AB Silvretta s.r.o. v likvidaci Praha IČO: 45192286

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AB Silvretta s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45192286.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AB Silvretta s.r.o. v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Projektová činnost ve výstavbě , provádění bytových a občanských staveb , provádění průmyslových staveb a další.

Základní údaje o AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.11.2015
Spisová značka: C 249189
IČO: 45192286
Obchodní firma: AB Silvretta s.r.o. v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.5.2006
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 30.4.1992
Jediný společník společnosti rozhodl dne 26.04.2018 o zrušení společnosti, jejím vstupu do likvidace a o jmenování likvidátora, a to vše s účinností ke dni 01.05.2018. 3.5.2018
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 17.04.2014, schváleného dne 26.05.2014, došlo k rozdělení společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 451 92 286, se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345, jako rozdělované společnosti, odštěpením sloučením se společností AB New s.r.o., IČ: 242 10 323, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188951, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost AB New s.r.o. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o., jak je uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením, který je uložen ve sbírce listin. 1.6.2014
Společnost ALPINE stavební společnost CZ a.s. změnila ke dni 01. 05. 2006 právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. 18.5.2006
Dne 09.09.2005 přijala valná hromada společnosti následující usnesení: 1) valná hromada určuje, na základě Výpisu z registru emitenta I včetně správy CP a zástav, vydaného Střediskem cenných papírů, se sídlem P.O.Box 50, Rybná 14, 110 05 Praha 1, dne pátého září roku dva tisíce pět (5.9.2005) o počtech a jmenovitých hodnotác h akcií emitovaných společností ALPINE stavební společnost CZ a.s., které jsou v majetku Hlavního akcionáře, na základě listinných akcií znějících na majitele se jmenovitou hodnotou Kč 10.000,-- (slovy: deset tisíc korun českých), které byly předloženy Hl avním akcionářem a dále dle prohlášení společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH, že společnost Alpine Mayreder Bau GmbH, se sídlem 5020 Salzburg, Reichenhallerstrasse 7, Rakouská republika, zapsaná v seznamu firem Rakouské republiky pod číslem FN 58237 v, je Hlavním akcionářem společnosti ALPINE stavební společnost CZ a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ALPINE stavební společnost CZ a.s. ve výši 96,16 % (devadesát šest procent a šestnáct setin procenta), neboť Hlavnímu akcionáři vlastnicky nále ží akcie o souhrnné jmenovité hodnotě Kč 389.419.000,-- (tři sta osmdesát devět milionů čtyři sta devatenáct tisíc korun českých); 2) valná hromada konstatuje, že akcionář Alpine Mayreder Bau GmbH, se sídlem 5020 Salzburg, Reichenhallerstrasse 7, Rakouská republika, zapsaná v seznamu firem Rakouské republiky, pod číslem FN 58237 v je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatníc h akcionářů podle zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; 3) valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: - všechny kmenové listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách Kč 500,-- (pět set korun českých), Kč 1.000,-- (jeden tisíc korun českých) a Kč 10.000,- (deset tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tzn. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře - společnost Alpine Mayreder Bau GmbH, se sídlem 5020 Salzburg, Reichenhallerstrasse 7, Rakouská republika, zapsanou v seznamu firem Rakouské republiky, pod číslem FN 58237 v, za podmín ek stanovených zákonem číslo 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; 4) valná hromada určuje že: a) výše protiplnění činí: - Kč 98,50 (devadesát osm korun českých 50/100) za každou jednu kmenovou listinnou akcii, vydanou v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě Kč 500,-- (pět set korun českých) znějící na majitele, - Kč 197,-- (jedno sto devadesát sedm korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii, vydanou v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-- (jeden tisíc korun českých) znějící na majitele, - Kč 1.970,-- (jeden tisíc devět set sedmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii, vydanou v zaknihované či listinné podobě, o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- (deset tisíc korun českých) znějící na majitele, b) výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, dne 8.srpna 2005 pod číslem 050808; 5) valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2 ObchZ. 6.10.2005 - 1.5.2006
Základní kapitál se zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku jako součást finanční restrukturalizace, účelem které je snížení zadluženosti v zájmu zachování podnikatelské činnosti společnosti. Dle § 203 odst. 2 písm. a), b) obchodního zákoníku Základní kapitál se zvyšuje o částku 62.000.000,-Kč, tj. ze stávající výše základního kapitálu ve výši 342 973 000,-Kč na částku 404 973 000,-Kč upsáním 6 200 kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o nominální hodnotě jedné akcie 10. 000,-Kč s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Dle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku Emisní kurz je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, tj. 10.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů ke splacení emisního kurzu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednost ní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak , že na jednu dosavadní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá podíl 18,10 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na jednu dosavadní a kcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl 1,81 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, na jednu dosavadní akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl 1,81 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000, -Kč a na jednu dosavadní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,-Kč připadá podíl 0,90 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč s tím, že lze upi sovat pouze celé akcie. Úpis nových akcií proběhne ve dvou kolech s tím, že v prvním kole upisování budou upisovány akcie s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a ve druhém kole upisování budou všechny akcie, které nebyly upsány s využití m přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. První kolo, jehož se mohou účastnit výhradně současní akcionáři za účelem využití přednostního práva, bude zahájeno 20. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o záp isu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Představenstvo společnosti je v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do 10 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v O stravě o zapsání usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne , počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Místem úpisu akcií v 1. kole upisování je sídlo společnosti ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 13 a akcie bude možné upsat v kanceláři č. 41 v každý den lhů ty pro úpis od 8,00 do 15,00 hodin. