Viva Casino a.s. Praha IČO: 25766333

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Viva Casino a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25766333.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Viva Casino a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.5.1999
Spisová značka: B 5945
IČO: 25766333
Obchodní firma: Viva Casino a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.5.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.5.1999
Jediný akcionář přijal dne 14. prosince 2018 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se snižuje vzetím akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy o pevnou částku 81 300 000,00Kč na 42 700 000,00Kč 2. z oběhu bude vzato 8 130 kmenových akcií společnosti znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč 3. částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři formou úhrady kupní ceny za akcie stažené z oběhu 4. kupní cena na akcie vzaté z oběhu se rovná jmenovité hodnotě akcií vzatých z oběhu a je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu 5. doba závaznosti návrhu smlouvy se určuje na 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři 6. akcionář je povinen předložit akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti a účelem je výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři. 17.12.2018 - 24.4.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 22.8.2014 - 17.12.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 22.8.2014 - 17.12.2018
Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady přijal dne 9.2.2012 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu o 38.148.371,- Kč upsáním nové akcie, které bylo osvědčeno notářským zápisem čj. NZ 310/2012, N 328/2012 sepsaným JUDr. Helenou Div išovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové. Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady navrhovatele rozhodl o zvýšení základního kapitálu o částku 38.148.371,- Kč ze současné výše 85.851.629,- Kč na výši 124.000.000,- Kč za následujících podmín ek: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 38.148.371,- Kč. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 38.148.371,- Kč znějící na jméno, která nebude kótovaná (dále též jen "Akcie"); 3) Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování Akcie dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady; 4) Upsání Akcie bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři panu Palmerino Colamarino, nar. 12.2.1960, bytem Turecká republika, Istanbul, Ulus, Adnan Saygun Caddesi, PSČ 34100, (dále též jen "určitý zájemce"); 5) Akcii je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcie činí dva měsíce ode dne zápisu tohot o rozhodnutí do obchodního rejstříku; 6) Určitý zájemce upisuje Akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku; 7) Počátek běhu lhůty k upsání Akcie sdělí společnost Viva Casino a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; 8) Emisní kurs upsané Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 38.148.371,- Kč bude upsána emisním kursem 38.148.371,- Kč; 9) Emisní kurs upsané Akcie bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel (určitý zájemce) povinen splatit nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne upsání Akcie, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 2107375530/2700 vedený u U niCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku; 10) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 16.2.2012 - 26.3.2012
1.Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 31.1.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti CENTURY CASINO MILLENNIUM a.s. (dále jen Společnost?) se zvyšuje o 31.851.629,- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Spol ečnosti bude po zvýšení činit celkem 85.851.629,- Kč. 2. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti bude vydáno 3.185 nových listinných akcií této Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii a jedna nová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.629,- Kč, t.j. o cel kové jmenovité hodnotě 31.851.629,- Kč (dále jen " Nové akcie "). Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě. 3. Všechny Nové akcie upíše jediný akcionář Společnosti, společnost Century Casinos Europe GmbH( dále jen "Upisovatel"), která je také jedinou osobou, která má přednostní právo na upisování akcií Společnosti, a to na základě smlouvy o upsání akcií uzavřen é se Společností. 4. Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti, nejpozději do 2 měsíců poté, co Společnost doručí Upisovateli návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.Společnost oznámí Upisovateli počátek lhůty pro upisování nových akcií tak, že Upisovateli zaš le nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií. 5. Na splacení emisního kurzu upisovaných Nových akcií bude započítána pohledávka Upisovatele vůči Společnosti v celkové výši 31.851.629,- Kč z titulu finančních půjček, neuhrazených faktur za poradenské služby a dalších pohledávek specifikovaných v audit orské zprávě. 6. Dohoda o započtení pohledávek mezi Upisovatelem a Společností bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 8.2.2008 - 17.3.2008
Mimořádná valná hromada společnosti CASINO MILLENNIUM a.s. přijala dne 20.8.2003 toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milióny korun českých), tj. z 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milióny korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti bez výzvy k upisování akcií. Upisování akcií nad částku 24.000.000,- Kč se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýše ní základního kapitálu společnosti, činí 2.400 kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Dosavadní akcie společnosti, tedy jejich druh, forma, podob a a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně nepeněžitým vkladem, z toho důvodu nenáleží akcionářům přednostní právo na upisování akcií a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je současný akcionář společnosti, společnost CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH., se sídlem Schönbrunnerstrasse 222, 1120 Wien, Rakousko. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti spočívá v souboru movitých věcí - výherních hracích přístrojů a zařízení kasina. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem Ing. Jindřichem Kandlerem, CSc, jmenovaným za tím účelem rozhodnutím Městského s oudu v Praze ze dne 11.6.2003, čj. Nc 4267/2003-5, na částku 24.190.000,- Kč, a to znaleckým posudkem č. 35/03 - 2312 zpracovaným dne 18. června 2003. Rozdíl mezi znalcem určenou hodnotou Věcného vkladu (tj. 24.190.000,- Kč) a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií společnosti (tj. 24.000.000,- Kč) ve výši 190.000,- Kč je emisním ážiem. Z této částky na jednu novou akcii připadá emisní ážio ve výši 79,17 Kč a emisní kurs jedné nově vydané akcie společnosti proto činí 10.079, 17 Kč. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH. na adresu jeho sídla uvedenou v s eznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření akcionáři CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH. Společnost CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH. je povinna splatit nepeněžitý vklad tak, že jej nejpozději do 30 dnů od upsání akcií spolu s písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. předá společnosti v její provozovně na adre se Praha 1, V Celnici 8, Česká republika. Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem proto, že společnost má zájem nabýt do vlastnictví výherní hrací automaty a zařízení potřebné pro provoz kasina tvořící nepeněžitý vklad. Tyto výherní hrací automaty a zařízení kasina jsou již p oužívány v provozovně společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 8, kde společnost provozuje kasino pod názvem "Millennium Casion". Uvedené výherní automaty a zařízení potřebné pro provoz kasina jsou umístěny v prostorách tohoto kasina. Společnost bude nepe něžitý vklad i nadále používat k výkonu svého předmětu podnikání. 10.11.2003 - 3.1.2004

