,sídlo Kasejovice. 14.6.2000 - 16.10.2000
6. Místem pro upisování akcií a splácení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti v Kasejovicích čp. 379 a to ve lhůtě do 90 dnůode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni,jímž bude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. 14.6.2000 - 16.10.2000
7. Emisní kurs upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 472.791,- Kč (čtyři sta sedmdesát dva tisíc sedm setdevadesát jedna korun českých) za upsání jedné akcie. 14.6.2000 - 16.10.2000
8. Upsání akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem, přičemžpředmětem vkladu jsou nemovitosti a cenné papíry v celkovéčástce dle znaleckých posudků 9.455.831,- Kč, která bylaschválena jako cena nepeněžitého vkladu.Navrhované nepeněžité vklady jsou specifikovány v notářskémzápisu notáře Mgr. Ladislava Černého ze dne 21.4.2000 č.j.NZ 85/2000 a N 79/2000, který byl pořízen o rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění.Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky znalců Ing.Jany Bártové a Ing. Františka Toufara (nemovitosti) a znalcůJaroslava Martínka a ing. Otto Zwiefelhora (cenné papíry). 14.6.2000 - 16.10.2000
Akcie: Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné pouze na osoby, které jsou oprávněnýmiosobami u zakladatele podle zákona č. 42/92 Sb. nebo podlezákona č. 229/91 Sb. ke dni vzniku společnosti nebo se stanouoprávněnými osobami na základě dědictví.Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva.Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě,že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkemakcií, jejichž nominální hodnota představuje více nez 5 %základního jmění společnosti. 18.4.2000 - 7.7.2006
1. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AgrochovKasejovice-Smolivec, a.s. se sídlem v Kasejovicích čp. 379, toje Zemědělského družstva Kasejovice-Smolivec, sídlo Kasejovice,PSČ 335 44, IČ 00669474 o zvýšení základního jmění společnostiAgrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., sídlo Kasejovice čp. 379,IČ 25212931, upsáním nových akcií v rozmezí od 161500000,- Kč do167670000,- Kč, takže základní jmění společnosti bude po zvýšeníčinit od 165920000,- Kč do 172090000,- Kč. Nepřipouští seupisování akcií nad horní hranici navrhovaného zvýšenízákladního jmění.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 10000 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč a od15150 ks do 15767 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 10000,- Kč.Akcie budou vydány v listinné podobě a budou obsahovat obchodníjméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formyakcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií kdatu emise akcií, datum emise, číselné označení a podpis členanebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménemspolečnosti ke dni emise.3. Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři a to Zemědělskémudružstvu Kasejovice-Smolivec se sídlem v Kasejovicích, IČ00669474.4. Místo pro upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu je vsídle akciové společnosti - Kasejovice čp. 379 a to ve lhůtě do30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení krajského soudu ozápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.5. Emisní kurs akcií bude činit:a) 2900,- Kč v případě akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kčb) 29000,- Kč v případě akcií o jmenovité hodnotě 10000,- Kč6. Upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady. Předmětemvkladu jsou na základě rozhodnutí jediného akcionáře tj. ZDKasejovice-Smolivec věci movité i věci nemovité v celkovéhodnotě dle znaleckých posudků 486250226,- Kč (nemovitosti401074703,- Kč, stroje 38344800,- Kč, zvířata 34031865,- Kč,zásoby 9272767,- Kč, nedokončená výroba 3526091,- Kč).Navrhované nepeněžité vklady jsou specifikovány v přílozenotářského zápisu č.j. NZ 16/98, který byl pořízen o rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění. Nepeněžité vkladybyly oceněny znaleckými posudky znalců Ing. Jany Bártové, a Ing.Františka Toufara (nemovitosti), znalců Ing. Václava Kubeše aIng. Václava Hrubého (stroje a zařízení), znalců JaroslavaMartínka, MVDr. Jana Wáchy a Ing. Václava Kubeše (zásoby,zvířata, nedokončená výroba). 16.4.1998 - 9.11.1998