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. Dle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v 1. kole jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1. kole a to na bankovní účet č. 6844590247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Valašské Meziříčí, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Dle ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je Alpine Mayreder Bau GmbH, se sídlem Reichenhallstrasse 7, Salzburg 5020. Dle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet 50. dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Počátek lhůty pro úpis akcií v 2. kole upisování, tj. akcií které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH oznámen písemným sdě lením zaslaným na sídlo této společnosti, nebo předáním osobně statutárnímu zástupci této společnosti, nejpozději do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1 . kole úpisu akcií. Místem úpisu akcií v 2. kole je sídlo společnosti ve Valašském Meziříč í, Jiráskova 13, a akcie bude možné v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 upsat v kanceláři č. 41 v každý den lhůty pro úpis od 8,00 do 15,00 hodin. Emisní kurs akcií, které budou upisovány v 2. kole, tj. bez využití přednostního práva na úpis akcií, je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, tj. 10.000,-Kč za 1 akcii. Emisní kurs akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2. kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a společnost je povinna emisní kurs akcií upsaných v 2. kole up isování splatit započtením nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2. kole upisování. Dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku Připouští se započtení peněžité pohledávky proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku Alpine Mayreder Bau GmbH Salzburg ve výši 62,000.000,-Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 31.12.2002 uzavřené mezi Alpine Mayreder Bau Gmb H Salzburg jako věřitelem na straně jedné a ALPINE stavební společnost CZ a.s. jako dlužníkem na straně druhé. Důvodem započtení je snaha společnosti řešit svůj závazek vůči Alpine Mayreder Bau GmbH a zájem na oddlužení společnosti. Představenstvo společnosti je povinno do 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2. kole zaslat společnosti Alpine Mayreder Bau Gmbh návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Alpine Mayreder Bau Gmbh proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2. kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat počet akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2. kole upisování akcií, výši pohledávky odpovídající výši emisního ku rzu takto upsaných akcií a specifikaci pohledávky, která bude vůči pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií započtena. Společnost Alpine Bau Mayreder GmbH je povinna nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2 . kole uzavří t se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Alpin e Mayreder Bau GmbH v 2. kole a splatit tímto 100 % emisního kurzu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2. kole upisování. 24.9.2003 - 23.6.2004
Základní kapitál se zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku jako součást finanční restrukturalizace, účelem které je snížení zadluženosti společnosti v zájmu zachování podnikatelské činnosti společnosti. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. a),b) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Základní kapitál se zvyšuje o částku 85.000.000,- Kč, t.j. ze stávající výše základního kapitálu ve výši 257.973.000,- Kč na částku 342.973.000,- Kč upsáním 8.500 kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o nominální hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Emisní kurz je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, t.j. 10.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů ke splacení emisního kurzu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 32,95% na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl 3,30% na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl 3,30% na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a na jednu dosavadní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá podíl 1,65% na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 4.11.2002 - 4.6.2003
Úpis nových akcií proběhne ve dvou kolech s tím, že v prvním kole upisování budou upisovány akcie s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a ve druhém kole upisování budou všechny akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. První kolo, jehož se mohou účastnit výhradně současní akcionáři za účelem využití přednostního práva, bude zahájeno 20. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Představenstvo společnosti je v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do 10 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Místem úpisu akcií v 1. kole upisování je sídlo společnosti ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 13 a akcie bude možné upsat v kanceláři č. 79 v každý den lhůty pro úpis od 8,00 do 15,00 hodin. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v 1.kole jsou povinni splatit 100% emisního kursu upsaných akcií do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1.kole a to na bankovní účet č. 306552000/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je Alpine Mayreder Bau GmbH, se sídlem Reichenhallstrasse 7, Salzburg 5020. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet 50.dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Počátek lhůty pro úpis akcií v 2.kole upisování, tj. akcií které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH oznámen písemným sdělením zaslaným na sídlo této společnosti, nebo předáním osobně statutárnímu zástupci této společnosti, nejpozději do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1.kole úpisu akcií. Místem úpisu akcií v 2.kole je sídlo společnosti ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 13, a akcie bude možné v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 upsat v kanceláři č. 79 v každý den lhůty pro úpis od 8,00 do 15,00 hodin. Emisní kurs akcií, které budou upisovány v 2.kole, tj. bez využití přednostního práva na úpis akcií, je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, tj. 10.000,- Kč za 1 akcii. Emisní kurs akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2.kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a společnost je povinna emisní kurs akcií upsaných v 2.kole upisování splatit započtením nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2. kole upisování. 4.11.2002 - 4.6.2003
Dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku 4.11.2002 - 4.6.2003
Připouští se započtení peněžité pohledávky proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku Alpine Mayreder Bau GmbH Salzburg ve výši 85,000.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 31.12.2001 uzavřené mezi Alpine Mayreder Bau GmbH Salzburg jako věřitelem na straně jedné a ALPINE stavení společnost CZ a.s. jako dlužníkem na straně druhé. Důvodem započtení je snaha společnosti řešit svůj závazek vůči Alpine Mayreder Bau GmbH a zájem na oddlužení společnosti. 4.11.2002 - 4.6.2003
Představenstvo společnosti je povinno do 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2.kole zaslat společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2.kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat počet akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2.kole upisování akcií, výši pohledávky odpovídající výši emisního kurzu takto upsaných akcií a specifikaci pohledávky, která bude vůči pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií započtena. Společnost Alpine Mayreder Bau GmbH je povinna nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2.kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Alpine Mayreder Bau GmbH proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2.kole a splatit tímto 100% emisního kurzu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau GmbH v 2.kole upisování. 4.11.2002 - 4.6.2003