Aktuální kontaktní údaje Viva Casino a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25766333
Obchodní firma: Viva Casino a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 31.5.1999
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25766333
Firma: Viva Casino a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.5.1999

Kontakty na Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Senovážné náměstí 978/23 , Praha 110 00 11.5.2006
Sídlo: Konviktská 291/24 , Praha 110 00 10.11.2003 - 11.5.2006
Sídlo: V Celnici 10 , 110 00 Praha 1 Česká republika
4.2.2000 - 10.11.2003
Sídlo: Na Václavce 254/14 , Praha 150 00 31.5.1999 - 4.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Senovážné náměstí 978/23, Praha 110 00

Obory činností Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.8.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 22.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2014
velkoobchod a maloobchod 22.8.2014
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 22.8.2014
výroba, obchod a služby jinde nezařazené 22.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.12.2012
pronájem a půjčování věcí movitých 10.11.2003
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 10.11.2003 - 22.8.2014
činnost technických poradců v oblasti elektrotechniky 10.11.2003 - 22.8.2014
provozování výherních hracích automatů 4.2.2000
směnárenská činnost 31.5.1999
hostinská činnost 31.5.1999
provozování kasina 31.5.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona) 31.5.1999 - 22.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: V celnici 1028/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1007467576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: V celnici 1028/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1007467576
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 31.5.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: V celnici 1028/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1007469919
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 11.8.2003

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.10.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Senovážné náměstí 978/23 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008485527
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.10.2012

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: V celnici 1028/10 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1007467576
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.2013