Aktuální kontaktní údaje Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25212931
Obchodní firma: Agrochov Kasejovice - Smolivec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nepomuk
Vznik první živnosti: 7.7.1998
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25212931
Firma: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Kasejovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.8.1997

Základní údaje datové schránky

IČO: 25212931
Jméno subjektu: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: hswtutn

Základní údaje DPH

IČO: 25212931
DIČ: CZ25212931
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
Sídlo: Kasejovice 379 335 44 KASEJOVICE
Zapsal Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, PLZEŇ 3, tel.: 377 160 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2395450207/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 18.8.1997

Kontakty na Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 379 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, čp. 379, okres Plzeň-jih
18.8.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 379 NEOAD, Kasejovice 335 44

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Kasejovice, čp. 379, okres Plzeň-jih

Obory činností Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pořez na katru 7.7.2006
zednictví 9.12.2005
vodoinstalatérství, topenářství 9.12.2005
tesařství 9.12.2005
pokrývačství 9.12.2005
klempířství 9.12.2005
zámečnictví 17.3.2000
jednoduchá dřevovýroba - palety 17.3.2000
silniční motorová doprava nákladní 17.3.2000
hostinská činnost 17.3.2000
ubytovací služby 17.3.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.3.2000
pořez na kartu 17.3.2000 - 7.7.2006
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 18.8.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo provozovny: 1003282717
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zahájení provozování: 7.7.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: 384 , Kasejovice 335 44
Identifikační číslo provozovny: 1003282695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 7.7.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: 379 , Kasejovice 335 44
Identifikační číslo provozovny: 1003282709
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 7.7.1998

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo provozovny: 1003282717
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: 335 43 Mladý Smolivec
Identifikační číslo provozovny: 1003282725
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.7.1998

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.7.1998

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: 335 44 Kasejovice
Identifikační číslo provozovny: 1003282717
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.8.1998

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.2005

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.2005

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.2005

Živnost č. 8 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.3.2005

Živnost č. 9 pořez na katru

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 jednoduchá dřevovýroba - palety