Společnost na základě Smlouvy o převzetí jmění uzavřené dne 27.8.2001 mezi ALPINE-IPS OSTRAVA, a.s. jako hlavním společníkem a ALPINE-SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY spol. s r.o. jako zanikající společnost převzala jmění zanikající ALPINE-SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY, spol. s r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova ul. 13, IČ: 42868386, která byla zrušena bez likvidace s převodem jmění na ALPINE stavební společnost CZ a.s. (dříve ALPINE-IPS OSTRAVA, a.s.). 17.12.2001 - 1.5.2006
Rozhodnutím valné hromady ze dne 28.6.2001 se základní kapitál zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku jako součást finanční restrukturalizace, účelem které je snížení zadluženosti společnosti v zájmu zachování podnikatelské činnosti společnosti. 12.11.2001 - 26.6.2002
Základní kapitál se zvyšuje o částku 85,991.000,- Kč, t.j. ze stávající výše základního kapitálu ve výši 171,982.000,- Kč na částku 257,973.000,- Kč, upsáním 171.982 kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o nominální hodnotě jedné akcie 500,- Kč s charakterem neregistrovaných cenných papírů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 12.11.2001 - 26.6.2002
Emisní kurs je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, tj. 500,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů ke splacení emisního kursu peněžitými vklady a to tak, že dosavadní akcionáři vlastnící akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč budou oprávněni upsat dvě nové akcie za každou akcii v jejich držení. V případě akcionářů vlastnících akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč jsou tito akcionáři oprávněni upsat jednu novou akcii za každých 500,- Kč nominální hodnoty akcie v jejich držení. Úpis nových akcií proběhne ve dvou kolech s tím, že v 1. kole upisování budou upisovány akcie s využitím přednostního práva akcionářů dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a v 2. kole upisování budou všechny akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. První kolo, jehož se mohou účastnit výhradně současní akcionáři za účelem využití přednostního práva, bude zahájeno 20 dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Představenstvo společnosti je v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do 10 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Místem úpisu akcií v 1. kole upisování je sídlo společnosti v Ostravě-Bartovicích, Šenovská 393 a akcie bude možné upsat v kanceláři č. 201 v každý dne lhůty pro úpis v době od 8,00 hod do 15,00 hodin. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. 12.11.2001 - 26.6.2002
Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v 1. kole jsou povinni splatit 100% emisního kursu upsaných akcií do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1. kole a to na bankovní účet č. 306552000/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočka Ostrava otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. 12.11.2001 - 26.6.2002
Ve druhém kole budou všechny akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je Alpine Mayreder Bau G.m.b.H., se sídlem Reichenhallstrasse 7, Salzburg 5020. 12.11.2001 - 26.6.2002
Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet 50 dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na 15 dní. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v 2 kole upisování, tj. akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. oznámen písemným sdělením zaslaným na sídlo této společnosti, nebo předáním osobně statutárnímu zástupci této společnosti, nejpozději do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 1 kole úpisu akcií. Místem úpisu akcií v 2 kole je sídlo společnosti v Ostravě-Bartovicích, Šenovská 393 a akcie bude možné v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsat v kanceláři č. 201 v každý den lhůty pro úpis v době od 8,00 hod do 15,00 hodin. emisní kurs akcií, které budou upisovány v 2 kole, tj. bez využití přednostního práva na úpis akcií, je stanoven ve výši nominální hodnoty akcie, tj. 500,- Kč za 1 akcii. Emisní kurs akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. v 2.kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a společnost je povinna emisní kurs akcií upsaných v 2.kole upisování splatit započtením nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2 kole upisování. 12.11.2001 - 26.6.2002
Připouští se započtení peněžité pohledávky proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávku Alpine Mayreder Bau G.m.b.H., ve výši 86,000.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 31.12.2000 uzavřené mezi Alpine Mayreder Bau G.m.b.H., jako věřitelem na straně jedné a ALPINE-IPS OSTRAVA, a.s. jako dlužníkem na straně druhé. Důvodem započtení je snaha společnosti řešit svůj závazek vůči Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. a zájem na oddlužení společnosti. 12.11.2001 - 26.6.2002
Představenstvo společnosti je povinno do 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2.kole zaslat společnosti Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. v 2 kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat počet akcií upsaných společností Alpine Bau Mayreder G.m.b.H. v 2.kole upisování akcií, výši pohledávky odpovídající výši emisního kursu takto upsaných akcií a specifikaci pohledávky, která bude vůči pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií započtena. Společnost Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. je povinna nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v 2.kole uzavřít se společností smlouvou o započtení pohledávky společnosti Alpine Bau G.m.b.H. Mayreder proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných společností Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. v 2 kole úpisu akcií a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsných společností Alpine Mayreder Bau G.m.b.H. v 2.kole upisování. 12.11.2001 - 26.6.2002
Rozhodnutím valné hromady ze dne 31.8.1999 se základní jmění společnosti zvyšuje o částku 80,000.000,-Kč ze stávající výše základního jmění 91,982.000,-Kč na 171,982.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií nepeněžitým vkladem. Upisování základního jmění nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Bude upsáno 8.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč s charakterem veřejně neobchodovatelných akcií s tím, že výše emisního kurzu jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě, tj. 10.000,-Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu je, v souladu s § 59, odst. 7 obchodního zákoníku, pohledávka společnosti Alpine Bau G.m.b.H. Salzburg vůči společnosti ALPINE -IPS OSTRAVA a.s.. Pohledávka je již splatná a splacení vkladu bude provedeno smlouvou o postoupení pohledávky, která bude uzavřena v sídle společnosti, v sekretariátu ředitele, do 30-ti dnů ode dne , kdy rozhodnutí obchodního soudu o zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku nabude právní moci, s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí obchodního soudu nabude právní moci. Pohledávka bude upsána ve výši 80,000.000,-Kč, k čemuž valná hromada vyslovuje souhlas. Znaleckým posudkem znalce Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc., číslo znaleckého posudku 7218/99, byla hodnota pohledávky stanovena ve výši 81,063.000,-Kč a znaleckým posudkem Ing. Alfréda Przeczka, číslo znaleckého posudku 610/99, byla hodnota pohledávky stanovena ve výši 81,060.000,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že akcie na zvýšení základního jmění budou upsány nepeněžitým vkladem, akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny budou upsány jedním upisovatelem, společností Alpine Bau G.m.b.H. Salzburg. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou po upsání akcí a splacení nepeněžitého vkladu vydány upisovateli společnosti Alpine Bau G.m.b.H. Salzburg, bude tvořit emisní ážio. 11.7.2000 - 27.6.2001
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992 - 1.5.2006
Den vzniku: 1. 5. 1992 30.4.1992 - 1.5.2006

