1. Hradecká zemědělská a.s. Hradec nad Moravicí IČO: 63479401

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu 1. Hradecká zemědělská a.s., která sídlí v obci Hradec nad Moravicí a bylo jí přiděleno IČO 63479401.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma 1. Hradecká zemědělská a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem 1. Hradecká zemědělská a.s. se sídlem v obci Hradec nad Moravicí byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 5.10.1995
Spisová značka: B 1318
IČO: 63479401
Obchodní firma: 1. Hradecká zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.10.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.10.1995
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15. 11. 2016 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I.z v y š u j e základní kapitál Společnosti o částku 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 26.155.750,-- Kč (dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 56.155.750,-- Kč (padesát šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; - Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když - lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; - upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 26.055.750,-- Kč (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 26055750/26155750 (dvacet šest milión ů padesát pět tisíc sedm set padesát lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát) a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlo mku 10000/26155750 (deset tisíc lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát); - s využitím přednostního práva se upisuje Nová akcie; - emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že Jediný akcionář jej splatí na účet Společnosti číslo 107-262490257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 č p. 969, PSČ 114 07, nevyužije - li možnosti započtení, uvedené níže; - dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie ve výši 30.000.000,- Kč (třicet miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Společnosti), kdy ž - započítávané pohledávky vůči Společnosti vlastní Jediný akcionář a jsou v celkové výši 33.947.990,- Kč (třicet tři milióny devět set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých); jedná se o pohledávky postoupené Jedinému akcionáři původními věřiteli Společnosti a dále o pohledávky z obchodního styku mezi Jediným akcionářem a Společností; tyto všechny pohledávky byly vyúčtovány fakturami s čísly 2016-OZAV-0016, 2016-OZAV-0023, 2016-OZAV-0026, 2016-OZAV-0025, 2016-OZAV-0032 , 2016-OZAV-0034, 2016-OZAV-0039, 2016-OZAV-0053, 2016-OZAV-0050, 2016-100098, 2016-100105, 2016-100106, 2016-100110, 2016-100124, 2016-100025, 2016-100033, 2016-100036, 2016-100062, 2016-100072, 2016-100104, 2016-100118, 2016-100182, 2016-100183, 2016-10 0266, 2016-100056, 2016-100071, 2016-100073, 2016-100102, 2016-100120, 2016-100125, 2016-100153, 2016-100267, 2016-OZAV-0058, 2016-OZAV-0059, 2016-100294, 2016-OZAV-0051, 2016-100070, 2016-100144, 2016-100252, 2016-100277, 2016-100298, 2016-100299, 2016-O ZAV-0060, 2016-100323, 2016-100270, 2016-100272, 2016-100331, 2016-OZAV-0061, 2016-100351, 2016-100353, 2016-100364, 2016-100378, 2016-100379, 2016-100384, 2016-100385, 2016-100386, 2016-100383, 2016-100354 a 2016-OZAV-0012 (dále jen Pohledávka Jediného a kcionáře), - dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Doho dy o započtení je povinno představenstvo Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nové akcie; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nové akcie; II. s c h v a l u j e možnost započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti; III. s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, který tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu. 24.11.2016 - 24.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.4.2014 - 13.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.4.2014 - 13.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.4.2014 - 13.4.2015
Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 S b., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: Valná hromada konstatuje, na základě údajů obsažených v seznamu akcionářů vedeném společností 1. Hradecká zemědělská a.s., že společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr ajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností 1. Hradecká zemědělská a.s., a to 10.384 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč, 2.347 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.5 00,-Kč a 631 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovité hodnota činí 24.238.500,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. v e výši 92,67%. Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společno sti 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ob chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je akcionářem oprávněným k přechod u akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, doložil potvrzením obchodníka s cen nými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházejí cí akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud em v Brně, oddíl B, vložka 5249. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akconářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnoě 250,-Kč, všechny kmenové listinné akcie na jmé no o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění po zdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: - částku ve výši 100 Kč za každou jednu akcii v listiné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč - částku ve výši 1.000 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč - částku ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložen znaleckým posudkem č. 1598-168/10 zpracovaným dne 27.9.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cenn ými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111. 616 00 Brno, IČ 27758419. 15.11.2010 - 31.8.2011
Valná hromada, která se konala dne 26.4.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti ve výši 104.623.000,- Kč, slovy: jednostočtyřimilionyšestsetdvacettřitisíc korun českých, se snižuje o částu 52.311.500,- Kč, slovy:pad esátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých, na novou výši zákaldního kapitálu ve výši 52.311.500,- Kč, slovy: padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých. Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulý ch let. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: a) akcie s dosavdní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jmenovitá hodota se snižuje na 500,- Kč, b) akcie s dosavadní jmenov itou hodnotou 10.000,- jmenovitá hodnota se snižuje na 5.000,- Kč, c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč jmenovitá hodnota se snižuje na 50.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akcie představenstvu společnosti k výměně z a akcie s nižší jemnovitou hodnotou, a to nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všechny akcionáře, aby listin né akcie předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady k výměně. 3.8.2007 - 31.8.2011
Rozhodnutí představenstva ze dne 24.9.1998 o zvýšení základního jmění dle § 210 obchodního zákoníku: 14.1.1999 - 4.8.1999
Základní jmění ve výši 97,719.000,- Kč (slovy: devadesátsedmmilionůsedmsetdevatenácttisíckorun českých) se zvyšuje o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do částky 8,022.000,- Kč (slovy: osmmilionůdvacetdvatisíckorun českých). 14.1.1999 - 4.8.1999
Bude upisováno nejméně 2.000 (slovy: dvatisíce) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých). 14.1.1999 - 4.8.1999
Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 14.1.1999 - 4.8.1999
Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. 14.1.1999 - 4.8.1999
Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli, který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, kerý má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální list upisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na třicet dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. 14.1.1999 - 4.8.1999
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, okres Opava, Žimrovická č.p. 681, PSČ 747 41, IČO: 00148377 14.1.1999 - 4.8.1999
Nepěněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců Ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1459-184/98 ze dne 17.8.1998 a Ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č. 63/34-98 ze dne 21.8.1998. 14.1.1999 - 4.8.1999
V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. 14.1.1999 - 31.8.2011
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. 25.2.1997
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 5.1.1996. 1.3.1996
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 26.1.1996. 1.3.1996
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 6.11.1995. 7.2.1996