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pokrývačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. František Sedlák 28.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Ve funkci: od 29.5.2013
Adresa: Polánka 4 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Polánka 4, 335 44 Kasejovice
Jméno: Ing. Oldřich Boháč 28.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Ve funkci: od 29.5.2013
Adresa: Sokolská 465 , 312 00 Plzeň Česká republika
Sokolská 465/37, Lobzy, 312 00 Plzeň
Jméno: Miroslav Slavíček 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: Starý Smolivec 76 , 335 01 Mladý Smolivec Česká republika
Starý Smolivec 76, 335 01 Mladý Smolivec
Jméno: Václav Buchl 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: B. Němcové 288 , 439 02 Cítoliby Česká republika
B. Němcové 288, 439 02 Cítoliby
Jméno: Pavel Chára 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: 306 , 335 44 Kasejovice Česká republika
č.p. 306, 335 44 Kasejovice
Jméno: Ing. Václav Šampalík 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: 190 , 335 54 Žinkovy Česká republika
č.p. 190, 335 54 Žinkovy
Jméno: František Šmolík 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: Radošice 37 , 335 01 Mladý Smolivec Česká republika
Radošice 37, 335 01 Mladý Smolivec
Jméno: Ing. Stanislav Šrámek 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: Jezdecká 3276 , 276 01 Mělník Česká republika
Jezdecká 3276, 276 01 Mělník
Jméno: Ing. Ladislav Vágner 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2013
Adresa: 164 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
č.p. 164, 332 04 Nezvěstice
Jméno: Ing. František Sedlák 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Polánka 4 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Polánka 4, okres Plzeň-jih
Jméno: Ing. František Šustr 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Mladý Smolivec 5 , Dožice Česká republika
Dožice, Mladý Smolivec 5
Jméno: Bohumila Šmídová 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Mladý Smolivec 70 , Dožice Česká republika
Dožice, Mladý Smolivec 70
Jméno: Jan Fiala 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Radošice 38 , Dožice Česká republika
Dožice, Radošice 38
Jméno: Václav Kalbáč 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Újezd 1 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Újezd 1, okres Plzeň-jih
Jméno: Stanislav Zach 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Újezd 19 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Újezd 19, okres Plzeň-jih
Jméno: Blažena Suchá 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 326 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 326, okres Plzeň-jih
Jméno: Josef Faměra 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Polánka 13 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Polánka 13, okres Plzeň-jih
Jméno: Lubomír Kříž 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Budislavice 40 , Dožice Česká republika
Dožice, Budislavice 40
Jméno: Václav Šimůnek 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 295 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 295, okres Plzeň-jih
Jméno: František Šmolík 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Radošice 3 , Dožice Česká republika
Dožice, Radošice 3
Jméno: Jiří Vávra 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Starý Smolivec 44 , Dožice Česká republika
Dožice, Starý Smolivec 44
Jméno: Bohumil Krejčí 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 54 , Dožice Česká republika
Dožice 54
Jméno: Václav Hřídel 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 16 , Dožice Česká republika
Dožice 16
Jméno: Pavel Chára 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 306 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 306, okres Plzeň-jih
Jméno: Ing. František Sedlák 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002 do 12.6.2007
Adresa: Polánka 4 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Polánka 4, PSČ 33544
Jméno: Miroslav Slavíček 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Ve funkci: od 31.5.2002 do 12.6.2007
Adresa: Starý Smolivec 76 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Starý Smolivec 76, PSČ 33501
Jméno: Pavel Behenský 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Řesanice 53 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Řesanice 53, PSČ 33544
Jméno: Jan Fiala 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Radošice 38 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Radošice 38, PSČ 33501
Jméno: Josef Faměra 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Polánka 13 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Polánka 13, PSČ 33544
Jméno: Karel Fiala 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Řesanice 29 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Řesanice 29, PSČ 33544
Jméno: Pavel Chára 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 44 Kasejovice 306 Česká republika
Kasejovice 306, PSČ 33544
Jméno: Bohumil Krejčí 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 43 Dožice 54 Česká republika
Dožice 54, PSČ 33543
Jméno: Lubomír Kříž 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Budislavice 40 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Budislavice 40, PSČ 33501
Jméno: Václav Ochotný 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Chloumek 32 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Chloumek 32, PSČ 33544
Jméno: Ing. Václav Šampalík 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 54 Žinkovy 190 Česká republika
Žinkovy 190, PSČ 33554
Jméno: Zdeněk Šampalík 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Polánka 33 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Polánka 33, PSČ 33544
Jméno: Bohumila Šmídová 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Mladý Smolivec 70 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Mladý Smolivec 70, PSČ 33501
Jméno: František Šmolík 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Radošice 37 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Radošice 37, PSČ 33501
Jméno: Stanislav Zach 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Újezd 19 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Kasejovice, Újezd 19, PSČ 33544
Jméno: Ing. Stanislav Šrámek 25.10.2007 - 12.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: Jezdecká 3276 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, Jezdecká 3276, PSČ 27601
Jméno: Ing. Oldřich Boháč 25.10.2007 - 28.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 12.9.2012
Adresa: Sokolská 37 , 312 02 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 31202
Jméno: Ing. František Sedlák 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 44 Kasejovice - Polánka 4 Česká republika
Kasejovice - Polánka 4, PSČ 33544
Jméno: Miroslav Slavíček 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 01 Mladý Smolivec - Starý Smolivec 76 Česká republika
Mladý Smolivec - Starý Smolivec 76, PSČ 33501
Jméno: Václav Buchl 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: B. Němcové 288 , 439 02 Cítoliby Česká republika
Cítoliby, B. Němcové 288, PSČ 43902
Jméno: Pavel Chára 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 44 Kasejovice 306 Česká republika
Kasejovice 306, PSČ 33544
Jméno: Ing. Václav Šampalík 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 54 Žinkovy 190 Česká republika
Žinkovy 190, PSČ 33554
Jméno: František Šmolík 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 01 Mladý Smolivec - Radošice 37 Česká republika
Mladý Smolivec - Radošice 37, PSČ 33501
Jméno: Ing. Ladislav Vágner 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 332 04 Nezvěstice 164 Česká republika
Nezvěstice 164, PSČ 33204
Jméno: Ing. Stanislav Šrámek 12.10.2013 - 28.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: Jezdecká 3276 , 276 01 Mělník Česká republika
Jezdecká 3276, 276 01 Mělník
Jméno: Ing. Oldřich Boháč 28.12.2013 - 28.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 12.9.2012
Adresa: Sokolská 465 , 312 00 Plzeň Česká republika
Sokolská 465/37, Lobzy, 312 00 Plzeň