Aktuální kontaktní údaje AB Silvretta s.r.o. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45192286
Obchodní firma: AB Silvretta s.r.o. v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 10.11.1992
Celkový počet živností: 34

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45192286
Firma: AB Silvretta s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 25.9.2015
Sídlo: Jiráskova 613/13 , Valašské Meziříčí 757 01 8.7.2014 - 25.9.2015
Sídlo: Jiráskova 613/13 , Valašské Meziříčí 757 01 22.9.2004 - 8.7.2014
Sídlo: Jiráskova 613/13 , Valašské Meziříčí 757 01 12.11.2001 - 22.9.2004
Sídlo: Šenovská 463/393 , Ostrava 717 00 30.4.1992 - 12.11.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 140 00

Obory činností AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výkon zeměměřických činností 25.9.2015 - 28.8.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.11.2014 - 28.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.3.2010 - 18.11.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.9.2004 - 22.3.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.9.2004 - 22.3.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.9.2004 - 22.3.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.9.2004 - 22.3.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.9.2004 - 18.11.2014
projektová činnost ve výstavbě 9.12.2003 - 22.3.2006
výkon zeměměřičských činností 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 9.12.2003 - 22.3.2006
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.12.2003 - 22.3.2006
projektová činnost ve výstavbě 9.12.2003 - 22.3.2006
projektová činnost ve výstavbě 9.12.2003 - 22.3.2006
projektová činnost ve výstavbě 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 9.12.2003 - 22.3.2006
výkon zeměměřičských činností 9.12.2003 - 22.3.2006
kovoobráběčství 9.12.2003 - 22.3.2006
výkon zeměměřičských činností 9.12.2003 - 22.3.2006
výkon zeměměřičských činností 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 9.12.2003 - 22.3.2006
opravy silničních vozidel 9.12.2003 - 22.3.2006
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.12.2003 - 22.3.2006
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.12.2003 - 22.3.2006
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava osobní 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 9.12.2003 - 22.3.2006
kovoobráběčství 9.12.2003 - 22.3.2006
kovoobráběčství 9.12.2003 - 22.3.2006
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 22.3.2006
kovoobráběčství 9.12.2003 - 22.3.2006
opravy silničních vozidel 9.12.2003 - 22.3.2006
opravy silničních vozidel 9.12.2003 - 22.3.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg za jeden kus balení 9.12.2003 - 22.3.2006
opravy silničních vozidel 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.12.2003 - 22.3.2006
pronájem a půjčování věcí movitých 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava osobní 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava osobní 9.12.2003 - 22.3.2006
velkoobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
silniční motorová doprava osobní 9.12.2003 - 22.3.2006
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 22.3.2006
specializovaný maloobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 22.3.2006
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 22.3.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg za jeden kus balení 9.12.2003 - 22.3.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg za jeden kus balení 9.12.2003 - 22.3.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg za jeden kus balení 9.12.2003 - 22.3.2006
realitní činnost 9.12.2003 - 22.3.2006
pronájem a půjčování věcí movitých 9.12.2003 - 22.3.2006
pronájem a půjčování věcí movitých 9.12.2003 - 22.3.2006
ubytovací služby 9.12.2003 - 22.3.2006
pronájem a půjčování věcí movitých 9.12.2003 - 22.3.2006
velkoobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
velkoobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
velkoobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
specializovaný maloobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
specializovaný maloobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
specializovaný maloobchod 9.12.2003 - 22.3.2006
realitní činnost 9.12.2003 - 22.3.2006
realitní činnost 9.12.2003 - 22.3.2006
realitní činnost 9.12.2003 - 22.3.2006
ubytovací služby 9.12.2003 - 22.3.2006
ubytovací služby 9.12.2003 - 22.3.2006
ubytovací služby 9.12.2003 - 22.3.2006
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 9.12.2003 - 4.3.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 9.12.2003 - 4.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 9.12.2003 - 4.3.2010
velkoobchod 9.12.2003 - 4.3.2010
specializovaný maloobchod 9.12.2003 - 4.3.2010
realitní činnost 9.12.2003 - 4.3.2010
ubytovací služby 9.12.2003 - 4.3.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 9.12.2003 - 18.11.2014
kovoobráběčství 9.12.2003 - 18.11.2014
opravy silničních vozidel 9.12.2003 - 18.11.2014
silniční motorová doprava nákladní 9.12.2003 - 18.11.2014
silniční motorová doprava osobní 9.12.2003 - 18.11.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.12.2003 - 18.11.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu a prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg za jeden kus balení 9.12.2003 - 18.11.2014
výkon zeměměřičských činností 9.12.2003 - 25.9.2015
projektová činnost ve výstavbě 9.12.2003 - 28.8.2018
projektová činnost v investiční výstavbě 11.8.2003 - 9.12.2003
silniční motorová doprava 11.8.2003 - 9.12.2003
pronájem motorových vozidel 11.8.2003 - 9.12.2003
pronájem strojů a přístrojů 11.8.2003 - 9.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.8.2003 - 9.12.2003
jiné ubytovací možnosti 11.8.2003 - 9.12.2003
elektroinstalatérství 11.8.2003 - 22.9.2004
výroba cementového zboží a umělého kamene 11.8.2003 - 22.9.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.8.2003 - 22.3.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.6.2002 - 22.3.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.6.2002 - 22.3.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.6.2002 - 22.3.2006
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.3.2002 - 28.8.2018
provádění bytových a občanských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění bytových a občanských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění bytových a občanských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění průmyslových staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění průmyslových staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění průmyslových staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění dopravních staveb a vodohospodářských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění dopravních staveb a vodohospodářských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
provádění dopravních staveb a vodohospodářských staveb 27.2.2002 - 26.6.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 27.2.2002 - 9.12.2003
projektová činnost v investiční výstavbě 27.2.2002 - 9.12.2003
projektová činnost v investiční výstavbě 27.2.2002 - 9.12.2003
silniční motorová doprava 27.2.2002 - 9.12.2003
silniční motorová doprava 27.2.2002 - 9.12.2003
silniční motorová doprava 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem motorových vozidel 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem motorových vozidel 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem motorových vozidel 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem strojů a přístrojů 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem strojů a přístrojů 27.2.2002 - 9.12.2003
pronájem strojů a přístrojů 27.2.2002 - 9.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.2002 - 9.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.2002 - 9.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.2002 - 9.12.2003
jiné ubytovací možnosti 27.2.2002 - 9.12.2003
jiné ubytovací možnosti 27.2.2002 - 9.12.2003
jiné ubytovací možnosti 27.2.2002 - 9.12.2003
elektroinstalatérství 27.2.2002 - 22.9.2004
elektroinstalatérství 27.2.2002 - 22.9.2004
elektroinstalatérství 27.2.2002 - 22.9.2004
výroba cementového zboží a umělého kamene 27.2.2002 - 22.9.2004
výroba cementového zboží a umělého kamene 27.2.2002 - 22.9.2004
výroba cementového zboží a umělého kamene 27.2.2002 - 22.9.2004
výroba cementového zboží a umělého kamene 13.4.1999 - 22.9.2004
provádění inž. staveb vč. sídlištních celků 25.2.1993 - 4.3.2002
provádění dopravních staveb 25.2.1993 - 4.3.2002
provádění průmyslových staveb 25.2.1993 - 4.3.2002
provádění bytových a občanských staveb 25.2.1993 - 4.3.2002
pronájem motorových vozidel 25.2.1993 - 9.12.2003
pronájem strojů a přístrojů 25.2.1993 - 9.12.2003
jiné ubytovací možnosti 25.2.1993 - 9.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.2.1993 - 9.12.2003
silniční motorová doprava 25.2.1993 - 9.12.2003
projektová činnost v IV 25.2.1993 - 9.12.2003
elektroinstalatérství 25.2.1993 - 22.9.2004
stavební práce, výkony, dodávky stavebních částí staveb a stavby v oborech inženýrského, průmyslového a vodního stavitelství, s tím související výroba, výkony, práce a služby, zvláště výroba betonů, montáž konstrukcí, servisní a poradenská činnost, v souladu s tímto předmětem podnikání zabezpečuje společnost obchodní činnost, výzkum a vývoj, projektovou činnost inženýrskou činnost ve výstavbě a výchovu pracovníků pro stavebnictví 30.4.1992 - 25.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1992
Zánik oprávnění: 16.8.2018

