WILLOW VALE a.s. Praha IČO: 28303032

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu WILLOW VALE a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28303032.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma WILLOW VALE a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem WILLOW VALE a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické a Výroba a zpracování paliv a maziv .

Základní údaje o WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.8.2012
Spisová značka: B 18466
IČO: 28303032
Obchodní firma: WILLOW VALE a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.9.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.9.2008
K bodu 5 jednání valné hromady ze dne 16.5.2011: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 30.000.000,-Kč (tj. třicet milionů korun českých) ze stávajících 2.000.000,-Kč (tj. dvou milionů korun českých) na 32.000.000,-Kč (tj. tři cet dva milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Valná hromada rozhoduje o vydání 150 (tj. jedno sto padesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, v listinné podobě, znějící na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 60 (tj. šedesát) dnů ode dn e zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet Společ nosti založený dle ustanovení §204 odst. (2) obchodního zákoníku, vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4502892/0800. Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisování akcií informováni vyvěšením oz námení v sídle Společnosti. Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle Společnosti. Akcionáři, kteří jsou Společnosti známi, obdrží tuto písemnou výzvu též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu této lhůty. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) lze upsat 15 (tj. patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých). S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) s emisním kursem 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých), který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávek akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, které tento akcionář upíše, a to z důvodu snížení závazků Společnosti za akcionářem na žádost akcionáře, zlepšení rozvahy Společnosti a posílení vlastního kapitálu Společnosti. Jedná se o pohledávku, která přešla do vlastnictví akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou se společností Provit, a.s., a to o po hledávku z obchodního styku za společností WILLOW VALE a.s.; přehled faktur je přílohou zprávy auditora, a dále o pohledávku z půjček akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o., které jsou přílohou zprávy auditora. Celková výše pohledávky akcionáře E.I.C.I, spol. s r.o. vůči Společnosti činí 9.825.020,60 Kč (tj. devět milionů osm set dvacet pět tisíc dvacet korun českých a šedesát haléřů). Započtení se připouští na jistinu i na příslušenství uvedených pohledávek, a to až do celkové výše jmenovité hodnoty akcií upsan ých společností E.I.C.I. spol. s r.o. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici upisovatelům v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií . K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 3 (tj. tří) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle Společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům k úpisu. Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to v poměru 9:1 obchodní společnosti E.I.C.I., spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 604 62 655, které se nabízí k úpisu celkem 135 (tj. jedno sto třicet pět) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 je dnání této valné hromady a panu Ing. Vlastimilu Houfkovi, dat. nar. 25.08.1962, s bydlištěm Praha 9, Vysočanská 77/550, kterému se nabízí k úpisu celkem 15 (tj. patnáct) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 jednání této valné hromady. 14.6.2011 - 6.12.2011
Valná hromada společnosti přijala dne 17.01.2011 toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2.000.000,-Kč (tj. slovy: dva milion y korun českých) na novou výši 32.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na m ajitele, v listinné podobě, v počtu 150 (tj. slovy: jedno sto padesáti) kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech nových akcií je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje o vydání 150 ks (tj. slovy: jedno sto padesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 30 (tj. slovy: třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti založený dle ustanovení § 204 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, číslo účtu 4502892/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisovaní akcií informováni vyvěšením oz námení v sídle společnosti. Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií s využitím přednostního práva může začít již ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, neskončí však dříve než dva týdny ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle s polečnosti. Akcionáři, kteří jsou společnosti známi, obdrží toto oznámení též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu lhůty. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat 15 (tj. slovy: patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jm enovité hodnotě 200.000,-Kč s emisním kursem 200.000,-Kč, který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 18.2.2011 - 14.6.2011

Aktuální kontaktní údaje WILLOW VALE a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28303032
Obchodní firma: WILLOW VALE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 10.5.2010
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28303032
Firma: WILLOW VALE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.9.2008

Základní údaje datové schránky

IČO: 28303032
Jméno subjektu: WILLOW VALE a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: yucg2km

Základní údaje DPH

IČO: 28303032
DIČ: CZ28303032
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: WILLOW VALE a.s.
Sídlo: Jeremiášova 870/24 PRAHA 13 - STODŮLKY 155 00 PRAHA 515
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
237403035/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 10.5.2010

Kontakty na WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jeremiášova 870/24 , Praha 155 00 22.6.2012
Sídlo: Příkop 843/4 , Brno 602 00 4.9.2008 - 22.6.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jeremiášova 870/24, Praha 155 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Jeremiášova 870/24, Stodůlky, 15500 Praha 5

Obory činností WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.5.2010 - 5.1.2018
výroba a zpracování paliv a maziv 27.5.2010 - 5.1.2018
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.5.2010 - 5.1.2018