Aktuální kontaktní údaje 1. Hradecká zemědělská a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63479401
Obchodní firma: 1. Hradecká zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 27.3.1996
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63479401
Firma: 1. Hradecká zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Hradec nad Moravicí
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.10.1995

Základní údaje datové schránky

IČO: 63479401
Jméno subjektu: 1. Hradecká zemědělská a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: zfpfg6j

Základní údaje DPH

IČO: 63479401
DIČ: CZ63479401
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: 1. Hradecká zemědělská a.s.
Sídlo: Žižkova 511 747 41 HRADEC NAD MORAVICÍ
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Opavě, Masarykova třída 310/2, OPAVA, tel.: 553 681 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
107-262490257/0100 1.4.2013
1846457359/0800 1.4.2013
117375113/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 13.12.1995

Kontakty na 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Žižkova 511 , Hradec nad Moravicí 747 41 28.4.2014
Sídlo: Žižkova 511 , Hradec nad Moravicí 747 41 1.3.1996 - 28.4.2014
Sídlo: Pekařská 407/18 , Brno 602 00 5.10.1995 - 1.3.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Žižkova 511, Hradec nad Moravicí 747 41

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Žižkova 511, 74741 Hradec nad Moravicí

Obory činností 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.9.2016
Zámečnictví, nástrojářství 13.4.2015
Obráběčství 13.4.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.4.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 13.4.2015
Truhlářství, podlahářství 13.4.2015 - 27.1.2017
Oprava silničních vozidel 28.12.2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 28.12.2001 - 13.4.2015
Vodoinstalatérství, topenářství 28.12.2001 - 27.1.2017
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.10.1997
Činnost účetních poradců 6.10.1997 - 28.12.2001
Živnostenské podnikání v oblasti regenerace a tělesné kultury 6.10.1997 - 28.12.2001
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy 6.10.1997 - 28.12.2001
Vodoinstalatérství 6.10.1997 - 28.12.2001
Topenářství 6.10.1997 - 28.12.2001
Opravy ostatních dopravních prostředků 6.10.1997 - 28.12.2001
Truhlářství 6.10.1997 - 13.4.2015
Lesnictví 6.10.1997 - 13.4.2015
Dopravní služby specialními vozidly 6.10.1997 - 13.4.2015
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 6.10.1997 - 13.4.2015
Činnost organizačních a ekonomických poradců 6.10.1997 - 13.4.2015
Zprostředkování obchodu a služeb 6.10.1997 - 13.4.2015
Výroba lepenky a zboží z papíru, kartonu a lepenky 6.10.1997 - 13.4.2015
Demolice a zemní práce 6.10.1997 - 13.4.2015
Pneuservis 6.10.1997 - 13.4.2015
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.10.1997 - 13.4.2015
Pořádání sportovních akcí 6.10.1997 - 13.4.2015
Ubytovací služby 6.10.1997 - 13.4.2015
Půjčování a leasing motor. vozidel, návěsů, přívěsů a příslušenství 6.10.1997 - 13.4.2015
Leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 6.10.1997 - 13.4.2015
Silniční motorová doprava - osobní 6.10.1997 - 13.4.2015
Silniční motorová doprava - nákladní 6.10.1997 - 13.4.2015
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 6.10.1997 - 13.4.2015
Kovářství 6.10.1997 - 13.4.2015
Zámečnictví 6.10.1997 - 13.4.2015
Kovoobráběčství 6.10.1997 - 13.4.2015
Opravy motorových vozidel 6.10.1997 - 13.4.2015
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb 6.10.1997 - 13.4.2015
Poradenské služby mimo činnost ekonomických a účetních poradců 6.10.1997 - 13.4.2015
Hostinská činnost 6.10.1997 - 1.9.2016
Zednictví 6.10.1997 - 1.9.2016
zemědělská výroba 5.10.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1996

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1996

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1996

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1996

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Cihelní 31 , Branka u Opavy 747 41
Identifikační číslo provozovny: 1007245824
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 21.11.2012

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.3.1996

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.5.1996

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Přerušení oprávnění: 21.11.2012

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1996
Zánik oprávnění: 29.4.2015

Živnost č. 10 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1996
Zánik oprávnění: 21.11.2012

Živnost č. 11 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1996
Zánik oprávnění: 1.7.2016

Živnost č. 12 ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Dopravní služby speciálními vozidly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 demolice a zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Živnostenské podnikání v oblasti regenerace a tělesné kultury

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 5.4.2001

Živnost č. 16 půjčování a leasing motorových vozidel, návěsů, přívěsů a příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 18 pořádání sportovních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 pneuservis

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 lesnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 17.10.2000

Živnost č. 22 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 výroba lepenky a zboží z papíru, kartonů a lepenky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Poradenské služby mimo činnosti ekonomických a účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.4.1996
Zánik oprávnění: 1.7.2016

Živnost č. 31 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.4.1996
Zánik oprávnění: 7.11.2000

Živnost č. 32 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.4.1996
Zánik oprávnění: 29.4.2015

Živnost č. 33 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.4.1996
Zánik oprávnění: 7.11.2000