Živnost č. 2 provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1992
Zánik oprávnění: 24.4.1997

Živnost č. 3 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1992
Zánik oprávnění: 24.4.1997

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1992
Zánik oprávnění: 16.8.2018

Živnost č. 5 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1992
Zánik oprávnění: 24.4.1997

Živnost č. 6 provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 24.4.1997

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 23.10.2014

Živnost č. 8 elektroinstalatérství dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev. č. 5375/12. 10/92-EZ-M,O ze dne 5. 11. 1992

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 11.6.1997

Živnost č. 9 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 23.10.2014

Živnost č. 11 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 10.9.2001

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 6.3.2002

Živnost č. 14 Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 6.3.2002

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1992
Zánik oprávnění: 6.3.2002

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 31.3.1997

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1993
Zánik oprávnění: 23.10.2014

Živnost č. 22 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1994
Zánik oprávnění: 14.6.2000

Živnost č. 24 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s v ýjimkou výhradního nákupu prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1994
Zánik oprávnění: 6.3.2002

Živnost č. 25 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.1995
Zánik oprávnění: 13.12.1999

Živnost č. 27 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1997
Zánik oprávnění: 16.8.2018

Živnost č. 28 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.2002
Zánik oprávnění: 23.10.2014

Živnost č. 29 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.2002
Zánik oprávnění: 23.10.2014

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.2003
Zánik oprávnění: 16.8.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Obrábění
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s pevnými palivy
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná jednatel navenek samostatně. 25.9.2015
Jménem společnosti jedná jednatel navenek samostatně. Počet členů statutárního orgánu: 1 8.7.2014 - 25.9.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají navenek vždy dva jednatelé společně. 1.5.2006 - 8.7.2014
Jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány dva členové představenstva. Ve všch případech týkajících se zcizování a pronájmu majetku společnosti musí být jedním z těchto členů předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 27.6.2001 - 1.5.2006
Jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány dva členové představenstva. 13.4.1999 - 27.6.2001
Jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být pan Wolfgang Hössl. 22.11.1995 - 13.4.1999
Jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 22.11.1995
Jméno: Peter Kahlhofer 25.9.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 15.9.2015
Adresa: Schwindgasse 3/4 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Ing. Miroslav Heres 30.4.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevnická 1115/10, Havířov 736 01
Jméno: Ladislav Gorniak 30.4.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mostní 952/105, Opava 747 05
Jméno: Josef Zavadil 30.4.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mitušova 1416/83, Ostrava 700 30
Jméno: Zdeněk Hekl 30.4.1992 - 30.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vratká 490/10, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Milan Menšík 30.4.1992 - 30.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Borošínská 1026, Brušperk 739 44
Jméno: Wolfgang Hössl Dipl. Ing. 25.2.1993 - 30.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Austria, Spittal/Drau 9800
Jméno: Ing. Jan Navrátil 30.12.1998 - 1.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Záhumenní 720 , Vřesina Česká republika
Jméno: dipl.Ing. Wolfgang Hössl 30.12.1998 - 1.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa:
Grossdombra 35, 9872 Millstadt
Jméno: Ing. Ivo Skalický 30.12.1998 - 1.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: V.Jiříkovského 167 , Ostrava-Dubina Česká republika
Jméno: Ing. Ivo Skalický 1.2.2000 - 4.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: V.Jiříkovského 167 , Ostrava-Dubina Česká republika
Jméno: Otakar Raška 1.2.2000 - 11.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzeňská 1121/9, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Antonín Cimala 4.9.2000 - 20.6.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.8.2000
Adresa: Máchova 616/27, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: dipl.Ing. Wolfgang Hössl 1.2.2000 - 30.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
Grossdombra 35, 9872 Millstadt
Jméno: Hubert Schmiedl 12.12.2001 - 30.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa:
A4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko
Jméno: Ing. Otakar Raška 11.1.2001 - 4.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Plzeňská 1121/9, Ostrava 700 30
Jméno: dipl. Ing. Wolfgang Hössl 30.1.2002 - 11.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
Grossdombra 35, 9872 Millstadt, Rakousko
Jméno: Hubert Schmiedl 30.1.2002 - 11.8.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
A 4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko
Jméno: Peter Russegger 30.1.2002 - 11.8.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.7.2001
Adresa: nám. Svobody 1030, Pohořelice 691 23
Jméno: dipl. Ing. Wolfgang Hössl 11.8.2003 - 18.8.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.1.2004
Adresa:
Grossdombra 35, 9872 Millstadt, Rakousko
Jméno: Hubert Schmiedl 11.8.2003 - 18.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.1.2004
Adresa:
A 4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko
Jméno: Peter Russegger 11.8.2003 - 1.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 1.5.2006
Ve funkci: do 1.5.2006
Adresa: nám. Svobody 1030, Pohořelice 691 23
Jméno: Ernst Schneider 18.8.2004 - 1.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2004 do 1.5.2006
Adresa: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Josef Husar 18.8.2004 - 1.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2004 do 1.5.2006
Adresa: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Peter Russegger 1.5.2006 - 24.10.2007
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.5.2006
Adresa: nám. Svobody 1030, Pohořelice 691 23
Jméno: Josef Husar 1.5.2006 - 24.10.2007
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.5.2006
Adresa:
Baden bei Wien, Leesdorfer Hauptstr. 86A, 2500 Rakousko
Jméno: Josef Husar 24.10.2007 - 2.5.2011
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.5.2006 do 19.4.2011
Adresa:
Sooss, Hauptstrasse 132, 2500 Rakousko
Jméno: Ing. Michal Kocián 2.5.2011 - 11.5.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.4.2011 do 30.6.2014
Adresa: 97, Pržno 739 11
Jméno: Ing. Michal Kocián 11.5.2014 - 8.7.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.4.2011 do 30.6.2014
Adresa: 97, Pržno 739 11
Jméno: Peter Russegger 24.10.2007 - 25.9.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.5.2006 do 15.9.2015
Adresa: Květinová 1280, Pohořelice 691 23