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti elektrotechniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Vedení firmy Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 11.5.2006
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to tak, že buď předseda představenstva jedná a podepisuje společně s místopředsedou představenstva nebo s druhým členem představenstva, anebo místopředseda představenstva jedná a podepi suje společně s prvním členem představenstva, anebo první člen představenstva jedná a podepisuje společně s druhým členem představenstva. 15.7.2005 - 11.5.2006
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva a to tak, že buď předseda představenstva jedná a podepisuje společně s místopředsedou představenstva nebo se druhým členem představenstva, anebo místopředseda představenstva jedná a podepisuje společně s první členkou představenstva, anebo první členka předsatvenstva jedná a podepisuje společně se druhým členem představenstva. 4.2.2000 - 15.7.2005
Za společnost jednají a podepisují společně vždy předseda a místopředseda představenstva. 31.5.1999 - 4.2.2000
Jméno: Palmerino Colamarino 20.3.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.2.2009
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Ulus, Adnan Saygun Caddesi, 34100
Jméno: Norbert Teufelberger 31.5.1999 - 4.2.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Perucká 2525/21, Praha 120 00
Jméno: Peter Hötzinger 31.5.1999 - 4.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
Johann Hörbigergasse 15, 1230 Wien
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 31.5.1999 - 4.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Znievská 42 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Christian Kettner 4.2.2000 - 20.10.2000
Funkce: druhý člen představenstva
Adresa: Xavierova 49 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Dipl.-Ing. Gernot Leuthmetzer 31.5.1999 - 23.10.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 30.11.2001
Adresa: 223 , Přestavlky Česká republika
Jméno: Peter Hötzinger 4.2.2000 - 23.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Perucká 2525/21, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 4.2.2000 - 23.10.2002
Funkce: první členka představenstva
Adresa: 223 , Přestavlky Česká republika
Jméno: Christian Kettner 20.10.2000 - 23.10.2002
Funkce: druhý člen představenstva
Adresa: Xaveriova 1796/49, Praha 150 00
Jméno: Mag. Peter Hötzinger 23.10.2002 - 15.7.2005
Funkce: první člen představenstva
Ve funkci: od 31.5.1999 do 31.5.2004
Adresa: Perucká 2525/21, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jarmila Považanová 23.10.2002 - 15.7.2005
Funkce: druhá členka představenstva
Ve funkci: od 31.5.1999 do 31.5.2004
Adresa: 223 , Přestavlky Česká republika
Jméno: Christian Kettner 23.10.2002 - 3.3.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.1999 do 31.1.2006
Ve funkci: od 30.11.2001 do 31.1.2006
Adresa: Xaveriova 1796/49, Praha 150 00
Jméno: Josef Wildling 15.7.2005 - 3.3.2006
Funkce: první člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 31.1.2006
Ve funkci: od 17.6.2005 do 31.1.2006
Adresa: Rakouská republika
Unterlaussa 96, Altenmarkt
Jméno: Mag. Robert Pichler 23.10.2002 - 11.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2001 do 14.4.2006
Ve funkci: od 30.11.2001 do 14.4.2006
Adresa: V Celnici 10 , 117 21 Praha 1 Česká republika
Jméno: Ing. Michal Janeba 15.7.2005 - 11.5.2006
Funkce: druhý člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005 do 14.4.2006
Ve funkci: od 17.6.2005
Adresa: Na spojce 731/1, Praha 101 00
Jméno: Dr. Christian Gernert 3.3.2006 - 11.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006 do 14.4.2006
Ve funkci: od 31.1.2006 do 14.4.2006
Adresa: Burggasse 51 , 1070 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Michael Grill 3.3.2006 - 11.5.2006
Funkce: první člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006
Ve funkci: od 31.1.2006
