Hlavní navigace

ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci Velké Svatoňovice IČO: 25935267

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Velké Svatoňovice a bylo jí přiděleno IČO 25935267.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. se sídlem v obci Velké Svatoňovice byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci IČO: 25935267

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 23. 2. 2000
Spisová značka: B 2034
IČO: 25935267
Obchodní firma: ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 23.2.2000
Datum vzniku: 23.2.2000
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28. července 2006 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. srpnu 2006. Tímto dnem společnost vstoupila do likvidace. 23.8.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře GBI Investments CZ, a.s. se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ 120 00, id. číslo 60197269 ze dne 30.8.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesátpětmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je kapitalizace pohledávky, kterou má upisovatel obchodní společno st ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, za obchodní společností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data rověž uvedená shora. b) Bude upsán počet 75 (slovy sedmdesátpět) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Upisované akcie budou kmenové, na majitele v l istinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře, který se tohoto práva v rámci svého rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - obchodní společnost ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, uzavře se sp olečností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data rovněž uvedená shora. Lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií jsou stanoveny takto: A) buď 30 (slovy třicet) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slov y pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Úpis akcií bude v tomto případě vázán na rozvazovací podmínku, jíž bude pr ávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a B) nebo (pokud akcie nebudou upsány ve lhůtě dle písmene A) pak ve lhůtě 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této l hůty bude zájemci oznámen, stejně jako v předchozím případě, nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. V obou případech platí, že ve stanovených lhůtách musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a") tohoto rozhodnutí. g) Jediný akcionář dále rozhoduje, v působnosti valné hromady společnosti, o vyslovení souhlasu se vzájemným započtením peněžitých pohledávek, a to pohledávek upisovatele obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, za společností ACOM -INTERNATIONAL GROUP, a.s., data rovněž uvedená shora, z titulu neuhrazených úplat a nákladů spojených s ukončením factoringových operací mezi obchodní společností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora a obchodní společností NLB Factoring, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gorkého 3037/2, poštovní směrovací číslo 702 00, identifikační číslo 476 77 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 930, které byly obchodní společností NLB Factori ng, a.s., data uvedená shora, postoupeny obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, na základě smluv o postoupení pohledávek ze dne 12.5.2005 a 15.6.2005, proti pohledávce obchodní společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uve dená shora, za upisovatelem obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, která vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií, takto: - Proti peněžité pohledávce za upisovatelem - obchodní společností ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, která společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií ve výši 75.000. 000,- Kč (slovy sedmdesátpětmilionů českých), které obchodní společnost ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, upíše, budou částečně započteny její peněžité pohledávky za společností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, v celkové výši 75.005.421,91 Kč (slovy sedmdesátpětmilionůpěttisícčtyřistadvacetjedna koruna česká, devadesátjeden haléř), které byly obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data rovněž uvedená shora, postoupeny obchodní společností NLB Factoring, a.s., data uveden á shora, jako pohledávky za obchodní společností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., vzniklé z titulu neuhrazených úplat a nákladů spojených s ukončením factoringových operací. - Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohody o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že upisovatel obchodní společnost ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, d oručí obchodní společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 60 (slovy šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 30 (slovy třiceti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a  to před podáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisného kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. - Z uvedeného dále vyplývá, že na základě tohoto zápočtu zcela zanikne pohledávka obchodní společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, za obchodní společností ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, vzniklá z titulu její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií ve výši 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesátpětmilionů korun českých) a zároveň částečně zaniknou peněžité pohledávky obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shora, za obchodní společností ACOM-INTERNAT IONAL GROUP, a.s., data uvedená shora, vzniklé z titulu neuhrazených úplat a nákladů spojených s ukončením factoringových operací společnosti NLB Factoring, a.s, data uvedená shora, postoupené obchodní společnosti ROTOPRINT spol. s r.o., data uvedená shor a, jejichž výše bude po tomto zápočtu činit 5.421,91 Kč (slovy pěttisícčtyřistadvacetjednu korunu českou, devadestájeden haléř). 9.9.2005 - 6.10.2005
Valná hromada společnosti rozhodla všemi přítomnými akcionáři o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku 13.000.000,- Kč (slovy třináctmilionů korun českých), upsáním nových akcií níže uvedeným způsobem, kdy důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení ekonomického potenciálu společnosti: 27.2.2001 - 17.9.2003