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marie Holešová 30.4.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen
Adresa: Šeříková 1069/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Aleš Vidlář 30.4.1992 - 25.2.1993
Funkce: člen
Adresa: Uničovská 2134/85, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Petr Kostka 30.4.1992 - 30.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Na vyhlídce 1022, Brušperk 739 44
Jméno: Dr. Alfred Ebner 25.2.1993 - 30.12.1998
Funkce: člen
Adresa:
Rositten 2, 5084 Glanegg
Jméno: Ing. Jan Navrátil 25.2.1993 - 30.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Vršovců 1126/56, Ostrava 709 00
Jméno: Zdeněk Hekl 30.12.1998 - 20.6.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.8.2000
Adresa: Vratká 490/10, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Dietmar Aluta-Oltyan 25.2.1993 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa:
Alte Bundstrase 10, 5071 Slazburg-Wals
Jméno: dipl. ing. Willy Böck 25.2.1993 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa:
Stauffenstrase 501, 5084 Grosgmain
Jméno: Ladislav Gorniak 25.2.1993 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Mostní 952/105, Opava 747 05
Jméno: Vladislav Závada 30.12.1998 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Leopolda Fajkuse 210, Vratimov 739 32
Jméno: Josef Piškula 30.12.1998 - 9.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Odlehlá 1139/8, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Antonín Cimala 20.6.2001 - 9.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.8.2000 do 28.6.2001
Adresa: Máchova 616/27, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Herbert Neussner 9.1.2002 - 30.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Pobřežní 224/20, Praha 186 00
Jméno: Josef Piškula 9.1.2002 - 26.9.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.6.2001 do 22.5.2002
Adresa: Odlehlá 1139/8, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Jiří Volný 9.1.2002 - 26.9.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.6.2001 do 22.5.2002
Adresa: Na vyhlídce 946, Brušperk 739 44
Jméno: Herbert Neussner 30.1.2002 - 26.9.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 22.5.2002
Adresa: Pobřežní 224/20, Praha 186 00
Jméno: Mag. Heinz Fellner 9.1.2002 - 29.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.8.2003
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Rakouská republika
Feldgasse 30, 2451 Hofam Leithagebirge
Jméno: dipl. ing. Willy Böck 9.1.2002 - 1.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.5.2006
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Rakouská republika
Stauffenstrase 501, 5084 Grosgmain
Jméno: Ing. Pavel Kotara 9.1.2002 - 1.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.5.2006
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Oty Pavla 878/14, Ostrava 721 00
Jméno: Dipl. Ing. Otto Mierl 29.10.2003 - 1.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.8.2003 do 1.5.2006
Ve funkci: od 12.9.2003 do 1.5.2006
Adresa: Rakouská republika
Schlosshof 1b, A-5310 Mondsee

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Každý z likvidátorů jedná za společnost samostatně. 1.2.2019
Jméno: Mag. Mario Deliner 1.2.2019
Adresa: Siriusstra e 8 , Klagenfurt am Wörthersee Rakouská republika
Jméno: Peter Kahlhofer 3.5.2018 - 28.2.2019
Adresa: Schwindgasse 3/4 , Vídeň Rakouská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Eduard Alexander Treiber 22.3.2006 - 24.10.2007
Adresa:
Vídeň, Trondheimgasse 1/12/4, 1220 Rakousko
Jméno: Eduard Alexander Treiber 24.10.2007 - 21.11.2009
Adresa:
Vídeň, Annie-Rosar-Weg 3/9/23, 1220 Rakousko
Jméno: Ing. Radovan Vašek 11.8.2003 - 2.9.2011
Adresa: Horní Paseky 11, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Tomáš Koranda 2.3.2010 - 6.2.2012
Adresa: Luční 438, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Michal Kocián 21.11.2009 - 11.5.2014
Adresa: 97, Pržno 739 11
Jméno: Ing. Jaromír Vičan 11.8.2003 - 8.7.2014
Adresa: 453, Zašová 756 51
Jméno: Ing. Aleš Kramný 22.3.2006 - 8.7.2014
Adresa: Anny Letenské 1018/13, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Václav Šafář 22.3.2006 - 8.7.2014
Adresa: 117, Hostašovice 741 01
Jméno: Metoděj Plesník 20.9.2007 - 8.7.2014
Adresa: 186, Kunovice 756 44
Jméno: Stanislav Farana 20.9.2007 - 8.7.2014
Adresa: Beskydská 1723, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Josef Pohorský 21.11.2009 - 8.7.2014
Adresa: Varenská 2930/30, Ostrava 702 00
Jméno: Jan Munzar 2.9.2011 - 8.7.2014
Adresa: Neustupného 1840/6, Praha 155 00
Jméno: Ing. Radislav Nohavica 2.9.2011 - 8.7.2014
Adresa: Svazarmovská 1694, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Michal Kocián 11.5.2014 - 8.7.2014
Adresa: 97, Pržno 739 11