Adresa: Moissigasse 19 , 1220 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Michael Grill 11.5.2006 - 31.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006 do 31.12.2007
Adresa: Moissigasse 19 , 1220 Vídeň Rakouská republika
Jméno: David Pojmon 1.1.2008 - 20.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 11.2.2009
Adresa: Jeremenkova 758/34, Praha 147 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Özcan Erűlgen 20.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2009
Ve funkci: od 12.2.2009
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Bahcesehir,Ardicli Evler,Imbat,10/1
Jméno: Dr. Ludwik Steinbauer 31.5.1999 - 31.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
Josef Flandorfer Str. 39, 1210 Wien
Jméno: Christian Kettner 31.5.1999 - 4.2.2000
Funkce: člen
Adresa: Xaveriova 1796/49, Praha 150 00
Jméno: Dr. Ludwig Steinbauer 31.5.1999 - 23.10.2002
Funkce: člen
Adresa: Rakouská republika
Josef Flandorfer Str. 39, 1210 Wien
Jméno: Erwin Haitzmann 31.5.1999 - 15.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.5.1999 do 31.5.2003
Adresa: Rakouská republika
Zacharias Werner Gasse 24, 2344 Maria Enzersdorf
Jméno: Nicole Pfundtner 31.5.1999 - 15.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.5.1999 do 31.5.2003
Adresa: Rakouská republika
Danzergasse 93, 1220 Wien
Jméno: Larry Hannappel 4.2.2000 - 15.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.10.1999 do 8.4.2003
Adresa: Spojené státy americké
Evergreen Heights Drive 1307, Woodland Park, Colorado
Jméno: Dr. Ludwig Steinbauer 23.10.2002 - 15.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.5.1999 do 8.4.2003
Adresa: Rakouská republika
Josef Flandorfer Str. 39, 1210 Wien
Jméno: Larry Hannappel 15.7.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.4.2006
Ve funkci: od 14.3.2005
Adresa: Spojené státy americké
1307 Evergreen Heights Drive, Woodland Park, Colorado
Jméno: John Pang 15.7.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.4.2006
Ve funkci: od 9.1.2003
Adresa: K Lesu 571, Horoměřice 252 62
Jméno: Mag. Michael Engelmeier 15.7.2005 - 11.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.4.2006
Ve funkci: od 14.3.2005
Adresa: V celnici 1028/10, Praha 110 00
Jméno: Dr. Christian Gernert 11.5.2006 - 15.3.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2006 do 7.3.2007
Ve funkci: od 9.5.2006 do 7.3.2007
Adresa: Burggasse 51 , 1070 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dipl. Ing. Andreas Terler 11.5.2006 - 15.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2006
Adresa: Lascygasse 25 , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: David Pojmon 11.5.2006 - 31.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2006 do 31.12.2007
Adresa: Jeremenkova 758/34, Praha 147 00
Jméno: Dipl. Ing. Andreas Terler 15.3.2007 - 20.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2006 do 11.2.2009
Ve funkci: od 12.3.2007 do 11.2.2009
Adresa: Lascygasse 25 , 1170 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Mag. Niclas Schmiedmaier LL.M. 15.3.2007 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2007 do 11.2.2009
Adresa: Eckpergasse 1 , 1180 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Jan Říha 16.4.2008 - 20.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2008 do 11.2.2009
Adresa: Na čihadle 840/6, Praha 160 00
Jméno: David Pojmon 20.3.2009 - 30.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2009 do 22.4.2009
Adresa: Jeremenkova 758/34, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jitka Zlesáková 30.4.2009 - 11.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2009 do 23.11.2009
Adresa: U lip 650, Praha 155 31
Jméno: Coşcun Deniz 20.3.2009 - 22.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2009 do 4.7.2014
Adresa: Turecká republika
Istanbul, Besiktas,Levent,Lavazim Sitesi Koru Sokak, G3,blok D:101
Jméno: Jiří Kužma 11.1.2010 - 22.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2009 do 4.7.2014
Adresa: Kamelova 3260/1, Praha 106 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Palmerino Colamarino