Živnost č. 34 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 29.5.2001

Živnost č. 35 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 28.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba výrobků z papíru a lepenky
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 27.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 28.4.2014 - 27.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 9.8.2010 - 28.4.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci, tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce. 5.10.1995 - 9.8.2010
Jméno: Ing. Milan Škvor 4.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014
Adresa: 132, Ostředek 257 24
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 20.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.4.2015
Ve funkci: od 24.4.2015
Adresa: Revoluční 145, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Petr Foukal 23.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2016
Ve funkci: od 25.6.2016
Adresa: 14, Kurovice 768 52
Jméno: Milena Andělová 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Selská 181, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Václav Říčný 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 39 , Vršovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Melecký 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Oderská 31, Jakubčovice nad Odrou 742 36
Jméno: Josef Vícha 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 29 , Žimrovice Česká republika
Jméno: Zdeněk Sonnek 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Oderská 90, Jakubčovice nad Odrou 742 36
Jméno: Karel Strak 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 70 , Domoradice Česká republika
Jméno: Stanislav Dluhoš 5.10.1995 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: 210, Skřipov 747 45
Jméno: Ing. Václav Říčný 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: 39 , Vršovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Melecký 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: 31, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Josef Vícha 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: Žimrovice 29 , 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika
Jméno: Zdeněk Sonnek 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: 90, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Karel Strak 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.6.2001
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: 70, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 28.6.2000 - 25.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.5.2000
Ve funkci: od 5.5.2000
Adresa: Cihelní 31, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Jaromír Sonnek 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: 33, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ludmila Pirunčíková 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: 100, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: MVDr. Jiří Gebauer 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: Na Tylovách 521, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Zdeněk Sonnek 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Ve funkci: od 28.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: 90, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jan Křesťan 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: Cihelní 134, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Josef Vícha 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Adresa: Hradecká 29, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 25.6.2004 - 23.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.5.2000 do 25.4.2005
Ve funkci: od 5.5.2000 do 25.4.2005
Adresa: Revoluční 145, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: MVDr. Jiří Gebauer 23.10.2006 - 10.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 20.11.2007
Adresa: Na Tylovách 521, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2005 do 30.6.2010
Ve funkci: od 25.4.2005 do 30.6.2010
Adresa: Revoluční 145, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Zdeněk Sonnek 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: 90, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jaromír Sonnek 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: 33, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ludmila Pirunčíková 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: 100, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jan Křesťan 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: Cihelní 134, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Josef Vícha 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: Hradecká 29, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Jan Vícha 10.11.2008 - 9.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2010
Adresa: 140, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Vlastislav Mudrák 9.8.2010 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 23.6.2011
Ve funkci: od 30.6.2010 do 23.6.2011
Adresa: Komenského 1273, Vizovice 763 12
Jméno: Miroslav Lerch 9.8.2010 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 23.6.2011
Adresa: Slámova 2521/4, Opava 746 01
Jméno: Jindřich Macháček 31.8.2011 - 29.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 24.1.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. Petr Foukal 31.8.2011 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 14, Kurovice 768 52