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
- Hubert Schmiedl, nar. 25.12.1947 A 4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko v ČR bytem: Ostrava-Zábřeh, Starobělská 54 dipl. Ing. Wolfgang Hössl, nar.19.9.1951 9872 Millstadt, Grossdombra 35, Rakousko v ČR bytem: Opava, Mostní 105 Peter Russegger, nar. 7.2.1958 Pohořelice, Náměstí Svobody 1030 Všichni vedoucí jsou oprávněni každý samostatně činit právní úkony týkající se této organizační složky. 27.2.2002
- Hubert Schmiedl, nar. 25.12.1947 A 4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko v ČR bytem: Ostrava-Zábřeh, Starobělská 54 dipl. Ing. Wolfgang Hössl, nar. 19.9.1951 9872 Millstadt, Grossdombra 35, Rakousko v ČR bytem: Opava, Mostní 105 Peter Russegger, nar. 7.2.1958 Pohořelice, Náměstí Svobody 1030 Všichni vedoucí jsou oprávněni každý samostatně činit právní úkony týkající se této organizační složky. 27.2.2002
- Hubert Schmiedl, nar. 25.12.1947 A 4074 Stroheim, Nr. 65, Rakousko v ČR bytem: Ostrava-Zábřeh, Starobělská 54 dipl. Ing. Wolfgang Hössl, nar. 19.9.1951 9872 Millstadt, Grossdombra 35, Rakousko v ČR bytem: Opava, Mostní 105 Peter Russegger, nar. 7.2.1958 Pohořelice, Náměstí Svobody 1030 Všichni vedoucí jsou oprávněni každý samostatně činit právní úkony týkající se této organizační složky. 27.2.2002
Jméno: Ing. Pavel Nosálek 27.2.2002 - 11.8.2003
Adresa: Starobělská 2602/54, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Antonín Cimala 27.2.2002 - 11.8.2003
Adresa: Máchova 616/27, Valašské Meziříčí 757 01
Jméno: Ing. Pavel Nosálek 27.2.2002 - 11.8.2003
Adresa: Starobělská 2602/54, Ostrava 700 30
Jméno: Mgr. Jitka Hamanová 11.8.2003 - 22.3.2006
Adresa: Horská 2962/30, Brno 616 00
Jméno: Ing. Aleš Kramný 11.8.2003 - 22.3.2006
Adresa: Anny Letenské 1018/13, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Václav Šafář 11.8.2003 - 22.3.2006
Adresa: 117, Hostašovice 741 01
Jméno: Mgr. Jitka Hamanová 11.8.2003 - 22.3.2006
Adresa: Horská 2962/30, Brno 616 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Peter Kahlhofer

Vlastníci firmy AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč - 1.6.2014
zakladni 135 000 000 Kč - 1.5.2006 - 1.6.2014
zakladni 404 973 000 Kč - 23.6.2004 - 1.5.2006
zakladni 342 973 000 Kč - 4.6.2003 - 23.6.2004
zakladni 257 973 000 Kč - 26.6.2002 - 4.6.2003
zakladni 171 982 000 Kč - 27.6.2001 - 26.6.2002
zakladni 91 982 000 Kč - 25.2.1993 - 27.6.2001
zakladni 62 272 000 Kč - 14.8.1992 - 25.2.1993
zakladni 60 365 000 Kč - 30.4.1992 - 14.8.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 171 982 22.9.2004 - 1.5.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 39 227 22.9.2004 - 1.5.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 24 880 22.9.2004 - 1.5.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 971 22.9.2004 - 1.5.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 27 851 23.6.2004 - 22.9.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 651 4.6.2003 - 23.6.2004
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 171 982 26.6.2002 - 22.9.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 151 27.6.2001 - 4.6.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 151 20.6.2001 - 27.6.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 39 227 20.6.2001 - 22.9.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 245 20.6.2001 - 1.5.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 151 25.2.1993 - 20.6.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 180 14.8.1992 - 25.2.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 253 14.8.1992 - 20.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 016 30.4.1992 - 14.8.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 113 30.4.1992 - 14.8.1992
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 219 30.4.1992 - 20.6.2001