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Dalibor Šnejdar 28.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: V Hradbách 202 , 269 01 Rakovník Česká republika
V Hradbách 202, Rakovník I, 269 01 Rakovník
Jméno: Ing. Jiří Kurc 28.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2013
Ve funkci: od 28.6.2013
Adresa: 202 , 335 44 Kasejovice Česká republika
č.p. 202, 335 44 Kasejovice
Jméno: Josef Faměra 28.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2013
Adresa: Polánka 13 , 335 44 Kasejovice Česká republika
Polánka 13, 335 44 Kasejovice
Jméno: František Lepič 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 41 , Chloumek Česká republika
Chloumek 41
Jméno: Jan Spour 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Budislavice 2 , Dožice Česká republika
Dožice, Budislavice 2
Jméno: Karel Hrubeš 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: Mladý Smolivec 76 , Dožice Česká republika
Dožice, Mladý Smolivec 76
Jméno: Zdeněk Chára 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 381 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 381, okres Plzeň-jih
Jméno: Josef Bouše 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 350 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 350, okres Plzeň-jih
Jméno: Václav Motejzík 18.8.1997 - 13.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.8.1997 do 19.4.2002
Adresa: 362 , Kasejovice Česká republika
Kasejovice 362, okres Plzeň-jih
Jméno: Ing. Jiří Kurc 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Ve funkci: od 16.7.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 44 Kasejovice 202 Česká republika
Kasejovice 202, PSČ 33544
Jméno: Zdeněk Chára 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Ve funkci: od 16.7.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 44 Kasejovice 381 Česká republika
Kasejovice 381, PSČ 33544
Jméno: Josef Bouše 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: 335 44 Kasejovice 350 Česká republika
Kasejovice 350, PSČ 33544
Jméno: Jan Spour 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.2.2002 do 12.6.2007
Adresa: Budislavice 2 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Budislavice 2, PSČ 33501
Jméno: Jiří Vávra 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Starý Smolivec 44 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Starý Smolivec 44, PSČ 33501
Jméno: Pavel Šmíd 13.6.2003 - 25.10.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.4.2002 do 12.6.2007
Adresa: Mladý Smolivec 70 , 335 01 Nepomuk Česká republika
Nepomuk, Mladý Smolivec 70, PSČ 33501
Jméno: Ing. Dalibor Šnejdar 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Ve funkci: od 5.9.2007 do 12.9.2012
Adresa: V Hradbách 202 , 269 01 Rakovník Česká republika
Rakovník, V Hradbách 202, PSČ 26901
Jméno: Ing. Jiří Kurc 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2007 do 12.9.2012
Ve funkci: od 5.9.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 44 Kasejovice 202 Česká republika
Kasejovice 202, PSČ 33544
Jméno: Josef Faměra 25.10.2007 - 28.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2007 do 12.9.2012
Adresa: 335 44 Kasejovice - Polánka 13 Česká republika
Kasejovice - Polánka 13, PSČ 33544

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. František Sedlák
Člen statutárního orgánu: Miroslav Slavíček
Člen statutárního orgánu: Václav Buchl
Člen statutárního orgánu: Pavel Chára
Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Boháč
Člen statutárního orgánu: František Šmolík
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Šampalík
Člen statutárního orgánu: Ing. Stanislav Šrámek
Člen statutárního orgánu: Ing. Ladislav Vágner