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 9.8.2010 - 28.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010 do 24.1.2014
Adresa: Revoluční 145, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Jindřich Macháček 29.6.2013 - 28.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 1.7.2011 do 24.1.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. Petr Foukal 11.12.2013 - 28.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: 14, Kurovice 768 52
Jméno: Jindřich Macháček 28.4.2014 - 4.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno: Ing. Jana Ulbrichová 28.4.2014 - 20.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 23.4.2015
Ve funkci: od 24.1.2014 do 23.4.2015
Adresa: Revoluční 145, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Petr Foukal 28.4.2014 - 23.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 24.6.2016
Ve funkci: od 24.1.2014 do 24.6.2016
Adresa: 14, Kurovice 768 52

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Novotný 23.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2016
Ve funkci: od 25.6.2016
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Miroslav Lerch 23.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2016
Adresa: Slámova 2521/4, Opava 746 01
Jméno: Ing. Josef Ležák 28.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2017
Adresa: 183, Kostelec u Holešova 768 43
Jméno: Jana Binarová 5.10.1995 - 8.4.1999
Funkce: předsedkyně
Adresa: 195, Skřipov 747 45
Jméno: Jan Křesťan 5.10.1995 - 8.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Cihelní 134, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Jan Vícha 5.10.1995 - 28.6.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: 28 , Benkovice Česká republika
Jméno: Jan Křesťan 8.4.1999 - 28.6.2000
Funkce: předseda
Adresa: Cihelní 134, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Jana Binarová 8.4.1999 - 28.12.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: 195, Skřipov 747 45
Jméno: Jan Vícha 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 22.6.2001
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Benkovice 28 , 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika
Jméno: Jan Křesťan 28.6.2000 - 28.12.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 22.6.2001
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Cihelní 134, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Karel Strak 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Ve funkci: od 4.7.2001 do 26.6.2006
Adresa: 70, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jana Binarová 28.12.2001 - 23.10.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.6.2001 do 26.6.2006
Ve funkci: od 4.7.2001 do 26.6.2006
Adresa: 195, Skřipov 747 45
Jméno: Miroslava Orlíková 28.12.2001 - 16.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2001 do 29.9.2006
Adresa: 13, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jana Binarová 23.10.2006 - 10.6.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 24.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2006 do 24.6.2007
Adresa: 195, Skřipov 747 45
Jméno: Miroslava Orlíková 10.6.2008 - 10.11.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 30.6.2008
Ve funkci: do 30.6.2008
Adresa: 13, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Karel Strak 23.10.2006 - 9.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Ve funkci: od 26.6.2006 do 30.6.2010
Adresa: 70, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Miroslava Orlíková 10.11.2008 - 9.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008 do 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2008 do 30.6.2010
Adresa: 13, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Mgr. Josef Bayer 9.8.2010 - 31.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 23.6.2011
Ve funkci: od 30.6.2010 do 23.6.2011
Adresa: 136, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Bronislava Binarová 16.3.2007 - 30.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2006 do 29.2.2012
Adresa: 145, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Jiří Schindler 9.8.2010 - 30.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 6.2.2012
Adresa: Fučíkova 192, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Pavel Novotný 31.8.2011 - 8.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 1.7.2011
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Bronislava Binarová 30.8.2012 - 28.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012
Adresa: 145, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Josef Ležák 30.8.2012 - 28.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2012
Adresa: 183, Kostelec u Holešova 768 43
Jméno: Bronislava Binarová 28.4.2014 - 30.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 31.3.2015
Adresa: 145, Hradec nad Moravicí 747 41
Jméno: Ing. Pavel Novotný 8.8.2013 - 23.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 24.6.2016
Ve funkci: od 1.7.2011 do 24.6.2016
Adresa: 87, Lipník 675 52
Jméno: Ing. Lukáš Balcar 30.4.2015 - 23.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 31.5.2016
Adresa: Malánky 1153/25, Hlučín 748 01
Jméno: Ing. Josef Ležák 28.4.2014 - 28.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2012 do 7.2.2017
Adresa: 183, Kostelec u Holešova 768 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Foukal
Člen statutárního orgánu: Ing. Jana Ulbrichová
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor