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.9.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.5.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Litomyšlská 2117 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1003861300
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.6.2010

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.5.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Litomyšlská 2117 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1003861300
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2010

Živnost č. 3 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.2010
Zánik oprávnění: 1.11.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba olejů a tuků
Výroba průmyslových krmiv
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jednají za společnost předse da a současně místopředseda představenstva. 14.6.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předstvenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jednají za společnost předsed a představenstva a současně jeden z místopředsedů představenstva, nebo současně dva místopředsedové představenstva, přitom však vždy jedním z jednajících musí být Ing. Milan Kuchař. 18.2.2011 - 14.6.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Za představenstvo jednají předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v obchodních věcech společnosti a  při uzavírání smluv o úvěrech či půjčkách. Při prodeji nebo pronájmu nebo disponování s majetkem společnosti nemovitým nebo movitým jedná za společnost předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a současně člen představenstva pan Ing. Mil an Kuchař. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva či místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti. Podepisování za společnost při nakládání s movitým nebo nemovitým majetkem společnosti vždy musí podepisovat také Ing. Milan Kuchař. 24.1.2011 - 18.2.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva či místopředseda představenstva. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva v těchto případech: jakákoliv dispozice s n emovitostmi, náležejícími do obchodního majetku akciové společnosti, včetně jejich pronájmu či zastavení; uzavření smlouvy o úvěru či o půjčce. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva či místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti. V případě, že jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, děj e se podepisování za společnost tak, že předseda představenstva a místopředseda představenstva připojí své podpisy k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti. 27.5.2010 - 24.1.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 4.9.2008 - 27.5.2010
Jméno: Ivanka Srostlíková 14.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2011
Adresa: Volkova 1132/1, Praha 198 00
Jméno: Helena Nyčová 4.9.2008 - 27.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 29.4.2010
Adresa: Glinkova 291/6, Brno 623 00
Jméno: Jaroslav Šobr 27.5.2010 - 27.5.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010 do 12.5.2010
Ve funkci: od 29.4.2010 do 12.5.2010
Adresa: 34, Lipová 798 45
Jméno: Ing. Milan Kuchař 27.5.2010 - 24.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010
Ve funkci: od 29.4.2010 do 5.10.2010
Adresa: Nádražní 603, Česká Třebová 560 02
Jméno: Ing. Milan Kuchař 24.1.2011 - 18.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010
Adresa: Nádražní 603, Česká Třebová 560 02
Jméno: Ing. Pavel Drozd 27.5.2010 - 14.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010 do 4.4.2011
Adresa: 238, Rybník 560 02
Jméno: Ing. Milan Kuchař 18.2.2011 - 14.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010 do 16.5.2011
Ve funkci: od 17.1.2011 do 16.5.2011
Adresa: Nádražní 603, Česká Třebová 560 02
Jméno: Marcela Houdková 27.5.2010 - 6.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2010
Ve funkci: od 13.5.2010
Adresa: Pod lázní 1026/2, Praha 140 00
Jméno: Marcela Houdková 6.12.2011 - 22.6.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2010 do 31.12.2011
Ve funkci: od 13.5.2010 do 13.12.2011
Adresa: Pod lázní 1026/2, Praha 140 00
Jméno: Miroslav Pařízek 24.1.2011 - 2.2.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.10.2010 do 19.9.2012
Ve funkci: od 5.10.2010 do 19.9.2012
Adresa: Bezručova 1147/10, Beroun 266 01
Jméno: Bc. Milan Ivaška 22.6.2012 - 3.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2012 do 20.6.2012
Ve funkci: od 12.1.2012 do 20.6.2012
Adresa: Volkova 3 7, 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ivanka Srostlíková 14.6.2011 - 14.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2011
Adresa: 34, Lipová 798 45

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Cihlář 1.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011
Ve funkci: od 16.5.2011
Adresa: Na Štěpnici 743, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Martin Svrčina 9.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011
Adresa: 7, Příbram 262 31
Jméno: Edita Sýkorová 4.9.2008 - 18.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008
Adresa: Nováčkova 681/35, Brno 614 00
Jméno: Tereza Drahovzalová 4.9.2008 - 27.5.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008 do 29.4.2010
Ve funkci: od 4.9.2008 do 29.4.2010
Adresa: Družstevní 429/9, Adamov 679 04
Jméno: Monika Bashiová 4.9.2008 - 27.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008 do 29.4.2010
Adresa: Chopinova 307/6, Brno 623 00
Jméno: Edita Vyskočilová 18.2.2009 - 27.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008 do 29.4.2010
Adresa: Nováčkova 681/35, Brno 614 00
Jméno: Jarmila Marková 27.5.2010 - 14.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 4.4.2011
Ve funkci: od 29.4.2010 do 4.4.2011
Adresa: 238, Rybník 560 02
Jméno: Jiří Hájek 27.5.2010 - 14.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 4.4.2011
Adresa: Niva 312, Dlouhá Třebová 561 17
Jméno: Vladimír Záleský 27.5.2010 - 14.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2010 do 4.4.2011
Adresa: J. Drobného 1111, Česká Třebová 560 02
Jméno: MUDr. Jana Kotoučová 14.6.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011
Adresa: Komenského 229, Švihov 340 12
Jméno: Ing. Petr Cihlář 14.6.2011 - 1.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011
Ve funkci: od 16.5.2011
Adresa: Na Štěpnici 743, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Martin Svrčina 14.6.2011 - 9.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011
Adresa: 7 , 262 31 Jesenice Česká republika
Jméno: MUDr. Jana Kotoučová 11.4.2015 - 9.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011 do 30.10.2017
Adresa: Americká 229/38, Plzeň 301 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ivanka Srostlíková