1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je částka 13.000.000,- Kč (slovy třináctmilionů korun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 13.000.000,- Kč (slovy třináctmilionů korun českých). 27.2.2001 - 17.9.2003
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 13 (slovy třináct) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), druh a forma upisovaných akcií: Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, které nebudou veřejně obchodovatelné. 27.2.2001 - 17.9.2003
3. Práva akcionáře: Valná hromada společnosti rozhodla, všemi přítomnými akcionáři, že všechny akcie této emise budou upsány na základě dohody všech akcionářů (v souladu s ustanovením § 205 Obchodního zákoníku) a to tak, že všechny akcie této emise upíše, na základě této dohody, stávající akcionář obchodní společnost ACOM - PRAHA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Unhošťská ul., IČO 62914197, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle C, vložka 35368. 27.2.2001 - 17.9.2003
4. Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala. 27.2.2001 - 17.9.2003
5. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem upisovatele. 27.2.2001 - 17.9.2003
6. Akcie budou upisovány v sídle notářské kanceláře JUDr. Olgy Medunové, notářky v Náchodě, v Náchodě, Riegrově ulici 161, ve lhůtě 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění, za emisní kurz jenž odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za jednu akcii. 27.2.2001 - 17.9.2003
7. Upisovatel je povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 30% ve lhůtě nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne upsání akcií na bankovní účet číslo 8010-0600625143/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha 1, Na Poříčí 24. 27.2.2001 - 17.9.2003
8. Lhůta pro doplacení emisního kurzu nově upsaných akcií: Emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen doplatit emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií rovněž na bankovní účet číslo 8010-0600625143/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha 1, Na Poříčí 24. 27.2.2001 - 17.9.2003
Jediný akcionář společnosti přijímá záměr navýšit základní jmění společnosti ze stávajícího 1.000.000,- Kč (slovy jednohomilionu korun českých) o 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy dvacetpětmilionů korun českých) níže uvedeným způsobem, kdy důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení jejího ekonomického potencionálu: 26.10.2000 - 12.4.2001
1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno: 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimilionů korun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimilionů korun českých) 26.10.2000 - 12.4.2001
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Počet akcií 24 (slovy dvacetčtyři) kusů akcií, jmenovitá hodnota 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), na jednu akcii, druh a forma upisovaných akcií: kmenové akcie na majitele v listinné podobě, které nebudou veřejně obchodovatelné. 26.10.2000 - 12.4.2001
3. Práva akcionáře: Akcie nebudou upsány dosavadním akcionářem, ale na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti budou nabídnuty k úpisu těmto konkrétním obchodním společnostem: - ACOM-PRAHA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Unhošťská ul., IČO 62914197 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých). Úpis akcií peněžitým vkladem lze provést v hodnotě vkladu 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) na jednu akcii. - ACOM-International spol. s r.o., se sídlem Velké Svatoňovice 375, PSČ 542 35, IČO 63672456 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) Úpis akcií nepeněžitým vkladem lze provést v hodnotě vkladu 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) na jednu akcii. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem upisovatelů takto: - ACOM-PRAHA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Unhošťská ul., IČO 62914197 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) sama splatí jí upsané akcie svým peněžitým vladem. - ACOM-International spol. s r.o., se sídlem Velké Svatoňovice 375, PSČ 542 35, IČO 63672456 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) sama splatí jí upsané akcie svým nepeněžitým vkladem, který je tvořen těmito nemovitostmi: Průmyslovým objektem číslo popisné 375 na zastavěné ploše číslo 736 a zastavěné ploše číslo 808, zastavěnou plochou číslo 736, staveništěm - ostatní plochou číslo 62/2, staveništěm - ostatní plochou číslo 62/3, to vše s příslušenstvím a součástmi, tj. skladovou halou a venkovními úpravami, zapsané na listu vlastnictví číslo 744 pro katastrální území a obec Velké Svatoňovice u Katastrálního úřadu v Trutnově. Tyto výše uvedené nemovitosti byly oceněny těmito znaleckými posudky, jednak znaleckým posudkem znalce Ing. Zdeňka Mrštiny, Trutnov, Horská 589, číslo posudku 65-25/2000, ze dne 18.8.2000 na částku 12.969.370,- Kč a jednak znaleckým posudkem znalkyně Věry Kozákové, Česká Skalice, Družstevní 464, číslo posudku 2345-112/00, ze dne 17.8.2000 na částku 12.360.370,- Kč. Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala. 26.10.2000 - 12.4.2001
4. Akcie budou upisovány v sídle obchodní společnosti ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. ve lhůtě 1 (slovy jeden) měsíc ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za jednu akcii. 26.10.2000 - 12.4.2001
5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši 100% ve lhůtě nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne jejich upsání takto: - ACOM-PRAHA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Unhošťská ul, IČO 62914197 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) na bankovní účet číslo 8010-0600625143/0300, vedený u ČSOB, a.s. Praha 1, Na Poříčí 24. ACOM-International spol. s r.o., se sídlem Velké Svatoňovice 375, PSČ 542 35, IČO 63672456 ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů korun českých) tak, že na základě prohlášení vkladatel o vložení nemovitostí do obchodní společnosti převede vlastnické právo ke všem shora uvedeným nemovitostem na obchodní společnost ACOM-INTERNATIONAL GROUP,a.s. 26.10.2000 - 12.4.2001