Sbírka Listin AB Silvretta s.r.o. v likvidaci IČO: 45192286

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 41345/SL 77 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [N 87/2015, NZ 59/2015] Městský soud v Praze 11.9.2015 25.9.2015 16
C 41345/SL 76 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 24.10.2014 24.11.2014 58
C 41345/SL 72 notářský zápis NZ 2932/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 4.7.2014 11.7.2014 13
C 41345/SL 70 ostatní plná moc Městský soud v Praze 17.4.2014 23.4.2014 5
C 41345/SL 69 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Městský soud v Praze 17.4.2014 17.4.2014 23.4.2014 179
C 41345/SL 68 zakladatelské dokumenty ÚPZ Zakladatelské listiny Městský soud v Praze 27.9.2013 2.10.2013 8.10.2013 5
C 41345/SL 67 smlouvy o převodu obchod. podílu Dr.A.Schoeller/ALPINE-Der Baubetrieb GmbH Městský soud v Praze 23.9.2013 2.10.2013 8.10.2013 12
C 41345/SL 66 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 29.8.2013 2.9.2013 66
C 41345/SL 65 ostatní RJS Městský soud v Praze 29.8.2013 2.9.2013 1
C 41345/SL 63 ostatní RJS o sch. ÚZ r. 2011 Městský soud v Praze 19.9.2012 19.11.2012 1
C 41345/SL 61 výroční zpráva r.2010,ÚZ+př.,§66a/9, aud.,RJS Městský soud v Praze 22.9.2011 13.10.2011 78
C 41345/SL 60 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 17.8.2011 22.8.2011 30.9.2011 4
C 41345/SL 59 rozhod. o statut. orgánu jmenov. do fce-2x Městský soud v Praze 25.7.2011 22.8.2011 30.9.2011 2
C 41345/SL 58 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 22.7.2011 22.8.2011 30.9.2011 1
C 41345/SL 57 podpisové vzory - Ing. Michal Kocián Městský soud v Praze 20.4.2011 29.4.2011 6.5.2011 2
C 41345/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - rozhod. jed. společníka Městský soud v Praze 19.4.2011 29.4.2011 6.5.2011 3
C 41345/SL 55 zakladatelské dokumenty ÚZ Zakl.list. Městský soud v Praze 11.11.2010 16.11.2010 22.11.2010 5
C 41345/SL 53 ostatní - rozh.JS - hosp.r.2009 Městský soud v Praze 30.6.2010 3.11.2010 5.11.2010 1
C 41345/SL 52 ostatní - rozh.JS-hosp.r. 2008 Městský soud v Praze 30.6.2009 3.11.2010 5.11.2010 1
C 41345/SL 51 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Městský soud v Praze 20.10.2010 20.10.2010 70
C 41345/SL 50 podpisové vzory +čest.prohl. Ing. T.Koranda Městský soud v Praze 11.1.2010 18.2.2010 4.3.2010 1
C 41345/SL 49 rozhod. o statut. orgánu rozh.jedin.spol.-uděl.prokury Městský soud v Praze 14.1.2010 18.2.2010 4.3.2010 1
C 41345/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -odvolání a uděl.prokury Městský soud v Praze 25.8.2009 30.10.2009 1.12.2009 1
C 41345/SL 47 podpisové vzory prok.-Ing.Kocián,Ing.Pohorský Městský soud v Praze 30.10.2009 1.12.2009 3
C 41345/SL 45 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,§66a/9,aud. Městský soud v Praze 6.10.2009 14.10.2009 78
C 41345/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 6.6.2008 29.8.2008 18.9.2008 18
C 41345/SL 43 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 29.8.2008 18.9.2008 2
C 41345/SL 42 výroční zpráva r.2007vč.úč.z.,zpr.audit. Městský soud v Praze 6.6.2008 29.8.2008 18.9.2008 17
C 41345/SL 41 účetní závěrka r.2007s příl.,§66a/9,vlast.kap Městský soud v Praze 6.6.2008 29.8.2008 18.9.2008 28
C 41345/SL 40 ostatní -RJS VH-hosp.r.2007 Městský soud v Praze 30.6.2008 28.8.2008 16.9.2008 1
C 41345/SL 39 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.7.2007 12.11.2007 15.11.2007 16
C 41345/SL 38 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.7.2007 12.11.2007 15.11.2007 2
C 41345/SL 36 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.1.2007 12.11.2007 15.11.2007 29
C 41345/SL 33 účetní závěrka mezitímní k 30.4.06+zpr.audit. Městský soud v Praze 5.2.2007 6.2.2007 29
C 41345/SL 32 účetní závěrka 2005 Městský soud v Praze 21.4.2006 7.6.2006 64
C 41345/SL 30 podpisové vzory Josef Husar Městský soud v Praze 3.4.2006 21.4.2006 7.6.2006 4
C 41345/SL 29 podpisové vzory Peter Russeger Městský soud v Praze 5.4.2006 21.4.2006 7.6.2006 2
C 41345/SL 28 notářský zápis NZ 273/2006 vč. ÚZ zakl. list. Městský soud v Praze 30.3.2006 21.4.2006 7.6.2006 22
C 41345/SL 26 ostatní - Roz. předst.+ Roz. předst. Městský soud v Praze 1.3.2006 16.3.2006 6.6.2006 6
C 41345/SL 22 výroční zpráva r. 2004 vč.§ 66a/9 o.z. Městský soud v Praze 27.6.2005 28.6.2005 34
C 41345/SL 21 notářský zápis Nz 137/2004 vč.rozh. VH Městský soud v Praze 29.6.2004 23.9.2004 13
C 41345/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.9.2003 8
C 41345/SL 15 účetní závěrka r. 2002 Městský soud v Praze 18.7.2003 24.7.2003 69
C 41345/SL 14 notářský zápis NZ 126/2000 Městský soud v Praze 31.8.2000 22.11.2002 6
C 41345/SL 13 notářský zápis NZ 175/2000 Městský soud v Praze 30.11.2000 22.11.2002 4
C 41345/SL 12 notářský zápis NZ 213/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 22.11.2002 2
C 41345/SL 11 notářský zápis NZ 217/2001 vč.změny stanov Městský soud v Praze 28.6.2001 22.11.2002 46
C 41345/SL 9 notářský zápis Nz 216/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 15.11.2002 5
C 41345/SL 8 notářský zápis Nz 248/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 15.11.2002 16
C 41345/SL 7 notářský zápis NZ 205/02 Městský soud v Praze 22.5.2002 15.11.2002 16
C 41345/SL 10 notářský zápis Nz 262/01 Městský soud v Praze 27.8.2001 15.11.2002 3
C 41345/SL 6 účetní závěrka r. 2001 Městský soud v Praze 18.9.2002 23.9.2002 41
C 41345/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Městský soud v Praze 31.7.2001 15.8.2001 36
C 41345/SL 4 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 28.6.2001 29.6.2001 4.7.2001 3
C 41345/SL 3 účetní závěrka r. 1999 Městský soud v Praze 20.9.2000 25.9.2000 1
C 41345/SL 2 notářský zápis NZ 178/99-stanovy,změna Městský soud v Praze 31.8.1999 17.11.1999 1.2.2000 9
C 41345/SL 1 účetní závěrka r. 1998 Městský soud v Praze 28.9.1999 28.9.1999 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AB Silvretta s.r.o. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AB Silvretta s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.