Vlastníci firmy Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 179 090 000 Kč - 18.9.2012
zakladni 174 090 000 Kč - 16.10.2000 - 18.9.2012
zakladni 172 090 000 Kč - 17.3.2000 - 16.10.2000
zakladni 172 090 000 Kč - 9.11.1998 - 17.3.2000
zakladni 4 420 000 Kč - 18.8.1997 - 9.11.1998

Sbírka Listin Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. IČO: 25212931

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 654/SL 82 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2014 Krajský soud v Plzni 11.2.2015 26.5.2015 11.8.2015 1
B 654/SL 81 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 11.2.2015 26.5.2015 11.8.2015 10
B 654/SL 80 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Plzni 11.2.2015 26.5.2015 11.8.2015 2
B 654/SL 79 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 11.2.2015 26.5.2015 11.8.2015 4
B 654/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 11.2.2015 26.5.2015 11.8.2015 3
B 654/SL 77 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 12.2.2014 30.9.2014 21.4.2015 3
B 654/SL 76 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 12.2.2014 30.9.2014 21.4.2015 4
B 654/SL 75 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Plzni 12.2.2014 30.9.2014 21.4.2015 1
B 654/SL 74 účetní závěrka [2013] VZZ Krajský soud v Plzni 12.2.2014 30.9.2014 21.4.2015 2
B 654/SL 73 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 12.2.2014 30.9.2014 21.4.2015 10
B 654/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 28.6.2013 13.3.2014 28.5.2014 2
B 654/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 29.5.2013 13.3.2014 28.5.2014 2
B 654/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.4.2013 13.3.2014 28.5.2014 2
B 654/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání volební komise Krajský soud v Plzni 19.4.2013 13.3.2014 28.5.2014 1
B 654/SL 68 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2012 Krajský soud v Plzni 26.2.2013 7.5.2013 7.5.2013 1
B 654/SL 67 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Plzni 26.2.2013 7.5.2013 7.5.2013 3
B 654/SL 66 účetní závěrka 2012 - příloha Krajský soud v Plzni 26.2.2013 7.5.2013 7.5.2013 10
B 654/SL 65 účetní závěrka 2012 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 26.2.2013 7.5.2013 7.5.2013 2
B 654/SL 64 účetní závěrka 2012 - rozvaha Krajský soud v Plzni 26.2.2013 7.5.2013 7.5.2013 4
B 654/SL 63 notářský zápis Nz 130/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.7.2012 19.7.2012 26.7.2012 5
B 654/SL 62 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 23.2.2012 2.7.2012 2.7.2012 3
B 654/SL 61 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2011 Krajský soud v Plzni 23.2.2012 2.7.2012 2.7.2012 1
B 654/SL 60 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 23.2.2012 2.7.2012 2.7.2012 10
B 654/SL 59 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 23.2.2012 2.7.2012 2.7.2012 2
B 654/SL 58 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 23.2.2012 2.7.2012 2.7.2012 4
B 654/SL 57 notářský zápis Nz 167/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.8.2011 22.8.2011 24.8.2011 5
B 654/SL 56 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 24.2.2011 9.5.2011 9.5.2011 10
B 654/SL 55 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.2.2011 9.5.2011 9.5.2011 2
B 654/SL 54 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.2.2011 9.5.2011 9.5.2011 4
B 654/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2009 Krajský soud v Plzni 24.2.2010 9.7.2010 14.7.2010 1
B 654/SL 52 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 24.2.2010 9.7.2010 14.7.2010 3
B 654/SL 51 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 24.2.2010 9.7.2010 14.7.2010 6
B 654/SL 50 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.2.2010 9.7.2010 14.7.2010 2
B 654/SL 49 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.2.2010 9.7.2010 14.7.2010 4
B 654/SL 48 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 24.2.2009 21.10.2009 21.10.2009 3
B 654/SL 47 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2008 Krajský soud v Plzni 24.2.2009 21.10.2009 21.10.2009 1
B 654/SL 46 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 24.2.2009 21.10.2009 21.10.2009 8
B 654/SL 45 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.2.2009 21.10.2009 21.10.2009 2