Aktuální kontaktní údaje ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25935267
Obchodní firma: ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 23. 2. 2000
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25935267
Firma: ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Trutnov
Základní územní jednotka: Velké Svatoňovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 23. 2. 2000

Kontakty na ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci IČO: 25935267

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 375, Velké Svatoňovice 54235, Česká republika 4.10.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: 375, Velké Svatoňovice 54235

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 375, Velké Svatoňovice 54235

Obory činností ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci IČO: 25935267

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Polygrafická výroba 26.10.2000
Výroba obalových materiálů v rámci živnosti volné 26.10.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.2.2000

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 6. 2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 23. 2. 2000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Tisk a činnosti související s tiskem
Nespecializovaný velkoobchod

Vedení firmy ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci IČO: 25935267

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Milan Hofman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2005 do 23.8.2006
Adresa Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují
Jméno Ing. Josef Žďárský
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 5.8.2005 do 8.8.2005
Adresa Seydlerova 2147/11, 15800 Praha 5
Jméno ing. Petr Förstl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.8.2005 do 8.8.2005
Adresa Boženy Vikové-Kunětické 2572, 53002 Pardubice
Jméno Ing. Petr Novotný
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.8.2005 do 8.8.2005
Adresa U Hřiště 242, 53352 Srch
Jméno Ing. Josef Žďárský
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 23.2.2000 do 5.8.2005
Adresa Seydlerova 2147/11, Praha 5
Jméno Ing. Jan Koktan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.6.2004 do 5.8.2005
Adresa Hanojská 2831, Tábor
Jméno Tereza Vaňková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.6.2004 do 5.8.2005
Adresa Úpická 337, Malé Svatoňovice
Jméno Ing. Petr Novotný
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.8.2005 do 5.8.2005
Adresa U Hřiště 242, 53352 Srch
Jméno Vladimír Ferkl
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.2.2000 do 8.6.2004
Adresa Polská 205/15, Trutnov
Jméno Milan Hofman
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 23.2.2000 do 8.6.2004
Adresa Vrchovinská 944, Nové Město nad Metují

Vlastníci firmy ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci IČO: 25935267

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 113 000 000 Kč 100% 6.10.2005
Základní kapitál 38 000 000 Kč 100% 17.9.2003 - 6.10.2005
Základní kapitál 25 000 000 Kč 100% 12.4.2001 - 17.9.2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč 100% 23.2.2000 - 12.4.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 113 6.10.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 38 17.9.2003  - 6.10.2005
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 25 12.4.2001  - 17.9.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 26.10.2000  - 12.4.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 23.2.2000  - 26.10.2000

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ACOM-INTERNATIONAL GROUP, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.