Vlastníci firmy Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 42 700 000 Kč 100% 24.4.2019
zakladni 124 000 000 Kč 100% 26.3.2012 - 24.4.2019
zakladni 85 851 600 Kč 100% 17.3.2008 - 26.3.2012
zakladni 54 000 000 Kč 100% 3.1.2004 - 17.3.2008
zakladni 30 000 000 Kč 100% 31.5.1999 - 3.1.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 455 24.4.2019
Kmenové akcie na jméno 38 148 400 Kč 1 26.3.2012
Akcie na jméno 1 629 Kč 1 17.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 585 17.3.2008 - 24.4.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 400 11.5.2006 - 17.3.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 400 3.1.2004 - 11.5.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 000 31.5.1999 - 3.1.2004

Sbírka Listin Viva Casino a.s. IČO: 25766333

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5945/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 7.5.2015 20.5.2015 22
B 5945/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.4.2015 15.5.2015 19.5.2015 2
B 5945/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.8.2014 3.11.2014 46
B 5945/SL 79 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 23.10.2014 44
B 5945/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 17.9.2014 48
B 5945/SL 76 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 240/2014 Městský soud v Praze 4.7.2014 15.7.2014 8.9.2014 17
B 5945/SL 75 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2014 23.7.2014 25.8.2014 1
B 5945/SL 74 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.7.2014 13.8.2014 15
B 5945/SL 73 notářský zápis NZ 310/2012 Městský soud v Praze 9.2.2012 12.11.2013 14.11.2013 9
B 5945/SL 72 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.6.2013 11.7.2013 1.8.2013 1
B 5945/SL 71 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 1.8.2013 17
B 5945/SL 70 stanovy společnosti BEZ DATA Městský soud v Praze 16.1.2013 16.1.2013 17
B 5945/SL 69 notářský zápis NZ 1017/2012 Městský soud v Praze 29.11.2012 16.1.2013 16.1.2013 5
B 5945/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2012 6.12.2012 10.12.2012 1
B 5945/SL 66 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 17.7.2012 26
B 5945/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2010 30.6.2010 1.7.2010 1
B 5945/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 28.6.2010 24
B 5945/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 15.7.2009 27
B 5945/SL 61 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.4.2009 30.4.2009 2
B 5945/SL 60 notářský zápis -NZ199/09 Městský soud v Praze 17.2.2009 23.4.2009 5
B 5945/SL 59 notářský zápis -NZ100/09 Městský soud v Praze 12.2.2009 23.4.2009 17
B 5945/SL 58 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 12.2.2009 20.3.2009 4
B 5945/SL 57 notářský zápis NZ 100/2009 Městský soud v Praze 12.2.2009 20.3.2009 18
B 5945/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 31.7.2008 51
B 5945/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 20.6.2008 26
B 5945/SL 54 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.4.2008 22.5.2008 3
B 5945/SL 53 notářský zápis -NZ135/08 Městský soud v Praze 31.1.2008 25.3.2008 17
B 5945/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2008 25.3.2008 17
B 5945/SL 51 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2007 7.2.2008 1
B 5945/SL 50 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 14.12.2007 7.2.2008 1
B 5945/SL 49 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.12.2007 7.2.2008 3
B 5945/SL 48 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 14.12.2007 7.2.2008 2
B 5945/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2006 + audit + zpr.vztahy Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 19.7.2007 54
B 5945/SL 46 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.3.2007 19.6.2007 1
B 5945/SL 45 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 12.3.2007 19.6.2007 1
B 5945/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2006 20.12.2006 0
B 5945/SL 43 notářský zápis -NZ1229/06 Městský soud v Praze 13.11.2006 20.12.2006 0
B 5945/SL 41 ostatní -roz.jed.akc. Městský soud v Praze 14.4.2006 7.9.2006 0
B 5945/SL 40 ostatní -roz.jed.akc. Městský soud v Praze 15.4.2006 7.9.2006 0
B 5945/SL 37 ostatní -rozhod.předst. Městský soud v Praze 14.4.2006 7.9.2006 0
B 5945/SL 36 ostatní -souhlas předst. Městský soud v Praze 10.4.2006 7.9.2006 0
B 5945/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 5945/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2003 27.3.2006 0
B 5945/SL 33 ostatní -usnesení DR/čl.předst./ Městský soud v Praze 31.1.2006 27.3.2006 0
B 5945/SL 32 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 31.1.2006 27.3.2006 0
B 5945/SL 31 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 23.1.2006 27.3.2006 0
B 5945/SL 30 ostatní -usn. předst. Městský soud v Praze 17.6.2005 22.9.2005 0
B 5945/SL 29 ostatní usn. DR/čl.předst./ Městský soud v Praze 20.5.2005 22.9.2005 0
B 5945/SL 28 ostatní rozh. mimoř. VH Městský soud v Praze 14.3.2005 22.9.2005 0
B 5945/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2005 0
B 5945/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.ovlád.osoby Městský soud v Praze 31.12.2004 7.7.2005 19.7.2005 0
B 5945/SL 25 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 13.6.2005 7.7.2005 19.7.2005 0
B 5945/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 12.8.2004 30.8.2004 0
B 5945/SL 23 ostatní -zápis o rozhodnutí VH Městský soud v Praze 28.6.2004 12.8.2004 30.8.2004 0
B 5945/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2003 9.1.2004 0
B 5945/SL 20 notářský zápis NZ194/03 Městský soud v Praze 20.8.2003 10.11.2003 26.11.2003 0
B 5945/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 338/2003 Městský soud v Praze 8.4.2003 10.11.2003 26.11.2003 0
B 5945/SL 18 posudek znalce č. 35/03-2312+ dodatek Městský soud v Praze 18.6.2003 10.11.2003 26.11.2003 0
B 5945/SL 16 ostatní - zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 18.6.2003 4.8.2003 20.8.2003 0
B 5945/SL 9 notářský zápis NZ 202/99 Městský soud v Praze 13.4.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 8 notářský zápis NZ 44/99 Městský soud v Praze 22.1.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 7 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 529/98 Městský soud v Praze 12.11.1998 15.11.2002 0
B 5945/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.10.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 5 ostatní -usnesení DR/čl.předst./ Městský soud v Praze 8.10.2001 15.11.2002 0
B 5945/SL 15 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 15.11.2002 0
B 5945/SL 14 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 30.11.2001 15.11.2002 0
B 5945/SL 13 ostatní -usnesení představenstva Městský soud v Praze 13.1.2000 15.11.2002 0
B 5945/SL 12 ostatní -usnesení DR/čl.předst./ Městský soud v Praze 12.11.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 11 notářský zápis NZ608/99 Městský soud v Praze 21.10.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 10 notářský zápis -NZ 394/99 Městský soud v Praze 27.7.1999 15.11.2002 0
B 5945/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 3.6.2002 15.7.2002 0
B 5945/SL 2 účetní závěrka +audit za rok 2000+zápis VH-2x Městský soud v Praze 31.12.2000 24.9.2001 0
B 5945/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 8.12.2000 11.1.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Viva Casino a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Viva Casino a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.