B 654/SL 44 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.2.2009 21.10.2009 21.10.2009 4
B 654/SL 43 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 18.2.2008 22.5.2008 7.7.2008 1
B 654/SL 42 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 18.2.2008 7.5.2008 21.5.2008 4
B 654/SL 41 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 18.2.2008 7.5.2008 21.5.2008 7
B 654/SL 40 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Plzni 18.2.2008 7.5.2008 21.5.2008 2
B 654/SL 39 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 18.2.2008 7.5.2008 21.5.2008 3
B 654/SL 38 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2007 Krajský soud v Plzni 18.2.2008 7.5.2008 21.5.2008 2
B 654/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 5.9.2007 15.11.2007 15.11.2007 2
B 654/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 12.6.2007 15.11.2007 15.11.2007 17
B 654/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 12.6.2007 15.11.2007 15.11.2007 2
B 654/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 9.7.2007 15.11.2007 15.11.2007 18
B 654/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.11.2007 15.11.2007 13
B 654/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 12.7.2007 25.9.2007 31.10.2007 9
B 654/SL 31 notářský zápis Nz 132/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2007 25.9.2007 31.10.2007 4
B 654/SL 30 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 22.2.2007 9.7.2007 25.7.2007 4
B 654/SL 29 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Plzni 22.2.2007 9.7.2007 25.7.2007 2
B 654/SL 28 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 22.2.2007 9.7.2007 25.7.2007 7
B 654/SL 27 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 22.2.2007 9.7.2007 25.7.2007 3
B 654/SL 26 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 22.2.2007 9.7.2007 25.7.2007 1
B 654/SL 25 výroční zpráva 2005+audit Krajský soud v Plzni 17.7.2006 28.7.2006 28.7.2006 17
B 654/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.3.2006 27.6.2006 10.7.2006 12
B 654/SL 23 notářský zápis NZ 102/2006, N 93/2006 Krajský soud v Plzni 6.6.2006 27.6.2006 10.7.2006 4
B 654/SL 22 notářský zápis Nz 78/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 11.5.2005 9.12.2005 12.12.2005 6
B 654/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 22.2.2005 14.7.2005 31.8.2005 16
B 654/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 24.2.2004 29.7.2004 5.8.2004 18
B 654/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 26.2.2002 29.7.2004 5.8.2004 13
B 654/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 25.2.2003 9.7.2003 16.7.2003 21
B 654/SL 16 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 3.9.2002 19.5.2003 15
B 654/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 16.7.2002 3.9.2002 19.5.2003 1
B 654/SL 14 ostatní -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 4.7.2002 3.9.2002 19.5.2003 7
B 654/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 31.5.2002 3.9.2002 19.5.2003 3
B 654/SL 12 rozhod. o statut. orgánu, převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH /rozdělení zisku/ Krajský soud v Plzni 19.4.2002 3.9.2002 19.5.2003 4
B 654/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 24.7.2002 5.8.2002 7
B 654/SL 9 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 23.2.2000 6.2.2002 22.2.2002 9
B 654/SL 8 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 17.2.1999 6.2.2002 22.2.2002 10
B 654/SL 7 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 17.2.1998 6.2.2002 22.2.2002 6
B 654/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 21.2.2001 6.2.2002 22.2.2002 9
B 654/SL 6 podpisové vzory členů přestavenstva Krajský soud v Plzni 9.10.2001 12.12.2001 15
B 654/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.6.2001 9.10.2001 12.12.2001 12
B 654/SL 4 notářský zápis NZ 80/2001 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 20.6.2001 9.10.2001 12.12.2001 15
B 654/SL 3 notářský zápis - NZ 85/2000, N 79/2000 Krajský soud v Plzni 21.4.2000 29.11.2000 29.11.2000 5
B 654/SL 2 notářský zápis -NZ 16/98, N 17/98 Krajský soud v Plzni 23.1.1998 26.1.1998 14.5.1998 48
B 654/SL 1 notářský zápis -NZ 84/97, N 94/97 Krajský soud v Plzni 11.6.1997 9.7.1997 15.9.1997 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.