Vlastníci firmy 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 56 155 800 Kč 100% 24.11.2016
zakladni 26 155 800 Kč 100% 9.8.2010 - 24.11.2016
zakladni 52 311 500 Kč 100% 3.8.2007 - 9.8.2010
zakladni 104 623 000 Kč - 4.8.1999 - 3.8.2007
zakladni 97 719 000 Kč - 7.2.1996 - 4.8.1999
zakladni 1 621 000 Kč - 5.10.1995 - 7.2.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 56 055 800 Kč 1 27.1.2017
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 1 24.11.2016 - 27.1.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 28.4.2014
Kmenové akcie na jméno 26 055 800 Kč 1 28.4.2014 - 27.1.2017
Kmenové akcie na jméno 26 055 800 Kč 1 30.8.2012 - 28.4.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 30.8.2012 - 28.4.2014
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 12 183 9.8.2010 - 30.8.2012
Kmenové akcie na jméno 2 500 Kč 2 554 9.8.2010 - 30.8.2012
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 669 9.8.2010 - 30.8.2012
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 12 183 3.8.2007 - 9.8.2010
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 554 3.8.2007 - 9.8.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 669 3.8.2007 - 9.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 183 4.8.1999 - 3.8.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 279 7.2.1996 - 4.8.1999
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 554 7.2.1996 - 3.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 669 7.2.1996 - 3.8.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 621 5.10.1995 - 7.2.1996

