VÍTKOVICE ENVI a.s. Ostrava IČO: 04528131

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE ENVI a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 04528131.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma VÍTKOVICE ENVI a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem VÍTKOVICE ENVI a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2015. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Galvanizérství, smaltérství , Zámečnictví, nástrojářství , Klempířství a oprava karoserií a další.

Základní údaje o VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 2.11.2015
Spisová značka: B 10753
IČO: 04528131
Obchodní firma: VÍTKOVICE ENVI a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.11.2015
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 2.11.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.3.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 10 668 115,- Kč o částku 11 843 746,- Kč, na částku 22 511 861,- Kč. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upisováním 11 843 746 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 1,- Kč každá. 3.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. 4.Všechny nové akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, budou nabídnut y k úpisu určeným zájemcům takto: a)11 783 467 ks bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 45193070, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 302, a budou splaceny peněžitým vkladem; b)60 279 ks bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s., se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 259 09 339, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B. vlož ka 2595, a budou splaceny peněžitým vkladem. 5.Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 6.Nové akcie jsou akcionáři oprávněni upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou akcionáři uzavřou se společností VÍTKOVICE ENVI a.s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po podání návrhu soudu či žádosti notáři na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu či odmítnutí žádosti n otářem na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost VÍTKOVICE ENVI a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu soudu či této žádosti notáři sdělí písemně tuto skutečnost akcionářům. Lhůta pro upisován í akcií končí devadesátým dnem poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci nebo co bude notářem proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich j menovité hodnotě. 7.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,-- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 1,-- Kč. 8.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Schvaluje se splacení celého emisního kurzu výhradně započtením pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu za následujících podmínek : a)písemný návrh smlouvy na započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce vůči společnosti doručí předem určení zájemci představenstvu společnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti dle us t. § 479 ZOK; b)Schvaluje se započtení následujících pohledávek: upisovatele VÍTKOVICE a.s.: -části pohledávky ve výši 10.151,30 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti prevence požární ochrany č. 90116R1028, -části pohledávky ve výši 5.610,50 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Příkazní smlouvy č. 01/20169 ze dne 5.1.2016, -části pohledávky ve výši 18.529,- Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle mandátní smlouvy č. 018/EN/ENVI ze dne 5.1.2016, -části pohledávky ve výši 14.251,10 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy rámcové o poskytování služeb č. 9011R1035 ze dne 23.12.2015, -části pohledávky ve výši 69.456,90 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Licenční smlouvy č. 04016N0001 ze dne 21.12.2015, -části pohledávky ve výši 6.062,50 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Rámcové smlouvy č. VTK060/2016/007 ze dne 27.6.2016, -části pohledávky ve výši 23.983,70 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb č. 11-005-2012-FO ze dne 1.10.2012, -části pohledávky ve výši 11.635.422,- Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o postoupení pohledávek č. 87410216 ze dne 27.4.2016, vlastník pohledávky je společnost VÍTKOVICE, a.s.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; upisovatele VÍTKOVICE Doprava, a.s.: -části pohledávky ve výši 36.109,20 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 87814V0008 ze dne 28.1.2014, -části pohledávky ve výši 14.770,10 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 90916V0005, -části pohledávky ve výši 9.399,70 Kč z titulu nároku na uhrazení odměny dle Smlouvy o přepravě věci č. 90916V009 ze dne 5.5.2016, vlastník pohledávky VÍTKOVICE Doprava, a.s.; proti pohledávce na splacení emisního kurzu; 9.Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 10.Valná hromada schvaluje návrhy smluv o započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, které budou uzavřeny mezi společností a předem určenými zájemci, dle předložených návrhů. 3.4.2018
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 23.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 2.000.0000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, o částku 77.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých, na částku 79.000.000,- Kč, slovy sedmdesát devět miliónů korun českých. Upis ování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě o 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmén o ve jmenovité hodnotě o 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 26823357, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 2751, a budou splaceny nepeněžitým vkladem, tedy bez využití přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na tuto skutečnost a na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 3. Akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4. Veškeré nové akcie je určený zájemce oprávněn upisovat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce uzavře se společností VÍTKOVICE ENVI a. s. Upisování akcií bude zahájeno ihned po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a lhůta skončí uplynutím patnáctého dne ode dne přijetí rozhodnutí. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070 ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 6. Schvaluje se upisování všech nově emitovaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem. 7. Schvaluje se nepeněžitý vklad určitého zájemce VÍTKOVICE POWER ENGINEERNG a. s., jehož předmětem je následující část závodu: (i) část obchodního závodu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. fungující pod názvem PJ 814 ENVI Přesný popis nepeně žitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku zpracovaném Ostravskou znaleckou a.s., Poděbradova 16, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, znalcem Ing. Reném Urbaniecem a Ing. Martinou Zublovou. Nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 117.014.000,- Kč (slovy: j edno sto sedmnáct miliónů čtrnáct tisíc korun českých) znaleckým posudkem číslo 854/57/2015 ze dne 12.11.2015 tohoto znaleckého ústavu zadaného pro tento účel společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 268 23 357, se sídlem Ruská 1142/30, Vítkovice , 703 00 Ostrava. Určuje se, že na vklad upisovatele do základního kapitálu bude započtena částka 77.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na j méno ve jmenovité hodnotě po 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) v emisním kursu po 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii a 7 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnot ě po 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) v emisním kursu po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. Rozdíl mezi částkou, na kterou byl oceněn předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která bude započtena na vklad upis ovatele, bude vyplacen upisovateli. 8.´Nově emitované akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 1.1.2016 - 15.3.2016