Vlastníci firmy WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 32 000 000 Kč - 6.12.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 4.9.2008 - 6.12.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 160 6.12.2011
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 4.9.2008 - 6.12.2011

Sbírka Listin WILLOW VALE a.s. IČO: 28303032

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 18466/SL 42 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 3.11.2014 17.12.2014 12.1.2015 2
B 18466/SL 41 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 31.7.2014 31.7.2014 26.8.2014 1
B 18466/SL 40 notářský zápis NZ 482/2013 Městský soud v Praze 20.6.2013 5.8.2013 16.10.2013 4
B 18466/SL 39 ostatní Městský soud v Praze 27.5.2013 27.5.2013 17.9.2013 2
B 18466/SL 38 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.9.2012 28.12.2012 12.2.2013 3
B 5681/SL 37 notářský zápis rozh.VH, NZ 287/2012 Městský soud v Praze 11.4.2012 28.5.2012 28.6.2012 3
B 5681/SL 36 notářský zápis rozh.mim.VH,NZ 11/2012 Městský soud v Praze 12.1.2012 28.5.2012 28.6.2012 13
B 5681/SL 35 výroční zpráva - k 31.5.2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 2.12.2011 26
B 5681/SL 34 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 30.5.2011 16.6.2011 3
B 5681/SL 33 ostatní - odstup z funkce Městský soud v Praze 4.4.2011 16.6.2011 4
B 5681/SL 32 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 16.5.2011 16.6.2011 1
B 5681/SL 31 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 4.4.2011 16.6.2011 1
B 5681/SL 30 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 4.4.2011 16.6.2011 1
B 5681/SL 29 notářský zápis - rozh. VH, NZ 146/2011 Městský soud v Praze 16.5.2011 16.6.2011 16
B 5681/SL 28 ostatní - zápis o rozhodnutí představ. Městský soud v Praze 17.1.2011 23.2.2011 2
B 5681/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.1.2011 31.1.2011 12
B 5681/SL 26 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.10.2010 26.1.2011 2
B 5681/SL 25 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 5.10.2010 26.1.2011 1
B 5681/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 154/10 Městský soud v Praze 4.10.2010 26.1.2011 3
B 5681/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 153/10 Městský soud v Praze 4.10.2010 26.1.2011 5
B 5681/SL 22 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 22.2.2010 21.6.2010 1
B 5681/SL 21 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 8.2.2010 21.6.2010 1
B 5681/SL 20 ostatní -zpráva dozorčí rady Městský soud v Praze 4.2.2010 21.6.2010 1
B 5681/SL 19 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 26.1.2009 21.6.2010 1
B 5681/SL 18 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 14.1.2009 21.6.2010 1
B 5681/SL 17 ostatní -zpráva dozorčí rady Městský soud v Praze 12.1.2009 21.6.2010 1
B 5681/SL 16 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 5.1.2010 21.6.2010 4
B 5681/SL 9 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 12.5.2010 11.6.2010 2
B 5681/SL 8 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 7 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 6 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 65/2010 Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 4
B 5681/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.5.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.4.2010 11.6.2010 1
B 5681/SL 11 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 83/2010 Městský soud v Praze 13.5.2010 11.6.2010 2
B 5681/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.5.2010 11.6.2010 12
B 5681/SL 5 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 5.1.2009 1.9.2009 4
B 5681/SL 4 podpisové vzory + ĆP Městský soud v Praze 14.3.2008 8.9.2008 2
B 5681/SL 3 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 14.3.2008 8.9.2008 1
B 5681/SL 2 notářský zápis - zakl. listina, NZ 210/08 Městský soud v Praze 14.3.2008 8.9.2008 22
B 5681/SL 1 notářský zápis - stanovy, NZ 478/08 Městský soud v Praze 31.7.2008 8.9.2008 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení WILLOW VALE a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu WILLOW VALE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.