Sbírka Listin 1. Hradecká zemědělská a.s. IČO: 63479401

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1318/SL 63 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] konsolidovaná výr. zpráva Krajský soud v Ostravě 16.11.2015 18.11.2015 111
B 1318/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] konsolidovaná výr. zpráva Krajský soud v Ostravě 16.11.2015 18.11.2015 109
B 1318/SL 61 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2014 Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 1.7.2015 5
B 1318/SL 60 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 1.7.2015 4
B 1318/SL 59 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 1.7.2015 5
B 1318/SL 58 účetní závěrka [2014] VZZ, rozvaha Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 1.7.2015 6
B 1318/SL 57 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 1.7.2015 29
B 1318/SL 56 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 3.6.2015 22.6.2015 1
B 1318/SL 55 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 3.6.2015 22.6.2015 1
B 1318/SL 54 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Ostravě 20.3.2015 13.4.2015 6.5.2015 1
B 1318/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 9.9.2014 7.10.2014 1
B 1318/SL 52 účetní závěrka [2013], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.6.2014 36
B 1318/SL 51 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.6.2014 5
B 1318/SL 50 ostatní Průvodní dopis Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.6.2014 1
B 1318/SL 49 ostatní Zpráva o vztazích mezi osobami Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 20.6.2014 14
B 1318/SL 48 ostatní Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 24.1.2014 28.4.2014 2.5.2014 2
B 1318/SL 47 notářský zápis NZ 170/2013 Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 28.4.2014 2.5.2014 26
B 1318/SL 46 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 14.6.2013 18.6.2013 27
B 1318/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - výpis ze zas. představ. Krajský soud v Ostravě 24.8.2012 17.9.2012 1
B 1318/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ostravě 29.2.2012 24.8.2012 17.9.2012 1
B 1318/SL 43 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ostravě 24.8.2012 17.9.2012 25
B 1318/SL 42 notářský zápis NZ 12/2012 - rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 20.1.2012 24.8.2012 17.9.2012 10
B 1318/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2011 Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 13
B 1318/SL 40 zpráva auditora r. 2011 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 11
B 1318/SL 39 výroční zpráva r. 2011 Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 25.7.2012 4
B 1318/SL 38 rozhod. o statut. orgánu -Výpis ze záp.z řád.zas.předs. Krajský soud v Ostravě 23.6.2011 15.8.2011 2.9.2011 2
B 1318/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 15.8.2011 2.9.2011 1
B 1318/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 15.8.2011 2.9.2011 1
B 1318/SL 35 podpisové vzory -Macháček,Foukal,Novotný Krajský soud v Ostravě 15.8.2011 2.9.2011 4
B 1318/SL 34 výroční zpráva r.2010 s ú.z.,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 20.6.2011 20.6.2011 44
B 1318/SL 33 notářský zápis Nz 322/2010 vč.znal.posudku Krajský soud v Ostravě 27.10.2010 11.11.2010 16.11.2010 72
B 1318/SL 32 podpisové vzory 5 x Krajský soud v Ostravě 9.8.2010 10.8.2010 5
B 1318/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.představ-volba Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 9.8.2010 10.8.2010 2
B 1318/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.DR-volba předs. Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 9.8.2010 10.8.2010 1
B 1318/SL 29 zakladatelské dokumenty - úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 9.8.2010 10.8.2010 26
B 1318/SL 28 notářský zápis NZ 227/2010rozh.VHvč.zm.stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 9.8.2010 10.8.2010 37
B 1318/SL 27 výroční zpráva r.09+úč.záv.vč.příl.+auditor Krajský soud v Ostravě 4.8.2010 5.8.2010 28
B 1318/SL 26 insolvenční rozhodnutí KSOS14INS2566/09-A18,zast.říz Krajský soud v Ostravě 30.7.2009 7.8.2009 12.8.2009 2
B 1318/SL 25 výroční zpráva r. 2008 vč.úz.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 23.2.2009 25.6.2009 8.7.2009 37
B 1318/SL 24 insolvenční rozhodnutí KSOS14INS2566/09 zah.ř.,vyhl. Krajský soud v Ostravě 6.5.2009 12.5.2009 21.5.2009 1
B 1318/SL 23 výroční zpráva r. 2007 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.7.2008 30.7.2008 36
B 1318/SL 22 podpisové vzory - Miroslava Orlíková Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 16.6.2008 1
B 1318/SL 21 výroční zpráva r. 2006,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 14.8.2007 34
B 1318/SL 20 notářský zápis NZ 210/07 rozh.č. VH,sníž.z.k. Krajský soud v Ostravě 26.4.2007 3.8.2007 6.8.2007 13
B 1318/SL 19 podpisové vzory Binarová Bronisl. Krajský soud v Ostravě 9.3.2007 22.3.2007 1
B 1318/SL 18 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 12.10.2006 25.10.2006 9
B 1318/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 12.10.2006 25.10.2006 5
B 1318/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 12.10.2006 25.10.2006 1
B 1318/SL 15 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.4.2006 12.10.2006 25.10.2006 5
B 1318/SL 14 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.7.2006 15.8.2006 34
B 1318/SL 13 účetní závěrka r. 2004 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.5.2005 25.5.2005 33
B 1318/SL 11 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 21.5.2004 25.5.2004 33
B 1318/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 2.7.2003 34
B 1318/SL 10 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 19.7.2002 23.7.2002 32
B 1318/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2001 31.1.2002 8
B 1318/SL 8 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 31.1.2002 26
B 1318/SL 7 notářský zápis Nz 195/2001 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 22.6.2001 31.1.2002 37
B 1318/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 31.5.1997 2.6.1999 4.8.1999 34
B 1318/SL 5 posudek znalce č. 63/34-98 Krajský soud v Ostravě 21.8.1998 19.10.1998 14.1.1999 33
B 1318/SL 4 posudek znalce č.1459-184/98 Krajský soud v Ostravě 17.8.1998 19.10.1998 14.1.1999 36
B 1318/SL 3 notářský zápis NZ 256/98 Krajský soud v Ostravě 24.9.1998 19.10.1998 14.1.1999 11
B 1318/SL 2 notářský zápis NZ 120/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 31.5.1997 26.6.1997 26.6.1997 42
B 1318/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 26.6.1997 26.6.1997 11

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení 1. Hradecká zemědělská a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu 1. Hradecká zemědělská a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.