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE ENVI a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 04528131
Obchodní firma: VÍTKOVICE ENVI a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 2.11.2015
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 04528131
Firma: VÍTKOVICE ENVI a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Vítkovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.11.2015

Základní údaje datové schránky

IČO: 04528131
Jméno subjektu: VÍTKOVICE ENVI a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: vupbaet

Základní údaje DPH

IČO: 04528131
DIČ: CZ04528131
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: VÍTKOVICE ENVI a.s.
Sídlo: Ruská 1142/30 VÍTKOVICE 703 00 OSTRAVA 3
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, OSTRAVA-JIH, tel.: 596 705 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2531840104/2600 16.8.2016
2112633709/2700 28.4.2016
2112573208/2700 28.4.2016
2112573195/2700 28.4.2016
2112633717/2700 28.4.2016
2112573216/2700 28.4.2016
2112573187/2700 28.4.2016
107-8015910257/0100 13.1.2016
CZ1826000000002531840307 16.8.2016
CZ4526000000002531840403 16.8.2016
CZ9426000000002531840200 16.8.2016
Tato registrace byla zveřejněna dne: 6.1.2016
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.2016

Kontakty na VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ruská 1142/30 , Ostrava 703 00 2.11.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ruská 1142/30, Ostrava 703 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Ruská 1142/30, Vítkovice, 70300 Ostrava

Obory činností VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.11.2015
Galvanizérství, smaltérství 2.11.2015
Zámečnictví, nástrojářství 2.11.2015
Klempířství a oprava karoserií 2.11.2015
Projektová činnost ve výstavbě 2.11.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.11.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 2.11.2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.11.2015
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.11.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.11.2015

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje vždy předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 15.3.2016
Společnost navenek zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. 2.11.2015 - 15.3.2016
Jméno: JUDr. Vladimír Sitta 4.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2016
Ve funkci: od 6.3.2017
Adresa: Pavlišovská 2288/11, Praha 193 00
Jméno: Petr Kutěj 4.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2017
Ve funkci: od 6.3.2017
Adresa: Dr. Martínka 1489/1, Ostrava 700 30
Jméno: Kamila Píšťková 4.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.3.2017
Adresa: 1. máje 1267, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Jan Světlík 2.11.2015 - 4.5.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2015 do 3.3.2017
Ve funkci: od 2.11.2015 do 3.3.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Petr Kutěj 15.3.2016 - 4.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.1.2016 do 31.10.2016
Ve funkci: od 16.2.2016 do 31.10.2016
Adresa: Dr. Martínka 1489/1, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Oleg Hruška 15.3.2016 - 4.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.1.2016 do 3.3.2017
Adresa: Krestova 1290/9, Ostrava 700 30

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Světlík 4.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.3.2017
Ve funkci: od 3.3.2017
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 2.11.2015 - 24.2.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.11.2015
Ve funkci: od 2.11.2015
Adresa: Bubenečská 282/8, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 24.2.2016 - 4.5.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.11.2015 do 3.3.2017
Ve funkci: od 2.11.2015 do 3.3.2017
Adresa: Matějkova 2443/13, Praha 190 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Kamila Píšťková
Člen statutárního orgánu: JUDr. Vladimír Sitta MBA
Člen statutárního orgánu: Petr Kutěj

Vlastníci firmy VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 22 511 900 Kč 100% 3.4.2018
zakladni 10 668 100 Kč 100% 18.9.2017 - 3.4.2018
zakladni 79 000 000 Kč 100% 1.1.2016 - 18.9.2017
zakladni 2 000 000 Kč 100% 2.11.2015 - 1.1.2016

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 22 511 861 3.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 10 668 115 18.9.2017 - 3.4.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 1.1.2016 - 18.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 1.1.2016 - 18.9.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 2.11.2015 - 18.9.2017

Sbírka Listin VÍTKOVICE ENVI a.s. IČO: 04528131

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10753/SL 1 notářský zápis [Nz 886/2015] Krajský soud v Ostravě 20.10.2015 2.11.2015 10

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení VÍTKOVICE ENVI a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE ENVI a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.